Intern revisjon alibi eller behov?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intern revisjon alibi eller behov?"

Transkript

1 Intern revisjon alibi eller behov? Avdelingsdirektørene Thomas Baardseng og Harald Henriksen Oslo 19. mars 2011

2 Grunnlovens 19 Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier anvendes og bestyres paa den af Storthinget bestemte og Almenvæsenets nyttigste Maade Oppgaven er altså Kongens (regjeringens) og Stortinget står ikke i direkte forhold til selskapene Eierstyringen innebærer at selskapene skal forholde seg til departementet i eierspørsmål Ansvar for grunnleggende styring og kontroll 2

3 Aksetittel Problemformulering Riksrevisjonssaker Antall totalt RHF-saker

4 Et lite utvalg fra Riksrevisjonen 2002: Klar tale og gode forslag fra RR? Alle som skal operere må planlegge! Ikke vær i veien for de som skal operere! Kirurger! Stå opp tidligere!! 4

5 Diagnose fra Riksrevisjonen DOK1 2004: Anskaffelser ( En sak ble avgjort i 2011) Avstemminger - tilskudd Kvaliteten på rapporteringen og manglende rapportering Måloppnåelse ventelister Brudd på ventetider og liggetider Manglende måloppnåelse rehabilitering og habilitering Manglende individuell plan Økonomisk balanse Avvikende rapportering psykisk helsevern Feil ved innsatsstyrt finansiering Mangler ved oppfølging og etterlevelse av retningslinjer og styringskrav 5 Intern revisjon Alibi eller behov

6 Lover og regelverk etterleves Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk (blodbank og apotek) Datatilsynet Mattilsynet Arbeidstilsynet (HMS) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (HMS) Statens forurensningstilsyn (HMS) Statens strålevern (HMS) Statens helsetilsyn / Statens institutt for folkehelse (HMS) Fylkesmannen (HMS) Luftfartstilsynet Lokalt el-tilsyn (HMS) Kommunalt brannvesen (HMS) Kommunene Apotekloven Bioteknologiloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Genteknologiloven Helseregisterloven Helseforetaksloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven Kommunehelsetjenesteloven Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. Lov om biobanker Lov om strålevern og bruk av stråling Lov om forbud mot kjønnslemlestelse Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om legemidler Lov om medisinsk utstyr Genteknologiloven Lov om psykisk helsevern Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Lov om sterilisering Forurensningsloven Lov om strålevern og bruk av stråling Luftfartsloven Lov om svangerskapsavbrudd Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Pasientrettighetsloven Pasientskadeloven Smittevernloven Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven Produktkontrolloven Sosialtjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Tannhelsetjenesteloven Matloven Plan- og bygningsloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Lov om 1. og 17. mai Lov om lønnsgaranti Permitteringsloven Tobakkskadeloven Brann- og eksplosjonsvernloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Produktkontrolloven Sivilforsvarsloven Brann- og eksplosjonsvernloven 6 Norwegian Ministry of Health and Care Services

7 Vi lover bot og bedring.. Iflg RR viser vi vilje til å rydde opp Vi vil etablere interne kontrollsystemer Vi vil etablere internrevisjon 7

8 Internrevisjonene ble etablert 8

9 Planer og rapporter 9

10 God virksomhetsstyring 10

11 Intern revisjon nyttig for HOD? Planlagt tiltak Plan strategisk utvikling HSØ Pasientbehandling Kartlegge om det er etablert god styring og kontroll Avdekke uregelmessigheter Øke forståelse/kunnskap om virksomhetsstyring Lage metodisk opplegg for vurdering av hf s interne styring og kontroll Nytte 11

12 12

13 13

14 Statsråders skjønn framfor byråkrati! Bevilgningsreglementet og innkjøpsreglene må mykes opp slik at statsråder og byråder får legalt armslag for å drive politikk. Den kontrolliveren som nå brer om seg, kan drepe innovasjon og virkelyst, skriver redaktør Magne Lerø. (Ledelse ) 14

15 Intern revisjon vs Departementets kontroll ansvar Kontrollansvar del av styringsansvaret Kontrollere om målene er nådd Revisor primærkontroll Innsamlingskontrollen Lotteri- og stiftelsestilsynet 15

16 Intern kontroll og revisjon i forvaltningsorganer 16

17 Store utfordringer for departementene Strategi rettet mot å oppnå mål Kan IR hjelpe her? Måleparametre Riktige resultatkrav Risikohåndtering Rammer for risikostyring Evalueringskriterier Evalueringskompetanse???? Gjennomgå risikoprossen og nøkkelkontroller Vurdere styrings- og kontrolltiltak?? 17

18 Thomas og Harald takker for seg 18