utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970"

Transkript

1 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste tegningsdag dersom markedsforholdene ser ut til å forverre seg, eller dersom volumet overstiger MNOK 50. utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Vår mening: I dagens usikre markedssituasjon er det grunn til å søke investeringsalternativer som ikke krever et sterkt aksjemarked for å gi god avkastning. Vår løsning: Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus, med mulighet for avkastning på ti prosent hver sjette måned, uavhengig av om markedet stiger. Kupongen utbetales hvert halvår, gitt at ingen av aksjene (Subsea 7, Telenor, Norsk Hydro og DnB NOR) har falt med mer enn 20% på én av de halvårlige observasjonsdagene. Løpetiden er maksimalt fem år, men investeringen vil bli automatisk innløst dersom alle aksjer på én halvårlig observasjonsdag er på eller over 100% av sine startkurser. Hva er risikoen? Hvis noen av aksjene har falt mer enn 20% på en halvårlig observasjonsdag utbetales ingen kupong for perioden, men produktet løper videre til neste observasjonsdag. Hvis minst én av aksjene på sluttdagen står lavere enn 60% av startkursen, vil beløpet som tilbakebetales bli redusert med tilsvarende prosentvise andel. Les mer om risiko knyttet til produktet på side 2, og under Viktige Opplysninger på slutten av denne brosjyren. 2 LØPENDE KUPONG- UTBETALING Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid 0,5 5 år Indikativ kupong 3 10% / halvår Innløsningsbarriere 3 100% Kupongbarriere 3 80% Risikobarriere 3 60% Underliggende aksjer Subsea 7, Telenor, Norsk Hydro og DNB Nor Utsteder UBS AG (S&P: A+ / Moody s: Aa3)

2 Viktig om risiko. OM BROSJYREN Informasjonen i denne brosjyren utgjør markedsføring av det aktuelle tilbudet og gir ikke et fullstendig bilde av det. Før beslutning om å investere treffes, oppfordres investoren til å gjøre seg kjent med utstederens fullstendige prospekt (Grunnprospekt med eventuelle Tillegg samt Final Terms), som er tilgjengelig hos Garantum (bestill på telefon: eller via e-post: OM RISIKOER Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Noen av de viktigste risikofaktorene i det aktuelle tilbudet er beskrevet nedenfor. Ytterligere informasjon om disse og øvrige risikofaktorer kan fås ved henvendelse til Garantum. Kredittrisiko Avkastningsmuligheten i den aktuelle investeringen er avhengig av utsteders finansielle evne til å fullbyrde sine forpliktelser på forfallsdatoen. Hvis utsteder skulle bli insolvent, risikerer investoren å tape hele sin investering, uansett hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg. Kredittrisiko vurderes utifra utsteders kredittrating. Kredittratingen blir fastslått av uavhengige kredittvurderingsinstitutt, f eks Standard & Poor s og Moody s. Kredittratingen kan endre seg både i positiv og i negativ retning. Investeringen dekkes ikke av Bankenes Sikringsfond i Norge eller av den statlige Insättningsgarantin i Sverige. Likviditetsrisiko (annenhåndsmarked) Investeringen har en variabel løpetid på et halvt til fem år og er først og fremst egnet for kunder som ønsker og har anledning til å binde det investerte beløpet i en periode på fem år. Garantum vil under normale markedsforhold stille kjøpskurs på produktet på daglig basis. Indikative kjøpskurser oppdateres og publiseres på Kjøpskursene vil tilsvare markedsverdien av produktet. Investor belastes med en salgskurtasje på 2,0% av produktets markedsverdi ved salg av produktet i løpetidens første år. Deretter er salgskurtasje 0,5% av produktets markedsverdi. Markedsverdien er avhengig av rådende markedsforhold og kan i løpetiden være både høyere og lavere enn det opprinnelig investerte beløpet. Investor blir ikke belastet salgskurtasje ved eventuell automatisk innløsning på de respektive observasjonsdatoene. Valutarisiko Investeringen og underliggende aktiva er notert i norske kroner. Dette betyr at en svekkelse eller styrking av kronen mot andre valutaer ikke direkte vil påvirke avkastningen på investeringen. Eksponeringsrisiko Utviklingen til den underliggende eksponeringen er avgjørende ved beregning av avkastningen på investeringen. Denne verdiutviklingen vil være avhengig av en rekke faktorer og innbefatter komplekse risikobilder, blant annet aksjekursrisiko, kredittrisiko, renterisiko, råvareprisrisiko, valutakursrisiko og/eller andre risikoer. En investering i det aktuelle instrumentet kan gi en annen avkastning enn en direkteinvestering i den underliggende eksponeringen. Renterisiko Renteendringer i løpetiden vil påvirke investeringens ulike deler, hvilket kan føre til at markedsverdien endres, positivt eller negativt. Det kan også bety at markedsverdien skiller seg fra en forventet verdi basert kun på utviklingen i underliggende aktiva. Pris og kostnader: Tegningsprovisjon 3,0%. Tegningskursen inkluderer et tilretteleggerhonorar på cirka 0,6 0,8% av pålydende beløp per løpetidsår, hvorav anslagsvis 0,2 0,4% tilfaller Garantum og resterende del utbetales til distributør. I denne brosjyre betyr asterisker følgende: * historisk informasjon, ** simulert historisk informasjon og *** informasjon som kun brukes for å underlette forståelsen av plasseringen.

3 Hvordan fungerer Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus? Utfordringen for investorer i dagens marked er å finne investeringsmuligheter som kan gi god avkastning uavhengig av stigende aksjekurser. Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus er en slik mulighet. Snu negativt til positivt med Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus Plasseringen er utformet for å gi en høy, fast kupongrente på 10% (indikert) hvert halvår uavhengig av stigende priser på de fire underliggende aksjene (Subsea 7, Telenor, Norsk Hydro og DnB NOR). Så lenge ingen av aksjene siden start har falt med mer enn 20% på én av de halvårlige observasjonsdagene utbetales kupongen. Plasseringen kan dermed gi en høy og stabil avkastning selv om kursutviklingen på underliggende aksjer er svak eller negativ. Plasseringen vill bli avsluttet gjennom automatisk innløsning dersom alle aksjer er på eller over 100% av sine startkurser på én av de halvårlige observasjondagene. 3 Om risiko i avkastningsstrukturen Hvis noen av aksjene har falt mer enn 20% på en halvårlig observasjonsdag utbetales ingen kupong for perioden, men produktet løper videre til neste observasjonsdag. Hvis minst én av aksjene på sluttdagen står lavere enn 60% av startkursen, vil beløpet som tilbakebetales bli redusert med tilsvarende prosentvise andel (for eksempel en nedgang på 60% ved utløpsdato vil redusere utbetalingen med 60% i forhold til det pålydende beløpet). Dermed er det risiko for et større tap i investeringen, men dersom det er blitt utbetalt flere halvårlige kuponger før i løpetiden, kan disse bidra til å redusere tapet. 3 Slik fungerer det % av startkursen 80% av startkursen 60% av startkursen Innløsningsbarriere (halvårlig) Plasseringen avsluttes gjennom automatisk innløsning etter et halvt til fem år så snart samtlige aksjer på én av de halvårlige observasjondagene er på eller over 100% av sin respektive startkurs. Kupongbarriere (halvårlig) Hvis samtlige aksjer er på eller over 80% (men minst én akjse er under 100%) av sin respektive startkurs på én av de halvårlige observasjondagene utbetales en kupong på 10% (indikert). Risikobarriere (etter 5 år) Hvis minst én av aksjene på sluttdagen står lavere enn 60% av startkursen, vil beløpet som tilbake betales bli redusert med tilsvarende prosentvise andel, som kursfallet aksjen med dårligst utvikling har hatt fra startdato til sluttdato (for eksempel vil en nedgang på 60% ved sluttdato redusere utbetalingen med 60% i forhold til det pålydende beløpet). Andre riskoer i investeringen Muligheten til avkastning i produktet er avhengig av utsteders finansielle mulighet til å fullføre sine forpliktelser på forfallsdagen. Dersom utsteder skulle gå konkurs risikerer investor å tape hele sin investering uansett hvordan underliggende aktiva utvikler seg. Utsteders kredittverdighet kan endre seg både i positiv og negativ retning. Mer om riskoer knyttet til investeringen finnes nedenfor under Viktige Opplysninger som investorer må tilegne seg før de tar beslutning om å investere. 1 Tegningskursen er eksklusive tegningsprovisjon på 3,0% av pålydende beløp. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste tegningsdag dersom markedsforholdene ser ut til å forverre seg, eller dersom volumet overstiger MNOK Handel i finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko. Dine investerte penger kan både øke og minske i verdi. Tilbakebetaling er avhengig av at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs, noe som kan føre til at investeringen helt eller delvis går tapt. Pålydende beløp tilbakebetales av utsteder ved forfall, forutsatt at aksjen med svakest utvikling på utløpsdato etter fem år ikke har falt med mer enn 40%. Skulle noen aksje ha falt med mer enn 40 % etter fem år vil beløpet som tilbakebetales bli redusert med tilsvarende prosentvise andel, som kursfallet aksjen med dårligst utvikling har hatt fra startdato til sluttdato. 3 Kupongen og kupongbarrieren er indikative og fastsettes endelig på startdagen. Disse kan bli både høyere og lavere enn indikert. De endelige vilkårene fastset tes på startdato. Bestilling er bindende, forutsatt at kupongen ikke fastsettes lavere enn 7% og kupongbarrieren ikke fastsettes høyere enn 85%. Innløsningsbarriere og Risikobarriere er fastsatt. Vennligst se nedenfor i denne brosjyren samt utsteders prospekt/final Terms for ytterligere viktig informasjon om investering en. Utsteders prospekt er tilgjengelig hos Garantum og kan bestilles på telefon eller via e-post

4 Historisk utvikling og potensielle scenarier. Eksempel. * Eksempelet viser hvordan plasseringens avkastning beregnes basert på rent hypotetiske avkastningsnivåer og et pålydende beløp på kr. Beregningene skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. SCENARIOANALYSE SLIK BEREGNES AVKASTNINGEN. *** Figuren under illustrerer fire eksempler på ulike mulige utfall for aksjen med svakest utvikling. Eksemplene er basert på en fast halvårlig kupong på 10% Eks.1 Eks.2 Eks.3 Eks.4 Innløsningsbarriere (halvårlig) Kupongbarriere (halvårlig) Risikobarriere (etter 5 år) Eksempel 1: Aksjen med svakest utvikling er allerede etter seks måneder over 100% av sin starkurs. Investeringen blir automatisk innløst og pålydende beløp pluss en kupong blir utbetalt. Eksempel 2: Aksjen med svakest utvikling står i de første 2,5 årene lavere enn 100% av sin startkurs, men over kupongenbarrieren på 80%, hvilket betyr at en kupong utbetales hvert halvår. Etter 3 år har aksjen steget til 100% av sin startkurs. Investeringen blir automatisk innløst og pålydende beløp pluss en kupong blir utbetalt. Totalt har seks kuponger, tilsvarende indikativt 60%, blitt utbetalt. Eksempel 3: I løpet av de første 3,5 årene står aksjen med svakest utvikling under kupongbarrieren, hvilket innebærer at det ikke utbetales noen kupong i denne perioden. År 4 5 er aksjen over kupongbarrieren og en kupong utbetales hvert halvår. På sluttdat er aksjen fortsatt over risikobarrieren. Investeringen går til forfall og pålydende beløp pluss en kupong blir utbetalt. Totalt har tre kuponger, tilsvarende indikativt 30%, blitt utbetalt. 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år = Startkurs = Utbetaling av kupong = Risiko aktivert = Kupongbarriere = Risikobarriere (gjelder kun på utløpsdato) Eksempel 4: Aksjen med svakest utvikling står ved hver halvårlige observasjondato under kupongbarrieren og investeringen betaler derfor aldri noen kuponger. Siden denne aksjen på sluttdat også har falt mer enn 40% aktiveres risikoen for investeringen og tilbakebetalt beløp blir redusert med den prosentuelle svekkelsen i aksjen. Plasseringen tilsvarer i et slikt tilfelle en direkteinvestering i den svakeste aksjen redusert med eventuelle utbytten i løpetiden.

5 Plasseringen følger fire store selskaper og grafene nedenfor viser den historiske utviklingen for hver enkelt aksje. Den stiplede linjen viser hvor risikobarrieren på minus 40% er, basert på kurser den 4 mars Risikoen i plasseringen vil kun bli aktivert dersom noen av aksjene faller kraftig og om fem år står godt under dagens nivå. DNB NOR DnB NOR er Norges største finanskonsern med en forvaltet kapital på milliarder kroner. Selskapet har mer enn ansatte, og er representert over 200 steder i Norge. Konsernet har blant annet sterke merkenavn som DnB NOR, Vital, Nordlandsbanken, Cresco, Postbanken, DnB NORD og Carlson. NOK SUBSEA 7 Subsea 7 SA er resultatet av fusjonen mellom Subsea 7 Inc og Acergy SA. Selskapet er et av verdens ledende undervannsentrepenørselskap og opererer innenfor prosjektledelse, engineering og offshore undervannsoperasjoner. Subsea 7 har over ansatte verden over og selskapets hovedkontor ligger i London. NOK NORSK HYDRO Norsk Hydro er en global leverandør av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har ansatte i 40 land, av dem i Norge, og har virksomheter på alle kontinenter. NOK TELENOR Telenor er en av verdens ledende leverandører av telekommunikasjonstjenester. Selskapet er sterkt til stede i Sentral- og Øst-Europa og Asia og er ledende på mobil-, bredbånd- og TV-tjenester i Norden. Telenors kjernevirksomhet er telekommunikasjon. Selskapet tilbyr telefoni, data, innhold og andre kommunikasjonstjenester i 14 land i Europa og Asia. NOK

6 Sannsynlighet for avkastning historisk analyse. For å synliggjøre plasseringens avkastningspotensial har en statistisk vurdering på basis av historisk data blitt opprettet. Historikken er basert på tilsvarende ukentlige investeringer med startdato fra 4. desember 2000 til 6. mars 2006 (totalt 266 observasjoner). Det understrekes at historisk avkastning ikke er en pålitlig indikator, og at det ikke gir noen garanti for fremtidig avkastning, samt at simuleringer og normalfordelte konfidensintervall på korte datasett kan gi et skjevt bilde av virkelig risiko og avkastningspotensial. Forfallshistorikk Prosent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd 30 mnd 36 mnd 42 mnd 48 mnd 54 mnd 60 mnd med kapitalbeskyttelse 60 mnd med tap Årlig gjennomsnittlig nettoavkastning Prosent Gjennomsnittlig årlig nettoavkastning Des. 00 Des. 01 Des. 02 Des. 03 Des. 04 Des. 05 Startdato 70% konfidensintervall Tidsplan og betalingsinformasjon. 17. juni 2011 Siste tegningsdag. 22. Juni 2011 Startkurser fastsettes. 1. juli 2011 Innbetalingsdag. 11. juli 2011 Levering påbegynnes. 22. desember 2011 Første observasjonsdag. 22. juni 2016 Siste observasjonsdag. 6. juli 2016 Endelig forfallsdato. minste investering NOK , deretter andeler á NOK Tegningsprovisjon på inntil 3,0% tilkommer. tegning og betaling Tegningen er bindende og må være Garantum i hende senest siste tegningsdag for å komme i betraktning. Betaling gjøres i henhold til instruksjon på utsendt sluttseddel. Investor har ansvar for at riktig beløp er Garantum i hende senest på innbetalingsdagen. Garantum har rett til å avgjøre om tildeling skal skje dersom riktig beløp ikke er disponibelt på angitt konto på innbetalingsdagen. Kontonummer i SEB: Som referanse for betalingen, vennligst oppgi noen av følgende: Fødselsnummer, organisasjonsnummer eller KID-nummer angitt på sluttseddel. Dette er spesielt viktig når betalingen g jøres via nettbank eller på et bankkontor.

7 Viktige Opplysninger. Fullstendig informasjon for dette produktet er å finne i Utsteders prospekt (herunder Grunnprospekt med eventuelle Tillegg og Final Terms) som skal leses i sin helhet innen investering. Samtlige dokumenter vil være tilgjengelig hos Garantum Fondkommission AB. 1. GENERELL INFORMASJON A Underliggende aktiva Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 ( Produktet ) er utstedt av UBS AG ( Utsteder ). Avkastningen er knyttet til fire aksjer: Subsea 7, Telenor, Norsk Hydro og DNB Nor. Aksjekursene justeres ikke for utbytter. Forventet utvikling på underliggende aksjer er derfor lavere enn om man hadde investert i aksjene direkte. Derivater som gir rett til avkastning inkludert utbytte vil derfor være tilsvarende dyrere. Man får med andre ord ikke utbyttene direkte, men i form av en høyere kupong på produktet enn det ellers ville vært. Tilrettelegger for tilbudet er Garantum Fondkommission AB ( Garantum eller Tilrettelegger ). NAVN Subsea 7 SA Telenor ASA Norsk Hydro ASA DNB Nor ASA BLOOMBERGKODE SUBC NO Equity TEL NO Equity NHY NO Equity DNBNOR NO Equity Alle parametere benyttet av Utsteder for å avgjøre utvikling og vurdering av aksjer vil gjøres tilgjengelig ved forfall. B Prosentvis fordeling av det innbetalte beløpet Innbetalt beløp på inntil 103% (inklusive tegningsprovisjon) av pålydende beløp (NOK pr andel) gir uttrykk for det investor må betale Tilrettelegger for retten til mulig avkastning. Beløpet investor betaler for å få avkastningen fra produktet vil være høyere enn den prisen Utsteder betaler i markedet for å sikre Investors rett til avkastning og betalingen av tilretteleggermargin til Garantum Fondkommission AB. Forskjellen i prisene vil dekke Utsteders marginer når det gjelder produktet. Det er samtidig klart at den enkelte Investor ikke har tilgang til markedet der slik rett til ytterligere avkastning kan kjøpes, da dette er et institusjonelt marked. Totale kostnader er definert som summen av tegningsprovisjon (inntil 3% av pålydende beløp) og margin (intill 4% av pålydende beløp) = inntil 7% av pålydende beløp. Rente- og derivatdel 93,20% Tegningsprovisjon 2,92% Strukturmargin 3,88% C Hvordan avkastningen på produktet henger sammen med markedsvariablene Se avsnittet Hvordan fungerer Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus side 3 og Historisk utvikling og potensielle scenarier side 4. D Minste innløsningsbeløp Investor har en markedsrisiko på sin plassering. Investor vil, så lenge Utsteder er solvent, motta minst pålydende beløp dersom samtlige aksjer slutter på eller over 60% av startkursen på utløpsdagen. Men skulle minst en av akjene slutte under 60% av startkursen på sluttdagen, vil investoren ikke få tilbake investert beløp, og risikerer å tape hele investeringen. For mer om avkastning, se avsnittet Sannsynlighet for avkastning på side 6 og avsnitt 4 nedenfor. E Motpartsrisiko Det er visse faktorer som kan påvirke Utsteders evne til å oppfylle forpliktelsene i henhold til Produktet og dette er kjent som motpartsrisiko. Motpartsrisiko grunnet i aktiviteter i markedet inkluderer følgende: (i) Kredittrisiko, som er risiko for finansielle tap relatert til manglende overholdelse av en motpart av dennes forpliktelser. (ii) Prisrisiko, som er risiko for negativ virkning på Utsteders inntekt på grunn av alvorlige skiftninger i verdien av finansielle instrumenter somfølge av endringer i rentesatser, valutasvingninger eller priser på eiendeler eller varer, indekskurver eller aksjer og aksjeindekser. (iii) Likviditet og finansieringsrisiko, som er risiko for tap dersom Utsteder ikke evner å oppfylle finansielle forpliktelser i tide og til rimelige priser ved forfall. (iv) Operasjonell risiko, som er risiko for tap grunnet svikt i Utsteders interne prosedyrer for informasjonssystem, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 2. OPPLYSNINGER OM PRIS OG TOTALE KOSTNADER Utsteder vil foreta sikringsforretninger i forbindelse med utstedelsen av produktet. Slike sikringsforretninger vil kunne medføre at man oppnår en margingevinst. Marginen utgjør forskjellen mellom prisen på produktet og markedspris for rett til avkastning i finansmarkedet. Størrelsen på marginen vil kunne variere med forandringer i rentenivået, volatilitet og endringer i prisingen av andre finansielle instrumenter som inngår i produktets avkastningselement. Marginen skal dekke løpende driftsutgifter, distribusjons- og transaksjonskostnader samt kostnader relatert til sikringsforretninger. Distributørgodtgjørelse og kostnader for tilretteleggelse totalt i intervallet 1,00% 1,40% per år av pålydende beløp (inklusive tegningsprovisjon) betales på forskudd. Denne prisen er svært volatil og kan endres vesentlig. Tilrettelegger vil påta seg noe av denne risikoen. En del av denne risikoen vil og være den indikative minsteavkastningen. Ulike tilbydere av tilsvarende produkter vil oppnå ulike marginer avhengig av posisjon i markedet for sikringsforretninger. Etter utløpet av tegningsperioden vil investor opplyses skriftlig, ved etterspørsel, om de totale kostnadene og den endelige prisen kunden betaler, og hvor mye dette avviker fra anslaget som ble gitt på tegningstidspunktet. De totale kostnadene vil bli oppgitt i prosent av pålydende beløp. Gjennom produktets levetid vil markedsverdien av produktet være avhengig av en rekke faktorer i tillegg til verdien av underliggende aktiva slik som volatilitet, rentenivået og gjenværende tid til forfall. 3. TILLEGGSKOSTNADER Det kan tilkomme tilleggskostnader for oppbevaring av produktet. Priser for oppbevaring på depotkonto er ulik hos ulike aktører. 4. AVKASTNING Laveste mulige avkastning på produktet ved forfall vil være som indeksutviklingen på den svakeste aksjen, dvs. 100% i verste fall. Øvre grense for avkastningen er indikativt 10% i halvåret. I tabellen nedenfor oppsummeres høyeste og laveste avkastning, forventet avkastningsintervall samt sannsynligheter for dette. Sannsynlig avkastningsintervall ovenfor er gitt med 70% sikkerhet. En risikofri investering, som statsobligasjoner, forventes i samme periode å gi ca 4,26% i årlig effektiv rente. Monte Carlo-simulering gir følgende resultater: Laveste mulige avkastning -100% Høyeste mulige avkastning 10% i halvåret Forventet avkastningsintervall -48,0% til 21,0% Sannsynlighet for positiv avkastning 60,3% Sannsynlighet for negativ avkastning 39,7% Forventet avkastning basert på backtesting på produktet er 10,4% hensyntatt tegningsprovisjon i effektiv årlig avkastning. Simuleringene og beregningene ovenfor er kun matematiske og er basert på visse antagelser fra utsteder. Se videre avsnittet Sannsynlighet for avkastning, side AVBRUDD OG LIKVIDITET Investeringen har en variabel løpetid på et halvt til fem år og er først og fremst egnet for kunder som ønsker og har anledning til å binde det investerte beløpet i en periode på fem år. Garantum vil under normale markedsforhold stille kjøpspris på produktet på daglig basis. Indikative tilbakekjøpskurser oppdateres og publiseres på Tilbakekjøpskursene vil tilsvare markedsverdien av produktet og er avhengig av markedsforutsetningene på det aktuelle tidspunktet.

8 Det beløpet investor vil motta ved innløsning før løpetidens slutt vil kunne være opptil noen prosent lavere enn en teoretisk beregnet innløsningskurs. Dette er en konsekvens av beregninger i underliggende sikringsinstrument. Produktet er ikke kapitalbeskyttet, investor risikerer således tap uansett tidspunkt på salg. Investor belastes med en salgskurtasje på 2% av produktets markedsverdi ved salg av produktet i løpetidens første år. Deretter er salgskurtasje 0,5% av produktets markedsverdi. Markedsverdien er avhengig av rådende markedsforhold og kan i løpetiden være både høyere og lavere enn det opprinnelig investerte beløpet. Investor blir ikke belastet salgskurtasje ved eventuell automatisk innløsning på de respektive observasjonsdatoene. LÅNEFINANSIERING Det tilbys ikke lånefinansiering med sikkerhet i produktet. 6. OPPLYSNINGER OM TILRETTELEGGEREN Garantum Fondkommission AB har nødvendige tillatelser til å distribuere finansielle produkter og er underlagd kontroll av Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, Sverige. Garantum Fondkommission AB skal så snart det er mulig gi kundene skriftlig rapport om de vesentligste opplysningene knyttet til utførelse av tegningen og senest første virkedag etter mottak av bekreftelse på tegningen fra Utsteder, avgi skriftlig bekreftelse på de tjenester som er utført. Dersom det er aktuelt for Garantum Fondkommission AB å oppbevare finansielle instrumenter eller midler på vegne av kunden, skal det minst en gang hvert år, senest 25. januar oversendes kontoutskrift for hvilke finansielle instrumenter og midler man oppbevarte på vegne av kunden pr 31. desember foregående år. I henhold til svensk lov om investorbeskyttelse (1999:158) har kunden rett til særskilt erstatning på til sammen tilsvarende SEK , dersom kunden ved Garantums konkurs ikke får ut innestående finansielle instrumenter eller likvide midler hos Garantum. Nevnte erstatning kan også omfatte midler som Garantum har tatt i mot på klientkonto. Kunde som vil ha erstatning må senest ett år fra konkursåpningen fremsette sitt krav til Insättningsgarantinämnden, som etter å ha prøvet kravet utbetaler erstatning. Garantum handler for egen regning innen verdipapirer og det kan derfor oppstå interessekonflikter mellom Garantum og kunden. Om en interessekonflikt skulle tilkomme vil Garantum håndtere dette raskt og effektivt basert på interne rutiner. 7. ANDRE FORHOLD Skatt Skattegrunnlag og satser kan forandre seg. Skattesatsene som nevnes her, er de som gjelder på tidspunktet for tilbudet og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til investor. Det er ingen garanti for at skattemessige og regulatoriske klassifiseringer av investeringen ikke kan endre seg i løpet av investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe kan de medføre negative konsekvenser for investor. Det anbefales å søke råd fra en profesjonell rådgiver dersom man er usikker på mulige skattemessige følger av en investering i den aktuelle investeringen. Hvordan en investor beskattes avhenger av den enkelte investors individuelle situasjon. Det som sies nedenfor beskriver ikke beskatningen av investorer som erverver autocallen i annenhåndsmarkedet. Slike investorer bør søke råd fra egen profesjonell skatterådgiver. Både innløsning ved investeringsperiodens utløp og tidligere salg blir vurdert som realisering av investeringen. Eventuell kapitalgevinst blir beskattet som ordinær inntekt med en flat skattesats på 28%. Eventuelle tap kan trekkes fra investorens ordinære inntekt med samme sats. Kapitalgevinst eller tap beregnes av forskjellen mellom beløpet en investor mottar ved realisering og investorens opprinnelige investering. Påløpte kostnader i forbindelse med anskaffelse og realisering av sertifikatene kan trekkes fra investorens skattbare inntekt i det året realiseringen finner sted. Skatt på formue Verdien av investeringen ved utgangen av hvert år skal inkluderes i beregningen av Investorens skattbare nettoformue når det gjelder formuesskatt til stat og kommune. Aksjeselskaper og lignende foretak er ikke underlagt formuesbeskatning. Godtgjørelsesmekanisme Garantum og distributører som Garantum benytter seg av vil også motta provisjoner som vist i tegningsprovisjonsinformasjonen i markedsføringsmaterialet. Garantum og dennes underdistributører har derfor et insentiv til å legge til rette for investeringer i produktet. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

9 Rett plassering til rett tid. Garantum er ikke som noen annen kapitalforvaltere. Vi er en nisjeaktør som tror på ideen å være ekstremt dyktige på et smalt område, istedenfor å vite litt om mye. Derfor jobber vi kun med strukturerte investeringer, og med kun et mål i tankene: å tilby våre kunder den beste kombinasjonen av avkastning og risiko. Vi er også helt uavhengige og har gjennom årene etablert et bredt nettverk av kontakter med under- og medleverandører. Det gir oss sterk forhandlingskraft og til slutt gir det våre kunder bedre produkter til bedre betingelser. Vi drives av et sterkt ønske om å tenke utenfor boksen og gjennom årene har vi skapt en rekke investeringsløsninger som har drevet markedet fremover. Hvis du har like høye krav på din kapital som vi har, er du hjertelig velkommen som kunde. Garantum Fondkommission AB, Boks 7364, STOCKHOLM, SVERIGE Besøksadresse: Norrmalmstorg 16, Telefon: , Faks: E-post: GARANTUM PÅ TO MINUTTER. Vår historie Garantum ble grunnlagt i 2004 og er i dag en ledende spesialistaktør innenfor strukturerte investeringer. Alle gründerne er aktive i selskapet og har sammen med øvrige kolleger skapt det som nå er Garantum. De ansattes erfaringer fra kapitalmarkedene, kapitalforvaltning samt forsikring og bank, er solide. I 15 år har vi vært delaktige i å utvikle det nordiske markedet for strukturerte investeringer. Vi er en liten og fleksibel organisasjon. Men vi utvider stadig, og vi gjør det med stolthet. I 2007 åpnet vi kontor i Helsinki, og på kort tid har Garantum blitt én av de største aktørene innen strukturerte investeringer i både Sverige og Finland. Våren 2009 kjøpte vi forvaltningsselskapet Aktie-Ansvar AB sammen med selskapets ledelse. Gruppen, med Garantum Fondkommission AB og Aktie-Ansvar AB i spissen, har totalt 40 ansatte, 300 samarbeidspartnere, kunder og over 35 milliarder kroner under forvaltning. Ekspansjonen fortsetter i 2011 med etableringen av Garantum Norge. Vår filosofi Som kunde av Garantum har du tilgang på spesialisert kunnskap bygget opp over mer enn et tiår. Vi kan det vi driver med, og vi er helt fokusert på det. Siden markedet er i stadig endring, må vi også være det. Det er derfor vi opp gjennom årene ofte har presentert løsninger som ingen andre har tenkt på før. Ikke for å være først, men for å tilby våre kunder de investeringer som best tilsvarer rådende markedsforhold ved hvert enkelt tidspunkt. Vår filosofi kan oppsummeres i fem ord: Rett plassering til rett tid. Disse ordene leder oss i vårt daglige arbeid og utgjører det eneste målet i løsningene vi utvikler. VI TILBYR: Offentlige emisjoner Private Placements Asset Management Daglig kurssetting Daglig annenhåndsmarked Gevinstsikring / restrukturering Fond Oppbevaring av verdipapirer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7

INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB INDIA/KINA AKSELERERENDE VEKST 7 Invester kapitalsikret i vekstmarkedenes sterkeste økonomier Taj Mahal (India) India, Kina < Løpetid 5 år < Tegningskurs 100 prosent < Eksponeringsgrad

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER SAMMENDRAG Dette sammendraget gir en oversikt over det som etter Utstederens mening er hovedtrekkene vedrørende og risikoene forbundet med Utstederen og Obligasjonene og Sertifikatene (sammen kalt Verdipapirene

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer