Dgt anuir ngttom ileg! Innkalline til Ordinrer Generalforsamline 20L3. - Randem Skos Vel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dgt anuir ngttom ileg! Innkalline til Ordinrer Generalforsamline 20L3. - Randem Skos Vel"

Transkript

1 Innkalline til Ordinrer Generalforsamline 20L3 - Randem Skos Vel TID: Tirsdag 5. mars 2013, kl L.00 STED: Nordlvsveien 15 DAGSORDEN: l. Valg av referent og to medlemmer til i undertegne protokollen. 2. Godkjenning av saksliste. 3. Fatting av vedtak om at generalforsamlingen er lovlig innkalt. 4. Gjennomgang og godkjenning av Arsberetning fra styret for 2012 (vedlagt). 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2012 (vedlagt), og forslag til budsjett for 2013 (legges ut pi pi m6tet). 5. Ansvarsfrihet for styret. 6. Innkomne saker. 7. Fastsettelse av kontingent Valg av styret og valgkomite for Det vil bli enkel servering. Dgt anuir ngttom ileg! Kontakt styret pe Epost: Webside: Facebook: Randem Skog Vel Post: Pb. 199, l54l Vestby

2 Arsberetning fra Stvret i Randem Skos Vel for 20L2 Etter generalforsamling av forble styret uforandret og har i 2012 bestitt av: VERV NAVN / ADRBSSE VARIGHET Forntann Hege Divon, Randemfarel 38 lir Kasserer Nils Petrick, Randemfaret 34 l6r Sekretrer Rullerende Stvremedlem Tone Hauser. Randemfaret 49 lir Stvremedlem Jacob Imsland, Randemsletta 25 lir Stvremedlem Lena Wflnemark, Randemfaret 35 1ir Stvremedlem Tom Staib, Randemfaret 51 thr Vara Britt Wilhelmsen, Nordlysveien 25 1ir I lppet av 2012 har styret avholdt 4 styrembter. 1. G.IENNOMFORT DUGNADS-ARBEID EnrnRnc viser AT NAR FoLK STILLER TIL DUGNAD, nan vr utrettet urrot.tc myb pa KoRT TrD. DESSUTEN ER DET SOSIALT. VI uapnn pa coo DUGNADsANI ocsa slrk AT RANDEM Sroc vil BLI ET KOSELIG og ETTERTRAKTET STED A BO. Fellesdugnad VAR (2. mai2012): 1. Arbeidet med 6 dekke skriningen langs gangveien mellom Nordlysveien til Randemfaret med duk og bark ble fortsatt. 2. Rydding av skog mellom Randemfaret- barnehagen- Randernlia. Beboere fra Randemlia, Randemkroken, og Randemfaret viste stor frivillig innsats og entusiasme med i felle trrr i omridet. Alt ble kuttet opp i 3 meter lengder o-e stablet. Kvist og busker ble samlet og kjort bort til avfallsplassen il0pet av ukene i mai og juni. Arbeidet p6gikk onsdag og , i tillegg til flere oppryddingsdugnader. Noe opprydding gjenstir fremdeles, men det var likevel utrolig bra innsats av alle sarnmen! 3. Garasjelag ble oppfordret til A rydde og pynte rundt garasjene. 4. Lekeplassen mellom Nordlysveien og Randemfaret ble ryddet.

3 Fellesdugnad HOST (18. september) : 1. Akebakken ble ryddet for busker og gress fbr vinteren. Arbeidet med I dekke skriningen langs gangveien mellom Nordlysveien til Randemfaret med duk og bark ble fortsatt. 2. Veibredden i Randemfaret vis-a-vis nummer 29 ble utbedret. Busker og flere tr&r nx; veien ble fjernet; duk og pukk har blitt fylt i grofta slik at parkering vil vrre mulig ogsa der. Dessuten blir Randemfaret hyggeligere i ferdes i for gaende sa vel som kjprende. Tpmmeret ble fordelt p[ noen av dugnadsdeltakerne. 3. Veikanten i Randemfaret ble ogsi pa flere andre steder ryddet for busk og kratt. Ferdigstillelse av Aktivitetsplassen i Randernfaret: Bird Hauger har stitt i bresjen for 6 renovere den gamle fotballbanen i Randemfaret, na til Aktivitetsplassen. f)et meste av arbeidet ble gjort i2011. Sammen med Nils Petrick og Kenneth Pedersen har de siste ferdigstillelsene blitt gjort vhren2012. Dette besto i i dekke banen og grofter med pukk, samt dekking av banen rned subbus og slidding. Banen har vert i bruk hele sommeren. Om trefelling: Fellesomrfldet i Randem Skog Vel har delvis grodd igjen over de siste 30 irene og vedlikehold av og busker trengs pi flere steder. Styret oppfordrer til hugging og rydding, men dessverre si gjenstir mye arbeid. Styret har i 2012 engasjert seg for i fi litt av dette arbeidet gjort. Randemfaret er den veien som har me st grenser mot friareal som vellet eier. Her er det spesielt nodvendig med en opprydding. En anbudsrunde som gjaldt trefelling og opprydding pil grsnlarealet mellom Randem barnehage, Randemfaret og Randemlia-kroken f6rte ikke fram da slikt arbeid vil bli for dyrt fl gjennomf6re. Konklusjonen er dermed at vellet er avhenging av frivillig innsats for A fi noe av dette gjort. Beboerne i Randemlia, Randemkroken, og noen fra Randemfaret viste stor innsats. ble kappet opp i 3 meter lengder og stablet. I lopet av august ble imidlertid all veden tatt av noen utenfor vellet. Dette ble oppklart og veden erstattet med en sum pi 1.600,- kroner, estimert etter beregningsngkler for ved og gjeldende markedspris pi ved. I lgpet av dugnadsarbeidet med trefelling som ble gjort h6sten 2012,hadde vi to uheldige hendelser der greiner av tr&r falt delvis over elektriske ledninger. Dette fgrte ikke til brudd pfr ledningene, men i et tilfelle ble utrykning av Hafslund tilkaldt, og vellet har dermed stitt til regnskap for kostnaden pi denne utrykningen (kroner 8.826,25). Da denne kostnaden ikke overstiger egenandelen i vellets forsikring, har vellets egne midler blitt benyttet til i dekke dette. Fire trur i grensen mot Randemlia 20 og 26 har blitt felt av profesjonelle.

4 2. TILDELTE MIDLER TIL FORSKJONNING AV FBLLESAREAL Som et virkemiddel for 6 engasjere folk til A gjore det fint pa fellesareal, ble det pi flrsmptet for 2012bev1lget kr ,- ogsi i2012, som grupper av beboere kan soke pi. I2012 har to spknader om forskjonningsmidler blitt mottatt, begge to for til sgppelstativ i Randemfaret. o Beboerne i Randemfaret (# 25A, B, C) har fitt tildelt kroner 1944,- for innbygging av en felles renovasjonslpsning for papp/papir, glass/metall, og restavfall. o En soknad ble avslfltt. 3. INNMELDING AV RANDEM SKOG VEL I BRONNOYSUND-REGISTERET Randem Skog Vel har blitt meldt inn i Br6nn6ysund Frivillighetsregister, til <enkleste niv6> uten plikt til fl levere regnskapsrapport til registeret. Org.nr INNMELDING AV RANDEM SKOG VEL T VELLENES FELLBSORGANISAS.ION Dette gir bl.a. - Ansvarsforsikring, lovpilagt kollektiv forsikring gjennom KLP. - Rett og hjelp til i soke om MVA-refusjon. 5. OPPRBTTELSE AV NETTBANK Nettbank for Randem Skog Vel er under opprettelse. 6. OPPRETTELSE AV WEBSIDE Bes0k oss gierne pa vir nyopprettede hjemmeside. Informasjon fra styret mm. legges ut her, irsm6ter, regnskap, historikk og lopende informasjon. 7. NEDLEGGELSE AV RANDEM BARNEHAGE Nedleggelse av Randem barnehager vedtatt i kommunestyret, men det foreligger enni ingen informasjon om hva barnehagebygget og tornta skal brukes til. 8. VIKEN FIBERNETT. Viken fibernett etablerte seg i omridet i lgpet av sommeren. Styret fulgte prosessen og fbrspkte og formidle informasjon, men engasjerte seg ikke i arbeidet hverken for eller imot. Vi registrerer at arbeiet ble utf0rt effektivt og uten store hindringer for ferdsel. Styret har heller ikke mottatt klager fra beboerne i ctterkant av etableringen.

5 9. PARKERINGSKONFI,IKTER. Stvnrr vrt- MrNNE om AT parkirtngssttuasjonnn pa DELER Av vellets onrnals sn VANSKELIG, DERIBLANDT RANDEMFARET. Vt nrn BEBoERNE ou A urvtse or\rranke FoR HvERANtnn uan DERE parkerer LANGS VEIEN. LASTEBILER BOR IKKE PARKERES LANGS veien I DET HELE TATT DA DETTE HINDRER SIKTEN. PnnsonnrlnR BoR KUN parkents pa EN side AV veien, ELLERS vil FRAMKoMMELIG- HETEN HTNDREs, oc vi pan nanltc BRovTING pa vnrnnnn.

6 Regnskap for Randem Skog Vel i Perioden ' Budsjett Faktisk ,00 41,75 Dugnad te fra (Frifond Barn Og Unge> Fellesorganisasjon, Moms kompensasjon nok 25,00 55J55^00 ""k nok 1,00 25,00 1, , , nok ,50 6,00 2,50 45, nok 4,60 2,00 20,40 2,00 3,10 2,00 10,00 1,00 102, nok 2, nok 3, nok 51, nok 1, nok 1, nok Foreningskonlo' , nok Sparekonto (park) nok Sparekonto , nok Sum nok Egenkapital ^ok , nok Regnskap attestert dato : Nils Pelrick / Kasserer Hege Dilon / Formann Gro Gulbrandsen / Revrsor

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april 2007. Tid: Klokken 20.00 Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00

Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00 Årsmøte 2013 Tann-Annolseter hyttevel innkaller til årsmøte med påfølgende matservering og sosialt samvær lørdag 17. august 2013. Vedlagt følger årsberetning, regnskap og budsjett. Sted: Sygard Romsåssætra

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag 27.02.14 kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering

Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag 27.02.14 kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering ÅRSBERETNING ULVØY VEL 2013 Innkalling til årsmøte i Ulvøy Vel Torsdag 27.02.14 kl 19:00 På Velhuset SYDEN Dagsorden: 1. Konstituering a) Innlevering av fullmakter og opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 STED: WESSELSTUA TID: TORSDAG 05.05.11 KL 19:00 Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Budsjettforslag

Detaljer