Årsrapport Den offentlege tannhelsetenesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta

2 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKESTINGET... 3 KLINIKKAR... 4 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad... 4 Utviklingstrekk... 5 Oversikt over kommunane i fylket og dei 5 tannhelsedistrikta... 6 Oversikt over tal personar (%) utan karieserfaring i enkelte årskull - kommunevis, fylket og landet i Tannhelsestatus for indikatorårskulla perioden SIC-indeks... 8 Tannhelsedata frå Møre og Romsdal samanlikna med heile landet... 9 Prosentdel 5-åringar utan karieserfaring Prosentdel 12 åringar utan karieserfaring Prosentdel 18 åringar utan karieserfaring Psykisk utviklingshemma Eldre og uføre i institusjonar og personar i heimesjukepleie Ungdom år Rusmisbrukarar Behandla under narkose Fengselstenesta Klagesaker til fylkestannlegen og bekymringsmelding til barnevernet FOLKEHELSEARBEID - HELSEFREMJANDE OG FØREBYGGANDE ARBEID ORGANISASJON Bemanning og rekrutteringssituasjon Kompetansebygging Arbeidsmiljø TkMN og spesialistar ØKONOMI

3 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Fylkeskommunen har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta og skal organisere førebyggjande tiltak for heile befolkninga og gje eit regelmessig og oppsøkande tilbod til: Barn og unge frå 0-18 år Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon Grupper av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. (19-20-åringar har rett til behandling med 75 % reduksjon i dei takstane som gjeld for betalande pasientar) Rusmisbrukarar i institusjon og personar som pga. eit rusmiddelproblem mottar tenester etter helse og omsorgstenestelova, og personar under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Fylkeskommunen skal syte for tannmedisinsk hjelp til heile befolkninga som bur eller mellombels oppheld seg i fylkeskommunen, herunder kjem flyktningar, personar med opphald på humanitært grunnlag og asylsøkarar som oppheld seg i statlege mottak. Ved mange klinikkar blir det og gitt tilbod til den vaksne betalande befolkninga. REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKES- TINGET Regional delplan tannhelse, vår nye overordna tannhelseplan, vart vedtatt i fylkestinget oktober Planen inkluderer fleire ikkje-lovpålagde grupper som får tilbod om gratis nødvendig behandling. Regional delplan gir retning for korleis vi må tilpasse samfunnsoppdraget vårt for å sikre kvalitet, kompetanse og pasientsikkerheit i ein situasjon med rekrutteringsutfordringar og endringar i befolkninga si samansetning og behov. Planen gjere greie for strategiske vegval i eit perspektiv, og blir det viktigaste prioriterings- og avgjerdsgrunnlaget for tannhelsefeltet i fylket dei kommande åra. Ambisjonen er å bygge ein kvalitetsorientert tannhelseteneste basert på målretta førebyggande innsats og profesjonell klinisk praksis til beste for det prioriterte klientellet. Samfunnsendringar og tannhelsefaglege utfordringar som er sentrale for den framtidige organiseringa av tannhelsetenesta har fått ein sentral plass i planen. Eit hovudmål i planen er å oppretthalde livslang god tannhelse for befolkninga gjen- 3

4 nom fokus på god kvalitet og pasientsikkerheit i behandlinga. Hovudinnsatsområdet kvalitet og pasientsikkerheit legg premissane for planen sine satsingsområde knytt til kompetanseutvikling, berekraftig organisering og folkehelse/samhandling. For kvar av satsingsområda er det utarbeidd 5-9 resultatmål. Hovudperspektivet i planen er å sikre kvalitet og pasientsikkerheit i behandlinga. Dette inneber at pasientane sitt behov skal vere førande for struktur og innhald i tenesta og at tenestilbodet må vere basert på fagleg forsvarleg behandling utført av fagleg oppdatert tannhelsepersonell. KLINIKKAR Tannhelsetenesta har 37 tannklinikkar fordelt på 34 kommunar. Tannhelsetenesta er organisert i 5 tannhelsedistrikt, med ein overtannlege i kvart distrikt. Fylkestannlegen er fagleg og administrativ leiar for tannhelsetenesta. Fylkeskommunen hadde avtale med 20 kommunar og 17 private huseigarar om leige av lokale til tannklinikk i Frå juni 2013 vart distriktstannklinikken Elnesvågen mellombels stengt, pga. av dårleg inneklima. Fræna kommune er eigar av bygget. Tilsette på klinikken og tilhøyrande pasientar er mellombels flytta over til distriktstannklinikken på Eide og til St. Carolus i Molde. Distriktstannklinikken i Valldal flytt i 2013 inn i moderne lokale i Storfjord helsesenter og er her samlokalisert med Muritunet rehabiliteringsinstitusjon, kommunens helseavdeling, NAV-kontor og ambulansestasjon. Det er behov for oppgradering av behandlingsutstyr, ventilasjon og universell utforming på mange klinikkar. TANNHELSEARBEIDET Tenestetilbodet og dekningsgrad I 2013 vart distriktstannklinikken St. Carolus i Molde oppgradert til kompetanseklinikk, med nye fagfelt som oral kirurgi/medisin og kjeveortopedi, i tillegg til ordinær pasientbehandling. Kompetanseklinikken gir rådgivarteneste overfor distriktstannlegar både i den offentlege tannhelsetenesta og til privatpraktiserande tannlegar i fylket. Pasientar blir henvist frå tannlegar og tannpleiarar i den offentlege tannhelsetenesta, og frå privatklinikkar. Regional delplan legg opp til etablering av 4-5 kompetanseklinikkar i fleire regionar i fylket. I 2013 starta etableringa av eigne kompetanseteam for tilrettelagt tannhelsetilbod for menneske som er utsett for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO). Dette er eit satsingsfelt som vil styrke vårt samfunnsoppdrag. Laserstøtta behandling er tatt i bruk ved St.Carolus og ved distriktstannklinikken i Langevåg, noko som gir eit betre tilbod til pasientar med uttalt angst for tannbehandling. Måloppnåing for dekningsgraden av prioritert klientell i 2013 er tilfredstillande, der alle gruppene viser ei prosentvis betre dekning samanlikna med 2012 (tal i parantes). Barn under 3 år får tilsyn av helsestasjonstenesta og blir vist til tannhelsetenesta ved behov, medan 96% (95% )av borna mellom 3-18 år fekk tilsyn frå tannhelsetenesta. 96 % (94%) av psykisk utviklingshemma hadde tilsyn. Eldre og uføre i institusjon og brukarar i heimesjukepleia, hadde ei måloppnåing på henholdvis 83 % (82 %) og 70 % (69%). Dekningsgraden på 19 og 20-åringane var og svært tilfredstillande på 70 % mot 67% i

5 Tilsyn av lovpålagte grupper Måltal 2013 Resultat 2013 Måloppnåing i % Barn og unge fra 0-18 år (Gr. A) 93% 96% 103% Psykisk utviklingshemma over 18 år 90% 96% 107% (Gr. B) Eldre og uføre i institusjon (Gr.C1) 85% 83% 98% Eldre og uføre i heimesjukepleie 55% 70% 127% (GR.C2) Ungdom år (Gr.D) 60% 70% 117% Regional delplan tannhelse definerer nye måltal. Tabellen under viser aktivitetsresultata i forhold til dei nye måltala. Tilsyn av lovpålagte grupper Måltal 2013 etter Resultat 2013 Barn og unge fra 0-18 år (Gr. A) 97% 96% 99% Psykisk utviklingshemma over 18 år 95% 96% 101% (Gr. B) Eldre og uføre i institusjon (Gr.C1) 90% 83% 92% Eldre og uføre i heimesjukepleie 65% 70% 108% Måloppnåing i % Ungdom år (Gr. D) 70% 70% 100% Resultat tannnhelsetilstand på indikatorårskulla og 3-åringar Årskull % av undersøkte 3 åringar utan karies. 84,7% av hele kullet er undersøkt 5 åringar utan karies. 90,7% av hele kullet er undersøkt 12 åringar utan karies. 88,3 % av hele kullet er undersøkt Ingen karies 94,4% 84,9 % 53,6 % 16,9 % 18 åringar utan karies. 86,3% av hele kullet er undersøkt 1-4 kariesangrep 10 karies - angrep eller mer 4,3 % 11,0 % 40,8 % 39,8 % 0,1 % 0,9 % 0,3 % 13,9 % Utviklingstrekk Tannhelsedata for indikatorårskulla, 5, 12, og 18-åringane er blitt registrert frå I 2012 begynte registrering av 3-åringar i tillegg. Dette er vidareført til 2013, for å følgje med utviklinga framover i tid. Det er og innhenta tannhelsedata kommunevis, for å synleggjere tannhelsetilstanden i kvar enkelt kommune til bruk i folkehelsearbeidet i kommunane. Ei oversikt over tal personar (%) utan karieserfaring i dei nemnde årsgruppene, viser kommunevis variasjonar, der små årskull lett blir utslagsgivande. Dei same årsgruppene sett heile fylket samla, viser ikkje er store avvik samanlikna med Samla tal for 3-åringar utan karieserfaring, viser 94,4% i 2013 mot 95% i 2012, medan tala viser betring for 5- og 12-åringane. For 18-åringane er talet det same som i 2012, 17%, mot 13,9% i Trenden er no at statistikken for indikatorårskulla er i ferd med å flate ut. 5

6 Møre og Romsdal har stor arbeidsinnvandring, der mange viser ein annan kultur og syn på tannhelsa. Dette gjer seg synleg ved at barna alt har stor kariesaktivitet når dei kjem til fylket. For å stoppe den negative trenden er det viktig at tannhelsetenesta fanger dei opp tidleg med råd og rettleiing. Oversikt over kommunane i fylket og dei 5 tannhelsedistrikta 6

7 Oversikt over tal personar (%) utan karieserfaring i enkelte årskull - kommunevis, fylket og landet i 2013 Årskull 3-åringer 5-åringer 12-åringer 18-åringer Vanylven 93 % 81 % 51 % 16 % Sande 92 % 79 % 55 % 9 % Herøy 94 % 81 % 43 % 10 % Ulstein 93 % 88 % 44 % 14 % Hareid 95 % 85 % 64 % 13 % Volda 93 % 87 % 62 % 27 % Ørsta 92 % 85 % 63 % 25 % Søre sunm.thd. 93 % 85 % 55 % 18 % Ålesund 94 % 87 % 54 % 23 % Sula 93 % 78 % 53 % 15 % Giske 99 % 84 % 54 % 24 % Ålesund thd. 94 % 85 % 54 % 22 % Skodje 98 % 92 % 49 % 9 % Ørskog 91 % 75 % 61 % 36 % Norddal 93 % 92 % 67 % 14 % Stordal 100 % 94 % 29 % 0 % Stranda 91 % 80 % 68 % 16 % Sykkylven 93 % 77 % 48 % 7 % Sandøy 100 % 69 % 78 % 7 % Vestnes 98 % 77 % 47 % 14 % Rauma 95 % 88 % 26 % 8 % Haram 95 % 84 % 54 % 20 % NSSR thd. 95 % 83 % 50 % 13 % Misund 100 % 84 % 57 % 17 % Aukra 91 % 77 % 50 % 4 % Fræna 90 % 69 % 37 % 18 % Eide 100 % 57 % 40 % 3 % Molde 96 % 90 % 54 % 13 % Gjemnes 96 % 90 % 54 % 24 % Nesset 94 % 85 % 54 % 16 % Molde thd. 95 % 86 % 52 % 14 % Averøy 100 % 85 % 64 % 19 % Tingvoll 90 % 74 % 54 % 9 % Sunndal 97 % 87 % 62 % 18 % Surnadal 100% 96 % 61 % 29 % Rindal 95 % 92 % 67 % 26 % Halsa 100 % 93 % 38 % 17 % Smøla 86 % 91 % 50 % 10 % Aure 100 % 94 % 59 % 21 % Kristiansund 93 % 81 % 54 % 10 % Nordmøre thd. 95 % 85 % 57 % 16 % Heile fylket 94 % 85 % 54 % 17 % Heile landet 83 % 57 % 20% 7

8 Tannhelsestatus for indikatorårskulla perioden SiC-indeks blir årleg registrert på 12-åringar, som er gjennomsnittet på DMFT på den tredjedel av gruppa med mest karies. Sjølv om gjennomsnittleg DMFT hos 12-åringar viser at dei fleste har friske tenner, er det fortsatt nokre som har høge verdiar. SiC-indeksen vektlegg dette forholdet og indikatoren seier noko om alvoret av karies i gruppa av barn med høg kariesførekomst. Indeksen skal brukast som eit styringsverktøy for planlegging av det førebyggande arbeidet. SiC-indeksen for 2013 viste ingen betring frå 2012, og det er berre Finnmark og Vest- Agder som har «dårlegare» tal enn Møre og Romsdal. SIC-indeks Gjennomsnitt DMFT på den tredjedel av gruppa med mest karies SIC- indeks for 12-åringar i Møre og Romsdal 3,2 3,2 3,1 3,7 SIC- indeks for 12-åringar landsgjennomsnitt ukjent 2,9 3,0 3,3 8

9 Tannhelsedata frå Møre og Romsdal samanlikna med heile landet Prosentdel 5-åringar utan karieserfaring Møre og Romsdal 79,4 80,8 82,4 82,8 80,7 84,5 Heile landet 78,7 79,9 80,8 80,7 81,3 82,9 Prosentdel 12 åringar utan karieserfaring Møre og Romsdal 44,5 45,5 47,5 52,5 51,4 53,5 Heile landet 47,7 48,9 50,3 54,7 54,5 56,5 9

10 Prosentdel 18 åringar utan karieserfaring Møre og Romsdal 12,5 12,2 12,9 13,9 16,9 16,9 Heile landet 15,7 15,5 16,8 17, ,8 Psykisk utviklingshemma 96% av psykisk utviklingshemma var under tilsyn i 2013, mot 94% i Dei nye måltala som er sett i Regional delplan tannhelse, er satt til 95%. Dette gir ei måloppnåing på 101%. Eldre og uføre i institusjonar og personar i heimesjukepleie. I 2013 var 83 % av eldre og uføre i institusjon under tilsyn. 37 takka nei til tilbodet, eller ikkje møtte. Tannhelsetenesta har eit godt samarbeid med pleie og omsorgstenesta i kommunane. Hos eldre, langtidsjuke og uføre i heimesjukepleia var 70 % under tilsyn i 2013 mot høvesvis 69% og 60% i 2012 og Dette er ei positiv utvikling på tilsynsgraden. Det finst brukarar i heimesjukepleia som ikkje ønskjer å nytte tilbodet til den offentlege tannhelsetenesta. For å sikre at alle i denne gruppa får vite om tilbodet til tannhelsetenesta, blir brosjyren «God tannhelse heile livet distribuert til pleie- og omsorgstenesta i kommunane. Den informerer om retten til tannhelsetilbod til pasientar ved institusjonar og pasientar med hjelp frå heimesjukpleia. Samtidig inneheld brosjyren råd og tips for ei god tannhelse. Ungdom år Ungdom i alderen 19 og 20 år har rett til tannbehandling med 75 % reduksjon i dei takstane som gjeld for betalande pasientar, og har prioritet framfor vaksne betalande pasientar. 70 % var under tilsyn i 2013, noko som viser ei betring på 3% frå Det er viktig at denne aldersgruppa får eit offentleg tannhelsetilbod, samtidig som dei blir rekruttert til det vaksne betalande klientellet. Om lag 4 % av den vaksne betalande pasientgruppa i fylket, blir årleg undersøkt og behandla av Den offentlege tannhelsetenesta. 10

11 Rusmisbrukarar Det vart i 2013 registrert 361 rusmisbrukarar som mottar tenester etter helse og omsorgstenestelova, og personar under legemiddelassistert rehabilitering (LAR ) med rett til frie tannhelsetenester. 201 av desse personane fekk behandling av tannhelsetenesta. Dette er 5 fleire enn i fjor, og 34 fleire enn i Denne pasientgruppa aukar gradvis, og er svært ressurskrevjande. På grunn av kapasitetsproblem, blir det i enkelte distrikt kjøpt tenester frå private tannleger. For å sikre eit godt samarbeid mellom brukaren, kommunal rusomsorg/nav og tannhelsetenesta, er det utarbeidd nye prosedyrar for samarbeidet og ny samarbeidsavtale mellom partane, som skal takast i bruk i 2014 når samarbeidsavtalen er formalisert. Behandla under narkose I 2013 vart det utført totalt 216 tannbehandlingar med narkose. For 158 av behandlingane var ventetida under 3 månader, medan for 29 av behandlingane var ventetida over 12 månader. Fengselstenesta Møre og Romsdal fylkeskommune og staten har ei avtale om tannhelsetilbod for innsette i fengselet på Hustad og i Ålesund. Det er staten som finansierer tilbodet, medan tannhelsetenesta har ansvaret for gjennomføringa av tilbodet. Fylket kjøper tenester frå privatpraktiserande tannlegar, og 82 nytta seg av tilbodet i Klagesaker til fylkestannlegen og bekymringsmelding til barnevernet I 2013 var det ingen klagesaker til fylkestannlegen som gjekk vidare til Helsetilsynet. Rutinar om påminningsbrev for gjentekne gonger ikkje møtt, og bekymringsmeldinger sendt barnevern i tannhelsetenesta, er innarbeidd etter 4 års registrering. Det er to ulike registreringar som blir rapportert, og tala for 2013 viser: Tal påminningbrev om gjentekne gonger ikkje møtt, og at bekymringsmelding blir sendt barnevern dersom pas. ikkje møter (jf.pasientrettighetslova 3-4 og 3-2) 53 7 Tal bekymringsmeldingar sendt barnevernet.(jf.helsepersonellloven 33) I 2012 vart det sendt 18 påminningsbrev og 6 bekymringsmeldinger til barnevernet. FOLKEHELSEARBEID - HELSEFREMJANDE OG FØREBYG- GANDE ARBEID Hovudstrategien for folkehelsearbeidet er å legge til rette for sunne val, bygge alliansar, utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Tiltak for å fremme både den generelle helsa og tannhelsa krev ei heilskapleg tilnærming, og regional delplan legg vekt på vår pådrivarrolle i samhandling på tvers av forvaltningsnivå. Det helsefremmande og førebyggande arbeidet skal prioriterast framfor behandling. På tannklinikkane blir det kontinuerlig drive individretta tiltak med informasjon og rettleiing om kosthald, munnstell og fluorbehandling. Risikopasientar blir identifisert for individuell oppfølging. Tannhelsedata frå 3-åringar i fylket viser at 94,4 % av undersøkte er utan karieserfaring, det same gjeld 84,9% av 5 åringane. For å sette i gang tiltak som har som mål å betre tannhelsa 11

12 for den resterande gruppa, er samhandling med både helsestasjonstenesta, barnehagar og føresette viktig. Hos 18-åringane viste tannhelsedata 13,9 % med 10 kariesangrep eller meir, mot 15 % for same årskull i Tala viser ein liten nedgang, og synleggjer behovet for i større grad å fange opp risikopasientar tidleg, med motivering, hjelp og rettleiing på klinikken. For å legge til rette for sunne val der ungdomen oppheld seg til dagleg, er det sett fokus på sunne matval i skolekantina, m.a. med årlege samlingar for kantinetilsette frå vidaregåande skoler for erfaringsoverføring og kompetanseheving. Dette er eit samhandlingstiltak mellom utdanningsavdelinga, kulturavdelinga v/seksjon for folkehelse og fysisk aktivitet, fylkesmannen og tannhelsetenesta. Rapporteringar og dokumentasjon på samhandlinga mellom tannhelsetenesta og dei kommunale tenester, viser at det er ei god samhandling der det er ressursar nok til dette. Mange tenester som ikkje har formelle avtaler blir også prioritert. Tannhelsetenesta samarbeider mellom anna med barnehagar/barnehagestyrarar, barnevern, asylmottak/minoritetsgrupper og skolar i tillegg til det avtalefesta forpliktande samarbeidet. På Søre Sunnmøre er det starta opp eit pilotprosjekt "Kjekt å vite" med 8-klassingar som målgruppe. I 2013 vart prosjektet planlagt, undersvisningsopplegg og anna nødvendig materiell vart laga. Prosjektet er klart for utføring i Tannpleiarane har årleg tannhelseunderving i vidaregåande skuler til elever som har utdaningsprogram i helse og sosialfag. I 2013 vart det brukt 1211 timer til det førebyggande tannhelsearbeidet utanfor tannklinikk mot 996 timar året før. Dette gir ei auke på 215 timar. Tidsbruken var fordelt mellom dei ulike personellgruppene: tannlegar 58 timar, tannpleiarar 1097 timar og tannhelsesekretærar 56 timar. Det er svært positivt at også tannhelsesekretærane tek del i det førebyggande arbeidet, og spesielt viktig der det er dårleg tannpleiarbemanning. ORGANISASJON Bemanning og rekrutteringssituasjon Ved utgangen av 2013 hadde tannhelsetenesta 199 tilsette i til saman 165,6 årsverk. 4,6 årsverk er knytt til administrative funksjonar på fylkestannlegens kontor. Den offentlege tannhelsetenesta er ein utprega kvinnearbeidsplass. 90 % av dei tilsette i 2013 er kvinner. Rekrutteringssituasjonen har betra seg dei siste åra, med søkjarar til alle tannlegestillingar som blir lyste ut. Det er likevel høg turn-over og vanskar med å finne dei rette kandidatane til stillingane, spesielt til einmannsklinkkar. Nokre har lisens, men manglar autorisasjon til å stå åleine på ein einmannsklinikk, medan andre ikkje snakkar eit skandinavisk språk. Dette gjer at stillingar blir ståande vakante i periodar. I slutten av 2013 var det 12 ledige tannlegeårsverk og 1,8 ledig tannpleiarårsverk i tannhelsetenesta. 12

13 Rekrutteringsutfordringane handlar no i større grad om å sikre tilgangen på autoriserte tannhelsesekretærar og tannpleiarar. Dei siste par åra har det blitt stadig vanskelegare å rekruttere autoriserte tannhelsesekretærer, og fleire av sekretærstillingene er i dag besatt med arbeidstakere uten autorisasjon. Gjennomsnittsalderen er høg blant sekretærene, og vi får merkbar avgang frå denne gruppa i eit 5-årsperspektiv. Ungdom er lite interessert i tannhelsesekretærutdanning, og svikt i søkartalet har medført at VG3-tibodet ved Borgund VGS for tida ikkje eksisterar. For å løyse utfordringar med rekruttering av denne gruppa, vil fylkeskommunen i 2014 tilby gratis vaksenopplæring for dei som ønskjer autorisasjon som tannhelsesekretær. Mange tannhelsesekretærane har administrative oppgåver som ein viktig funksjon i tannhelseteamet. Nokre klinikkar er ikkje tilknytt tannpleiar, noko som framleis gir utfordringar i prioriteringa av det helsefremmande og førebyggande arbeidet. Fleire tannhelsesekretærer er involvert i samarbeidet med kommunane jf. samarbeidsavtalane, noko som sikrar kontinuitet i arbeidet. Folkehelsekontaktane i distrikta har det kvalitative ansvaret og følgjer opp arbeidet. Å rekruttere tannhelsepersonell til stabilitet er framleis ei utfordring. For å gi befolkninga eit godt og kvalitetssikra tannhelsetilbod, er det viktig å kunne rekruttere og behalde eit godt kvalifisert personell. Regional delplan tannhelse gir retninga vi skal arbeide etter, både i faglege spørsmål, prioriteringar og korleis den offentlege tannhelsetenesta skal organiserast framover i eit 2025-perspektiv. Kompetansebygging Kompetanseutvikling inngår i Regional delplan tannhelse som satsingsområde for å sikre kvalitet og pasientsikkerheit. Planen løftar fram ny teknologi og nye forskingsbaserte behandlingsmetodar for å sikre kontinuerleg kvalitetsforbetring. 13 Den offentlege tannhelsete-

14 nesta gir eit tenestetilbod som krev høg og spesialisert kompetanse, og tilhøva skal leggjast til rette for at alle tilsette kan vedlikehalde og vidareutvikle sin kompetanse i takt med den faglege utviklinga innanfor tannhelsefaget. Tannhelsetenesta sin strategiske kompetanseplan er revidert i Tannhelsetenesta ønskjer å vere ein lærande organisasjon med kultur for læring, der dei tilsette lærar av kvarandre i fellesskap og får vidareutvikla sine evne i refleksjon over eigen praksis. Med fokus på oppdatert kompetanse og rett arbeidsfordeling, skal fagprofesjonane innan tannhelsetenesta samhandle om det best moglege behandlingstilbodet for pasientane. Dei forskingsrelaterte aktvitetane i den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har auka dei siste åra og våre tilsette har fleire vitskaplege publikasjonar i Tannhelsetenesta har i 2013 investert i utstyr for laserstøtta tannbehandling i Molde tannhelsedistrikt og Ålesund tannhelsedistrikt. Fylket er blant dei første i landet som kan tilby denne innovative teknikken i tannbehandlinga. Det er også investert i ytterlegare 3 OPG-røngtenmaskinar. OPG får med tannrelaterte og anatomiske strukturar i eitt einaste bilde. OPG forenklar å stille diagnosar og pasienten treng ikkje å ha ei stor sensorplate i munnen. Arbeidsmiljø Medarbeidarundersøkinga som vart gjennomført i 2013, viser ein svært positiv trend for tannhelsetenesta. Undersøkinga gir kunnskap om faktorane i arbeidet som er viktige for trivsel, helse og yteevne, og resultata viser at tilsette i tannhelsetenesta opplever arbeidsglede, høg grad av meistring og positive utfordringar. Sjukefråveret aukar frå 6,2 % til 7,2 % frå 2012 til 2013, men er framleis godt under nivået frå dei føregåande åra. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet dekkjer funksjonsområdet for arbeidsmiljøutval etter arbeidsmiljølova og ordningar for medråderett etter hovudavtalen. Utvalet har i 2013 hatt 5 møte og behandla 23 saker. 14

15 TkMN og spesialistar St.melding nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning legg opp til at fylkeskommunane får eit større ansvar for å styrke kunnskapen om tannhelse og tannhelsetenester og sikre eit faglig kompetanseløft m.a. gjennom oppretting av regionale odontologiske kompetansesentra. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge, som er eit interkommunalt selskap eigd av dei tre midt-norske fylkeskommunane, er bygd opp desentralisert etter ein nettverksmodell og skal drive rådgiving i eit desentralisert fagnettverk og bidra til auka kompetanse i eit samarbeid med distriktstannklinikkane. Ein viktig føresetnad for modellen er å sikre god tilgang på spesialistar i nettverket. ØKONOMI Tannhelsetenesta hadde i 2013 eit samla mindreforbruk på 2,6 mill kr. på driftsbudsjettet. Dette skyldast i all hovudsak to forhold: Vakante stillingar, på grunn av høg turn-over, permisjonar og vanskar med å finne dei rette kandidatane til dei utlyste stillingane. Der er mange søkjarar til stillingane, men få som kan gå rett inn i tannlegestillingar på små klinikkar. Situasjonen gir vakansar i lengre periodar og genererer eit mindreforbruk på driftsbudsjettet. Utbetaling frå skadefondet på grunn av eit større datasamanbrot på slutten av 2012 og byrjinga av 2013 som førte til produksjonstap. Heile utbetalinga vart bokført i

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

Årsrapport 2014. Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapport 2014. Den offentlege tannhelsetenesta Årsrapport 2014 Den offentlege tannhelsetenesta Forord... 3 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 4 MÅL OG HOVUDUTFORDRINGAR FOR TANNHELSESEKTOREN... 4 KLINIKKAR... 5 TANNHELSEARBEIDET... 5 Tenestetilbod

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Ein tydeleg medspelar Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Prosedyrar for samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunal rusomsorg/nav om tannhelsetilbodet til rusmiddelmisbrukarar under kommunal omsorg.

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008

ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: 29.02.2008 Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014)

ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014) ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014) 1 Tannhelsetenestene Tannhelsetenesta har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket og gir tannhelsetenester til klientell

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016 2019 - SEKTOROMTALE TANNHELSE

FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016 2019 - SEKTOROMTALE TANNHELSE FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016 2019 - SEKTOROMTALE TANNHELSE 1. INNLEIING 1.1 Tannhelsetilbodet Tannhelsetenesta har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket og gir tannhelsetenester til klientell

Detaljer

STIMULERING TIL SPESIALISTUTDANNING OG REKRUTTERING AV SPESIALISTAR TIL DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

STIMULERING TIL SPESIALISTUTDANNING OG REKRUTTERING AV SPESIALISTAR TIL DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (Vedlegg til SAMU-T 11/2011) saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.09.2011 50208/2011 Gudmund Lode Saksnr Utval Møtedato U-124/11 Fylkesutvalet 26.09.2011 STIMULERING TIL SPESIALISTUTDANNING

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. ÅLESUND KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2013 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedlegg 1 SAMANDRAG AV HØYRINGSINNSPEL OG VURDERINGAR AV DESSE Nesset kommune, råd for eldre og funksjonshemma (5.6.13) Ser med uro på at kommunen står utan fast tannlege og

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

VOLDA KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

VOLDA KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. VOLDA KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2014 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 26.09.2013 Tid: 18:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen

Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen Informasjonsmøte om NAV etablering i Sandøy kommune, 22.mai 08, Kommunestyresalen NAV- etablering i Sandøy kommune Bakgrunnen for NAV Ny Arbeids- og velferdsforvaltning Stortinget si bestilling m.m. Mål

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SANDE KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

SANDE KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. SANDE KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2013 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Status samhandling på Sunnmøre Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Samhandlingsavtale Helse Sunnmøre har samarbeidsavtale med alle 17 kommunar på Sunnmøre. Ein overordna avtale med 3 delavtalar: Kompetanse

Detaljer

Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet.

Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. UNIVERSITETET I BERGEN HEMIL-senteret Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet. NTpF 22.05. 2014 Ingfrid Vaksdal Brattabø,

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2014 Innhald Kvardagsregionar Demografi,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune Strategiplan for folkehelsearbeid Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune 2012-2014 Strategiplan for folkehelsearbeid 2012-2014 3 Folkehelsearbeid Samfunnet sin totale innsats for å oppretthalde, betre

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013

FYLKESRAPPORT. 1.mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 05.03.2013 2008/5840/GRHA/721.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Greta I. Hanset, 71 25 86 33 25.01.2013 Vår ref. Helsedirektoratet

Detaljer

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.01.2013 4070/2013 Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Hurtigladestrategi Bakgrunn Fylkesutvalet vedtok på møte

Detaljer

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no Kurs/Fagdagar www.kartverket.no 2-dagers kurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Formål : Kompetanseheving på kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Pbltiltak og FKB-Bygning

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer