INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS , etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE:"

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Mandag 8. desember 2014 TID: , etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Helge Sylfest Gaard, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Knut Alfsvåg (ansattes representant), Hans Christian Kvåle (studentrepresentant), Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS) MØTENDE VARA: Kjersti Wee Anne Beth Gilja Johansen FORFALL Knut Alfsvåg MØTESTED: MHS, Ansattes oppholdsrom 223 ÅPNING: Jeffrey Huseby SAKSLISTE HS-sak 61/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 HS-sak 62/14 (B) Referat fra HS-møte 24. oktober HS-sak 63/14 (B) Valg av nestleder... 2 HS-sak 64/14 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 65/14 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 66/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 3 HS-sak 67/14 (B) Strategiplan : En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder 3 HS-sak 68/14 (B) Budsjett for HS-sak 69/14 (B) Mulighetsstudien mellom MHS, Diakonhjemmet høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien... 5 HS-sak 70/14 (B) Årsrapport kvalitet HS-sak 71/14 (B) Valg av nytt styre for Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat, HS-sak 72/14 (B) Rekruttering til stilling som forskningskoordinator/ førsteamanuensis... 7 HS-sak 73/14 (B) Kreering av Grete Tengsareid Søvik som philosophiae doctor... 8 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1

2 O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 61/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes. HS-sak 62/14 (B) Referat fra HS-møte 24. oktober 2014 Referat fra HS-møte 24. oktober Referat fra møtet er tidligere utsendt på e-post til møtedeltakerne. Administrasjonen har ikke mottatt innvendinger. Referat fra HS-møte 24. oktober 2014 godkjennes. HS-sak 63/14 (B) Valg av nestleder Styreleder vil fremme forslag til nestleder i møtet. Vedtak: (fremmes i møtet) Høgskolestyret velger NN som sin nestleder for inneværende styreperiode. HS-sak 64/14 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK, Referat fra møte i Forskningsutvalget, Referat fra møte i Utdanningsutvalget, Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Rapport fra SR, Referatene tas til orientering. HS-sak 65/14 (O) Orienteringer Politisk arbeid ifm statsbudsjett 2015 Tilsettinger Utlysninger 2

3 Implementering av verdigrunnlag Prognose regnskap 2014 Lokale lønnsforhandlinger Arbeid med livsfasepolitikk Misjonsarkivet og Arkivenes Hus; kontrakt med Ipark eiendom Lansering av Noregs dokumentarv; stiftelsesdokument NMS, Sakene tas til orientering. HS-sak 66/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor i møtet. Saken tas til orientering. HS-sak 67/14 (B) Strategiplan : En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Høringsversjon av strategiplanen (Versjon 2) Høringer fra interne høringsinstanser Elektronisk sammenligning av Versjon 2 og korrigert versjon fra Utdanningsutvalget (Versjon 3) Forslag til strategiplan for (VERSJON 4) Som en avslutning av den strategiprosessen som ble igangsatt våren 2013, legges det nå frem en strategiplan. Selve strategiprosessen har inkludert arbeid med ulike mulige scenarier for utviklingen av MHS (november 2013-januar 2014) og utvikling av et verdigrunnlag. Verdigrunnlaget ble godkjent på forrige møte i høgskolestyret.. Arbeidet med å utvikle selve strategiplanen har skjedd ved at jeg har tatt utgangspunkt i den strukturen som NTNU benytter for sin strategi. I tillegg til overordnede forhold som visjon og verdier, er selve strategidelen delt opp i fire deler: en overordnet, en om forskning, en om utdanning og læringsmiljø, en om formidling og kommunikasjon, og en siste om ledelse, medvirkning og ressurser. Hver av disse seksjonene er igjen delt inn, slik: en innledende del, en mål-del og en tiltaksdel ( Vi vil.. ). Jeg vurderte å ikke angi et bestemt tidsrom for planen, men har endt opp med å foreslå en bestemt tidsperiode, som igjen er noe lengre enn den tidligere, nemlig seks år: I kombinasjon med dette har jeg valgt å ikke ta med tiltak som har en relativt kort tidshorisont. 3

4 Planen har vært på høring i organisasjonen. Jeg har så langt mottatt høringssvar fra følgende instanser: Forskningsutvalget (som hadde versjon 1 til høring), Forskerforbundet MHS, Utdanningsutvalget, Seksjon for systematisk teologi og kirke- og misjonshistorie og Seksjon for bibliotek og dokumentasjon (som slutter seg til Utdanningsutvalgets forslag). I tillegg til behandling i Arbeidsmiljøutvalget onsdag 3.12, vil det kunne komme flere uttalelser innen fristen Alle instanser støtter i hovedsak utkastet til strategiplan, men har enkelte kommentarer. Utdanningsutvalget traff i sitt møte følgende vedtak: Vedtak: UU gir sin tilslutning til de innholdsmessige føringene i rektors forslag til strategiplan. Basert på innspill fra utdanningsadministrasjon og bibliotek har UU gått gjennom teksten og fremmer vedlagte forslag til bearbeidet tekstversjon. Denne teksten har enkelte innholdsmessige tilføyelser og forslag til språklige forbedringer. Disse innholdsmessige tilføyelsene og forslag til språklige forbedringer dreier seg om: - Kuttet noen gjentagelser - Moderert bruken av global/høy internasjonal - Flyttet på noe tekst - Ført inn et punkt om utdanningsadministrajonen - Ført inn noe om informasjonskompetanse hos ansatte og studenter - Først inn noe om publiseringskanaler og open access (veldig viktig punkt i alle NFRdokumenter om dagen) - Jobbet mye med språk En sammenligning av den bearbeidede versjonen (versjon 2 og 3) er lagt ved. Etter å ha mottatt dette forslaget til en språklig bearbeiding, som stort sett er til det bedre, men på enkelte områder fjerne noe av den språklige og saklige spissingen, har jeg utarbeidet en ny versjon (versjon 4). Den kan imidlertid bli noe justert på bakgrunn av ytterligere høringer. I så fall ettersendes en ny versjon. Høgskolestyret godkjenner forslaget til strategiplan som MHS strategiplan for perioden med de endringsforslag som kom frem i møtet. HS-sak 68/14 (B) Budsjett for 2015 Forslag til budsjett for MHS 2015 Budsjettnotat ved direktør, Saksfremlegg ved direktør 4

5 Forslag til budsjett for MHS for 2015 legges frem med et negativt driftsresultat på kroner, minus etter finaninntekter. 1. Det fremlagte budsjettet for 2015 godkjennes. 2. HS ber om å få revidert budsjett for 2015 til behandling på HS-møtet i april. HS-sak 69/14 (B) Mulighetsstudien mellom MHS, Diakonhjemmet høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien Referanse: HS-sak 45/14 og 53/14 Mandat for mulighetsstudien, Plattform for mulighetsstudien, Delrapport administrasjon, Delrapport undervisning og forskning, Vedlegg/ Innskrivinger fra Høgskolen Betanien, Vedlegg/ Innskrivinger fra Haraldsplass Diakonale Høgskole, Rektorrapport DH/MHS, Økonomisk analyse og risikovurdering, Juridisk betenkning ved advokatfirmaet Arntzen de Besche, Rektors innstilling i denne saken er i sin helhet dekket gjennom felles rektorrapport med rektor for Diakonhjemmet høgskole. Rapporten har vært på sirkulasjon hos de andre institusjonslederne, og har fått full tilslutning. På bakgrunn av mulighetsstudiens delrapporter og våre egne analyser, herunder også økonomisk analyse og risikovurdering, finner vi å anbefale en sammenslåing mellom MHS og Diakonhjemmet høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien. Etter at denne rapporten ble avsluttet for å rekke styrebehandlingen i Høgskolen Betanien 26.11, mottok vi en juridisk betenkning fra Arntzen de Besche om bl.a. organisasjonsform og eierstruktur, skisse av mulig fusjonsprosess og forhold til eiers vedtekter. Denne ble oversendt styremedlemmene per epost Rektor vil i møtet gi en kommentar til denne rapporten. Øvrige dokumenter i saken ble oversendt Høgskolestyret medlemmer og Landsstyret i NMS vil i sitt møte 5.12 bli orientert om mulighetsstudien, basert på tilgang til alle rapporter. Haraldsplass Diakonale Høgskole vil styrebehandle mulighetsstudien 1.12, mens Diakonhjemmet høgskole får saken til behandling

6 Forslag til vedtak i saken er koordinert med de andre høgskolene, og Høgskolen Betanien fattet et likelydende vedtak Dersom de tre andre høgskolene treffer lignende vedtak, vil saken gå til eierne for behandling i februar. For MHS vedkommende, vil LS i så fall behandle saken på sitt møte Vedlegg (forslag): 1. Høgskolestyret takker for arbeidet med mulighetsstudien. 2. Høgskolestyret har drøftet saken og finner verdimessig, faglig og administrativt grunnlag for å gå videre med sikte på forhandlinger om sammenslåing av høgskolene. 3. Høgskolestyret anmoder eier om å slutte seg til høgskolestyrets vurderinger og vedtak. 4. Dersom positiv respons fra eier foreligger, ber høgskolestyret rektor og administrasjonen om å arbeide videre med saken i samarbeid med de andre høgskolene med sikte på å fremme forslag til en fusjonsavtale. 5. Høgskolestyret ber om å bli holdt løpende orientert og forelagt en plan for arbeidet. HS-sak 70/14 (B) Årsrapport kvalitet Årsrapport kvalitet Årsrapport kvalitet er institusjonens samlede rapportering om kvalitetsarbeidet for å sikre utdanningskvaliteten ved MHS for hvert studieår. Arbeidet med rapport for studieåret har foregått ved at rektor har fått underlagsrapporter fra prorektor for utdanning og prorektor for forskning, før den samlede rapporten ble utformet. I praksis er raporteringsgrunnlaget for svakere enn tidligere år. Dette gjelder særlig analysen av de enkelte studieprogrammene på bakgrunn av student- og lærerevalueringer. Denne mangelen henger igjen sammen med ressurssituasjonen høsten 2014, hvor det har vært nødvendig å frigjøre ressurser til bl.a. mulighetsstudien. På bakgrunn av grundige analyser og rapporterer tidligere år, oppfattes dette ikke som kritisk. Rektor har imidlertid tatt initiativ overfor ledergruppen til å gjennomgå ansvarsfordeling og forventninger innenfor ulike sider ved vårt kvalitetsssikringssystem med sikte på en bedre rapportering for studieåret Av elementer som kan fremheves i Årsrapporten, kan dette nevnes: Generelt godt kvalitetsarbeid er utført ved MHS Manglende analyser av student- og lærerevalueringene Fortsatt nedgang i studiepoengsproduksjon, særlig på bachelornivå Implementering av kvalifikasjonsrammeverket (formulering av læringsutbytte) er nå innført for alle bachelor- og masterprogrammer, men mangler fortsatt for PhDprogrammet Økt fokus på digitalisering i utdanningen Behov for å styrke internasjonalisering i utdanningen Styrking av rutiner for behandling av forsøk på fusk/plagiering, basert på flere tilfeller av slike forsøk på fusk, hvorav én klagesak som gikk via MHS klagenemd til Felles klagenemd 6

7 Høgskolestyret godkjenner Årsrapport kvalitet HS-sak 71/14 (B) Valg av nytt styre for Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat, Vedtekter for Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat Saksfremlegg ved direktør Stiftelsen Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat ble opprettet i I følge vedtektene skal Høgskolestyret velge et styre bestående av 3 medlemmer, som skal sitte i en 2-års periode. Ingen kan gjenvelges til styret mer enn 2 ganger etter hverandre. Styret for legatet i perioden har bestått av Tor Hauken (leder), Kjersti Årdal og Torbjørn Hestnes. Hestnes har hatt tre perioder i styret og kan dermed ikke gjenvelges. Hauken og Årdal har vært én periode i styret, og begge har sagt seg villige til gjenvalg. I tillegg forslår vi at følgende person velges som styremedlem: Ingeborg Mongstad-Kvammen. Generalsekretær i Bibelselskapet. PhD i bibelvitenskap fra MHS. 1. HS velger Tor Hauken som styreleder for Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat for perioden HS velger Kjersti Årdal og Ingeborg Mongstad-Kvammen som medlemmer av styret for Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat for perioden HS-sak 72/14 (B) Rekruttering til stilling som forskningskoordinator/ førsteamanuensis Referanse: HS-sak 50/14 Betenkning, notat av rektor datert Stillingsutlysning En betenkning om denne stillingen, samt et utkast til stillingsutlysning, har vært drøftet med Forskerforbundet. Før den tid ble behovet for en evt utlysning drøftet med seksjonslederne i Avdeling for utdanning og forskning. Se ellers vedlagte betenkning. Høgskolestyret ber administrasjonen lyse ut stillingen med sikte på tilsetting i høgskolestyremøtet i april. 7

8 HS-sak 73/14 (B) Kreering av Grete Tengsareid Søvik som philosophiae doctor Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html) FU-sak 25/14 Sakkyndig rapport, Prøveforelesningsattest, Disputasattest, Cand. theol. Grete Tengsareid Søvik leverte inn sin avhandling, 'In the middle of sin is I': En analyse av forholdet mellom narsissistiske trekk i vår kultur og forkynnelse av frelse fra synd i åtte prekener holdt på NRK P1 kirkeåret til bedømmelse for PhD-graden i april Prorektor Knut Holter (på grunn av rektors inhabilitet som biveileder/veileder) oppnevnte en sakkyndig komité bestående av professor Bernice Sundkvist (Åbo Akademi, Finland), professor Paul Otto Brunstad (NLA Høgskolen, Bergen) og professor Knut Alfsvåg (Misjonshøgskolen) for å bedømme avhandlingen. Rapport fra kommisjonen, som hadde en enstemmig positiv konklusjon, ble oversendt prorektor for forskning 20. august. På bakgrunn av dette ble avhandlingen godkjent for doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) av Forskningsutvalget Det ble gjennomført doktorgradsprøver for cand.theol. Grete Tengsareid Søvik 3.11 (prøveforelesning; Du skal elske din neste som deg selv er et sentralt bud i Det nye testamente, samtidig som synd er blitt forstått som det å være innkrøkt i seg selv. Drøft med utgangspunkt i disse sitatene selvkjærlighet som teologisk utfordring ) og 4.11 (disputas). Kommisjonen har godkjent prøveforelesning og disputas, jf. vedlegg. Det samme har disputasleder. FU har tidligere godkjent Tengsareid Søviks gjennomføring av opplæringsdelen av PhDprogrammet. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor ved Misjonshøgskolen foreligger derfor grunnlaget for å kreere henne til philosophiae doctor, noe FU i sitt møte anbefalte Høgskolestyret å gjøre: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas 3. og 4. november 2014, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Grete Tengsareid Søvik. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere henne til philosophiae doctor. Høgskolestyret kreerer Grete Tengsareid Søvik til philosophiae doctor. 8

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer