Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde:"

Transkript

1 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2012 v/ adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde: S A N N S Y N L I G H E T Svært stor Stor 5 4 -Antall polikliniske konsultasjoner -Epikrisetid -Sykefravær -Kondemnabel bygningsmasse Moderat Liten 3 2 -Finansieringssystem poliklinikk - ISO-sertifisering miljø -Effektivisering av innkjøp og logistikk - Oppfølging etter konsernrevisjon PAS/EPJ -Fristbrudd -Ledig bygningsmasse *Åpne dok. i EPJ -Levering fra SP -Svarprosent pasienttilfredshet -Timeavtale med svarbrev -Prevalensu.s. Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Giro: Foretaksnr.:

2 -Pasientsikkerhetskampanjen Meget liten 1 1 Ubetydelig 2 Lav *CARF-gransking -Ventetid -Involvering og oppf. av medarbeideru.s. -Økonomisk handlingsrom 3 Moderat KONSEKVENS 4 Alvorlig Forkortelser og tegn brukt i risikobildet: SP = Sykehuspartner EPJ = elektronisk pasientjournal *Nytt risikoområde Endring fra forrige tertial Risikovurdering: Høy risiko - I utgangspunktet ikke akseptabelt, skadereduserende tiltak må iverksettes Middels risiko - Risikoreduserende tiltak må vurderes ut fra kostnad og gevinst Lav risiko/nær utelukket - Aksepteres uten spesielle tiltak. Åpenbare risikoreduserende tiltak bør vurderes 5 Svært alvorlig 1. Mål for SunHF 2012 Områder Resultat / Status pr 1. tertial Resultat 2. tertial Målområde 1 Pasientbehandling 100 % av epikrisene skal sendes innen syv dager, og primærpasientene får tverrfaglig rapport i hånden ved utskrivelse Resultat etter 1. tertial 80,8 %. Det er igangsatt tiltak i de behandlingsteamene hvor epikrisetiden er spesielt lav. Resultat 3. tertial Risiko Korrigerende tiltak Ansvar for rapportering nivå 1 Seksjonsoverleger følger opp. -Personlig påminnelse fra helsesekretærene læringseffekt fra team som har gode resultater -Oppsummeringsmøte for pasient på primærrehabilitering avholdes senest 1 uke før utskrivelse. -Standardisere utforming av epikrisemal -Seksjonsoverlege er proaktiv i 2

3 Klinikkens behandlingsprogram er reakkreditert etter CARF-standarder Poliklinisk aktivitet økes til 2500 konsultasjoner, og deler av tilbudet foregår via videokonferanse Svarprosent på pasienttilfredshetsundersøkelsen er over 65 % Det er etablert 7 kompetansegrupper innen kliniske problemstillinger Pasientsikkerhetskampanjen følges opp iht nasjonale føringer, og fokusgrupper er etablert innen innsatsområdene sår, fall og legemiddelhåndtering Forberedelser til CARF akkreditering mai er gjennomført etter fremdriftsplan Foretaket har 395 konsultasjoner lavere aktivitet en budsjettert. Foretaket har vedtatt tiltak for å øke aktiviteten i 2. og 3. tertial. Svarprosent pr.1. tertial er 36,5% Omlegging til SIKT skapte problemer ift tilganger til undersøkelsen. Omorganiseringen har krevd mye oppfølging av lederne. Det er planlagt etablert syv kompetansegrupper fra i sykehuset etter anbefaling fra fagråd for klinikk og forskning Pasientsikkerhetskampanjen følges som planlagt. Aktuelle innsatsområder for SunHF: - Global Trigger Tool - Pasientsikkerhetsvisitt - Samstemming av oppfølging månedlig og følger data fra internrapportering -Ressursenheten utarbeider retningslinjer for stedfortreder/fravær sekretær Det arbeides med en reorganisering av poliklinikken med følgende tiltak: -Poliklinikken organiseres under klinikksjef fom tom Effektivisere av arbeidsprosesser gjennom endring av logistikk og rutiner -Forsterking av legeressurser, og en økt tilgang på tverrfaglige ressurser -Organisere ambulante tjenester i poliklinikken (120% sykepleier, 100% ergoterapeut) -Samle prosjekter som inngår i den polikliniske virksomheten -Klare rolle - og funksjonsbeskrivelser -Sikre tilgang -Teamkoordinatorfunksjon i alle team med spesielt ansvar for oppfølging av pas. tilfredshets u.s. Kvalitetssjef/ 3

4 legemiddellister - Pasientsikkerhetskultur Pasienten får oppdatert legemiddelliste Innsatsområde i på utskrivelsesdagen pasientsikkerhetskampanjen. Anbefalte føringer implementeres gjennom at maler er utarbeidet og lagt i DIPS. Endelig implementeringsplan ferdigstilles i juni. Fallhendelser er redusert Pasientsikkerhetskampanjen følges som planlagt der fallhendelser er prioritert område fra sen hnøst I 1. tertial var det 15 hendelser meldt i TQM (33 i samme periode i 2011) SunHF har under 3 % sykehusinfeksjoner Prevalensmålingen er gjennomført og viser 3,6 % første tertial. Det er økt prevalens ved en seksjon, og området må følges tett opp. Kvalitetssjef/ -Handlingsplan og tiltaksplan utarbeides i hver seksjon etter 1. tertial - Lokal Innsatsgruppe deltar i læringsnettverk som starter november Håndhygienekampanje og ingen toleranse for bruk av håndsmykker i klinikken -Oppfølging avgjennomføringen av prevalensmåling SunHF har ingen fristbrudd 0 fristbrudd Elektroniske meldinger (henvisninger, epikrise og pleie- og omsorgs-meldinger) er innarbeidet i foretaket rød -Følge opp saken i samhandlingsnettverket. Pasienten får timeavtale sammen med en bekreftelse på mottatt henvisning. Fungerer ikke pga IKT løsninger som ikke fungerer. Meldes til Samhandlingsenheten (samhandlingsnettverket) Gamle ressursskjemaene brukes inntil ny løsning er tilgjengelig. Punktmåling gjennomført 1. tertial (uke 7). Tellingen viser at i 33 av 68 (48,5 %) henvisninger er det sendt time sammen med bekreftelse -Tiltak gjennomføres i forbindelse med felles henvisningsmottak og ressurspool leger. Inntakskoordinatorer involvert i prosessen. -Området ivaretas gjennom tiltaksplan etter konsernrevisjon av det pasientadministrative system -Utarbeide rutiner for koding slik at resultat fremkommer i rapport i DIPS og ikke må telles manuelt. 4

5 Ingen pasienter venter mer enn 60 dager på behandlingstilbud etter søknad er behandlet System for kartlegging av ernæringsstatus der vi sikrer pasientens oppfølgingsbehov ved utskrivelse er etablert Oppfølging av pasienter hjemme via teknologiske løsninger er etablert i deler av tjenestetilbudet Tilbudet til barn både som pasient og pårørende er gjennomarbeidet og kvalitetssikret gjennom 2012 Målområde 2 Forskning, utvikling og innovasjon Universitetsfunksjonen for fire ansatte (leger) ved Medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin (undervisningsendringer, forskningssamarbeid) er videreutviklet Forbindelsen med Psykologisk institutt, Universitet i Oslo videreutvikles til to ansatte (psykologer) Fagsjef spesialpedagog videreutvikler forbindelse med Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo Fagsjefer i ergoterapi, sykepleie og fysioterapi søker bistillinger ved Høyskolen i Oslo og Akershus ved Norges idrettshøyskole Avtaler med gjesteprofessorer og forskergruppe ved Karolinska Institutet i fysioterapi, ergoterapi og sosialt arbeid, inklusive oppstart av felles forskningsprosjekt, er videreutviklet Pr april har pasientene som venter ventet i gjennomsnitt 63 dager fra henvisningen ble mottatt. Er ivaretatt gjennom sykepleiedokumentasjon Poliklinikk via telemedisin prosjekt er etablert 49 konsultasjoner er gjennomført i 1. tertial. Planlegging av endring av tilbud til barn i HS er gjemnnomført. Endring skal iverksettes 2. tertial. Planlegging av etablering av egen barneenhet i nytt bygg (2014) Tre personer er formelt ansatt, den fjerde personen er under ansettelse Formelt møte er avholdt med positivt resultat Ansettelse i kombinert stilling er gjort Detaljert forslag om ansettelse foreligger Ansettelse per i tre stillinger som førsteamanuensis HiOA, og en stilling NIH Videreføring av etablert samarbeid Fortsette nåværende avtaler ut 2012, nye avtaler etter revurdering videre -Ernæringsfysiolog etableres i foretaket fra 2013 i samarbeid med UiO. -Avklare verktøy for kartlegging av ernæringsstatus. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. 5

6 Avtale med gjesteprofessor i sykepleievitenskap (Syd-Danske Universitet), og gjesteprofessor i medisin (Gøteborgs Universitet) er videreutviklet Ernæringsfysiolog i kombinasjons-stilling SunHF/Avdeling for ernæringsvitenskap (UiO) er på plass i løpet av 2. halvår 2012 og skal skape grunnlag for kliniske tjenester, undervisning og forskning innen ernæring Det er regelmessig opplæring/ repetisjon i kunnskapsbasert praksis for alle fagpersoner Nærmere kontakt med kompetansesenteret i forskning for Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus (OUS) er etablert Internt forum med formål å bedre samarbeid forskning/klinikk, og opprette kombinerte stillinger forskning/klinikk er under etablering Minimum 25 artikler per år i fagfellevurderte fagtidsskrifter publiseres, og minimum tre doktorgrader per år ferdiggjøres Internasjonalisering gjennom aktiv deltakelse i ulike fora, multinasjonalt forskningsprosjekt og søknad om eksterne midler, også EU-midler, er startet Innovasjonskultur er etablert og implementert på SunHF SunHF har et innovativt samarbeid med næringsklynger Videreføring av etablert samarbeid Fortsette nåværende avtale ut 2012, ny avtale etter revurdering videre Utlysning av stilling er planlagt med ansettelse fra Gjennomføres for de enkelte faggrupper Kontakt etablert og mer formelle kontakter vil planlegges Opprettet Fagråd, hvor diskusjon om kombinerte stillinger inngår Hittil 10 artikler og 3 doktorgrader (per 1.6.) Flere internasjonale kontakter er knyttet Innovasjonsteamet møtes regelmessig. Innovasjonspatruljen arbeider aktivt oppsøkende i foretaket med innovasjon Det er gjennomført et skulle ønske jeg hadde seminar Etablert idebank på foretakets intranett Det er etablert en gruppe for søknad om VRI midler og deretter Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Forskn.dir. Strategisjef Strategisjef 6

7 OFU kontrakt ad utvikling av spillteknologi og rehabilitering ved foretaket Det er etablert samarbeid med Arena Helse knyttet til velferdsteknologi, søknad er utarbeidet sammen med Nesodden kommune for samhandlingsmidler til dette. Målområde 3 Kunnskapsutvikling og god praksis SunHF bruker etablert og ny teknologi for Prosjekt sårpoliklinkk er etablert. Samhandl.sjef å fremme samhandling både internt og eksternt Det er behov for opplæring SunHF har innført regionale I prosess Samhandl.sjef styringssystem for informasjonssikkerhet Kompetanse knyttet til bruken av PAS/EPJ gjennom strukturert modulopplæring er økt Det er etablert særfaglige og tverrfaglige modulbaserte kompetanseutviklingspakker for ansatte i klinikken Kompetanseoverføring til kommuner og andre samarbeidende instanser er satt i system Etablerte behandlingslinjer for foretakets målgrupper er tilgjengelig på sykehusets internettsider Evidensbasert/kunnskapsbasert praksis via helsebiblioteket er tilgjengelig for alle ansatte Lærings- og mestringssenteret (LMS) er styrket som helsepedagogisk ressursmiljø i helseforetaket SunHF har etablert regional veiviserfunksjon for habiliteringsområdet, i Opplæring for erfarne DIPS brukere i juni Arbeidet er iverksatt med fagansvarlige og skal startes opp i januar prosjekter i gang Follo og Oslo Dette er knyttet til Internettløsningen, og Kommunikasjonsavdelingen Regional søker en løsning -Følge anbefaling fra Kommunikasjonsavdelingen Regional Samhandl.sjef Samhandl.sjef Samhandl.sjef Samhandl.sjef Tilgjenglig via ny plattform Samhandl.sjef Det er gått ut tilbud om kurs til ansatte i klinikk (ikke gjennomført). Det planlegges å lage e-læringskurs på tema. I Trainee programmet som etableres, er det lagt inn som fast bolk x 3. I prosess Samhandl.sjef 7

8 samarbeid med OUS Alle helseforetakene i regionen er koblet inn på nettsiden til Regional koordinerende enhet I prosess, dialog med fem av syv sykehusområder Målområde 4 Organisering og utvikling av fellestjenester Prosjekt Fremtidsrettede servicetjenester Pågående pilot i SunHF er implementert til drift Servicemedarbeider Kravene til leveranse for området innkjøp Se konkrete målkrav for og logistikk er oppfylt fagområdet Etiske retningslinjer for innkjøp og Implementeringsplan er utarbeidet leverandørkontakt med ny rutine er med mål implementert alle implementert alle fagmiljøet fagmiljøer innen mai d.å. Lokalt produktråd er etablert i foretaket Er etablert. Lagt ut mnd møteplan Nytt fagsystem for saksarkiv er implementert så snart regional gjennomføring er på plass Videreutviklet plan for SunHF eiendomsmasse er etterfulgt for 2012 Intern prosjektplan er utarbeidet og klar Regional utrullingsplan foreligger ikke pr mai Romfunksjonsprogram (RFP) og skisseprosjekt er utarbeidet og godkjent. Kvalitetssikring i forhold til opprinnelig RFP for hele sykehuset er gjennomført, og tegninger /RFP er deretter justert. Konseptfasedokument for nybygg klargjøres for styrebehandling i juni og oversendelse til HSØ for godkjenning. Samhandl.sjef rød -Kartlegge sykefraværet og synliggjøre Avd.sjef for ansatte Servicesenter -Internrevisjon sykefravær -Utarbeide tiltaksplan for reduksjon av sykefravær med realistisk internt resultatmål sykefravær i samarbeid BHT Avd.sjef Servicesenter -Følge implementeringsplanen Avd.sjef Servicesenter Avd.sjef Serviceavd. Avd.sjef Servicesenter Avd.sjef Servicesenter Miljøledelse og plan for sertifisering etter miljøstandarden ISO er implementert Følger milepælsplan -Konkret tiltaksplan for ISOsertifiseringen ved SunHF er under utarbeiding -Justert milepælsplan er under Avd.sjef Servicesenter 8

9 80 % av avtaler er tatt i bruk 82 % av avtalene er tatt i bruk etter 1. tertial 70 % av innkjøpssystem er tatt i bruk 76 % av innkjøpssystemet er tatt i bruk etter 1. tertial 90 % av elektronisk produktkatalog er tatt 64,16 % av elektronisk i bruk produktkatalog er tatt i bruk etter 1. tertial SunHF bruker forsyningssenteret for innkjøp med 1,4 millioner kroner SunHF benytter HSØs elektroniske plattform som grunnlag for videreutvikling av elektroniske fellestjenester SunHF har stabile kompetansenettverk innen IKT utarbeiding -Vurdere andre moduler integrert mot Agresso i samarbeid SP (ivaretar kun FS) -For å oppnå måltallet må foretaket over på e-handel. Avd.sjef Servicesenter Avd.sjef Servicesenter Avd.sjef Servicesenter Hittil i år er det benyttet til 0,5 mill Avd.sjef Servicesenter HSØ 1(SIKT) er etablert som Samhandl.sjef plattform for SunHF Fungerer på flere applikasjoner. DIPS, telemedisin, Personalportalen, TQM, Opplæringsplaner Samhandl.sjef Bruk av eksisterende elektroniske Ikke operasjonalisert Sak til IKT-forum 2 tertial Samhandl.sjef systemer er effektivisert Målområde 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere SunHF har implementert nasjonal lederplattform Nasjonal lederplattform er pt. ikke sluttført. SunHF er delaktig i HR dir. SunHF har utviklet og tatt i bruk obligatorisk, modulbasert lederutviklingsprogram Lederopplæring og brukerstøtte i de ulike elektroniske styringssystemer er tilrettelagt SunHF har utviklet og tatt i bruk elektronisk obligatorisk nyansattprogram prosessen. Er i drift HR dir. Er en del av lederprogrammet HR dir. Nyansattprogrammet er i produksjon. Har måttet nedprioritere grunnet andre prosjekter, men vil bli høyt prioritert frem mot sommerferien. Mål om implementering er september Ferdigstille nyansattprogram -Implementere nyansattprogrammet i løpet av høsten 2012 HR dir. 9

10 Alle ansatte har vært involvert i I henhold til våre rutiner skal alle oppfølging av medarbeiderundersøkelsen enheter ha gjennomført etterarbeidet Rapport til AMU i juni Pasientsikkerhetskampanjen følges opp Spørreundersøkelsen avsluttes 1. gjennom kartlegging av juni pasientsikkerhetskulturen blant ansatt i klinisk arbeid SunHF har HMS, herunder IA-arbeidet, som et prioritert fokusområde på alle nivåer i foretaket SunHF har fokus på utvikling av livsfasepolitikk for våre ansatte. God senioroppfølging slik at foretakets ansatte står i jobb så lenge de ønsker, er spesielt prioritert (IA) Ny felles bedriftshelsetjeneste med Nesodden kommune er implementert og ansatte bruker tjenestene aktivt Sykefraværet er under 7,0 % Alle ansatte som har registrert ønske om heltid skal få vurdert mulighet for økt stilling ved foretaket Foretaket har egne HMS mål i sin handlingsplan for HMS er tema i de lokale handlingsplanene og på alle personalmøter. SunHF har et tett samarbeid med arbeidsmiljøsenteret i Akershus og NAV Nesodden i vårt IA arbeid. Fokus på lederveiledning i IA arbeidet. Seniorpolitikk er et viktig IA - mål for Det er opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til en overordnet seniorpolitikk. Gruppen skal ferdigstille sitt arbeid innen medio juni. HR dir. HR dir. HR dir. HR dir. 3 årig prosjekt felles BHT er i drift HR dir. Pr 1. Tertial er sykefraværet på 8,8 %. Sykefraværet har vært stigende siden oktober 2011 og frem til og med februar Tendensen fra mars er igjen synkende (8,0 %). Foretaket ligger uansett langt over måltallet for SunHF har gjennomført kartlegging av deltid i løpet av høst 2011 og vår Resultatet rød -Høyt fokus på oppfølging av ansatte. -Det er igangsatt tiltak i de to enheter som representerer det høyeste fraværet. -Det vil bli utarbeidet målrettede tiltak tilpasset disse enhetene. HR dir. HR dir. 10

11 Arbeidsplaner til tilpasset organisering og pasientbehandling er utarbeidet og implementert All opparbeidet ferie er avviklet innen Analyser er gjennomført og planer for fremtidig kompetanse- og personellbehov i et 2020-perspektiv er fremlagt av dette viser at kun et fåtall av de deltidsansatte ønsker å øke sin stillingsandel. De som har registrert ønske om økt stillingsandel får individuell oppfølging. Resultatet er at de aller fleste har fått ønsket stillingsbrøk. SunHF gjennomførte tiltak fra Raps-arbeidet høsten En større OU prosess medførte at utarbeidelse av tilpassede arbeidsplaner måtte skyves til Dette arbeidet vil bli sluttført i løpet av 2. tertial Det er utarbeidet retningslinjer for uttak av ferie gjennom året. Status viser at 45 % av ferien er planlagt. Målet er 80 %. Det er opprettet en prosjektgruppe som har ansvaret for dette arbeidet. Planlagt sluttført i løpet av 3. tertial Målområde 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring SunHF leverer et positivt resultat på 19,5 millioner for 2012 Plan for videreutvikling av bygg- og eiendomsmassen er fulgt Foretaket leverer et resultat pr 1. tertial på ca -3,2 mill. Der er et positivt budsjettavvik på 0,8mill. Hvis økte pensjonskostnader tas hensyns til er det positive budsjettavviket på 4 mill. Foretaket har lavere lønnskostnader enn budsjettert. Planprogram for områdeplan Sunnaas ligger ute på offentlig høring. Nesodden kommune har signalisert at erstatningsbygg for kondemnable bygg kan bygges etter gjeldende reeringsplan fra -Nye retningslinjer følges tett opp av HR-enheten. -Det vil bli tatt ut rapporter hver tertial. -Gjennomføre dialogmøter med klinikk og avdelingene månedlig for raskt å kunne igangsette tiltak ved avvik. -Gi tilstrekkelig styringsinformasjon til lederne i foretaket. HR dir. HR dir. HR dir. Øk-dir. Øk.dir. Servicesjef 11

12 SunHF har videreutviklet bruk av elektroniske verktøy innen økonomistyring SunHF har videreutviklet styringsinformasjon som benyttes i beslutningsarbeid Behovet for etablering av egen analyseenhet i foretaket er utredet Det er utarbeidet romfunksjonsprogram og skisseprosjekt for nytt bygg som skal erstatte kondemnabel bygningsmasse, bygg A /B, som rives når nybygg er ferdigstilt. Skisseprosjekt og romfunksjonsprogram er godkjent av styret i SunHF. -Ny kontakt i Agresso er etablert og samarbeidsmøte planlagt i mai. -Avventer avgjørelse i HSØ ang LIS-system Økonomi- og analyseenheten har gjennomgått styringsinformasjon med Klinikk og HR. Forslag til fast uttrekk av data er gjort. Det er gjennomført kartleggingsmøter med Klinikk og avdelinger for behov for data og ønske om kompetanse i analyseenheten. -Gjennomgå eksisterende rutiner for Øk.dir. registrering i Agresso -Kartlegge opplæringsbehov -Vurdere nye løsninger med Agresso Web og App til oppgaver -Kartlegge og rette feil i logistikkdelen av Agresso -Følge HSØ sin plan for innføring av LIS-system -Følge opp forslag til fast uttrekk Øk.dir. -Avtale møte med Samhandlingsavdelingen for kartlegging av styringsdata i deres ansvarsområde. -Avklare hvem som har ansvar for og hvem som tar ut data i den styringsinformasjonen foretaket ønsker -Sammenstille foretakets behov for Øk.dir. analysearbeid og kompetansebehov. -Fremlegge anbefaling til FTL 2. Internt målekort og virksomhetsstatus Statusrapport 30. april : Bærekraftig utvikling igjennom god økonomistyring 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere Resultat Likviditet Sykefravær forrige mnd Gj.sn. månedsverk brutto Gj.sn. månedsverk netto 12

13 Mål Status Avvik Mål Status Avvik Mnd. Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Sunnaas sykehus HF -4,0-3,2 0,8 18,2 27,1 8,9 8,0 % 7,0 % 8,8 % 1,8 % 506,7 531,0 516,0 15,0 Felles kostn, finans og stab 83,0 82,7-0,3 10,5 % 7,0 % 12,3 % 5,3 % 27,5 28,1 Klinikk -53,7-53,2 0,5 8,0 % 7,0 % 8,8 % 1,8 % 366,2 372,3 Samhandlingsavdelingen -10,6-10,4 0,1 2,0 % 7,0 % 3,5 % -3,5 % 17,5 17,7 Servicesenter -15,3-14,9 0,4 13,9 % 7,0 % 12,0 % 5,0 % 39,4 42,6 Forskningsavdelingen -7,9-7,8 0,1 5,3 % 7,0 % 8,0 % 1,0 % 25,8 25,2 TRS kompetansesenter 0,4 0,4 0,0 3,2 % 7,0 % 4,3 % -2,7 % 30,4 30,2 Økte pensjonskost på 3,18 mill blir trolig dekket av HSØ. I så fall et pos. bud.avvik på 4 mill. Kommer når indikator er klar 6: Bærekraftig utvikling igjennom god økonomistyring DRG heldøgn DRG poliklinikk Antall konsultasjoner poliklinikk Antall konsultasjoner Raskere Beleggsprosent tilbake Mål Status Avvik Mål Status Avvik Mnd. Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Sunnaas sykehus HF / Klinikk 1901,0 1881,1-19,9 45,1 26,4-18, % 84 % 83 % -1 % 6: Bærekraftig utvikling 1: Pasientbehandling Antall liggedøgn Ventetid Fristbrudd Åpne dokumenter EPJ Gj.sn. vurderingstid henv. Mål Status Avvik Mål Status Avvik Mnd. Mål Status Avvik Mål Status Avvik Mnd Mål Status Avvik Sunnaas sykehus HF / Klinikk ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,2 42,0 8,5 33,5 30 virkedager er lik 42 dager 3. Kvalitetsmål som ikke er dekket av mål for SunHF 2012 Måleindikatorer Årets måltall Årets Nivå 1 Resultat 1. tertial måltall Nivå 2 Akkumulert resultat 2. tertial Akkumulert resultat 3. tertial Status risikobilde Korrigerende tiltak 13

14 Målområde 1 - Pasientbehandling Timeavtale m/svarbrev 100 % 48,5 % Punktundersøkelse Tiltak iverksettes i samsvar med handlingsplan for konsernrevisjon 2011 (vedlegg 1) FIM-registrering ved primæropphold Antall inn Antall ut 75/38 55/22 Kontinuerlig arbeid med FIM. Teamkoordinator med kontrollfunksjon. Pasienttilfredshet >87 % 94,8% - helhetlig vurdering Individuell plan vurdert 100 % 595 av 1299 Forankre prosedyre hos alle teamkoordinatorer pas= 48,8% Behandlingsplan/EDS innen 24 >90 % 61% timer Gjennomsnittlig liggedøgn utskrevne pasienter Antall HS 25,5 RMN 53 PVO 7,4 Tolkesamtaler Antall 47 Målområde 3 - Kunnskapsutvikling og god praksis Antall LMS-kurs Antall 17 Deltakere LMS-kurs Antall 183 Eksterne elæringskurs - antall kurs - antall kommuner - antall deltakere Utvikl.omr. 1 kurs 1 komm. 3 deltakere Målområde 4 - Organisering og utvikling av fellestjenester Risikoavfall 9,4 tonn 3,0 tonn Måltall 2012 satt ut fra erfaringstall 2011 med økt antall smittepas. I 2. og 3. tertial. Ingen andre erfaringstall å bygge på. Konkrete tiltak utarbeides og følges opp i samarbeid med miljøforum Energiforbruk 7,7 GWh 2,3 GWh Oppetid DIPS 99,9 % 99,7% Nedetid i forbindelse med omlegging til SIKT i febr./mars. 100 % oppetid i april. Oppetid SOMA 99,9 % 99,2% Følges opp av IKT-enheten Polikliniske konsultasjoner via Antall 17 telemedisin Pasientrelaterte videokonferanser Antall 49 timer Det er en reduksjon fra forrige tertial på 7,5%, og det vil bli satt fokus på de seksjoner der det er nedgang. 14

15 Interne administrative videokonferanser Antall timer 456 timer Økning siden forrige tertial 4. Lovkravene Områder Resultat 1. tertial Informasjons-sikkerhet Alle prosedyrer er Inkl. opplæring oppdatert før CARFgranskning Overføring til SIKT har ført til stabil drift og økt tilgjengelighet av helseopplysninger Brannvern- Inkl. obligatorisk opplæring Pasientsikkerhet Inkl. obligatorisk opplæring HLR Obligatorisk opplæring er gjennomført etter plan Relevante innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen er fulgt opp Medisinsk utstyr (MTU) Ingen anskaffelser 1. tertial Inkl. obligatorisk opplæring Resultat 2. tertial Resultat 3. tertial Status risikobilde Korrigerende tiltak Kompetanseprogram for informasjonssikkerhet tilrettelegges for videre bredding Styringssystem for informasjonssikkerhet er vedtatt innført i hele HSØ Ledere må legge til rette for å nå målet om at alle ansatte deltar på obligatorisk opplæring innen årets utgang Implementere endelig prosedyre for samstemming av legemiddellister. Gjennomføre kartlegging av pasientsikkerhetskultur i klinikken. Forts. GTT-måling Planlegge pasientsikkerhetsvisitter høsten 2012 Evaluere organisering av kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg Vedtatt nytt mandat for sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg Se ellers pkt.3 i LGG Gjennomført tilsyn med DSB: ingen avvik 5. Avvik og forbedringspunkter 15

16 Indikator Mål Resultat 1. tertial Pasientrelaterte Lære av feil 108 hendelser (152 i 2011) Alvorlighet: 0 katastrofale 26 alvorlige 30 liten 3 ubetydelige Medarbeiderrelaterte Inkl. HMS-hendelser Lære av feil 56 hendelser (32 i 2011) Alvorlighet: 0 katastrofale 4 alvorlige 6 liten 0 ubetydelige Driftsrelaterte Lære av feil 87 hendelser (109 i 2011) Alvorlighet: 0 katastrofale 4 alvorlige 6 liten 0 ubetydelige TQM - Antall åpne hendelser Effektiv saksbehandling 2011: : 43 Resultat 2. tertial Resultat 3. tertial Status risikobilde Korrigerende tiltak Alvorlighet: Alvorlighet: 2 pasientskader meldt til Helsetilsynet: begge alvorlige fall: den ene ble behandlet hos tannlegevakten og den andre hos legevakten. Fokusgruppe arbeider med fall. Forbereder innføring av ny meldeordning fra 1. juli 2012 Alvorlighet: Alvorlighet: Økning i antall hendelser fra 2011, ingen katastrofale Alvorlighet: Alvorlighet: Nedgang i antall hendelser, ingen katastrofale Noen ansatte melder om at de savner tilbakemelding 6. Tilbakemeldinger/klager. Indikator Mål Resultat 1. tertial Pasienter/ brukere Hvert team arbeider med to forbedringsog et bevaringsområde fra pas. tilfreds- Resultat 2. tertial Resultat 3. tertial Status risikobilde Korrigerende tiltak 12 De fleste klagene gjelder førerkortvurderinger. Klagene behandlers fortløpende i klinikken 16

17 hetsundersøkelsen Pårørende Mottatt klage på håndhygiene Samarbeidspartnere u.a. Mediaomtale Mindre enn 20 % negative medieoppslag Medarbeidere Hvert team arbeider med to forbedringsog et bevaringsområde fra medarbeiderundersøkelsen Totalt antall:143 Nøytrale: 135 Positive: 7 Negative: 1 Håndhygiene tiltak er iverksatt og følges opp i samsvar med styrevedtak i HSØ Potensielle negative mediesaker ifm ansatt sak i Askim og sykestua Drøbak. Korrigerende tiltak: full beredskap på eventuelle mediehenvendelser 7. Interne revisjoner (status for lukking av avvik etter interne revisjoner) Klinikk/ avdeling Revisjonsområder Lukkefrist Antall avvikantall anmerkninger Ikke lukkede avvik Korrigerende tiltak Revisjonsprogram 2011 PVO 1.Henvisningsrutiner Avvik: Opplæring av overleger - gjennomføring og dokumentasjon Klinikken tar ansvar for oppfølging PVO, team 5. Håndtering av medisinsk teknisk 1 utstyr HS 6. HMS stoffkartotek (gjennomført ) PVO HS 11. Legemiddelhåndtering føring av ordinasjonsark for legemidler 11. Legemiddelhåndtering føring av ordinasjonsark for legemidler Avvik: Manglende fulllversjon av noen sikkerhetsdatablad som for eksempel sterusil (2 steder) Avvik: Lege forskriver ikke anbefalt preparat som beskrevet i standard for ordinering av legemidler. Avvik: Ordinasjonsarkene er ikke fylt ut slik prosedyren krever. Revisjonsprogram Klinikk/ 1. Epikrisetid (september ) 17

18 Seksjon PVO Klinikk/ seksjon HS Alle pasienter får epikrise og tverrfaglig rapport innen 7 dager etter utskrivelse 2. Pasientsikkerhet HMS Håndhygiene og bruk av smykker i pasientrettet arbeid 3. Legemiddelhåndtering Klinikk/ seksjon HS Oppfølging av revisjoner Klinikk/ 4. Legemiddelhåndtering Seksjon Oppfølging av revisjoner PVO Klinikk/ Seksjon RMN Klinikk/ Seksjon PVO Klinikk/ Seksjon HS preparater Klinikk/ sekjson RMN Klinikk/ seksjon RMN Klinikk/ Seksjon RMN Servicesenter Klinikk 5. Legemiddelhåndtering Oppfølging av revisjoner Legemiddelhåndtering Oppfølging av revisjon på A- og B- preparater 7. Legemiddelhåndtering Oppfølging av revisjon på A- og B- 8. Legemiddelhåndtering Oppfølging av revisjon på A- og B- preparater 9. HMS - MTU System for opplæring i bruk av medisin teknisk utstyr 10. HMS - miljøstyring Håndtering av risikoavfall 11. Sykefravær Oppfølging av sykemeldte 12. Opplæring av nyansatte leger Gjennomføring av opplæringsprogram for nyansatte leger (oktober) (april) gjennomføres 14. juni (juni) (september) (oktober) (november) (januar 2013) (juni/august) (oktober) (april) gjennomføres 4. juni. (november) 18

19 8. Konsernrevisjoner Revisjonsområde Avvik/anmerkninger Lukkefrist Ikke lukkede avvik Korrigerende tiltak 2011: Intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet Arbeidsgruppen har utarbeidet handlingsplan og tiltak er iverksatt etter plan Utvidet tidsfrister innen enkelte områder til Det vises til vedlagte handlingsplan 2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis (gjennomføres av konsernrevisjonen i HSØ) 2012: Tilstandsbeskrivelser av inter styring og kontroll, samt oppfølging av revisjoner. første tertial Gjennomført 2. tertial 2011 Følge anbefalingene som blir gitt etter nasjonal internrevisjon. H.dir har utarbeidet nye prosedyrekoder. Opplæring av nyansatte planlegges inn i opplæringsprogram for nyansatte. Prosjekt testing av nye prosedyrekoder pågår i Sun HF i Nye reviderte koder skal etter planen innføres nasjonalt Manglende support fra Sykehuspartner fører til betydelige forsinkelser i kodetestingen. 9. Eksterne tilsyn Tilsynsmyndighet Lovområde for tilsyn Antall tilsyn Antall avvik i 2012 i 2012 Antall ikke lukkede avvik Fra 2011 og tidl Kommentarer Statens Helsetilsyn Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelse-tjenesteloven 19

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015 Ledelsens gjennomgåelse 1. 2015 Risikovurdering og tiltaksplan fra Sunnaas sykehus HF v/ adm. dir. Einar Magnus Strand Risikobilde Svært stor 5 Kondemnable bygg S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 3 Moderat

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer