ITS-strategi i Statens vegvesen - og betydningen for vegtransport. ITS Arena 12. februar 2013 v/ivar Christiansen Vegdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITS-strategi i Statens vegvesen - og betydningen for vegtransport. ITS Arena 12. februar 2013 v/ivar Christiansen Vegdirektoratet"

Transkript

1 ITS-strategi i Statens vegvesen - og betydningen for vegtransport ITS Arena 12. februar 2013 v/ivar Christiansen Vegdirektoratet

2 Innhold ITS Datagrunnlag ITS-Direktivet ITS-Strategi Betydning Eksempler? ITS Arena Ivar Christiansen 2

3 ITS Arena Ivar Christiansen 3

4 ITS-effekter for mobiliteten For samfunnet: Mer forutsigbare og pålitelige transporter Mer effektiv trafikkavvikling Bedre kapasitetsnyttelse Flere kollektivreisende Mer miljøriktig transport Bedre planleggingsgrunnlag For oss trafikanter. Valg av transportmiddel, rutevalg, reisetidspunkt Alternativ tidsbruk Adferd ITS Arena Ivar Christiansen 4

5 Vegtrafikksentralene sentralt i vår ITS innsats i dag ITS Arena Ivar Christiansen 5

6 Samfunnsvirkninger av ITS-satsing Bidrar til å nå transportpolitiske mål Gir ny næringsutvikling Markedet for informasjonstjenester vil øke Felles marked i Europa, språkuavhengighet Økt konkurranse også fra globale aktører Personvernet vil settes på prøve Brukerfokus vil bidra til kvalitetsheving Datagrunnlaget vil bli bedre Brukergrensesnitt vil bli bedre Ny teknologi vil fortere bli tatt i bruk ITS Arena Ivar Christiansen 6

7 ITS Datagrunnlag ITS-Direktivet ITS-Strategi Betydning Eksempler? ITS Arena Ivar Christiansen 7

8 Informerte trafikanter Tilpasser sin adferd Mer miljøriktig Mer trafikksikkert Mer effektive reiser Mer behagelig Etterspør mer informasjon og bedre tjenester + Følgeeffekter pga. forutsigbarhet og presishet ITS Arena Ivar Christiansen 8

9 Sammenstille data ITS Arena Ivar Christiansen 9

10 ITS Arena Ivar Christiansen 10

11 Tjenestearkitektur i Vegvesenet Europa Media VTS Tjeneste tilbydere Offentlige etater Administrasjon av kunder NLOD DatexII (Dynamiske data) Tjenestelag OGC(WMS/WFS/OpenLS) (Ruteplanlegger og kart) Værdata Hendelseinformasjon Reisetider Webkameraer Trafikkdata Rutemotor Vegnett Nettverk for sensorer, overvåking, registrering og Windows applikasjoner ITS Arena Ivar Christiansen 11

12 Innhold ITS Datagrunnlag ITS-Direktivet ITS-Strategi Betydning Eksempler? ITS Arena Ivar Christiansen 12

13 Hva er ITS Direktivet? Lovgivning som sikrer gjennomføring av ITS Action Plan Gir EU-kommisjonen fullmakt til å bestemme obligatoriske spesifikasjoner (delegerte rettsakter) med gyldighet 7 år Har med de prioriterte områdene 1-4 (Priority Areas) Har med de horisontale områdene som egne paragrafer 6 tiltak er trukket frem som prioriterte (Priority Actions): a) Tilgjengelighet av multimodal reiseinformasjon (2014) b) Tilgjengelighet av sanntids trafikkinformasjon (2013) c) Et minimum av trafikksikkerhetsrelatert informasjon gratis for brukerne (2012) d) Harmoniserte regler for ecall (2012) e) Informasjonssystemer for sikre og trygge parkeringsplasser for tungbiler (2012) f) Bestillingstjenester for sikre og trygge parkeringsplasser for tungbiler (2013) Vedtatt spesifikasjon ITS Arena Ivar Christiansen 13

14 ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner på 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata Kontinutet av tjenester for styring av trafikk og gods Trafikkog transportsikkerhet (inkl. security) Integrering av kjøretøyet i transportinfrastrukturen Datasikkerhet, personvern og ansvarsrett Europeisk samarbeid og koordinering innen ITS ITS Arena Ivar Christiansen 14

15 ITS-direktivet EU ITS Action Plan Gjennomføring 7 år EU ITS-direktiv Delegerte rettsakter Fullmakt til EU-kommisjonen Spesifikasjoner Utkast (Konsulent- Oppdrag) Ekspertgrupper Samråd stater +EØS ITS Arena Ivar Christiansen 15

16 Status ITS-rettsakter Spesifikasjoner for prioriterte tiltak c. Trafikksikkerhetsrelatert informasjon gratis Spesifikasjoner (delegert rettsakt) på vei til vedtak e. Informasjonssystemer for hvileplasser lastebil Spesifikasjoner (delegert rettsakt) på vei til vedtak d. harmoniserte regler for ecall Spesifikasjoner vedtatt for mottaks-organisering etc. (Gjenstår noe på kjøretøysiden) Fra 2015? ITS Arena Ivar Christiansen 16

17 ITS-rådet Ledes av Vegdirektøren, bestilt av SD 6 møter hittil 16 medlemmer fra industri, transportbransje, forskning, utdanning, organisasjoner,.. Detaljert mandat bl.a: ITS Rådet skal øke kunnskapsnivå og bedre informasjonsflyten. Rådet kan gi begrunnede anbefalinger og forslag til Samferdselsdepartementet og andre relevante myndigheter om Norges standpunkt overfor forslag fra EU-kommisjonen og i tillegg gi anbefalinger om nasjonale aktiviteter om samarbeid som følge av ITS Direktivet. ITS Arena Ivar Christiansen 17

18 Innhold ITS Datagrunnlag ITS-Direktivet ITS-Strategi Betydning Eksempler? ITS Arena Ivar Christiansen 18

19 Ny ITS-strategi for Statens vegvesen Tilgjengelig på vegvesen.no Viktig grunnlagsdokument Gir føringer for vår handlingsplan Rendyrket innhold til strategi Antar 4-5 års levetid før neste justering ITS Arena Ivar Christiansen 19

20 Innhold Forord... 1 Bakgrunn... 2 ITS-direktivet... 3 Samarbeid, tjenesteutvikling og innovasjon Generelt Brukerorientering Nasjonalt ITS-samarbeid Internasjonalt samarbeid Standardisering Utvikling av ITS-tjenester Utvikling av kunnskap FoU Kompetanse Multimodal ITS Kollektivtrafikk Samfunnssikkerhet og beredskap... 4 Datagrunnlag... 5 Systemutvikling Systemeierskap og -forvaltning av ITS-systemer ITS-arkitektur Personvern... Ordliste/forkortelser... ITS Arena Ivar Christiansen 20

21 1.1 Nasjonalt ITS-samarbeid Til å følge opp arbeidet med ITS-direktivet nasjonalt er det etablert et eget ITS-råd med bred deltakelse fra nasjonale organisasjoner og interessegrupper. Hensikten med rådet er å skape en arena for diskusjoner om prioritering og implementering av ITS i Norge, samt stimulere aktuelle bransjer og bedrifter til mer aktiv interesse for ITS. Dette gjelder både for egen anvendelse og som kompetanseområde og markedsmulighet. Statens vegvesen skal i samarbeid med Samferdselsdepartementet bidra til at ITS-rådet blir en viktig premissgivende arena for behov og prioritering knyttet til utviklingen av ITS for vegtransportsektoren i Norge Målet i ITS-direktivet er økt bruk og raskere implementering av ITS-løsninger for å nå hovedmålene i transportpolitikken og sikre samordning i Europa. ITS er et stort og relativt nytt markedsområde med store eksportmuligheter for norsk næringsliv. Det er derfor viktig å involvere norsk næringsliv og forskningsmiljøer samt å bidra med initiativ til samhandling og innovasjon på etablerte og nye arenaer. Statens vegvesen vil ha utstrakt samarbeid med norske bedrifter og fagmiljøer, blant annet gjennom aktiv deltakelse i ITS Norge. ITS Norge 1 er en nasjonal, faglig organisasjon for etater og næringsliv. Alle transportetatene har vært sentrale i forbindelse med etableringen av ITS Norge. Medlemmene representerer spisskompetanse og kapasitet i forhold til utvikling og implementering av ITS. Nasjonalt ITS-samarbeid: Statens vegvesen skal samarbeide aktivt med privat og offentlig sektor for økt innovasjon og utnyttelse av ITS ITS Arena Ivar Christiansen 21

22 Hovedstrategier Oppnå hovedmål NTP (trafikksikkerhet, effektivitet, miljø og tilgjengelighet) Følge ITS-direktivet fra EU Brukerorientert Stimulerer til samarbeid med næringsliv Stimulerer til innovasjon og forretning Satser på kunnskapsutvikling Fokus på datagrunnlag for ITS - og kollektivtrafikk - og multimodal utvikling av ITS ITS Arena Ivar Christiansen 22

23 ITS krever samarbeid Kommersielle ITS-tjenester Digitale kart Databaser Sanntids info Offentlige ITS-tjenester Felles ITS infrastruktur Samhandling er viktig ITS Arena Ivar Christiansen 23

24 Innhold ITS Datagrunnlag ITS-Direktivet ITS-Strategi Betydning Eksempler? ITS Arena Ivar Christiansen 24

25 ITS i SVV: Utfordring 1 Trafikksikkerhet ITS Arena Ivar Christiansen 25

26 2010 Utfordring 2 Luftforurensning Årsmiddelverdien øker rundt de mest trafikkerte veiene Timer med svært høy luftforurensing øker Primærkilde: diesel Grenseverdi ITS Arena Ivar Christiansen 26

27 Utfordring 3 Trengsel Veiareal (m 2 ) pr person i buss og el-bil når hastigheten er 60 km/t og kjøretøyene holder 3 sekunders intervall mellom seg. Belegg pr kj.t iht bygrensetellingen 2006 (PROSAM) Veiareal m2 pr person Personbil El-bil Buss 7 ITS Arena Ivar Christiansen 27

28 ITS i SVV Statens vegvesens satsing på ITS skal bidra vesentlig til: økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper effektive virkemidler for å gjøre vegtransport mer klima- og miljøriktig bedre prioritering av og mer attraktiv kollektivtrafikk optimal kapasitetsutnyttelse robust, driftssikker og effektiv trafikkavvikling bedre tilgjengelighet og mobilitet for alle, basert på universell utforming å støtte etatens oppgaver innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold ITS Arena Ivar Christiansen 28

29 ITS er vårt verktøysett for framtida Et arbeidsområde i Vegvesenet siden før 1995 Egen seksjon i 1998 (transportinformatikk) ITS-strategi i 2007 ITS fagnettverk siden 2007 ITS handlingsplan i 2009 ITS-direktivet 2010 ITS veileder 2011 ITS-rådet 2011 Ny ITS-strategi 2012/13 ITS Arena Ivar Christiansen 29

30 ITS Veileder ITS Arena Ivar Christiansen 30

31 Til slutt: Noen eksempler ITS Arena Ivar Christiansen 31

32 Test Site Norway ITS Arena Ivar Christiansen 32

33 AutoPASS Avansert, brukervennlig og pålitelig fortsatt Basert på åpne standarder og spesifikasjoner Vegvesenet eier og kontrollerer spesifikasjonene Full interoperabilitet utvidet til Sverige og Danmark og delvis til Østerrike Stort marked internasjonal. Norsk industri langt fremme ITS Arena Ivar Christiansen 33

34 Nasjonal Rutedatabase/Reiseplanlegger Lokale data hos Fylkeskommuner etc Kunngjøringskrav Datafangst-tjeneste Nasjonal rutedatabase Sanntid Holdeplassregister Ruteberegner Åpen Brukergrensesnitt Trafikkportalen Reiseplanleggere Tjenestetilbydere Andre ITS Arena Ivar Christiansen 34

35 Vegvær ITS Arena Ivar Christiansen 35

36 Luftkvalitet ITS Arena Ivar Christiansen 36

37 Reisetid med Autopass/Blåtann Kryptert 6 sifret ID/mac adresse Kryptert 6 sifret ID/mac adresse Logg av data Visualisering Dekryptering, filtrering og beregning av reisetid Sletting av ID/mac-data ITS Arena Ivar Christiansen 37

38 Trafikkflyt: En etterspurt vare Autopass Reisetid rulles ut i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo og E18 ITS Arena Ivar Christiansen 38

39 Globale aktører satser trafikk ITS Arena Ivar Christiansen 39

40 Snart kommer trafikkportalen Statens Vegvesen Trafikanten Ruter # Nrk ITS Arena Ivar Christiansen 40

41 Takk for meg! ITS Arena Ivar Christiansen 41

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 PROSJEKT I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 Statens vegvesen Utviklingsarbeide i forbindelse med NTP-perioden 2006-2015 JUNI 2003-REGION VEST 1FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 2 Innhold

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

3.5.4 Kort kommentar 11 4.0 Prosjektledelse og organisering 11 5.0 Økonomi 12

3.5.4 Kort kommentar 11 4.0 Prosjektledelse og organisering 11 5.0 Økonomi 12 Innhold 1.0 Innledning 4 2.0 Mål 5 2.1 Hovedmål 5 2.2 Delmål 5 3.0 Handlingsplan 5 3.1 Tilrettelegger av bredbånd til det offentlige 5 3.1.1 Målsetninger 2011/13 5 3.1.2 Hovedstrategi 6 3.1.3 Hovedaktiviteter

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning 2. Informasjonsteknologi og nye aktører

IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning 2. Informasjonsteknologi og nye aktører IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning Teknologi har blitt en viktig og uunnværlig del av vårt samfunn. Det er nesten umulig å unngå å støte på teknologi i hverdagen. Enten man varmer opp maten i en mikrobølgeovn,

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og

Detaljer

Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur

Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur Vegdirektoratet Transport og trafikksikkerhet Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur ViaNova AS Desember 1997 Forord Statens vegvesen er ansvarlig for å samle inn, bearbeide og lagre

Detaljer

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013

Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Vår ref: SMR Oslo 22. april 2013 Høringssvar NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening organiserer over 62

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Ruterrapport 2014:1. Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS. Januar 2014. Trendanalyse

Ruterrapport 2014:1. Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS. Januar 2014. Trendanalyse Ruterrapport 2014:1 Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS Januar 2014 Trendanalyse Bakgrunn og innledning Ruters gjeldende strategiplan, K2012, er et premissdokument

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim.

IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim. IBIS-prosjektet. Utvikling av et integrert betalings- og informasjonssystem i Trondheim. Eirik Skjetne (SINTEF), Per J. Lillestøl (SINTEF), Even Myhre (Statens vegvesen) 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Trondheim

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer