Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områderegulering utfordring for kommune-norge?"

Transkript

1 Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke

2 Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom Friområder biologisk mangfold - kulturlandskap Jordvern

3 Private eiendomsutviklere overtok store deler av utbyggingen - private reguleringsplanforslag Fokus på fortjeneste ikke på behov Press på dispensasjoner Forslag som er i strid med overordnede planer Økt press på å få raske avgjørelser på plan- og byggesaker pga. kapitalkostnader knyttet til erverv av tomter Utfordrer den overordnede planleggingen

4 Lovgivers intensjon Kommunene er tillagt en viktig oppgave som samfunnsutvikler og arealforvalter Rammene for utbyggingsmønsteret skal avklares gjennom kommuneplanen Kommunal planlegging kan tilrettelegge for sammenhengende grønnstrukturer, natur og grøntområder, offentlige utbyggingsformål, samfunnssikkerhet Tidlig interesseavklaring i forhold til sektormyndigheter kan redusere samlet behandlingstid

5 Lovgivers intensjon Ved å vektlegge den kommunale oversiktsplanleggingen, kan kommunene legge langsiktige utbyggingsstrategier som sparer landbruksjord og forhindre løsrevne utbyggingsprosjekter som er i strid med kommuneplanens arealdel (ot.prp. nr 32) Diskusjonen om de store rammene i by- og stedsutvikling, knyttet til funksjoner og utforming, høyder og vegsystem, kollektivtransport, grønnstruktur, avgrensning mot landbruks-, frilufts- natur- og reindriftsområder og så videre, hører hjemme i områderegulering (Ot.prp.nr.32)

6 Forenkling ved at kommunedelplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan erstattes av to typer: områdeplan og detaljplan Områdeplan - offentlig plan Rettssikkerheten for grunneiere er styrket ved at kommunedelplan erstattes av områdeplan Krav om planprogram Krav om konsekvensutredning, ROS og planbeskrivelse

7 Det skal ikke planlegges mer enn nødvendig Planen må ikke være mer omfattende og virke mer bindende enn det formålet tilsier Legge rammer for, og legge til rette for utbygging, både i offentlig og privat regi Langsiktig utvikling av lokalsamfunn og utbyggingsmønster bidra til bærekraftig utvikling Medvirkning, offentlighet og forutsigbarhet Ulike hensyn og oppfatninger skal komme fram tidlig i planprosessen Rammene for planlegging og iverksetting av enkelttiltak fastsettes før det investeres mye tid og penger på detaljplaner Skal håndtere komplekse situasjoner, og gjøres enklere der planutfordringene er oversiktlige og mindre sammensatt

8 Områdeplan -samarbeid med private Private kan stå for deler eller hele det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer Privat aktør ser seg tjent med å gå inn i et samarbeid med kommunen for å få avklart plansituasjonen for et større område som grunnlag for å fremme sine prosjekter som detaljplan Private kan frivillig ta noen av kostnadene med grunnundersøkelser og utredninger

9 Erfaringer og «erkjennelser» Privat områderegulering Krever stor grad av oppfølging av kommunen, uten at vi kan styre prosessen i så stor grad Urban Sjøfront

10 Områdeplanlegging i Stavanger I Stavanger har vi alltid gjort områdeplanleggingen selv Ingen tradisjon for større private planer Har brukt kommunedelplan som verktøy Unntak: Urban sjøfront

11 Områdeplaner i Stavanger Kommunal plan Delvis samarbeid med privat grunneier/utbyggingsselskap Privat utbygger med opsjon

12 Større områdeplanlegging i Stavanger Organisert som kommunalt prosjekt der de private deltar i egne møter evt. i arbeidsgruppe. Prosjektgruppe og styringsgruppe kun representanter fra kommunen Deler av utredningene skjer i privat regi disse utgiftene inngår i de totale utgiftene for tilrettelegging av områdene for utbygging

13 Grunneiere danner eget utbyggingsselskap - gir enklere samarbeid et forpliktende samarbeid grunneierne i mellom Ikke på min tomt! er ikke et problem. Friområder og offentlige formål kan plasseres der det planmessig er gunstigst Sammen er en sterkere i forhold til store offentlige aktører som Lyse og Statens vegvesen

14 Samarbeidsmodell i Stavanger Styringsgruppe lederteam Prosjektleder Prosjektgruppe Tverrfaglig/sektorovergripende Arbeidsgruppe planmyndighet Privat grunneier/utbygger

15 Fordeler med privat samarbeid Prosessen drives hurtigere fremover da kommunen føler press for å utvikle planen Kan dra nytte av at privat aktør bidrar med utredninger Påfølgende detaljreguleringer forholder seg mer tro til områdeplanen?

16 Madla-Revheim 790 dekar Bolig, næring, friområder, idrett, sykehjem, skole og barnehage 4000 boliger Private eiendomsutviklere har kjøpt opp eller har opsjon på størsteparten av de ubebygde arealene Kommunen eier ca 54 dekar av de ubebygde arealene Kommunen skal samarbeide med de private aktørene

17 Parallelloppdrag for utforming av områdeplan for Madla-Revheim 33 team meldte sin interesse, og fire team ble plukket ut Workshop med to team Kommunen lager planen

18

19 Visjon Forus

20 Offentlig områderegulering Viktig i forhold til samfunnsutvikling kommunen har bedre styring Bedre samordning internt i kommunen Samarbeide med andre kommunale etater og grunneiere Utfordringer å dekke all kompetanse innen kommunen ROS, støy, KU Kommunen er mer opptatt av miljø, energi, CO2 og trafikkreduserende tiltak enn de private Tidkrevende Inspirerende og lærerikt for deltagerne i prosjektene

21 Har den nye loven gitt «effekt» ift. helhetlig planlegging? Ja Kommunale behov avdekkes tidlig Langsiktig perspektiv på planleggingen Friområder og kommunale formål plasseres der det planmessig er fornuftig Tar tid men gir forutsigbarhet igjen Rekkefølgekrav er lettere å fordele «rettferdig» Ny lov gir kommunen mer makt i forhold til å kreve områderegulering før detaljreguleringer

22 Hvilke utfordringer står kommunene overfor? Bemanning tid - finansiering Nok ressurser til å løse løpende lovpålagte oppgaver samtidig som store områdeplaner belaster organisasjonen vesentlig Bevilgninger til å engasjere konsulenter for delutredninger Utgifter til arkeologisk registrering og utgraving Utvikle samarbeidsmodeller med de private

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer