Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet."

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN HEMIL-senteret Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. NTpF Ingfrid Vaksdal Brattabø, PhD kandidat. Tannhelsetjenesten kompetansesenter vest Hordaland.

2 Tema Bakgrunn Formål med studien Forskingsmetode 2

3 Meldeplikt Helsepersonellova 33 Helsepersonell har ei lovpålagt oppgåve når det gjeld å melda frå til barnevernet dersom ein mistenker at eit barn er utsett for barnemishandling eller andre former for alvorleg omsorgssvikt Straffelova, avvergingsplikta 139. Avvergingsplikta inntreff m.a. om ein unnlèt å melda frå dersom ein ser det som mest truleg at det vil bli, eller blir begått, ei alvorleg straffbar handling. Kan bli straffa med fengsel i opptil eitt år. 3

4 Omfang av omsorgssvikt: Ulike undersøkingar tydar på at mellom 8-25 % av alle born i løpet av oppveksten lever i ein eller anna form for risiko eller omsorgssviktsituasjon, der dei utsettes for ein eller fleire former for omsorgssvikt. Vold og voldtekt i Norge, Nasjonal forekomststudie NKVTS (2014). 4

5 Bakgrunn for studien Den offentlege tannhelsetenesta er den einaste helsetenesta i Noreg som kallar inn alle barn og unge mellom 3 og 18 til regelmessig undersøkelse. Helsedirektoratet satte i 2008 søkjelyset på tannhelsetenesta sine manglande rutinar for sending av bekymringsmeldingar til barnevernet. Ved grav caries Manglende oppmøte Andre grunnar til bekymring Auka fokus og bevissthet på samarbeid med barnevernstenesta. 5

6 Bakgrunn for studien Initiativ fra den offentlige tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland til å etablere eit forskningsprosjekt. Ynskje om ein praksisnær studie. Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest innleiar eit samarbeid med Universitetet i Bergen. 6

7 Tema Bakgrunn Formål med studien Forskingsmetode

8 Formål: Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. Me ynskjer å belysa dei opplevingar og utfordringar som ofte er knytta til helsepersonell sin meldeplikt til barnevernet. Gjennom forskning og samarbeid vonar me å kunna auka kunnskapen. Slik at tannhelsetenesta kan utvikle ein beste praksis for å oppdage barn som er utsatt for omsorgssvikt. 8

9 Organiseringen av studien Hemil-senteret, Det psykologiske fakultet UiB: Prosjektleder. Hovud og bi-veileiar. To studentar master barnevern. Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest: Finansierer to PhD. stillinger. Bi veileiar. Samarbeidspartnarar frå UiB: Det juridiske fakultet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. 9

10 Tidligare forskingsfunn Lite internasjonal og nasjonal forsking på tema knytta til tannhelse. Forsking viser at det føreligg stor underrapportering av bekymringsmeldingar sendt til barnevernstenesta frå helsepersonell. (Kristiansen, 2008) (Uldum, 2010). Nokre forklaringsfaktorer er identifisert. 10

11 Tema Bakgrunn Formål med studien Forskingsmetode

12 Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. Survey data Kvalitative intervju Juridisk analyse Journal data 12

13 Kva innebærer surveystudien? Landsdekkjande elektronisk spørjeundersøking Alle landets fylkestannlegar har samtykka til at spørjeundersøkinga kan gjennomførast i arbeidstida. Sendes ut på e-post frå Norsk samfunnsvitenskaplig datasikkerhetstjeneste (NSD), til tannpleiarar og tannlegar i den offentlege tannhelsetenesta - hausten minuttar å besvare Avkrysningsskjema om tankar, holdningar og erfaringar med tema omsorgssvikt og bekymringsmeldinger til barnevernet Frivillig å delta Samtykkebasert Pilotundersøkelse gjennomført i Akershus fylkeskommune våren

14 Datasikkerheit Vi benytter en fremgangsmåte som sikrer personvern. Alle opplysningar vil bli behandla utan navn og kontaktinformasjon eller andre direkte gjenkjennande opplysningar. Navn blir erstatta av ein kode. Det er kun autorisert personell knytta til prosjektet ved Universitetet i Bergen og Norsk samfunnsvitenskaplig datasikkerhetstjeneste NSD som har adgang til navnelista. Kontaktopplysningar makuleres så snart forskningsprosjektet er avslutta og datamaterialet vil då væra anonymisert. Det vil ikkje være mogleg å identifisere den enkelte i resultatene av studien når desse publiseres. Dataene i studien lagres ved NSD og UiB 14

15 Korleis oppnå gode forskningsresultat? Relabilitet og validitet Størst mogleg svarprosent, alle besvarelsar er like viktige. Flest mogleg besvarer heile spørreskjemaet. Korleis oppnå dette? Klare og eintydige spørsmål. Logisk og oversiktlig utforming av spørreskjemaet. Enkelt å besvare. Respondenten opplever at deres kompetanse og synspunkt kjem fram. Informere om studien. Tilrettelegge for at respondentene har disponibel tid til å delta. Oppfordre til deltakelse. Gjennomføre pilotundersøking 15

16 Helsepersonell og meldeplikt til barnevernet Gjennom forskning håpar eg at me saman kan auka kunnskapen på dette området slik at det i framtida kan bli enklare for oss som tannhelsepersonell å utøva den lovpålagte meldeplikta. Ved å utvikla ein kunnskapsbasert praksis, kan me koma i betre posisjon til å utøva vår meldeplikt og bidra til at fleire barn og unge som lever under vanskelege forhold blir fanga opp. 16

17 17

Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA. Tenner for livet

Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA. Tenner for livet Avtale SAMARBEID MELLOM DEN KOMMUNALE BARNEVERNSTENESTA OG DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Tenner for livet Samarbeid mellom Barnevernstenesta og Den offentlege tannhelsetenesta. Tannhelsetenesta har meldeplikt

Detaljer

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune Strategiplan for folkehelsearbeid Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune 2012-2014 Strategiplan for folkehelsearbeid 2012-2014 3 Folkehelsearbeid Samfunnet sin totale innsats for å oppretthalde, betre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten

Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten -En kvalitativ intervjustudie Silje Øverland Risøy MASTEROPPGAVE Masterprogram i barnevern Vår 2015 Det psykologiske fakultet HEMIL

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2012 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2012 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2012 har tenesta

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014)

ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014) ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014) 1 Tannhelsetenestene Tannhelsetenesta har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket og gir tannhelsetenester til klientell

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: <Sett inn tittel, prosjektnummer> Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie ved Helse Bergen HF/Haukeland universitetssykehus.

Detaljer

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKESTINGET... 3 KLINIKKAR... 4 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad...

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Tannhelsetilstand og tannlegetenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Tannhelsetilstand og tannlegetenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Trond Ekornrud og Arne Jensen Analysar av regionale og sosiale skilnader i eigenvurdert tannhelse, tannstatus, bruk av tannlegetenester og eigenbetaling hos tannlege Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

OM SKULEHELSEPLANEN...4 FELLESPLAN...7

OM SKULEHELSEPLANEN...4 FELLESPLAN...7 I 1 OM SKULEHELSEPLANEN...4 KVIFOR NY SKULEHELSEPLAN?... 4 KVA ER KOMMUNAL SKULEHELSEPLAN?... 4 TILGANG TIL PLANEN... 4 OPPBYGGING AV PLANEN... 5 BRUK AV PLANEN... 5 EVALUERING OG VEDLIKEHALD AV SKULEHELSEPLANEN...

Detaljer

Landrapport - NORGE Situasjonen ved norske universitet og høgskoler. Møte i Nordisk parallelspråksnettverk Marielyst 30.-31.

Landrapport - NORGE Situasjonen ved norske universitet og høgskoler. Møte i Nordisk parallelspråksnettverk Marielyst 30.-31. Landrapport - NORGE Situasjonen ved norske universitet og høgskoler Møte i Nordisk parallelspråksnettverk Marielyst 30.-31. mai 2011 Mål og meining Ein heilskapleg norsk språkpolitikk St. meld. nr. 35

Detaljer

Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 1015- Behandlingsplanlegging 1330-1525

Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 1015- Behandlingsplanlegging 1330-1525 0900-1025 Clinical success in Endodontics Wilhelm J. Pertot 0900-1115 Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 CBCT skiktröntgen i tre plan och dess använding inom tandvård

Detaljer

Komitémøte REK vest 22.04.2010

Komitémøte REK vest 22.04.2010 Komitémøte REK vest 22.04.2010 Generelt Møtedato 22.04.2010 Sted Status Konferanserom 109F, BBB Referat Endelig Dokumentdato 05.05.2010 Til dagsorden Møtet ble avholdt torsdag 22.04.2010 kl. 09.30-16.40

Detaljer