HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sendt på høyring tillegg til etablerte IT-standardar for offentleg sektor. Slike standardar har Difi samla i ein referansekatalog. Den er etablert for å sikre ei god digital samhandling i offentleg sektor. Innhald frå referansekatalogen vert gjort gjeldane for heile offentleg sektor via forskrifter. Høringsnotatet omfattar forslag til standardar på 9 områder og DIFI ber om kommentarar på kva for røynsler vi har med standardane og t.d. om kva kostnader det er ved å ta dei i bruk. Ein gjennomgang har synt at fylkeskommunen på mange område allereie held seg til dei standardane som det er forslag om å innføre. Det er ikkje merknader til at desse vert ein del av referansekatalogen. Eit unntak er at overgang til eit anna format på redigerbare tekstdokument vil medføre endringar i korleis vi lagrar og sender dokument til andre. Det er Fylkesrådmannen sitt syn at tilrådde forvaltningsstandard på dette området må femne vidare enn det som forslaget no inneber. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesutvalet vedtar slik uttale til dei 9 nye IT-standardane som er sendt på høyring : 1. Fylkesutvalet er samd i at ISO 639 kan nyttast som standard for språkkodar. Standarden kan gjerast obligatorisk. 2. Elmer 2.1-retningslinene kan nyttast som standard for utforming av innbyggarskjema. Dersom desse retningslinene seinare skal gjerast obligatorisk, må det vere turvande overgangsordningar. 3. Bruk av EPUB som tilrådd standard for publisering av informasjon i ei e-bok, vert støtta. Fylkesutvalet meiner vidare at det no ikkje er rett å gjere denne standarden obligatorisk.

2 4. Bruk av PDF som tilrådd standard for dokument som berre skal lesast og som skal sendast mellom verksemder i offentleg forvaltning vert støtta. Dette er ein standard som også kan gjerast obligatorisk. Fylkesutvalet vil elles be om at valet av berre ODF som standard for redigerbare dokument, vert vurdert på nytt. Om Difi berre vil foreslå eit format no, bør dette berre vere tilrådd dersom verksemdene som skal samhandle, ikkje har avtala noko anna. Dette er ein standard som ikkje bør gjerast obligatorisk. 5. Fylkesutvalet er samd med at Termlosen vert gjort til ein standard for definisjonsarbeid. 6. Standardane H.323 og SIP kan gjerast til tilrådde standardar for utstyr som skal nyttast til videokonferanse. 7. Fylkesutvalet er samd med at dei grunnleggjande standardane frå NOSIP vert tilrådd som del av referansekatalogen samt utvida med IP versjon Etablering av krava i ISO/IEC og som standard for etablering av styringssystem for informasjonstryggleik vert støtta. 9. Fylkesutvalet er samd med at ISO/IEC :2006 vert teke i bruk som tilrådd standard for etablering av sikre kanalar for datakommunikasjon Paul M. Nilsen fylkesrådmann Gerd Ingunn Opdal Organisasjonsdirektør Vedlegg: Høyringsbrev, høyringsnotat 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : På vegne av Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fått i oppgåve å forvalte Referansekatalogen for IT-standardar i offentlig sektor. Referansekatalogen er etablert for å legge til rette for IT-samhandling og inneheld både tilrådde og obligatoriske krav. Versjon 3.0 frå 2011 er gjeldande. Difi utredar og avgjer dei tilrådde IT-standardane. Denne høyringa gjeld forslag frå Difi om nye standardar som skal inngå i versjon 3.1 av Referansekatalogen. Høyringsfristen er sett til Høringsnotatet har 9 forslag med desse overskriftene: 1. Språkkoder 2. Innbyggarskjema 3. EPUB 4. Utveksling av tekstdokumenter mellom offentlige verksemder 5. Definisjonsarbeid 6. Videokonferanse 7. Grunnleggande datakommunikasjon 8. Styringssystem for informasjonssikkerhet 9. Sikre kommunikasjonskanalar (VPN) Difi ber om svar på følgjane spørsmål : 1. Kva for erfaring har verksemda med dei føreslåtte standardane, er standardane i bruk/støtta i verksemdene? 2. kva er verksemda si erfaringar/synspunkt på dei føreslåtte standardane, både når det gjeld kostnader ved å ta dei i bruk og om standardane eigner seg til å bruke på området? 3. Er det andre standardar på områda som burde vore vurdert? 4. Bør dei føreslåtte standardane gjerast obligatoriske? 1. Språkkodar Språkkodar kan nyttast til å fortelje kva for språk som er nytta i t.d. eit dokument som er presentert på ei internettside. Når den som leser ei nettside, t.d. brukar eit verktøy for å få lest opp teksten i eit dokument, vil bruk av språkkodar gjere at overføring av tekst til tale vert riktig. Dersom språkkodane ikkje er nytta, kan det føre til at informasjon blir mindre tilgjengeleg for brukarane. ISO 639 er standard for deklarering av språk. Det er t.d. eigen kode for nynorsk tekst. Difi foreslår at ISO 639 vert gjort til tilrådd forvaltningsstandard for området publisering av tekstdokument. Vi nyttar denne standarden i dag og det er såleis ikkje ekstra kostnader knytt til at denne standarden vert tilrådd i referansekatalogen. Standarden kan gjerast obligatorisk. 2. Innbyggarskjema Når innbyggarar skal søkje om ei teneste frå offentleg forvaltning, vert det ofte nytta eit skjema til å sikre riktige opplysningar. ELMER er retningslinjer for utforming av slike skjema på internett. Bruk av slike retningsliner fører til at utforminga og bruken av offentlege elektroniske skjema vert meir eins for brukarane. Det vert no gjeve forslag om at ELMER 2.1-retningslinene skal nyttast i utforming av søknadsskjema som innbyggarane skal bruke (innbyggarskjema). Tilbakemeldingar, særleg knytt til universell utforming, viser at det å ha ein standard på dette området er viktig for ulike brukargrupper. HFK har ikkje røynsle med denne standarden og har vanskar med å sjå kva kostnader som ligg i å ta standarden i bruk. Fylkesrådmannen meiner likevel at dette er eit område der det er viktig at det er etablert standardar. Dersom standarden seinare skal gjerast obligatorisk, er det naudsynt med turvande overgangsordningar. 3

4 3. EPUB EPUB er eit dokumentformat for e-bøker. Døme på ei e-bok er elektroniske lærebøker som t.d. vidaregåande skoler nyttar. M.a. er dette ein standard som NDLA (Nasjonal Digital Lærings Arena) nyttar ved utvikling av læremidlar. NDLA er eit fylkeskommunalt prosjekt for utvikling av slike læremidlar. Difi foreslår at EPUB vert ein tilrådd standard i Referansekatalogen for området publisering av informasjon som en e-bok. Dette er eit forslag som vert støtta. Fylkesrådmannen vil samstundes legge til at denne standarden no ikkje bør etablerast som ein obligatorisk standard da det vil kunne påverke kva digitale læremidlar det no er mogeleg å kjøpe. 4. Utveksling av tekstdokument mellom offentlege verksemder Når eit dokument vert lagra kan ein nytte ulike format. Til dømes vil eit dokument som vert lagra i nyare versjonar av Microsoft Word, få.docx som ending. Dette betyr at dokumentet er lagra etter den opne standarden Office OpenXML (OOXML). Dette er det formatet som best tek vare på informasjon som er i dokumentet. Med siste versjonar av dette kontorstøttesystemet er det også mogeleg å lagre i andre format, t.d. det opne formatet ODF (.odt) eller i PDF. Hordaland fylkeskommune nytter på lik line med dei fleste offentlige organisasjonar Microsoft Office som kontorstøttesystem. I siste versjon vert dokument som skal redigerast vidare, lagra i OO XML-formatet, men dokument som er endelege, vert lagra som PDF i arkivsystemet. Difi gjev tilråding om at ved utveksling av dokument som vedlegg til epost mellom offentlege verksemder, skal PDF-baserte format nyttast på dokument som skal nyttast til lesing, og ODF-baserte format skal nyttast på dokument som det er meint skal kunne redigerast hos mottakar. Dette vert ikkje foreslått som ein obligatorisk standard. Tilråding om bruk av PDF-formatet i dokument som berre skal lesast, er eit godt forslag. Etter Fylkesrådmannen si meining kunne ein ha gjort dette til ein obligatorisk standard, og ikkje berre ei tilråding. Kva for dokumentformat ein kan nytte i offentleg forvalting som eit redigerbart format, har på den anna sida vore mykje omdiskutert dei siste åra. Slik som forslaget frå Difi no er, må dokument som skal kunne redigerast, først lagrast i ODF-formatet, før det kan sendast til ei anna offentleg verksemd. Dersom ein internt nyttar vanleg dokumentformat frå Microsoft, vil dette føre til dobbeltlagring av same informasjon. Slikt er lite effektivt. Hordaland fylkeskommune meiner det har vore eit riktig vegval av Difi å sikre ein prosess bort frå bruk av det dokumentformatet som Microsoft nytta tidlegare og over til meir opne format. Når Difi framleis berre kjem med forslag om ODF-formatet, utan å opplyse om det nye opne dokumentformatet OOXML framleis er til observasjon eller kan godkjennast seinare, vert planlegginga av dokumentforvaltning i fylkeskommunen frametter vanskeleg. Fylkesrådmannen vil derfor tilrå at Difi vurdere dette punktet på nytt og som eit minimum gjer greie for prosessen frametter. Fylkesrådmannen er også av den meining at om Difi berre finn å ville foreslå ein tilrådd standard no, så bør dette berre gjelde dersom verksemdene som skal samhandle, ikkje har avtala noko anna. Fylkesrådmannen vil heller ikkje tilrå at bruk av ODF-formatet vert gjort til ein obligatorisk standard. 4

5 5. Definisjonsarbeid I samband med t.d. forskingsarbeid og utarbeiding av statistikk, vil det vere nyttig å kunne sette saman data frå fleire datasystem. For at dette skal verte riktig, må data som ligg i datasystema vere einsarta og bygd på same definisjon. Da er ein trygg på at ein samanliknar same type data. Termlosen forklarar korleis slike definisjonar kan gjerast. Termlosen byggjer på dei internasjonale standardane ISO 704, 860 og Difi foreslår at Termlosen vert gjort til tilrådd forvaltningsstandard. Det er ingen kostnader knytt til bruk av den standarden. Fylkesrådmannen har ingen merknader til at den vert gjort til ein tilrådd standard. 6. Videokonferanse Fungerande samhandling med videokonferanse gjer at t.d. reisetid kan sparast, noko som kan gi vinstar knytt til både økonomi (tidsbruk og reiseutgifter) og miljø. Ein god teknisk samhandling mellom videokonferanseutstyr er da viktig. For å få dette til, treng ein standardar som fortel kommunikasjonsutstyr korleis overføring av tale/bilete/tekst skal gjerast. Namn på slike standardar er H.323 og SIP. Difi gjev forslag om at både H.323 og SIP vert gjort til standardar for utstyr som brukast til videokonferanse. Hordaland fylkeskommune nyttar desse standardane i dag. Fylkesrådmannen har ingen merknader til at desse vert gjort til tilrådde standardar. 7. Grunnleggande datakommunikasjon NOSIP er namnet på ein samling av forvaltningsstandardar for elektronisk kommunikasjon. Aktuelle standardar i NOSIP vert no tilrådd overført til Referansekatalogen. Dette gjeld grunnleggjande standardar for at datakommunikasjon skal kunne fungere og medfører ikkje endringar i dei investeringar og tilretteleggingar som er gjort i fylkeskommunen på dette området. Alle som til dømes skal nytte internett treng ei IP-adresse. Ei IP-adresse er ein talkode som vert definert etter ein standard. Det er eit problem at det snart ikkje er fleire ledige internettadresser igjen. Dette har m.a. samanheng med at standarden IP-versjon 4, som vert nytta av alle i dag, ikkje gjev rom for fleire adresser. IP-versjon 6 er ein standard som løyser denne problemstillinga. Den vert derfor tilrådd som ein standard. Hordaland fylkeskommune har starta arbeidet med innføring av utstyr som også nyttar IP-versjon 6. Fylkesrådmannen har ikkje merknader til at IP-versjon 6 vert gjort til ein tilrådd standard. 8. Styringssystem for informasjonssikkerhet Standarden ISO/IEC spesifiserer krav til m.a. etablering, innføring og vedlikehald av et dokumentert styringssystem for informasjonstryggleik. Informasjonstryggleik er eit leiaransvar som krev eit metodisk og målretta arbeid. Ved å etablere eit styringssystem etter krava i ISO/IEC 27001, vil dette kunne bidra til å ivareta ansvaret for informasjonstryggleik. Fylkesrådmannen er derfor positiv til at denne standarden vert gjort til ein tilrådd forvaltningsstandard. 9. Sikre kommunikasjonskanalar (VPN) Det å ta i bruk sikre liner for datakommunikasjon, er viktig for å sikre at informasjon ikkje kjem uvedkommande i hende. Slik kommunikasjon er også viktig for å kunne ha effektive tenester. Vi nyttar oss av sikre kommunikasjonskanalar i mange samanhengar, som t.d. kommunikasjon frå internett til IT-løysingar i fylkeskommunen. For å få dette til er det viktig å ha eit felles sett med standardar. Difi foreslår at standarden ISO/IEC :2006 vert brukt på dette området. Dette er ein standard som er i bruk i dag i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har ikkje merknader til at denne standarden no vert ein tilrådd forvaltningsstandard. 5

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Lego for reiselivet i Sogn?

Lego for reiselivet i Sogn? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 17/2004 Lego for reiselivet i Sogn? arkitektur og publisering på Internett Terje Aaberge Nils Arne Hove Øyvind

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer

Saman om utvikling og velferd

Saman om utvikling og velferd Saman om utvikling og velferd Overordna IKT-strategi for Stord kommune 2010-2012 Mål: Stord kommune brukar informasjonsteknologi aktivt og offensivt for å nå kommunen sine mål, i tråd med kommuneplan og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Innst. 288 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2010 2011)

Innst. 288 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2010 2011) Innst. 288 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2010 2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av

Detaljer

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2010 Retningslinjene blei utarbeidd skoleåret 07/08. Dei har

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer