Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel"

Transkript

1 Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen. 2. Godkjenning av saksliste. 3. Fatting av vedtak om at generalforsamlingen er lovlig innkalt. 4. Årsberetning fra styret for (vedlagt) 5. Regnskap 2011 (legges ut på møtet). Budsjett 2012 (vedlagt). 6. Ansvarsfrihet for styret. 7. Innkomne saker. 8. Fastsettelse av kontingent Valg av styremedlemmer. 10. Eventuelt. Det vil bli enkel servering. 1

2 4. Årsberetning fra styret i Randem Skog Vel Etter generalforsamling av og konstituering av nytt styre i møte av fikk styret følgende sammensetning: VERV NAVN / ADRESSE VARIGHET Formann Hege Divon, Randemfaret 38 1 år Kasserer Nils Petrick, Randemfaret 34 2 år Sekretær Rullerende Styremedlem Tone Hauger, Randemfaret 49 1 år Styremedlem Jacob Imsland, Randemsletta 25 2 år Styremedlem Lena Wånemark, Randemfaret 35 2 år Styremedlem Tom Staib, Randemfaret 51 2 år Fram til generalforsamling var forrige styre passivt, og kun helt nødvendige oppgaver ble fulgt opp. Aktiviteter foretatt i regi av nytt styre har funnet sted høsten I denne perioden har styret avholdt 4 styremøter. DUGNADSARBEID ERFARING VISER AT NÅR FOLK STILLER TIL DUGNAD, FÅR VI UTRETTET UTROLIG MYE PÅ KORT TID. DESSUTEN ER DET SOSIALT. VI HÅPER PÅ TILSVARENDE DUGNADSÅND I 2012 SLIK AT RANDEM SKOG VIL BLI ET KOSELIG OG ETTERTRAKTET STED Å BO. Fellesdugnad 18. september 2011: 1. Akebakken ble ryddet for busker og gress før vinteren. Det ble videre lagt duk og bark på ca. 1/3 av tidligere beplantet skråning langs gangveien fra Nordlysveien til Randemfaret. 2. Veibredden i Randemfaret vis-a-vis nummer 25 ble utbedret. Busker og trær nær veien ble fjernet, duk og pukk har blitt fylt i. Resultatet er betraktelig bedre fremkommelighet i Randemfaret. Rehabilitering av Aktivitetsplassen (gamle fotballbanen) i Randemfaret: Bård Hauger har fått mandat av styret til å initiere allerede planlagt og budsjettert arbeid (referat fra generalforsamling 2010) for å renovere den gamle fotballbanen, nå omdøpt til Aktivitetsplassen. Sammen med Nils Petrick og Kenneth Pedersen har disse tre avholdt 2 HELE DUGNADSHELGER hvor de ved hjelp av innleid utstyr, har gravd dreneringsgrøfter, lagt rør og fordelt ny pukk. Bård Hauger har i tillegg forfattet og FÅTT INNVILGET søknad til Frifond barn og unge 2011, på kroner ,- for ferdigstillelse av banen som en Leke-og aktivitetsplass. Beløpet forutsetter at Randem Skog Vel stiller med ytterligere kroner ,- (se budsjett 2012). Bård Hauger fortsetter som initiativtager, og holder styret orientert. Fra tidligere år har vellet et Barne- og ungdomsfond som i 2011 er brukt til ferdigstillelse av Leke- og aktivitetsplassen. Barne- og ungdomsfondet er med dette forbrukt etter sin hensikt. 2

3 STYRET HAR TILDELT MIDLER TIL FORSKJØNNING AV FELLESAREAL Som et virkemiddel for å engasjere folk til å gjøre det fint på fellesareal, satte styret av kroner ,- i 2011, som grupper av beboere kan søke på. I 2011 har dette beløpet blitt delt på fire: Randemlia/kroken garasjelag har fått tildelt kroner 2798,- for innbygging av sin renovasjonsplass ved garasjene ut mot Randemlia. Beboergruppe i Randemfaret (# 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 45 og 47) har fått tildelt kroner 2.888,- for innbygging av en felles renovasjonsløsning for papp/papir og glass/metall ved nedkjørsel til fotballbanen i Randemfaret. Kroner 4314,- har blitt brukt til dugnadsarbeid (duk, pukk, bark; se punkt 2 under fellesdugnad 18. september). Kroner 1400,- er tildelt beboergruppe for søknad om hagebord som er plassert på fellesareal ved Randemkroken 7, 9, og 11. Dette var budsjettert og innvilget i 2010, men ble utgiftsført i 2011, og utgjør derfor en budsjett- overskridelse på dette området i INNMELDING AV RANDEM SKOG VEL I BRØNNØYSUND-REGISTERET På bakgrunn av nye regler har styret besluttet å melde Randem Skog Vel inn i Brønnøysundregisterets Frivillighetsregister. Dette er nå påkrevet fra bankens side. Det vil videre gjøre det mulig for styret å opprette nettbank, hvilket vil forenkle den daglige håndteringen av regninger til styret. Styret har benyttet dobbeltsignatur som en sikkerhetsrutine ved utbetalinger i mange år, og denne rutinen videreføres. VELKOMSTBREV TIL NYE INNFLYTTERE PÅ RANDEM SKOG. Styret registrerer at mange av beboerne ikke er informert om hva Randem Skog Vel er eller hva det står for. Vi har derfor forfattet et velkomstbrev som vil deles ut til nye innflyttere via eiendomsmeglerne. Brevet finner du vedlagt. MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR RANDEM SKOG. Etter henvendelse fra kommunen har Styret i Randem Skog Vel bistått kommunen i arbeid med digitalisering av kart-data over Randem Skog, samt gjennomgang av eksisterende lovverk. Vi har gjort dette i form av blant annet informasjon om knytninger mellom garasjeanlegg og boligadresser, samt definisjon av veier, gangveier etc. Tilsvarende brev fra kommunen ble sendt ut til samtlige beboere. Styret har etter beste evne formidlet beboernes merknader til de foreslåtte endringene overfor kommunen: Merknad 1. Styret i vellet er bekymret for ferdselen fram til Randemfaret 59 slik det blir foreslått å ta østlige deler av veien ut i revidert plan. Dette vil bl.a. medføre ytterligere problemer med brøyting og fremkommelighet om vinteren og ellers forringe kvaliteten på denne veien. 3

4 Merknad 2. Styret stiller seg positive til at gangforbindelsen mellom Randemfaret og Nordlysveien innlemmes som offentlig gangvei. Dette er en viktig forbindelse mellom Randemfaret og resten av vellets område. I praksis vil dette ikke medføre noen endringer, da kommunen også tidligere har rehabilitert og vedlikeholdt veien. Ytterligere utbedring av veien (for eksempel til bilvei) er ikke planlagt (muntlig informasjon fra kommunen ved Vibeke Arnesen). Merknad 3. Felles lekeplasser. Styret har bemerket overfor kommunen at vi ønsker frihet til å bestemme hvilke lekeplass-arealer som skal prioriteres for opparbeidelse, på hvilken måte og i hvilken grad. NEDLEGGELSE AV RANDEM BARNEHAGE. Etter henvendelse fra FAU-representanter i Randem Barnehage har Styret i Randem Skog Vel forfattet et støttebrev mot nedleggelse av barnehagen. Til tross for dette har kommunen fattet vedtak om nedleggelse av Randem barnehage i Styret anbefaler at framtidig benyttelse av bygningen følges opp overfor kommunen, som en sak for det nye styret i Randem Skog Vel. VIKEN FIBERNETT. Etter ønske fra beboer har Styret fulgt prosessen med mulig etablering av fibernett på Randem Skog. Viken Fibernett har i høst solgt abonnement for fibernett som de ønsker å etablere i løpet av sommeren Det er fortsatt noe usikkert om de har solgt nok til å fortsette planene. Styret er av den oppfatning at et fibernett til våre boliger vil sikre oss den beste digitale infrastruktur, noe som vil gi de mest effektive signaler for bl.a. internett, TV og telefon. Løsningen vil gi vårt område en verdiøkning. PARKERING. STYRET VIL ELLERS MINNE OM AT PARKERINGSSITUASJONEN PÅ DELER AV VELLETS OMRÅDE ER VANSKELIG, DERIBLANDT RANDEMFARET. VI BER BEBOERNE OM Å UTVISE OMTANKE NÅR DE PARKERER LANGS VEIEN. LASTEBILER BØR IKKE PARKERES LANGS VEIEN I DET HELE TATT DA DETTE HINDRER SIKTEN. PERSONBILER BØR KUN PARKERES PÅ EN SIDE AV VEIEN, ELLERS VIL FRAMKOMMELIGHETEN HINDRES, OG VI FÅR DÅRLIG BRØYTING PÅ VINTEREN. 4

5 7. Innkomne saker I) Innmelding av Randem Skog Vel i ny nasjonal velorganisasjon. Styret vurderer det som fordelaktig med innmelding i ny nasjonal velorganisasjon, slik at vi bl.a. kan forsikre fellesområdet i vellet, videreføre internett hjemmeside for Randem Skog Vel og ha et fellesskap overfor myndigheter. Innmeldingskontingent er budsjettert for II) Styret ønsker å avslutte Sparekonto nr Da vellets oppgave ikke primært er å spare penger, og for å gjøre økonomien enda mer oversiktlig, mener vi det er hensiktsmessig å bare ha en konto å forholde seg til. Resterende beløp overføres til vellets Foreningskonto nr Dette utgjør det tidligere barne og ungdomsfondet. Fondet anses for øvrig som brukt opp til rehabilitering av Aktivitetsplassen i Randemfaret (gamle fotballbanen). III) Gjennomgang av vedtak i kommunen om mindre endringer på Randem Skog. 8. Fastsettelse av kontingent Styret foreslår å beholde medlemskontingenten for 2012 uendret, altså kroner 200,-. 9. Valg av styremedlemmer Hege Divon stiller til valg som fortsatt formann. Tone Hauger stiller helst ikke til gjenvalg. Styret trenger nye styremedlemmer og vara. 5

Dgt anuir ngttom ileg! Innkalline til Ordinrer Generalforsamline 20L3. - Randem Skos Vel

Dgt anuir ngttom ileg! Innkalline til Ordinrer Generalforsamline 20L3. - Randem Skos Vel Innkalline til Ordinrer Generalforsamline 20L3 - Randem Skos Vel TID: Tirsdag 5. mars 2013, kl. 18.30-2L.00 STED: Nordlvsveien 15 DAGSORDEN: l. Valg av m@teleder, referent og to medlemmer til i undertegne

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Styremøte i Risvollan Borettslag avholdt i borettslagets møterom 09.04.2015 kl. 18.00

Styremøte i Risvollan Borettslag avholdt i borettslagets møterom 09.04.2015 kl. 18.00 Styremøte i Risvollan Borettslag avholdt i borettslagets møterom 09.04.2015 kl. 18.00 Til stede: Burkeland Worren N O Berg Morken Estil Hagestuen Koxvig Sørhøy Tiller Glåmbu Forfall: Slapø Fra adm.: Kvam

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt i Læringsverkstedet Barnehage Nordbymoen, Jessheim, 24.april 2013. Tilstede var 22 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Mandag 4. mai 2015 kl. 19.00 i Storstua, Ingeborg Aasv 2 I medhold av vedtektenes 10-3 (2) innkalles til ordinær generalforsamling i Risvollan

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer