Kommunal planstrategi Randaberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET , SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi Randaberg kommune

2 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med og videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling. Den erstatter det obligatoriske kravet til revidering av kommuneplanen, som tidligere lå i plan- og bygningslov (PBL 1985). Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juni I 10-1, vedr. kommunal planstrategi sies det at kommunestyret - minst èn gang i hver valgperiode og senest innen ett år etter konstituering - skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal vedtas innen ett år etter at kommunestyret er konstituert. Vurderingen som ligger til grunn for prioritering av kommunens planbehov i valgperioden bør bygge på en drøfting av kommunens planbehov i forhold til de utfordringene kommunen har som samfunn og organisasjon. Planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Planstrategien skal også ta hensyn til resurssituasjonen i kommunen og ikke legge opp til flere planoppgaver enn det som er realistisk å gjennomføre.

3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan etter kommuneloven 44 inngå i handlingsdelen. 2

4 3 GJELDENDE KOMMUNEPLAN Gjeldende kommuneplan (areal- og samfunnsdel) ble vedtatt , sak 85/2009. Kommuneplanen er tilgjengelig på kommunenes hjemmeside. Ved revideringen ble følgende tema særskilt vektlagt: Næring Nye boligreserver Golf Biologisk mangfold Hestesport Likestilling Gjeldende plan inneholder viktige visjoner og mål for samfunns- og arealutviklingen. Kommuneplanens handlingsdel er tilknyttet økonomiplanen, som revideres årlig. Kommuneplanen er fundamentet for samfunnsutviklingen mot Kommuneplanen for Randaberg har vært gjeldende i 3,5 år og anses som et godt styrings-dokument fram mot neste rullering, som er planlagt skal starte opp i I forslag til kommunal planstrategi vurderes det slik at kommuneplanen bør videreføres i sin nåværende form i denne valgperioden. 3

5 4. OVERODNEDE FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR KOMMUNENS PLANBEHOV Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. 4.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Den nasjonale politikken som formidles gjennom forventningene vil kunne gi føringer for arbeidet med å avklare planbehov i kommunal planstrategi, og skal følges opp i den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Med utgangspunkt i at de nasjonale forventningene skal bidra til en planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling, fokuserer de nasjonale forventningene som nå legges fram på følgende tema: Klima og energi By- og tettstedsutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskapning og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet oppvekstmiljø 4.2 Statlige rammer I kommuneplanleggingen skal det tas hensyn til lovkrav, rikspolitiske retningslinjer, stortingsmeldinger. 4.3 Regionale føringer I nasjonal veileder for kommunal planstrategi heter det: Samordning av planstrategi-arbeidet i ein region vil være viktig for å få til en god avklaring av planbehovet i regionen og hvordan det kan løses gjennom regional plan, interkommunalt plansamarbeid eller kommunalt planarbeid. Rogaland fylkeskommune har vedtatt regional planstrategi for perioden Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, vedtatt 10. oktober Det arbeides med å rullere denne planen som vil legge føringer for framtidig kommuneplan for Randaberg. Regionalplan for landbruk, vedtatt 7. juni 2011 Regionalplan for næringsutvikling, vedtatt 07. juni 2011 Randaberg kommune deltar aktiv i felles planstrategiarbeid med kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Kommuneplanutvalget har fattet følgende vedtak i sak 3/13: Felles oppgaver i storbyområdet på Nord-Jæren jfr kommunale planstrategier. 1. Det gis tilslutning til opplegg/mandat for samarbeidsoppgavene slik de framgår av saken. 2. Framskrivinger framlegges årlig med utgangspunkt i vedtatte forutsetninger. 4

6 3. Det utarbeides et felles strategidokument for å styrke boligbyggingen. Rådmannen får i oppdrag å bemanne prosjektet administrativt. 4. Greater Stavanger AS anmodes om å gjennomføre en prosess for å oppdatere Strategi for næringsarealer slik denne foreligger i rapport fra Oppdateringsarbeidet bør ha til hensikt å fange opp de siste års utvikling, endrede behov og forutsetninger, og gi svar på de problemstillingene som er beskrevet i notat vedlagt saken. Sluttrapport bør foreligge innen andre kvartal 2014, forutsatt delleveranse i 4 kvartal 2013 for å sikre samordning med kommuneplanarbeidene. Greater Stavanger AS etablerer en hensiktsmessig organisering av prosjektet. 5. Andre samarbeidsoppgaver oversendes rådmannen for oppfølging. Resultatet av felles strategiarbeid vil bli lagt til grunn ved neste kommuneplanrullering 5. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER Randaberg kommune hadde per 1.januar 2013, innbyggere. Folketallet har vært jevnt stigende i mange år og følger kommuneplanens målsetting om årlig vekst på 1,3 prosent. Det er for tiden stor aktivitet med utbygging og planlegging av boligområder. Veksten kommer trolig til å fortsette også framover. Kommuneplanen har som mål at det skal bygges 75 boliger i året. Med bakgrunn i vedtatte planer vil dette tallet være noe høyere de nærmeste årene. Kommuneplanen har disponert tilstrekkelig boligareal i planperioden fram til Utfordringen i inneværende valperiode er å regulere tilsetrekkelige arealer, slik at bygging kan iverksettes. Befolkningsveksten gir utfordringer for kommunen i form av å bygge ut tjenestetilbudet i takt med befolkningsveksten. Det er stor etterspørsel etter næringsareal i Randaberg kommune. For å legge ytterligere til rette for næringsutvikling har kommunestyret nylig vedtatt områdeplan for Randaberg sentrum. Det er meldt planoppstart for Mekjarvik sør, og reguleringsplan for Mekjarvik nord er nylig vedtatt. Kommuneplanens mål om å legge til rette for nye næringsområder blir på denne måte fulgt opp. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplaner for Sentrum Nord og Sentrum Øst vil nye arealer for næring bli planlagt. Det arbeides med nye planer for store veiprosjekter i Randaberg kommune. Planer for Rogfast og Smiene Harestad er under arbeid. Gang- og sykkelsti langs Vistnesveien er nylig vedatt. Gang- og sykkel sti til Tungenes er under arbeid. Det arbeides med regulering av krysset Kyrkjeveien/Goaveien. Reguleringsplan for utvidelse av gang- og sykkelsti langs Goaveien blir startet opp når reguleringsplan for krysset Kyrkjeveien/Goaveien er 1.ste gangs behandlet. Landbruk er en viktig del av kommunen, både når det gjelder verdiskaping, arbeidsplasser og ikke minst for opprettholdelse av kulturlandskapet. Randaberg kommune har de siste årene gjennomført store investeringer, og planlegger nye investeringer. Det er utfordrende å tilpasse økonomiplanen i forhold til vedtatt investeringsbehov og forventet tjenestenivå. 5

7 6. VURDERING AV PLANBEHOVET Planstrategien skal fastsette de viktigste planoppgaver kommunen skal utføre i perioden I planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan bør revideres eller videreføres slik den er Aktuelt planarbeid Reguleringsplaner Med utgangspunkt i kommuneplanen arbeides det med følgende planer: Kommunestyret prioriterer å fatte vedtak i planene ovenfor i valgperioden

8 7. OPPFØLGING AV PLANSTRATEGI Randaberg kommune sin planstrategi skal gjennomgås èn gang i året. Da skal status på de prioriterte oppgavene avstemmes, behov for endringer og evt. tilførsel av helt nye oppgaver foretas. Nye oppgaver som krever prioritering skal være begrunnet i endringer i oppgavefordelingen, endringer i lov- og regelverk og/eller regionale forhold som det er enighet om at kommunene skal prioritere frem i denne perioden. Gjennomgangen av planstrategien foretas i mai/juni hvert år slik at justeringer også kan håndteres i perioderapport og økonomiplan. På denne måten vil kolonne Status i planstrategien bli oppdatert årlig gjennom valgperioden. Rådmannen anbefaler at fremtidige faste planer som gjelder kommunens kjerneoppgaver skal ha lik tidshorisont, tilsvarende kommuneplanen. Dette betyr at den enkelte plan får en strategi/politikkdel som revideres èn gang i valgperioden og sammen med kommuneplanen, mens handlingsprogrammet konkretiseres for fire år med årlig oppdatering i forkant av økonomiplan. Hensikten er å oppnå et bedre og mer sammenhengende plangrunnlag. Det skaper økt forutsigbarhet i forhold til rammebetingelser for tjenesteutviklingen, og det styrker kommunens muligheter for langsiktighet i styringen av det økonomiske handlingsrommet. I tillegg oppnås økt fokus på nødvendig sammenheng mellom utbygging og samlet infrastruktur, inklusiv sosial infrastruktur. 7

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ESKJ-13/260-8 74793/13 24.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 07.11.2013 Stavanger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer