Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2009 SAKER TIL ÅRSMØTET"

Transkript

1 SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING STYRE OG KOMITEER BOMILJØ OG SIKKERHET REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2008, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2009 OG ANSLAG RESULTATREGNSKAP BALANSE DISPONERING AV SAMEIETS INNTEKTER REVISJONSBERETNING MERKNADER TIL REGNSKAP 2008 OG BUDSJETT SAK 3 VALG AV STYRE OG KOMITEER... 7 SAK 4 VALG AV OG GODTGJØRELSE FOR REVISOR

2 SAK 1 ÅRSBERETNING 1.1 Styre og komiteer Det har vært en styreperiode siden forrige årsmøte. Styret har bestått av: Stener Døhlen, nr 96, formann (på valg) Jan Brække, nr 144 (ikke på valg) Steinar Hermansen, nr 152, (på valg) Arild Solum, nr 54 (ikke på valg) Martin Westersø, nr 71, styremedlem og kasserer (ikke på valg) Allan Andreassen, nr 150, varamedlem (ikke på valg) Kristin Fossheim, nr 43, varamedlem (ikke på valg) Det har vært avholdt fire styremøter i perioden. Valgkomiteen har bestått av: Kristin Kjølberg, nr 54 (på valg) Ellen Sørheim, nr 136 (ikke på valg) Grendemiljøkomiteen har bestått av: Familien Gjessing/Borgheim, nr 87 Familien Leonthin/Strøm Gundersen, nr 158 Familien Mosbakk, nr Bomiljø og sikkerhet Grendemiljøkomiteen Komiteen gjør fortsatt en stor innsats for trivselen på Engerjordet. Den har blant annet stått for dugnader, 17. mai-tog og julegrantenning. Styret takker for innsatsen Trafikksikkerhet Styret vil fortsatt understreke det ansvaret hver enkelt av oss har for trafikksikkerheten på Engerjordet. Kjør forsiktig, og be andre om å gjøre det samme. 20 km/t er mer enn fort nok når barn kan være ute på veiene Parkering Den kommunale reguleringsplanen for Engerjordet omfatter bestemmelser om parkering. Bestemmelsene innebærer at beboernes biler skal parkeres i eller foran egen garasje der denne ikke fungerer som snuplass, på parkeringsplassene ved lekeplassen eller på østsiden i øvre del av hovedveien. Gjesteparkering er regulert ved at hver leilighet har en halv gjesteparkeringsplass og ved at besøkende biler skal parkeres i egen stikkvei eller på egen tomt. Styret har registrert at ubrukte og avskiltede biler fortsatt står plassert på det felles parkeringsarealet ved lekeplassen. Vi har også registrert at fellesarealet og parkeringsplasser i enkelte sideveier benyttes til kjøretøy og tilhengere som ser ut til å ha sammenheng med privat næringsvirksomhet. Styret legger til grunn at hensatte biler blir fjernet av de ansvarlige og at alle tar hensyn til de fellesinteressene som er knyttet til parkeringsarealene

3 1.2.4 Brøyting og strøing Dette arbeidet er også denne sesongen utført av Asker og Bærum Traktorservice AS. Kontrakten er fornyet Vedlikehold av fellesarealene Dette arbeidet ble også i fjor utført av Aage E. Hjorthaug. Styret er innstilt på å fornye kontrakten Lekeplassen Firmaet CH Prosjekt bidrar med regelmessige tilstands- og sikkerhetsvurderinger og dokumentert informasjon om det enkelte lekeapparat. Ordningen vil bli videreført Containerordningen Det er blitt ordnet med containere til juletrær, vår- og høstrydding. Vi minner om betydningen av å sortere og komprimere avfallet, slik at vi unngår tilleggskostnader Forsikringsordningen Vår felles forsikringspolise gjelder alle boliger på Engerjordet. I 2006 ble polisen utvidet til å dekke alle tilbygg i tillegg til alle garasjer og utvidete verandaer. Samtidig ble polisens spesifikasjoner om boligstandard fjernet til fordel for en generell klausul som innebærer at dekningen gjelder uansett standard. Polisen er lagt ut på sameiets nettsider Nettstedet Styret viser til nettsiden for opplysninger om sameiet og aktuelle saker. Henvendelser til styret bør primært gjøres via e-post til Setningstiltak, overvann, vann og avløp Styret har det siste halve året fått henvendelser om drenering i noen av stikkveiene. Dette ser nå ut til å bli et økende problem, som trolig skyldes utformingen av dreneringskummene. Dette er stort sett synkekummer, som drenerer vannet ned i grunnen, og som ikke er tilknyttet noe rørsystem. Kummene må regelmessig tømmes for slam og grus, og dette er å anse som en felles oppgave for beboerne i stikkveiene og ikke for hele sameiet. Styret er imidlertid innstilt på at sameiet finansierer en dreneringskum foran garasjene i den tredje øverste stikkveien, der det i dag mangler slik skum Jernbaneverkets dobbelspor Asker-Skøyen Det legges til grunn at alle er kjent med Jernbaneverkets planer og arbeid i vårt nærområde. Styret er opptatt av å ivareta beboerens interesser i sakens anledning, og arbeider nå med spørsmålet om en mulig permanent tillatelse til bruk av verkstedhallen nederst ved Engervannet som tennishall. Jernbaneverket er pålagt å etablere flere rømmingsveier fra det nye tunelløpet enn opprinnelig planlagt. Ett av disse er besluttet etablert øverst på Engerjordet mellom den innerste garasjerekken og akebakken. Styret er aktive i saken og har engasjert advokat for bistand, både for å håndtere det ervervet JBV skal gjøre fra vellet, samt å ivareta våre interesser i anleggsperioden. Det er planlagt oppstart i begynnelsen av mai med en anleggsperiode på ca. fire måneder. I den første perioden vil det tidvis bli omfattende utkjøring av masse. Styret vil løpende oppdatere om denne saken på hjemmesidene. 1.3 Regnskap og sameieavgift Styremedlem og kasserer Martin Westersø har ivaretatt regnskapsfunksjonene med innleiet bistand fra tidligere styremedlem Geir Dotzler

4 SAK 2 REGNSKAP 2008, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2009 OG ANSLAG Resultatregnskap Oversikten viser regnskap for 2008 sammenholdt med budsjett. Her er også vist regnskap for 2007 til sammenligning, forslag til budsjett for 2009 og anslag for Alle tall i hele tusen Regnskap Budsjett Regnskap Avvik *) Budsjett Anslag *) Minus er dårligere enn budsjett INNTEKTER Sameieavgifter 607,5 651,0 651,0 0,0 682,0 682,0 Øvrige inntekter 5,3 0,0 Netto renter 148,7 160,0 207,6 47,6 120,0 120,0 SUM INNTEKTER 761,5 811,0 858,6 47,6 802,0 802,0 KOSTNADER Ordinære sameiekostnader Forsikringer 268,8 310,0 310,6-0,6 340,0 360,0 Revisjon 11,3 12,5 9,4 3,1 15,0 15,0 Andre admin.kostnader 36,3 25,0 18,2 6,8 25,0 25,0 Godtgjørelser styret / kasserer 67,1 77,0 76,6 0,4 77,0 77,0 Arbeidsgiveravgift 9,5 11,0 10,8 0,2 11,0 11,0 Sum ordinære sameiekostnader 392,9 435,5 425,7 9,8 468,0 488,0 Vellets kostnader Brøyting og strøing 101,2 107,5 117,0-9,5 115,0 120,0 Containere 46,8 45,0 46,0-1,0 50,0 50,0 Lekeplass/grendetiltak 34,5 15,0 8,4 6,6 15,0 15,0 Vedlikehold grøntanlegg 52,3 80,0 52,3 27,8 100,0 60,0 Annet vedlikehold 3,9-3,9 Nærmiljøtiltak 0,3 5,0 2,7 2,3 5,0 5,0 Andre kostnader/refusjoner 35,3 25,0 25,0 25,0 25,0 Sum vellets kostnader 270,2 277,5 230,3 47,2 310,0 275,0 Spesielle kostnader Setningsmåling Setningstiltak/overvann 0,0 10,0 Teknisk rådgivning 0,0 Prosjekt overvann/restasfaltering etc. 0,0 Prosjekt setningstiltak 0,0 Prosjekt opprustning av lekeplassen 0,0 Sum spesielle kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 SUM KOSTNADER 663,1 713,0 656,0 57,0 788,0 763,0 RESULTAT 98,3 98,0 202,5 104,5 14,0 39,0 - til setningsskadefondet 0,0 - lån fra setningsskadefondet 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 - til/fra disposisjonsfond -1,7-2,0 102,5 104,5-86,0 39,0 - til utbedringsfond 0,0 - til/fra asfaltfond 0,0 DISPONERT 98,3 98,0 202,5 104,5 14,0 39,0-4 -

5 2.2 Balanse BALANSE EIENDELER Kortsiktige fordringer Restanser sameieavgift 10,0 46,3 Bankbeholdninger 3 771, ,8 SUM EIENDELER 3 781, ,0 EGENKAPITAL Setningsskadefond 3 363, , , , ,2 Utlånt fra setningsskadefondet -200,0-100,0-100,0 0,0 0,0 Disposisjonsfond 185,1 183,1 287,6 201,6 240,6 SUM EGENKAPITAL 3 348, , , , ,8 GJELD Kreditorer Påløpte kostnader 123,5 121,3 Forskudsbetalt sameieavgift 310,0 341,0 SUM KORTSIKTIG GJELD 433,5 462,3 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 781, ,0 2.3 Disponering av sameiets inntekter per sameier Inntekter per sameier Renteinntekter; Sameieavgift; Til fond; 830 Kostnader per sameier Lån setn.skadefond; 800 Forsikring; Administrasjon; 930 Drift / vedl.hold fellesarealer;

6 2.4 Revisjonsberetning Revisjonsberetningen vil bli omdelt under årsmøtet. 2.5 Merknader til regnskap 2008 og budsjett 2009 Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr før disponeringer. Dette er en forbedring på kr i forhold til budsjettet. I det følgende gis nærmere kommentarer til enkelte poster i regnskap og budsjett: 1. Sameieavgiften er kr Dette gir en gjennomsnittlig sameieavgift i 2008 på kr Grunnet renteutviklingen i andre halvår av 2008, var renteinntektene høyere en budsjettert. Vi forventer en vesentlig reduksjon i renteinntektene i I posten Andre administrative kostnader er det bl.a. budsjettert med kostnader for veibelysning med kr Godtgjørelser til styret foreslås å ligge på kr per medlem som i 2008, og regnskapshonoraret foreslås uendret på kr Geir Dotzler har ført regnskapet for 2008, og styrets innstilling er at han fortsetter med det også for Det er også i budsjettet for 2009 fortsatt av midler til feiing av stikkveiene. 6. Det er i budsjettet for 2009 foreslått å gå til anskaffelse av en ny sittebenk på lekeplassen, samt å sette opp et ballnett bak det fotballmålet som står inn mot hjørnet ved flaggstangen. Dette var planlagt for 2008 men ble ikke gjennomført. 7. Det er satt av kr til etablering av en dreneringskum foran en av garasjerekkene, jf. åresberetningen. 8. Det planlegges opprydding i busker og bed langs parkeringsplassen ved lekeplassen. 9. Styret foreslår å sette av kr til bistand fra advokat for vurderinger gjeldende dobbeltsporet og Jernbaneverket, som kun vil bli brukt dersom styret finner det nødvendig. 10. I tråd med årsmøtets vedtak i 2002 foreslås det ikke å øke setningsskadefondet. Etter å ha redusert lån fra setningsskadefondet fra 2001 med kr blir det et overskudd på kr som overføres disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet er etter dette på kr STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret meddeles ansvarsfrihet. 2. Budsjettet for 2009 fastsettes i samsvar med styrets forslag

7 SAK 3 Forslag fra valgkomiteen: VALG AV STYRE OG KOMITEER Styre: Stener Døhlen, nr 96, formann Jan Brekke, nr 144, styremedlem Steinar Hermansen, nr 152, styremedlem Arild Solum, nr 54, styremedlem Martin Westersø, nr 71, styremedlem og kasserer Allan Andreassen, nr 150, varamedlem Kristin Fossheim, nr 43, varamedlem Valgkomiteen: Kristin Kjølberg, nr 54 Ellen Sørheim, nr 136 Grendemiljøkomiteen: Familien Gjessing-Borgheim, nr 87 Familien Mosbakk, nr 84 Familien Leonthin/Strøm-Gundersen, nr 158 SAK 4 VALG AV OG GODTGJØRELSE FOR REVISOR STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK 1. Som revisor velges Horwath Revisjon. 2. Godtgjørelsen fastsettes av styret

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Til andelseierne i Vekten Borettslag

Til andelseierne i Vekten Borettslag 1 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Til seksjonseierne i Bjørnsletta Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179)

ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) ÅRSBERETNING 2014 FOR MIDTUNHAUGEN VELFORENING Torsdag 13. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Dagsorden: Vedlegg: 1. Åpning av møtet med valg av referent og ordstyrer 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes tirsdag 28.03.2006, kl. 18.30 på Etterstad Videregående Skole (i Kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 27.03. 2007, kl. 18.30 i Etterstadkroken Videregående Skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012.

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. 1. Skjellumfjellet og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i det som tidligere het Onsøy kommune, men som nå er en

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer