Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet"

Transkript

1 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011

2 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon og samfunnsoppdrag...12 Auka elevtal, rekneskap i balanse...13 Framleis betre tannhelse blant barn og unge i Hordaland...18 Samarbeid og partnarskap for regional utvikling...21 Med kultur for utvikling...31 Stor vekst for kollektivtrafikken i bergensområdet IT-basert organisasjonsutvikling Miljørapport Stor utskifting i fylkestinget...51 Fakta om Hordaland Om årsmeldinga Årsmelding 2011 viser resultat som er oppnådde i Hordaland fylkeskommune i løpet av året. Årsmeldinga er eit fellesprodukt med bidrag frå alle avdelingar. Årsmeldinga er også tilgjengeleg på internett: Framsidefoto: Magne Sandnes Ansvarleg: Fylkesrådmannen Redaksjon: seniorrådgivar Hanne Camilla Dyrnes, informasjonssjef Stanley Hauge Tekstgrunnlag: Avdelingane i fylkesadministrasjonen Grafikk, oppsett, utforming: Informasjonsseksjonen

3 Fylkesordførar 3 Passasjervekst med fornya kollektivtilbod Kollektivtrafikken i Hordaland har dei siste åra vorte fornya. Overgang til anbodsdrift av båt-, ferje- og bussruter har stått sentralt i omlegginga. Fornyinga var det fylkestinget som gav startskotet til med vedtak i om at drifta av snøggbåtar og bussar skulle konkurranseutsetjast. Ei viktig fornying er også Bybanen i Bergen som vart sett i drift sommaren Då vi gjorde anbodsvedtaka for 7-8 år sidan, var vi klare over at det ville ta tid å få sett dei i verk i heile fylket. Vi var først ute med båtrutene der anbodsdrifta vart gjennomført frå For bussane har iverksetjinga skjedd gradvis frå Dei to store rutepakkene for Bergen nord og Bergen sentrum starta 3. oktober Når vi i år startar den siste anbodspakka for ruteområde vest Askøy og Sotra og Øygarden, er vi i mål med omlegginga i heile Hordaland. Omlegginga til anbodsdrift har hatt positiv effekt både for dei reisande og miljøet. Vi har fått ei fornying av bussparken med ca. 800 nye bussar. Desse bussane er langt meir miljøvenlege med vesentleg mindre utslepp av t.d. NOx. Ein del av bussane nyttar også miljøvenleg gass som drivstoff. Alle er universelt utforma med lett tilgjenge for passasjerane. Vi har investert om lag 500 mill. kr i bussanlegg og terminalar, og vi er i gang med ei større opprusting av Bergen busstasjon. Omlegginga til anbodstildeling har gjeve innsparingar som har bidrege til at vi har kunna halda låge prisar på kollektivtilbodet. I enkelte område har vi også redusert prisane, t.d. ved å kutta takstsone mellom Bergen og omlandskommunar. Talet på reisande med bussar og Bybanen viser ein gledeleg stor vekst i I alt var det 44,5 millionar påstigingar på bussane og Bybanen i fjor, ein auke på 12,4 % frå Bybanen som hadde første heile driftsåret i 2011, hadde i hausthalvåret 22 % passasjervekst samanlikna med startåret Fornyinga av kollektivtrafikken inkludert den moderate auken i billettprisane, viser no att i talet på reisande. Til drift og vedlikehald av dei km med fylkesvegar i Hordaland, brukar vi årleg vel 400 mill. kr. Kostnadene på dette området går opp som følgje av prisvekst og større trafikkmengder som krev meir vedlikehald og opprusting av vegnettet. Ved budsjettbehandlinga for 2011 prioriterte derfor fylkestinget 30 mill. kr ekstra til forsterka vedlikehald. Same styrking er lagt inn i investeringsbudsjettet for dei komande åra. Vedlikehaldsstrategien, som fylkestinget vedtok i oktober 2011, viser at det er behov for endå større innsats. For å få det til må vi satsa meir på standardhevingsprosjekt og mindre på store nyinvesteringar. Vi treng også slik fylkestinget har oppmoda om at staten overfører vesentleg meir midlar for å sikra eit forsvarleg drifts- og vedlikehaldsnivå på fylkesvegnettet. Tom-Christer Nilsen Fylkesordførar

4 4 Fylkesrådmann Ambisiøse mål for Hordaland For fylkeskommunen er det ei målsetjing å bidra til utviklinga av hordalandssamfunnet. Det er ei ambisiøs målsetjing sjølv om vi har ansvar for oppgåver av stor samfunnsmessig betyding. I tillegg til dei konkrete oppgåvene, er lokalt og regionalpolitisk initiativ og arbeid overfor sentrale styresmakter eit viktig grunnlag for utviklinga av fylket. Utviklingsansvaret inneber mål og midlar som er klart politiske i sin natur. Kva utvikling ønskjer vi? Korleis skal vi leggja til rette for vekst og fornying samstundes som vi tek omsyn til kulturminnevern og miljø? Korleis leggja til rette for fellesløysingar versus individuell valfridom? Korleis skal utviklinga balanserast mellom by og land? Dei politiske vala og avvegingane er mange og vanskelege. I året som vi alt er langt inne i, 2012, står fylkeskommunen i spissen for å gjennomføra mange planprosessar som vert sentrale for utviklinga og prioriteringa av innsatsområde framover. Med regional planstrategi som utgangspunkt er vi i gang med eller i startfasen på arbeidet med ei lang rekkje planar. Stikkord er regionale planar for folkehelse, transport, vassforsyning, senterstruktur, kultur, næring. Vi skal også laga ein eigen plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i bergensområdet. Desse viktige planarbeida gjennomfører vi ikkje solo i einerom men i godt samarbeid med kommunar, statlege organ, næringsliv, organisasjonar med fleire vert også året der vi gjennom skulebruksplanen skal trekkja opp retninga for organisering, dimensjonering og utbygging av dei vidaregåande skulane våre i dei neste totre tiåra. Vi som arbeider i ein politisk styrt organisasjon, er heldige som får vera med å leggja til rette for viktige politiske val og prioriteringar. Både for dei næraste åra og dei neste åra er vi med på å staka ut utviklingsretninga for fylket vårt. Vi kan påverka kvardagen positivt for mange som sjølv ikkje har høve til å delta direkte i slike framtidsretta arbeidsoppgåver. Det gjer arbeidet vårt viktig og meiningsfullt også for oss sjølv. Eg takkar alle medarbeidarane i den store og mangslungne organisasjonen vår for alt godt arbeid som er gjort for samfunnet vi skal tena. Denne store innsatsen betyr i sin tur at fylkeskommunen vert styrkt som organisasjon. Paul M. Nilsen Fylkesrådmann

5 Viktige hendingar 5 Viktige hendingar i 2011 Nytt bussanlegg på Haukås i Åsane. Fotograf: Stanley Hauge Fylkestingvalet Stor utskifting i fylkestinget, 34 nye representantar Tom-Christer Nilsen (H) valt til ny fylkesordførar Kvinnefleirtal i fylkesutvalet for første gong, ni kvinner seks menn Regional utvikling Starta arbeid med mange viktige planprogram og planar: Regional planstrategi Regional næringsplan Regional plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet starta Regional plan for folkehelsearbeid Forvaltningsplan for vatn 5 vassregionområde definert 30 mill. kr fordelt frå Regionalt forskingsfond Ny strategi for satsing på næringshagar i Hordaland vedteken Tal kompetansearbeidsplassar har vakse meir i Hordaland enn landsgjennomsnittet Fylkesutvalet behandla søknader og meldingar om 23 nye kraftverk Opplæring Bergen maritime vidaregåande skole/fagskole fekk verdas mest avanserte boresimulator Fusa vidaregåande skule tok i bruk nytt tilbygg Elevtalet i fylkeskommunale vidaregåande skular auka med 420 til Ein auke på 22 % i tal søknader om spesialundervisning Hordaland er fylket med flest søkjarar til fagskulane 36 % auke i kursplassar for vaksne I totalt 15 fag fekk elevane i Hordaland betre eksamenskarakterar enn landsgjennomsnittet Tannhelse På ny betring i tannhelsa til barn og unge i Hordaland Auka satsing på førebyggjande tiltak og folkehelse Alle tannklinikkane er miljøsertifiserte Kultur- og idrett Riksantikvaren kunngjorde fredingsvedtak for Odda smelteverk Eit felles utstillingsprosjekt vart skipa mellom Hordaland og Nedre Normandie Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring vart sett i gang Ungdommens kulturmønstring engasjerte 993 unge i fylket. Arbeidet vart sett i gang med å lage ein handlingsplan for sikra friluftsområde Aktiv saman er eit nytt prosjekt for ein meir aktiv kvardag for fleirkulturelle i Hordaland. Samferdsel 4-årig avtale inngått med staten om 550 mill. kr i belønningsmidlar for betre kollektivtransport Opning av bussanlegg på Haukås i Åsane Start av rutepakkene Bergen nord og Bergen sentrum Bybanen første år med full drift stor passasjervekst 19,1 % vekst for kollektivtransporten i kommunane Bergen, Fjell, Askøy og Os Større fylkesvegprosjekt: Opning av Fv 7 Børvenestunnelen i Kvam Opning av Fv 567 Hauge - Lonevåg på Osterøy Opning av Fv 555 Strandkaien i Bergen Gjennomslag i Jondalstunnelen, opnar 2013 Organisasjon Fornying og modernisering av it-løysingar Nytt løns- og personaldatasystem, Personalportalen Felles kvalitetssystem Nytt kontraktstyringsverktøy Identitetsprosess for omdømebygging og ny visuell profil

6 6 Økonomisk oversyn Høge investeringar, rekneskap i pluss Rekneskapen for 2011 kom ut med eit overskot på 7,3 mill. kr. Samferdselssektoren overskreid budsjettet med om lag 115 mill. kr. Men god skatteinngang og meirinntekter og innsparingar på nokre andre postar gjorde at ein likevel så vidt kom ut i pluss. Investeringane var på heile mill. kr. Driftsrekneskap Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Rekneskap 2010 Rekneskap 2011 Budsjett Skatt 2 038, , , , ,7 + Rammetilskot 1 391, , , , ,6 + Driftsinnt. ekskl. renter 1 104, , , , ,1 Sum driftsinntekter 4 535, , , , ,4 - Sum driftsutgifter (ekskl. avskr.) 4 385, , , , ,6 Brutto driftsresultat 149,8 200,1 585,6 563,6 327,8 + Renteinntekter 57,9 43,5 36,3 41,1 26,3 - Renteutgifter 98,8 107,0 119,4 159,0 158,1 - Avdrag 99,9 120,1 151,5 198,0 198,0 Netto driftsresultat 9,0 16,5 351,0 247,7-2,0 - Til ubundne avsetjingar 36,1 42,0 65,5 36,5 0,0 - Til bundne avsetjingar 93,7 112,2 163,6 237,6 0,0 + Bruk av ubundne avsetjingar 74,8 45,7 33,1 78,2 54,8 + Bruk av bundne avsetjingar 48,3 94,2 152,8 129,1 127,8 - Driftsmidl. til investeringar 2,3 2,2 307,8 173,6 180,6 Rekneskapsm. meir/ mindre forbr. 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 Tal i mill. kr. Løpande prisar. Tabellen gjev oversikt over Hordaland fylkeskommune sitt driftsrekneskap for åra Meir detaljert rekneskap og notar til rekneskapen går fram av «Rekneskap 2011 Hordaland fylkeskommune» som er trykt i eige hefte. Rekneskapen for 2011 kom ut med eit overskot på 7,3 mill. kr. Dei tre føregåande åra har rekneskapen vist 0 i resultat, men ein har då måtta gjennomføre delvise strykingar av fondsavsetjingar. Samferdselssektoren overskreid budsjettet med om lag 115 mill. kr. Men god skatteinngang og meirinntekter/innsparingar på nokre andre postar gjorde at ein likevel så vidt kom ut i pluss. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er eit av dei mest sentrale nøkkeltala i kommunale rekneskapar. Netto driftsresultat viser kva ein har igjen etter at alle driftsutgifter, inklusive renter og avdrag er dekt. Eit positivt netto driftsresultat kan nyttast til å finansiera investeringar eller avsetjast til seinare bruk, noko som gjev handlefridom og evne til å tola svingingar i økonomien. Netto driftsresultat gjekk ned frå 351 mill. kr i 2010 til 247,7 mill. kr i Ein ser tilsvarande utvikling for dei andre fylkeskommunane. Som følgje av forvaltningsreforma fekk fylkeskommunane tilført ekstra midlar i 2010, noko som medførte betre netto driftsresultat enn vanleg. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene gjekk ned frå 5,7 % til 3,5 % for Hordaland fylkeskommune. Gjennomsnittstal for fylkeskommunane viser ein reduksjon frå 8,8 % til 5,5 %. Det er vanleg å rekne at kommunesektoren bør ha eit netto driftsresultat på minst 3 % av driftsinntektene. Renter og avdrag Renter og avdrag auka med 81,3 mill. kr frå 2010 til 2011.

7 Økonomisk oversyn 7 Driftsutgifter og driftsinntekter spesifisert sektorvis Rekneskap Utgifter 2010 Inntekter Rekneskap Utgifter 2011 Inntekter Kultur 272,0 135,4 265,3 124,8 Opplæring 2 674,4 435, ,1 446,4 Tannhelse 262,3 78,6 266,9 85,2 Samferdsel 1 883,8 443, ,6 893,7 Regional utvikling 256,4 361,1 258,4 365,8 Politiske organ og adm. 294,2 36,2 317,8 40,0 Fellesfunksjonar m.m. 152,2 149,5 181,0 149,5 Sum 5 795, , , ,4 Tabellen gjev nærare spesifikasjon av driftsutgifter og driftsinntekter etter sektor for 2010 og Året før var auken 51 mill. kr. Dette er ein følgje av høgt investeringsnivå og raskt veksande gjeld. Samferdselssektoren veks kraftig når ein ser på brutto driftsutgifter. Dette skuldast i første rekkje overgang til bruttokontraktar for bilrutedrifta. Men det har og vore ein monaleg vekst i netto driftsutgifter, 116 mill. kr, eller 7,6 % frå 2010 til Dei tre sektorane kultur og idrett, tannhelse og regional utvikling er om lag jamstore. Kvar av dei står for ca. 4% av fylkeskommunen sine brutto driftsutgifter. Netto resultatgrad fylkeskommunar 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, ,0-4,0 HFK Landsgj.sn. Grafen viser utviklinga av netto resultatgrad for Hordaland fylkeskommune samanlikna med landsgjennomsnittet for fylkeskommunane utan Oslo.

8 8 Økonomisk oversyn Budsjettavvik Innsparingar og overskridingar fordelte seg slik: Innsparing Overskriding Skatt og rammetilskot 71,5 67,1 Kultur 1,2-0,3 Opplæring -36,2 4,8 Tannhelse -0,7 0,0 Samferdsel -134,5-115,3 Regional utvikling 1,2-0,3 Konsesjonskraft 24,7-12,3 Politiske organ og adm. 4,0 4,5 Fellsefunksjonar m.m. 18,1 4,5 Lønsavsetjing og premieavvik Momskompensasjon frå investeringar 1,3 16,6-0,3 34,7 Renter -2,5 3,3 Innsparingar fylkestingsak 38/10 Strykningar / bruk av disp.fond 35,0 0,0 17,2 0,0 Overskot 0,0 7,3 Alle tal i mill. kr. I skatt og rammetilskot kom det inn 67,1 mill. kr meir enn budsjettert. Skatteveksten i høve til 2010 vart 6,4 % for Hordaland, medan gjennomsnittet for fylkeskommunane var 4,5 %. Opplæringssektoren kom ut med ei samla innsparing på 4,8 mill. kr. Likevel er det nokre skular som slit med å halde budsjettet. Seks av skulane hadde underskot på meir enn 1 mill. kr. Det vart også ei overskriding på 7 mill. kr på budsjettet for ekstern spesialundervisning. Samferdselssektoren overskreid budsjettet med 115,3 mill. kr. Det var budsjettoverskridingar både for bilruter, båtruter, ferjer og fylkesvegar. Beløpsmessig vart overskridinga størst for bilruter. Billettinntekter var budsjettert for høgt. På kostnadssida fekk ein auka utbetalingar m.a. som følgje av justeringar i ruteproduksjonen, kompensasjon for auka drivstoffprisar, bonusutbetalingar m.m. Overskotet frå sal av konsesjonskraft vart 12,3 mill. kr lågare enn i revidert budsjett. Kraftprisane var høge i 1. halvår. I budsjettendringssaka i juni auka ein budsjettert inntekt frå 100 mill. kr til 124,5 mill. kr. Dette var om lag det ein hadde i inntekter i I 2. halvår fall kraftprisane mykje, og ein enda opp med ei netto inntekt på 112,2 mill. kr. Sjølv om det vart ein svikt i høve til budsjettet, er det likevel det nest beste resultatet ein har oppnådd gjennom tidene. I momskompensasjon frå investeringar vart det inntektsført 177,7 mill. kr medan revidert budsjett var 143 mill. kr. Gjennom mange år har ein fått inn litt mindre enn budsjettert, som følgje av at framdrifta av mange prosjekt har gått noko seinare enn lagt til grunn i budsjettet. I 2011 ser det ut til at ein har teke inn igjen noko av dette, og er meir à jour i høve til budsjettet. Elles er det på veginvesteringane 4,0 % Regional utvikling 37,7 % Samferdsel 4,9 % Politisk og administrasjon 2,8 % Fellesfunksjonar 4,1 % Kultur 42,4 % Opplæring 4,1 % Tannhelse Grafen viser fordelinga av brutto driftsutgifter etter sektor ,4% av brutto driftsutgifter i 2011 gjekk til vidaregåande opplæring. Samferdsel med 37,7 % er den nest største sektoren målt etter driftsutgifter.

9 Økonomisk oversyn 9 Investeringar Investeringar i eigedomar/utstyr 621,0 919, ,6 2380,3 Aksjar og utlån 3,7 264,2 134,9 23,9 Avsetjingar 30,4 14,5 60,0 42,3 Årets finansieringsbehov 655, , ,5 2446,5 Bruk av lånemidlar 553, , ,5 1239,7 Inntekt frå sal av anleggsmidlar 3,3 1,7 59,5 489,8 Avdrag på utlån / sal av aksjar/andelar 25,8 15,0 28,5 12,5 Tilskot og forskotteringar m.m. 18,1 121,6 729,9 507,2 Overført frå driftsrekneskapen 2,3 2,2 307,8 173,6 Bruk av avsetjingar 51,8 25,7 5,3 23,7 Sum finansiering 655, , ,5 2446,5 Tabellen viser samla oversikt over investeringane i åra og korleis investeringane er finansierte. Alle tal i mill. kr. Spesifikasjon av investeringar i eigedomar/utstyr: Kultur 9,4 2,5 0,2 0,1 Opplæring 289,9 543,6 437,8 422,0 Tannhelse 6,7 6,0 11,6 14,4 Samferdsel 297,3 339, , ,6 Politiske organ og adm. 4,1 9,9 21,4 7,9 Fellesfunksjonar 13,6 17,7 12,9 34,3 Sum 621,0 919, , ,3 Alle tal i mill. kr. Tabellen viser korleis investeringane i åra fordeler seg etter sektor. det er vanskelegast å treffe i budsjetteringa av momskompensasjon. På vegar er det moms på varedelen, men ikkje på tenesteinnsatsen. Dermed kan det verte noko variasjon frå år til år kor stor del av investeringane som gjev momskompensasjon. Det vart investert for mill. kr i eigedomar og utstyr i Investeringane var klart størst i samferdselssektoren. Investeringar i vegar var 1 356,6 mill. kr. Dei største prosjekta var Jondalstunnelen (298 mill. kr) og Ringveg Vest (282 mill. kr). Men det vart også brukt mykje midlar på andre prosjekt, som Kvammapakken, Bømlopakken og Hauge- Lonevåg. Til bybanen gjekk det med totalt 437,7 mill. kr. Investeringar innan opplæringssektoren var på 422 mill. kr. Største prosjektet var Amalie Skram vgs. med eit forbruk på 181,9 mill. kr. Lån er den største finansieringskjelda for investeringane. I 2011 vart 1 239,7 mill. kr finansiert med lånemidlar. Bompengar var ei anna viktige finansieringskjelde med 415,2 mill. kr til vegprosjekt og 355,6 mill. kr til bybneutbygginga.

10 10 Økonomisk oversyn Balanse Balanse pr ANLEGGSMIDLAR Faste eigedomar 3 693, , , ,9 Utstyr, maskiner, transportmiddel 284,4 433,0 661,3 697,0 Aksjar, andelar, utlån 43,9 282,4 358,0 347,4 Pensjonsmidlar 3 514, , , ,6 Sum anleggsmidlar 7 536, , , ,9 Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar m.m. 741,2 538,1 425,8 727,7 Premieavvik 138,7 218,8 292,9 334,4 Kasse, bank 644,9 713,2 684,8 751,4 Sum omløpsmidlar 1 524, , , ,5 SUM EIGEDELAR 9 061, , , ,4 EIGENKAPITAL Bundne fond 413,3 427,2 460,1 599,4 Frie fond 225,4 210,4 297,6 243,7 Rekneskapsmessig mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 7,3 Annan eigenkapital 801,3 932, , ,7 Sum eigenkapital 1 440, , , ,1 Gjeld Langsiktige lån 2 757, , , ,7 Pensjonsforpliktingar 4 149, , , ,9 Sum langsiktig gjeld 6 907, , , ,6 Kortsiktig gjeld 713,7 656,2 739, ,7 Sum gjeld 7 621, , , ,3 SUM GJELD OG EIGENKAP , , , ,4 Balansen gjev oversyn over fylkeskommunen sine eigedelar og gjeld. Bokført verdi av eigedomar og utstyr har auka med vel 2 mrd. kr både i 2010 og 2011, noko som avspeglar det høge investeringsnivået. Bankinnskot utgjorde ved årsskiftet 751,4 mill. kr, mot 684,8 mill. kr ved førre årsskifte. Kortsiktige fordringar var 727,7 mill. kr, av dette var 337,6 mill. kr plasseringar i pengemarknadsfond. Premieavviket er kome opp i 334,4 mill. kr. Premieavvik er skilnaden mellom betalt pensjonspremie og bokført kostnad. Differansen vert kostnadsført over 15 år (10 år for avvik som oppstod frå og med 2011). Ulike typar fondsmidlar summerer seg til 843,1 mill. kr. Fondsmidlane kan inndelast slik: Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Bundne driftsfond Disposisjonsfond 74,0 mill. kr 0,3 mill. kr 525,4 mill. kr 173,4 mill. kr Langsiktig gjeld (utanom pensjonsforpliktingar) utgjorde 5 614,7 mill. kr ved utgangen av 2011, mot 4 585,9 mill. kr i Kortsiktig gjeld var 1 080,7 mill. kr.

11 Økonomisk oversyn 11 Kostratal Hordaland Hordaland Hordaland Hordaland Rogaland Landet eks. Oslo Finansielle nøkkeltal i prosent av brutto driftsinnt. Netto driftsresultat 0,2 0,3 5,5 3,5 8,5 5,7 Avdragsutgifter netto 2,2 2,3 2,4 2,8 1,9 2,5 Renteutgifter netto 0,9 1,2 1,3 1,7 0,5-0,8 Netto lånegjeld 52,1 58,9 65,0 73,5 51,9 45,4 Arbeidskapital 17,9 15,8 10,4 10,4 14,6 16,8 Finansielle nøkkeltal i kroner pr. innbyggjar Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Frie inntekter Netto lånegjeld Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring Fordeling av brutto driftsutgifter (prosent) Adm. styring og fellesutg. 3,1 4,8 4,2 3,9 5,2 5,3 Vidaregåande opplæring 54,1 53,2 46,9 42,9 50,5 46,5 Tannhelsetenesta 5,0 4,7 4,1 3,8 4,6 4,4 Fys. planl./kult.minne/ natur/nærmiljø 3,2 3,9 2,3 2,7 2,1 2,2 Kultur 4,1 4,2 3,7 3,0 3,9 3,9 Samferdsel 23,1 24,3 32,6 38,1 27,6 27,9 Næring 2,5 2,3 3,7 2,7 2,4 5,1 KOSTRA-oversikta viser utviklinga i Hordaland fylkeskommune For 2011 vert Hordaland også samanlikna med Rogaland fylkeskommune og gjennomsnittet for fylkeskommunane utan Oslo. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering er eit nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Statistisk Sentralbyrå offentleggjorde 15. mars ureviderte tal for Reviderte tal vil bli lagt ut 15. juni. I tabellen er vist nokre nøkkeltal, der Hordaland fylkeskommune vert samanlikna med Rogaland fylkeskommune og gjennomsnittet for fylkeskommunane (utanom Oslo). Hordaland har langsiktig gjeld som er ein god del høgare enn landsgjennomsnittet. Avdraga ligg ikkje så mykje over gjennomsnittet, men når ein ser på renteutgifter, er det stor skilnad. Fleire fylkeskommunar har utbytte og renteinntekter som overstig renteutgiftene. Landsgjennomsnittet viser netto renteinntekt på 0,8 % av brutto driftsinntekter, medan Hordaland har ei netto renteutgift på 1,7 %. Arbeidskapital er eit mål på likviditeten. Talet for Hordaland ligg godt under landsgjennomsnittet, men vert likevel vurdert til å vere tilfredsstillande. Hordaland fylkeskommune ligg litt i overkant av landsgjennomsnittet når ein ser på brutto driftsutgifter og brutto driftsinntekter per innbyggjar. Når ein ser på utgifter til administrasjon og styring, ligg Hordaland lågare enn landsgjennomsnittet. Dette er naturleg sidan Hordaland er mellom dei største fylkeskommunane. Utgiftsbehovet varierer ikkje fullt ut i takt med folketalet. Om ein ser på fordelinga av brutto driftsutgifter mellom ulike sektorar, er det samferdsel som skil seg ut. Hordaland brukar ein god del meir til samferdsel enn landsgjennomsnittet.

12 12 Organisasjon og samfunnsoppdrag Organisasjon og samfunnsoppdrag Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen Organisasjonsavd. Bybanen utbygging Økonomiavd. Kultur- og idrettsavd. Opplæringsavd. Samferdselsavd. Regionalavd. Tannhelseavd. Kultur- og idrettsavdelinga Kultur- og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune skapar rom for eit rikt og mangfaldig kulturliv i Hordaland. Vi medverkar til at alle kan oppleve tradisjonell og nyskapande kunst og kultur og delta i idrett og fysisk aktivitet. Vi vernar kulturminna og tek vare på historia vår for framtida. I samarbeid med kommunar, institusjonar og frivillige utviklar vi kulturen og samfunnet til gagn og glede for alle. Opplæringsavdelinga Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse. Samferdselsavdelinga Samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune har ansvar for at fylket har eit funksjonelt transporttilbod med bil, bane, båt og buss. Vi driftar, planlegg og utviklar kollektivtilbodet og fylkesvegane for at folk skal reise trygt og miljøvennleg til jobb, skule og fritidsaktivitetar. Regionalavdelinga Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune stimulerer til nyskaping, vekst og sysselsetting i Hordaland. Vi er ein pådrivar og støttespelar for kommunar og næringsliv, driv samfunnsutvikling og legg til rette for ei berekraftig forvalting av naturressursane. Tannhelsetenesta Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar menneske med psykisk utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på institusjonar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Gjennom førebyggjande arbeid og behandling legg vi grunnlag for god folkehelse i Hordaland. Organisasjonsavdelinga Organisasjonsavdelinga har ansvar for at Hordaland fylkeskommune har ein tenleg organisasjon og kompetanse i høve til lovverk og samfunnsutvikling. Vi sørgjer for felles verktøy i organisasjonen og sikrar god kommunikasjon internt og eksternt. Økonomiavdelinga Økonomiavdelinga har oversikt over Hordaland fylkeskommune sine ressursar og forvaltar fellesskapet sine verdiar på ein ansvarleg måte. Vi tek hand om budsjett og rekneskap, sikrar gode rutinar ved innkjøp og tenlege lokale for alle verksemdene våre.

13 Opplæring 13 Auka elevtal, rekneskap i balanse Det totale søkjartalet til fylkeskommunen sine vidaregåande skular auka med 416 til søknader. Talet på elevplassar blei etterkvart justert ned til I totalt 15 fag, inkludert norsk, engelsk og matematikk, låg eksamenskarakterane i Hordaland i 2011 over landsgjennomsnittet. Samstundes som eksamenskarakterane gjekk opp, var det òg færre som strauk, ein nedgang på 3,38 %. Budsjettmåla på 5 % reduksjon i talet på sluttarar, Ikkje vurdert (IV) og stryk vart òg innfridd i Hausten 2011 tok Fusa vidaregåande skule i bruk nytt tilbygg i leigelokale. Skulen har no fått samla aktiviteten i eitt bygg i nye og føremålstenlege lokale. Rekneskapen for 2011 Fylkeskommunen sine brutto driftsutgifter til vidaregåande opplæring var i 2011 på mill. kr, ein auke på 72,7 mill. kr frå I høve til budsjettet er sektoren i balanse og kom ut med ei netto innsparing på 4,8 mill. kr. Løn er den klart største utgiftsposten for dei vidaregåande skulane, og utgjer omlag 80 % av brutto driftsutgifter. Av dei 48 einingane (inkludert OT/PPT) hadde 18 underskot, 12 gjekk i balanse og 18 kom ut med overskot. Ved utgangen av 2011 hadde 29 skular i alt 83 mill. kr til rådvelde på fond, medan 19 skular hadde vel 33,5 mill. kr i akkumulerte underskot. I 2011 har mange skular brukt fondsmidlar til opprusting og tiltak. Skulebygg Hausten 2011 tok Fusa vidaregåande skule i bruk nytt tibygg i leigelokale. Skulen har med dette fått samla aktiviteten i eitt bygg, i nye og føremålstenlege lokale. Oppdragsverksemd Oppdragsverksemda hadde ei samla omsetnad på 34,1 mill. kr. Det er ca. 4 mill. kr mindre enn i Overskotet var 5,3 mill. kr. Skulane har tradisjonelt nytta overskot frå oppdragsverksemda til å halde vedlike og fornye utstyr og inventar. Det var oppdragsverksemd ved 24 skular i Omsetnaden har vore størst ved Stord vidaregåande skule (8,3 mill. kr), Laksevåg videregående skole (6,1 mill kr), Bergen Maritime videregående skole (5,1 mill. kr) og Bergen Handelsgymnasium (4,5 mill. kr). Desse fire skulane stod for om lag 65 % av den samla omsetnaden. Kvalitet i opplæringa Resultatoppfølging Hordaland fylkeskommune har utarbeidd og vedteke eit system for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane. Høgt prioritert i 2011 har vore skulen si tilstandsvurdering og korleis skulen nyttar ulike dokumentasjonskjelder (brukarundersøkingar, karakterstatistikkar, tal sluttarar og omfanget av fag det vert gitt IV) i vurderingsarbeidet. Skulane sine tilstandsrapportar inngår som del av grunnlaget for Tilstandsrapporten som vart Brutto driftsutgifter opplæring Tal i millionar kroner. Løpande prisar. Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Rekneskap 2010 Rekneskap 2011 Avvik* nettobud Vidaregåande skular Lønsutgifter 1 592, , , ,9 Utstyr og vedlikehald 87,8 126,1 128,8 133,6 Andre driftsutgifter 239,1 229,1 231,4 234,1 Overføringar 90,6 87,0 110,5 102,5 Sum vidaregåande skular 2 009, , , ,1 6,0 Lærlingeopplæring 212,3 240,9 239,1 233,9-0,1 Spesialundervisning 62,1 81,9 85,8 71,4-5,1 Opplæring av vaksne 91,8 101,4 107,4 116,7 4, , , , ,1 4,8 * Kolonna viser rekneskapsmessig avvik i 2011 i høve til nettobudsjett.

14 14 Opplæring Fotograf: Magne Sandnes handsama i fylkestinget i oktober Årlege skulebesøk på alle skulane er ein del av styringsdialogen, der ein ser på skulane sine resultat og praksis, prosessar for forankring av vurderings- og utviklingsarbeidet, samt samanhengar mellom mål, utviklingstiltak og resultat. Skulane sender årleg eigen utviklingsplan til opplæringsavdelinga. Elevinntak Totalt søkjartal frå Hordaland i 2011 var (2010: ), av desse hadde ungdomsrett (ungdommar med rett til vidaregåande opplæring). Talet på plassar var ved prognoseinntaket Fram til skulestart i august blei talet på aktive søkjarar redusert til , av desse hadde ungdomsrett. Talet på elevplassar vart justert ned til Noko av nedgangen i søkjartal frå prognoseinntaket og fram til skulestart skuldast søknadar til private skular innan studiespesialiserande utdanningsprogram. Ein del elevar søkjer både privat og offentleg skule samtidig. I tillegg er det ein del søkjarar som ikkje har kompetanse til å få plass på høgare kursnivå, og som trekkjer søknaden sin. Talet på elevar ved fylkeskommunen sine vidaregåande skular auka med 420 frå 2010 til 2011, til elevar. Ved dei private vidaregåande skulane var det elevar i fjor, ni fleire enn i Dei fleste ledige plassane i vidaregåande opplæring finn ein i Vg2 og Vg3 Studiespesialiserande utdanningsprogram. Ein årsak til at det er ledige plassar på Vg2 er at mange elevar vel å ta eit år med utanlandsopphald, samt omval og fråfall. I tillegg til dette er det ein del ledige plassar, særleg utanfor bergensregionen, på yrkesfaglege utdanningsprogram. Talet på minoritetspråklege søkjarar held fram med å auke, særleg frå Aust-Europa. Frå 2010 var det ein total auke på 36 kvalifiserte søkjarar. Talet på elevplassar i innføringskurs er etter kvart vorte så pass høgt at det er mogleg å gi alle eit tilbod. Det er likevel ei utfordring at fleire av desse søkjarane kjem til Hordaland på ettersommaren/tidleg haust. På den tida kan det vere vanskeleg å finne ledige elevplassar i innføringskurset. For at desse elevane ikkje skal gå ledige eit heilt skuleår, vart det hausten 2011 kjøpt seks elevplassar på Nygård skole i Bergen. Eksamen I 2011 hadde eksamenskontoret ca oppmelde i ca ulike eksamenar i om lag 500 ulike fag. Eksamenskontoret har utarbeidd Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Hordaland. Det er òg laga rutinehandbok for tilsette ved eksamenskontoret for å sikre kvaliteten i eksamensarbeidet. Ved skriftleg eksamen i Kunnskapsløftet (LK-06) har kandidatane høve til å nytta PC ved eksamen, og eksamenskontoret har lagt til rette for dette. Ved eksamen vart det i fleire fag nytta IKT-basert eksamen med stort hell. Over halvparten av kandidatane i LK-06 nytta PC og leverte svara digitalt i I fleire fag fekk elevane i Hordaland betre eksamenskarakterar enn elevane i dei andre fylka. Både i norsk, engelsk og matematikk fekk elevane i Hordaland betre karakterar enn landsgjennomsnittet. I totalt 15 fag låg elevane i Hordaland over landsgjennomsnittet. Samstundes som karakterane i Hordaland gjekk opp, var det òg færre som strauk. Til eksamen strauk 3,38 % færre enn i Også standpunktkarakterane viste nedgang i stryk på 6,4 %. Vaksenopplæringa Vaksenopplæringa hadde om lag kursplassar for vaksne i Dette er ein auke på 36 % i høve til året før. Ni vaksenopplæringssenter gjev informasjon, karriererettleiing og vurdering av formalkompetanse og realkompetanse til vaksne og verksemder i sine regionar. Desse sentra handsama førespurnadar frå publikum i 2011, ein auke på 30 % i høve til Det siste vaksenopplæringssenteret blei opna på Årstad videregående skole i januar Senteret har ansvaret for vaksenopplæringa i handverks- og industrifaga i Stor-Bergen. Vaksne sin oppslutnad om desse faga gjekk opp med heile 425 % i Dette er ei god utvikling med tanke på behovet for kvalifisert arbeidskraft i hordalandsverksemdene. Vaksenopplæringssenteret på Årstad har sin del av æra for denne utviklinga. I Hordaland har følgjande skular vaksenopplæringssenter: Årstad vgs, Lønborg vgs, Bergen katedralskole, Åsane vgs, Knarvik vgs, Stord vgs, Kvinnherad vgs, Odda vgs og Voss vgs.

15 Opplæring 15 Teoriopplæring for lærlingar med full opplæring i bedrift Ordninga med full opplæring i bedrift gjer det mogeleg for ungdom å teikne lærekontrakt direkte etter grunnskulen eller ved avbrot i den vidaregåande skulen. Fylkeskommunen tek ansvar for teoriopplæringa, medan bedrifta tek den praktiske opplæringa. Tilbodet er soleis eit verdfullt alternativ for unge som ikkje finn seg til rette i vidaregåande opplæring. 395 lærlingar fekk teoriopplæring i Dette er ein auke på om lag 30 % i høve til Fagskulane i Hordaland Fylket har i dag sju fagskular som gir vidareutdanning i helse- og sosialfag, tekniske fag, samt maritime og grøne fag. Fagskulane i Hordaland er, som dei første i landet, i gang med eit heilt nytt tilbod innan akvakultur, i tett samarbeid med sunnhordlandsindustrien. Hausten 2011 opna ei av verdas mest avanserte boresimulatorar, ein Drillsim-6000, ved Bergen maritime fagskule, til ein pris på 25 mill. kr. Fagskulane har ein tett dialog med lokalt og regionalt næringsliv for å ettersjå at utdanningane som vert tilbode er i tråd med utviklinga. Fagskulane hadde studentar i Av desse gjekk 895 på tekniske og maritime fag, og 177 gjekk på helsefag (medrekna private tilbydarar som fylkeskommunen gir støtte til). Dette året var det 511 nye studentar innan tekniske og maritime fag, og 97 nye studentar innan helsefag. Med 872 søkjarar i 2011, er Hordaland det fylket med flest søkjarar i landet. 30 % av desse søkjarane kom frå andre fylke. Det er sju offentlege fagskular i Hordaland: Bergen tekniske fagskole, Bergen maritime fagskole, Voss tekniske fagskule, Hjeltnes fagskule, Austevoll maritime fagskule, Fusa fagskule og Fitjar fagskule. Lærlingar og lærekontraktar I 2011 behandla fagopplæringskontoret søknader frå søkjarar til læreplass av desse var søkjarar med rett Formidla lærekontraktar Nye kontraktar Avlagt fagprøve Grafen viser utviklinga i tal formidla lærekontraktar, nye lærekontraktar og på avlagte fagprøvar i åra av søkjarane vart formidla av fagopplæringskontoret til lærekontrakt. I 2011 vart det til saman godkjent nye lærekontraktar, som er ein auke på 1,2 % frå I 2011 var fordelinga 30,5 % kvinner og 69,5 % menn. I 2010 var fordelinga 32 % kvinner og 68 % menn. Fylkeskommunen har i 2011 gjeve tilbod om VG3 opplæring i skule i følgjande fag: dataelektronikar, landsbruksmaskinmekanikar, kjole- og draktsyar, elektrikar, automatiseringsfaget, platearbeidar, sveisar og bilfag lette kjøretøy. I desse faga var det ikkje mogleg å skaffe nok læreplassar. Vurderingsfagleg kompetanse Fagopplæringskontoret gjennomførte i 2011 fleire kurs for medlemmene i prøvenemndene. Til saman er 750 personar fordelte på prøvenemnder i 120 fag. Yrkesopplæringsnemnda har òg oppnemnt prøvenemndene til å vere rådgjevande yrkesutval. For instruktørar og fagleg ansvarlege i lærebedrifter vart det i 2011 halde 28 kurs med meir enn 550 deltakarar. Kursa vert arrangerte på ulike stader i fylket, og kurshaldarane er personar frå bedrifter, opplæringskontor og skular. Vurdering er satsingsområde i det skulebaserte utviklingsarbeidet. Alle skulane er pålagde å setje i verk tiltak for å utvikle skulen sin vurderingspraksis med mål om auka læringsutbyte for elevane. Arbeidet vert følgt opp gjennom system for verksemdbasert vurdering. I Hordaland deltek fem vidaregåande skular i det nasjonale prosjektet Vurdering for læring. Her arbeider skulane særleg med tiltak for å involvere elevane i planlegging, gjennomføring og vurdering av eige læringsarbeid. Prosjektet starta våren 2011 og skal avsluttast våren juni 2011 arrangerte Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Bergen ein nasjonal vurderingskonferanse. Tema for konferansen var Vurdering for læring. Framståande forskarar frå Australia, New Zealand, USA, Canada, Skottland og Sveits hadde innlegg der dei skildra deltakarlanda sine ulike utdanningssystem og korleis dei har forska på individvurdering og skulevurdering. Deltakarane på konferansen representerte dei fleste nivå innan utdanningssektoren i Noreg. Bruk av IKT i lærings- og vurderingsarbeidet Vurdering, og korleis IKT kan støtte vurdering i praksis, er arbeidd med på fleire nivå, både tematisk og organisatorisk. Døme på bruk av læringsplattforma It s Learning og andre tilgjengelege IKT-verktøy i vurderingsarbeidet har vore diskuterte og spreidde gjennom det pedagogiske støtteapparatet (PDS), på delingskonferansen Dei gode døma og gjennom utviklingsprosjekt starta opp i skulane. Det pedagogiske aspektet ved bruk av IKT har vore sett i sentrum for arbeidet, særleg gjennom korleis IKT kan støtte god undervisningspraksis, vurdering og læring som ein prosess. I høve til klasseleiing og IKT vart det i 2011 oppretta ei ressursgruppe som jobbar med temaet. Gruppa har starta med å samle informasjon og relevant forsking, samt å setje i verk utprøvingar i høve til bruk av styringssystem i nokre skular. Kurs i klasseleiing har elles vore eit av tema epedagogane har arbeidd med.

16 16 Opplæring Klasseleiing vart teke inn som eit prioritert tiltaksområde i styringsdokumentet for skuleåret 2011/2012. Skulane legg sine lokale utviklingsplanar med utgangspunkt i dei prioriterte områda. Kompetanseheving av skuleleiarar og lærarar vil verte gjennomført i Gjennomføring og fråfall Den store satsinga med lokale delprosjekt under det nasjonale prosjektet, Ny GIV, har halde fram i Hordaland i Ny GIV omfattar delprosjekta overgang og oppfølging Budsjettmåla på 5 % var innfridd i 2011 Sluttarar i vgs var reduserte med 4,9 % Talet på IV var redusert med 5,18 % Strykprosenten var redusert med 6,4 Fullføring over 5 år var gått frå 71 % til 70 % Heva lærekontrakt var redusert med 16,7 % Tal frå Utdanningsdirektoratet sitt Gjennomføringsbarometer, som måler overgangar mellom trinna i vidaregåande opplæring, viser at vi har store utfordringar med å få fleire elevar gjennom med ordinær progresjon. Fleire fullfører med Ny GIV overgang Hordaland starta Ny GIV med åtte ungdomsskular og fem vidaregåande skular. Ein norsklærar og ein matematikklærar frå kvar prosjektskule fekk skulering i grunnleggjande rekne-, lese- og skrivedugleik, supplert med tema om vurdering for læring, klasseleiing mm. Brubygging mellom ungdomsskular og vidaregåande skular starta i prosjektet Fleire fullfører, og vart forsterka av felles skulering. Lærarane har m.a. utarbeidd ei handbok om Ny GIV-metodikk, med mange gode døme på konkretiserande og aktiverande undervisningsformer. Kursnamn Ny- GIV Ny- GIV Alle HFK Bygg og anleggsteknikk % 7 % Design og handverk 5 6 % 4 % Elektrofag 4 5 % 8 % Helse- og sosialfag % 11 % Media og kommunikasjon 1 1 % 4 % Mus/dans/drama 1 1 % 3 % Naturbruk 2 2 % 3 % Restaurant- og matfag 7 8 % 3 % Service og samferdsel 2 2 % 4 % Studiespesialisering % 39 % Teknikk og ind. produksjon % 12 % % Tabellen syner kva for utdanningsprogram NyGIV-elevane vel, samanlikna med gjennomsnittet for HFK. Slik opplever studentane ved Bergen maritime skule treninga i den nye fullskala 3D boresimulatoren. Dei trenar på uventa hendingar både på boredekk og under nedihols boreoperasjonar. (Foto: Drilling Systems). Elevar i Ny GIV er blant dei 10 % svakast presterande i 10. klasse i ungdomsskulen. Våren 2011 fekk dei intensivopplæring i 10 klasse og 88 elevar fullførte med gode resultat. Om ein samanliknar med karakterane frå januar, hadde bergenselevane i Ny GIV betra snittkarakterane sine med til saman 7 % fram mot juni 2011, medan gjennomsnittet for resten av bergenselevane var 5 %. Sommar med Ny GIV Ny GIV hadde tilbod om sommaraktivitetar for å gjere perioden frå skuleslutt til skulestart kortare og meir meiningsfylt. 22 elevar tok i mot tilbod om 2 vekers opplæring og arbeid, finansiert av Kunnskapsdepartementet. I Hordaland vart tiltaket gjennomført i samarbeid med Røde Kors Askøy. Tilbod til elevane i vidaregåande opplæring Dei vidaregåande skulane kontakta Ny GIV-elevane primo august. 4 av 5 vidaregåande skular inviterte til 2 dagars forkurs innan skulestart, og 70 % takka ja til dette tilbodet. Dei kom til skulen før skulestart og vart kjende med skulen og nokre sentrale kontaktpersonar. Det resulterte i god relasjonsbygging og bra motivasjon hos elevane. Opplæringsdirektøren er nøgd med at det er ein klar tendens til at fleire elevar frå Ny GIV søkjer yrkesfaglege utdanningsprogram, men det gir også ei utfordring med å etablere fleire læreplassar for heile elevgruppa. Opplæringsdirektøren ventar at noverande aktivitet med å skaffe fleire læreplassar også vil kome Ny GIV-elevar til gode. Studieverkstad Årstad vgs har i fleire år hatt studieverkstad, medan Laksevåg vgs starta opp i Begge skulane har svært gode erfaringar med dette og fleire skular har søkt om midlar til oppstart av slikt tilbod. M.a. starta dei andre prosjektskulane, Olsvikåsen, Åsane og Fyllingsdalen vgs med dette tilbodet i Etter innleiande kartlegging viste det seg at fleire elevar frå Ny GIV ikkje trengte eller ikkje ønskte å nytte dette tilbodet. Ny GIV oppfølging OT/PPT har ansvar for prosjektleiinga av Ny GIV oppfølging. Etter første år i prosjektet har dette i 2011 ført til endringar

17 Opplæring 17 Avlagde fagprøvar Type Totalt % Kvinner Lærlingar ,60 % Lærekandidatar % Elevar med sluttopplæring i skule (Vg3) % Praksiskandidatar ,40 % Total fordeling ,40 % Oversikt over strykprosent på praktisk fag-/sveineprøve Strykprosent med utgangspunkt i tala i tabellen over Type Lærlingar 11, ,8 12 Elevar med sluttopplæring i skule (Vg3) 24, ,6 36,5 Praksiskandidatar 11,3 5 7,7 8 i gjennomføring av fylkeskommunen sine lovfesta oppgåver for ungdom som har opplæringsrett, men som ikkje er i vidaregåande opplæring: Skulane kallar inn oppfølgingstenesta (OT) for ein felles avklaringssamtale og oppfølgingsavtale med kvar elev før han sluttar. Dette er teke i bruk på alle dei vidaregåande skulane OT har ansvar for koordineringa av tiltak frå den dagen eleven sluttar Det er etablert fleire alternativ for samhandling med NAV om rett tiltak til rett tid Det er større fleksibilitet for å nytte kombinasjonstiltak, til dømes praksis i bedrift og studieverkstad i skule Det er auke i nettverksbygging for å jobbe oppsøkjande og tverrfagleg på regionsnivå og i mindre kommunar Fylkeskommunen har fått betre oversikt over ungdom som er utanfor skule og arbeid Vidare drift av oppfølgingsprosjektet er å utvikle fylkeskommunen sine eigne tiltak for denne målgruppa og samhandlinga med NAV og kommunane. Spesialundervisning, utvida opplæringsrett og sakkunnige vurderingar Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få, tilfredsstillande utbyte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Søkjarar fordelt på ulike grupper i 2011: Kvardagslivstrening (115), arbeidslivstrening (148) og innleiande utdanningsprogram (271). Det er ein auke i talet på elevar til slike grupper. Det er òg ein auke av elevar som søkjer utvida rett med eit 4. og 5. skuleår for at dei skal nå måla for opplæring. Nokre av elevane treng omfattande tilrettelegging i skulen. OT/PPT er sakkunnig instans for søknader om spesialundervisning og for søknad om utvida rett til vidaregåande opplæring utover 3 år. Før fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp, gjer OT/PPT ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Medan det i 2010 var 526 saker, var det i saker. Dette utgjer ein auke på 22 %. Gjennomføring av fag-/sveineprøvar Dei siste åra har talet på gjennomførte fag-/sveineprøver vore stabilt rundt kandidatar. Om lag ein tredel har vore praksiskandidatar. Prosentdelen av kvinner som har gjennomført fag-/sveineprøve har auka frå 30 % i 2010 til 34,4 % i Utviklinga skuldast i hovudsak at fleire har sett moglegheita til å gjennomføre fagprøve innan helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget som praksiskandidat. Etter- og vidareutdanning Strategien for etter- og vidareutdanning gjeld for perioden , med rullerande tiltaksdel for kvart skuleår. Dei prioriterte tiltaksområda i 2011 var Vurdering av eleven si læring, Den digitale skolen og Klasseleiing. Budsjettet til etter- og vidareutdanning for 2011 var på til saman 21,2 mill. kr, som inkluderer statlege tilskot og fylkeskommunale midlar. Dette er ein nedgang på 4,1 mill. kr frå Fordelinga mellom gruppene var følgjande: Lærarar kr Andre tilsette og støttesystem kr Fagopplæringa kr

18 18 Tannhelse Framleis betre tannhelse blant barn og unge i Hordaland Den positive tannhelseutviklinga for 5-, 12- og 18-åringane held fram også i I 2011 hadde over 50 % av alle 12-åringar i fylket aldri hatt hol i tennene sine. Dette viser at førebyggjande arbeid nyttar. Tannhelsetenesta hadde i 2011 brutto driftsutgifter på 266,9 mill. kr, ein auke på 4,6 mill. frå året før. Driftsinntektene var på 85,2 mill. kr, ein auke frå året før på 6,6 mill kr. Personell Av totalt 340 fast tilsette i den utøvande tannhelsetenesta er 90 % kvinner. To av dei tre yrkesgruppene, tannpleiarar og tannhelsesekretærar, har berre kvinnelege tilsette. Kvinnene dominerer etterkvart også tannlegeyrket. Rundt 70 % av tannlegane i tannhelsetenesta i Hordaland er kvinner. Etter endring av leiargruppa i 2011 er også leiinga av tannhelsetenesta dominert av kvinner. I fylkestannlegen si leiargruppe sit 4 kvinner og 2 menn og 12 av 21 klinikksjefar er kvinner. Talet på tannlegar har gått ned og talet på tannpleiarar har gradvis auka det siste tiåret. I 2011 var det 2,8 tannlegar per tannpleiar i tannhelsetenesta.tannhelsetenesta rekrutterer personell med variert etnisk bakgrunn og 15 ulike nasjonalitetar frå alle verdsdelar er tilsett i tannhelsetenesta i Hordaland. Dei fleste er tannlegar. Klinikkstruktur Tannhelsetenesta har klinikkar i heile Hordaland. Det er eit overordna mål å sikre stabilitet i tannhelsetilbodet i Hordaland, spesielt i utkantsstrok. Eit viktig tiltak i så måte er å etablere større, moderne tannklinikkar med gode fagmiljø. Det er betre rekruttering til større klinikkar enn til små. Større tannklinikkar gjev også betre stabilitet i tannhelsetilbodet til innbyggjarane i Hordaland. Tannfelling med eit smil! Fotograf: Gitte Boge I 2011 vart tannklinikkane Røldal, Utne, Hatlestrand og Baldersheim lagde ned. Alle desse tannklinikkane hadde berre eit behandlingsrom kvar. Same år vart Eikelandsosen tannklinikk (4 behandlingsrom) og Stord tannklinikk (9 behandlingrom) opna. Pasientar som er ferdigbehandla og under tilsyn. Gruppe Samla tal Tal på pasientar undersøkt og behandla Tal på pasientar med recallavtale Tal på pasientar som ikkje møtte eller takka nei Etterslep pasientar som er på etterskot Prosentdel pasientar under tilsyn Gruppe a ,9 Gruppe b ,6 Gruppe c ,3 Gruppe c ,0 Gruppe d ,3 Gruppe e Gruppe e Gruppe A: Born og unge frå 1-18 år. Gruppe B: Psykisk utviklingshemma personar over 18 år. Gruppe C1: Pasientar på institusjon. Gruppe C2: Pasientar med heimesjukepleie. Gruppe D: Ungdom frå år. Gruppe E1: Pasientar som er under rusomsorg. Gruppe E2: Innsette i fengsel. Gruppe F: Vaksne, betalande pasientar.

19 Tannhelse 19 Rekruttering og stabilisering av talet tannlegar i distrikta Det har dei siste åra vore ein auke i talet på søkjarar til tannlegestillingar. Det er no tilsette i dei fleste stillingane i tannhelsetenesta. Medan det tidlegare var mest fokus på å rekruttere tannlegar til ledige stillingar, er no fokus i større grad flytta til å stabilisere tannlegar i stillingane Relativ del kariesfrie 5-åringar Den største utfordringa er no å rekruttere tannlegar og tannhelsesekretærar med godkjent autorisasjon til stillingar i utkantsstrok. Prosent Behandling av prioriterte grupper i 2011 Dei prioriterte gruppene har krav på eit regelmessig, oppsøkjande tannhelsetilbod. Tannhelsetenesta har lagt ned eit stort arbeid med å inngå samarbeidsavtalar med kommunane for å sikre at eldre, langtidsjuke og rusavhengige i kommunal omsorg vert informerte om tilbodet frå tannhelsetenesta. Tannhelseutvikling Tannhelsa til 5-, 12- og 18-åringar har vorte registrert i alle fylke i Noreg frå og med Diagramma under viser korleis utviklinga har vore både i Hordaland og resten av landet dei siste 12 åra. Mål for tannhelsa til nøkkelårskulla går fram av tannhelseplan for Hordaland : 5- åringar: Over 80 % skal ha tenner utan hol eller fylling 12-åringar: Over 50 % skal ha tenner utan hol eller fylling 18-åringar: Over 20 % skal ha tenner utan hol eller fylling Gjennomsnittleg DMFT 10 0 År 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Hordaland Gjennomsnittleg DMFT hos 12-åringar Noreg Nesten null hol for 5-åringane Den positive tannhelseutviklinga for 5-åringane heldt fram for niande året på rad, og i 2011 hadde nesten berre 1 av 6 barn hol eller fylling mot annakvart barn for 10 år sidan. Det var i ,5 % av 5-åringane i Hordaland som aldri hadde hatt hol i tennene. Målet for 2013 er dermed allereie nådd for 5-åringane. 0,0 År 7, Hordaland Gjennomsnittleg DMFT hos 18-åringar Noreg God utvikling i tannhelsa for 12-åringane Tannhelsa til 12-åringane i Noreg og Hordaland har utvikla seg i positiv retning dei siste 5 åra. 12-åringane i Hordaland hadde i 2011 i gjennomsnitt 1,3 DMFT (gjennomsnittleg tal tenner med hol eller fylling), og 50,2 % av årskullet hadde heilt feilfrie tenner. Også for 12-åringane er tannhelsemålet for 2013 er i ferd med å verte nådd. Gjennomsnittleg DMFT 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 90 1,0 80 0,0 70 År Hordaland Noreg Prosent åringar 12-åringar Nøkkelårskull Relativ del utan karieserfaring Pasientar utan karieserfaring i Hordaland, 2010 Pasientar utan karieserfaring i Hordaland, åringar Betring i tannhelsa for 18-åringane Tannhelsa til 18-åringane i Hordaland har gradvis vorte betre dei siste åra, men gjennomsnittleg tal tenner med hol eller fylling ligg framleis ein del over landsgjennomsnittet. 18-åringane i Hordaland hadde i 2011 i gjennomsnitt 5,0 DMFT (gjennomsnittleg tal tenner med hol eller fylling), og 14,8 % av årskullet hadde heilt feilfrie tenner. Sjølv om tannhelsa stadig vert betre, er det er framleis eit godt stykke fram til målet på 20 % utan tannråte for 18-åringar i Diagramma over viser kor mange 5-, 12- og 18-åringar i Hordaland som var heilt utan tannråte og fyllingar i 2010 og 2011.

20 20 Tannhelse Kvalitet og omsorg for kvar einskild. Fotograf: Studio 1 Folkehelse Tannhelsetenesta er gjennom Lov om tannhelsetjenesten frå 1984 pålagt å organisere førebyggjande tiltak for heile befolkninga, og i lova står og at førebyggjande tiltak skal prioriterast framfor behandling. Tannhelsetenesta har i 2011 revidert og modernisert Tannhelsetenesta sin strategiplan for folkehelsearbeid. Alle klinikkområda utarbeider ein detaljert årsplan for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Tannhelsetenesta i Hordaland har saman med Tannhelse Rogaland og tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane utforma samarbeidsavtalar som skal bidra til at tannhelsetenesta får etablert eit systematisk og formalisert samarbeid med kommunane. Med unntak av Bergen kommune er det i 2011 inngått samarbeidsavtalar med: Rådmann/ leiinga i alle kommunane i Hordaland Helsestasjonar Pleie- og omsorgstenester Sosialtenester/ rusomsorga Tenester for psykisk utviklingshemma Tannhelsetenesta i Hordaland har i samarbeid med Statens Barnehus Bergen, Ressurssenter for vold og traumatisk stress (RVTS), Odontologisk universitetsklinikk UiB og tannhelsetenestene i Rogaland og Sogn og Fjordane utarbeidd forslag til samarbeidsavtalar med barnevernet samt laga klare interne rutinar og retningslinjer for sending av uromeldingar. Målsetjinga er å ivareta barn og unge, skape gode rutinar og syte for at tannhelsepersonell føler seg trygge på varslingsprosedyrar. Det er også utarbeidd samarbeidsavtale med statlege mottak. Tannlegevakten i Bergen Tannhelsetenesta i Hordaland driv Tannlegevakten i Bergen. Tannlegevakta er open kvar dag året rundt og er eit akuttilbod til innbyggjarane i Bergen med omland. Det var konsultasjonar i 2011, av desse var prioritert klientell og vaksne betalande pasientar. Talet på konsultasjonar på Tannlegevakten i Bergen har vore stabilt på om lag i mange år. Samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) Tannhelsetenesta samarbeider med UiB på fleire område, m.a. om behandling av pasientar og om utplassering av studentar. UiB bad i 2008 om å starte forhandlingar med tannhelsetenesta om ei overføring av ansvaret for klinisk trening av tannlege- og tannpleiarstudentar. UiB valde sommaren 2011 å avslutte desse forhandlingane for å behalde denne oppgåva sjølv. Tannhelsetenesta Kompetansesenter Vest avd. Hordaland Det har i 2011 vore prioritert å etablere tannhelsetenesta kompetansesenter (TK) Vest avd Hordaland, som saman med likeverdige avdelingar i Rogaland og Sogn og Fjordane skal danne eit regionalt odontologisk kompetansesenter. TK Vest skal ha ansvar for spesialistbehandling, forsking og spesialistutdanning. Det er vedteke at TK Vest skal vere eit nytt tannhelsedistrikt med ein overtannlege som leiar. TK Vest avd. Hordaland skal vere lokalisert i det nye odontologibygget og skal opne i august Tilbod til pasientar med angst for tannbehandling Senter for odontofobi er eit lite fagmiljø som tidlegare tilhøyrde Universitetet i Bergen. Tannhelsetenesta i Hordaland har i 2011 overteke drifts- og arbeidsgjevaransvaret. Senteret behandlar tilviste pasientar med sterk angst for tannbehandling. Alle tannklinikkane er sertifiserte som miljøfyrtårn Dei siste klinikkområda i tannhelsetenesta vart i 2011 sertifiserte som miljøfyrtårn. Alle klinikkområda er no miljøsertifiserte.

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Årsmelding for Hordaland fylkeskommune

Årsmelding for Hordaland fylkeskommune Årsmelding for Hordaland fylkeskommune 2010 2 INNHALD Årsmelding 2010 Hordaland fylkeskommune FYLKESORDFØRAREN Kronår for nye skulebygg, rekordstore veginvesteringar...3 FYLKESRÅDMANNEN Pengar, planar,

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat

Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune Økonominotat Vedlegg til Intensjonsavtale for Runde kommune 04.04.2016 Økonominotat 1. Målsettingar a. Effektiv og slagkraftig struktur Kommunane bør velje løysingar som gagnar ein framtidig felles kommune, og fornying

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050

Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050 Melding om gjennomført omdøme-

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-1 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 22.09.2015 Opplærings- og helseutvalet 29.09.2015 Strategiplan

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

? Foto: Simen Soltvedt?

? Foto: Simen Soltvedt? Foto: Simen Soltvedt Innbyggjartal Fusa 3.890 Os 19.833 Nye Bjørnefjorden kommune 23.723 Reformstatus i Hordaland Lindås, Meland og Radøy 28 567 Askøy 28 490 Fjell, Øygarden og Sund 36 747 Odda, Ullensvang

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. juni 2016.

Rekneskapsrapport pr. juni 2016. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8047-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.08.2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016. Samandrag I samsvar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer