Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid"

Transkript

1 Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

2 Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om, og øke interessen for hva den enkelte selv og almenheten kan gjøre for å fremme tannhelsen Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling Endres i topp-/bunntekst

3 Den offentlege tannhelsetenesta skal organisere førebyggande tiltak for heile befolkninga. Den skal gi eit regelmessig og oppsøkande tilbod til: Gruppe A: Born og ungdom frå 0-18 år Gruppe B: Psykisk utviklingshemma over 18 år Gruppe C: Eldre langtidssjuke og uføre i institusjon og i heimesjukepleia Gruppe D: Ungdom på 19 pg 20 år Gruppe E: Rusmisbrukarar i institusjon, rusmisbrukarar som mottar tenester etter sosialtenestelova, og LAR Gruppe F: Betalande pasientar Endres i topp-/bunntekst

4 St.meld. Nr. 35 Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utgjevning, - framtidas tannhelsetjenester Dei faktorar som gir god helse, er og som regel gunstig for tannhelsa. Å legge til rette for god tannhelse i befolkninga bygger på samhandling mellom fylkeskommunen og andre samfunnsektorar. Beslutninger som virke på tannhelsa blir ofte tatt utanfor helsesektoren eller tannhelsetenesta sitt primære ansvarsområde. Det er derfor avgjerande med samarbeid og med felles innsats i folkehelsearbeidet. Endres i topp-/bunntekst

5 Tannhelsetenesta i folkehelsearbeidet Regelmessige konsultasjonar frå 3 år Rapporterer årleg tannhelsetilstanden hjå born og unge Nærhet til pasientane - samtaler med pas. pårørande/nærperson Vi ser samfunnsutviklinga konsekvensar av endra kostvanar Viktig som førebyggingsinstans ernæring /vatn/tannhelse Viktig som førebyggingsinstans tobakk Viktig som behandlingsinstans akutt ved tannskadar og behandling. Sosial ulikskap i tannhelse følgjer i stor grad sosial ulikskap i helse. Endres i topp-/bunntekst

6 Samarbeid og samarbeidsavtaler på tenestenivå i alle kommunar mellom den offentlege tannhelsetenesta og: Helsestasjonstenesta Barneverntenesta Psyk. Utv.hemma Pleie og omsorgstenesta Kommunal rustenesta Fengselstenesta Asylmottak i M&R Sogn og Fjordane har skriftlege samarbeidsavtaler for desse gruppene, Møre og Romsdal ikkje skriftlege avtaler på alle, sjølv om vi har eit samarbeid. Begge fylka har tilsett personell i tannhelsetenesta for folkehelsearbeid Endres i topp-/bunntekst

7 Tannhelsetenesta i M&R, organisering. 5 tannhelsedistrikt med 38 klinikkar i 34 kommunar Overtannlege som fagleg adm. leiar i kvart tannhelsedistrikt Folkehelsekontakt i kvart tannhelsedistrikt Folkehelsekoordinator i tannhelsetenesta Med i overtannlegegruppa/ledermøte Med i folkehelsepartnarskapen God Helse Med i ressursgruppa for kosthald og ernæring Repr. frå tannhelsetenesta med i ressursgruppa tobakksførebygging. Tannhelse/ernæring/vatn/tobakk naturleg samarbeidsområde, der folkehelsekoordinatorane er ein naturleg samarbeidspartnar. Endres i topp-/bunntekst

8 Strategiplan for folkehelsearbeidet i tannhelsetenesta Folkehelse skal vere tema på alle distriktssamlingar, på klinikkleiarmøte og internt på klinikkmøte Folkehelsekoordinator i leiargruppa, samarbeider med overtannlegane Møte med alle tannpleiarane 2-3 gonger pr. år Deltek på klinikkleiarmøte ein gong pr. år. Folkehelsekontakt i kvart tannhelsedistrikt (tannpleiar) - Skal jobbe aktivt ut mot tannklinikkane, innhente dokumentasjon m.m. Kontaktpersonar ut mot folkehelsekoordinatorane Endres i topp-/bunntekst

9 Praktiske eksempel på samarbeid Distriktskurs i tannhelsetenesta, - tema folkehelsearbeid Folkehelsekoordinatorane i kommunar tilhøyrande tannhelsedistriktet var med Gruppearbeid Kobla folkehelsekoordinatorane til tannhelsetenesta, og omvendt. Nettverksbygging Samarbeid gjer kvarandre sterkare i arbeidet Endres i topp-/bunntekst

10 Tenner for livet og litt om samarbeid med andre tenester Helsestasjonstenesta, samarbeidsavtale og årlege samarbeidsmøte Tilbakemeldingskjema på pas. vi bør nå tidlegare enn 3 år - Utdeling av tannbørstar - Nytt: tiltak for å nå innvandrarar tidleg, - melding frå helsesøster. Barneverntenesta, rutinar for bekymringsmeldingar/ikkje møtt pas. Barnehagesamarbeid. - Alternativ bursdagsfeiring/kosthald/vatn/tannpuss i barnehagen Varierande grad ute i barne og ungdomsskulane Gjerne meir samarbeid med kommunale tenester ute i skulen (koordinator/ernæringsfysiolog/helsesøster) Endres i topp-/bunntekst

11 Vidaregåande skuler, undervisning - Vg.1 Helse og sosialfag - Vg.2 Helsefagarbeidar og barne og ungdomsarbeidar - Bygger på kompetansemåla i læreplanen Statistikk på tannhelsa til ungdom viser behov for tiltak - Kantinemat/matpakker/drikke - Forbod mot brusautomatar? - Tverrfagleg samarbeid svært viktig her!! - (Elevråd/tannhelse/koordinator/helsesøster etc.) Endres i topp-/bunntekst

12 Samarbeidsavtale med pleie og omsorgstenesta Undervisning, munnstellkort, m.m, Permar om tannhelse på alle avdelingar Rusomsorga. Tannpleiarane i førstelinje, undersøking og individretta veiledning før henv. tannlege Asylmottak. Nå dei tidleg gjennom samarbeid med mottaket Årleg undervisning på mottaka. Endres i topp-/bunntekst

13 Tannhelse i folkehelsearbeidet Vatn i skulen, tilbod til alle kommunar, styrt frå ernæringsgruppa Tannhelsetenesta samarbeidspartnar Brosjyrar om kosthald, ernæring og tannhelse, målgruppe: småbarnsforeldre og barnehagepersonell - Tannpleiar, folkehelsekoordinator og helsesøster/førskulelærer samarbeid om dette. Nesset kommune, samarbeid mellom folkehelsekoordinator, helsesøster og tannhelsetenesta om vann er tingen 8.klassingar. Samarbeid med helsesøster i skuleundervisning. Endres i topp-/bunntekst

14 Tobakksførebygging Tobakksførebyggande reklame på alle venterom i off. tannklinikkar Minimal intervensjon, dele ut visittkort til røyketelefonen Verdens tobakksfrie dag, - samarbeide med folkehelsekoordinatorar?? Endres i topp-/bunntekst

15 Ny regional delplan for tannhelsetenesta. Bakgrunn i St.meld. 35, som varslar reformer til geografisk utjamning, sosial utjamning og ei satsing på folkehelsearbeid. Skal gjere greie for sentrale utviklingstrekk, utfordringar og strategi for Den offentlege tannhelsetenesta i fylket.. Ei ny revidert tannhelselov på veg. Endres i topp-/bunntekst

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKESTINGET... 3 KLINIKKAR... 4 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Årsmelding 2011. Tannhelsetenesta. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Tannhelsetenesta. www.sfj.no Årsmelding 2011 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2011 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2011 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2011 har tenesta

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2012 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2012 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2012 har tenesta

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET

FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET Utviklingsoppgave skrevet av: Eli Helen Limstrand Gunn Randi Solstad Grete Marie Gussiås Anh Nawelli Huynh Karin Johnsen Randi Berit Rye Ing Marie Sundqvist 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedlegg 1 SAMANDRAG AV HØYRINGSINNSPEL OG VURDERINGAR AV DESSE Nesset kommune, råd for eldre og funksjonshemma (5.6.13) Ser med uro på at kommunen står utan fast tannlege og

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område

Detaljer

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

Tannhelseloven(1983)

Tannhelseloven(1983) Møte kontrollutvalget 2.september 2014 Fylkestannlege Claes Næsheim Rådgiver Folkehelse Arnhild Sunde Seim Konsulent/rådgiver Eli Borkhus Tannhelseloven(1983) 1-1.(Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjeneste)

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten. - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Den offentlige tannhelsetjenesten - tjenester til prioritert og betalende klientell - Sør-Trøndelag fylkeskommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer