For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg"

Transkript

1 For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg

2 Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare krav til samordning og felles kvalitetskrav for alle som er involverte i dette arbeidet.

3 Kompetansesenter for sikring av bygg Som svar på dette behovet har Forsvarsbygg oppretta eit kompetanse senter for vern og sikring av staten sine eigedomar, bygg og anlegg. Vi skal vere det fremste miljøet i landet når det gjeld å utvikle kunnskap og løysingar som bidreg til å gjere Noreg tryggare.

4 Eit nytt trugsmålsbilete Bilbomba som gjekk av i regjeringskvartalet 22. juli 2011 synte med dramatisk tydelegheit behovet for gjennomtenkte tryggingsløysingar i og kring sentrale bygningar og funksjonar. Den synte òg at terroråtak er ein av hovudrisikoane i det nye trugsmålsbiletet. Hendinga og tida etterpå har òg avdekt kor viktig det er at fagmiljøet i Noreg sam arbeider på dette området. Samordning og felles kvalitetskrav er avgjerande for å skape løysingar som gjev naudsynt vern av bygningar og skjermingsverdige objekt. Kompetansesenteret for sikring av bygg er ein del av ei intensivert offentleg satsing på dette området. Satsinga er mellom anna forankra i tryggleikslova og forskrift om objektsikkerhet, som blei vedtekne i Regjeringskvartalet. Vi har gjeve Statsbygg råd om vern og sikring av nokre av bygga i regjeringskvartalet. Senteret har òg hjelpt politiet i etterforskinga av bombehendinga 22. juli 2011 og gjennomført ein rekonstruksjon av bilbomba

5 Kunnskap og løysingar som fyller staten sine behov Kompetansesenteret rettar seg mot einingar i statleg sektor som treng å verne og sikre eigedom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlege aktivitetar. Kompetansen gjeld òg sikring i samband med eksplosjonsulukker. Vi har vist gjennom mange prosjekt at vi kan bruke røynsla vår frå Forsvaret til å gje verdfulle bidrag til resten av den statlege sektoren. Omfattande samarbeid Senteret samarbeider med andre sentrale aktørar på dette området, mellom andre Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), Statsbygg og Politiets tryggingsteneste (PST). Andre statlege aktørar deltek òg i samarbeidet. Organisert i Forsvarsbygg Eininga er ein del av Forsvarsbygg sitt fleirfaglege rådgjevingsmiljø på området eigedom, bygg og anlegg. Med behovet for å verne militære installasjonar og anlegg som utgangspunkt, har Forsvarsbygg over lang tid bygd opp leiande kompetanse på vern og sikring. Oppdragsfinansiert Kompetansesenteret er eit reint rådgjevings senter, og blir finansiert gjennom oppdrag. Oppdraga blir utførte på grunnlag av kostnadsbaserte timeprisar etter inngåtte avtalar.

6 Leveransar og kompetanseområde: Innsikt, råd og tiltak Gjennom kompetansesenteret leverer Forsvarsbygg rådgjevingstenester på områda analyse, tryggleiksfagleg rådgjeving og prosjektering, i tillegg til forsking og utvikling. Senteret kan levere einskildtenester eller vere ein partnar i prosessen frå analyse fram til ferdigstilling. Analysar/ risikovurdering Tryggleiksfagleg rådgjeving Tverrfagleg prosjektering Utgangspunktet for ein analyse er for målet og oppgåvene til verksemda, og krava til sikring. Så finn vi moglege sårbare punkt som følgjer av dette. Denne kunnskapen koplar vi saman med spesialkompetansen vår innan risikovurdering av eigedom, bygg og anlegg, tekniske system og kritisk infrastruktur. På bakgrunn av risikovurderingane lagar vi konkrete framlegg til både administrative, fysiske og elektroniske tryggingstiltak. Vi hjelper òg til med å vurdere kva for eit verne- og sikringsnivå kvar einskild verksemd bør byggje tiltaka på. Vi tilbyr tenester knytte til prosjektering av bygningar og anlegg der analysar tilseier at det bør gjelde spesielle krav til vern og sikring. Rådgjevarane våre dekkjer fagområda arkitektur, byggteknikk, VVS og fysisk og elektronisk sikring. Vi kan tilby hjelp i alle prosjektfasar, frå skisseprosjekt til ferdigstilling.

7

8 Forsking og utvikling: Ambisjon om fagleg leiarskap Forsvarsbygg har ei eiga eining for forsking og utvikling, noko som er ein stor del av grunnen til senteret sin leiande faglege posisjon. Forsvarsbygg er nasjonalt og internasjonalt anerkjend for kompetansen organisasjonen har på fagområde som våpenverknader og eksplosjonslaster, konstruksjonsrespons, vern, tryggleik og risiko. Vi gjer både modell- og fullskalaforsøk, og har tung kompetanse på instrumentering og måleteknikk. Utgangspunktet er vår eiga forskings-, forsøks- og utviklingsverksemd, som er retta inn mot dei utfordringane Forsvarsbygg skal handtere for forsvarssektoren. Dessutan samarbeider vi tett med andre anerkjende kompetansemiljø i Noreg og utlandet. Dette arbeidet skaper heile tida resultat, standardar og løysingar som er etterspurde av fleire og fleire verksemder som treng ekstra fokus på vern og sikring.

9 Lagring av eksplosiv. Etablering av lager for ammunisjon og eksplosiv stiller store krav til tryggleik for innbyggjarane i området. Vi har god kunnskap om kva krav som gjeld og kan gjere dei naudsynte utrekningane.

10 Leiingsbygget på Akershus festning: Frå analyse til løysing I samband med flyttinga av statsministeren sitt kontor til Akershus festning, gjorde vi ein risiko- og sårbarheitsanalyse. Analysen utgjer grunnlaget for eit kravdokument for vern og sikring av bygningsmassen. Løysingane inkluderer mellom anna stenging av område/gater, forsterka vindauge, elektronisk og fysisk sikring. Ut frå dette dokumentet er det prosjektert ulike tryggleikstiltak, med tilhøyrande kostnader. Ut frå dette dokumentet er det prosjektert ulike trygg Leikstiltak, med tilhøyrande kostnader. Rådgjevarane våre gjev andre prosjekterande partar råd og rett leiing og følgjer opp tryggleiksaspektet i byggjefasen.

11 Regjeringskvartalet: Sikring av landet sine nøkkelfunksjonar Forsvarsbygg har vore rådgjevar for Statsbygg når det gjeld vern og sikring av nokre av bygga i regjeringskvartalet, og gjev råd til Forsynings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet (FAD) i samband med etableringa av mellom belse lokale til departementa. I tida etter hendinga 22. juli 2011 var det ei viktig oppgåve å gje råd til Statsbygg i arbeidet med å kartleggje skadeomfanget i regjeringskvartalet og vurdere faren for saman rasing. På lengre sikt er fokuset retta mot å analysere terror hendinga i ein større samanheng saman med FAD, og halde fram med å vere rådgjevar for Statsbygg på område der resultata blir brukte i det vidare sikringsarbeidet.

12 Kompetansesenteret for sikring av bygg skal bidra til å gjere Noreg tryggare. Vi har den fremste kompetansen i landet på området objektsikring, og bruker den til å hjelpe eigarar og brukarar av kritiske bygg og infrastruktur med å sikre verdiane og funksjonane sine mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlege aktivitetar. Senteret er organisert som ein del av Forsvarsbygg. Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Telefon:

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Avdelingsdirektør Stein Sægrov, Kulturdepartementet: Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Føredrag på Statsbyggkonferansen 19. april 2013 Dersom ein tek utgangspunkt i dei

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Prosjekt SKAPARGLEDE Kort beskrivelse Hovudprosjekt Prosjekt SKAPARGLEDE i Sykkylven Prosjektbeskrivelse Prosjekt

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 NOU Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane Noregs offentlege utgreiingar 2010 Seriens

Detaljer