Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050 Melding om gjennomført omdøme- og identitetsprosess i Hordaland fylkeskommune. Visjon, verdiar, slagord og ny visuell profil. (Merknad: Dette notatet er skrive med same font som er foreslått i ny visuell profil, for å illustrere korleis denne fungerer i eit saksdokument.) Prosessen har gått føre seg gjennom heile 2010 og 2011 etter initiativ frå fylkesutvalet som etterspurde tiltak for at Hordaland fylkeskommune skal kommunisere tydelegare si rolle i samfunnet og dei mange tenester og verksemder som vert drive i regi av fylkeskommunen. Prosessen har fire hovuddelar: Omdømeundersøking, identitetsprosess, visuell profil og kommunikasjonsstrategi. Prosessen har hatt brei deltaking blant tilsette. Fylkesutvalet har òg bidrege direkte med innspel undervegs både gjennom intervju med politisk leiing og fokusgruppesesjon med heile utvalet. Dette notatet presenterer resultatet av identitetsprosessen, med identitetsberande formuleringar, samt hovudtrekk i ein ny visuell profil for fylkeskommunen som byggjer på identitetsprosessen. Identitetsformuleringar og visuell profil er nært knytt til kvarandre. Dei må sjåast i samanheng. Omdømemålingar gjennomført internt og eksternt hausten 2010 gav eit viktig faktagrunnlag for identitetsprosessen. Jf. meldingssak 167/11. Dei viktigaste funna i omdømerapporten er: Hordaland fylkeskommune har eit kjent namn og ein synleg logo (fylkesvåpen) men det er få klåre assosiasjonar blant folk flest. Hordaland fylkeskommune gir ikkje inntrykk av å vere effektiv eller lett i stand til å tilpasse seg endringar i samfunnet. Hordaland fylkeskommune blir opplevd som ansvarleg, truverdig og med høg kompetanse. Innbyggjarane har inntrykk av god kvalitet på fylkeskommunen sine tenester, unnateke busstilbodet. Hordaland fylkeskommune gir ikkje inntrykk av at ein set innbyggarane fremst i prioriteringane sine. Det er ungdom mellom 16 og 24 år som har det beste inntrykket av Hordaland fylkeskommune. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 Definerte utfordringar desse funna gjev er: Hordaland fylkeskommune sin synlege posisjon og logo må fyllast med eit innhald som byggjer på eit klårt mål (visjon) og åtferdsverdiar som imøtegår negative inntrykk. Det er stort potensial i at svært mange innbyggjarar har få eller ingen assosiasjonar til fylkeskommunen og heller ikkje har særleg inntrykk av kvaliteten på tenester og oppgåver som fylkeskommunen tek seg av. Hordaland fylkeskommune må kommunisere betre: kva fylkeskommunen gjer og kvifor. at kompetanse, tenester og utviklingsarbeid kjem alle i fylket til gode. fylkeskommunen si politiske rolle. Hordaland fylkeskommune bør satse spesielt på kommunikasjon med ungdom. Metodisk tilnærming: Alt arbeidet i identitetsprosessen har som mål å svare på desse utfordringane slik at fylkeskommunen får a) grunnlag til bygging av sterk felles internkultur b) grunnlag til å byggja positivt omdøme eksternt gjennom enkle, tydelege bodskap og god visuell profil. Ved å gje innhald til dei fem dimensjonane i modellen nedanfor, får ein dette grunnlaget. VISJON VERDIAR Korleis vi vil vere ETTERLATE INNTRYKK Det vi ønskjer andre skal oppleve UNIKE EIGENSKAPAR Det vi er åleine om og som gjer oss unike SAMFUNNSOPPDRAG Rasjonell og sann formulering av kva som er oppgåva vår i samfunnet Identitetsberande formuleringar for Hordaland fylkeskommune Samfunnsoppdraget skal vere ei rasjonell og sann formulering av kva som er Hordaland fylkeskommune sitt formål og mandat. Dette er ei formulering som gjer alle tilsette i stand til å gjere greie for HFK si oppgåve, både munnleg og skriftleg. Samfunnsoppdragsformuleringar må nyttast aktivt i kommunikasjon ut mot samfunnet. Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. 2

3 (* = Nyttast primært internt til bygging av felles kultur, mål og åtferd.) Unike eigenskapar* er dei eigenskapar eller kunnskapar som organisasjonen er åleine om. Medarbeidarane i fylkeskommunen kjenner heile Hordaland. Vi har lokalkunnskap og ser heilskapen. Etterlate inntrykk* er dei kjensler og inntrykk ein ønskjer personar skal ha etter å ha vore i kontakt med fylkeskommunen og som dei dermed òg vil kunne formidle til andre. Alle som kjem i kontakt med fylkeskommunen skal oppleve å bli høyrde og tekne vare på av engasjerte og dyktige medarbeidarar. Verdiar* er dei føretrekte eigenskapane som skal styre åtferda hjå dei tilsette i Hordaland fylkeskommune. Verdiane seier ikkje kva vi gjer, men korleis vi vil vere for å nå dei mål vi set oss. Verdiane må arbeidast med i all medarbeidarutvikling internt. Ansvarleg Vi tek ansvar for Hordaland sitt vel. Vi set innbyggjarane først og nyttar kompetansen vår til å sjå heilskapen. Det vi gjer i dag skal òg kome framtidige generasjonar til gode. I dialog Vi lyttar og vi er i dialog med innbyggjarar og samarbeidspartnarar i Hordalandssamfunnet. Modig Vi søkjer utvikling og framsteg for den enkelte og for Hordaland. Vi vågar å prioritere og har blikk for kva som er mogeleg. Visjonen* er ei målsetting som alle tilsette skal kunne samlast om og identifisere seg med. Visjonen fortel kvifor vi går på jobb kvar dag. Visjonen skal vere slik at ingen tilsette eller grupper av tilsette skal kunne oppleve han som irrelevant eller usann i høve til deira arbeid. Vi utviklar Hordaland til eit godt fylke å leve i. Slagord. Identitetsprosessen har òg resultert i eit overordna slagord for Hordaland fylkeskommune. Slagordet skal kommunisere essensen av samfunnsoppdraget og visjonen på ein kort, truverdig og tiltalande måte. Vi utviklar Hordaland. 3

4 Formulerte samfunnsoppdrag for avdelingane i Hordaland fylkeskommune Desse formuleringane har vore gjenstand for vurdering i kvar avdeling og justeringar er tekne til fylgje. Slike tekstar kan brukast internt og eksternt når ein kort skal fortelje kva avdelinga gjer. Desse vil kunne endrast i takt med endringar i ansvarsområde. Opplæringsavdeling Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse. Kultur- og idrettsavdeling Kultur- og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune skaper rom for eit rikt og mangfaldig kulturliv i Hordaland. Vi medverkar til at alle kan oppleve tradisjonell og nyskapande kunst og kultur og delta i idrett og fysisk aktivitet. Vi vernar kulturminna og tek vare på historia vår for framtida. I samarbeid med kommunar, institusjonar og frivillige utviklar vi kulturen og samfunnet til gagn og glede for alle. Samferdselsavdelinga Samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune har ansvar for at fylket har eit funksjonelt transporttilbod med bil, bane, båt og buss. Vi driftar, planlegg og utviklar kollektivtilbodet og fylkesvegane for at folk skal reise trygt og miljøvennleg til jobb, skule og fritidsaktivitetar. Tannhelsetenesta Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på institusjonar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Gjennom førebyggjande arbeid og behandling legg vi grunnlag for god folkehelse i Hordaland. Regionalavdelinga Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune stimulerer til nyskaping, vekst og sysselsetting i Hordaland. Vi er ein pådrivar og støttespelar for kommunar og næringsliv, driv samfunnsutvikling og sørgjer for ei berekraftig forvalting av naturressursane. Organisasjonsavdelinga Organisasjonsavdelinga har ansvar for at Hordaland fylkeskommune har ein tenleg organisasjon og kompetanse i høve til lovverk og samfunnsutvikling. Vi sørgjer for felles verktøy i organisasjonen og sikrar god kommunikasjon internt og eksternt. Økonomiavdelinga Økonomiavdelinga har oversikt over Hordaland fylkeskommune sine ressursar og forvaltar fellesskapet sine verdiar på ein ansvarleg måte. Vi tek hand om budsjett og rekneskap, sikrar gode rutinar ved innkjøp og tenlege lokale for alle verksemdene våre. 4

5 Ny visuell profil for Hordaland fylkeskommune Utfordringa er å gjere Hordaland fylkeskommune meir synleg og gje innbyggjarane gode assosiasjonar. Vi treng ein heilskapleg profil som fungerer på mange ulike kommunikasjonsflater, ein profil som skal formidle kven vi er og kva vi gjer, både formelt og emosjonelt. Nokre premiss: Profilen skal byggja vidare på eksisterande kjennskap til fylkeskommunen. Fylkesvåpenet skal framleis brukast som symbol / logo. All verksemd og aktivitet i fylkeskommunen sin regi skal knytast saman gjennom ein tydelegare overordna visuell profil. Det skal ikkje vere tvil om fylkeskommunen si rolle. Kollektivtenester i fylkeskommunen skal framleis profilerast gjennom SKYSS sin profil, der fylket sitt våpenskjold er tilstades. Skyssprofilen vert ikkje endra i dette prosjektet. Profilen skal ivareta krav om universell utforming. Fornying av logo: Fram til i dag: I morgon: Desse to variantane kan nyttast etter nærare retningslinjer. Dette nye uttrykket i fylkesvåpenet er framleis i samsvar med godkjent logo for Hordaland fylkeskommune. Jfr. Kgl.res. 1. des Font til bruk i brev, dokument, osb. vert endra frå Times New Roman til Franklin Gothic (tilsvarer Flama og finst på alle PC ar). Fonttypen er i samsvar med krav til universell utforming. 5

6 Døme på formell kommunikasjon: Brevmal / øvst på brevarket Brevmal / nedst på brevarket (Merknad: Organisasjonsnummer kjem også nedst på alle brevark.) Brevmal / eining (skule) Brevmal / eining (tannklinikk) Døme på nytt skiltkonsept: 6

7 Profilering av fylkeskommunen sine vidaregåande skular Hordaland fylkeskommune eig og driv alle offentlege vidaregåande skular i fylket. Dette vil koma tydelegare fram ved at alle skulane vert skilta og profilert etter same prinsipp, som vist nedanfor. Opplæringssektoren vil med dette få større tyngde, m.a. i høve til konkurransen med private skular. Døme på messe-vegg (utdanningsmesse): Eigne logoar og profil-/farge-program som er utvikla på dei ulike skulane vil ikkje lenger bli brukt til å profilere skulane. Dette gjeld i all visuell kommunikasjon (inkl. trykk, web, mm). Det vert likevel fullt mogeleg å profilere skulane sine særtilbod innanfor den visuelle profilen, m.a. ved bruk av foto, tekst og teiknekonsept. Dette vil bli nærare beskrive i ein profilmanual. Døme på skilting, vidaregåande skule: FØR: ETTER: 7

8 Emosjonell kommunikasjon Vi skal bruke foto som knyter kjensler til Hordaland fylkeskommune sitt namn og logo. Vi skal avspegle det samfunnet vi bur i og sjå menneske i naturlege situasjonar og i settingar relatert til fylkeskommunen sine tenester og ansvarsområde. Som hovudregel skal bileta vere tekne med naturleg lys. Vi nyttar ikkje oppstilte modellar og studiobilete. Vi kan bruke både konkrete og abstrakte uttrykk. Oppbygging av fotobank til profilering er påbyrja. Døme på trykksak-mal (grid) og bruk av foto, farge og tekst på trykk: 8

9 Døme på webdesign. Ny profil skal synast på alle fylkeskommunale websider. Dette gjeld òg skulewebsider. Unikt teiknekonsept: Det er utvikla eit eige teiknekonsept spesielt for Hordaland fylkeskommune, som kan nyttast t.d. for å vise ulike fagtilbod på skular eller ved ulike tenester / tilbod. Konseptet vert eit grafisk uttrykk som innbyggjarar vil assosiere med fylkeskommunen jo meir det vert brukt på ulike vis og flater. Fylkeskommunen har gjort det mogeleg Fylkeskommunen skal alltid vere synleg til stades der ein har bidrege til å utvikla Hordaland konkret gjennom løyvingar eller på andre måtar: 9

10 Slagord / tekst på ymse artiklar Døme på korleis slagord og tekst kan nyttast som grafisk formelement som skapar gjenkjenning og assosiasjonar når bodskapen vert gjenteke og gjenteke Stillingsannonsar og profilannonsar (både på trykk og på web) vert studert nøye av menneske som vurderer å søkje jobb i fylkeskommunen, men vert òg lagt merke til av mange andre. Medvite bruk av profilen kan medverka til å styrkje interessa for fylkespolitikken. 10

11 Fylkeshuset Døme på profilering av fylkeshuset i Bergen: 11