Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde:"

Transkript

1 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde: S A N N S Y N L I G H E T Svært stor Stor 5 4 -Antall polikliniske konsultasjoner -Epikrisetid -Sykefravær -Kondemnabel bygningsmasse Moderat Liten 3 2 -Finansieringssystem poliklinikk - ISO-sertifisering miljø -Effektivisering av innkjøp og logistikk - Oppfølging etter konsernrevisjon PAS/EPJ -Fristbrudd -Ledig bygningsmasse *Åpne dok. i EPJ -Levering fra SP -Svarprosent pasienttilfredshet -Timeavtale med svarbrev -Prevalensu.s. Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Giro: Foretaksnr.:

2 -Pasientsikkerhetskampanjen Meget liten 1 1 Ubetydelig 2 Lav *CARF-gransking -Ventetid -Involvering og oppf. av medarbeideru.s. -Økonomisk handlingsrom 3 Moderat KONSEKVENS 4 Alvorlig Forkortelser og tegn brukt i risikobildet: SP = Sykehuspartner EPJ = elektronisk pasientjournal *Nytt risikoområde Endring fra forrige tertial Risikovurdering: Høy risiko - I utgangspunktet ikke akseptabelt, skadereduserende tiltak må iverksettes Middels risiko - Risikoreduserende tiltak må vurderes ut fra kostnad og gevinst Lav risiko/nær utelukket - Aksepteres uten spesielle tiltak. Åpenbare risikoreduserende tiltak bør vurderes 5 Svært alvorlig 1. Mål for SunHF 2012 Områder Resultat / Status pr 1. tertial Resultat 2. tertial Målområde 1 Pasientbehandling 100 % av epikrisene skal sendes innen syv dager, og primærpasientene får tverrfaglig rapport i hånden ved utskrivelse Resultat etter 1. tertial 80,8 %. Det er igangsatt tiltak i de behandlingsteamene hvor epikrisetiden er spesielt lav. Resultat 3. tertial Risiko Korrigerende tiltak Ansvar for rapportering nivå 1 Seksjonsoverleger følger opp. -Personlig påminnelse fra helsesekretærene læringseffekt fra team som har gode resultater -Oppsummeringsmøte for pasient på primærrehabilitering avholdes senest 1 uke før utskrivelse. -Standardisere utforming av epikrisemal -Seksjonsoverlege er proaktiv i 2

3 Klinikkens behandlingsprogram er reakkreditert etter CARF-standarder Poliklinisk aktivitet økes til 2500 konsultasjoner, og deler av tilbudet foregår via videokonferanse Svarprosent på pasienttilfredshetsundersøkelsen er over 65 % Det er etablert 7 kompetansegrupper innen kliniske problemstillinger Pasientsikkerhetskampanjen følges opp iht nasjonale føringer, og fokusgrupper er etablert innen innsatsområdene sår, fall og legemiddelhåndtering Forberedelser til CARF akkreditering mai er gjennomført etter fremdriftsplan Foretaket har 395 konsultasjoner lavere aktivitet en budsjettert. Foretaket har vedtatt tiltak for å øke aktiviteten i 2. og 3. tertial. Svarprosent pr.1. tertial er 36,5% Omlegging til SIKT skapte problemer ift tilganger til undersøkelsen. Omorganiseringen har krevd mye oppfølging av lederne. Det er planlagt etablert syv kompetansegrupper fra i sykehuset etter anbefaling fra fagråd for klinikk og forskning Pasientsikkerhetskampanjen følges som planlagt. Aktuelle innsatsområder for SunHF: - Global Trigger Tool - Pasientsikkerhetsvisitt - Samstemming av oppfølging månedlig og følger data fra internrapportering -Ressursenheten utarbeider retningslinjer for stedfortreder/fravær sekretær Det arbeides med en reorganisering av poliklinikken med følgende tiltak: -Poliklinikken organiseres under klinikksjef fom tom Effektivisere av arbeidsprosesser gjennom endring av logistikk og rutiner -Forsterking av legeressurser, og en økt tilgang på tverrfaglige ressurser -Organisere ambulante tjenester i poliklinikken (120% sykepleier, 100% ergoterapeut) -Samle prosjekter som inngår i den polikliniske virksomheten -Klare rolle - og funksjonsbeskrivelser -Sikre tilgang -Teamkoordinatorfunksjon i alle team med spesielt ansvar for oppfølging av pas. tilfredshets u.s. Kvalitetssjef/ 3

4 legemiddellister - Pasientsikkerhetskultur Pasienten får oppdatert legemiddelliste Innsatsområde i på utskrivelsesdagen pasientsikkerhetskampanjen. Anbefalte føringer implementeres gjennom at maler er utarbeidet og lagt i DIPS. Endelig implementeringsplan ferdigstilles i juni. Fallhendelser er redusert Pasientsikkerhetskampanjen følges som planlagt der fallhendelser er prioritert område fra sen hnøst I 1. tertial var det 15 hendelser meldt i TQM (33 i samme periode i 2011) SunHF har under 3 % sykehusinfeksjoner Prevalensmålingen er gjennomført og viser 3,6 % første tertial. Det er økt prevalens ved en seksjon, og området må følges tett opp. Kvalitetssjef/ -Handlingsplan og tiltaksplan utarbeides i hver seksjon etter 1. tertial - Lokal Innsatsgruppe deltar i læringsnettverk som starter november Håndhygienekampanje og ingen toleranse for bruk av håndsmykker i klinikken -Oppfølging avgjennomføringen av prevalensmåling SunHF har ingen fristbrudd 0 fristbrudd Elektroniske meldinger (henvisninger, epikrise og pleie- og omsorgs-meldinger) er innarbeidet i foretaket rød -Følge opp saken i samhandlingsnettverket. Pasienten får timeavtale sammen med en bekreftelse på mottatt henvisning. Fungerer ikke pga IKT løsninger som ikke fungerer. Meldes til Samhandlingsenheten (samhandlingsnettverket) Gamle ressursskjemaene brukes inntil ny løsning er tilgjengelig. Punktmåling gjennomført 1. tertial (uke 7). Tellingen viser at i 33 av 68 (48,5 %) henvisninger er det sendt time sammen med bekreftelse -Tiltak gjennomføres i forbindelse med felles henvisningsmottak og ressurspool leger. Inntakskoordinatorer involvert i prosessen. -Området ivaretas gjennom tiltaksplan etter konsernrevisjon av det pasientadministrative system -Utarbeide rutiner for koding slik at resultat fremkommer i rapport i DIPS og ikke må telles manuelt. 4

5 Ingen pasienter venter mer enn 60 dager på behandlingstilbud etter søknad er behandlet System for kartlegging av ernæringsstatus der vi sikrer pasientens oppfølgingsbehov ved utskrivelse er etablert Oppfølging av pasienter hjemme via teknologiske løsninger er etablert i deler av tjenestetilbudet Tilbudet til barn både som pasient og pårørende er gjennomarbeidet og kvalitetssikret gjennom 2012 Målområde 2 Forskning, utvikling og innovasjon Universitetsfunksjonen for fire ansatte (leger) ved Medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin (undervisningsendringer, forskningssamarbeid) er videreutviklet Forbindelsen med Psykologisk institutt, Universitet i Oslo videreutvikles til to ansatte (psykologer) Fagsjef spesialpedagog videreutvikler forbindelse med Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo Fagsjefer i ergoterapi, sykepleie og fysioterapi søker bistillinger ved Høyskolen i Oslo og Akershus ved Norges idrettshøyskole Avtaler med gjesteprofessorer og forskergruppe ved Karolinska Institutet i fysioterapi, ergoterapi og sosialt arbeid, inklusive oppstart av felles forskningsprosjekt, er videreutviklet Pr april har pasientene som venter ventet i gjennomsnitt 63 dager fra henvisningen ble mottatt. Er ivaretatt gjennom sykepleiedokumentasjon Poliklinikk via telemedisin prosjekt er etablert 49 konsultasjoner er gjennomført i 1. tertial. Planlegging av endring av tilbud til barn i HS er gjemnnomført. Endring skal iverksettes 2. tertial. Planlegging av etablering av egen barneenhet i nytt bygg (2014) Tre personer er formelt ansatt, den fjerde personen er under ansettelse Formelt møte er avholdt med positivt resultat Ansettelse i kombinert stilling er gjort Detaljert forslag om ansettelse foreligger Ansettelse per i tre stillinger som førsteamanuensis HiOA, og en stilling NIH Videreføring av etablert samarbeid Fortsette nåværende avtaler ut 2012, nye avtaler etter revurdering videre -Ernæringsfysiolog etableres i foretaket fra 2013 i samarbeid med UiO. -Avklare verktøy for kartlegging av ernæringsstatus. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. 5

6 Avtale med gjesteprofessor i sykepleievitenskap (Syd-Danske Universitet), og gjesteprofessor i medisin (Gøteborgs Universitet) er videreutviklet Ernæringsfysiolog i kombinasjons-stilling SunHF/Avdeling for ernæringsvitenskap (UiO) er på plass i løpet av 2. halvår 2012 og skal skape grunnlag for kliniske tjenester, undervisning og forskning innen ernæring Det er regelmessig opplæring/ repetisjon i kunnskapsbasert praksis for alle fagpersoner Nærmere kontakt med kompetansesenteret i forskning for Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus (OUS) er etablert Internt forum med formål å bedre samarbeid forskning/klinikk, og opprette kombinerte stillinger forskning/klinikk er under etablering Minimum 25 artikler per år i fagfellevurderte fagtidsskrifter publiseres, og minimum tre doktorgrader per år ferdiggjøres Internasjonalisering gjennom aktiv deltakelse i ulike fora, multinasjonalt forskningsprosjekt og søknad om eksterne midler, også EU-midler, er startet Innovasjonskultur er etablert og implementert på SunHF SunHF har et innovativt samarbeid med næringsklynger Videreføring av etablert samarbeid Fortsette nåværende avtale ut 2012, ny avtale etter revurdering videre Utlysning av stilling er planlagt med ansettelse fra Gjennomføres for de enkelte faggrupper Kontakt etablert og mer formelle kontakter vil planlegges Opprettet Fagråd, hvor diskusjon om kombinerte stillinger inngår Hittil 10 artikler og 3 doktorgrader (per 1.6.) Flere internasjonale kontakter er knyttet Innovasjonsteamet møtes regelmessig. Innovasjonspatruljen arbeider aktivt oppsøkende i foretaket med innovasjon Det er gjennomført et skulle ønske jeg hadde seminar Etablert idebank på foretakets intranett Det er etablert en gruppe for søknad om VRI midler og deretter Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Strategisjef Strategisjef 6

7 OFU kontrakt ad utvikling av spillteknologi og rehabilitering ved foretaket Det er etablert samarbeid med Arena Helse knyttet til velferdsteknologi, søknad er utarbeidet sammen med Nesodden kommune for samhandlingsmidler til dette. Målområde 3 Kunnskapsutvikling og god praksis SunHF bruker etablert og ny teknologi for Prosjekt sårpoliklinkk er etablert. Samhandl.sjef å fremme samhandling både internt og eksternt Det er behov for opplæring SunHF har innført regionale I prosess Samhandl.sjef styringssystem for informasjonssikkerhet Kompetanse knyttet til bruken av PAS/EPJ gjennom strukturert modulopplæring er økt Det er etablert særfaglige og tverrfaglige modulbaserte kompetanseutviklingspakker for ansatte i klinikken Kompetanseoverføring til kommuner og andre samarbeidende instanser er satt i system Etablerte behandlingslinjer for foretakets målgrupper er tilgjengelig på sykehusets internettsider Evidensbasert/kunnskapsbasert praksis via helsebiblioteket er tilgjengelig for alle ansatte Lærings- og mestringssenteret (LMS) er styrket som helsepedagogisk ressursmiljø i helseforetaket SunHF har etablert regional veiviserfunksjon for habiliteringsområdet, i Opplæring for erfarne DIPS brukere i juni Arbeidet er iverksatt med fagansvarlige og skal startes opp i januar prosjekter i gang Follo og Oslo Dette er knyttet til Internettløsningen, og Kommunikasjonsavdelingen Regional søker en løsning -Følge anbefaling fra Kommunikasjonsavdelingen Regional Samhandl.sjef Samhandl.sjef Samhandl.sjef Samhandl.sjef Tilgjenglig via ny plattform Samhandl.sjef Det er gått ut tilbud om kurs til ansatte i klinikk (ikke gjennomført). Det planlegges å lage e-læringskurs på tema. I Trainee programmet som etableres, er det lagt inn som fast bolk x 3. I prosess Samhandl.sjef 7

8 samarbeid med OUS Alle helseforetakene i regionen er koblet inn på nettsiden til Regional koordinerende enhet I prosess, dialog med fem av syv sykehusområder Målområde 4 Organisering og utvikling av fellestjenester Prosjekt Fremtidsrettede servicetjenester Pågående pilot i SunHF er implementert til drift Servicemedarbeider Kravene til leveranse for området innkjøp Se konkrete målkrav for og logistikk er oppfylt fagområdet Etiske retningslinjer for innkjøp og Implementeringsplan er utarbeidet leverandørkontakt med ny rutine er med mål implementert alle implementert alle fagmiljøet fagmiljøer innen mai d.å. Lokalt produktråd er etablert i foretaket Er etablert. Lagt ut mnd møteplan Nytt fagsystem for saksarkiv er implementert så snart regional gjennomføring er på plass Videreutviklet plan for SunHF eiendomsmasse er etterfulgt for 2012 Intern prosjektplan er utarbeidet og klar Regional utrullingsplan foreligger ikke pr mai Romfunksjonsprogram (RFP) og skisseprosjekt er utarbeidet og godkjent. Kvalitetssikring i forhold til opprinnelig RFP for hele sykehuset er gjennomført, og tegninger /RFP er deretter justert. Konseptfasedokument for nybygg klargjøres for styrebehandling i juni og oversendelse til HSØ for godkjenning. Samhandl.sjef rød -Kartlegge sykefraværet og synliggjøre Avd.sjef for ansatte Servicesenter -Internrevisjon sykefravær -Utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær med realistisk internt resultatmål sykefravær i samarbeid BHT Avd.sjef Servicesenter -Følge implementeringsplanen Avd.sjef Servicesenter Avd.sjef Serviceavd. Avd.sjef Servicesenter Avd.sjef Servicesenter Miljøledelse og plan for sertifisering etter miljøstandarden ISO er implementert Følger milepælsplan -Konkret tiltaksplan for ISOsertifiseringen ved SunHF er under utarbeiding -Justert milepælsplan er under Avd.sjef Servicesenter 8

9 80 % av avtaler er tatt i bruk 82 % av avtalene er tatt i bruk etter 1. tertial 70 % av innkjøpssystem er tatt i bruk 76 % av innkjøpssystemet er tatt i bruk etter 1. tertial 90 % av elektronisk produktkatalog er tatt 64,16 % av elektronisk i bruk produktkatalog er tatt i bruk etter 1. tertial SunHF bruker forsyningssenteret for innkjøp med 1,4 millioner kroner SunHF benytter HSØs elektroniske plattform som grunnlag for videreutvikling av elektroniske fellestjenester SunHF har stabile kompetansenettverk innen IKT utarbeiding -Vurdere andre moduler integrert mot Agresso i samarbeid SP (ivaretar kun FS) -For å oppnå måltallet må foretaket over på e-handel. Avd.sjef Servicesenter Avd.sjef Servicesenter Avd.sjef Servicesenter Hittil i år er det benyttet til 0,5 mill Avd.sjef Servicesenter HSØ 1(SIKT) er etablert som Samhandl.sjef plattform for SunHF Fungerer på flere applikasjoner. DIPS, telemedisin, Personalportalen, TQM, Opplæringsplaner Samhandl.sjef Bruk av eksisterende elektroniske Ikke operasjonalisert Sak til IKT-forum 2 tertial Samhandl.sjef systemer er effektivisert Målområde 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere SunHF har implementert nasjonal lederplattform Nasjonal lederplattform er pt. ikke sluttført. SunHF er delaktig i HR dir. SunHF har utviklet og tatt i bruk obligatorisk, modulbasert lederutviklingsprogram Lederopplæring og brukerstøtte i de ulike elektroniske styringssystemer er tilrettelagt SunHF har utviklet og tatt i bruk elektronisk obligatorisk nyansattprogram prosessen. Er i drift HR dir. Er en del av lederprogrammet HR dir. Nyansattprogrammet er i produksjon. Har måttet nedprioritere grunnet andre prosjekter, men vil bli høyt prioritert frem mot sommerferien. Mål om implementering er september Ferdigstille nyansattprogram -Implementere nyansattprogrammet i løpet av høsten 2012 HR dir. 9

10 Alle ansatte har vært involvert i I henhold til våre rutiner skal alle oppfølging av medarbeiderundersøkelsen enheter ha gjennomført etterarbeidet Rapport til AMU i juni Pasientsikkerhetskampanjen følges opp Spørreundersøkelsen avsluttes 1. gjennom kartlegging av juni pasientsikkerhetskulturen blant ansatt i klinisk arbeid SunHF har HMS, herunder IA-arbeidet, som et prioritert fokusområde på alle nivåer i foretaket SunHF har fokus på utvikling av livsfasepolitikk for våre ansatte. God senioroppfølging slik at foretakets ansatte står i jobb så lenge de ønsker, er spesielt prioritert (IA) Ny felles bedriftshelsetjeneste med Nesodden kommune er implementert og ansatte bruker tjenestene aktivt Sykefraværet er under 7,0 % Alle ansatte som har registrert ønske om heltid skal få vurdert mulighet for økt stilling ved foretaket Foretaket har egne HMS mål i sin handlingsplan for HMS er tema i de lokale handlingsplanene og på alle personalmøter. SunHF har et tett samarbeid med arbeidsmiljøsenteret i Akershus og NAV Nesodden i vårt IA arbeid. Fokus på lederveiledning i IA arbeidet. Seniorpolitikk er et viktig IA - mål for Det er opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til en overordnet seniorpolitikk. Gruppen skal ferdigstille sitt arbeid innen medio juni. HR dir. HR dir. HR dir. HR dir. 3 årig prosjekt felles BHT er i drift HR dir. Pr 1. Tertial er sykefraværet på 8,8 %. Sykefraværet har vært stigende siden oktober 2011 og frem til og med februar Tendensen fra mars er igjen synkende (8,0 %). Foretaket ligger uansett langt over måltallet for SunHF har gjennomført kartlegging av deltid i løpet av høst 2011 og vår Resultatet rød -Høyt fokus på oppfølging av ansatte. -Det er igangsatt tiltak i de to enheter som representerer det høyeste fraværet. -Det vil bli utarbeidet målrettede tiltak tilpasset disse enhetene. HR dir. HR dir. 10

11 Arbeidsplaner til tilpasset organisering og pasientbehandling er utarbeidet og implementert All opparbeidet ferie er avviklet innen Analyser er gjennomført og planer for fremtidig kompetanse- og personellbehov i et 2020-perspektiv er fremlagt av dette viser at kun et fåtall av de deltidsansatte ønsker å øke sin stillingsandel. De som har registrert ønske om økt stillingsandel får individuell oppfølging. Resultatet er at de aller fleste har fått ønsket stillingsbrøk. SunHF gjennomførte tiltak fra Raps-arbeidet høsten En større OU prosess medførte at utarbeidelse av tilpassede arbeidsplaner måtte skyves til Dette arbeidet vil bli sluttført i løpet av 2. tertial Det er utarbeidet retningslinjer for uttak av ferie gjennom året. Status viser at 45 % av ferien er planlagt. Målet er 80 %. Det er opprettet en prosjektgruppe som har ansvaret for dette arbeidet. Planlagt sluttført i løpet av 3. tertial Målområde 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring SunHF leverer et positivt resultat på 19,5 millioner for 2012 Plan for videreutvikling av bygg- og eiendomsmassen er fulgt Foretaket leverer et resultat pr 1. tertial på ca -3,2 mill. Der er et positivt budsjettavvik på 0,8mill. Hvis økte pensjonskostnader tas hensyns til er det positive budsjettavviket på 4 mill. Foretaket har lavere lønnskostnader enn budsjettert. Planprogram for områdeplan Sunnaas ligger ute på offentlig høring. Nesodden kommune har signalisert at erstatningsbygg for kondemnable bygg kan bygges etter gjeldende reeringsplan fra -Nye retningslinjer følges tett opp av HR-enheten. -Det vil bli tatt ut rapporter hver tertial. -Gjennomføre dialogmøter med klinikk og avdelingene månedlig for raskt å kunne igangsette tiltak ved avvik. -Gi tilstrekkelig styringsinformasjon til lederne i foretaket. HR dir. HR dir. HR dir. Øk-dir. Øk.dir. Servicesjef 11

12 SunHF har videreutviklet bruk av elektroniske verktøy innen økonomistyring SunHF har videreutviklet styringsinformasjon som benyttes i beslutningsarbeid Behovet for etablering av egen analyseenhet i foretaket er utredet Det er utarbeidet romfunksjonsprogram og skisseprosjekt for nytt bygg som skal erstatte kondemnabel bygningsmasse, bygg A /B, som rives når nybygg er ferdigstilt. Skisseprosjekt og romfunksjonsprogram er godkjent av styret i SunHF. -Ny kontakt i Agresso er etablert og samarbeidsmøte planlagt i mai. -Avventer avgjørelse i HSØ ang LIS-system Økonomi- og analyseenheten har gjennomgått styringsinformasjon med Klinikk og HR. Forslag til fast uttrekk av data er gjort. Det er gjennomført kartleggingsmøter med Klinikk og avdelinger for behov for data og ønske om kompetanse i analyseenheten. -Gjennomgå eksisterende rutiner for Øk.dir. registrering i Agresso -Kartlegge opplæringsbehov -Vurdere nye løsninger med Agresso Web og App til oppgaver -Kartlegge og rette feil i logistikkdelen av Agresso -Følge HSØ sin plan for innføring av LIS-system -Følge opp forslag til fast uttrekk Øk.dir. -Avtale møte med Samhandlingsavdelingen for kartlegging av styringsdata i deres ansvarsområde. -Avklare hvem som har ansvar for og hvem som tar ut data i den styringsinformasjonen foretaket ønsker -Sammenstille foretakets behov for Øk.dir. analysearbeid og kompetansebehov. -Fremlegge anbefaling til FTL 2. Internt målekort og virksomhetsstatus Statusrapport 30. april : Bærekraftig utvikling igjennom god økonomistyring 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere Resultat Likviditet Sykefravær forrige mnd Gj.sn. månedsverk brutto Gj.sn. månedsverk netto 12

13 Mål Status Avvik Mål Status Avvik Mnd. Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Sunnaas sykehus HF -4,0-3,2 0,8 18,2 27,1 8,9 8,0 % 7,0 % 8,8 % 1,8 % 506,7 531,0 516,0 15,0 Felles kostn, finans og stab 83,0 82,7-0,3 10,5 % 7,0 % 12,3 % 5,3 % 27,5 28,1 Klinikk -53,7-53,2 0,5 8,0 % 7,0 % 8,8 % 1,8 % 366,2 372,3 Samhandlingsavdelingen -10,6-10,4 0,1 2,0 % 7,0 % 3,5 % -3,5 % 17,5 17,7 Servicesenter -15,3-14,9 0,4 13,9 % 7,0 % 12,0 % 5,0 % 39,4 42,6 Forskningsavdelingen -7,9-7,8 0,1 5,3 % 7,0 % 8,0 % 1,0 % 25,8 25,2 TRS kompetansesenter 0,4 0,4 0,0 3,2 % 7,0 % 4,3 % -2,7 % 30,4 30,2 Økte pensjonskost på 3,18 mill blir trolig dekket av HSØ. I så fall et pos. bud.avvik på 4 mill. Kommer når indikator er klar 6: Bærekraftig utvikling igjennom god økonomistyring DRG heldøgn DRG poliklinikk Antall konsultasjoner poliklinikk Antall konsultasjoner Raskere Beleggsprosent tilbake Mål Status Avvik Mål Status Avvik Mnd. Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Sunnaas sykehus HF / Klinikk 1901,0 1881,1-19,9 45,1 26,4-18, % 84 % 83 % -1 % 6: Bærekraftig utvikling 1: Pasientbehandling Antall liggedøgn Ventetid Fristbrudd Åpne dokumenter EPJ Gj.sn. vurderingstid henv. Mål Status Avvik Mål Status Avvik Mnd. Mål Status Avvik Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Sunnaas sykehus HF / Klinikk ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,2 42,0 8,5 33,5 30 virkedager er lik 42 dager 3. Kvalitetsmål som ikke er dekket av mål for SunHF 2012 Måleindikatorer Årets måltall Årets Nivå 1 Resultat 1. tertial måltall Nivå 2 Akkumulert resultat 2. tertial Akkumulert resultat 3. tertial Status risikobilde Korrigerende tiltak 13

14 Målområde 1 - Pasientbehandling Timeavtale m/svarbrev 100 % 48,5 % Punktundersøkelse Tiltak iverksettes i samsvar med handlingsplan for konsernrevisjon 2011 (vedlegg 1) FIM-registrering ved primæropphold Antall inn Antall ut 75/38 55/22 Kontinuerlig arbeid med FIM. Teamkoordinator med kontrollfunksjon. Pasienttilfredshet >87 % 94,8% - helhetlig vurdering Individuell plan vurdert 100 % 595 av 1299 Forankre prosedyre hos alle teamkoordinatorer pas= 48,8% Behandlingsplan/EDS innen 24 >90 % 61% timer Gjennomsnittlig liggedøgn utskrevne pasienter Antall HS 25,5 RMN 53 PVO 7,4 Tolkesamtaler Antall 47 Målområde 3 - Kunnskapsutvikling og god praksis Antall LMS-kurs Antall 17 Deltakere LMS-kurs Antall 183 Eksterne elæringskurs - antall kurs - antall kommuner - antall deltakere Utvikl.omr. 1 kurs 1 komm. 3 deltakere Målområde 4 - Organisering og utvikling av fellestjenester Risikoavfall 9,4 tonn 3,0 tonn Måltall 2012 satt ut fra erfaringstall 2011 med økt antall smittepas. I 2. og 3. tertial. Ingen andre erfaringstall å bygge på. Konkrete tiltak utarbeides og følges opp i samarbeid med miljøforum Energiforbruk 7,7 GWh 2,3 GWh Oppetid DIPS 99,9 % 99,7% Nedetid i forbindelse med omlegging til SIKT i febr./mars. 100 % oppetid i april. Oppetid SOMA 99,9 % 99,2% Følges opp av IKT-enheten Polikliniske konsultasjoner via Antall 17 telemedisin Pasientrelaterte videokonferanser Antall 49 timer Det er en reduksjon fra forrige tertial på 7,5%, og det vil bli satt fokus på de seksjoner der det er nedgang. 14

15 Interne administrative videokonferanser Antall timer 456 timer Økning siden forrige tertial 4. Lovkravene Områder Resultat 1. tertial Informasjons-sikkerhet Alle prosedyrer er Inkl. opplæring oppdatert før CARFgranskning Overføring til SIKT har ført til stabil drift og økt tilgjengelighet av helseopplysninger Brannvern- Inkl. obligatorisk opplæring Pasientsikkerhet Inkl. obligatorisk opplæring HLR Obligatorisk opplæring er gjennomført etter plan Relevante innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen er fulgt opp Medisinsk utstyr (MTU) Ingen anskaffelser 1. tertial Inkl. obligatorisk opplæring Resultat 2. tertial Resultat 3. tertial Status risikobilde Korrigerende tiltak Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet tilrettelegges for videre bredding Styringssystem for informasjonssikkerhet er vedtatt innført i hele HSØ Ledere må legge til rette for å nå målet om at alle ansatte deltar på obligatorisk opplæring innen årets utgang Implementere endelig prosedyre for samstemming av legemiddellister. Gjennomføre kartlegging av pasientsikkerhetskultur i klinikken. Forts. GTT-måling Planlegge pasientsikkerhetsvisitter høsten 2012 Evaluere organisering av kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg Vedtatt nytt mandat for sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg Se ellers pkt.3 i LGG Gjennomført tilsyn med DSB: ingen avvik 5. Avvik og forbedringspunkter 15

16 Indikator Mål Resultat 1. tertial Pasientrelaterte Lære av feil 108 hendelser (152 i 2011) Alvorlighet: 0 katastrofale 26 alvorlige 30 liten 3 ubetydelige Medarbeiderrelaterte Inkl. HMS-hendelser Lære av feil 56 hendelser (32 i 2011) Alvorlighet: 0 katastrofale 4 alvorlige 6 liten 0 ubetydelige Driftsrelaterte Lære av feil 87 hendelser (109 i 2011) Alvorlighet: 0 katastrofale 4 alvorlige 6 liten 0 ubetydelige TQM - Antall åpne hendelser Effektiv saksbehandling 2011: : 43 Resultat 2. tertial Resultat 3. tertial Status risikobilde Korrigerende tiltak Alvorlighet: Alvorlighet: 2 pasientskader meldt til Helsetilsynet: begge alvorlige fall: den ene ble behandlet hos tannlegevakten og den andre hos legevakten. Fokusgruppe arbeider med fall. Forbereder innføring av ny meldeordning fra 1. juli 2012 Alvorlighet: Alvorlighet: Økning i antall hendelser fra 2011, ingen katastrofale Alvorlighet: Alvorlighet: Nedgang i antall hendelser, ingen katastrofale Noen ansatte melder om at de savner tilbakemelding 6. Tilbakemeldinger/klager. Indikator Mål Resultat 1. tertial Pasienter/ brukere Hvert team arbeider med to forbedringsog et bevaringsområde fra pas. tilfreds- Resultat 2. tertial Resultat 3. tertial Status risikobilde Korrigerende tiltak 12 De fleste klagene gjelder førerkortvurderinger. Klagene behandlers fortløpende i klinikken 16

17 hetsundersøkelsen Pårørende Mottatt klage på håndhygiene Samarbeidspartnere u.a. Mediaomtale Mindre enn 20 % negative medieoppslag Medarbeidere Hvert team arbeider med to forbedringsog et bevaringsområde fra medarbeiderundersøkelsen Totalt antall:143 Nøytrale: 135 Positive: 7 Negative: 1 Håndhygiene tiltak er iverksatt og følges opp i samsvar med styrevedtak i HSØ Potensielle negative mediesaker ifm ansatt sak i Askim og sykestua Drøbak. Korrigerende tiltak: full beredskap på eventuelle mediehenvendelser 7. Interne revisjoner (status for lukking av avvik etter interne revisjoner) Klinikk/ avdeling Revisjonsområder Lukkefrist Antall avvikantall anmerkninger Ikke lukkede avvik Korrigerende tiltak Revisjonsprogram 2011 PVO 1.Henvisningsrutiner Avvik: Opplæring av overleger - gjennomføring og dokumentasjon Klinikken tar ansvar for oppfølging PVO, team 5. Håndtering av medisinsk teknisk 1 utstyr HS 6. HMS stoffkartotek (gjennomført ) PVO HS 11. Legemiddelhåndtering føring av ordinasjonsark for legemidler 11. Legemiddelhåndtering føring av ordinasjonsark for legemidler Avvik: Manglende fulllversjon av noen sikkerhetsdatablad som for eksempel sterusil (2 steder) Avvik: Lege forskriver ikke anbefalt preparat som beskrevet i standard for ordinering av legemidler. Avvik: Ordinasjonsarkene er ikke fylt ut slik prosedyren krever. Revisjonsprogram Klinikk/ 1. Epikrisetid (september ) 17

18 Seksjon PVO Klinikk/ seksjon HS Alle pasienter får epikrise og tverrfaglig rapport innen 7 dager etter utskrivelse 2. Pasientsikkerhet HMS Håndhygiene og bruk av smykker i pasientrettet arbeid 3. Legemiddelhåndtering Klinikk/ seksjon HS Oppfølging av revisjoner Klinikk/ 4. Legemiddelhåndtering Seksjon Oppfølging av revisjoner PVO Klinikk/ Seksjon RMN Klinikk/ Seksjon PVO Klinikk/ Seksjon HS preparater Klinikk/ sekjson RMN Klinikk/ seksjon RMN Klinikk/ Seksjon RMN Servicesenter Klinikk 5. Legemiddelhåndtering Oppfølging av revisjoner Legemiddelhåndtering Oppfølging av revisjon på A- og B- preparater 7. Legemiddelhåndtering Oppfølging av revisjon på A- og B- 8. Legemiddelhåndtering Oppfølging av revisjon på A- og B- preparater 9. HMS - MTU System for opplæring i bruk av medisin teknisk utstyr 10. HMS - miljøstyring Håndtering av risikoavfall 11. Sykefravær Oppfølging av sykemeldte 12. Opplæring av nyansatte leger Gjennomføring av opplæringsprogram for nyansatte leger (oktober) (april) gjennomføres 14. juni (juni) (september) (oktober) (november) (januar 2013) (juni/august) (oktober) (april) gjennomføres 4. juni. (november) 18

19 8. Konsernrevisjoner Revisjonsområde Avvik/anmerkninger Lukkefrist Ikke lukkede avvik Korrigerende tiltak 2011: Intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet Arbeidsgruppen har utarbeidet handlingsplan og tiltak er iverksatt etter plan Utvidet tidsfrister innen enkelte områder til Det vises til vedlagte handlingsplan 2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis (gjennomføres av konsernrevisjonen i HSØ) 2012: Tilstandsbeskrivelser av inter styring og kontroll, samt oppfølging av revisjoner. første tertial Gjennomført 2. tertial 2011 Følge anbefalingene som blir gitt etter nasjonal internrevisjon. H.dir har utarbeidet nye prosedyrekoder. Opplæring av nyansatte planlegges inn i opplæringsprogram for nyansatte. Prosjekt testing av nye prosedyrekoder pågår i Sun HF i Nye reviderte koder skal etter planen innføres nasjonalt Manglende support fra Sykehuspartner fører til betydelige forsinkelser i kodetestingen. 9. Eksterne tilsyn Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall tilsyn Antall avvik i 2012 i 2012 Antall ikke lukkede avvik Fra 2011 og tidl Kommentarer Statens Helsetilsyn Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelse-tjenesteloven 19

20 Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover Statens legemiddelverk Apotekloven Helsedirektoratet Lov om medisinsk utstyr Datatilsynet Personopplysningsloven Helseregisterloven Mattilsynet Matloven HMS: Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Ferieloven Tobakkskadeloven Lov om lønnsgaranti Lov om 1.og 17.mai Permitteringsloven 20

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse ved 3. tertial 2012

Ledelsens gjennomgåelse ved 3. tertial 2012 Ledelsens gjennomgåelse ved 3. tertial 2012 Risikobilde 3. tertial: 5 Svært stor S A S Y L I G H E T Stor 4 - Antall polikliniske konsultasjoner -Kondemnabel - Epikrisetid Moderat 3- Ledig lokaler Drøbak

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Likviditet Den likvide situasjonen har igjennom 2010 vært meget anstrengt og

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2013. Risikovurdering og tiltaksplan v/ adm. dir. Einar Magnus Strand

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2013. Risikovurdering og tiltaksplan v/ adm. dir. Einar Magnus Strand Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2013 Risikovurdering og tiltaksplan v/ adm. dir. Einar Magnus Strand Risikobilde 3. tertial 2013 5. Svært stor S A N N S Y N L I G H E T 4. Stor Kostnad nytt bygg Kondemnable

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Toril Stensrud Dato: 11.5.2011 Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr. 30.4.2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjon: Driftsresultat

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Sunnaas sykehus HF Mål 2013

Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF s mål for 2013 bygger på foretakets Langtidsplan for perioden 2013-2016, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2013. Til grunn for langtidsplan 2013-2016

Detaljer

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbeh.: Ekrem Dato 12.04.11 Sak 34/11 Virksomhetsstatus pr. 31.3. 2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner Driftsresultat pr.

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014 Risikovurdering og tiltaksplan fra Sunnaas sykehus HF v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde pr 3. tertial 2014 5. Svært stor S A N N S Y N L I G H E T 4. Stor

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2014

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2014 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2014 Risikovurdering og tiltaksplan Fra SunHF v/ adm.dir Einar Magnus Strand Risikobilde 1. tertial 2014 Svært stor 5 Ventetider S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 3 Moderat

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Tiltaksplan til LGG 2. tertial 2011, nivå 1 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial

Tiltaksplan til LGG 2. tertial 2011, nivå 1 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Tiltaksplan til LGG 2. tertial 2011, nivå 1 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Nødvendig elektronisk registrering og tilgang til

Detaljer

Tiltaksplan 1. tertial 2011

Tiltaksplan 1. tertial 2011 Tiltaksplan 1. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Likviditet Situasjonen i 2011 er ytterligere anstrengt og foretaket må tilpasse aktiviteten til gitte rammen.

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF 15.08. Rød skrift = 1.halvår 20 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2011 v/adm. dir. Einar Magnus Strand

Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2011 v/adm. dir. Einar Magnus Strand Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2011 v/adm. dir. Einar Magnus Strand Risikobilde 2. tertial: 5 Svært stor S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 - Publiserte BHL på web. * Nødvendig elektronisk registrering

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2015 Risikoområde Fullføring av Masterplan og nytt bygg medfører nye lokaler for nesten alle ansatte. Leveranse Sykehuspartner I løpet av 2015 vil tilnærmet alle ansatte

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015) Vedlegg til styresak 009-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015) Åpne etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for legemiddelverk Arbeidset Kommunalt brannvesen

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Vedlegg styresak 072-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Status etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for Statens legemiddelverk Arbeidset Kommunalt

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert )

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert ) Vedlegg sak 063-2014 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 28.08.2014) Åpne etter 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for legemiddelverk Arbeidset Kommunalt brannvesen Tilsyn

Detaljer

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Helsetilsyn Pasientrettighetsen Helsepersonelen Spesialisthelsetjenesteen Lov om psykisk helsevern Smittevernen Lov

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse 1. 2015 Risikovurdering og tiltaksplan fra Sunnaas sykehus HF v/ adm. dir. Einar Magnus Strand Risikobilde Svært stor 5 Kondemnable bygg S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 3 Moderat

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 3. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 3. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Månedsverk (lønnskostnader) Foretaket bruker flere månedsverk enn budsjettert. Årsaken til dette er: - Reelt overforbruk - Høyere sykefravær/foreldrepe

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Vedlegg sak 069-2017 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783

Detaljer

Intern revisjon alibi eller behov?

Intern revisjon alibi eller behov? Intern revisjon alibi eller behov? Avdelingsdirektørene Thomas Baardseng og Harald Henriksen Oslo 19. mars 2011 Grunnlovens 19 Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier anvendes og bestyres

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 18.12.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling..

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. 2016 - Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. Hovedmål 2016 Delmål Tiltak og forventet Overorndet visjon og mål for Helse Sør-Øst RHF Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Nivå 1 v/adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde 5 Svært stor S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 3 Moderat Liten Meget liten 2 1 1 Ubetydelig *Innkomstsamtalen -

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Sunnaas sykehus HF mål 2016 Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Målene for 2016 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2016-2019, samt oppdragog bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst 2016. Til grunn

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2015 Risikoområde Kondemnable bygg Kostnad nytt bygg Gjelder bygg A + B. Alle bygg har minimumsstandard relatert til NS for klassifisering av bygg. Bygg A + B er definert

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter 1 Fagdirektør Kirsti Bjune Sarpsborg 28. januar 2016 2 Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør stab Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen 3 4 Sunnaas

Detaljer

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Strategiplan Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Sunnaas sykehus HF, 17.11.2015 1 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonale og regionale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet... 3 1.2 Kvalitet

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse 2. 2015 Risikovurdering og tiltaksplan fra Sunnaas sykehus HF v/ adm. dir. Einar Magnus Strand S A N N S Y N L I G H E T S A N N S Y N L I G H E T Risikobilde Svært stor Stor 5

Detaljer

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget.

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget. Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2014 for Sunnaas sykehus HF Halvårsrapport (pr 31.07.14) med status resultatkrav 2014. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sunnaas

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Kvalitetsforbedring Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Brukerens behov skal være førende Gode, verdige og rettferdige tjenester til alle som trenger det, når de trenger det. mandag, 30. september 2013

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Sak 20/12 Virksomhetsstatus pr 29.2.2012

Sak 20/12 Virksomhetsstatus pr 29.2.2012 Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.3.2012 Sak 20/12 Virksomhetsstatus pr 29.2.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner Foretaket

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter. Adm. dir. Einar Magnus Strand

Pasientsikkerhetsvisitter. Adm. dir. Einar Magnus Strand Pasientsikkerhetsvisitter 1 Adm. dir. Einar Magnus Strand Organisasjonskart Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør stab Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen 2 Innhold

Detaljer

OPPFØLGING AV STYREVEDTAK DESEMBER 2010

OPPFØLGING AV STYREVEDTAK DESEMBER 2010 OPPFØLGING AV STYREVEDTAK DESEMBER 2010 Saksnr. Dato Sakstittel Saksbeh. Styrets enstemmige vedtak Ikke påbegynt 80/11 16.12.10 Budsjett 2011 Torbjørn Under behandlingen ble det av administrerende direktør

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 1 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2017

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2017 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan Risikoområde Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk virksomhet Ekstern finansiering av forskning Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettede bygg

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2016 (Oppdatert )

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2016 (Oppdatert ) Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2016 (Oppdatert 12.05.2016) Tilsyn og status for i 2014 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven SSA 19.12.2014

Detaljer

Sak 57/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør. 1. Status ad. Sykestua i Drøbak 25.9.2013. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

Sak 57/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør. 1. Status ad. Sykestua i Drøbak 25.9.2013. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 25.9.2013 Sak 57/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1. Status ad. Sykestua i Drøbak Styret besluttet november 2012 at Sykestua i Drøbak inngår

Detaljer

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 2 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt.

Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt. Vedlegg styresak 055-2012 Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 HSØ-mål og strategiske satsingsområder Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00126-25 Takker nei - Tilbud om midlertidig stilling ved Sunnaas sykehus HF P-mappe - Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/00150-11

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer