INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS"

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Torsdag 28. februar 2013 TID: Det blir felles møte mellom HS og styret for SIK mellom kl Servering av rundstykker. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora. Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe FORFALL MØTESTED: MHS ÅPNING: Karen Margrete Mestad SAKSLISTE HS-sak 1/13 Referat fra HS-møte 7. desember HS-sak 2/13 Referatsaker... 2 HS-sak 3/13 Orienteringer... 2 HS-sak 4/13 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 5/13 Regnskap og årsberetning for HS-sak 6/13 Rapport og planer... 3 HS-sak 7/13 Høgskolestyrets årsmelding for HS-sak 8/13 Kreering av Nkabala Helen Nambalirwa som philosophiae doctor (PhD)... 4 HS-sak 9/13 Kreering av Christine Mbabazi Mpyangu som philosophiae doctor (PhD)... 4 HS-sak 10/13 Kreering av Øyvind Rise som philosophiae doctor (PhD)... 5 HS-sak 11/13 Opprykk som professor i globale studier og religion. Unntatt offentlighet HS-sak 12/13 Søknad om fritak fra vartpengeordningen i Statens pensjonskasse... 6 HS-sak 13/13 Likestillingsplan for MHS Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1

2 HS-sak 1/13 Referat fra HS-møte 7. desember 2012 Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 2/13 Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK Referat fra Høgskoleråd Referat fra Forskningsutvalget , Referat fra Utdanningsutvalget Referatene tas til orientering. HS-sak 3/13 Orienteringer Saksfremlegg ved rektor. - Innsending av Rapport og planer til Kunnskapsdepartementet. - Arbeid med vedtektsendringer. Saken tas til orientering. HS-sak 4/13 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. HS-sak 5/13 Regnskap og årsberetning for 2012 Årsregnskap med balanse for 2012 Noter til regnskapet Årsberetning for 2012 for MHS AS (til Brønnøysund-registrene) Notat ved høgskoledirektør Saksfremlegg ved høgskoledirektør 2

3 MHS resultatregnskap for 2012 viser et negativt driftsresultat på kroner, mot et budsjettert underskudd på kroner. Årsresultatet etter finansposter er på minus kroner. Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap og årsberetning for HS-sak 6/13 Rapport og planer Ref. Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Utkast til Rapporter og planer ( ) MHS sender hvert år såkalte Rapport og planer til Kunnskapsdepartementet. Disse inneholder resultatrapportering for foregående år (2012), samt planer for inneværende år (2013, som i praksis er Virksomhetsplan for 2013 som HS godkjente i desembermøtet). I tillegg til å angi en minimumsmal for rapporteringen, som også inneholder nasjonale styringsparametre som hele sektoren måles på, sier Kunnskapsdepartementet i sitt tildelingsbrev av at Rapport og planer imidlertid skal inneholde alt det som er vesentlig for å kunne vurdere om statstilskuddet er benyttet etter forutsetningen. Frist for innsendelse er , mot 1. mars tidligere år. Høgskolestyret gis derfor i år anledning til å kommentere et utkast av Rapport og planer før det sendes inn til KD. Vedtak (forslag): Høgskolestyret godkjenner utkastet til Rapport og planer med de endringsforslag som fremkom i møtet. HS-sak 7/13 Høgskolestyrets årsmelding for 2012 Utkast til Høgskolestyrets årsmelding for 2012 Saksfremlegg ved rektor MHS leverer flere typer årsmeldinger. Som AS leverer MHS årsberetning til Brønnøysundregisteret og som høgskole leverer MHS Rapporter og planer ( ) til Kunnskapsdepartementet. I tillegg legger MHS styre frem en mer generell melding til eierorganisasjonen NMS. Denne formidles også til samarbeidspartnere og skolens støttespillere, blant annet gjennommeldingsbladet Misjonsmarka. Høgskolestyret godkjenner utkastet til Høgskolestyrets årsmelding for 2012 med de endringsforslag som fremkom i møtet. 3

4 HS-sak 8/13 Kreering av Nkabala Helen Nambalirwa som philosophiae doctor (PhD) Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf html). Attester for godkjente doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet , FU-sak 62/12 (jf referatsaker). Det ble gjennomført doktorgradsprøver for Nkabala Helen Nambalirwa, M.Th., den 27. (prøveforelesning) og 28. (disputas) november Kommisjonen bestående av professor Madipoane Masenya (University of South Africa, Pretoria), professor Auli Vähäkangas (University of Helsinki) og førsteamanuensis Kari Storstein Haug (Misjonshøgskolen) har godkjent prøveforelesning ( A gender-sensitive ethical reading of Old Testament texts: The role of African women ) og disputas (over avhandlingen There is no difference between Moses and Kony : A Critical Analysis of the Contextual Use of Some Old Testament Texts and Motifs in the Early Years of the Lord s Resistance Army ). FU har tidligere godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Nambalirwa. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor er det derfor grunnlag for å kreere Nkabala Helen Nambalirwa til philosophiae doctor. Forskningsutvalget behandlet saken i møte , FU-sak 62/12, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Nkabala Helen Nambalirwa. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere henne til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Nkabala Helen Nambalirwa til philosophiae doctor (PhD). HS-sak 9/13 Kreering av Christine Mbabazi Mpyangu som philosophiae doctor (PhD) Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf html). Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet , FU-sak 63/12 (jf referatsaker). 4

5 Det ble gjennomført doktorgradsprøver for Christine Mbabazi Mpyangu, M.Th., den 3. (prøveforelesning) og 4. (disputas) desember Kommisjonen bestående av professor Alcinda Honwana (Open University, UK), førsteamanuensis Anne Kalvig (Universitetet i Stavanger) og professor Knut Holter (Misjonshøgskolen) har godkjent prøveforelesning ( African traditional religion and African charismatic Christianity: Continuity and/or discontinuity? ) og disputas (over avhandlingen The Use of Ritual in the Reintegration of Female Ex-Child Soldiers in Northern Uganda ). FU har tidligere godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Mpyangu. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor er det derfor grunnlag for å kreere Christine Mbabazi Mpyangu til Philosophiae Doctor. Forskningsutvalget behandlet saken i møte , FU-sak 62/12, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Christine Mbabazi Mpyangu. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere henne til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Christine Mbabazi Mpyangu til philosophiae doctor (PhD). HS-sak 10/13 Kreering av Øyvind Rise som philosophiae doctor (PhD) Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf html). Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet , FU-sak 05/13 (jf referatsaker). Det ble gjennomført doktorgradsprøver for cand.theol. Øyvind Rise den 14. (prøveforelesning) og 15. (disputas) desember Kommisjonen bestående av professor Aristotle Papanikolaou (Fordham University, New York), professor Kirsten Busch Nilsen (Københavns Universitet) og professor Bård Mæland (Misjonshøgskolen) har godkjent prøveforelesning ( 2 Pet 1:4 and human participation in divine life ) og disputas (over avhandlingen Sharing in the Life of God : A Study and Discussion of the Theme of Participation in Divine Life. ). FU har tidligere godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Rise. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor er det derfor grunnlag for å kreere Øyvind Rise til Philosophiae Doctor. 5

6 Forskningsutvalget behandlet saken i møte , FU-sak 05/13, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Øyvind Rise. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere ham til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Øyvind Rise til philosophiae doctor (PhD). HS-sak 11/13 offentlighet. Opprykk som professor i globale studier og religion. Unntatt HS-sak 12/13 pensjonskasse Søknad om fritak fra vartpengeordningen i Statens Notat fra høgskoledirektør av Saksfremlegg ved høgskoledirektør Vartpenger er en økonomisk ytelse for ansatte som blir overtallige og sagt opp fra ikkestatlige virksomheter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK). Vartpengeordningen finansieres i sin helhet av arbeidsgiver. Ordningen administreres av SPK. Vartpenger er et tilleggsprodukt utover pensjonsytelser som pensjonsordningen ellers formidler, og arbeidsgiver kan søke om fritak fra ordningen. Høgskolestyret ber administrasjonen forberede en søknad om fritak fra vartpengeordningen, og ber om at saken i forkant drøftes grundig med arbeidstakerorganisasjonene. HS-sak 13/13 Likestillingsplan for MHS 2013 Forslag til likestillingsplan for MHS 2013 Saksfremlegg ved høgskoledirektør Høgskolestyret vedtok i 2009 en likestillingsplan for MHS med mål og tiltak som for perioden Denne ble revidert i 2011, som en plan gjeldende for Det legges nå frem et revidert forslag til likestillingsplan for 2013, med oppdatert status samt oppdaterte utdrag fra aktuelle lovverk. Mål og tiltak er de samme som ble vedtatt i I løpet av 2014 bør det settes ned en gruppe som evaluerer hvor vidt målene for likestillingsarbeidet ved MHS er oppnådd, og som også utarbeider mål og tiltak for en ny femårsperiode. 6

7 Høgskolestyret godkjenner forslaget til likestillingsplan for MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. mars 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Mandag 8. desember 2014 TID: 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Helge Sylfest Gaard, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Knut Alfsvåg

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. desember 2012 TID: 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene.

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene. MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 20.04.2006 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Svein Nybø MIDDAGSSERVERING FRA: Ca. 15.00 SAKSLISTE: HS-sak

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Til Høgskolestyret MHS Fra Rektor Bård Mæland Dato 2014-12-01 1. Bakgrunn, kildegrunnlag og profil Høgskolestyret (HS) er ansvarlig for kvalitetssikringssystemet

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 5 /13 holdt i s lokaler, onsdag den 19. juni 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø Nestleder - Hans Christian Hauge (ankom 17.50) Styremedlemmer - Anna

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 10. mars kl. 09:30 til 13:30 på møterom A-123 i A-byggets 1. etg. på Nesna.

Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 10. mars kl. 09:30 til 13:30 på møterom A-123 i A-byggets 1. etg. på Nesna. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Høgskolen i Nesna, rom A-123 i A-byggets 1. etg. Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:30 13:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer