REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Kristin Fjelde Tjelle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Kristin Fjelde Tjelle"

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. april 2014 TID: DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL: MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans Christian Kvåle Asbjørn Salthe Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS) Karen Margrete Mestad fratrådte under behandlingen av sak 25/14. MHS, 223 Kristin Fjelde Tjelle SAKSLISTE HS-sak 14/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 HS-sak 15/14 (B) Referat fra HS-møte 7. mars HS-sak 16/14 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 17/14 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 18/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 19/14 (O) Kvartalsrapport 1. kvartal HS-sak 20/14 (B) Revidert budsjett for HS-sak 21/14 (O) Budsjett for HS-sak 22/14 (O) Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU)... 4 HS-sak 23/14 (B) Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse... 4 HS-sak 24/14 (B) Justering av forskrift for PhD-programmet... 5 HS-sak 25/14 (B) Tilsetting av stipendiat i praktisk teologi. Unntatt offentlighet HS-sak 26/14 (B) Ordning for forskningspermisjon... 6 HS-sak 27/14 (B) Søknad om forskningspermisjon HS-sak 28/14 (B) Oppnevning av Klagenemd

2 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 14/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsorden godkjennes. HS-sak 15/14 (B) Referat fra HS-møte 7. mars 2014 Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 16/14 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK, Referat fra møte i Forskningsutvalget, Referat fra møte i Utdanningsutvalget, Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, Referat fra styremøte i Birkelands legat, Referatene tas til orientering. HS-sak 17/14 (O) Orienteringer Økonomi- og administrasjonssjef KDs nedsatte ekseprtgruppe for en gjennomgang av finansieringssystem for høyere utdanning: _finansiering.pdf Saken tas til orientering. HS-sak 18/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor i møtet. 2

3 Saken tas til orientering. REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS HS-sak 19/14 (O) Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Regnskapsrapporten etter første kvartal viser et negativt driftsresultat på kroner; svakere enn budsjettert. De offentlige inntektene, det vil si tildelingene fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, er i regnskapsrapporten vel kroner etter budsjett. Dette stemmer ikke i forhold til tildelingsbrevene, og tall og innbetalinger undersøkes nå nærmere. Gaver fra enkeltpersoner ligger kroner etter budsjett, og gaver fra menigheter kroner etter. Driftskostnadene er vel høyere enn budsjettert. Noe av forklaringen ligger i at husleien på kroner for april er ført i mars. Ellers er det et overforbruk på IKTbudsjettet på kroner (skyldes et forsinket og uventet oppgjør fra tidligere IKTleverandør på kroner), og kroner på annonsebudsjettet. Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 20/14 (B) Revidert budsjett for 2014 Revidert budsjett for 2014 Notat ved høgskoledirektør Høgskolestyret godkjenner revidert budsjett for MHS for HS-sak 21/14 (O) Budsjett for 2015 Foreløpig forslag til budsjett for 2015 Notat ved høgskoledirektør Høgskolestyret tar det foreløpige forslaget til budsjett for 2015 til orientering. 3

4 HS-sak 22/14 (O) Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) Årsrapport for 2013 fra Læringsmiljøutvalget ved MHS I følge Lov om universiteter og høyskoler skal Læringsmiljøutvalget rapportere direkte til styret, og hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Høgskolestyret tar årsrapporten fra LMU til orientering. HS-sak 23/14 (B) Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse Forslag til revidert Handlingsplan for studenter med funsksjonsnedsettelse På bakgrunn av vedtak i LMU (LMU-sak 06/13) oppnevnte rektor i april 2013 et utvalg som skulle revidere handlingsplanen for studenter med funksjonsnedsettelse. Utvalget fikk følgende mandat: Læringsmiljøutvalget ved MHS behandlet i sitt møte 13. mars 2013 skolens policy i møte med studenter med spesielle tilretteleggingsbehov (LMU-sak 06/13). Skolen har allerede en handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse (Kvalitetshåndboka 5.3.3). Planen trenger imidlertid å revideres, dels fordi den er svært omfattende sett på bakgrunn av MHS omfang og virksomhet, men ikke minst fordi den i liten grad ivaretar nyere tenkning omkring universell utforming og tilrettelegging av læringsmiljøet. En universell utforming av læringsmiljøet innebærer at alle studenter som kvalifiserer for opptak skal sikres utbytte av undervisningen uavhengig av funksjonsnivå, og med minst mulig bruk av særløsninger. Universell utforming er derfor en viktig strategi for å nå målet om å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle. Med dette oppnevner jeg følgende personer til et utvalg som innen 1. september 2013 skal legge frem en revidert handlingsplan for studenter med spesielle tilretteleggingsbehov: Høgskoledirektør Kristin Fjelde Tjelle (leder) Studieveileder Sissel Gjøvikli (sekretær) Professor Jostein Ådna Student (oppnevnes av SR) Det forutsettes at tenkningen omkring universell utforming får tydelig fokus i planen. Bård Mæland Rektor Utvalget har hatt 3 møter. Ruth Miriam Varhaug har vært studentens representant i utvalget. Utvalget har lagt på å integrere prinsippet om universell utforming i den reviderte handlingsplanen. Planen er i større grad enn tidligere tilpasset MHS` omfang og virksomhet, og inneholder samtidig utfordrende målsettinger. LMU behandlet handlingsplanen på sitt møte (utsatt fra desember 2013), og gjorde følgende vedtak (LMU-sak 4/14) 4

5 1. LMU godkjenner forslag til handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne med de endringer som framkom i møtet. 2. LMU sender handlingsplanen til behandling og endelig godkjenning i høgskolestyret. 3. LMU ber skolens ledelse om å informere ansatte og studenter om planens innhold og gjøre den lett tilgjengelig for alle. 4. LMU anbefaler skolens ledelse å arrangere en fagdag for de ansatte høsten 2014 der universell utforming av undervisningen er tema. Høgskolestyret vedtar revidert Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. HS-sak 24/14 (B) Justering av forskrift for PhD-programmet Referanse: FU-sak 8/14 og 56/12 Universitets- og høgskolerådets oppdaterte og endrede ( og ) veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor: phiae_doctor ph_d.pdf Utkast til ny forskrift Saksfremlegg ved rektor Forrige revisjon av forskriften for PhD-programmet ble vedtatt av Høgskolestyret høsten 2012 (HS-sak 70/12). Det som har skjedd siden, er at Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte ut nye (oppdaterte og endrede) retningslinjer for PhD-graden. Bakgrunnen for UHRs nye utgave er de forslag som kom i den store undersøkelsen av PhDutdanningen i Norge i 2012, PhD Education in a Knowledge Society, I evalueringen av denne rapporten både på nasjonalt nivå og på MHS (jf. FU-sak 47/12) har det vært enighet om behovet for en del justeringer av planverkene for PhD-utdanningen. Da MHS i forrige runde (HS-sak 70/12) endret forskriften for PhD, la vi oss i mye større grad enn tidligere tett opp mot UHRs veiledende retningslinjer, både strukturelt og innholdsmessig. Det som foreslås i denne runden er en naturlig oppfølging av dette, med implementering av de fleste av de endringer som UHR kom med i november I forhold til tidligere utgave av MHS forskrift for PhD, betyr dette følgende: En del språklige forbedringer og justeringer uten særlig saklig betydning. Disse er ikke markert i det vedlagte forslaget. Følgende saklige endringer er foretatt, og markert med rød skrift: o 5,1: presisering i forbindelse med opptak. o 7,2: understreking av hovedveileders ansvar for oppfølging. o 9,2: innføring av ordning med midtveisevaluering. o 10: oppdatering av forståelse av offentliggjøring. 5

6 Det vedlagte forslaget skiller seg (saklig) fra UHRs oppdaterte veiledende retningslinjer på følgende punkter: 2: Et eget avsnitt om målsettingen for PhD-utdanningen ved MHS ut fra MHS selvforståelse. 7: UHR legger opp til at PhD-kandidaten som hovedregel skal ha to veiledere. Forslaget til MHS har én hovedveileder, men at det i prosjekter som er klart tverrfaglige bør oppnevnes en medveileder, slik at veilederne samlet sett dekker prosjektets tematiske og metodiske felt. 10,1: Krav til avhandlingen: her er et avsnitt i UHRs retningslinjer om ulike teknologiske materialsamlinger også i tidligere versjoner fortsatt utelatt i forslaget til MHS, da det virker irrelevant for vår kontekst. 18,2: Offentliggøring: Her er en setning i andre avsnitt om utsettelse av opffentliggjøring grunnet spørsmålet om patentering utelatt i forslaget til MHS, da det virker irrelevant for vår kontekst. Forskningsutvalget ved MHS fattet 22. januar 2014 følgende vedtak i sitt møte (FU-sak 8/14): Utkast til justert Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Misjonshøgskolen godkjennes og oversendes rektor for behandling i MHS styre. Rektor innstiller på at Høgskolestyret fatter et vedtak i tråd med denne anbefalingen. Høgskolestyrett vedtar utkast til justert Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Misjonshøgskolen. HS-sak 25/14 (B) Tilsetting av stipendiat i praktisk teologi. Unntatt offentlighet. HS-sak 26/14 (B) Ordning for forskningspermisjon HS 39/13 Notat fra rektor, datert 30.3 Muntlig saksfremlegg ved rektor 1. MHS opprettholder ordningen med forskningspermisjon. 2. Den frys som ble iverksatt fra , oppheves, slik at alle søknadsberettigede også kan regne opptjeningstid for perioden og fremover. 3. Fleksikomponenten på 5 % opprettholdes. 4. Det forutsettes at MHS ved fremtidige forskningspermisjoner budsjetterer for noe ekstern arbeidskraft for å dekke undervisnings- og veiledningsbehov. 5. For å gjennomføre ordning med forskningspermisjon, dersom det oppstår situasjoner hvor det er vanskelig å gjennomføre ønskelig aktivitet (undervisning, veiledning, 6

7 oppdrag) innenfor tilgjengelige ressurser, og hvor behov for vikarer oppfattes som for omfattende, vil man kunne utnytte en større andel av hhv administrasjons- og forskningskomponenten i stillingene. HS-sak 27/14 (B) Søknad om forskningspermisjon Ref.: HS-sak 26/14 Søknad om forskningspermisjon fra Tomas Sundnes Drønen, datert Uttalelse fra KURV-seksjonen, datert Saksfremlegg ved rektor Tomas Sundnes Drønen er den eneste som har søkt om forskningspermisjon for neste studieår. Han har søkt på bakgrunn av opptjent tid, men hvor noe av opptjeningsgrunnlaget faller i tidsrommet etter den frys HS vedtok i sak 39/13. Forskningsutvalget har hatt søknaden til vurdering (faglig, internasjonalisering), og støtter at det innvilges forskningspermisjon. KURV-seksjonen, som Drønen tilhører, har vurdert søknaden utfra personalsituasjon, og støtter også søknaden. Rektor har vurdert forskningspublisering og andre forhold, og Drønen innfrir gjeldende krav med god margin. 1. Høgskolestyret innvilger forskningspermisjon for Tomas Sundnes Drønen. 2. Det forutsettes at Drønen ivaretar veiledningsansvar for PhD-studenter under permisjonen. HS-sak 28/14 (B) Oppnevning av Klagenemd. I følge Lov om Universiteter og høyskoler skal det ved hver høgskole være en Klagenemd som skal behandle klager over enkeltvedtak, og etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter. Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke være medlem av klagenemnda. Høgskolestyret oppnevner følgende personer til medlemmer av MHS Klagenemd i perioden : Medlemmer: Personlig vara: 7

8 Grethe Rønneberg Hidle, leder Odd Magne Bakke Knut Alfsvåg Bettina Vidnes Halvard Lund Knut Middelthon Gerd Marie Ådna Kari Storstein Haug 1 Studentrepresentant 1 Studentrepresentant HS-sak 29/14 (B) Styremøte 6. juni Neste styremøte, som også blir det siste for nåværende styre, avholdes på Misjonshøgskolen 6. juni kl

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. desember 2012 TID: 12.00 16.00. Styremiddag 1700-1900 på Straen Fiskerestaurant. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Christoffer Inge Hovda

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Christoffer Inge Hovda MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. mars 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL: MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrete Mestad, Christoffer Inge Hovda,

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. mars 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE:

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS. 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: MØTE: Høgskolestyret DATO: Mandag 8. desember 2014 TID: 08.30-12.00, etterfulgt av avslutningslunsj DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, Helge Sylfest Gaard, Ingvill Hagesæther Foss, Einar O. Iversen, Knut Alfsvåg

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 11.desember 2008 TID: 12.00 16.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Anne Sofie Rosenvinge SAKSLISTE: HS-sak 54/08 Referat

Detaljer

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS

INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Torsdag 28. februar 2013 TID: 12.00 16.00. Det blir felles møte mellom HS og styret for SIK mellom kl. 12 12.45. Servering av rundstykker. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 23. februar 2006 TID: 12.00 17.30 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Knut Holter MIDDAGSSERVERING FRA: 15.00 I forkant av

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene.

Referatet fra møtet 23.02 er utsendt på e-post. Det er ikke kommet inn noen kommentarer fra styremedlemmene. MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 20.04.2006 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Svein Nybø MIDDAGSSERVERING FRA: Ca. 15.00 SAKSLISTE: HS-sak

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 20. april 2012

Innkalling. Innkalling til styremøte 20. april 2012 Innkalling Innkalling til styremøte 20. april 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014

Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Årsrapport kvalitet MHS studieåret 2013-2014 Til Høgskolestyret MHS Fra Rektor Bård Mæland Dato 2014-12-01 1. Bakgrunn, kildegrunnlag og profil Høgskolestyret (HS) er ansvarlig for kvalitetssikringssystemet

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer