Styreleder Høgskoledirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleder Høgskoledirektør"

Transkript

1 MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra HS-møte HS-sak 14/08 Referatsaker...1 HS-sak 15/08 Orienteringssaker...2 HS-sak 16/08 Orientering om virksomheten ved rektor...2 HS-sak 17/08 Styrets melding for HS-sak 18/08 Brukerundersøkelse: MHS-kandidater i Nord-Hålogaland...2 HS-sak 19/08 MHS s høringsuttalelse til NOU 2008:3 Sett under ett, Stjernøutvalget...3 HS-sak 20/08 Opprettelse av Senter for menighetsutvikling...3 HS-sak 21/08 Økonomirapport pr HS-sak 22/08 Forslag til møteplan 08/ HS-sak 23/08 Rapport fra Birkelands legat for HS-sak 24/08 Innkalling til MHS generalforsamling HS-sak 25/08 Bedømmelseskomité for Ingeborg. A. K. Kvammens doktoravhandling...5 Erik L. Eriksen Ole Eriksen Styreleder Høgskoledirektør HS-sak 13/08 Referat fra HS-møte Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Det er innkommet en kommentar fra styremedlemmene til referatet. Referatet er endret i sak i henhold til kommentar. (Kvalitetsrapport i stedet for årsmelding.) 1. Referat fra HS-møte (Forslag)Referatet godkjennes HS-sak 14/08 Referatsaker

2 1. Referat fra FU-møte Referat fra FU-møte Referat fra HR-møte Referat fra HR-møte (Forslag)Referatene tas til orientering HS-sak 15/08 Orienteringssaker 1. Rapport fra forskningstermin Gerd Marie Ådna (Forslag)HS tar rapporten til orientering HS-sak 16/08 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor (Forslag)Rektors orientering tas til etterretning HS-sak 17/08 Styrets melding for 2007 Utkast til styrets melding for 2007 MHS leverer flere typer årsmeldinger: som AS til Brønnøysund, og som høgskole til Kunnskapsdepartementet. I tillegg legger MHS styre fram en mer generell melding til eierorganisasjonen NMS. Denne formidles også til samarbeidspartnere og venner av høgskolen. (Forslag) Utkast til styrets melding for 2007 ble godkjent, med de endringer det var enighet om i møtet. HS-sak 18/08 Brukerundersøkelse: MHS-kandidater i Nord-Hålogaland Rapport fra relevansundersøkelse blant kandidater fra MHS i Nord-Hålogaland Referanse: Kvalitetshåndboka kap : Evaluering av relevans, teologistudiet MHS gjennomfører hvert andre år en undersøkelse blant teologiske kandidater utdannet ved MHS. Undersøkelsen fokuserer på forholdet mellom studium og de behov yrkesutøvelsen reiser. I løpet av de fire siste årene er det foretatt slike undersøkelser i Tanzania, Kamerun og Nord-Hålogaland, og det er resultatet av sistnevnte undersøkelse som her legges fram. 2

3 (Forslag) HS tar rapporten til orientering og ber administrasjonen sørge for at resultatene tas med inn i høgskolens videre studieplanarbeid. HS-sak 19/08 MHS s høringsuttalelse til NOU 2008:3 Sett under ett, Stjernøutvalget Utkast til høringsuttalelse til NOU 2008:3 MHS er bedt om å komme med en høringsuttalelse til det såkalte Stjernøutvalgets innstilling: NOU 2008:3, Sett under ett: Ny struktur i høyere utdanning. Høringsfristen er satt til 1. mai (Forslag) Utkast til høringsuttalelse til NOU 2008:3 ble godkjent, med de endringer det var enighet om i møtet. HS-sak 20/08 Opprettelse av Senter for menighetsutvikling Notat fra rektor om opprettelse av Senter for menighetsutvikling Miljøet på og rundt MHS har over flere år arbeidet med spørsmål knyttet til menighetsutvikling. For å styrke det faglige fokus på menighetsutvikling samt skape rammer for utvikling og formidling av kunnskap på dette feltet, foreslår rektor at MHS oppretter et senter for menighetsutvikling. Senteret knyttes organisatorisk opp mot Seksjon for praktisk teologi. (Forslag) HS vedtar å opprette Senter for menighetsutvikling etter de linjer rektors notat legger opp til. HS-sak 21/08 Økonomirapport pr Balanse og resultatregnskap pr Regnskap pr mot budsjett Saksframlegg v/direktør. Regnskapet pr viser et overskudd uten finansinntekter på vel kr. Sammenlignet med budsjett viser innsamlingen en svikt på ca kr og peronalkostnadene ligger nesten kr over budsjett. Andre driftskostnader ligger derimot ca kr under budsjettet for perioden. Av dette er det så langt personalkostnadene som kan gi grunn til bekymring framover hvis tendensen til overskridelse skulle holde seg. 3

4 (Forslag)HS tar rapporten til etterretning. HS-sak 22/08 Forslag til møteplan 08/09 Saksframlegg v/direktør Det er ønskelig å fastsette en møteplan for neste studieår allerede nå. Administrasjonen har følgende forslag: Torsdag 4. september Torsdag 30. oktober Torsdag 11. desember Torsdag 26. februar Torsdag 23. april Torsdag 04. juni Møteplanen kan selvsagt endres etter ønske fra det nye styret som utnevnes i generalforsamlingen 13. juni. (Forslag)Forslaget til møteplan godkjennes. HS-sak 23/08 Rapport fra Birkelands legat for 2007 Årsberetning og regnskap for Karoline, Tomas Racin og Tor Birkelands legat Saksframlegg v/direktør. I løpet av året 2007 er boet etter Tor Birkeland oppgjort og stiftelsens kapital dermed avklart. Hele årets avkastning på kr er i styremøtet 4. april delt ut som stipend kr til et forskningsseminar som er planlagt i Kampala, Uganda i 2009, resterende midler er fordelt mellom en av høgskolens ansatte og to stipendiater med ekstern/egen finansiering. Høgskolestyret tar årsberetning og regnskap for stiftelsen til orientering. HS-sak 24/08 Innkalling til MHS generalforsamling 2007 Forslag til innkalling og dagsorden Saksframlegg ved direktør Høgskolestyret har ansvar for å kalle inn til generalforsamling i Misjonshøgskolen A/S. Av praktiske årsaker bør denne avvikles i forbindelse med et av Landsstyrets møter, i praksis møtet i juni som normalt avholdes i Stavanger. I inneværende år er den aktuelle datoen 13. juni. 4

5 (Forslag)Høgskolestyret godkjenner innkalling og saksliste for MHS generalforsamling HS-sak 25/08 Bedømmelseskomité for Ingeborg. A. K. Kvammens doktoravhandling Jfr. FU-sakene 14/08 og 11/08 (Godkjenning av opplæringsprogram) Saksframlegg v/rektor Ingeborg A.K. Kvammen har levert sin PhD-avhandling til bedømming xx april FU har på sitt møte 15. april gjort et vedtak om opprettelse av en bedømmelseskomité for avhandlingen bestående av Eve-Marie Becker, Aarhus Universitet, prof Gosnell L. Yorke, Northern Caribbean University, Jamaica og prof. Torrey Seland, MHS. Alle tre har stadfestet at de stiller seg positive til dette. (Forslag) HS oppretter følgende komité for bedømmelse av Kvammens PhDavhandling: Professor Eve- Marie Becker, professor Gosnell L. Yorke og professor Torrey Seland. 5