Årsprogram BMU Juridisk og Utbygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging"

Transkript

1

2 INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 JURIDISK OG UTBYGGING... 3 ARBEIDSOPPGAVER... 5 SMART CITIES... 7 BEVILLING... 8 FRIOMRÅDEPROSJEKTET... 9 ET KOMMUNALT BOLIGUTVIKLINGSSELSKAP KOMMUNALE UTBYGGINGSBEHOV TILRETTELEGGING FOR UTBYGGING SALG AV EIENDOM OMRÅDE /PROSJEKTUTVIKLING NYTORGET EUROPAN 13 ADAPTABLE CITIES STAVANGER FORUM URBAN SJØFRONT BYOMFORMINGSOMRÅDE PARADIS HILLEVÅG BYOMFORMINGSOMRÅDE JÅTTÅVÅGEN 2 BYOMFORMINGSOMRÅDE MADLA REVHEIM HOVEDUTBYGGINGSOMRÅDE ATLANTEREN HOVEDUTBYGGINGSOMRÅDE Forsidebilde: Paradis-Hillevåg sett mot nord, juni Paradis-Hillevåg er en av testaksene i Smart City (s. 8) og et prioritert byomformingsområde med gunstig sentrumsnær beliggenhet like ved jernbanestopp og hovedbusstrasé. Se nærmere omtale av området på s

3 INNLEDNING Målet med årsprogrammet er å gi en oversikt over Juridisk og Utbygging sine ansvarsområder, kjerneoppgaver og de prioriterte utbyggingsområdene. Dokumentet beskriver hva som er Juridisk og Utbygging sine prioriterte oppgaver i I år har vi forsøkt å lage et program som gir et riktigere bilde av det faktiske ansvar stabene har og de arbeidsoppgavene som vi arbeider med. Tidligere årsprogram har hatt fokus på de enkelte utbyggingsområdene og på generell informasjon om disse. Nå forsøker vi å ta med kjerneoppgaver som avspeiler organisering og de ulike faggruppene i Juridisk og i Utbygging. Erfaringsmessig kommer det til en rekke nye oppgaver gjennom året. Det kan derfor bli aktuelt både med revideringer og endringsmeldinger, fortrinnsvis i sammenheng med tertialrapportene. Vi ser allerede nå at de stramme investeringsrammene gjør at det vil kunne bli behov for ekstrabevilgninger for nødvendige grunnerverv. Alle prioriterte arbeidsoppgaver er omtalt i årsprogrammet. Andre og nye oppgaver forutsettes å måtte vente på tur, alternativt må planlagte oppgaver nedprioriteres. Utfordringer og prioriterte oppgaver Både Juridisk og Utbygging har fått stadig flere ansvarsområder og utrednings- og forvaltningsoppgaver, uten at dette i tilstrekkelig grad er kompensert med nye stillinger. Strammere økonomiske rammer Aktivitetsnivået ved stabene må tilpasses trangere økonomiske rammer. Dette stiller strenge krav til prioriteringer. I forbindelse med grunnerverv ser vi at strategiske mer langsiktige oppkjøp for å sikre areal til fremtidige kommunale utbyggingsbehov blir vanskelig å prioritere i denne HØP-perioden. I tillegg er det en utfordring å få tilgang til arealer da det meste allerede er kjøpt opp eller inngått avtaler om fra private utbyggere. Den anstrengte økonomiske situasjonen har også konsekvenser for hvilke rolle kommunen påtar seg som tilrettelegger av overordnet tekniske og grønn infrastruktur i de prioriterte utbyggingsområdene. Smartere arealbruk Juridisk og Utbygging, sammen med Stavanger eiendom, Park og vei og Idrett i BMU og Oppvekst og Levekår, i tett samarbeide med Kultur og byutvikling finner fram til gode, arealeffektive løsninger i lokalisering og planlegging av skoler, barnehager, idrettsanlegg, sykehjem og kommunale boliger. Samlokalisering og sambruk medfører gjerne mer kompliserte prosesser, organisering og et omfattende avtalearbeid. Et boligutviklingsselskap Bystyret har et vedtatt mål om at det ferdigstilles 1250 boliger i året i Stavanger f.o.m I fjor ble det bygget 843 boliger. Det å få til en jevn og tilstrekkelig boligproduksjon og boliger som er tilpasset behovene og befolkningen er en stor utfordring. Bystyret har derfor også vedtatt å etablere et boligutviklingsselskap for å ha et bedre verktøy til å nå dette målet. Stabene følger opp saken ved å utrede ulike modeller, utfordringsbilder, målsettinger og hva kommunens rolle kan og bør være. Utbygging som byomforming 70 % av boligutbyggingen skal skje i den utbygde byen. De prioriterte byomformingsområdene er Urban Sjøfront, Jåttåvågen og Paradis-Hillevåg. I tillegg vil oppfølging av kommunedelplan Stavanger sentrum bli krevende fremover. Hittil har stabene konsentrert arbeidet med de prioriterte byutviklingsprosjektene i Bjergsted og nå Nytorget. 2

4 JURIDISK OG UTBYGGING Juridisk og Utbygging er stabsenheter i Kommunalavdeling bymiljø og utbygging (BMU). Visjon og verdier Sammen skal vi legge til rette for kommunens videre utvikling slik at Stavanger alltid er et godt sted å leve, bo og arbeide. Mål Juridisk og Utbygging skal tilrettelegge for en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utbygging, samt sørge for at Stavanger kommune får dekket sine arealbehov. Felles ansvarsområder for Juridisk og Utbygging stabene skal sikre areal til kommunale behov, tilrettelegge for utbygging i utbyggingsområder og prioriterte utbyggingsprosjekter og ivareta kommunens grunneierrolle for kommunens ubebygde arealer. I tillegg har de to stabene flere selvstendige ansvarsområder. Juridisk har ansvar for: å foreta grunnerverv og salg i utbyggingsområdene og prioriterte prosjekter gjennomføring av friområdeprosjektet. forhandlinger og utarbeidelse av utbyggingsavtaler med private utbyggere salg av eiendom internt og eksternt innleie og utleie av kommunal eiendom forvaltning av kommunens skjenke- og bevillingspolitikk rådgivning, veiledning og avtalearbeid for andre fagavdelinger Utbygging har ansvar for: kommunens utbyggingspolitikk gjennom "Utbyggingsplan en god by å bo i" prosjektledelse i område- og prosjektutvikling av kommunens eiendommer og der hvor kommunen har påtatt seg en særlig rolle i prioriterte utbyggingsområder. å koordinere kommunens arealbehov og sørge for areal til kommunale formål planbestillinger (reguleringsplaner, tekniske planer) bestille grunnerverv av juridisk oppfølging av boligproduksjon økonomioppfølging hovedkontakt til kommunaldeling Kultur og byutvikling 3

5 Organisasjonskart for Juridisk og Utbygging (pr. februar 2015). Utbygging lyste ut to prosjektlederstillinger våren 2014, men fikk kun besatt én. I tillegg er Gerd Seehuus 100 % engasjert som prosjektleder i Smart Cities prosjektet. Juridisk og Utbygging tar sikte på å få besatt vakante stillinger i 2015 for å sikre tilstrekkelig bemanning til å ivareta arbeidsoppgavene som stabene har ansvar for. Kompetanse Juridisk har kompetanse og erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder. Juridisk har en særlig kompetanse og erfaring innenfor bygnings-, regulerings- og ekspropriasjonsrett samt kjøp, salg, innleie, utleie og avtalerett. Juridisk har medarbeidere med lang erfaring både fra offentlig og privat virksomhet. Utbygging har kompetanse innenfor arkitektur, byplanlegging, prosjektledelsen av større byutviklingog utbyggingsprosjekter, eiendomsutvikling, landskapsarkitektur, planlegging og prosjektering av offentlige parkanlegg, kommunalteknikk, bygg og konstruksjon. Til sammen har medarbeiderne lang erfaring innenfor kommunal virksomhet. Vi er en stab med bred tverrfaglig kompetanse innenfor teknisk sektor: sivilarkitekter (prosjektering og byplanlegging), landskapsarkitekt, sivilingeniør (bygg), ingeniør (kommunalteknikk). 4

6 ARBEIDSOPPGAVER Felles oppgaver i 2015 Utredning og organisering av et nytt kommunalt boligutviklingsselskap (s. 11) Sørge for areal til kommunale utbyggingsbehov (s. 12) Tilrettelegging for utbygging (s. 13) Prioriterte utbyggingsområder og prosjekter (s.16-23) av hovedutbyggingsområdene er det Atlanteren og Madla-Revheim det vil være mye arbeid med i 2015, særlig knyttet til ulike avtaler (bl.a. samarbeidsavtale med private utbyggere) og evt. grunnerverv. Det vil derfor Juridisk som har prosjektledelsen i denne fasen. i Jåttåvågen 2 er det i denne fasen særlig arbeid knyttet til kjøp og salg av eiendom. i Paradis-Hillevåg vil kommunens rolle som tilrettelegger og utbygger avklares i forbindelse med gjennomføring av detaljplanene i området. avklaring av kommunens rolle i Paradis-Hillevåg og Dusavig II. Jåttå nord: samarbeidsavtale og forhandlinger knyttet til grunnerverv av regulerte park- og idrettsområder. Juridisk sine hovedarbeidsoppgaver i 2015 Bevilling (s. 9) gjennomføre dialogmøter med skjenkebransjen i ft. nye skjenkeretningslinjer gjennomføre kursserie ansvarlig vertskap Friområdeprosjektet (s. 10) gjennomføring av plan 1811(strandsonen fra Boganesstraen til Frøystad gård) følge opp vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonen av friområdeprosjektet Salg Følgende eiendommer og felt er planlagt solgt i 2015: - felt innenfor Jåttåvågen 2 (K3), Hermetikklaboratoriet og -fagskolen, Utenriksterminalen og det tidligere Norges bank-bygget. Forberedelser salg: - hotelltomt i Bjergsted, inngåelse av opsjonsavtale, Bybergstykket, Forum pluss, mv. Grunnerverv av eiendom regulert til offentlige formål i Jåttåvågen av arealer til formålsbygg og kommunale utbyggingsbehov. Kan bli aktuelt for ny barneskole på Storhaug, i forbindelse Nytt tinghus/nytorget for gjennomføring av plan og anlegg sin portefølje, f.eks. i forbindelse med utvidelse av Gamleveien, Liveien, Holmeegenes og flere aktuelle "snuhammersaker" i forbindelse med Sykkelprosjektet, bl.a. i Krossbergveien og Forusskogen Ryfastprosjektet oppfølging av avtaler i gjennomføringen av prosjektet 5

7 Andre avtaler avtaler rundt nytt bydelshus i Kvernevik momsavtaler ny samarbeidsavtale i Stavanger Forum-området Juridisk rådgivning internt i BMU og i kommunen for øvrig - Smart Cities prosjektet (rådgivning og kvalitetssikring av EU avtaleverk) (s. 8) Utbygging sine hovedarbeidsoppgaver i 2015 "En god by å bo i Utbyggingsplanen " Utbygging har ansvar for å rullere og følge opp "En god by å bo i Utbyggingsplanen " (sist revidert ). På grunn av prioritert sak om et kommunalt boligutbyggingsselskap, må revisjon av planen utsettes til høsten Prosjektledelse i prioriterte utbyggingsområder og strategiske byutviklingsprosjekter (s.16-23) Utbygging har felles prosjektledelse og ansvar for tilrettelegging og utbygging av overordnet teknisk og grønn infrastruktur i byomformingsområdet Urban Sjøfront. Utbygging har prosjektledelsen i de større byutviklingsprosjektene som det vil være mest arbeid med i Dette gjelder: - Nytorget (s. 16) - Europan 13 på Forus, sentrallagertomten (s. 17) - Stavanger Forum (s. 18) Koordinering og sikring av areal til kommunale utbyggingsbehov (s. 12). Utbygging er sekretariat og leder gruppen kommunale utbyggingsbehov. Prosjektsjefen inngår i tillegg i sektorovergripende grupper for å kartlegge arealbehov til skoler, barnehager, friområder, idrettsanlegg, sykehjem, omsorgsboliger. I 2015 er en hovedoppgave lokaliseringssak og tomteavklaring for ny barneskole i Storhaug bydel. I tillegg følger Utbygging opp revidert plan for skolestruktur og rullert barnehagebruksplan, samt Omsorg 2030 med bestillinger av: lokaliserings-, og mulighetsstudier, reguleringsplaner samt evt. grunnerverv. Tilrettelegging for utbygging (s. 13). - koordinering og oppfølging av teknisk og grønn infrastruktur Oppfølging av boligproduksjon gjennom bl.a.: - kvartalsvis boligrapportering til formannskapet - sekretariat for Boligforum - handlingsplan for studentboliger ("tomtejakt" og tilrettelegging av disse) Økonomioppfølging - økonomi- og budsjettoppfølging - økonomirapportering - fakturabehandling BMU sin hovedkontakt til Kultur og byutvikling (KB) - bestille reguleringsplaner for kommunale utbyggingsbehov oa. - delta i kommunens overordnede planarbeid, i prosjektgruppen for kommuneplan og arbeidsgruppen for kommunedelplan sentrum - representere BMU i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) 6

8 SMART CITIES Fyrtårn-prosjektet Triangulum i Smart Cities and Communities (SCC) Smart Cities er ikke et prosjekt som Juridisk eller Utbygging har ansvar for. Imidlertid er medarbeider Gerd Seehuus engasjert som prosjektleder fra Bakgrunn Stavanger kommune har et bredt internasjonalt engasjement som ivaretas gjennom internasjonale avtaler, og deltagelse i nettverk, forsknings- og utviklingsprosjekter. Norges tilknytning til Europa gir tilgang til prosjektdeltagelse og finansiering innen de europeiske rammeprogrammene, herunder Horisont 2020, EUs store satsing på forskning og innovasjon fram mot Prosjektbeskrivelse Stavanger har sammen med Eindhoven og Manchester fått tilslag på fyrtårnsprosjektet Triangulum i Horisont 2020, Smart Cities and Communities. Triangulum i Stavanger er et partnerskap mellom Stavanger kommune, Lyse Energi (Innovasjon og FOU), Universitetet i Stavanger (CIPSI og CENSE), Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger. Smart Cities and Communities (SCC) er den mest omfattende EU-satsingen på innovasjon for bærekraftig vekst i urbane lavkarbon-samfunn i Horisont 2020-programmet. Målet er å løse samfunnsutfordringer og samtidig bidra til vekst og sysselsetting gjennom fremragende forskning, konkurransedyktig næringsliv og aktiv offentlig sektor. Stavanger kommune leder Triangulum lokalt og koordinerer partnerskapets deltakelse. Det bygges derfor opp en lokal prosjektorganisasjon på tvers i kommunen for å gjennomføre dette. Prosjektet ledes fra BMU, og rapporterer direkte til direktør. Det lokale konsortiet og den interne prosjektorganisasjonen ledes av prosjektleder Gerd Seehuus. Prosjektleder representerer partnerskapet i den internasjonale styringsgruppen sammen med de to andre byene (Eindhoven og Manchester) og prosjektets hovedkoordinator. Europas største selskap innen anvendt forskning, tyske Fraunhofer og Steinbeis Institutt, skal lede prosjektet internasjonalt. Byer i fyrtårn-prosjektene i SCC skal utvikle, gjennomføre og dele innovative løsninger innenfor fagområdene mobilitet, energi og IKT. Triangulum har tre følgebyer: Leipzig (Tyskland), Praha (Tsjekkia) og Sabadell (Spania). Prosjektet er femårig. 7

9 BEVILLING Ansvarsområder Bevilling er en egen faggruppe i Juridisk som har ansvar for forvaltning av kommunens skjenke- og bevillingspolitikk. Dette omfatter i hovedsak: - behandle søknader om salgs-, skjenke- og serveringsbevilling. - oppfølging av kontrollrapporter fra skjenkekontrollen - behandle søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning - behandle søknader om endringer av bevillingen, herunder endringer i styrerforhold - behandling av omsetningsoppgaver - kurs i ansvarlig vertskap - veiledning til bransjen Prioriterte saker og oppgaver i 2015 Løpende saksbehandling Kurs i ansvarlig vertskap Bevilling startet i januar 2015 opp med kurs i ansvarlig vertskap. Kurset er rettet mot de som skjenker alkohol og har fokus på å hindre overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold. Det er et stort etterslep med tanke på antall personer som skal delta på kurset, og kurset vil holdes jevnlig gjennom hele Nye skjenkeretningslinjer og -forskrift I juni 2016 skal det vedtas nye skjenkeretningslinjer, samt en ny forskrift for salgs- og skjenketider i kommunen. Prosessen vil starte i løpet av Vi vet ikke enda hvilken form dette får, tidligere har bystyret vedtatt sammensetningen av en arbeidsgruppe. 8

10 FRIOMRÅDEPROSJEKTET Bakgrunn Friområdeprosjektet er en av faggruppene i juridisk stab. Selve prosjektet ble opprettet i 2002 fordi Stavanger kommune ønsket å ta et byutviklingsgrep ved å gjennomføre kommunens vedtatte grønnstruktur. Dette både som et viktig tiltak for å kompensere for en høy tetthet og for å gi byens innbyggere tilgang til Stavangers kystlinjer. Behovet for tilgang til friområder og turveier underbygges også av at Stavanger, med sitt begrensede areal, er Norges tettest utbygde by. Bystyre/formannskap har vedtatt gjennomføringen og prioriteringen av områdene. I kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse vedtok bystyret gjennomføringsfrister slik: "Kommunen skal ha sikret områder i grønnstrukturen som er eller blir regulert til offentlige friområder før utgangen av 2022 gjennom Prosjekt friområde". (Hovedturveinettet innen 2015). Prosjektbeskrivelse Utgangspunktet for friområdeprosjektet var følgende områder/strekninger: Hålandsvatnet, Tømmervika, friområdet på Lundsneset, turveien langs Hafrsfjord, området Store Stokkavatn/Tasta, Boganeset og Boganeset/Frøystad. Seinere kom også turveien langs dobbeltsporet. Alle, unntatt området Boganes/Frøystad, er nå tilnærmet gjennomført mht. grunnerverv og opparbeidelse eller er under opparbeidelse. Noen kommentarer til to av områdene: Hafrsfjord (Kommunens Vestre kystlinje) Her er det opparbeidet friarealer/turvei med unntak av skytebaneområdet. Håhammeren ventes ferdig høsten Fra Boganes. Foto Ingjerd Bratterud, Park og vei Gausel (plan strekningen Boganeset - Frøystad gård) Her er hovedfokuset delstrekning B. Flesteparten av grunneierne ønsker ikke å inngå avtaler. Det er derfor varslet ekspropriasjon for denne strekningen. Kommunen har fått utarbeidet en opparbeidelsesplan som legges til grunn i det videre arbeid med grunnervervene. For delstrekning C, avventes bystyrets behandling av en planendring. Planen er basert på omforent løsning med grunneierne etter innspill fra dem. Bystyret utsatte i sak 24/15, saken, og hvor rådmannen ble bedt om å kommentere noen tilleggsspørsmål før sluttbehandlingen. Prosjektresultat - Friområdeprosjektet har hittil gjort oppimot 2 km 2 friområde tilgjengelige, samt bygget flere mil nye turveier. Sammenhengen i turveinettet i Stavanger er vesentlig styrket. En erfaring har vært at "konfliktnivået" i gjennomføringen har vært høyest i forkant av inngrepet forutsatt at gjennomføringen i etterkant har vært god for alle involverte. Et sentralt spørsmål nå er om de anleggene som er gjennomført er fremtidsrettet og robuste nok. Vil de kunne møte fremtidige bruksbehov i en enda tettere utbygd by og tåle framtidig økende klima- og naturbelastninger? Diskusjon rundt ferdselsregler og de forskjellige brukergruppene (gående og syklister), ønsker om stadig bedre opparbeidelse og tilrettelegging synliggjør også problemstillinger, spesielt knyttet til trange arealer. Aktuelle oppgaver i 2015 Målet for 2015 er å videreføre arbeidet med Gauselstrekningen samt å gjennomføre det politiske vedtaket knyttet til forvaltningsrevisjonen av friområdeprosjektet. 9

11 ET KOMMUNALT BOLIGUTVIKLINGSSELSKAP Bakgrunn Formannskapet vedtok følgende: Rådmannen bes arbeide videre med organisering av et kommunalt boligutviklingsselskap med utgangspunkt i følgende føringer: 1. Hovedformålet med selskapet er at Stavanger kommune skal bidra aktivt til å få en jevn og tilstrekkelig produksjon av boliger til boligsøkere i Stavanger. I denne sammenheng så er det viktig at det bygges boliger i alle kategorier. 2. Kommunens hovedfokus skal være på erverv og tilrettelegging av tomter og bidra i områdeutvikling, og bidra til en variert boligstruktur. (Det vises i denne sammenheng til erfaringer fra Helsinki, Finland der det legges til rette for boliger til sosiale formål, studentboliger, familieboliger og så videre i prosjekter som i sum gir varierte og gode bomiljø). 3. Det kommunale selskapet skal tilpasse sin rolle til konjunkturene og kan i perioder med lav boligproduksjon innta en mer aktiv rolle i konkrete byggeprosjekt. 4. Når det gjelder organiseringsform bes det om at rådmannen ser på hvordan staten organiserer egen eiendomsportefølje gjennom Entra og andre selskap, og at man ser på erfaringene fra andre større kommuner som har egne tomte/boligutviklingsselskap. Dersom aksjeselskapsformen blir valgt skal finansiering i form av lån til selskapet sees på (ref. sak om Forus Næringspark som nå er til behandling). 5. Utbyggingsområder til boligbygging som eies av kommunen skal legges inn i selskapets eiendomsportefølje. 6. For å få ett helhetlig grep om kommunens sosiale boligbygging og boligpolitikk samt vedlikehold skal kommunens eksisterende kommunale boliger legges inn i selskapet. 7. Det er en forutsetning at styringsstrukturen gir folkevalgt styring. 8. En helhetlig sak om etablering av selskapet legges frem for behandling i bystyret innen utgangen av første tertial Beskrivelse Med bakgrunn i formannskapets vedtak er det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra Stavanger eiendom, Personal og organisasjon, Økonomi, Juridisk og Utbygging som utreder selskapets formål og grunnlaget for ulike selskapsformer. Framdrift Med utgangspunkt i formannskapets vedtak , vil rådmannen fremme en sak i løpet av første halvår Saken vil gi bystyret et nødvendig grunnlag for å gå videre med å opprette et kommunalt selskap eller foretak og hvilket mandat, organisering og selskapsform en slik virksomhet skal ha. 10

12 KOMMUNALE UTBYGGINGSBEHOV Ansvarsområder Utbygging har, i samarbeid med aktuelle fagavdelinger og virksomheter (Oppvekst, Levekår oa), ansvar for koordinering av kommunale utbyggingsbehov og sikring av areal til disse. På bakgrunn av årlige befolkningsframskrivinger settes opp oversikt over behov for nye skoler, barnehager, sykehjem med videre, både på kort (Handlings- og økonomiplan-perioden) og lengre sikt (kommuneplanperioden). Juridisk har ansvar for erverv og internsalg av tomter til kommunale utbyggingsbehov. Oppgaver Juridisk og Utbygging holder oversikt over kommunens utbyggingseiendommer og vurderer fortløpende kommunens tomteportefølje. I tillegg har vi en samlet oversikt over behov for grunnerverv til kommunale utbyggingsbehov både på kort og lang sikt. Vi må prioritere kjøp innenfor budsjettet, evt. gjennom tilleggsbevilgninger i formannskap eller bystyret (avhengig av kostnad). Utbygging har ansvar for ledelse og er sekretariat for en tverrsektoriell gruppe hvor de ulike utbyggingsbehovene kartlegges, mulige arealer og plasseringer vurderes mv. Gruppen gir innspill til Kommuneplan, samt følger opp de overordnede føringen i planen. Dette gjelder lokalisering av offentlige funksjoner i sentra og langs hovedkollektivårer, valg av arealeffektive og fleksible sambruksog samlokaliseringsløsninger, samt at lokalisering av offentlige tjenestetilbud skal bidra til bedrede levekår. Utbygging deltar i sektorovergripende grupper for å kartlegge arealbehov til sykehjem, omsorgsboliger, skoler, barnehager, friområder, idrettsanlegg. Utbygging koordinerer og bestiller lokaliserings- og mulighetsstudier (internt og eksternt) og planer (internt) som grunnlag for kommunale byggeoppgaver. Aktuelle oppgaver i lokalisering av og evt. tomtekjøp for ny barneskole Storhaug fremdrift (sak i FSK mars) - inngåelse av samarbeids-, utbyggings- og kjøpsavtaler - kjøp av barnehagetomt på Tastarustå - grunnerverv i Jåttåvågen 2 - grunnerverv i forbindelse med utvidelse av Jåtten skole - grunnerverv i Bjergsted i forbindelse med utviklingen av hotelltomten vurdere tomtekjøp i Hillevåg for kommunale utbyggingsbehov i forbindelse med framtidig utbygging av til sammen 3000 nye boliger - vurdere kjøp av eiendom ved Nytorget - kjøp av arealer til framtidige kommunale utbyggingsbehov innenfor hovedutbyggingsområdene (Jåttå nord, Nore Sunde, Madla-Revheim) - løpende henvendelser om kjøp av eiendommer I Handlings- og økonomiplan er budsjettpostene for tilrettelegging og grunnerverv redusert fra 90 mill. i 2014 til 80 mill. i Av disse midlene er mindre enn 10 mill. igjen til grunnerverv. I opplistingen overfor er det en rekke grunnerverv som bør gjennomføres i For å få gjennomført disse vil det være behov for ekstraordinære bevilgninger. I tillegg vil stabene utarbeide en oversikt over andre aktuelle erverv som bør prioriteres i

13 TILRETTELEGGING FOR UTBYGGING Ansvarsområder Utbygging har bestilleransvar for oppfølging og koordinering av teknisk og grønn infrastruktur i utbyggingsområder/-prosjekter. Bestilleransvar omhandler bestilling og finansiering av reguleringsplan, prosjektering, grunnerverv, gjennomføring og økonomioppfølging. I tillegg bistår Utbygging med tilrettelegging ved opparbeidelse av nye gravlunder og utvidelse av eksisterende. Utbygging har også driftsansvar for kommunale eiendommer som ikke opparbeidet eller tatt i bruk til regulert formål. Fra Husabøryggen sør. Foto: Solomon Hantal, Plan og anlegg Juridisk har ansvar for nødvendig grunnerverv og avtaleinngåelser i forbindelse med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur kommunens prioriterte utbyggingsområder og -prosjekter. Oppgaver - bestille grunnerverv - bestille vei-, vann- og avløpsanlegg - bestille park- og utomhusanlegg - prosjektledelse og koordineringsansvar både innenfor hovedutbyggings- og byomformingsområder og utbyggingsprosjekter innenfor næring, idrett og kultur - bestille undersøkelse, utredninger (arkeologi, miljø- og geotekniske undersøkelser, energi mv) Aktuelle oppgaver i Jåttåvågen 2: Rivning av industribygg, bygging av undergang i Sara Berges gate, utfylling i dokkene med Ryfastmasser. I Handlings- og økonomiplanen (HØP) er det satt av egen budsjettpost til utfylling i Jåttåvågen på 80 mill. - Husabøryggen sør: Opparbeidelse av vei-, vann og avløp til delfelt - Urban Sjøfront: Opparbeidelse av Rennesøygata mellom Haugesundsgata og Ryfylkegata, utfylling i Lervigsbukta - Holmeegenes: Ferdigstillelse av parkområdet og vei-, vann- og avløpsanlegg. - Stavanger Forum: Opparbeidelse av torget mellom Forum Expo og Konferansesenteret, ferdigstillelse av energisentralen - Eiganestunnelen: Kulvert ved Mosvannsparken hvor det i HØP er satt av 63,2 mill. 12

14 SALG AV EIENDOM 2015 Ansvarsområder Juridisk har ansvar for å gjennomføre vedtatte eksternsalg i forbindelse med HØP eller andre politiske vedtak. I tillegg følge Juridisk opp internsalg til Stavanger eiendom i forbindelse med konkrete byggeprosjekter. Budsjettert salg av eiendom i HØP-perioden År Budsjettert salg av eiendom (i 1000 kroner) Oppgaver i 2015 Juridisk vil i år prioritere og tilrettelegge et grunnlag for salg av bl.a. "Hermetikken", tidligere Norges Bank, tidligere utenriksterminal og felt K3 i Jåttåvågen 2. Det bør imidlertid vurderes om salg av K3 skal utstå og ses i sammenheng med et eventuelt nytt boligutviklingsselskap (se s.11). Vi ser allerede nå at kommunen ikke vil selge for 277 millioner som budsjettert, bl.a. på grunn av utsatt fremdrift i noen av prosjektene. Dette vil rapporteres i forbindelse med tertialrapportering. 13

15 OMRÅDE-/PROSJEKTUTVIKLING 2015 Områder og prosjekter omtalt nærmere i det etterfølgende Andre områder og prosjekter Illustrasjon: Jorunn Imsland, KB 14

16 NYTORGET Bakgrunn Bystyrevedtaket i sak 13/11608 ( ): "Ny plan for Nytorget ses i sammenheng med reguleringsplanen for nytt Tinghus. Planen skal vise hvordan Nytorget kan styrkes som et attraktivt sted for ulike kulturnæringer og som et moderne og innovativt byrom." Plannr Prosjektnr. 146 Bydel Storhaug Prosjektleder Utbygging Fieke Verschueren Ansvarlig fra Juridisk Øyvind Bergsaker Domstoladministrasjonen, Stavanger Tingrett og Statsbygg har, i samarbeid med kommunen, i flere år arbeidet med å finne en egnet tomt for nytt tinghus i Stavanger. I 2013 kom partene til enighet om et tomtealternativ som omfatter det gamle politihuset samt det tilstøtende kvartal BS2 i plan Statsbygg har i brev ( ) ytret ønske om i første omgang å inngå en opsjonsavtale, som Forhandlingsutvalget i møte ga mandat til. I statsbudsjett 2015 er det nå satt av 3,5 mill. kr. til KVU for Stavanger tinghus. Formålet for prosjektet Nytorget og nytt tinghus er i samsvar med formålet i dagens reguleringsplan for Nytorget (1726). I reguleringsbestemmelsene til planen er det krav om at det skal arrangeres en arkitektkonkurranse for Nytorget. Prosjektbeskrivelse Nytorget er et strategisk område i sentrumsutviklingen. Forslag til kommunedelplan for sentrum definerer Nytorget som et byutviklingsprosjekt som kan bidra til å styrke den viktige koblingen mellom Sentrum og Urban Sjøfront. Kommunen eier de fleste av eiendommene som er regulert til omforming i sør. Kommunedelplan for sentrum foreslår også kvartalene i øst for omforming. Prosjektets formål er å oppgradere Nytorget med tilliggende areal og å gi tilstrekkelige muligheter til utvikling av området som del av sentrum. I tillegg skal prosjektet gi føringer for nytt tinghus og parkeringsanlegg samt sikre en god betjening av området mht. tilgjengelighet og øvrig teknisk infrastruktur. Prosjektet har som mål å ta vare på og videreutvikle de verdifulle kvalitetene som Nytorget har i dag. Prosjektet omfatter utenom, felles overordnet visjon og strategi med følgende delprosjekter: - arkitektkonkurranse (hovedansvar KB v/byplan) - programmering og (mulig) re-lokalisering av bl.a. Ungdom og fritid (Metropolis), Rogaland Kunstsenter og Grafisk verksted) - utomhusplan for Nytorget - reguleringsplan nytt tinghus - avklaring av parkeringsanlegg Oppgaver i 2015 Utbygging har prosjektledelse og koordinering av prosjektet. De enkelte delprosjektene har ulike prosjektansvarlige. Juridisk sin oppgave i 2015 er å utarbeide opsjonsavtale med Statsbygg og å bidra med nødvendig juridisk bistand i prosjektet. Juridisk har løpende ansvar for avtaleforhold og dialog med Stavanger eiendom om eiendomsforvaltning, samt eventuelt forhandle om oppkjøp av resterende eiendommer. Framdrift Program for arkitektkonkurransen, inkludert flere workshops, skal ferdigstilles og politiske behandles våren Utbygging vil lede programmeringsarbeidet og medvirkningsprosessene (workshops) i tett samarbeid med KB v/byplan. Arkitektkonkurransen arrangeres høsten 2015 og vinner kåres i løpet av året. Se 15

17 EUROPAN 13 ADAPTABLE CITIES 2 Bakgrunn De fem norske tomtene, henholdsvis i Bergen, Trondheim, Os, Ørstad og Stavanger, ble utvalgt av Europan Norge våren Stavanger kommune tar del i Europan 13 med sentrallagertomten på Forus. Kommunen gjør dette sammen med Forus Næringspark og i samarbeid med fylkeskommunen og Sandnes og Sola kommuner samt Stavanger arkitektforening. Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Europan er en arena for utvikling av nye løsninger, en brobygger mellom visjonære kommuner og ambisiøse arkitekter og et europeisk nettverk for utveksling av ideer og erfaringer. Stavanger, Sandnes og Sola er i oppstartfasen av et felles planarbeid (kommunedelplan) med formål bl.a. om å vurdere utvikling av gode blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på Forus. Stavanger kommune ønsker å bruke Europankonkurransen aktivt i dette felles planarbeidet. Prosjektbeskrivelse Sentrallagertomten ligger svært sentralt på Forus-vest. Tomten ligger på en interessant og viktig vest-øst akse fra hav til fjord, fra Sola flyplass til bybåndet og jernbanen (nord-sør aksen). Europan 13 gir gode muligheter til å ta opp en ny diskusjon rundt regionens og Forus sin utvikling. Sentrallagertomten og Europan 13 vil fungere som en case i utarbeidelse av kommunedelplanen. Prosjektnr Bydel Hinna Prosjektleder Utbygging Fieke Verschueren Ansvarlig fra Juridisk Stavanger kommune eier tomten som er ca. 29 daa og den benyttes i dag bl. a av Renovasjonen, Vann og avløp og til utleie. Dagens bruk er uforenlig med Forus som et nasjonalt viktig næringsområde og som et fremtidig sentralt byområde. Tidshorisonten vil være avhengig av utbyggingstakten på Forus. Sentrallagertomten kan fungere som en slags "protype-by" for Forus med utradisjonelle løsninger og økt tetthet med en menneskelig skala. Europankonkurransen kan bidra til å supplere "hovedkontor- og kjøpesenteridentiteten", som Forus preges av i dag, med nye bilder for fremtidige rolle og identitet. Stavanger kommune ønsker her å utforske mulighetene for denne tomten, som del av realiseringen av et nytt vitalt byområde. Her ønsker kommunen forslag til flerfunksjonelle og urbane program. Selve oppgaven er å vise en visjon og en strategi for utviklingen av eiendommen. Framdrift Utbygging er hovedavtalepart med Europan Norge og har hatt en koordinerende rolle i forbindelse av utarbeidelse av konkurranseprogram og har videre ansvar for den lokal organisering av konkurransen, bl. a workshops, befaring, juryering og utstilling. Lansering av konkurranse vil skje 2. mars Se Juryering, utstilling og kåring av vinner vil skje høsten

18 STAVANGER FORUM Prosjektbeskrivelse Stavanger Forum representerer en storsatsning på Stavanger som konferanse- og idrettsby og er et av de store investeringsprosjektene i Stavanger. Plannr Prosjektnr 207 Bydel Hillevåg Prosjektleder utbygging Geir Godal Anders Lea Ansvarlig fra Juridisk Opparbeidelse av Forumområdet skal også sikre en parkmessig gangforbindelse fra Mosvannsparken til grøntdraget som forbinder UiS med Store Stokkavatn. Oppgaver i 2015 Juridisk vil blant annet fullføre avtaler om energileveranser fra energisentralen, gjennomføre gjenstående kartforretninger, opprydning i eiendomsforhold samt bidra til at en områdestrategi/ samarbeidsavtale fullføres. Utbygging vil har ansvar for å fullføre energisentralen, utomhusarealer, samt framdrift- og økonomioppfølging for disse prosjektene. Hovedaktivitene i 2015 vil være: - ferdigstillelse av felles energisentral med tilhørende fjernvarmenett, samt sluttforhandle avtaler om energileveranser - opparbeidelse av torget mellom Forum Expo og Konferansesenteret. Energisentralen Clarion Hotel Energy, ferdig august 2014 Forum Expo utstillingshall, ferdig juni

19 URBAN SJØFRONT BYOMFORMINGSOMRÅDE Bakgrunn/prosjektbeskrivelse Urban sjøfront er et av de prioriterte byomformingsområdene der kommunen har tatt en aktiv rolle som grunneier, avtalepart og med ansvar for gjennomføring av større infrastrukturtiltak. Prosjektnr. 128 Bydel Storhaug Ansvarlig fra Juridisk Anne Karin Olsen Ansvarlig fra Utbygging Geir Godal Oppgaver Områdeutvikling i Urban Sjøfront er en løpende prosess der hovedoppgavene for Juridisk og Utbygging er: - bestille og følge opp opparbeidelse av ekstern infrastruktur - økonomioppfølging - avtalearbeid Bygging av den eksterne infrastrukturen tilpasses i hovedsak midler som er stilt til rådighet gjennom utbyggingsavtaler og ferdigstillelse av nye bygg innen området. Oppgaver i 2015 Opparbeidelse av planfastsatt infrastruktur (vva) med grunnlag i utbyggingsavtaler/kostnadsbidrag. Prioritering av tiltak søkes samordnet med framdriften i aktuelle utbyggingsprosjekter. I Handlings- og økonomiplanen er det satt av midler til ny barneskole i Storhaug bydel som skal stå ferdig i Avklaring av lokaliseringen skal behandles våren Deretter starte forhandling om et evt. kjøp av skoletomt. I Lervig skal det anlegges en ny park. En stor del av parkarealet skal etableres på ny fylling i sjøen. Utfyllingen vil pågå i Selve opparbeidelsen vil ligge fram i tid. Årsakene til dette er at det må utarbeides detaljert opparbeidelsesplan med kalkyle og finansiering av parken må være avklart. Det vil i 2015 arbeides videre med planer for en ny brannstasjon inntil parkområdet i Lervigsbukta. Brannstasjonen skal også være base for brannbåten. I tillegg skal det innpasses ny pumpestasjon for avløp og et kjøleanlegg (Lyse). Foto: Bitmap I Lervigsbukta skal det fylles masser fra Eiganestunnelen for å vinne inn landarealer. På sørsiden (til høyre på bildet) blir det boliger, på nordsiden park og innerst i bukta kommer ny brannstasjon (ferdig 2019). 18

20 PARADIS-HILLEVÅG BYOMFORMINGSOMRÅDE Bakgrunn Paradis-Hillevåg er et prioritert og sentrumsnært byomformingsområde like ved jernbanestopp og hovedbusstrasé. Ansvarlig fra Juridisk Anne Karin Olsen Retningslinjene for rekkefølgetiltakene i kommunedelplanen for området, plan 116K foreslås Ansvarlig fra Utbygging Geir Godal endret i forbindelse med revidert kommuneplan. Dette på grunn av endret arealbruk fra i hovedsak næring til en vesentlig boligandel. Det foreligger planforslag for om lag 2200 boliger, men foreløpig er få av delfeltene detaljregulert. Rekkefølgekravene vil få sin juridiske forankring i den enkelte reguleringsplan. Det er relativt omfattende rekkefølgekrav for området, som til dels omfatter føringer fra statlige planmyndigheter (bussvei i fv 44 og jernbane). Dette sammen med en finmasket eiendomsstruktur i midtre og søndre deler av Hillevåg, ulike fremdriftsplaner for utbygging og eksisterende virksomheter innenfor området er utfordrende for gjennomføringen av planene. Oppgaver i 2015 Hvilke rolle kommunen skal ha i tilrettelegging og utbygging i Paradis og Hillevåg må avklares. Dette må også vurderes opp mot kommunens økonomiske handlingsrom og stabenes bemanning. Det kan være aktuelt for kommunen å påta seg ansvar for opparbeidelse av hovedparkområdene og inngå utbyggingsavtaler med de berørte utbyggerne når de ulike delfeltene skal realiseres. Juridisk og Utbygging vil i 2015 ivareta kommunens rolle som grunneier og avtalepart og fortsette samtalene med utbyggere i området, bl. a ROM eiendom, K2, Køhlergruppen og Skanska om aktuelle samarbeidsmodeller for utbyggingen i Hillevåg nord og Paradis sør. Utbyggingsavtaler iht. Plan- og bygningsloven kap. 17, inngås på grunnlag av vedtatt detaljert reguleringsplan og etter initiativ/søknad fra utbyggere. I Paradis nord ønsker Stavanger kommune å realisere eiendommer langs Lagårdsveien, som omfatter brannstasjonen og arealene mellom Skattens Hus og "Støtteparken". Utbygging vil i 2015 utarbeide en mulighetsstudie for å avklare utbyggingspotensial og aktuell arealbruk for disse eiendommene. Prosjektnr. 118 Bydeler Eiganes og Våland, Hillevåg Illustrasjonen viser kommunedelplan 116K fra Det er under utarbeidelse en rekke detaljreguleringsplaner som omfatter omlag 2200 boliger innenfor dette området 19

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

Årsprogram 2014. BMU Juridisk og Utbygging. Revidert august 2014

Årsprogram 2014. BMU Juridisk og Utbygging. Revidert august 2014 Revidert august 2014 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING.3 ARBEIDSOPPGAVER.4 NYE PROSJEKTER I 2014 7 FRIOMRÅDEPROSJEKTET..12 UTLEIEPROSJEKTET 13 UTBYGGINGSPLAN 2011 2015 OPPFØLGING... 14 UTBYGGINGSPROSJEKTER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GKV-13/8937-10 17702/14 04.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 155/13 20.08.2013

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

NYTORGET OG NYTT TINGHUS

NYTORGET OG NYTT TINGHUS Bymiljø og utbygging NYTORGET OG NYTT TINGHUS ID Prosjekt Ledelse av prosjektet: BMU Prosjektansvarlig: Grete Kvinnesland / BMU, utbygging Prosjektleder: Fieke Verschueren / BMU,

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Utbyggingsavtaler et nødvendig verktøy? Hans Kjetil Aas Stavanger utvikling KF Boligpolitikk? Boligforsyning - tilstrekkelig antall boliger til

Detaljer

Byutvikling og utbygging i Stavanger:

Byutvikling og utbygging i Stavanger: Byutvikling og utbygging i Stavanger: Stavangerregionens muligheter og utfordringer Om regionalplan og regionalt samarbeid Kommunens rolle i eiendomsutvikling og utbygging samarbeid med private aktører

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

INVITASJON TIL EUROPAN 14 Europan Norge

INVITASJON TIL EUROPAN 14 Europan Norge DEN PRODUKTIVE BYEN INVITASJON TIL EUROPAN 14 Europan Norge Europan Norge Makerspace: Fellesverkstedet, Oslo Productive Avenues, Brussel Transformasjon av industriområde, NDSM, Amsterdam EUROPAN SØKER

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke.

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. Formål Tema Bli kjent med hva som skal gjøres i området,

Detaljer

Pilotområder og nettverk byomforming

Pilotområder og nettverk byomforming Pilotområder og nettverk byomforming Fokus på offentlig-privat samarbeid og gjennomføring Næringslivet aktivt med Fredrikstad, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø Pilotområder i byene Nettverkssamlinger

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Seminar Klima og energi ute og inne Sandnes, 29. Mars 2007 Innlegg ved miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Ja. Men, Først

Detaljer

Byomforming i Stavanger Gjennomføring

Byomforming i Stavanger Gjennomføring Bull Stavanger 19.05.2014 Byomforming i Stavanger Gjennomføring Juridisk sjef Ove Rødstøl Utbygging og juridisk Sekretariat for Forhandlingsutvalget Hovedansvarsområder: Hovedutbyggingsområder Byomformingsområder

Detaljer

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE

Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15. Park og vei. Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal STAVANGER KOMMUNE Bad park og idrett Gardermoen 22.01.15 Park og vei Leder stabsseksjonen i Park og vei Jostein Tverdal Organisering BMU Direktør Stavanger eiendom Renovasjon Utbygging Park og vei Plan og anlegg Juridisk

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

Havneparken Sandnes i Stavanger-regionen

Havneparken Sandnes i Stavanger-regionen Havneparken Sandnes i Stavanger-regionen Sandnes Indre Havn Havneparken Sandnes Nøkkelelementer i utviklingen av området i tidlig ide- og planfase Havnen ble i 2003 vedtatt flyttet ut av sentrum. Åpnet

Detaljer

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Prosjektgruppe Intern referansegruppe i Stavanger kommune Eksterne referansegrupper,

Detaljer

«Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid»

«Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid» Tekna Strategisk eiendomsledelse - med fokus på offentlig sektor «Stavanger-regionen: Regional planlegging og utbygging i en usikker tid» Grete Kvinnesland, leder Utbygging Bymiljø og utbygging Stavanger

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Hva skal til for å få til boligbygging En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Det var en gang! Da jeg som ung arkitekt kjøpte hus i Stavanger

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Innkalling til møte 10.09.2013

Innkalling til møte 10.09.2013 Innkalling til møte 10.09.2013 Created By: Ove Rødstøl on 04.09.2013 at 15:05 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2013 Møtetid:

Detaljer

SAMSPILL OG UTVIKLING

SAMSPILL OG UTVIKLING SAMSPILL OG UTVIKLING Jan Willy Føreland 31.10.2013 Utvikling og grunneiersamarbeid - utfordringer Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim. Ved Lise Muurholm Storås, byplan.

Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim. Ved Lise Muurholm Storås, byplan. Presentasjon av prosjektene for Madla-Revheim Ved Lise Muurholm Storås, byplan. Plassering i regionen Madla-Revheim Sentrum Jåttåvågen Forus Øst Planområdet Varslet planområde - 1418 daa Kommuneplan 2010-2025

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans

Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans Folkevalgtopplæring 2015 Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans Rådmann Inger Østensjø 03.11.2015 . Kommunenes oppgaver og ansvar Kommuneloven et funksjonsdyktig lokalt selvstyre,

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis v/adv. Olav Todnem, Kluge advokatfirma DA 1 Utgangspunktet

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved byveksten

Detaljer

Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet?

Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Boligplanlegging i by 2012 Husbanken/Hageselskapet Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Erfaringer fra Stavanger Torgeir Esig Sørensen Park- og veisjef, Stavanger kommune Landskapsarkitekt

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved

Detaljer

Triangulum Stavanger

Triangulum Stavanger Triangulum Stavanger Photo: Bitmap Horisont 2020 samfunnsutfordringer Global urbaniseringstrend I dag bor 50 % av verdens befolkning i byer. I 2050 bor 70 % av oss i byer. Kilde: UN State of World Cities

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

Frokostmøte Bergen. Madla-Revheim. En levende bydel? Prosjektleder Håvard Bergsagel, byplan

Frokostmøte Bergen. Madla-Revheim. En levende bydel? Prosjektleder Håvard Bergsagel, byplan Frokostmøte Bergen Madla-Revheim En levende bydel? Prosjektleder Håvard Bergsagel, byplan Ny kommuneplan vedtatt juni 2011 STAVANGER KOMMUNE Hovedutbyggingsområder 2014 STAVANGER KOMMUNE Hovedutbyggingsområder

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID

BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID BYUTVIKLING GJENNOMFØRING OG GRUNNEIERSAMARBEID Jan Willy Føreland 04.12.2014 Planfaser Interessentmedvirkning I. Avklaringer Behov - og premissavklaring II. Planforslag Ide- og konsept utvikling III.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av

Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av FORORD Dette dokumentet inneholder plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer, korrigert i henhold til bystyrets vedtak av 19.09.2005. En del av bestemmelsene og retningslinjene er knyttet

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn.

Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn. Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn. Fremskaffelse av boliger planlegging med sosial utbyggingsprofil Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Sandnes kunst- og kulturhus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? 7..3 Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Vekst - SSBs befolkningsframskrivinger for Stavanger-regionen Kilde: SSB/Stavanger kommune Sandnes i 4 : 4

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune

Interessentanalyse. Arne U. Hoff. 13.11.2006 Møte med Levanger kommune Interessentanalyse Arne U. Hoff Levanger havn grunnkart Vår oppfatning av situasjonen Nåsituasjon Kommunen mangler kapital til å realisere kulturhus Ønske om å koble hotell og kulturhus. Et signalbygg.

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug, NIBR Husbankens- og KMDs Lanseringskonferanse 05.02.15 Problemstillinger i prosjektene Framskaffe mer kunnskap om kommunale

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GGO-08/12100-81 104060/14 21.11.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 3037/09 03.02.2009

Detaljer

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID Jan Willy Føreland 21.11.2012 Stedsutvikling og samarbeid - utfordring Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/644 Dok.nr: 16/4776 Arkiv: Saksbehandler: Sture Jacobsen Dato: 05.04.2016 Helsehus- oppstart av mulighetsstudie. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/16 Formannskapet 14.04.2016

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer

TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020

TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020 TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020 Presentasjon FFA årskonferanse 4. mai 2015 Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon - Lyse Energi AS Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Totalbudsjett:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer