INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS Styremiddag på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:"

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. desember 2012 TID: Styremiddag på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora. Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe FORFALL MØTESTED: MHS ÅPNING: Asbjørn Salthe SAKSLISTE HS-sak 56/12 Referat fra HS-møte 19. oktober HS-sak 57/12 Referatsaker... 2 HS-sak 58/12 Orienteringer... 2 HS-sak 59/12 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 60/12 Årsrapport kvalitet... 2 HS-sak 61/12 Ressursbehov og ressursutnyttelse i Avdeling for utdanning og forskning... 3 HS-sak 62/12 Bemanningsstruktur ved praktisk-teologisk seminar. Unntatt offentlighet... 5 HS-sak 63/12 Opprykk som professor i praktisk teologi. Unntatt offentlighet HS-sak 64/12 Virksomhetsplan HS-sak 65/12 Budsjett HS-sak 66/12 Langtidsbudsjett HS-sak 67/12 Etablering av bachelorgrad i bibeloversettelse... 7 HS-sak 68/12 Etablering av bachelorgrad i samfunnsfag... 8 HS-sak 69/12 Evaluering av interne råd og utvalg ved MHS... 9 HS-sak 70/12 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Misjonshøgskolen HS-sak 71/12 Plan for oppfølging av NOKUTs evaluering av kvalitetssikringssystemet ved Misjonshøgskolen HS-sak 72/12 Oppnevning av styre for Birkelands legat Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1

2 HS-sak 56/12 Referat fra HS-møte 19. oktober 2012 Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 57/12 Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK Referat fra Høgskoleråd Referat fra møte i Forskningsutvalget Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Referatene tas til orientering. HS-sak 58/12 Orienteringer. - Revidert plan for bachelorprogram i religion, kultur og globalisering (ikke vedlagt pga få endringer) - Virksomhetsmøte med SIK Felles styremøte med SIK kl Møte med LS vedr vedtektsendringer: Styreleder og rektor. Saken tas til orientering. HS-sak 59/12 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. HS-sak 60/12 Årsrapport kvalitet Referanse: HR-sak 62/12 Utkast til Årsrapport kvalitet 2

3 Årsrapport kvalitet er institusjonens samlede rapportering om kvalitetsarbeidet for å sikre utdanningskvaliteten ved MHS for hvert studieår. Denne rapporten ble derfor også viet høgskolen mye oppmerksomhet under NOKUTs evaluering av system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved MHS våren Arbeidet med rapport for studieåret har foregått ved at rektor har fått enkelte underlagsrapporter fra prorektor for utdanning, prorektor for forskning og studiesjefen, før den samlede rapporten ble utformet. Rapporten ble behandlet i høgskolerådet 28.11, hvor følgende vedtak ble fattet: 1. HR takker for en omfattende, fyldig og god rapport. 2. HR merker seg den betydning kandidatsamtalene har for den videre utvikling av kvaliteten ved høgskolen. 3. HR merker seg spesielt studentenes fokus på nye evaluerings- og læringsformer og viser til vedtak i sak 59/12, hvor HR ber prorektor for utdanning oppnevne et utvalg som kan se nærmere på forholdet mellom undervisningsformer, evalueringsformer og læringsutbytte i hele MHS studieportefølje. 1. Høgskolestyret godkjenner Årsrapport kvalitet med de endringsforslag det var enighet om i møtet. 2. Høgskolestyret merker seg spesielt studentenes fokus på nye evaluerings- og læringsformer, og ser med interesse på det arbeidet som vil bli iverksatt for å se nærmere på forholdet mellom undervisningsformer, evalueringsformer og læringsutbytte i hele MHS studieportefølje. HS-sak 61/12 og forskning Ressursbehov og ressursutnyttelse i Avdeling for utdanning Ref.: HS-sak 17/12, 24/12 Rapport fra arbeidsgruppe for å sikre bedre ressursutnyttelse i Avdeling for utdanning og forskning ( Videreutvikling av fleksibilitet og styrking av evne til inntektsskaping ) Høringsuttalelser fra Avdeling for utdanning og forskning og studiesjef Torrey Seland. Høgskolestyret vedtok 20. april, i sak 17/ følgende oppfølging av sak om langtidsbudsjett : 1. Høgskolestyret takker for det arbeidet som er gjort med å fremskrive effekten av ulike utviklingstrekk for høgskolen. 2. Høgskolestyret er enig i at et scenario mellom A og B er mest sannsynlig, og at eventuelle tiltak må ta utgangspunkt i det. 3. På denne bakgrunn ber Høgskolestyret administrasjonen om å forberede en prosess sammen med Avdeling for forskning og utdanning for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene. 4. Høgskolestyret forutsetter at MHS skal være i stand til å drifte alle høgskolens studieprogrammer, og at høgskolen fortsatt fremstår som sterk på forskning, forskningspublisering og forskerutdanning. 5. Høgskolestyret ber om å bli godt orientert om prosessen fremover, og ber videre om at administrasjonen til høsten legger fram en ny sak om langtidsbudsjettet. 3

4 28.8. oppnevnte rektor en arbeidsgruppe bestående av rektor, direktør, prorektor for utdanning, Kari Storstein Haug (vitenskapelig ansatte), Knut Alfsvåg (Forskerforbundet). Gruppen har hatt fem møter. I møtet var rektor for praktisk-teologisk seminar, Hans Austnaberg, invitert for å redegjøre for situasjonen ved PTS/PT. Rektor har i separat møte med representanter for alle seksjonene orientert om arbeidsgruppens arbeid, og fått nyttige innspill. Rektor innkalte til Avdelingsmøte i Avdeling for utdanning og forskning for å presentere gruppens arbeid og drøfte analysene direkte med ansatte i avdelingen. Det er gruppens oppfatning at prosessen har vært oppfattet som proaktiv, åpen og involverende. I oppnevningsbrevet av arbeidsgruppen refererer rektor til tre forhold som HS er orientert om (HS-sak 24/12, 8. juni 2012) knyttet til en prosess for bedre ressursutnyttelse, i forlengelse av HS-vedtakspunktene 3 og 5 ovenfor, som det er viktig å klargjøre i en forberedelsesprosess for bedre ressursutnyttelse i AUF: 1.Forholdet mellom dagens bemanningsstruktur og fremtidige behov for undervisning, veiledning, forskning og utvikling (med både underdekning og overdekning som mulig resultat av en analyse). 2. Dersom et misforhold mellom nåværende bemanning og fremtidig behov identifiseres: Hvilke tiltak som kan tenkes å bidra til å endre personalstrukturen i retning av ønskelig komposisjon? 3. I tilknytning til pkt 1 og 2 vil det også være relevant å spørre seg om MHS bør utvikle studietilbud som både er strategisk sett ønskelige, og samtidig kan innvirke på hvilke tiltak som bør iverksettes. Arbeidet i arbeidsgruppen (kalt: RU, ressursutnyttelsesgruppen) har fokusert på særlig to områder: a. situasjonsanalyse, og b. tiltaksanalyse. Arbeidsgruppen leverte en enstemmig rapport , og rapporten er strukturert ut fra disse analyseområdene. Man vil der finne både presentasjoner, vurderinger og forslag om bestemte tiltak med ulik tidshorisont. Det er arbeidsgruppens generelle oppfatning at staben ved MHS er svært motivert for å bidra til å møte de behov som fremtidsprognoser påviser når det gjelder misforholdet mellom ressursbehov og tilgjengelige ressurser. Høringsuttalelsen fra AUF er det beste eksemplet på dette. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at foreslåtte tiltak på kort sikt vil være tilstrekkelige. På mellomlang sikt vil imidlertid ytterligere tiltak måtte vurderes opp i mot en justert situasjonsanalyse av forholdet mellom ressursbehov og tilgjengelige/nødvendige ressurser. En slik trinnvis bruk av aktuelle tiltak vil etter arbeidsgruppens oppfatning være en klok strategi i møte med en fremtid som åpenbart er krevende, men hvor mye fortsatt kan endre seg, til både det bedre og det verre. Rapporten ble sendt på høring til arbeidstakerorganisasjonene, begge avdelingene på høgskolen, og til Studentrådet. Det ble gitt en høringsfrist til Det har kommet høringsuttalelser fra AUF og fra studiesjef, som ble gitt anledning til å avgi egen uttalelse. Sistnevnte er særlig rettet mot mulighetene IKT gir for god ressursutnyttelse. Høgskolestyret orienteres herved om de analyser og vurderinger arbeidsgruppen har gjort, som danner bakgrunn for arbeidsgruppens ulike forslag til tiltak på både kortere og lengre sikt. 4

5 På kort sikt er det bare ett punkt det er naturlig at gis en direkte oppfølging i høgskolestyret, og det er forslaget om en fleksikomponent på 5 % i stillingen til de vitenskapelig ansatte, med en tilhørende reduksjon av administrasjonskomponenten (fra 20 % til 15 %). Det er imidlertid naturlig at administrasjonen fortsetter/starter opp arbeidet med de andre kortsiktige tiltakene som er foreslått av arbeidsgruppen, og rapporterer til HS om hvordan dette arbeidet går på et møte til våren, f eks til møtet i april. Høgskolerådet fattet følgende vedtak i denne saken i sitt møte 28.11, hvor blant annet høringsuttalelsen til studiesjefen er reflektert: 1. Høgskolerådet gir sin tilslutning til det arbeidet som er gjort med situasjonsanalyse og drøfting av relevante tiltak som på kortere og lengre sikt vil være nødvendige for å møte de utfordringer som gjelder forholdet mellom ressursbehov og ressursutnyttelser. 2. Høgskolerådet ønsker i tillegg å henlede oppmerksomheten på fjernundervisning og nettbaserte studier som ressursbesparende og inntektsøkende tiltak. 1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til det arbeidet som er gjort med situasjonsanalyse og drøfting av relevante tiltak som på kortere og lengre sikt vil være nødvendige for å møte de utfordringer som gjelder forholdet mellom ressursbehov og ressursutnyttelser. 2. Høgskolestyret imøteser en sak på neste møte om endring av Reglement for forskning og undervisning for lærerne ved MHS basert på forslagene fra arbeidsgruppen. 3. Høgskolestyret imøteser også en orientering på møtet i april om arbeidet med de andre kortsiktige tiltakene som er foreslått av arbeidsgruppen, og som er kommentert av høgskolerådet om fjernundervisning og nettbaserte studier. HS-sak 62/12 offentlighet. Bemanningsstruktur ved praktisk-teologisk seminar. Unntatt HS-sak 63/12 offentlighet. Opprykk som professor i praktisk teologi. Unntatt HS-sak 64/12 Virksomhetsplan 2013 Utkast til Virksomhetsplan for 2013 Høgskolestyret har bedt om å få Virksomhetsplanen til behandling i samme møtet som budsjettet behandles. Virksomhetsplanen inngår også som høgskolens Planer i høgskolens innsendelse av rapport og planer til Kunnskapsdepartementet, med frist

6 Forslag til virksomhetsplan legges med dette frem. Planen har vært til behandling i MHS sin ledergruppe, og i Høgskolerådet. Høgskolerådet vedtok følgende: HR støtter utkastet til Virksomhetsplan for 2013 med følgende forslag til endringer: - s. 8: kulepunkt 4 under styringsparametre bør presiseres - s. 3: under Studieprogrammene; bachelor og master kan følgende tilføyes: «sikre tilstrekkelige forkunnskaper i språk (engelsk/norsk) ved opptak av internasjonale studenter» - s. 7: kulepunkt 2, under Oppdragsforskning, bør presiseres Virksomhetsplanen for 2013 godkjennes med de endringsforslag det var enighet om i møtet. HS-sak 65/12 Budsjett 2013 Referanse: HS-sak 53/12 Endelig forslag til budsjett for MHS 2013 Revidert budsjettnotat v/ direktøren Spesifikasjon av andre inntekter og andre driftskostnader 2013 Investeringer 2013 Saksfremlegg ved direktøren Et foreløpig forslag til budsjett for MHS for 2013 legges frem med et positivt driftsresultat på kroner. Se ellers det vedlagt budsjettnotatet. Høgskolestyret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett. HS-sak 66/12 Langtidsbudsjett Referanse: HS-sak 54/12 Endelig forslag til langtidsbudsjett Arbeidsgruppen som arbeider med å forberede en prosess for bedre ressursutnyttelse i Avdeling for utdanning og forskning (AUF), har også vært opptatt av å koble dette arbeidet til en god økonomisk prognose. På bakgrunn av justerte utviklingstrekk og prognoser for 2012, samt de tidligere fremlagte prognosene for , har undertegnede fastlagt inngangsverdier til utarbeiding av langtidsbudsjett for Disse inngangsverdiene ligger mellom tidligere optimistisk og normalt/middels scenario, jf. HS-sak 17/12. Etter min vurdering er de både realistiske og nøkterne. 6

7 Av inngangsverdier kan det være særlig viktig å være klar over følgende: Langtidsbudsjettet legger til grunn at det kommer en samlet reduksjon i AUF på 0,5 årsverk i 2013, jf budsjettfremlegg. Fra og med 2014 bør det muligens komme en ytterligere reduksjon dersom ikke prognosene endrer seg. Semesteravgiftene reflekterer prisjustering, samt noe større differensiering (les: økning på noen program) mellom studieprogrammene. Administrasjonen arbeider for tiden med et forslag til økt differensiering, noe som kan slå noe mer positivt ut på langtidsbudsjettet. Lønnsvekst ligger på 4-4,2 %, altså over generell prisvekst og prisjustert tilskudd fra KD. Dette skyldes primært et generelt kompetanseløft ved høgskolen, som er ønsket. Det er lagt opp til en økning i investeringer innen IKT, el-arkiv, timeplanleggingsverktøy, inventar, oppgradering av bibliotek, etc., på til sammen pr år fremover. Økt undervisnings- og veiledningsbehov forutsettes primært inndekket gjennom effektivisering og intern synergi mellom studieprogrammer. Andre driftsinntekter faller dramatisk i 2013, for så å prisjusteres. Dette er et sted hvor det fort kan skje positive endringer. Dette kan også være et naturlig sted for HS å synliggjøre forventninger overfor administrasjonen. Gaveinntektene følger samme nedgangskurve som vi er inne i. Denne er trolig vanskeligere å snu, men man kan også tenke seg at HS pålegger administrasjonen resultatkrav her i det langtidsbudsjettet som vedtas. Langtidsbudsjettet har etter behandlingen i HS vært kvalitetssikret ift prognoser for 2012 og investeringsbudsjett for perioden, og legges nå frem for HS for godkjenning. 1. Høgskolestyret takker for arbeidet som er gjort for å sikre bedre langsiktig styring av høgskolens økonomi. 2. Høgskolestyret vedtar fremlagt langtidsbudsjett for Høgskolestyret ber administrasjonen legge frem justerte prognoser for til styremøtet i april. 4. Høgskolestyret vil vedta nytt langtidsbudsjett for i desember HS-sak 67/12 Etablering av bachelorgrad i bibeloversettelse Studieplan for bachelorgrad i bibeloversettelse Ref.: SU-sak 28/12, SU-sak 51/12, HR-sak 34/12 Studiet bachelor i bibeloversettelse har hittil vært en grad i BRIK-graden. Men ettersom denne er under avvikling, ble det i vår foretatt en grunnleggende revisjon av studiet. Denne revisjonen løser på den ene side studiet mye mer enn tidligere fra årstudiet i K/RLE, og etablerer også noen nye emner. Studiet har nå fått følgende oppbygning: Termin I Termin II Termin III Termin IV Termin V Termin VI Termin sommer 7

8 År 1 B-ovs 5 GT/NT 5 Gresk 5 GT/NT 5 NT 5 B-ovs 5 Gresk 5 Ex.fac. 5 År 2 B-ovs 10 Ex.phil. 10 Hebr 10 Hebr 5 GT 5 År 3 Canada Institute of Linguistics 30 Gresk 5 Ex.fac. 5 Hebr 5 GT 5 Gresk 5 NT 5 GT 5 GT/NT 5 Canada IL 30 Denne oppbygningen ble godkjent i SU 1. juni 2012 (SU-sak 28/12) med visse forbehold, og planen har siden vært til videre bearbeiding. Planen ble igjen lagt fram for SU i dets møte 7. nov 2012, og SU fattet der følgende vedtak (SU-sak 51/12): Under forutsetning av at de kommentarer som kom fram i møtet følges opp, anbefaler SU at HR godkjenner den fremlagte plan for Bachelorgrad i Bibeloversettelse. Modulen Bibeloversettelse som Bibeltolkning og den reviderte planen for gjennomføring av studiet var oppe til behandling på møte i HR 6. juni (HR-sak 34/12), og HR gjorde da følgende vedtak: 1. HR godkjenner den reviderte modulen Bibeloversettelse som bibeltolkning (20 ECTS). 2. HR godkjenner revidert plan for bachelorstudiet i bibeloversettelse ved MHS. Den samlede plan for hele bachelorstudiet har deretter vært til videre justering, og ble lagt fram for HR for godkjenning. Administrasjonen har vært noe i tvil om denne saken skal forstås som en mindre revisjon av et studieprogram, som ikke skal til høgskolestyret for godkjenning, eller som en revisjon som i prinsippet krever at studiet etableres som selvstendig grad. Det er utvilsomt en selvstendiggjøring av graden, ettersom den tidligere lå innenfor BRIK-graden. Vi har derfor konkludert med at vi på bakgrunn av denne uklarheten, ønsker at HS etablerer studieprogrammet på bakgrunn av godkjent studieplan i HR. Høgskolestyret oppretter bachelorprogram i bibeloversettelse som selvstendig studieprogram, basert på revidert studieplan godkjent av Høgskolerådet. HS-sak 68/12 Etablering av bachelorgrad i samfunnsfag Referanse: HR-sak 45/12 og 54/12 HS-sak 52/12 Rektors orientering om virksomheten Virksomhetsplan for 2012, som tiltak under MHS Utdanning : Vurdere å fase ut BRIK-graden og samtidig utvikle en ny samfunnsvitenskapelig bachelorgrad i forbindelse med oppstart av bachelorgrad (med UiS) i Religion., kultur og globalisering. Studieplan for bachelorprogram i samfunnsfag 8

9 En arbeidsgruppe har høsten 2012 arbeidet med å gi en samlet vurdering av MHS sine bachelorgrader, med særlig henblikk på å utvikle en ny bachelorgrad i samfunnsfag for å komplettere bachelorgraden i religion, kultur og globalisering. Det nye studieprogrammet skal samtidig erstatte nåværende bachelorprogram i religion og interkulturell kommunikasjon. Gruppen presenterte det pågående arbeidet med den nye graden både i HR 3. oktober (HR-sak 45/12) og i HS 19. oktober (HS-sak 52/12), og fikk støtte for hovedlinjene i arbeidet. HS bad i sitt vedtak HR om følgende (punkt 2): HS ber Høgskolerådet kvalitetssikre en endelig uttegning av en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad før den endelig vedtas på HS-møtet På denne bakgrunn fikk Høgskolerådet programplanen til godkjenning 28.11, og gjorde følgende vedtak: 1. HR ber om følgende: a) at utdanningsadministrasjonen gjennomfører en differensiering for kunnskapsmål og ferdighetsmål på emnebeskrivelsene i hele programmet, og at dette videre danner norm for alle emnebeskrivelser i utdanningsprogrammene ved MHS. b) at emneansvar plasseres personlig blant vitenskapelig personale, og ikke seksjonsvis. c) at utdanningsadministrasjonen vurderer en formulering i programbeskrivelsen som knytter studieplanen til kvalitetssikringssystemet ved MHS. d) at SU kvalitetssikrer den endelige studieplanen for bachelorgrad i samfunnsfag. 2. På denne bakgrunn godkjenner HR den fremlagte studieplanen for bachelorprogram i samfunnsfag, og anbefaler på dette grunnlaget at høgskolestyret oppretter dette som eget studieprogram. Studieplanen for bachelorgrad i samfunnsfag legges nå frem for Høgskolestyret for endelig godkjenning og etablering. Høgskolestyret oppretter bachelorprogram i samfunnsfag, basert på studieplan godkjent av Høgskolerådet. HS-sak 69/12 Evaluering av interne råd og utvalg ved MHS Ref: HS-sak 26/12 Høringsdokument, notat fra rektor Høringsuttalelser fra Avdeling for ressurser, Avdeling for utdanning og forskning, Forskerforbundet og Studentrådet Notat av rektor på bakgrunn om høringsuttalelsene. Se eget notat etter høringsuttalelsene. I det store og hele er det bred oppslutning om prosessen og forslagene i det første notatet, men med noen unntak knyttet til særlig spørsmål om valg vs oppnevning, og rektor som medlem eller ikke av utvalgene. 9

10 Samlet forslag fra mitt andre notat (s. 6) ble votert over av Høgskolerådet , som fattet følgende vedtak: HR stiller seg i hovedsak bak rektors gjennomgang og evaluering av interne råd og utvalg ved MHS, samt forslagene til ny organisering av disse. Det ble stemt over følgende forslag fra rektors notat til HR/HS av HR støtter forslaget om at rektor utpeker utvalgene. De ulike avdelingene på skolen (AUF, AR), samt SR og stipendiatgruppen, nominerer kandidater før rektor oppnevner utvalgene. 3 støttet forslaget, 5 stemte mot. Alternativt forslag: Kandidater til utvalgene velges av og blant de stemmeberettigede. 5 støttet forslaget, 3 stemte mot. 2. Rektor har ordinært sete i UU. 2 støttet forslaget, 6 stemte mot. 3. Leder utpeker sin stedfortreder blant utvalgets medlemmer ved behov. Ved lengre fravær, fungerer rektor som leder av utvalget. Enstemmig. 4. AUF er representert likt i FU og UU, med tre medlemmer fra ulike seksjoner, og med tre varamedlemmer fra tre ulike seksjoner. Til sammen skal alle seksjoner i AUF være representert, enten som ordinært medlem eller som varamedlem. Enstemmig. 5. Seksjon for bibliotek og dokumentasjon/ar har et ordinært medlem i FU. Enstemmig. 6. AR er i UU representert med ett ordinært medlem fra seksjon for UA, og ett varamedlem med observatørstatus fra BD. 1 støttet forslaget, 7 stemte mot. Alternativt forslag: AR er i UU representert med ett medlem fra Seksjon for utdanningsadministrasjon og ett fra Seksjon for bibliotek og administrasjon, begge med et varamedlem, valgt av og blant de valgbare. 7 støttet forslaget, 1 stemte mot. Min innstilling til høgskolestyret er den samme som de forslagene HR voterte over, som alle kom i mindretall. Viktige spørsmål for diskusjonen i høgskolestyret vil være: valg eller oppnevning om rektor bør ha sete i et faglig utvalg vekting mellom rektorat, vitenskapelige ansatte, studenter og andre ansatte total størrelse på utvalgene (UU: min-versjon: 7, maks-versjon: 9; FU: 6) 1. Høgskolestyret takker for arbeidet som har vært gjort med å gjennomgå den interne organiseringen av råd og utvalg, og tror en enklere struktur vil kunne ha positiv effekt for kvalitetssikringsarbeidet, for faglig fokusering, intern kommunikasjon og ressursbruken ved MHS. 2. Høgskolestyret legger ned Høgskolerådet, Etter- og videreutdanningsutvalget, Internasjonalt utvalg og Studieutvalget med virkning fra

11 3. Høgskolestyret etablerer Utdanningsutvalget som MHS sitt sentrale, faglige utvalg for utdanningssaker med virkning fra Utvalgene oppnevnes av rektor for to år av gangen, på bakgrunn av forutgående nominasjon fra avdelingene, og med den sammensetningen rektor har anbefalt. 5. Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til endelige instrukser for Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget i neste møte. 6. Høgskolestyret forutsetter at ansvarsområdene i gjeldende instrukser for råd og utvalg omfordeles på de resterende utvalgene, med unntak av ansettelsessaker og områder som ellers naturlig avvikles ved nedleggelse av Høgskolerådet. HS-sak 70/12 Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Misjonshøgskolen Referanse: FU-sak 56/12 Revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Misjonshøgskolen Misjonshøgskolens styre vedtok første gang en forskrift for PhD-programmet ved MHS. Denne forskriften ble utarbeidet for å erstatte det opprinnelige dr.theol.-reglementet som lå til grunn for søknaden om en dr.theol.-utdanning ved MHS, men som ble innvilget som en PhD-grad av Kunnskapsdepartementet i Forskriften er revidert i 2006 og I 2010 delegerte høgskolestyret til rektor å oppnevne bedømmelseskommisjoner, i tillegg til at ordningen med to prøveforelesninger ble redusert til én oppgitt prøveforelesning. På bakgrunn av utarbeidelsen av en sterkt revidert nasjonal mal for forskrifter for PhD-graden ved de enkelte institusjoner, har MHS gjennomført et tilpasningsarbeid til MHS sine særegne behov, herunder også tilknytning til MHS sin visjon og strategi. Forskriften representerer en utvikling i retning av tydeligere forventninger til læringsutbytte (jf. nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring), normalisering av flere veiledere (særlig ved tverrfaglige prosjekter), understrekning av betydningen av tilknytning til fagmiljø, skjerpede tidsfrister for gjennomføring av bedømmelse og doktorgradsprøver (5 mnd fra innleveringstidspunkt), og at man tar høyde for nyere former for institusjonelt samarbeid (som må avtales for hver enkelt kandidat). Forskriften er også sjekket ift hvilke særbehov en privat institusjon har mtp juridiske referanser (i praksis: en referanse til Tjenestemannsloven, som er tatt ut). Høgskolestyrets ansvar er særlig omtalt i de innledende bestemmelsene om overordnet ansvar for PhD-programmet og myndighet til å opprette slike program (Del 1, 3), rolle i kreering av kandidater som philosophiae doctor ( 21), klageinstans over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar ( 23.3), samt ansvarlig for å etablere retningslinjer for evt. fellesgrader ( 24.2). 11

12 Høgskolestyret godkjenner ny Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Misjonshøgskolen. HS-sak 71/12 Plan for oppfølging av NOKUTs evaluering av kvalitetssikringssystemet ved Misjonshøgskolen Referanse: HS-sak 26/12; NOKUTs evalueringsrapport Notat fra studiesjef, datert I forbindelse med HS-sak 26/12 ( NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved MHS videre oppfølging av evalueringsrapport ) fattet HS følgende vedtak: 1. Høgskolestyret takker for orienteringen. 2. Høgskolestyret ber om å bli orientert om den videre oppfølging av NOKUTs evaluering og anbefalinger på møtet i desember. Den viktigste oppfølgingen så langt, har vært saken om evaluering av interne råd og utvalg, jf også hvordan sak 26/12 hadde fokus på beslutningsstrukturer ved MHS, noe som også evalueringen av utdaningsadminstrasjons-feltet ved høgskolen etterspurte. Det pågår imidlertid også en rekke andre prosesser som på hver sin måte følger opp NOKUTevalueringer. I tillegg er flere prosesser under planlegging. Begge deler er omtalt i notatet fra studiesjef som er å anse som MHS sin plan for oppfølging av NOKUT-besøket. Som man vil se av dette notatet, har prorektor for forskning initiert en oppfølgingssak på bakgrunn av NOKUT-evalueringen til et møte i Forskningsutvalget i desember. Her foreslås konkret følgende: 1. Forskningsutvalget ber prorektor for forskning initiere prosedyre og praksis for at vedtak i saker som går på halvårsrapporter fra PhD-kandidater og veiledere meldes tilbake til utvalget i form av egne saker. 2. Forskningsutvalget ber prorektor for forskning initiere en prosess for å integrere PhD-programmet i Misjonshøgskolens mer generelle program- og relevansevalueringer. Høgskolestyret takker for orienteringen om hvordan MHS har iverksatt og planlegger å følge opp NOKUT-evalueringen. HS-sak 72/12 Oppnevning av styre for Birkelands legat Vedtekter for Karoline, Thomas og Tor Birkelands legat. Saksfremlegg ved direktør Stiftelsen Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat ble opprettet i I følge vedtektene skal Høgskolestyret velge et styre bestående av 3 medlemmer som skal sitte i en 2- års periode. Ingen kan gjenvelges til styret mer enn 2 ganger etter hverandre. 12

13 Styret for legatet i perioden har bestått av Jan-Martin Berentsen (leder), Ellinor Svela og Torbjørn Hestnes. Berentsen og Svela har hatt tre perioder i styret og kan dermed ikke gjenvelges. Hestnes har bak seg to perioder i styret, og er villig til å stille til gjenvalg. I tillegg forslår vi at følgende to personer velges som styremedlemmer: Tor Hauken, professor og dekan ved UiS, tidligere ansatt ved MHS Kjersti Årdal, rådgiver i økonomi ved Stavanger bispedømmekontor HS oppnevner Tor Hauken, Kjersti Årdal og Torbjørn Hestnes som medlemmer av styret for Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat. 13

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 19. oktober 2012 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Silje Arnevik

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. juni 2013 TID: 12.00 15.30 Styremiddag DELTAKERE: Bjørg Tørresdal (styreleder), Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora og Kjersti Wee. Jeffrey

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. DATO: 6. desember 2010 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET. Fredag 2. mars 2012, på MHS, Musikkrommet TID: DELTAKERE:

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET. Fredag 2. mars 2012, på MHS, Musikkrommet TID: DELTAKERE: MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012, på MHS, Musikkrommet TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E.

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. februar 2011 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder (meldt forfall), Sveinung Hestnes, Asbjørn

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET DATO: 24. februar TIL STEDE: 2011 Oppnevnt av LS: Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. vara Ansattes representant: Gerd Marie Ådna Rune Skagestad under behandlingen

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa Jr.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa Jr. DATO: 8. september Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E.

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE:

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE: MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET. Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE:

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET. Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE: MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 28. oktober 2011, på MHS TID: 11.00 15.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. desember 2009 TID: 12.00 15.00 NB! DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø,

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 19. april 2013 TID: 12.00 16.00. Møtet starter hos NMS Det blir felles møte mellom HS og landsstyret NMS mellom kl 12 og 13. De som ønsker lunsj, kan få det i NMS-kantina

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Torsdag 28. februar 2013 TID: 12.00 16.00. Det blir felles møte mellom HS og styret for SIK mellom kl. 12 12.45. Servering av rundstykker. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder,

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Kristin Fjelde Tjelle

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Kristin Fjelde Tjelle MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. april 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL: MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 11.desember 2008 TID: 12.00 16.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Anne Sofie Rosenvinge SAKSLISTE: HS-sak 54/08 Referat

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 8. juni 2012 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Mandag 8. desember 2014 TID: 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Helge Sylfest Gaard, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Knut Alfsvåg

Detaljer

MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET

MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 22. april 2010 TID: 10.00 14.00 B! Merk tiden DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

NB! Middag på Straen fiskerestaurant 17.00 19.00

NB! Middag på Straen fiskerestaurant 17.00 19.00 MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 25. februar 2010 TID: 12.00 19.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn Salthe, Ingjerd

Detaljer

HS-sak 58/06 Framdriftsrapport, doktorgradsprogrammet HS-sak 59/06 Kreering av Sigmund Edland som doktor i teologi, PhD... 5

HS-sak 58/06 Framdriftsrapport, doktorgradsprogrammet HS-sak 59/06 Kreering av Sigmund Edland som doktor i teologi, PhD... 5 MØTE: Høgskolestyret DATO: 14. desember 2006 TID: 12.00 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Ole Eriksen MIDDAGSSERVERING: Ca. 15.00 SAKSLISTE: HS-sak 49/06 Referat fra HS-møte 19.10.06...

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 8. desember 2014 TID: 8.30-12.00 Kl. 12.00 Julelunsj DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Helge Sylfest Gaard, Inger Kari Søyland, Anne

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. oktober 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Inge Særheim, møteleder, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene.

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene. MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 20.04.2006 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Svein Nybø MIDDAGSSERVERING FRA: Ca. 15.00 SAKSLISTE: HS-sak

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Erik L. Eriksen. NB! Fra er det avsatt tid til fellesmøte med NMS arbeidsutvalg.

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Erik L. Eriksen. NB! Fra er det avsatt tid til fellesmøte med NMS arbeidsutvalg. MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 26. april 2007 TID: 09.00 14.00 NB! MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik L. Eriksen NB! Fra 12.00 14.00 er det avsatt

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. mars 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 26. februar 2009 TID: 12.00-16.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Inge Særheim SAKSLISTE: HS-sak 01/09 Referat fra HS-møte

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/11 MØTE 15. DESEMBER 2011 KL. 13:00 16:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Høgskolestyret DATO: 17. september 2008 TID: 10.00 15.30 Leirstedet Himmel og Hav, Sola

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Høgskolestyret DATO: 17. september 2008 TID: 10.00 15.30 Leirstedet Himmel og Hav, Sola MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 17. september 2008 TID: 10.00 15.30 MØTESTED: Leirstedet Himmel og Hav, Sola BIBEL OG BØNN: Berit Øksnes NB! Vi endrer tidspunkt for

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt:

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: Avdelingsstyremøte nr. 3/2009 Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 13/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004)

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) 1. Hjemmelsgrunnlag Internt reglementet for avdelingsstyrer ved HiST bygger på

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Ingen saker til eventuelt

STUDIEUTVALGET. Ingen saker til eventuelt STUDIEUTVALGET Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Per Øystein Hansen (SKS), Frank Abrahamsen (SCP), Reidar Säfvenbom (SKP), Truls Raastad (fra kl. 10.15) (SFP), Trine Stensrud (SIM), Karina Wathne (studentrep.),

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum Møteprotokoll Styret Oslo, 19.12.2013 Møtedato 12.12.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/16 MØTE 10. mars 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer