Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015"

Transkript

1 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune

2 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens rolle 6. Oversikt over planstrukturen i Flekkefjord kommune 7. Levekår og folkehelse 8. Utfordringer prioritert fremover i planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. (vedtatt i formannskapet ) 9. Interkommunalt samarbeid Lister 1. Formålet med kommunal planstrategi Noen betraktninger rundt planlegging kan være nyttig ved starten av en planprosess. Planlegging handler ganske enkelt om å bestemme i dag over det som skal skje i fremtiden. Planlegging er og har vært det viktigste verktøyet for å bygge det samfunnet vi ønsker. Det gjelder investeringer som er viktige for fremtiden og det gjelder vern av ressurser og arealer som vi trenger i dag og i fremtiden. Planlegging handler om å skaffe det nødvendige handlingsrommet som vil eller kan komme i fremtiden. Gjennom planstrategien skal Flekkefjord gjøre det tydelig for omgivelsene hva som blir prioritert i kommende periode. Det er kommunen som forvalter arealressursene i Norge. Kommunene må gjøre dette på en bærekraftig måte. Det innebærer at vi må planlegge slik at vi tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine. Dette er et overordnet prinsipp for areal og ressursforvaltning. Det vil ofte være konflikter om bruken av for eksempel areal. Når arealplanen blir fastsatt i kommuneplanen, vil det være bestemmende for behandling av enkeltsaker for ettertiden. Gjennom dette forebygges konflikter fordi det blir kjent hvilke valg kommunen har gjort for arealbruken i det aktuelle område. Planlegging handler først og fremst om fremtiden, men må også gi klare føringer om hva som skal prioriteres i dag. Kommunal planstrategi er et verktøy gjennom Plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver i kommunen som bør startes opp/revideres, eller videreføres i kommunestyreperioden. Den kommunale planstrategien skal avklare hvilke planer kommunen bør starte opp for å legge til rette for en ønsket utvikling. 1

3 Planstrategien skal være behovsprøvd og ikke gjøres mer omfattende enn det som er nødvendig. Planstrategien skal bidra til å målstyre kommunens planarbeid og avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningslov Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 2

4 2. Det kommunale plansystemet Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Planen skal vær styrende for kommunens aktivitet og gir grunnlag for konkrete prioriteringer som bidrar til bedre helhetsløsninger. Planen skal bidra til mer forutsigbare rammevilkår for de forskjellige sektorenes virksomhet, - og for befolkningen. I kommuneplanen skal det inngå en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i de påfølgende fire år, - eller mer. Planen skal revideres årlig. Økonomiplanen kan etter kommunelovens 44 inngå i handlingsplandelen. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte temaer, områder, eller virksomhetsområder, såkalte kommunedelplaner. Det utarbeides områderegulering der det er krav om det i kommuneplanens arealdel, eller der Plan og bygningsloven (PBL) stiller krav om det for å sikre ansvarlig planavklaring og gjennomføring av tiltak. Disse planene vil som regel omfatte større områder og flere eiendommer. Områderegulering er en planform som utarbeides av kommunen, men kan også overlates til andre myndigheter, eller private. Områderegulering er fra sentralt hold ment i noen grad å erstatte kommunedelplaner og store detaljreguleringsplaner. 3

5 Detaljregulering brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel, eller områderegulering. Detaljregulering er en planform for bruk og vern av mindre områder, ofte enkelteiendommer (utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg). Detaljregulering utarbeides i hovedsak av private aktører. 3. Fordeling/prosess i plansaker: Bystyret Rådmannen/arbeidsgruppe Oppvekst og kompetanse Helse og Samfunn og teknikk 4. Utviklingstrekk og utfordringer I kommunens planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av formannskapet 23.februar 2012 ble det utarbeidet et utfordringsbilde for Flekkefjord kommune (se, vedlegg 1). Det er også laget et felles utfordringsbilde for Lister-regionen (vedlegg 2). I planstrategien er det viktig å knytte det videre arbeidet opp mot de utfordringer som fremkommer i disse utfordringsbildene. Sentrale deler som en bør arbeide videre med: Flekkefjord i det regionale bildet Næringsutvikling og samferdsel Oppvekst, kultur og utdanning Byutvikling Flekkefjord som bokommune Turisme 4

6 Lav befolkningsvekst: I januar 2012 hadde Flekkefjord 9046 innbyggere. Flekkefjord har over tid hatt en gjennomsnittlig folketilvekst under landsgjennomsnittet. Figur 1: Befolkningsutvikling i Flekkefjord 5

7 Figur 2, kilde SSB (Statistisk sentralbyrå): Befolkningen i Flekkefjord de siste 45 årene og prognosene fremover i to scenarier, middels og lav vekst. Flekkefjord ligger nok nærmest lav vekst. Årstall Totalt 0-5 år 6-15 år år år år år 90 år og over Lav vekst Middels vekst

8 En by mellom to regioner i vekst Flekkefjord ligger midt mellom Kristiansand og Stavanger. Fra tusenårsskiftet har disse byene vokst med henholdsvis personer i Kristiansand og personer i Stavanger. Kristiansand har altså alene vokst mer enn innbyggertallet hele Flekkefjord i løpet av et tiår. Randkommunene til Stavanger har også en så stor vekst at de setter inn tiltak for å begrense tilflyttingen. Figur 3, vekstrate Stavanger, Kristiansand og Flekkefjord 7

9 Negativ trend i regionen: Trenden med for lav vekst i forhold til landsgjennomsnittet er gjennomgående i Listerkommunen fra tusenårsskiftet. Flekkefjord har hatt en befolkningsvekst på 162, Kvinesdal har hatt 262 og Sirdal har hatt 57. De kommunene som skiller seg mest ut, negativt og positivt, i regionen er Farsund som har hatt en befolkningsnedgang på 215 og Lyngdal som har hatt en befolkningsvekst på 751 personer fra år Figur 4: Folketall i Lister-kommunene Planstrategiens rolle Kommunal planstrategi skal være et redskap for å spisse kommunens innsats i kommunestyreperioden for og nå den overordnede målsettingen i kommuneplanens samfunnsdel. Hovedmålet med strategien er å konkretisere delmål og satsingsområder. Bystyret har uttalt at befolkningsutviklingen bør følge landsgjennomsnittet. Den overordnede målsettingen blir derfor å øke folketallet i kommune. Utforming av målsetting og strategier vil bli en del av arbeidet med kommunedelens samfunnsdel. Planstrategien er ment å sikre en målrettet planlegging som bidrar til at Flekkefjord kommune når sine mål. Gjennom planstrategien skal det foretas en vurdering av hvilke planer som bør rulleres og/eller om det er behov for å utarbeide nye planer i perioden Planstrategien er begrenset til bystyreperioden for at de til enhver tid sittende politikerne skal kunne styre og påvirke retningen i kommunens planarbeid. Dette bør likevel ikke innebære at en ikke skuer 8

10 videre fremover. En sentral del av planleggingen er å sikre helhetlig og langsiktig planlegging. Dette gjøres best ved å balansere mikro- og makronivå. PBL bestemmelse om kommunal planstrategi ( 10-1) er ment å tydeliggjøre hva bystyret mener skal prioriteres. Dette skal skape forutsigbarhet for innbyggerne, virksomhetene, organisasjonene, lag og foreninger. Ved utnyttelse av PBL på denne måten kan lokaldemokratiet bli mer «gjennomsiktig». Planstrategien skal først og fremst legge en strategi for å spisse og konkretisere kommunens innsats i kommunestyreperioden for å nå våre felles satte mål. Tabell for viktige rulleringer i henhold til plan- og bygningsloven: Plan navn Når må planarbeidet starte Ansvar for oppstart Planlagt ferdig til 1.gangsbeh. Planlagt vedtatt Kommuneplanens Startet i 2011 Rådmann Juni 2012 Januar 2014 samfunnsdel Kommunedelplan Februar 2013 Rådmann Februar 2014 Februar 2015 for bykjernen Kommuneplan for August 2013 Rådmann August 2014 August 2015 sentrum Områderegulering Desember 2012 Rådmann Desember 2013 Desember 2014 næringsområde Djupviksveien Kystsoneplanen 2008 Rådmann Områderegulering Nonåsen, Gyland Områderegulering Tjørsvågstrand Områderegulering Gangstø Reguleringsplan Fiskerihavn Ullerøy og Laugøy Detaljregulering Austad - Sletthei Kommuneplanens arealdel 2010 Kom.sjef. teknisk 2008 Kom.sjef. teknisk 2012 Kom.sjef. teknisk 2008 Kom.sjef. teknisk 2008 Kom.sjef. teknisk 2015 Kom.sjef. teknisk

11 6. Oversikt over Planstrukturen i Flekkefjord Område Plan navn Gjelder fra: Når må planen revideres: Beredskap Plan for Kriseledelse Hvert 4. år ved revisjon av Beredskap Beredskap Beredskap Beredskap Plan for informasjonsberedskap Plan for evakuerte og pårørendesenter Planer for psykososialt kriseteam Risiko og sårbarhetsanalyse kommune-planen PHS2, Smittevern plan PHS3, Beredskapspl an Helse- og Omsorgsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Plan for psykisk helsearbeid Plan for folkehelse Demensplan Nevroplan Boligsosial handlingsplan Plan for legetjenester

12 Område Plan navn Gjelder fra: Når må planen revideres: IKT e-strategi Idrett og nærmiljø Kultur Kultur Næring Næring Idrett og nærmiljø Kulturplan Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan, Lister (SNP Lister) /14 Oppvekst Helhetlig plan for skole og barnehage Personal Plan for /13 kompetanseut vikling Personal Seniorpolitisk plan Personal Lønns politisk plan Personal Plan for et mer inkluderende arbeidsliv Personal HMS- plan Personal Plan for lederutvikling

13 Samfunn og teknikk Samfunn og teknikk Samfunn og teknikk Samfunn og teknikk Samfunn og teknikk Plan navn Gjelder fra: Når må planen revideres: Klima og (skal vurderes energiplan sammen med planstrategien hvert Kommunedel plan for Åna- Sira Kommunedel plan for Sira Forvaltningsp lan, lanskapsvern eområde Trafikksikker hetsplan fjerde år) Rådmann/Le der- gruppe Likestilling i Flekkefjord Rulleres kontinuerlig sammen med økonomiplan Økonomi Økonomiplan Innen I tillegg er det flere titalls private reguleringsforslag under behandling og bearbeiding. Disse er i stor grad prioritert foran kommunens egne planer. Ved å utvide plankapasiteten fra en til tre stillinger vurderes det at kommunen kan redusere saksbehandlertiden på private reguleringsplaner samtidig som en vil kunne gjennomføre planer initiert av kommunen innenfor forventet tidsforbruk. 7. Levekår og folkehelse Se vedlegg Utfordringer prioritert fremover i planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. (vedtatt i formannskapet ) Befolkningsstørrelsen i Flekkefjord har endret seg lite de siste årene. Inntektssystemet for kommunene innebærer at man for å opprettholde tjenestetilbudet minst bør følge landsgjennomsnittet i forhold til befolkningsvekst. Bystyret har vedtatt at det er en målsetting at Flekkefjord skal ha en befolkningsvekst på nivå med landsgjennomsnittet. Kommunen bør i det videre kommuneplanarbeidet vektlegge Formannskapets målsetting med følgende underpunkter. Flekkefjord i det regionale bildet Næringsutvikling og samferdsel Oppvekst, kultur og utdanning 12

14 Byutvikling Flekkefjord som bokommune Turisme Hovedutfordringen fremover blir å øke inntektsgrunnlaget gjennom befolkningsvekst. Utover planer som er nevnt i denne fremstillingen kan arbeid med kommuneplanens samfunnsdel innebære at en også må arbeide med nye tematiske kommunedelplaner. En vil videre starte opp arbeidet med en kommunikasjonsstrategi. Det vises også til at handlingsplan for likestilling rulleres kontinuerlig sammen med behandlingen av økonomiplan (vedlegg 4). 9. Interkommunalt samarbeid - Lister Planer i Lister: Navn på plan: Vedtatt: Lister klima- og energiplan 2009 Geodataplan for Agder Listerplanen 2006 Interkommunalt samarbeid. Kartverket samordner (fylkesdelplan) Strategisk Næringsplan 2013/2014 Eventuelle nye planer i Lister Psykisk helsearbeid - det vurderes nå om det skal en felles plan for Lister kommunene Helhetlig rus politisk handlingsplan Igangsatt - er på høring 2012 Interkommunalt samarbeid Lister regionen 13

15 Vedlegg: 1. Kommunens planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2. Felles utfordringsbilde for Lister-regionen 3. Folkehelseprofilen for Flekkefjord (folkehelseinstituttet) 4. Handlingsplan for likestilling i Flekkefjord kommune 5. PLP for planstrategi for Flekkefjord kommune 14

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE Planstrategi 2012 2015 Utfordringer og planbehov i Fredrikstad I hht bystyrevedtak 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Utfordringer for Fredrikstad:... 5 Utfordringer og planbehov for

Detaljer

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Lunner kommune Kommunal planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Forslag pr. juni 2012 Vår ref.: 12/600-17 1 Innholdsfortegnelse 1 Om planlegging...3 1.1 Lovgrunnlaget...3 1.2 Plandokumenter...3 1.3 Politisk

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1.

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1. Kommunestyret 16.06.2015 Endringer gjort etter vedtak i formannskapet 10.11.2014 og 13.04.2015 1 2 1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Planstrategi 2012-2015 Kommunestyrets vedtak den 31.10.2012 i sak. 70/12 Planstrategi Økonomiplan Retningslinjer Samfunnsdel Arealdel Økonomiplan Temaplaner Budsjett /

Detaljer

PLANSTRATEGI 2012-2015

PLANSTRATEGI 2012-2015 PLANSTRATEGI 2012-2015 FOR OS KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.9.2012 Os kommune 2012 Innhold Kapittel 1. Bakgrunn... 1 1.1 Planstrategiens funksjon i planarbeidet... 1 1.2 Framdrift og rammer for planarbeidet...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØRVARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 Epost: postmottak@sorvaranger.kommune.no www.svk.no EKSTRAORDINÆR MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Rådet

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Kommuneplan 2015-2027 Samfunnsdel. (Forslag til behandling offentlig ettersyn)

LILLESAND KOMMUNE Kommuneplan 2015-2027 Samfunnsdel. (Forslag til behandling offentlig ettersyn) LILLESAND KOMMUNE Kommuneplan 2015-2027 Samfunnsdel (Forslag til behandling offentlig ettersyn) Kommuneplan for Lillesand 2015 2027 Politisk styringsgruppe: Hege Marie Holthe (leder) Arne Thomassen Cecilie

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 NORDKAPP Kommune Planstrategi 2012 2015 INNHOLD 1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI... 2 1.1 PLANSTRATEGI SOM VERKTØY FOR POLITISK PRIORITERING AV PLANOPPGAVER... 2 1.2 PLANFORMER.... 2 1.2.1 Planer etter Plan- og

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI SKIEN KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI BYSTYREPERIODEN 2011 2015 Godkjent i Bystyremøte den 19. april 2012 INNHOLD Kap Tema Side 1 INNLEDNING 3 1.1 Planstrategi et planverktøy for politikkutforming 3 1.2

Detaljer

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel (norsk/engelsk): Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013-2015 FOR VARDØ KOMMUNE Oppsummering: Bystyret vedtok i sak 13/291 den 07.11.13: Vårt mål er å gjøre Vardø kommune til et enda bedre sted å bo. Vårt mål er å legge til rette for at Vardø

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Planstrategi for 2012 2015

Planstrategi for 2012 2015 Planstrategi for 2012 2015 Vedtatt i Dyrøy kommunestyre den 17.12 2012 VISJON DYRØY DEN LÆRENDE KOMMUNE Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonene om livslang

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Utarbeidet på oppdrag av KS FORORD På oppdrag av KS har NIVI Analyse i samarbeid med Urbanet Analyse og Asplan Viak gjennomført

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer