ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET"

Transkript

1 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING STYRE OG UTVALG BOMILJØ OG SIKKERHET TOMTEGRENSER REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT SAK3/ SETNINGER SAK4/2001 LEKEPLASSEN SAK 5/ OVERVANN, RESTASFALTERING, VANN OG AVLØP REGNSKAP 2001, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2002 OG ANSLAG RESULTATREGNSKAP BALANSE REVISORBERETNING MERKNADER TIL FORSLAGET HOVEDPLAN FOR SETNINGSTILTAK OG VANN OG AVLØP SETNINGER INFRASTRUKTUR FOR VANN OG AVLØP FINANSIERING GJENNOMFØRING AV PLANEN FELLESAREALET VED LEKEPLASSEN NÆRMILJØANLEGG RULLEBRETTRAMPEN FERDIGSTILLING AV ANLEGGET VEDRØRENDE LEKEPLASSEN INNMELDT AV NETLAND, NR ENDRING AV VEDTEKTENES VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG VALG AV OG GODTGJØRELSE FOR REVISOR

2 Sak 1 1 ÅRSBERETNING 1.1 Styre og utvalg Det har vært en styreperiode siden forrige årsmøte. I perioden har styret bestått av: Jørgen Berg, nr 158, styremedlem (stiller til gjenvalg) Knut Erik Davidsen, nr 146, styremedlem (ikke på valg) Geir Dotzler, nr 72, styremedlem, kasserer (stiller til gjenvalg) Steinar Hermansen, nr 152, formann (ikke på valg) Kristin Kjølberg, nr 54, styremedlem (stiller til gjenvalg) Tone Løfsgaard, nr 84, varamedlem (ikke på valg) Inge Myhrvold, nr 51, varamedlem (ikke på valg) Det vært avholdt 7 styremøter og i tillegg har det vært omfattende arbeid og møtevirksomhet i forbindelse med gjennomføring av prosjektene. Valgkomiteen har bestått av: Mette G Skålhegg, nr 69 (stiller til gjenvalg) Jørgen Ødegaard, nr 110 ( ikke på valg) Grendemiljøkomiteen har bestått av: Fam Gjestvang/Gundhus, nr 160 (stiller ikke til gjenvalg) Fam Fossheim/Solum, nr 43 (stiller til gjenvalg) Familien Hognestad/Svennevik, nr 26 (stiller til gjenvalg) Familien Kuzinski, nr 104 (stiller til gjenvalg) - 2 -

3 Sak Bomiljø og sikkerhet Grendemiljøkomiteen Komiteen har igjen gjort en stor innsats for trivselen på Engerjordet. Det er gjennomført dugnader, fest på 17 mai, julegrantenning og skøytekarneval. Takk til komiteen! Også i år ble skøytebanen anlagt og vedlikeholdt av Bjørn Solum. Styret takker for innsatsen på vegne av oss alle. Stor takk også til dere som har gjort en dugnadsinnsats langt ut over det som kan forventes Trafikksikkerhet Arbeidet med å få anlagt nye fartsdumper har ikke vært prioritert. Saken vil bli fulgt opp i neste styreperiode. Styret vil igjen benytte anledningen til å understreke det ansvaret hver enkelt av oss har for trafikksikkerheten på Engerjordet. Kjør forsiktig, og be andre om å gjøre det samme. 20 km/t er mer enn fort nok når barna er ute og leker. Tenk også på hvor dere parkerer bilen og på hvordan deres egne busker og trær påvirker sikten for bilistene Brøyting og strøing Dette arbeidet er i år utført av AS Gårdpass, som stort sett har utført jobben på en tilfredsstillende måte. Kontrakten med Gårdpass går ut i april 2002, så styret arbeider med å innhente nye anbud Brannsikring Styret vil minne om forslaget til forbedring av brannsikkerheten av rekkehusene på området. Forslaget er delt ut til hvert enkelt hus og er også tilgjengelig på Engerjordets hjemmeside Vedlikehold av fellesarealene Vedlikeholdet av fellesarealene har vært ivaretatt av anleggsgartner Frode Borgund. Styret arbeider med å innhente nye anbud for sommersesongen. Det vil ta noen år før arealene vil fremstå i bedre stand enn i dag. Etter å ha innhentet synspunkter fra de mest berørte sameierene har styret besluttet at trærne på fellesarealet ved pumpestasjonen ikke skal felles, jf innkallingen til årsmøtet Den lille hytta som er bygd på området vil bli fjernet da den ikke oppfyller de lovfestede kravene til lekeapparater Containerordningen Det er blitt bestilt containere til juletrær, vår- og høstrydding. Avfallet er blitt sortert slik at vi har unngått tilleggskostnader. Ordningen vil også gjennomføres i år Engerjordet på Internett Internett adressen er nå operativ. Forløpig benytter vi oss av den reklamefinansiert portaltjenesten Yahoogroups! Dette er kostnadsfritt for Sameiet, men ikke en optimal løsning. Styret vurderer andre alternativer. Informasjon av felles interesse for sameierne på Engerjordet er tilgjenglig fra bla. vedtekter, garasjebevis, velkomstbrosjyre, forsikringspolise. Videre blir innkallinger, underlag og protokoll fra årsmøtene arkivert her sammen med annen løpende informasjon fra sameiets organer. Linker til andre relevante nettsteder og foto fra arrangementer er også tilgjengelig. To e-post adresser er etablert. Henvendelser til styret sendes til - 3 -

4 Sak 1 I tillegg er det etablert en e-post distribusjonsliste. Ved å sende e-post til vil man nå ut til alle sameierne som har meldt seg på listen. Man kan melde seg på listen via hjemmesidene eller ved å sende tom melding til Juniorklubben Det er etablert en juniorklubb og et juniorstyre. Hensikten er å bidra til fellesskap mellom barn og unge på Engerjordet og å legge til rette for at deres interesser kan formidles til oss voksne på en god måte. 1.3 Tomtegrenser Styret har bidratt til og støttet søknader til kommunen om mindre grensejusteringer mellom sameiet og nr 10 og nr 24. Søknadene gjelder garasjetomter og er fremdeles under behandling i kommunen. 1.4 Regnskap og sameieavgift I samsvar med vedtak i årsmøtet 2001 er det foretatt en juridisk utredning for å avklare om forslaget til budsjett for 2001 er forenlig med vedtektene for setningsskadefondet. Utredningen, som ble foretatt av advokatfirmaet Grette DA, viste at budsjettforslaget var i samsvar med vedtektene og det er dermed lagt til grunn for styrets arbeid, jf årsmøtets vedtak. Styremedlem Geir Dotzler har også i år ivaretatt regnskapsfunksjonene. 1.5 Sak3/ Setninger I samsvar med saksfremstillingen til sak 3 i årsmøtet 24. april 2001 skulle styret utarbeide forslag til en handlingsplan for sameiets håndtering av setningsproblematikken. Planen skulle omfatte: geo- og bygningstekniske redegjørelser avklaring av ansvarsforhold i forhold til sameiet og setningsskadefondet eventuelle forslag til tiltak med finansieringsplan Det ble stilt inntil kr til disposisjon for arbeidet Tidligere informasjon På årsmøtet 2001 ble det gjort rede for behovet for å sammenstille all tidligere informasjon fra egne og andre relevante kilder. Det har vært utført geotekniske undersøkelser på Engerjordet tidligere i regi av sameiet og på vegne av kommunen og andre i forbindelse med forskjellige utbygginger. Styret fikk i løpet av våren samlet sammen en betydlig mengde data, kartunderlag og rapporter fra Bærum kommune, JBV, NGI, Norconsult, VEAS, og andre kilder. Dette har sammen med våre egne setningsmålinger blitt satt i system og blitt brukt som underlag av Noteby AS, som ble hyret inn for geotekniske avklaringer. Med utgangspunkt i den fremskaffede informasjonen har fagfolkene vurdert behovet for tilleggsinformasjon og faglige analyser for tilstrekkelig avklaring av forholdene Geotekniske avklaringer Det ble på forhånd antatt at det kunne være behov for større grunnundersøkelser, men basert på det innsamlede underlagsmaterialet kom man frem til at supplerende grunnundersøkelser ikke er nødvendig når det gjelder husene. Følgende konklusjoner har blitt trukket: Skjevsetninger Ved å sammenstille kart fra 1922 med dagens kart har man klart å rekonstruere hvordan fyllmasser har blitt distribuert på området. Resulatene samsvarer godt med setningsmålingene

5 Sak 1 De store skjevsetningene på enkelte hus har sin årsak i at fundamentsålene i samme husrekke står dels på naturlig grunn, og dels på dårlig komprimerte fyllinger av tørrskorpeleire og myrjord. De dårlig komprimerte fyllingene medfører at den ene delen av huset er relativt fastholdt, mens den andre enden siger ned i myrjorda. I tillegg varierer oppfyllinghøyden rundt huset, noe som medførerer ytterligere skjevbelastninger. Hovedårsaken til de store skjevsetningene kan dermed føres tilbake til feil gjort ved utbygging Setningsforløpet fremover Geotekniker tror ikke den målte tiltagende tendens, 4mm/år, er en reell utvikling. Den økte setningstakten som det ble underrettet om på årsmøtet, kan forklares med at konstruksjonene over tid kan oppmagasinere setninger. Når disse løses ut får man en knekk på tid/setningskurven. Slik grunnforholdene er på Engerjordet vil store deler av området og dermed husene trolig være utsatt for setninger i størrelsesorden 1-2 mm/år i mange 10-år fremover Overvann/drenering/masseutskifting Noe av det første man bør gjøre er å få orden på overvanns-avrenningen. Dette betyr i første omgang justering av terrenget rundt husene. Der det ligger til rette for det, kan oppretting skje ved avgraving. Oppretting som medfører tilleggsbelastning på grunnen er uakseptabelt. Dette innebærer at deler av grunnen i så tilfelle må utskiftes med lette fyllemasser, f.eks. løs Leca. I hus med kjellere med uholdbart mye fukt (periodevis eller permanent) anbefales det at tiltak utsettes til man ser virkningen av opprettingen av utvendig terreng. Har opprettingen liten eller ingen virkning kan man vurdere oppgraving og legging av nye drenasje. Overnevnte tiltak må også sees i sammenheng med styrets oppfølging av årsmøtevedtak 5/2001 hvor noen av tiltakene har bestått i å lede bort overvann fra fellesarealene og hindre at avrenning fra disse blir til ulempe for den enkelte sameier. Her har styret forsert arbeidet ved å omdisponere midler innenfor bevilgningene for å oppnå ønsket effekt tidligere, jf regnskap for Dette har vært mulig ved bruk av midler innspart ved avlyste geotekniske undersøkelser Kvikkleire Det ble opplyst på årsmøtet at man har registrert et lag av kvikkleire i ett borepunkt på Engerjordet. Geotekniker mener at et slikt lag islolert sett ikke er foruroligende, men situasjonen vil være annerledes hvis dette laget har utbredelse helt bort til Øverlandselva. Det foreliggende materiale er for spinkelt til å trekke noen sikker konklusjon: men geotekniker mener det er meget lite sannsynlig at noe galt vil skje. Supplerende grunnundersøkelser og eventuelle tilltak er meget kostbare. Styret har derfor vært i kontakt med Norges Vassdrags- og Energiverk som driver ett nasjonalt prosjekt for registrering og utredning av kvikkleireområder. Søknad om bistand er sendt NVE. Eventuelle undersøkelser dekkes da av nasjonale bevilgninger Byggtekniske avklaringer Noteby har vurdert flere alternativer for å rette opp husene eller bremse videre setninger, men få av disse kan anbefales pga høy kostnad/nytte faktor og pga risiko for liten effekt. Det eneste som kan vurderes er forsiktig oppjekking av trekonstruksjonen på de mest utsatte husene. Dette er heller ikke uproblematisk da de fleste har tatt høyde for skjevhetene i forbindelse med opppussing. I 1991 ble det gjort en vurdering av sikkerheten på de bærende konstruksjoner i de mest utsatte husene. Styret har inspisert det huset med størst skjevutvikling de siste 10 årene for å vurdere om sikkerheten er endret. Dette gjelder da i første rekke eventuell utglidning av stålbjelken som finnes i kjellerene. Konklusjonen er at setningsutviklingen ikke har svekket bærende konstruksjoner

6 Sak Handlingsplan Avklaringene så langt tilsier at det må utarbeides en helhetlig handlingsplan for å gjennomføre tiltakene anbefalt av Noteby AS. Dette inkluderer de nødvendige aktiviteter og deres konsekvenser for berørte sameiere, økonomi og eventuelt vedtektene. I sak 3 til årsmøtet er det foreslått en plan for det videre arbeidet. 1.6 Sak4/2001 Lekeplassen I samsvar med saksfremstillingen til sak 4 i årsmøtet 24. april 2001 skulle foreta en helhetlig oppgradering av lekeplassområdet. Lekeplassen skal oppfylle formelle sikkerhetskrav. Barn og unge skal ha gode og trygge tilbud. Området skal fremstå som funksjonelt og pent. Det ble stilt inntil kr til disposisjon for arbeidet. Lekeplassen har i inneværende år blitt oppgradert i henhold til årsmøtevedtak Plassen fremstår nå som sikkert i henhold til forskriftene. Det har vært lagt vekt på å tilrettelegge for lek og aktiviteter for flere aldersgrupper. Mesteparten av anleggs- og monteringsarbeidet er utført av innleide, men det har også vært nedlagt et betydelig dugnadsarbeid Lekehus / Sandkasse Det gamle lekehuset med husker ble fjernet på dugnad. Området er erstattet med et lekeapparat for mindre barn: HAGS Mini Aostra. Det har blitt lagt drensrør under apparatet. Under apparatet er det lagt vanlig sandkassesand i et større område for sandlek. To vippehusker er flyttet fra annet sted på plassen og plassert her. Det er også lagt heller og plassert benkebord i dette området Asfaltplassen Asfaltplassen har fått ulike funksjoner. Ett basketstativ ble fjernet, slik at det nå spilles streetbasket her. Videre et det satt opp tre betongelementer til skate- / rollerbladesaktiviteter. Krattet av busker langs asfaltplassen er fjernet og området tilsådd etter at drenering ble anlagt. Det er satt opp to bommer ved asfaltplassen for å hindre biltrafikk inn og for å hindre at barn sykler rett ut i veien Klatreapparat Det har blitt satt opp et klatreapparat: HAGS Uni Tolina. Under apparatet er det drenert. Det er lagt bark som støtdempende materiale Huskestativet Under huskestativet er det også lagt drenering. Huskene har fått ny plastkjetting. Under huskestativet er det fylt opp med mere støtsand. Der lagt en kant av giftfritt materiale langs asfalten for at det skal bli mindre sand på asfaltplassen Taubanen Under taubanen er det gravd opp område for fallsone og bark er lagt som støtdempende materiale. Taubanen er sett over og vedlikeholdt

7 Sak Akevollen Masse som er gravd opp fra plassen er blitt anlagt som en jordvoll. Dette for å lage en akebakke samt å bryte opp den store flate plassen. Det har vært gjort utregninger og innhentet ekstern ekspertise for å sikre at vollen ikke påvirker grunn, setninger eller rør Gressmatten Langs gressmatten er det satt opp innløpshinder av trafikksikkerhetsgrunner Fotballbanen Fotballbanen er flyttet slik at man kan gå over plassen uten å havne midt i en fotballkamp. Dette først og fremst av sikkerhetsgrunner. Bak det ene fotballmålet er det satt opp et ballfangernett som hindrer at baller kommer ut i veien eller inn i hager. Fotballmålene er festet i bakken med jordspyd Sklia Sklia har fått et større sandbasseng og dermed en større sikkerhetssone. Trappen er flyttet i henhold til forskriftene og en ny platting på toppen er snekret. Dette er gjort på dugnad. 1.7 Sak 5/ Overvann, restasfaltering, vann og avløp I samsvar med saksfremstillingen til sak 5 i årsmøtet 24. april 2001 skulle styret ferdigstille arbeidet med å: lede bort overvann fra fellesarealer og der avrenning fra disse skaper vesentlige ulemper hos enkelte sameiere kartlegge ledningsnettet for vann, avløp, hovedkraner og kummer dokumentere tilknytningene til hovedledningene for den enkelte sameier Det ble stilt inntil kr til disposisjon for arbeidet Overvann Alle rapporterte problemområder har blitt utbedret og følgende arbeider har vært utført: Etablert asfaltrenner langs veiene. Lagt lukkede grøfter til drenskummer/elva. Nedsatt kummer på steder med store vannansamlinger. Sørget for at avrenning fra snødeponier i garasjeskråninger er asfaltert med fall til reparerte sluk på de berørte garasjeplassene. Reetablert sameiers forstøtningsmur v/128 som var ødelagt pga snødeponi. Reparert garasjemur v/112 som var ødelagt pga snødeponi. Det gjenstår noe rest- og reklamasjonsarbeider som man ikke rakk å ferdigstille før vinteren. Ved snøsmelting må man fortsatt påregne noe vannansamlinger på fellesarealene og avrenning til sameierne. Her er det viktig at sameierne selv er med på å fjerne is fra kummer og sørge for at snø og is ikke leder vannet på avveier Restasfaltering Alle rapporterte restanser fra asfalteringen i 1999 er utbedret og følgende arbeider har vært utført: Asfaltnivået langs hovedveien er flere steder omlagt for å lede vannet til nærmeste sluk. De store vanndammene langs hovedveien er på det nærmeste borte. I stikkveiene ned fra hovedveien forekom det enkelte steder dammer der veien flatet ut og foran garasjer nederst i veien (som fungerer som snuplasser i reguleringsplanen). Her er det etablert sluk og avrenning til drenskum eller elva slik som angitt ovenfor. Det er gjennomført tiltak mot vanninnsig i en rekke garasjer

8 Sak 1 Enkelte steder må sameierene legge plen og helleganger noe høyere mot stikkveien slik at vannet renner ut i veien og ikke ansamles på sameierene tomter Lokalisering av hovedkraner, stake- og drenskummer Kommunens kart over vann- og avløpsledninger viser bare kommunens hovedtraseer og kummer der stikkledningens posisjon bare er omtrentlig angitt. I følge disse tegningene er det svært mange hus som verken har innlagt vann eller avløp. Følgende arbeider har vært utført for å kartlegge ledningsnettet for vann, avløp, hovedkraner og kummer: Gjennomsøkt kommunale arkiver for tegninger og spesifikasjoner for alle 31 hus på Engerjordet. Kopiert tegninger og spesifikasjoner fra byggetillatelser, og senere omlegginger, til vårt arkiv. Gjennomgått dokumentasjon, forespurt alle sameiere å fylle ut registreringsskjema, samt lett og peilet. Resulatet er at alle ledninger er lokalisert, 29 hovedkraner funnet, og de fleste drenskummer er funnet. Det finnes ingen utendørs stakekummer. Det er registrert innvendige stakekummer i de fleste rekkene. Posisjoner for ledninger, kummer, og hovedkraner er overlevert kommunen som har korrigert og komplettert sin kartbase. Sameierene får i april utdelt kartutsnitt som viser plasseringen av hovedkran og kummer til bruk ved evt. behov for stenging eller staking om det oppstår problemer med vann eller avløp. Under arbeidets gang har følgende blitt registrert: En hovedkran er byttet i år 2001 for kr på sameiers regning. Iflg. rørlegger var kranen ubrukbar og det antas at dette er tilfelle med de øvrige 30 hovedkraner på området. Iflg. VA-etaten er det ikke nødvendigvis problematisk om hovedkran ikke finnes til hver eneste husrekke. Ved skadetilfelle kan hovedvannet styres fra nærmeste kum. Behov for avstengning av vannet til en hel husrekke antas å oppstå sjeldent. Da gjør det ikke noe om to-tre hus mister vannet noen timer mens skade repareres. VA-etaten mener derfor at svært mange (2/3?) av våre alderstegne hovedkraner kan saneres. I disse fall kan det hånd-graves ned en halvmeter rundt hovedkrana, kutte denne og fylle tilbake massene. Siden vi har kobberrør og -kraner vil disse vare i noen tiår til - og evt. skader vil hovedsakelig bli dekket av forsikringen. Den siste 1/3 av hovedkranene vil fortsatt være et potensielt problem for berørte sameiere. Stakekummer er uten praktisk nytte i våre dager. Ved tilstopping går rørlegger ut fra sluk eller oppstikkende rør i huset (vannlås osv.) og bruker stakefjær eller spyling helt til hovedavløpsledningen som er kommunens ansvar. Leting etter disse var således unødvendig. Skjulte drenskummer må letes frem når det evt. blir aktuelt med tilleggsdrenering langs grunnmurene Ansvarsgrenser Ansvarsgrensen mellom sameiet og sameierne går generelt ved utendørs tilknytningspunkter el, tele, TV, hovedkran, og stakekum. Dette er en aktuell problemstilling da noen sameiere har fått pålegg om oppgradering av ledninger til sine hus. Iflg. vedtektenes 6 går ansvarsgrensen ved utvendig hovedkran og stakekum. Kartleggingen har vist at det ikke finnes utendørs stakekummer. Vedtektenes 6 har således en ordlyd som ikke stemmer med de faktiske forhold og styret har derfor foreslått vedtektsendring til årsmøtet. Styret vil inntil videre legge til grunn at ansvarsgrensen går ved tilknytningen til nærmeste hovedledning slik det ble opplyst om på årsmøtet i Når det gjelder kabler for el., telefon, og TV stemmer ikke vedtektene med gjeldende praksis. Leverandørene av telefoni, internett og TV tjenester er idag ansvarlig frem til abonnenten og dette er i konflikt med ordlyden i vedtektens 6 som sier at sameiet er ansvarlig frem til koblingsboks for en husrekke. Også dette er rettet opp i forslaget til vedtektsendring. Vedtektens 6 viser også til garasjebevisets bestemmelser. Mange har ikke garasjebevis og styret har planlagt å utstede disse på nytt

9 Sak 2 2 REGNSKAP 2001, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2002 OG ANSLAG Resultatregnskap Oversikten viser regnskap for 2001 sammenholdt med budsjett. Her er også vist regnskapet for 2000 til sammenligning, og forslag til budsjett for 2002 samt anslag for Alle tall i hele tusen Note Regnskap Budsjett Regnskap Diff *) Budsjett Anslag DRIFT *) Minus er dårligere enn budsjett INNTEKTER Sameieavgifter 1 352,5 416,5 410,5-6,0 476,0 476,0 Øvrige inntekter 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 Netto renter 2 222,7 170,0 235,2 65,2 180,0 180,0 SUM INNTEKTER 576,7 586,5 647,7 61,2 657,5 657,5 KOSTNADER Ordinære sameiekostnader Forsikringer 3 176,7 200,0 213,5-13,5 215,0 215,0 Regnskap/revisjon 4 16,0 12,0 5,2 6,8 11,2 11,2 Andre admin.kostnader 15,6 15,0 20,6-5,6 20,0 20,0 Sum ordinære sameiekostnader 208,3 227,0 239,3-12,3 246,2 246,2 Vellets kostnader Brøyting og strøing 68,0 75,0 71,4 3,6 75,0 75,0 Containere 42,1 40,0 41,7-1,7 40,0 40,0 Lekeplass/grendetiltak 5 14,5 15,0 9,3 5,7 40,0 10,0 Vedlikehold grøntanlegg 6 29,5 35,0 38,9-3,9 55,0 40,0 Bidrag barneparken 6,0 6,0 6,0 Andre kostnader/refusjoner 7 0,9 5,0 3,0 2,0 30,0 5,0 Sum vellets kostnader 161,0 176,0 164,4 11,6 240,0 170,0 Spesielle kostnader Setningstiltak/overvann 8 123,7 19,7-19,7 70,0 20,0 Teknisk rådgivning 8 5,0 7,1-7,1 70,0 Prosjekt overvann/restasfaltering etc ,0 602,1-402,1 Prosjekt setningstiltak 9 400,0 400,0 Prosjekt opprustning av lekeplassen 9 400,0 369,9 30,1 Sum spesielle kostnader 128, ,0 998,8 1,2 140,0 20,0 SUM KOSTNADER 498, , ,5 0,5 626,2 436,2 RESULTAT 78,7-816,5-754,7 61,8 31,3 221,3 - til setningsskadefondet 10 94,6 97,4 94,3 97,2 100,1 - lån fra setningsskadefondet ,0-800,0 100,0 100,0 - til/fra disposisjonsfond -54,2 - til utbedringsfond 11-15,9-63,9 0,9-111,7 21,2 - til/fra asfaltfond 11-50,0-50,0 DISPONERT 78,7-816,5-754,7 31,3 221,3-9 -

10 Sak Balanse Alle tall i hele tusen Regnskap Budsjett Regnskap Diff *) Budsjett Anslag BALANSE EIENDELER Kortsiktige fordringer 25,7 19,1 Restanser sameieavgift 16,5 4,0 Bankbeholdninger 3 681, ,6 SUM EIENDELER 3 723, ,8 EGENKAPITAL Setningsskadefond 3 144, , , , ,3 Utlånt fra setningsskadefondet -800,0-800,0-700,0-600,0 Disposisjonsfond 54,2 54,2 54,2 0,0 0,0 Utbedringsfond 254,1 190,2 255,1 143,4 189,6 Asfaltfond 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM EGENKAPITAL 3 503, , , , ,0 GJELD Kreditorer 30,8 34,5 Påløpte kostnader 14,1 131,9 Forskudsbetalt sameieavgift 175,5 238,0 SUM KORTSIKTIG GJELD 220,5 404,4 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 723, ,8 Stningsskadefond IB 3 050, ,7 Økning i % 3,10 % 3,00 %

11 Sak Revisorberetning

12 Sak Merknader til forslaget I det følgende gis nærmere kommentarer til enkelte poster i regnskap og budsjett/anslag: 1. Sameieavgiften var kr første halvår og 4000 andre halvår Sameiets midler er i sin helhet innestående på høyrentekonto i bank, og de økte renteinntektene skyldes at rentenivået har vært høyere enn det vi forventet. 3. Forsikringspremien gjelder for hele år 2001, og er på ca. kr Kostnaden for 2001 er økt noe ved en utbetaling til en sameier som var inntektsført i fjor. 4. Revisjonskostnaden utgjør kr for revisjon av 2000-regnskapet, utført av Horwath Revisjon. Regnskapet for år 2001 er ført av styremedlem Geir Dotzler. Han er ikke honorert for dette utenom ordinær styregodtgjørelse. 5. Det er budsjettert med kr i ordinære grendetiltak, samt kr til oppsetting av sittebenker i nordenden av lekeplassen (ved fotballbanen). Dette tilsvarer det som er igjen av budsjettet for lekeplassprosjektet i Det er behov for en generell opprustning av grøntanlegget med bl.a. skifte av busker. Det foreslås å bruke kr til opprustning/vedlikehold av grøntanlegget i Det foreslås å bruke inntil kr til opprustning av sameiets garasje på snuplassen. 8. Kr i fbm setningstiltak og teknisk rådgivning er kostnader påløpt før fjorårets årsmøtevedtak om prosjekt overvann/setningstiltak. For 2002 foreslås det å bruke kr til setningsmålinger og til restarbeider i fbm overvann. I tillegg foreslås det å bruke kr til oppfølging av setninger, vann og avløp (ref. sak 3), samt kr for å utarbeide forslag til sameierne ang. avrenning av overvann på sameiernes tomter. 9. Kostnader i fbm prosjektene overvann, setningstiltak og lekeplass er dokumentert i sak 3 og Setningsskadefondet er iht. vedtektene økt med 3,0%, tilsvarende økningen i konsumprisindeksen i Årets underskudd på kr pluss avsetning til setningsskadefondet på kr foreslås dekket på følgende måte: Lån fra setningsskadefondet: kr Oppløst asfaltfondet: kr Økning utbedringsfond: kr. 900 STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTETS VEDTAK 1. Styret meddeles ansvarsfrihet

13 Sak 2 2. Budsjettet for 2002 fastsettes i samsvar med styrets forslag

14 Sak 3 3 HOVEDPLAN FOR SETNINGSTILTAK OG VANN OG AVLØP I samsvar med saksfremstillingen til sak 3 i årsmøtet 2001 har styret utarbeidet forslag til en handlingsplan for sameiets håndtering av setningsproblematikken. Planen er basert på de geo- og bygningstekniske redegjørelser som er beskrevet i årsberetningens pkt 1.5 og 1.7, og beskriver mulige forebyggende tiltak mot setninger, bygningsmessige utbedringer av setningskadde hus og vedlikehold av infrastrukturen for vann og avløp. Konsekvenser for sameierene, finansieringformer og åpning for bruk av setningsskadefondet inngår også i planen. Planen er på et overordnet nivå og må betegnes som en hovedplan. Mulige tiltak er skissert under hovedpunktene 3.1 og Setninger Forebyggende setningstiltak Overvann fra fellesarealer Ferdigstille arbeidet med å lede bort overvann Overvann på sameiernes arealer Utarbeide prinsippløsninger med kostnadsoverslag for overvannshåndtering for hver enkelt husrekke med anbefalte utbedringsområder, bla. håndtering av takvann og terrengjusteringer. Vurdere et felles prosjekt for gjennomføring av anbefalte tiltak med finansieringstøtte fra setningskadefondet Bygningsmessige utbedringer Kartlegge hvilke hus der begrenset oppjekking av trekonstruksjonene kan være aktuelt. Vurdere bidrag fra setningskadefondet til enkeltprosjekter Undersøkelser og overvåkning Fortløpende setningsmålinger Periodiske setningsmålinger av hus med bevegelser Byggtekniske undersøkelser Oppfølging av hus i tilfelle store/økende skjevsetninger Oppfølging av søknad til NVE Avklare om mulige kvikkleireområder kan kartlegges og vurderes vha offentlige midler Jernbaneverkets tunnelutbygging Sikre at målinger av setninger og grunnvannsnivå blir startet i god tid før anleggstart. 3.2 Infrastruktur for vann og avløp Sjenerende overvann mv Tiltak mot vanninnsig i garasjer i tilfeller som er registrert etter at arbeidene ble avsluttet i høst. Forsterke garasjeveggene ved 96 og 144 for å hindre at store snødeponier skal ødelegge garasjene. Etablere drenering på sameiets tomt ved nr. 80 for å kunne benytte dette området som snødeponi. Her kan man koble drensledningen til eksisterende ledningen anlagt av sameier i nr

15 Sak Vannforsyning Utbytting eller sanering av relevante hovedkraner Avløp Utbedring av avløpsrør. 3.3 Finansiering Kostnadene ved de samlede tiltakene vil være betydelige. Styret anser det som lite sannsynlig at viktige tiltak vil bli gjennomført dersom den enkelte sameier og husrekke skal ha ansvaret for gjennomføring og finansiering alene. Vi mener derfor at fellesskapet bør ta et vesentlig ansvar for slike tiltak. I praksis innebærer dette at vi må benytte midler fra setningsskadefondet Bruk av midler fra setningskadefondet Vedtektsendring Styret foreslår at Bestemmelser om setningskadefondet, punkt 1, endres slik at midler fra fondet også kan benyttes til setningsforebyggende tiltak og til vedlikehold av infrastruktur for vann og avløp tilhørende sameier i Engerjordet Sameie og Vel. Videre foreslås at bestemmelsenes punkt 4 endres slik at sameierne ikke er bundet til å oppretteholde en fast størrelse på fondet. Endringene fremgår av styrets forslag til vedtak, punkt 2 og 3. I forbindelse med endring i bestemmelsen i setningsskadefondets punkt 1, må også ansvarsgrensene i vedtektenes 6 klargjøres. Den nåværende forståelsen, som innebærer at sameierne har ansvaret frem til kommunalt tilknytningspunkt (jf årsmøtet for 2001) bør legges til grunn for endringen. I tråd med dette har styret fremmet forslag til endring i 6 for årsmøtet, jf sak Kostnadsramme Setningsskadefondets totale bidrag til hovedplanen bør fastsettes av årsmøtet. Styret mener at en vesentlig del av fondsmidlene ikke skal disponeres til planen, men bli stående i setningsskadefondet Egenandel Styret legger til grunn at det normalt skal stilles krav om en egenandel fra sameierene når det gis bidrag fra setningsskadefondet. Egenandelen må fastsettes for det enkelte tilfelle Fondets fremtidige innretning Styret ser for seg at det på sikt kan bli aktuelt å oppløse setningskadefondet og overføre midlene til et nytt utbedringsfond som disponeres i henhold til ordinære budsjettvedtak for sameiet. Et slikt fond bør i så fall ha en vesentlig størrelse

16 Sak Gjennomføring av planen Planen gjennomføres ved at styret fremlegger konkrete tiltak, med tilhørende finansiering, for behandling og vedtak i kommende årsmøter. STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTETS VEDTAK 1. Styrets forslag til hovedplan legges til grunn for det videre arbeidet med setningsproblematikken og vedlikehold av infrastrukturen for vann og avløp. 2. Styret legger frem forslag til konkrete tiltak og tilhørende finansiering i samsvar med hovedplanen i kommende årsmøter. 3. Bestemmelser om setningsskadefondet, punkt 1, annet ledd, skal lyde: Fondet kan kun benyttes til setningsforebyggende tiltak og til å dekke utbedring av vesentlige skader på opprinnlig bolig (ikke tilbygg/påbygg) og vedlikehold av infrastruktur for vann og avløp tilhørende sameier i Engerjordet Sameie og Vel. 4. Bestemmelser om setningsskadefondet, punkt 4, skal lyde: Fondets størrelse avgjøres av årsmøtet med vanlig flertall blant de representerte sameiere

17 Sak 4 4 FELLESAREALET VED LEKEPLASSEN Styret mener at fellesarealet på lekeplassen ikke bør ha status som kommunalt nærmiljøanlegg. Sameiet vil derved ha full råderett over den fremtidige disponeringen av området. Samtidig avstår vi fra muligheten til å motta et tilskudd på kr. Rullebrettrampen har stor verdi for de største barna og ungdommene på Engerjordet. Bruken av rampen kan imidlertid være til noe sjenanse for de nærmeste naboene. Styret mener likevel at vi bør beholde den. Mulige problemer for de nærmeste naboene bør løses ved å fastsette klare regler for bruken av anlegget. Det foreslås at det nye fellesarealet ferdigstilles gjennom en viss oppgradering av grøntanlegget og ved etablering av noen flere permanente sitteplasser. 4.1 Nærmiljøanlegg I samsvar med sak 4 Utbedring av lekeplassen, pkt 4.3, i årsmøtet for 2001 har styret arbeidet med sikte på å få økonomisk støtte til tiltaket. I den forbindelse har vi blant annet sørget for at det nye anlegget oppfyller de kravene som stilles til søknader om tilskudd til nærmiljøanlegg og igangsatt den tilhørende søknadsprosessen. Kommunen har godkjent søknaden og vi kvalifiserer dermed til å motta et tilskudd i størrelsesorden kr. Et nærmiljøanlegg er definert som et anlegg eller område som er tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet i tilknytning til et bo- eller oppholdsområde. Dersom et slikt område tas inn i kommunedelplan for idretts- og friluftsliv kan det søkes om spillemidler og kommunal støtte til delfinansiering av anlegget. Hvis anlegget mottar slik støtte skal det være tilgjengelig for de som måtte ønske å bruke det. Eieren forplikter seg også til å vedlikeholde og sikre formålet med anlegget i 20 år. Noen sameiere har henvendt seg til styret og uttrykt skepsis til at lekeplassen får status som nærmiljøanlegg. I den forbindelse har det bl.a. vært argumentert med at vi risikerer å miste kontrollen med området og at det er betenkelig å forplikte sameiet til å vedlikeholde og sikre formålet med anlegget i 20 år. Styret har også korrespondert med de aktuelle sameierne om saken, og har i den forbindelse meddelt at spørsmålet om status som nærmiljøanlegg vil bli lagt frem for årsmøtet En sameier har også korrespondert med kommunen om saken. I den forbindelse har kommunen gjort det klart at sameiet selv må avklare om det vil at det aktuelle området skal ha status som nærmiljøanlegg. Styret kan ikke se at en eventuell status som nærmiljøanlegg vil medføre endringer i bruken av lekeplassen. Vi har i utgangspunktet heller ikke betenkeligheter med å forplikte sameiet til å vedlikeholde anlegget i 20 år, da vi ikke kan se at området kan brukes til et annet og bedre formål. Styret ser likevel at det vil være fordeler ved å beholde den fulle råderetten over fellesarealene og anbefaler derfor at området ikke gis status som nærmiljøanlegg. Dette betyr at vi trekker søknaden om offentlig støtte til anlegget og derved avstår fra muligheten til et tilskudd på kr Rullebrettrampen I samsvar med sak 4, pkt , på årsmøtet 2001, er det satt opp noen betongelementer til sykling og skating på lekeplassen. Enkelte sameiere har imidlertid oppfordret styret til å fjerne dette anlegget

18 Sak 4 Oppfordringen er i hovedsak begrunnet med at bruken av rampen medfører støy og ulemper for de nærmeste naboene og at den hindrer de minste barna i å utfolde seg på asfaltplassen. En sameier har også klaget saken inn for kommunen. Kommunen tok ikke stilling til klagen, da de anså at denne saken må avgjøres av sameiet. Kommunen anmodet likevel sameiet om å plassere rampen på et sted der den ikke fører til ulempe for beboerne. Styret gjorde i den forbindelse kommunen oppmerksom på at det ikke var enig i grunnlaget for klagen og kommunens vurderinger. I forbindelse med klagebehandlingen orienterte styret også de aktuelle sameierene og kommunen om at saken vil bli lagt frem for avgjørelse i årsmøtet Styret har forståelse for at enkelte sameiere kan være plaget av de aktivitetene som foregår på lekeplassen og i tilknytning til rullebrettrampen. Vi er også klar over at enkelte ungdommer ved noen anledninger har oppført seg dårlig, bl a ved å plage mindre barn. Vi har derfor hatt møter og samtaler med barn og unge på området for å ta opp slike problemer. Styret har slått ned på tilløp til hærverk og søppelkasting og understreket at alle må ta hensyn til hverandre og til de sameeierne som bor nærmest lekeplassen. I den forbindelse har vi bl.a presisert at vi ikke vil ha støyende aktiviteter etter kl på hverdager. Det har også blitt satt opp søppelkasse på plassen. Til tross for visse mulige ulemper mener styret det er viktig å tilrettelegge for aktiviteter også for større barn og ungdommer på Engerjordet, ikke minst for å bidra til at de unge holder seg borte fra gater og uheldige aktiviteter andre steder i Bærum. Rullebrettrampen har stor appell bland denne aldersgruppen og det er viktig at også disse trives på Engerjordet. Rampen er dessuten laget av betong og støyer mye mindre enn når det skates på asfalt eller treramper. Skateaktivitetene begynte flere år før vi satte opp betongrampen, og vi kommer neppe utenom støy fra rullebrett, rulleskøyter og sparkesykler selv om vi fjerner den. På denne bakgrunn mener styret at vi bør beholde rullebrettrampen. Vi vil imidlertid fastsette regler for bruken av rampen og lekeplassen for øvrig og slå disse opp på et passende skilt på området. Styret vil også sterkt understreke at foreldre som har barn og unge som benytter seg av rampen må hjelpe til med å sørge for at reglene blir overholdt. 4.3 Ferdigstilling av anlegget Anlegget ved lekeplassen er nå i all hovedsak i ferdig stand. Styret mener imidlertid at det er behov for å oppgradere grøntarealet med noe ny beplantning. I tillegg foreslås det at vi skaffer oss noen flere permanente benker og anlegger en liten platting med to nivåer i tilknytning til fotballplassen/skøytebanen. Finansiering av tiltakene fremgår av budsjettforslaget (sak 2). STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTETS VEDTAK 1. Fellesarealene ved lekeplassen skal ikke ha status som kommunalt nærmiljøanlegg. Søknaden om tilskudd til tiltakene på fellesarealet trekkes tilbake. 2. Rullebrettrampen beholdes. Styret fastsetter nærmere regler for bruken av rampen og lekeplassen for øvrig. 3. Anlegget ferdigstilles i tråd med pkt 3 i saksfremstillingen og budsjettvedtak for

19 Sak 5 5 VEDRØRENDE LEKEPLASSEN INNMELDT AV NETLAND, NR 56 Jan Netland, nr 56, har meldt inn visse spørsmål knyttet til lekeplassen som egen sak, se vedlagte saksfremstilling med forslag til vedtak og vedlegg (vedlegg 1). Saken har sammenheng med styrets forslag under sak 4 og bør behandles sammen med denne. I de vedlagte sakspapirene foreslås det at årsmøtet stemmer over følgende forslag til vedtak: 1. Skaterampen fjernes fra lekeplassen og avhendes eller flyttes til Gryta. 2. Sittegrupper flyttes slik at de blir til minimal sjenanse for naboene. 3. Dersom betingelsene for offentlig støtte innebærer åpent tilbud til andre områder og/eller andre bindingsforhold, skal det takkes nei til slik støtte. 4. Videre tiltak skal kun gjøres iflg. årsmøtevedtak og -bevilgninger. Styrets merknader til forslaget: 1 Styret mener at rampen bør beholdes. Saken avgjøres ved avstemning iht sak 4, forslag til vedtak, pkt 2. Årsmøtet kan for øvrig ikke vedta at rampen skal flyttes til Gryta, da dette er kommunalt område. 2 Styret er usikker på hva vedtaket er ment å bety i praksis. Vi vil også anta at naboene kan ha ulike oppfatninger om hvilken plassering av sittegruppene som vil være til minimal sjenanse. På denne bakgrunn vil vi foreslå at forslaget avvises. 3 Styret besluttet i møte 14. mars 2002 å anbefale at sameiet ikke bør motta offentlig støtte til utbedring av fellesarealet ved lekeplassen. Vedtaket er lagt til grunn for tilrådningen i sak 4, vedtakets punkt 1. Forslaget er dermed unødvendig. 4 Forslaget er en oppfølging av saksfremstillingen, der det hevdes at styret har fraveket årsmøtets vedtak og gjennomført uautoriserte tiltak med sterkt sjenerende konsekvenser. Styret stiller seg fullstendig uforstående til dette og viser i den forbindelse til sak 4 Utbedring av lekeplassen i årsmøtet Dersom forslaget vedtas må styret legge til grunn at vi ikke lenger har årsmøtets tillitt og ta konsekvensene av dette

20 Sak 6 6 ENDRING AV VEDTEKTENES 6 Styret ser behov for å endre vedtektenes 6, slik at sameiets ansvar med hensyn til anlegg for strøm, telefon, kabel-tv, vann, og kloakk blir bragt i samsvar med de faktiske forhold og den nåværende forståelsen av ansvarsgrensene (jf årsmøtet for 2001). I forbindelse med statusgjennomgangen av alle eiendommene på Engerjordet har det vist seg at sameiets vedtekter, 6, tredje ledd, ikke dekker dagens tilstand, jf pkt i årsberetningen. Styret ser derfor behov for å endre dette leddet, slik at sameierenes ansvar for anlegg for strøm, telefon, kabel-tv, vann, og kloakk blir bragt i samsvar med de faktiske forhold og den nåværende forståelsen av ansvarsgrensene (jf årsmøtet for 2001). Dette innebærer at sameiernes ansvar frem til leverandørenes utvendige tilknytningspunkt blir presisert og formalisert. En slik endring er også nødvendig sett i lys av den foreslåtte hovedplanen for setninger og infrastruktur for vann og avløp, jf sak 3, forslag til vedtak. På denne bakgrunn foreslår styret at omtalen av sameiets ansvar for el, telefon, kabel-tv, hovedvannledninger og hovedkloakknett strykes, jf forslag til vedtak. Vi gjør oppmerksom på at endring i 6 krever behandling i to påfølgende ordinære årsmøter, jf tredje ledd. Den forslåtte endringen vil derfor først tre i kraft etter bekreftende vedtak i årsmøtet STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTETS VEDTAK Vedtektens 6 tredje ledd skal lyde: Sameiet ivaretar i fellesskap alt vedlikehold av fellesareal, veier og felles bygninger etter beslutning av årsmøte

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2008, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2009 OG ANSLAG 2010...

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 24. april 2012 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 24. april 2012 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 4 SAK 2 REGNSKAP 2011, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2012... 5 2.1 RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 27. april 2010 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 27. april 2010 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2009, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2010 OG ANSLAG 2011...

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2012, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2013... 4 2.1 REGNSKAP

Detaljer

SAKER TIL ÅRSMØTET. ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2001

SAKER TIL ÅRSMØTET. ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2001 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SETNINGER...4 1.6 OVERVANN, RESTASFALTERING, VANN OG

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 27. april 2006 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 27. april 2006 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG KOMITEER...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 SAK 2 REGNSKAP 2005, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2006 OG ANSLAG 2007...4 2.1

Detaljer

SAKER TIL ÅRSMØTET. ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 28.4.2005

SAKER TIL ÅRSMØTET. ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 28.4.2005 SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 SAK 2 REGNSKAP 2004, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2005 OG ANSLAG 2006...4 2.1

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2007 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Tirsdag 27 mars 2007 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 20:00 21:00 (Hos Govind) Neste møte (Møte 2) 01.06.10 20:00 21:00 (hos Gundrosen) Deltagere Govind Joshi Eivind Borg (ref)

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 17 stemmeberettigede, 1 fullmakt, totalt 18 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter KIRKEVEIEN 71 SAMEIE Til sameierne. REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE; Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter Til stede

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 8.4.2014 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Referat Generalforsamling 2008.

Referat Generalforsamling 2008. Referat Generalforsamling 2008. Mandag 4 februar 2008 i Vestre Ingieråsen Barnepark Godkjenning av innkallingen Innkallelsen godkjent Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjent Valg av referent og to

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG Generalforsamling 2010 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG  Generalforsamling 2010 INNKALLING Langhus 4. mars 2010 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Torsdag 18. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 20.04.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 52 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

1 Nygård Terrasse Boligsameie

1 Nygård Terrasse Boligsameie 1 Nygård Terrasse Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nygård Terrasse Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering GRØNBERG VEL www.gronberg-vel.no ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Opprop / registrering Åpning av møtet Kort orientering om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den 3.3.2015 kl.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2005 den 16. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 28 sameiere, og 7 var representert ved fullmakt.

Detaljer

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer.

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 19.juni 2015 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 19/6-2015 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 Årsmøte, 18/6-2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 19.03.2015 kl. 19.00 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte Protokoll 2005 Dato 30.03.2005 Sted Kantine Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Styrets årsberetning 3. Godkjenning av regnskap 4. Forslag fra styret 5. Forslag fra beboere (seksjonseiere)

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 22. april 2008 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 22. april 2008 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 22. april 2008 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Nordre Åsen Kv II A B/L Møtedato 10.05.2007 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker Videregående Skole Tilstede var og til sammen 23 andelseiere 4 med fullmakt 27 stemmeberettigede

Detaljer