Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt."

Transkript

1 Vedlegg styresak Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 HSØ-mål og strategiske satsingsområder Den første matrisen inneholder de målene som Helse Sør-Øst RHF har vedtatt og de strategiske satsingsomområdene SSHF har vedtatt. Mål i oppdragsdokumentet 1. Det skal ikke være fristbrudd 2. Ventetiden skal reduseres 3. Sykehusinfeksjon skal under 3 % (4 % i løpet av 2012) 4. Time i første brev fra sykehuset 5. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen 6. Frigjøring av midler til økt investering Satsingsområder i SSHF strategiplan 7. Kvalitet og pasientsikkerhet 8. Kultur for helhet 9. Samhandling for høyere kvalitet og effektivitet 10. Rusbehandling 11. Kreftbehandling det beste helseforetaket Risikovurdering SSHF 1. tertial 2012 s. 1

2 Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 HSØ-mål og strategiske satsingsområder Sannsynlighet Øk. handlingsrom 9. Samhandling Konsekvens 3 7. Kvalitet og pasientsikkerhet 11. Kreftbehandling 10. Rusbehandling 3. Sykehusinfeksjoner under 3 % 2. Redusere ventetid 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd 8. Kultur for helhet Oppfølging medarbeiderundersøkelse 4. Timeavtale sammen med bekreftelse Risikovurdering SSHF 1. tertial 2012 s. 2

3 HSØ-mål og SSHFs satsingsområde - iverksatte og planlagte tiltak i forhold til risikoområder Risikoområder med Tiltak "rød" status 8. Kultur for helhet Ferdigstilt handlingsplan vedtatt og iverksettes umiddelbart. Presenteres for styret i mai Utvikle felles fagprosedyrer for hele SSHF. Opprette tverrgående fagråd innenfor seksjonene. Risikoområder med Tiltak gul status 3. Sykehusinfeksjon er under 3 % Endres fra rødt til gult (4/4 til 4/3) Målemetoden innebærer stor usikkerhet, men målingene viser et relativt stabilt nivå. Handlingsplan for smittevern ble revidert høsten Måloppnåelse på under 3 % skal skje trinnvis i planperioden med delmål 4 % i Kultur- og holdningsskapende tiltak forsterkes med spesielt fokus på håndhygiene. 1. Fristbrudd Flyttes fra 3/4 til 4/2 Omfanget fristbrudd er redusert i Særlig utfordring knyttet til tinnituspasienter i SSA. Omfanget av tilbud til denne gruppen er til vurdering. Tiltak for å øke kapasiteten på ortopedi og ØNH vurderes, inkludert legebemanning. SSHF får ikke tildelt nødvendige legenummer fra Helse Sør-Øst RHF. Fristbrudd er tema i adm. direktørs månedlige oppfølgingsmøter med klinikkene og klinikkenes faste oppfølgingsmøter med avdelingene. Kontinuerlig overvåking av svartider på radiologiske og histologiske undersøkelser. Settes inn ekstra ressurser så snart det avdekkes problemer med å overholde svartidene 4. Timeavtale Endres fra 3/2 til 4/1 fordi det ikke vurderes å ha store konsekvenser at timeavtale ikke gis umiddelbart. Det er framgang i arbeidet, og mange poliklinikker gir direkte timer til pasientene. Pasienter med rett til helsehjelp prioriteres mht til timeavtale. 6. Økonomisk handlingsrom Driftsoverskudd på 42 mill. i 2011 gir bedre mulighet til investeringer. Selv om økonomien er bedret, er situasjonen fortsatt svært utfordrende grunnet et betydelig akkumulert etterslep på vedlikehold og investeringer. For 2012 er det budsjettert med driftsoverskudd på 98 mill. Prognose for året er et resultat på 80 mill, hovedsakelig som følge av effekten av utskrivningsklare pasienter og utsatt salgsgevinst eiendom. Tiltak for effektivisering av pasientforløp og bedre bemanningskontroll iverksettes. 9. Samhandling Første runde med avtaler med kommunene ble framforhandlet innen fristen. Diskusjon med enkelte kommuner om UKP. 2. runde med avtaler har ambisiøs tidsfrist med mange avtaler som skal på plass. Temaene er krevende, og arbeidet er ressurskrevende for alle nivåer i SSHF. 7. Kvalitet og pasientsikkerhet Vansker med å avsette ressurser til gjennomføring av nasjonal pasientsikkerhetskampanje i avdelingene pga anstrengt driftssituasjon. Det er vedtatt en overordnet handlingsplan for pasientsikkerhet, og klinikkene har iverksatt aktiviteter. Det gjenstår å utarbeide klinikkvise plandokument for implementeringen. SSHF deltar aktivt i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Koordinator for pasientsikkerhetskampanjen på foretaksnivå er tilsatt Risikovurdering SSHF 1. tertial 2012 s. 3

4 11. Kreftbehandling Handlingsplan skal utarbeides i løpet av Det er risiko knyttet til 5/10/20 kravene, bl.a. pga. manglende rapportmuligheter. Radiologi og patologi er flaskehalser pga kapasitet. 10. Rusbehandling Flyttet fra 3/4 til 3/3. Styrkes med 8 senger fra høsten 2012 og det planlegges med 5 nye behandlere. 2 av legehjemlene er tildelt i SSHF har utarbeidet områdeplan for tverrfaglig spesialisert behandling. Her vektlegges det at rusmisbruk også skal kunne behandles i DPS og andre avdelinger i KPH. Risiko for at man ikke får besatt alle stillingene, og det arbeider aktivt med rekruttering 2. Ventetid Endres fra grønn til gul (2/2 til 3/2) Ventetiden er ikke redusert. Det er nå fokus på langtidsventende og tiltak vurderes. Risikoområder med grønn status SSHF har med alle de 5 satsningsområdenefra strategiplanen og de 5 målområdene fra HSØ i risikomatrisen. Det som plasseres i grønn sone krever ikke spesielle tiltak. 5. Medarbeiderunders. Svarprosenten høyere i 2011 enn tidligere år. Risikovurdering SSHF 1. tertial 2012 s. 4

5 Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 SSHF overordnet Følgende punkter er tatt med i overordnet risikomatrise SSHF 1. Investering a. Medisinsk teknisk utstyr/radiologi b. Varme/kjøleanlegg c. Nødstrømsanlegg 2. Infeksjonsrisiko operasjonsavdelingen SSA og SSK 3. Isolatkapasitet 4. Finansiering Strålekanoner 5. Intensivkapasitet SSK 6. Epikrisetid 7. Lite brukervennlighet i DIPS 8. Manglende IKT-support Sykehuspartner 9. Intern IKT-kapasitet 10. Stor andel uønsket deltid 11. Investering IKT 12. Økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen 13. Økonomi kirurgisk klinikk 14. Behov for legehjemler og rekruttering leger 15. Oppfølging konsernrevisjonen anbefalinger for det pasientadministrative arbeidet 16. Blodberedskap 17. Investering a. Operasjon SSK b. Bygg og vedlikehold 18. DPS 24/7 19. Nye ambulanser 20. Funksjonsfordeling SSA - SSK Risikovurdering SSHF 1. tertial 2012 s. 5

6 Risikovurderinger for SSHF 1. tertial 2012 SSHF overordnet Konsekvens Funksjonsfordeling SSA - SSK Sannsynlighet Blodberedskap Infeksjonsrisiko ved opr.avd SSA og SSK Isolatkapasitet Finansiering strålekanoner Intensivkapasitet Investering Investering - Operasjon SSK - Med.teknisk - Bygg og vedlikehold utstyr/radiologi DPS 24/7 - Varme/kjøleanlegg - Nødstrømsanlegg Nye ambulanser Invest. IKT Økonomiske konsekvenser av samhandlingsreformen Økonomi kirurgisk klinikk Behov for legehjemler og rekruttering leger Oppfølging revisjonsanbefalinger vedr. pasientadm. arbeid Epikrisetid Lite brukervennlighet i DIPS Manglende IKT-support fra Sykehuspartner Intern IKT-kapasitet Stor andel uønsket deltid 1 Risikovurdering SSHF 1. tertial 2012 s. 6

7 SSHF overordnet - iverksatte og planlagte tiltak i forhold til risikoområder med "rød" og "gul" status Risikoområder med "rød" status Investering MTU/radiologi Investering varme/kjøleanlegg Nødstrømsanlegg Infeksjonsrisiko på operasjonsavdeling SSK og SSA Tiltak Situasjonen er bedret pga positivt driftsresultat for Det er utarbeidet plan for investeringer i MTU, herunder en plan for 2012 med prioritering av investeringer i modaliteter til de radiologiske avdelinger. MR på SSA er utsatt til CT på SSK og gjennomlysningslab på SSK er vedtatt og anskaffes i Usikkerhet om ØLP har tilstrekkelige rammer for nødvendig midler til kapasitetsøkning og nyanskaffelser, bl.a. for MTU. Det er satt av midler i 2012 for å starte nødvendig oppgraderinger/erstatninger. Oppstart av ombygging nyåret Ombyggingen vil også redusere dagens risiko for postoperative infeksjoner. Smittevern har eget prosjekt knyttet til infeksjonsrisiko tiltak iverksettes våren 2012 i SSA. Kontinuerlige målinger og justering av innstillinger. Isolatkapasitet Det er økt behov for isolat. Det er utarbeidet detaljerte planer som har konkludert med at vi har begrenset kapasitet. Arbeid med å utrede framtidig isolatbehov pågår. Finansiering SSHF har dialog med HSØ om finansiering av strålekanoner, og SSHF forventer en bekreftelse våren strålekanoner Intensivkapasitet SSHF SSHF har etablert et prosjekt på tvers av medisinsk og kirurgisk klinikk under ledelse av fagdirektør. Kortsiktige tiltak med styrket bemanning er iverksatt. Langsiktige tiltak er under utredning, og det gjøres benchmarking og innhenting av erfaring fra andre sykehus, bl.a. Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold. Det er i perioder med høy belastning dette ligger i rødt område. Risikoområder med Tiltak gul status Epikrisetid Det er forbedringer i andel ferdig innen 7 dager, men det gjenstår en del arbeid før målet på 100 % er nådd. Følges opp i direktørens månedlige dialogmøter med klinikkene. I stor grad følger epikrise med når pasient utskrives til annen institusjon. De fleste pasienter får med seg et utskrivingsbrev som inneholder den viktigste informasjonen, f.eks. legemiddelliste, som går elektronisk til fastlegen. Epikrise er også viktig i forbindelse med samhandlingsreformen. Det er eget innsatsområde knyttet til legemiddelhåndtering. Lite brukervennlighet i DIPS Systemene analyseres av ressursgruppe med IKT- og klinisk kompetanse for å avdekke kritiske svakheter. Nødvendige forbedringer er fremmet overfor leverandør i samarbeid med SP og HSØ. Arbeidet videreføres som del av arbeidet med oppfølging av konsernrevisjonen rapport om det pasientadministrative arbeidet. IKT-support Få fram konsekvensene av manglende support overfor ledelsen i Sykehuspartner Sykehuspartner Følge opp saken via driftsstyret. Intern IKT-kapasitet Fare for at sentrale IKT-prosjekt og innføring av nye programvarer blir forsinket pga. kapasiteten i egen IKT-avdeling. Det er rekruttert nye medarbeidere. Risikovurdering SSHF 1. tertial 2012 s. 7

8 Stor andel uønsket deltid Sentral prosjektgruppe arbeider med temaet, og ansvar for tiltak er i avdelingene som får ansvar etter en fordelingsnøkkel. Medarbeidere kan selv registrere opplysninger om uønsket deltid i Personalportalen og ledere kan ta ut rapporter. Det ble i mai arrangert seminar for ledere og tillitsvalgte for å øke kunnskap og bevissthet om temaet. Det er utarbeidet handlingsplan for reduksjon av uønsket deltid/økning av stillingsbrøker som er presentert for styret. Aktuelle tiltak: bruk av kombinasjonsstillinger dag/døgn, bemanningsenhet SSA, permisjonspraksis, praksis ved ledige stillinger, arbeidstidsordninger, økt helgearbeid Tiltak for å redusere deltid er fast tema i oppfølgingsmøtene med avdelingene i klinikken. GAT elektronisk ressurs- og arbeidsplansystem rulles videre ut i hele SSHF i løpet av Investering IKT IKT innføring av beslutningsstyrt gjennomføres høsten Elektronisk kurve er utsatt. Samhandlingsreform Stor usikkerhet om hvordan samhandlingsreformen slår ut økonomisk for SSHF. Innføringsfasen krever betydelig involvering av ledere og fagpersonell. Økonomi kir.klinikk Styrket økonomiressurs og tettere oppfølging av avdelingene med fokus på: Bemanningsplaner, tjenesteplaner, overtid, ferieavvikling, samhandling. Legehjemler og rekruttering av leger Pasientadministrativt arbeid Utfordringen er særlig knyttet til radiologi, PCI-senteret og vaktberedskap i Flekkefjord. Det er rekruttering gastrokirurg til SSA. SSHF blir ikke tildelt de nødvendige legehjemlene av Helse Sør-Øst RHF. Anbefalingene etter konsernrevisjonens gjennomgang av det pasientadministrative arbeidet i er fulgt opp. En arbeidsgruppe har utarbeidet rapport for oppfølging i SSHF. Denne ble presentert i styret desember 2011 og det arbeides med å gjennomføre tiltakene. Et av de viktigste tiltak er systematisk og målrettet opplæring i DIPS for alle yrkesgrupper, både for nyansatte og nåværende medarbeidere. Org.avdelingen følger opp. Status skal rapporteres til styret før sommeren Blodberedskap Tiltak har hatt effekt. Flyttes fra rødt til gult ((3/5 til 2/5) Giverkorpset må vedlikeholdes, noe som krever rekruttering av givere og ressurser til godkjenning av disse. Havariutsatt utstyr for smittetesting av blodgivere på SSA blir erstattet i løpet av 2012 Investering operasjon SSK Investering bygg og vedlikehold Oppgradering av operasjon-/anestesiavd. SSK videreføres med ombygging av fem stuer i tidligere operasjon 2 og ventesone nord. Investeringsbudsjett 2012 er 55 mill til bygg og 20 mill til utstyr. Neste ombyggingsfase planlegges med oppstart i andre halvår, avhengig av nytt styrevedtak. Total prosjektkostnad ca 200 mill. Innenfor investeringsrammen prioriteres bygningstekniske anlegg som er kritiske for pasientsikkerhet og drift av vitale funksjoner. Betydelig etterslep pga. vanskelig økonomi over flere år. DPS 24/7 Endret fra 3/4 til 2/4. Risiko for at man ikke får besatt alle stillingene, og det arbeider aktivt med rekruttering Det arbeides for å få flere legehjemler til KPH. Nye ambulanser Endret fra 3/4 til 2/3. Det er laget plan for fornyelse av bilparken som starter våren 2012 Funksjonsfordeling Sørge for gode prosesser, involvering og arbeide for å oppnå aksept for de vedtak som fattes. Avventer avklaring fra OUS mht til satelittfunksjon lavvolum kreftkirurgi (magesekk og blære). Risikovurdering SSHF 1. tertial 2012 s. 8

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer