Endring % Fellesfunksjonar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring % Fellesfunksjonar"

Transkript

1 TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,0 % Netto driftsutgifter ,6 % Tannhelsedistrikt Aust Brutto driftsutgifter ,9 % Driftsinntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,6 % Tannhelsedistrikt Sør Brutto driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,4 % Netto driftsutgifter ,2 % Tannhelsedistrikt Vest Brutto driftsutgifter ,0 % Driftsinntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,5 % Tannhelsedistrikt Nord Brutto driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,1 % Tannhelsedistrikt Sentrum Brutto driftsutgifter ,8 % Driftsinntekter ,2 % Netto driftsutgifter ,5 % Sum brutto driftsutgifter ,6 % Sum driftsinntekter ,0 % Sum netto driftsutgifter ,4 % Samandrag/viktige tiltak Budsjettforslaget for 2012 for Den offentlege tannhelsetenesta (DOT) er utarbeidd med 0- vekst i høve til revidert budsjett I samband med budsjettrevisjonen i juni 2011 vart tannhelsebudsjettet redusert. kr. For å halda budsjettramma for 2012 er det aktuelt å effektivisera klinikkstrukturen i samsvar med tannhelseplanen Fylkesrådmannen foreslår vidare å auka honorartaksten med 5%. Nedlegging av tannklinikkar i samsvar med tannhelseplanen vil gje ei samla innsparing på 1 mill. kr, naturleg vakanse i nokre stillingar vil på årsbasis gje ei samla innsparing på 1 mill. kr og takstauke på 5% vil auka innteninga med 2 mill. kr. Tannhelsetenesta vil i 2012 m.a. setja i verk følgjande tiltak: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har vedteke at det skal etablerast odontologiske kompetansesentra i alle Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

2 helseregionar. I region vest skal det vera ein likeverdig spesialistklinikk i kvart fylke (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane), med ei overordna leiing i Bergen. Hordaland sin spesialistklinikk skal liggja i det nye odontologibygget, og vil vera klar til bruk hausten Klinikkleiar må tilsetjast tidleg i Det skal frå og med hausten 2012 tilsettast spesialistar innan aktuelle fagområde, og dette vil krevja ekstra lønsmidlar. Fylkesrådmannen vil koma attende til spesialistklinikken når omfanget er nærare klarlagt. Tiltak for at tannlegar og tannpleiarar vert verande i stillingane, særleg i distrikta Kompetanseheving styrking av forsking og fagopplæring Område med sterk befolkningsvekstvekst trong for auka bemanning. Tannhelsetenesta har i 2011 tilsett 20% stilling som ressursperson barnevern og 20% stilling som IKT-rådgjevar. For å oppfylla krava i Norm om informasjonssikkerhet i helsetjenesten skal tannhelsetenesta ha ein IKT-rådgjevar med ansvar for dei odontologiske fagsystema. Denne stillinga må i 2012 aukast frå 20% til 40%. I tillegg er det sett av midlar til dentalteknikar. Fylkesrådmannen fører opp kr i budsjettet for 2012 til desse fagstillingane. Som eit ledd i auka satsing på folkehelse og førebyggande tiltak vil det vera naudsynt å tilsetja fleire tannpleiarar i tannhelsedistrikta. For å oppnå målsetjinga om eit forholdstal på 3:1 mellom tannlege og tannpleiar må det tilsetjast 2 nye tannpleiarar. I tillegg er stilling som folkehelse- og tannhelserådgjevar foreslått utvida frå halv til heil stilling. Fylkesrådmannen fører opp kr til folkehelsesatsinga på dette området. Fylkesrådmannen foreslår ei takstauke i 2012 på 5% samanlikna med Takstauke på 5% vil gjera at Hordaland har ei honorartakst som er nær landsgjennomsnittet. Takstauke på 5% er budsjettert til å gje 2 mill. kr i auka inntening. Tannhelsetenesta møter i tillegg utfordringar innan utdanning/utvikling som krev ressursar: Her kan nemnast: Rekruttering av tannlegar og tannpleiarar, særleg i distrikta Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

3 Hovudutfordringar Lovpålagde oppgåver Den offentlege tannhelsetenesta i Hordland (DOT) gjev eit regelmessig og oppsøkjande tannhelsetilbod til prioritert klientell som bur eller mellombels oppheld seg i fylket i samsvar med lov om tannhelsetenester 1-1 og 1-3, og behandlar i tillegg vaksne, betalande pasientar der det er kapasitet og behov. DOT har og ansvar for Tannlegevakten i Bergen, tannbehandling i narkose på Haukeland universitetssjukehus og Stord sjukehus samt behandling av born og unge ved Senter for odontofobi (SFO). DOT Hordaland har og eit regionalt ansvar for å gje eit tilbod til born født med leppe-, kjeve-, ganespalte (LKG). LKGteamet som er tilsett i DOT Hordaland dekker kystregionen frå Finnmark i nord til og med Rogaland i sør. DOT Hordaland har ansvar for rundt barn og unge frå 1 til 20 år (SSB pr ). Det vart i 2010 gitt eit tannhelsetilbod til personar med diagnosen psykisk utviklingshemming, og til om lag eldre uføre og langtidsjuke i institusjon og heimesjukepleie. Det blir og gitt eit tilbod til rusavhengige personar i kommunal omsorg og innsette i fengsel. I overkant av vaksne personar får årleg behandling i den offentlege tannhelsetenesta. Relativ andel prioritert klientell som er under tilsyn av den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland og Noreg under eitt(unntatt Oslo) i 2008, 2009 og Tal frå KOSTRA Hordaland Noreg Gr a, barn og ungdom 1 95,5 95,3 93,6 97,4 95,7 95,5 18 år Gr b, psykisk utv.hemma 92,6 96,0 93,0 92, ,9 Gr c1,eldre i institusjon 72,5 80,0 Gr c2, eldre i 30,2 31,2 34,5 33,4 33,5 31,0 heimesjukepleie Gr d, ungdom år 72,2 70,7 71,3 75,1 77,1 74,3 Alle prioriterte grupper 90,3 86,9 86,2 92,5 88,0 87,4 Netto driftsutgifter for den offentlege tannhelsetenesta per innbyggjar og netto driftsutgifter per prioritert klientell under tilsyn i Hordaland og Noreg under eitt (unntatt Oslo) i 2008, 2009 og 2010 Hordaland Noreg År Netto driftsutgifter pr innbyggjar i kr Netto driftsutgifter pr. prioritert klientell under tilsyn i kr Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

4 Tannhelsetenestas kompetansesenter Vest (TK Vest) avd Hordaland TK Vest avd Hordaland skal opna hausten 2012 i det nye odontologibygget på Årstadvollen. Det er Tannhelsetenesta i Hordaland som skal ha ansvaret for drift av TK Vest avd Hordaland, men i nært samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). TK Vest sine oppgåver er: spesialistbehandling av tilviste pasientar frå både offentlege og private tannlegar, samt rådgjeving til tannhelsepersonell ute i fylket spesialistutdanning i nært samarbeid med UiB forsking i nært samarbeid med UiB DOT Hordaland skal ha eineansvaret for all spesialistbehandling og må i 2012 starta med å tilsetja aktuelle spesialistar. Nokre spesialistar vil det vera særs vanskeleg å rekruttera. Fylkesrådmannen vil koma attende til spesialistklinikken og TK Vest når omfanget er nærare klarlagt. Staten vil ha ansvaret for å finansiera spesialistutdanning og forsking. I den vedtekne samarbeidsavtalen mellom dei tre fylkeskommunane i region Vest skal fellesutgifter dekkast med kr pr. fylkeskommune. Det er lagt til grunn oppstart sommaren 2012 og fylkesrådmannen fører opp kr i fellesutgifter. Senter for odontofobi (SFO) Dette senteret er eit lite fagmiljø som gir behandling til barn og unge med uttalt skrekk for tannbehandling. Det er lokalisert på Odontologen, og har tidlegare vore finansiert av UiB. Senteret er bemanna med 40% psykolog, 2 x 20% tannlege samt 30% tannhelsesekretær. Då UiB i 2010 ikkje lenger ville ha ansvar for SFO fann DOT det nødvendig å tilsetta alt personalet for å redda eit viktig fagmiljø. SFO skal inngå som ein del av TK Vest. Etter søknad har HOD i juni 2011 tildelt 1 mill. kr til TK Vest for å sikra fagmiljøet på SFO samt styrka framtidig bemanning. Rekruttering og stabilisering av personell Dei siste åra har det vore vanskeleg å rekruttere tannlegar og tannpleiarar til klinikkar i utkantstroka i Hordaland. Rekrutteringa har siste året betra seg, og det er nå tilsett tannhelsepersonell i tilnærma alle stillingar. Utfordringa er nå å stabilisera tannlegane i stillingane. Om lag 10% av tannlegane sluttar i den offentlege tannehelsetenesta kvart år. Det fører til ekstra belastning for resten av personellet og ustabile tenester til brukarane. Den største konkurrenten til DOT for å stabilisera tannlegar er privat sektor. Lønsmessig vil DOT aldri kunna tevla med privatpraksis. Sosial utjamning - nye prioriterte grupper Folketrygda finansierer berre ein liten del av kostnadane til tannlegebehandling i Noreg. Fleire grupper med til dels store tannhelseproblem fell utanfor både folketrygda sine støtteordningar og tilbodet frå fylkeskommunen, og regjeringa har signalisert at nye grupper vil få eit offentleg tilbod i åra som kjem. Styrking av folkehelsearbeidet Regjeringa har i St.meld. nr 35 (2006/2007) signalisert auka satsing på helsefremmande og førebyggjande tannhelsearbeid og ei betre integrering av tannhelsetenesta i det generelle folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen har også fått eit lovfesta ansvar for folkehelsearbeidet. Tverrfagleg samarbeid er eit nøkkelord i dette arbeidet. Som det går fram av tabellen under er tannhelsa til barn og ungdom i Hordaland på nivå med resten av landet unntatt for 18- åringar. Tannhelsa til 18-åringane i Hordaland ligg under gjennomsnittet for fylkeskommunane i Noreg. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

5 Prosentvis andel 5-åringar utan tannråte eller fylling og gjennomsnittleg tal tenner med tannråte eller fylling hos 12- og 18-åringane i Hordaland og Noreg under eitt(unntatt Oslo). Hordaland Noreg Nøkkelårs kull 5 åringar % utan tannråte 77,7 79,3 80,4 77,3 80,8 80,5 12 åringar Gj.snitt tenner med 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 karies eller fylling 18 åringar Gj.snitt tenner med 5,3 5,4 5,2 4,8 4,8 4,6 karies eller fylling Tannhelsetenesta Hordaland har utarbeidd ein strategi for folkehelsearbeidet, og vil setja i verk tiltak for betra tannhelsa til dei prioriterte gruppene i fylket. For å få dette til må talet på tannpleiarar i den offentlege tannhelsetenesta auka. Etablering av ein rasjonell klinikkstruktur Talet på tannklinikkar i Hordaland er redusert dei seinaste åra, men det er nødvendig med ytterlegare reduksjon. Alle fylke i Noreg har dei seinare åra sentralisert klinikkstrukturen og satsa på større klinikkar med auka bruk av teamarbeid og utvida tenestetilbod. Større tannklinikkar med eit godt fagleg og sosialt miljø er heilt avgjerande for å rekruttera gode tannlegar og tannpleiarar. Tilsvarande erfaring er gjort i all helseteneste. Høgt utdanna nøkkelpersonell i helsetenesta utanfor institusjon, legar, tannlegar og psykologar, ønskjer ikkje å arbeida i små einingar. Det er og vanskeleg å få til ei optimal fordeling av tannlegar og tannpleiarar i område med mange små tannklinikkar. Tannpleiarane må som regel arbeida på fleire klinikkar som ligg langt frå kvarandre. Ein stor del av arbeidstida går bort i reiser, og arbeidet blir lite effektivt. Ei samlokalisering av småklinikkar vil også gjera det mogeleg å få ei betre fordeling av tannhelsepersonell og ei betre oppgåvefordeling mellom tannlege og tannpleiar. Årsbudsjett 2012 Driftsramma for tannhelsetenesta i 2012 er 170,41 mill kr, som er eit 0-budsjett i høve til revidert budsjett Tannhelsetenesta har ein reduksjon i budsjettramma for 2012 på 4 mill kr samanlikna med opphavleg 2011-budsjett. Tannklinikkstruktur I forslag til plan for tannhelsetenester i Hordland er det lagt opp ein meir sentralisert klinikkstruktur. Planen vart godkjent i fylkestinget i Forslag om sentralisering og eventuell nedlegging av klinikkar vert lagt fram til politisk behandling. Eigedomsseksjonen har utført ei kartlegging av universell utforming på alle tannklinikkane i fylkeskommunen. Fleire tannklinikkar vil krevja store investeringar i dei komande år for å oppfylla krav knytt til universell utforming. Nedlegging av tannklinikkar kan og vera naudsynt av omsyn til manglande universell utforming. Rekrutterings og stabiliseringstiltak DOT har dei seinare åra nytta budsjettmidlar til å auka løna for tannlegar. Dette for å rekruttera personell. Det er nå tilsett tannlegar og tannpleiarar i dei fleste stillingane, og målet er å få dei nytilsette til å stå i stillingane. Styrking av folkehelsearbeidet Auka satsing på folkehelsearbeidet er avhengig av at tannpleiarbemanninga blir styrka. DOT har som mål at forholdet mellom tannlegar og tannpleiarar i DOT Hordaland skal vere 3 : 1. I enkelte tannhelsedistrikt er ikkje dette målet nådd. I samsvar med dette foreslår fylkesrådmannen to nye tannpleiarstillingar i budsjettet for Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

6 Spesialisttenester For å få naudsynt kirurgisk tannbehandling blir prioriterte pasientar tilviste til Odontologisk klinikk. DOT Hordaland må betale om lag kr for denne behandlinga i 2012 i tillegg til kostnaden med oral kirurg. Frå hausten 2012 vil all kirurgisk behandling bli utført på det nyoppretta kompetansesenteret. Befolkningsvekst Det er stor ulikskap i befolkningsutviklinga i Hordaland. I deler av fylket aukar folketalet sterkt, mens andre områder har nedgang i folketalet. DOT må difor over tid flytta tannhelseressursar frå område med redusert folketal til område med vekst i tal innbyggjarar. I Fana/Ytrebygda bydel er det trong for å styrkja tannhelsetilbodet pga. av sterk befolkningsauke. Det same gjeld i Os, på Askøy og på Sotra. Elektronisk samhandling i tannhelsetenesta Fylkeskommunane i Noreg har gjennom eit eige prosjekt, Elin-t, lagt til rette for elektronisk samhandling i tannhelsetenesta. HELFO krev at alle helseinstitusjonar som har direkte oppgjer med trygdekassen skal kommunisere elektronisk via Norsk Helsenett. DOT Hordaland har teke dette systemet i bruk. Det er vidare krav om å oppfylle Norm for infomasjonssikkerhet i helsetjenesten, og DOT Hordaland har difor utarbeidd eit styringssystem for informasjonstryggleik. Tilknyting til Norsk Helsenett medfører årleg lisensavgift på om lag kr Takstar for betalande klientell Takstane i Hordaland vart sette opp med 10% frå Sjølv etter ein slik takstauke er Hordaland sine takstar under landsgjennomsnittet. Fylkesrådmannen foreslår at honorartaksten blir heva med 5% frå Nivået på Hordaland fylkeskommune sine takstar vil framleis ikkje liggja over landsgjennomsnittet. Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

7 Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedlegg 1 SAMANDRAG AV HØYRINGSINNSPEL OG VURDERINGAR AV DESSE Nesset kommune, råd for eldre og funksjonshemma (5.6.13) Ser med uro på at kommunen står utan fast tannlege og

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer