Voksnes læring i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voksnes læring i Norge"

Transkript

1 1 Voksnes læring i Norge Prinsipper, lovregulering og strukturer Kort historisk oversikt Formell voksenopplæring Ikke-formell læring Norsk og samfunnskunnskap Basiskompetanse Realkompetanse og kvalifikasjonsrammeverk Karriereveiledning Deltakelse og statistikk Ikke-formelle aktører Prinsipper, lovregulering og strukturer Livslang læring fikk gjennom utdanningsreformene i 1990-årene et nytt innholdsmessig fokus og ble et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Erkjennelsen av at læring tilegnes på forskjellige arenaer og i ulike sammenhenger gjennom hele livet, både i et livslangt og livsvidt perspektiv, har gitt et utvidet læringssyn med større valgfrihet for den enkelte og muligheter til å realisere egne ønsker og behov. Stortingsmelding nr 42 ( ), Kompetansereformen, er grunnlaget for den norske Kompetansereformen av Reformen er både en arbeidslivsreform og en utdanningsreform, og omfatter alle voksne i og utenfor arbeidslivet. Den bygger på at en godt utdannet befolkning er nasjonens viktigste ressurs for å ta vare på og skape nye arbeidsplasser, sikre livskvalitet og hindre nye klasseskiller. Gjennom Kompetansereformen fikk voksne rett til grunnskole og videregående opplæring (grunnopplæring). Ordningen med dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse er også et resultat av reformen. Med kompetansereformen ble det innført bedre studiefinansiering, rett til utdanningspermisjon og skattefritak for utdanning finansiert av arbeidsgiver. Voksnes læring er senere omtalt i flere stortingsmeldinger, bl.a. St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja. Kunnskapsdepartementet har ansvar for en samlet norsk utdanningspolitikk. De ulike utdanningsområdene er regulert gjennom egne lover for grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring), fagskoler og høyere utdanning. Voksnes rettigheter er integrert i de respektive utdanningslovene. I tillegg kommer Lov om voksenopplæring for bl.a. studieforbund og nettskoler, Folkehøyskoleloven og Privatskoleloven. Norskopplæring for innvandrere og flyktninger ivaretas gjennom Introduksjonsloven som forvaltes av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Ansvaret for den formelle grunnopplæringen, både for unge og voksne, er tillagt Utdanningsdirektoratet. Fylkeskommunene har ansvar for å gi tilbud om videregående opplæring, mens kommunene har tilsvarende ansvar for grunnskoleopplæringen. Kommunene har også ansvar for opplæringen i norsk og samfunnskap for voksne innvandrere. Vox er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk med særlig vekt på voksnes læring. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet og skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

2 2 Kort historisk tilbakeblikk Studieforbundene i Norge har historie tilbake til de folkelige bevegelser på slutten av 1800-tallet. I 1950-årene ble begrepet voksenopplæring tatt i bruk, blant annet i offentlige dokumenter og i arbeiderbevegelsen. Voksenopplæringen skulle inkludere alle arenaer, nivåer og former som voksne benyttet for å lære. Norge fikk allerede i 1976 egen Lov om voksenopplæring. Loven omfattet alle deler av voksenopplæringen, både formell og ikke-formell. På de drøye 30 årene som har gått siden loven trådte i kraft har det skjedd store endringer i utdannings- og opplæringslandskapet. Lovens virkeområde ble betydelig redusert ved at flere områder ble overført til andre lover, bl.a. til opplæringsloven. Voksenopplæringsloven regulerte i 2009 kun studieforbund og frittstående fjernundervisningsinstitusjoner og var reelt sett en tilskuddslov. Regjeringen ønsket en offentlig utredning om studieforbundenes rolle og oppgaver for derved å få et bedre grunnlag for å nå viktige politiske mål innenfor kompetansepolitikken og tilgrensende politikkområder som arbeids-, velferds-, kultur- og frivillighetspolitikken. På denne bakgrunnen ble Tronutvalget oppnevnt i oktober Utvalget la fram sin innstilling høsten 2007 og er fulgt opp med ny voksenopplæringslov. Reform 94 ga åringer rett til gratis videregående opplæring. Dette utløste et krav om at voksne også burde få gratis etter- og videreutdanning. Voksnes rett til grunnoplæring ble innført som resultat av Kompetansereformen. Formell voksenopplæring Formell utdanning henviser til offentlig og privat utdanning som gir en definert og godkjent sluttkompetanse (formell kompetanse som gir rett til vitnemål, fagbrev eller annet offentlig dokument). Grunnopplæring Med endringene i Opplæringsloven 1 fikk voksne individuell rett til grunnopplæring. Grunnskoleopplæring (2002) gis ut fra behov, mens retten til videregående opplæring (2000) er knyttet til tidligere gjennomført utdanning. Opplæringen følger nasjonalt læreplanverk for grunnopplæringen innført høsten 2006, Kunnskapsløftet. Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet omfatter tre studieforberedende utdanningsprogram og ni yrkesfaglige utdanningsprogram. Opplæringslovens 4A 4 omhandler voksnes rett til videregående opplæring, som omfatter både allmenne fag og yrkesfag, og realkompetansevurdering. Voksne som tidligere ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til gratis videregående opplæring fra det året de fyller 25 år 2. Voksne med rett til opplæring har rett til vurdering av sin realkompetanse og til kompetansebevis. Det er en forutseting at opplæringstilbudet skal være tilpasset voksne og bygge videre på allerede opparbeidet kompetanse. Slik kan voksne få et faglig avkortet opplæringsløp som er komprimert i tid. 1 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr 61, kapittel 4A Opplæring spesielt organisert for voksne med endringer senest Endret fra at retten tidligere var knyttet til personer født før 1978.

3 3 Opplæringslovens 4A-1 har bestemmelser om voksnes grunnskolerett. Den omfatter de fagene som kreves for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring. Det gjelder opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Voksne har også rett til spesialundervisning på grunnskolenivå (lovens 4A-2). Det dreier seg om voksne som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. Fagskoleloven 3 (Lov av 20. juli 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning) har som formål å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning. Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Fagkole utdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som er tillagt ansvaret for å godkjenne fagskoleutdanninger. Etter lovendring med virkning fra 1. august 2007 kan tilbyder av utdanning som er godkjent som fagskoleutdanning, på bestemte vilkår få fullmakt til selv å opprette og legge ned fagskoleutdanninger på avgrensede fagområder. Når en utdanning er godkjent som fagskoleutdanning, gir det samtidig mulighet for å søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Utdanning på universitets- og høgskolenivå er regulert i egen lov 4. Loven gjelder generelt for dette utdanningsnivået, og i 2001 ble det tatt inn bestemmelser om realkompetansevurdering. Ikke-formell læring Ny voksenopplæringslov trådte i kraft Lovens formål er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon, og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet. Loven gjelder godkjenning for statstilskudd for studieforbund og godkjenning av nettskoler. Den regulerer også vilkår for stastilskudd til skoler som er godkjent og i drift etter 6A i lov om privatskoler. Loven fastsetter seks overordnede mål for studieforbundenes virksomhet, krav til godkjenning, modell for statstilskudd og tilsyn og kontroll. Vox forvalter tilskudd til studieforbund og nettskoler. Folkehøyskoleloven har til formål er å bidra til at det kan opprettes og drives folkehøyskoler i Norge. Loven fastsetter vilkår for tilskudd, tilskuddsmodell og krav til læringsmiljø. Forskrift til loven omhandler kursordning, internat, kvalifikasjonskrav for undervisningspersonalet, kontroll og læringsmiljø. Folkehøgskolen er en selvstendig og eksamensfri skole. Skolene er et supplement til den læring som skjer gjennom det ordinære utdanningssystemet 3 Lov av 20. juli 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning 4 Lov nr. 15 av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler

4 4 og i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av folkehøgskolene. Norsk og samfunnskunnskap Innvandreres rett og plikt til norskopplæring er regulert gjennom Introduksjonsloven. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er forskrift til loven og Vox har ansvaret for implementeringen av læreplanen. Kommunene har ansvar for å gi gratis opplæring (300 timer) til innvandrere med rett og plikt. En kommune kan gi oppdraget til bl.a. studieforbund. Deltakerne registreres i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister). Innvandrere med plikt (søke oppholdstillatelse eller statsborgerskap) må oppfylle bestemte språkkrav som må dokumenteres. For slik opplæring kan andre tilbydere søke godkjenning (gjelder i 3 år). Vox har godkjent 7 private tilbydere ut over universiteter/høgskoler, studieforbund, nettskoler og folkehøgskoler som er forhåndsgodkjente. Vox fører tilsyn med godkjente private tilbydere. Basiskompetanse voksne 5 i Norge mangler tilstrekkelige ferdigheter i lesing og tallforståelse til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv. Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skal medvirke til å styrke grunnleggende lese-, skrive-, regne- og IKT-ferdigheter blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning. Bedrifter og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd både til motivasjonsarbeid og til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT. Opplæringstilbydere og organisasjonene i arbeidslivet kan også søke sammen med en bedrift eller offentlig virksomhet. Programmet er nå en permanent ordning og blir forvaltet av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Det er utarbeidet kompetansemål med nivåbeskrivelser for voksnes grunnleggende ferdigheter. Dette er et verktøy for å utforme og tilpasse opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Opplæringen i BKAprogrammet skal være tilpasset de ulike trinnene i kompetansemålene. Det foreligger kompetansemål for opplæring i digital kompetanse, hverdagsmatematikk, lesing og skriving og muntlig kommunikasjon. Realkompetanse og kvalifikasjonsrammeverk Det 3-årige Realkompetanseprosjektet ( ) var Regjeringens tiltak for å realisere Stortingets vedtak om å etablere et system som gir voksne rett til å dokumentere sin realkompetanse uten å gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Begrepet realkompetanse er definert som den formelle og uformelle kompetansen den voksne har. Den norske forståelsen av realkompetanse innebærer derved summen av all kompetanse som en person har tilegnet seg gjennom utdanningssystemet, lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsmessig virksomhet og familie-/samfunnsliv. Verdsetting av realkompetanse er 5 Tallet er et anslag basert på OECDs internasjonale ALL-undersøkelse (Adult Literacy and Life Skills) hvor Norge deltok i 2003.

5 5 prosessen der en person får sin kompetanse vurdert og anerkjent i forhold til ulike anvendelsesområder. Det nasjonale realkompetansearbeidet har fire hovedelementer Ordninger for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse inn mot videregående opplæring, herunder yrkesprøving for kvalifisering til arbeid Realkompetanse som grunnlag for opptak og avkorting av studium i høgre utdanning Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet Dokumentasjon av realkompetanse fra kurs og deltakelse i frivillig virksomhet (tredjesektor) Fylkeskommunene har plikt til å tilby realkompetansevurdering til voksne med rett til videregående opplæring, samt til personer som blir vist til dette av Arbeids- og velferdsetaten (NAV) med direkte sikte på kvalifisering for arbeid. De kan også ta imot enkeltindivider som ønsker en vurdering. Plikten gjelder også realkompetansevurdering i fengsler ut fra at opplæring for innsatte/domfelte er et ansvar for utdanningsmyndighetene (1969). Fylkeskommunene skal sørge for at realkompetansevurderingen blir forsvarlig gjennomført. Vurderingen skal utføres av kvalifiserte personer og skje i forhold til kravene i læreplanene for videregående opplæring, Kunnskapsløftet. Lov om universiteter og høyskoler med forskrift sier at søkere over 25 år som ikke fyller kravet om generell studiekompetanse fra videregående opplæring, kan søke opptak på bakgrunn av relevant realkompetanse. 3.5 gir studenter en mulighet til fritak for deler av utdanningen. Det vil si at de kan søke om fritak fra eksamen eller prøve, på grunnlag av dokumentert realkompetanse. Dokumentasjon av den kompetanse som oppnås gjennom deltakelse i organisasjonsarbeid og ikke-formell opplæringsvirksomhet er et viktig aspekt av realkompetansearbeidet. Mye av studieforbundenes opplæring kan være kvalifiserende for både utdanning og arbeid. Det er en utfordring både å dokumentere slik opplæring, men også at den blir etterspurt av de som gjennomfører realkompetansevurderingen. Vox fikk i 2009 ansvaret for et toårig prosjekt for å få en bedre samordning mellom de som har det formelle ansvaret for realkompetansevurdering, og andre aktører og partene i arbeidslivet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Kunnskapsdepartementet har etablert et prosjekt med mål å lage forslag til et samlet nasjonalt rammeverk, samtidig som det foregår avklaring av rammeverk på ulike utdanningsnivåer. Det er etablert en referansegruppe med deltakere fra arbeidslivet og utdanningssektoren. Arbeidet skal være sluttført i løpet av første kvartal En utfordring er sammenhenger mellom realkompetansevurdering og nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner og hvordan samspillet mellom dem kan bidra til å fremme livslang læring. Karriereveiledning Informasjon om og tilgang til god veiledning om utdanning og arbeid er viktig for voksne i ulike livssituasjoner. Regionale partnerskap for karriereveiledning er etablerte i alle fylkene. De skal samarbeide om og samordne karriereveiledning

6 6 mellom fylkeskommuner, kommuner, skoler, universitet og høgskoler og NAV, samt involvere partene i arbeidslivet og lokalt næringsliv. Som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 44 ( ) skal det fra 1. januar 2011opprettes en nasjonal koordinerende enhet for karriereveiledning som en integrert del av Vox. Dette er ett av tiltakene for å motvirke feilvalg og omvalg, som er belastende både for den enkelte og for samfunnet. Deltakelse og statistikk Lærevilkårsmonitoren er en årlig kartlegging av læring og kompetanseutvikling blant voksne. Den viser at omfanget av læringsaktiviteter blant voksne har vært relativt stabilt i de senere årene. Av de sysselsatte svarte 50 pst. at de har deltatt på kurs og annen opplæring i Dette er en nedgang fra fjoråret. I 2009 var andelen sysselsatte i læringsintensivt arbeid på over 60 pst. Denne andelen har vært stabil i de siste årene. Andelen av befolkningen i alderen år som deltok i formell videreutdanning, har vært relativt jevn i de siste årene, men i 2009 ser det ut til å være en liten nedgang sammenlignet med Fylkeskommunene rapporterer i KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) om rettighetsbasert undervisning på videregående skoles nivå, også for voksne. Kommunene rapporterer grunnskoleopplæringen til GSI (Grunnskolens informasjonssystem). Rapporteringen om voksne har flere svakheter. I 2009 var det om lag voksne i opplæring på videregående skoles nivå og de fleste tok helse- og sosialfag eller generell studiekompetanse. Knapt 4000 voksne tok ordinær grunnskoleopplæring og vel 70 prosent av disse er minoritetsspråklige. Studieforbund, nettskoler og folkehøgskoler rapporterer årlig aktivitet til Statistisk sentralbyrå, SSB. Det er svakheter i studieforbundsstatistikken, bl.a. når det gjelder informasjon om kursnivå, og at antall deltakere ikke er uttrykk for antall personer. I norsk og samfunnskunnskap for norske innvandrere er det årlig i overkant av deltakere. BKA-programmet har siden starten i 2006 vel kursdeltakere (2010). Vox-speilet er en årlig statistikkrapport om voksnes deltakelse i opplæring. Ikke-formelle aktører Studieforbund Studieforbundenes hovedoppgave er å tilby opplæring ubundet av læreplaner og eksamener. De kan også være tilbyder av formell opplæring på alle utdanningsnivåer. Det er i dag 21 godkjente studieforbund med mer enn 400 medlemsorganisasjoner. Studieforbundene er svært ulike, både i profil, størrelse, organisering og arbeidsform. De omfatter bl.a. ulike livssyns- og interesseorganisasjoner, de fleste arbeidstakerorganisasjonene og politiske partier. Aktiviteten varierte i 2009 fra om lag 9700 kurs med deltakere i det største studieforbundet til 7 kurs med 44 deltakere i det minste.

7 7 Studieforbundene har fokus på å fremme en voksenpedagogisk praksis som bygger på likeverd og demokrati. Opplæringen skjer som oftest i form av kurs av kortere varighet. I 2009 gjennomførte studieforbundene knapt kurs med omlag deltakere. Aktiviteten har gått ned de siste årene. Studieforbundene rapporterer om gjennomførte kurs i så å si alle landets kommuner. Det er flest kvinner som deltar. De fleste deltar på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag, men det er også betydelig aktivitet innenfor organisasjonskunnskap og andre emner som kvalifiserer for deltakere i samfunns- og organisasjonslivet. Om lag 90 prosent av kursene fører ikke fram til offentlig prøve eller eksamen. Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er en paraplyorganisasjon for offentlig godkjente studieforbund i Norge. VOFO er samarbeids- og kontaktorgan overfor Kunnskapsdepartementet og er sekretariat blant annet for Uka for voksnes læring. Nettskoler Fjernundervisning er en veletablert og anerkjent undervisningsform som har vært en del av det norske utdanningssystemet i snart hundre år. Den omfatter uliker former for fleksibel undervisning, fra tradisjonell brevundervisning til nettbasert undervisning og bruk av ulike digitale medier. Fjernundervisningsinstitusjonene omfatter både organisasjoner, stiftelser og bransjeskoler. Spesielt bransjeskolene har utviklet seg i retning av ordinære utdanningsinstitusjoner som ivaretar kompetanse inn mot arbeidslivet. Tilbudene dekker alle utdanningsnivåer og mange av utdanningene er et samarbeid mellom privat og offentlig institusjon. Tilskuddsordningen medvirker til at frittstående fjernundervisningsinstitusjoner kan gi et variert og landsomfattende tilbud. Siden 2002 er statstilskuddet til nettskolene avgrenset til kompetansegivende kurs for arbeidslivet (ikke lenger hobby/fritid). En ny tilskottsordning legger vekt på utvikling av metoder og kvalitet i fjernundervisningen. Aktivitetsbasert tilskudd faller bort ved utgangen av 2011 etter en overgangsperiode på to år. Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) er en nasjonal interesseorganisasjon for institusjoner som tilbyr fjernundervisning. Folkehøyskoler Folkehøyskolen er i likhet med studieforbundene en nordisk tradisjon forankret i folkeopplysningstanken fra midten av 1800-tallet. Norge har fastholdt folkehøyskolenes karakter som et eksamensfritt skoleslag og har i dag 77 skoler med rundt årselever. 67 Skolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen. Særtrekk ved folkehøyskolene er at de skal: - legge vekt på allmenndanning og folkeopplysning 6 Av disse er ti eid av fylkeskommuner, de øvrige av kristelige og humanitære organisasjoner, spesielle høyskolelag og stiftelser, og én skole er i privat eie. Av folkehøyskolene er det 30 som er kristne, mens 47 er frilynte. 7 Den første lov om folkehøgskoler ble vedtatt i Lov av nr. 72 ( ) om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) trådte i kraft 1. januar Loven er primært en tilskuddslov som setter vilkår for godkjenning og tilskudd.

8 8 - være eksamensfrie - ha pedagogisk frihet - internat skal være en integrert del av folkehøyskolen på langkurs Folkehøyskolene arrangerer langkurs (kurs som varer 95 dager eller mer) og kortkurs (kurs som varer minst to dager og maksimum 94 dager) Norsk pensjonistskole og Norsk senter for seniorutvikling gir kortkurs til voksne og eldre, men flere skoler gir kurstilbud primært rettet inn mot voksne deltakere. Folkehøgskolerådet er en interesseorganisasjon for folkehøgskolene. Både Norsk Folkehøgskolelag og Noregs Kristlege Folkehøgskolelag har medlemmer i rådet. Målet med tilskuddet er å medvirke til at Folkehøgskolerådet kan ta hand om fellesoppgaver for folkehøgskolene og koordineringsoppgaver for Utdanningsdirektoratet.

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Evaluering på systemnivå - Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll Den norske regjeringen ønsket en offentlig utredning

Detaljer

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler. Resultater fra en nasjonal undersøkelse.

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler. Resultater fra en nasjonal undersøkelse. Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler. Resultater fra en nasjonal undersøkelse. NOKUTs fagskolekonferanse 2011 19. oktober, Ålesund Camilla Alfsen, seniorrådgiver Realkompetanse All formell,

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Grunnskoleopplæring for voksne Samling for kommunene i M&R Molde, 05.11.2014 Liv Marie Opstad www.fmmr.no/mr - Barnehage og opplæring - Vaksenopplæring PIAAC

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

Realkompetanse og voksenopplæring i Norge. Hvordan startet det og hvor er vi nå? Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Realkompetanse og voksenopplæring i Norge. Hvordan startet det og hvor er vi nå? Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Realkompetanse og voksenopplæring i Norge. Hvordan startet det og hvor er vi nå? Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Situasjonen i Norge 94-99 Reform -94; veiskille også for voksne Ungdomsretten ble veldig

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Oslo 14.01.2008 Høring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Kristne Friskolers Forbund er interesseorganisasjon

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler Forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav e) siste

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

fra grunnskole til høgskolenivå.

fra grunnskole til høgskolenivå. Utdanningssystemet i Norge og godkjenning av utenlandske papirer fra grunnskole til høgskolenivå. Anne Marie Jarnes, rådgiver Introduksjonssenteret Drammen kommune Temaer Utdanningssystemet i Norge Godkjenning

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet

Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Temanotat 2002/7: Realkompetanse Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Innledning Med realkompetanse menes all formell, ikke-formell og uformell kompetanse en person

Detaljer

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR)

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) NOKUTssynteserogaktueleanalyser BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) AneBenedicteLilehammer,juni2014 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner

Detaljer

Program for. arbeidslivet (BKA)

Program for. arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 987-82-7724-162-3 Vox 2012

Detaljer

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Formålet med retningslinjene Bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene Lik praksis i kommunene

Detaljer

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling

Etablering av karrieresenter i Finnmark Fylkesrådens innstilling Arkivsak: 201302129-1 Arkivkode:---/A02 Opplæringsavdelinga Saksbehandler: Trond Fitje Saksgang Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for kompetanse 19.03.2013 3/13 (HUK) Yrkesopplæringsnemnda 12.03.2013 3/13 Etablering

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Utdanningsforbundet Østfold Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Forholdet nasjonalt - internasjonalt Tradisjonelt var utdanning sett på som et ensidig nasjonalt anliggende Slik er det ikke

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008»

Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008» Vedlegg til Fafo-rapport 2009:21 Anna Hagen og Torgeir Nyen Kompetanse - for hvem? Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008»

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

God morgen! God morgen!

God morgen! God morgen! God morgen! God morgen! Kvalifikasjoner og kompetanse, 10.10.2015 Sindre Festø (sindre.festo@afk.no) Veiledningssenteret Asker og Bærum, tel 67805350 Elias Smiths vei 15 (Sandvika videregående skole, 4.

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Pernille Birkeland, Magnus Fodstad Larsen, Kathrine Lønvik Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-219-4

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Kompetansepolitiske virkemidler 30.03.17. Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kompetansepolitiske virkemidler Kompetansepluss

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.187/05/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 28/05 Folkehøgskolebladene 14.

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Oslo Voksenopplæring. Videregående opplæring for voksne. Generell informasjon.

Oslo Voksenopplæring. Videregående opplæring for voksne. Generell informasjon. Oslo Voksenopplæring Videregående opplæring for voksne Generell informasjon. Oppdatert 10.02.2016. Erstatter infohefte fra 20.01.2015 1 Forord Dette heftet gir deg mye informasjon om videregående opplæring

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Cecilie Lan klep B'ørnø /

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Cecilie Lan klep B'ørnø / VESTFOLD FYLKESKOMMUNE' Fylkesadministrasjonen Avdeling for utdanning Vår dato 1 av 2 Vår referanse 12.12.2007 2007/03252-5 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Cecilie Lan klep B'ørnø / Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Seminar om bolig og bosetting av flyktninger Skei 27. august 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk

Detaljer

Fra ufaglært til fagarbeider: Hvilke praksiser kan bidra til at flere voksne deltar i videregående opplæring?

Fra ufaglært til fagarbeider: Hvilke praksiser kan bidra til at flere voksne deltar i videregående opplæring? Fra ufaglært til fagarbeider: Hvilke praksiser kan bidra til at flere voksne deltar i videregående opplæring? IVRs fagkonferanse 2015 Ingebjørg Gram Bakgrunn : «Voksenretten» Omfatter alle voksne over

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1.

I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. VOX-SPEILET 2014 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler I 2013 deltok 6 737 personer (unike deltakere) på folkehøyskolenes langkurs. På kortkursene var det 18 455 deltakere 1. Hovedfunn Antall deltakere

Detaljer

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn introduksjonsloven og opplæringsloven Innhold i presentasjonen Rett til opplæring etter introduksjonsloven Rett til opplæring etter opplæringsloven To lovverk

Detaljer

Tid for å plusse på kompetansen? Søk om penger til opplæring

Tid for å plusse på kompetansen? Søk om penger til opplæring Tid for å plusse på kompetansen? Søk om penger til opplæring Regionale samlinger høst 2017 Astri Pestalozzi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv skal være en nasjonal pådriver for en

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

LI Unlo. Endringer i. Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet. Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo. Høringssvar fra Unio - Endring i

LI Unlo. Endringer i. Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet. Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo. Høringssvar fra Unio - Endring i Tel: LI Unlo Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Jorunn Solgaard 21.05.2013 2007-0063

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

Innspill til Stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap

Innspill til Stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap Kunnskapsdepartementet Innspill til Stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap Utfordringen i å gi et tilbud til de mange voksne stortingsmeldingen skal omhandle er stor. bidrar allerede på mange

Detaljer

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler

6Folkehøyskoler. 6.1 Om folkehøyskoler VOX-SPEILET 2015 FOLKEHØYSKOLER 1 kap 6 6Folkehøyskoler Det er 78 folkehøyskoler i Norge. I 2014 deltok 6 800 personer på folkehøyskolenes langkurs, som vanligvis går over ett undervisningsår. Mange folkehøyskoler

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Nasjonal oppstartsamling Implementering av retningslinjer for realkompetansevurdering. Torsdag 5. juni 2014 Radisson Blu Oslo Airport

Nasjonal oppstartsamling Implementering av retningslinjer for realkompetansevurdering. Torsdag 5. juni 2014 Radisson Blu Oslo Airport Nasjonal oppstartsamling Implementering av retningslinjer for realkompetansevurdering Torsdag 5. juni 2014 Radisson Blu Oslo Airport Samfunnsmandatet Regjeringa har som visjon at Noreg skal vere eit leiande

Detaljer

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT PRESISERING AV DOKUMENTASJONSKRAV FOR FOLKEHØYSKOLENE

DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT PRESISERING AV DOKUMENTASJONSKRAV FOR FOLKEHØYSKOLENE DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT Rundskriv Folkehøyskolene HØRINGSUTKAST Nr. Vår ref Dato 200501434 PRESISERING AV DOKUMENTASJONSKRAV FOR FOLKEHØYSKOLENE Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan 2012 FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (KD) Att: Roger Spidsberg Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref: 200805084 Oslo, 24. februar 2009 Vår ref: Inger Lise Blyverket / DOK-2009-00204 HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2009/1976-8 Saksbehandler: Kjetil Landsem,NAV leder Ansvarlig leder: Kjetil Landsem,NAV leder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Realkompetansevurdering for fritak i høyere utdanning en veiledning

Realkompetansevurdering for fritak i høyere utdanning en veiledning Realkompetansevurdering for fritak i høyere utdanning en veiledning Nasjonalt studieadministrativt seminar, Stavanger 3.10.2013 Camilla Alfsen, seniorrådgiver Introduksjon Om Vox Litt oversikt og bakgrunn

Detaljer

Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt

Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Hvorfor karrieresenter i Finnmark? Utvikling av karriereveiledningsfeltet nasjonalt og internasjonalt Karrieresenterkonferansen 14.01.15 Kristin Midttun og Marte Thomsen KO På karrieresenteret møtte jeg

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer