INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS"

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. mars 2014 TID: DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans Christian Kvåle, Svein Ragnvald Tjora. Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). Asbjørn Salthe Inge Særheim MHS, 223 Christoffer Inge Hovda SAKSLISTE HS-sak 1/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 HS-sak 2/14 (B) Referat fra HS-møte 6. desember HS-sak 3/14 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 4/14 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 5/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 6/14 (B) Regnskap og årsberetning for HS-sak 7/14 (B) Rapport og planer rapportering til Kunnskapsdepartementet... 3 HS-sak 8/14 (B) Kreering av Tor Arne S. Berntsen som philosophiae doctor... 4 HS-sak 9/14 (B) Kreering av Terese Bue Kessel som philosophiae doctor... 4 HS-sak 10/14 (B) Tilsetting som økonomi- og administrasjonssjef. Unntatt offentlighet HS-sak 11/14 Utlysning av stilling i praktisk teologi... 5 HS-sak 12/14 Strategiprosess... 6 HS-sak 13/14 Ny bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling... 7 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1

2 O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 1/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsorden godkjennes. HS-sak 2/14 (B) Referat fra HS-møte 6. desember 2013 Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 3/14 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK, Referat fra møte i Forskningsutvalget, , Referat fra møte i Utdanningsutvalget, , Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget, Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Referatene tas til orientering. HS-sak 4/14 (O) Orienteringer Praktisk-teologisk seminar, endringer ifm nye relasjoner stat-kirke Sikkerhethet knyttet til studieturer i utlandet Varslet AFP Ordning med forskningspermisjon Saken tas til orientering. HS-sak 5/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. 2

3 Muntlig saksframlegg ved rektor i møtet. Saken tas til orientering. INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS HS-sak 6/14 (B) Regnskap og årsberetning for 2013 Regnskap med balanse for 2013 Noter til regnskapet Årsberetning for 2013 for MHS AS Notat ved høgskoledirektør Saksfremlegg ved høgskoledirektør MHS resultatregnskap for 2013 viser et positivt driftsresultat på kroner, mot et budsjettert underskudd på kroner. Årsresultatet etter finansposter er på kroner. Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens åreregnskap og åreberetning for HS-sak 7/14 (B) Rapport og planer rapportering til Kunnskapsdepartementet Ref. Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Utkast til Rapportering for 2013 og planer for 2014 Sakfremlegg ved rektor MHS sender hvert år såkalte Rapport og planer til Kunnskapsdepartementet. Disse inneholder resultatrapportering for foregående år (2013), samt planer for inneværende år (2014), som i praksis er Virksomhetsplan for 2014 som HS godkjente i desembermøtet. I tillegg til å angi en minimumsmal for rapporteringen, som også inneholder nasjonale styringsparametre som hele sektoren måles på, sier Kunnskapsdepartementet i sitt tildelingsbrev av at Rapport og planer imidlertid skal inneholde alt det som er vesentlig for å kunne vurdere om statstilskuddet er benyttet etter forutsetningen. Frist for innsendelse er Høgskolestyret gis derfor anledning til å kommentere administrasjonens utkast av Rapport og planer før det sendes inn til KD. Vedtak: Høgskolestyret godkjenner utkastet til Rapport og planer med de endringsforslag som fremkom i møtet. 3

4 HS-sak 8/14 (B) Kreering av Tor Arne S. Berntsen som philosophiae doctor Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html) FU-sak 44/13 og 51/13 Sakkyndig rapport Rapport fra prøveforelesning, Rapporter fra disputas, Saksfremlegg ved rektor Cand. theol. Tor Arne S. Berntsen leverte i midten av august inn sin avhandling «Life After Violence: Towards a Shared Moral Discourse on Reconciliation in Northern Uganda» til bedømmelse for PhD-graden. Prorektor Knut Holter (på grunn av rektors inhabilitet som veileder) oppnevnte 16. august en sakkyndig komité bestående av professor Joanna Quinn (Western University, Canada), professor Gunnar Heiene (Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo) og professor Knut Alfsvåg (Misjonshøgskolen). Rapport fra kommisjonen, som hadde en enstemmig positiv konklusjon, ble oversendt prorektor for forskning i begynnelsen av desember. På bakgrunn av dette ble avhandlingen i FU-møte (FU-sak 51/13) godkjent for doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas). Det ble så gjennomført doktorgradsprøver for Berntsen 5. (prøveforelesning; The relation between forgiveness and reconciliation as a social and theological problem ) og 6. (disputas) november Kommisjonen har godkjent prøveforelesning og disputas. Det samme har disputasleder. FU har tidligere godkjent Berntsens gjennomføring av opplæringsdelen av PhD-programmet. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor ved Misjonshøgskolen foreligger derfor grunnlaget for å kreere Tor Arne S. Berntsen til philosophiae doctor, noe FU i sitt møte anbefalte Høgskolestyret å gjøre: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas november 2013, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Tor Arne S. Berntsen. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere ham til philosophi[a]e doctor. Vedtak (forslag): Høgskolestyret kreerer Tor Arne S. Berntsen til philosophiae doctor. HS-sak 9/14 (B) Kreering av Terese Bue Kessel som philosophiae doctor Referanser: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html) 4

5 FU-sak 53/13 og 04/14 Sakkyndig rapport, udatert Rapport fra prøveforelesning, Rapporter fra disputas, INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS Saksfremlegg ved rektor Cand. theol. Terese Bue Kessel leverte i midten av august inn sin avhandling «Between God s Sharing Power and Men s Controlling Power: A Quest for Diaconal Empowerment and Transformation in Femmes Pour Christ in Cameroon» til bedømmelse for PhD-graden. Rektor oppnevnte 16. august en sakkyndig komité bestående av dr. Elieshi Mungure (Det lutherske verdensforbund, Geneve, Sveits), dr Auli Vähäkangas (University of Helsinki, Finland) og professor Hans Austnaberg (Misjonshøgskolen). Rapport fra kommisjonen, som hadde en enstemmig positiv konklusjon, ble oversendt rektor i begynnelsen av desember. På bakgrunn av dette ble avhandlingen i FU-møte (FUsak 53/13) godkjent for doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas). Det ble så gjennomført doktorgradsprøver for Kessel 16. (prøveforelesning; «How are gender relations in African church and society expressed in the work of the Circle of Concerned Women Theologians and what contribution could this make to the thesis? ) og 17. (disputas) januar Kommisjonen har godkjent prøveforelesning og disputas. Det samme har disputasleder. FU har tidligere godkjent Bue Kessels gjennomføring av opplæringsdelen av PhDprogrammet. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor ved Misjonshøgskolen foreligger derfor grunnlaget for å kreere Terese Bue Kessel til philosophiae doctor, noe FU i sitt møte anbefalte Høgskolestyret å gjøre: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas januar 2014, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Terese Bue Kessel. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere henne til philosophi[a]e doctor. Vedtak (forslag): Høgskolestyret kreerer Terese Bue Kessel til philosophiae doctor. HS-sak 10/14 (B) Tilsetting som økonomi- og administrasjonssjef. Unntatt offentlighet. HS-sak 11/14 Utlysning av stilling i praktisk teologi Referanse: HS-sak 62/12 Forslag til utlysningstekst for stilling 5

6 Saksfremlegg ved rektor Høgskolestyret har senest i sak 62/12 vært orientert om utfordringer knyttet til bemanningen av praktisk-teologisk seminar. Etter at professor Thor Strandenæs, den ene av to fast tilsatte faglærere, avsluttet sin ordinære tjeneste ved PTS sommeren 2013, har administrasjonen løst bemanningssituasjonen gjennom bruk av stipendiaters pliktarbeid, i praksis helt frem til desember Målt mot bemanningssituasjonen ved de to andre praktisk-teologiske seminarene, er dette på grensen til hva som er forsvarlig. Situasjonen oppfattes nå dithen at det er nødvendig å lyse ut et stilling i PT. Det kan anføres ulike grunner for dette, som samlet sett tilsier en utlysning: For det første har behandlingen av ny bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling forutsatt at praktisk teologi styrkes som fag. Dernest er det nå behov for gjennomføring av fordypningsemner i praktisk teologi på mastergrad i det reviderte teologi/cand.theol.-studiet, noe som er nytt i ny studieordning. Til sist har det også vist seg at det er nettopp praktisk teologi har vært et fagfelt hvor MHS har lykkes med flere former for inntektsskaping (eks. EVU; forskning på trosopplæring). Til sist handler denne saken om i hvilken grad MHS med troverdighet skal fremstå med sin praktisk-teologiske utdanning, og som kirkelig utdanningsaktør. Et forslag til utlysningstekst er vedlagt, og er arbeidet fram i samarbeid med rektor for praktisk-teologisk seminar, i tillegg til at den er drøftet med Forskerforbundet. Til grunn for utlysningsteksten foreligger det en del avveininger som det vil blir redegjort for i møtet. Vedtak (forslag): Høgskolestyret ber administrasjonen lyse ut stilling i praktisk teologi med tanke på tilsetting fra HS-sak 12/14 Strategiprosess Referanse: HS-sak 46/13 Sluttrapport ( Misjonshøgskolen mot 2020 nytt bein, sterkere global aktør og videre vurdering av navn ), datert Saksfremlegg ved rektor Høgskolestyret ga i sitt møte sin tilslutning til en skisse for en strategiprosess som skal forberede ny strategiplan for Et sentralt element i denne prosessen var et fremlegg fra rektor om å fokusere på ulike scenarier fremover mot Fremlegget var formulert slik overfor HS: Scenariofase: Å beskrive 3-4 ulike måter MHS kan være en utdannings- og forskningsinstitusjon i fremtiden. Man kan f eks sette 2020 som et scenariotidspunkt. Denne fasen bør være kreativ og lite begrenset, hvor man både tenker ut av boksen, og våger å diskutere hellige kyr (for eksempel navn, lokalisering, samarbeidspartnere, nye (med)eiere, etc). Hvordan ønsker MHS å beskrives som vitenskapelig høgskole i 2020? Hva heter institusjonen? Eksisterer man som én institusjon, eller har man fusjonert med en eller flere andre institusjoner? Har man 6

7 fortsatt en cand.theol.-utdanning? Holder man til i Stavanger? Er det kommet til nye eiere? HS forutsatte at gruppen var bredt sammensatt, noe topptung ift ledelsen ved MHS, og at den hadde representanter fra både eier og HS. Følgende gruppe ble etter dette satt sammen etter oppnevninger fra HS, generalsekretær NMS og rektor ved MHS: Bård Mæland, rektor (leder) Karen Margrete E. Mestad, Høgskolestyret Inger Kari Søyland, administrasjonen NMS Kristin Fjelde Tjelle, ledelsen Tomas Sundnes Drønen, ledelsen Torstein Jørgensen, vitenskapelige ansatte Inger Brit Haugen, teknisk-administrativt ansatte Hans Christian Kvåle, Studentrådet Tina Dykesteen Nilsen, midlertidig vitenskapelig tilsatte Strategigruppen har hatt fire møter ( , , og ). Det grundigste arbeidet har omhandlet analyse og diskusjon om merkevare/merkevarenavn (Misjonshøgskolen/MHS), samt arbeid med konkrete scenarier. Direktør Kristin Fjelde Tjelle arbeidet frem en analyse i det første sakskomplekset, i samarbeid med professor Magne Supphellen, NHH. I det andre sakskomplekset har rektor arbeidet frem ulike scenarier som gruppen har diskutert, i tillegg til at professor emeritus Jan Erik Karlsen, UiS, var invitert til å innlede til fremtidsanalyse/fremtidsscenarier i møtet Det forelå for øvrig en del statistisk materiale om utviklingstrekk ved MHS til det første møtet. Dette ble brukt som bakgrunnsmateriale/kontekst for det videre arbeidet. Det er gruppens oppfatning at dette også kan være nyttig for Høgskolestyret å kjenne til. Dette er derfor lagt ved denne sluttrapporten. Saken fremmes nå for HS med tanke på at HS gir signaler for eventuelt videre prosess. Når det gjelde forholdet til eier, ble Landsstyret for NMS foreløpig orientert om saken i sitt februarmøte av assisterende generalsekretær Inger Kari Søyland, som selv har deltatt i gruppen. I tillegg vil rektor orientere LS direkte i junimøtet. For øvrig vil administrasjonen gå videre med den fasen som handler om arbeid med verdier. Her er det blant annet planlagt en stabsdag i april hvor spørsmålet om høgskolens verdier blir satt på dagsorden. Det bør i tillegg settes ned en gruppe som arbeider videre med saken, før rektor setter i gang arbeidet med selve strategiplanen over sommeren. Vedtak (forslag): (fremmes i møtet) HS-sak 13/14 Ny bachelorgrad i kristendom, ledelse og menighetsutvikling Referanse: 7

8 UU-sak 12/13 og 40/13; HS-sak 47/13 Notat fra rektor til HS-sak 47/13, datert Studietilsynsforskriften (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html) Programplan for bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling Notat fra rektor til HS-sak 47/13, datert Saksfremlegg ved rektor Rektor oppnevnte et utvalg til å utarbeide programplan for ny bachelorgrad i kristendomskunnskap/praktisk teologi, ledet av studiesjefen. Utvalget ble bedt om å vektlegge følgende forhold: Spørsmålet om samfunnsmessig behov og relevans Konsultasjoner om profil og innhold i flere faser av utvalgsarbeidet med aktører som kan være relevante mottakere i kirke- og organisasjonsliv Formulering av hvilken generell kompetanse som studieprogrammet skal gi studenten Spørsmålet om markedssituasjon og rekrutteringspotensial Programmets bredde og spiss på bakgrunn av konkurransesituasjonen (NLA; MF; Ansgar, etc) Spørsmålet om forholdet til nettstudier Ressursbehov for drift av studieprogrammet Utvalget har bestått av følgende personer: Torrey Seland, studiesjef (leder) Anne Beth Gilja Johansen Hans Austnaberg Kari Storstein Haug Sissel Gjøvikli Student Møyfrid Lunde Høgskolestyret ble i sak 47/13 forelagt en konseptskisse for denne graden, og fattet følgende vedtak: 1. HS støtter skissen til ny bachelorgrad innen kristen tro og praksis/ledelse, med de fordypninger som er foreslått. 2. HS sikter på å godkjenne graden i desembermøtet på bakgrunn av kvalitetssikring av komiteens arbeid i aktuelle fagseksjoner og utdanningsutvalget. 3. Rektor gis myndighet til å fastsette navn på graden. Graden har etter dette fått følgende navn: Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling (KLM). I samme møte ble det i rektors notat knyttet til saken fremhevet at komiteen mener at det bør tilføres ressurser for å drifte studieprogrammet. Følgende fagfelt ble nevnt: praktisk teologi og pedagogikk/kirkelig undervisning, herunder ledelsesfag. Rektor kommenterte dette slik: Det er vanskelig å gi eksakte estimater for slike behov, men jeg ønsker allerede nå å signalisere to anliggender som er relatert til dette kapasitetsbehovet som jeg mener er viktig at blir prioritert i den videre planlegging av hhv budsjett og bruken av stipendiater: at 1 av 2 nye stipendiaturer som lyses ut primo 2014, med tilsetting , tilsettes innenfor praktisk teologi (evt med en ytterligere spesifisering) at vakant vitenskapelig stilling i praktisk teologi besettes 100 % fra 2015studieprogrammet legger et visst press på å sikre kompetanse i pedagogiske 8

9 Som man vil forstå, er både egen sak om utlysning i PT og stipendiatsaken som kommer opp på neste HS, av relevans for dette studieprogrammet. Det har ellers tatt noe lenger tid enn forutsatt å skrive ut planen i sin helhet. Dette skyldes blant annet at graden er en nyskaping, hvor det har vært en større behov enn antatt å gå opp løypa, herunder lage nye emner (a) menighetsutvikling, og b) administrasjon og ledelse). For øvrig er det mye samkjøring med både årsenhet i K/RLE og den ny satsingen på nettstudier i trosopplæring, hvor MHS sammen med MF har mottatt utviklingsmidler fra Norgesnettrådet. Behandlingen i Utdanningsutvalget resulterte i at graden anbefales godkjent og etablert av HS. Behandlingen i UU er å anse som høgskolens kvalitetssikring av programplanen, og oversendes nå til HS for godkjenning. Den formelle rammen for arbeidet med akkrediteringen av et slikt studietilbud er gitt gjennom den såkalte Studiekvalitetsforskriften. Følgende kriterier for akkreditering av studietilbud er angitt i 7-2: Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Følgende forhold skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås: a. studiets innhold og oppbygning b. arbeids- og undervisningsformer c. eksamensordninger og andre vurderingsformer. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset nivå, omfang og egenart for studiet. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering. Disse ordningene skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Institusjonen skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. Disse kriteriene anses som dekket i den programplanen som legges frem, selv om MHS nok bør arbeide videre med særlig det punktet som omhandler internasjonalisering. Det vil også være fornuftig av høgskolen å vurdere hvordan man kan støtte graden med relevant forskning, særlig knyttet til emner som er nyskapende i MHS-sammenheng. I tillegg er det i 7-3 angitt at det for studieprogram på lavere grad skal være et relevant og kompetent fagmiljø knyttet til studiet, blant annet hvor minimum 20 % av faglærerne knyttet til studiet skal ha førstestillingskompetanse. I dette tilfellet vil MHS ha god margin i forhold til slike formalkrav. Rektor mener alle formelle krav til å opprette graden er innfridd, og at vi i praksis har fått et studieprogram som er gjennomarbeidet, nyskapende og utfyller eksisterende studieprogram på en god måte. 9

10 Vedtak (forslag): Høgskolestyret oppretter Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling med tanke på oppstart høsten

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer