HOLUMSKOG VELFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLUMSKOG VELFORENING"

Transkript

1 HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning av innkalling til generalforsamling Godkjent. 2/12 Valg av dirigent og referent. velges til dirigent og Mariann er referent. 3/12 Valg av to til å undertegne protokoll Ole Petter og Marit 4/12 Årsberetning 2011 Gjennomgang av årsberetningen HSV. Ingen kommentarer eller spørsmål til årsberetningen 5/12 Regnskap og revisors beretning tok gjennomgang og forklarte avviket mellom budsjetert og faktiske utgifter til forretningsfører. Ingen kommentarer. 6/12 Innkomne forslag. Vurdere å søke om fartsdumper i bakken i Laueveien Forslagsstiller: Jørn Sandberg Forslagsstiller ber om at det blir vurdert å søke om fartsdumper i bakken i Laueveien. Dvs. fra i bakken ned mot Morteveien. Det er spesielt ett sted som er farlig. Det er ved krysset Gjeddeveien. og Laueveien. Her kjører mange svært fort opp bakken, og Gjeddeveien synes ikke så godt. I tillegg står det ofte parkert store lastebiler ved utkjøringen fra Gjeddeveien som skjermer for utsikt. Senest for et par år siden ble en gutt på sykkel påkjørt da han kom ut fra Gjeddeveien. Barn fra Gjeddeveien, må også krysse Laueveien frem og tilbake til skolen og krysset her er skummelt når bilene kommer fort. Ingen andre forslag mottatt fra beboerne. Forslag fra styret: Styret mener dette neppe er hensiktsmessig, men ønsker synspunkter fra generalforsamlingen på et slikt tiltak; med mulige fordeler og ulemper.

2 2 Forslag: Merke med skilt, eventuelt få opptegnet gangfelt. Styret vil undersøke om det er mulig å få til et eller annet. Forlengelse av valgperiode for 1 styremedlem for å sikre kontinuitet Ved generalforsamlingen den ble det valgt 1 leder og 2 styremedlemmer til velforeningens styre. Alle ble valgt for en periode på 2 år. Det innebærer at det skal velges 3 nye representanter ved generalforsamlingen i Sittende styre foreslår som en overgangsordning at perioden for en styrerepresentant forlenges med 1 år, slik at vi sikrer kontinuitet i styret fremover. Mariann Våge har sagt seg villig til å sitte i styret frem til Generalforsamlingen i 2014; slik at det ved generalforsamlingen i 2013 skal velges 2 nye medlemmer, og i 2014 et nytt medlem. Vedtektene oppdateres tilsvarende for å sikre overlappende funksjonstid i styret; se vedlegg 4.2. Vi ber om generalforsamlingens tilslutning til dette. Forslag til vedtak: Periode for styremedlem Mariann Våge utvides fra 2 til 3 år. Forslag vedtatt. Oppdatering av vedtekter for Holum Skog Velforening Ved generalforsamlingen den ble 8 - Valg i vedtektene besluttet endret, slik at foreningens styre skal bestå av 3 medlemmer, 1 leder og 2 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges samtidig og for en periode på 2 år. Styret i Holum Skog velforening ønsker å oppdatere 8 slik at det blir en overlapp ved at ikke alle medlemmer velges i samme generalforsamling. Videre inneholder 8 Valg også andre roller, komitéer og utvalg, og styret mener hele punktet er modent for oppdatering. Blant annet inneholder 8 valg av representanter til Barne- og ungdomsutvalg og Festkomité. Disse har ikke vært i aktivitet på mange år, og vi mener det vil være hensiktsmessig å fjerne disse. Vi vil imidlertid la det være åpent for at foreningen, etter initiativ fra kan etablere utvalg/ komitéer for ulike aktiviteter/ tiltak for beboerne på Holum Skog. Videre foreslår vi å oppdatere deler av 9 Styrets plikter, slik at denne reflekterer at antall styremedlemmer er gått fra 5 til 3 medlemmer, samt de roller styret dekker. Gjeldende 8 - Valg: På generalforsamling velges foreningens styre som skal bestå av 3 medlemmer med følgende arbeidsfordeling: Leder og økonomiansvarlig velges for en periode på 2 år Styremedlem og representant i styret for Solstua og Grendehuset velges for en periode på 2 år Styremedlem og representant i styret for Solstua og Grendehuset velges for en periode på 2 år Med unntak av lederen konstituerer styret seg selv. Det velges også: 1 varamedlem til styret (1 år) 3 medlemmer til valgkomiteen (1 år)

3 3 1 revisor (2 år) Kun et medlem fra hver husstand kan inneha noen av disse verv samtidig. Videre skal generalforsamlingen så vidt mulig velge: 4 medlemmer til barne- og ungdomsutvalg (2 år) 4 medlemmer til festkomité (2 år) Medlemmer til utvalg/ komité kan ellers velges av foreningens styre. Forslag: Vedtatt Vedlikeholdsfond for privateide tunveier på Holum Skog I Årsrapport for 2010 tok daværende styre i HSV til orde for å opprette et vedlikeholdsfond for å sikre midler til løpende vedlikehold og fremtidig asfaltering av tunveiene på Holum Skog. Sittende styre har fulgt opp dette, se avsnitt om Veier/ tunveier i Årsrapport for 2011, og mener det vil være hensiktsmessig å opprette et slikt vedlikeholdsfond, og øremerke midler til dette formålet gjennom årlige avsetninger. Velforeningen har i dag 2 plasseringskontoer i BN Bank; den ene av disse hadde ved utgangen av 2011 en saldo på kr ,-; denne er senere økt med kr ,-, om lag tilsvarende overskudd for 2010 og 2011, slik at saldo pr utgangen av mars 2011 er cirka kr ,-. Saldo på den andre plasseringskontoen var ved utgangen av 2011 kr ,-. Styret foreslår at plasseringskonto med høyest saldo benyttes som vedlikeholdsfond. Videre foreslår vi at en andel på kr. 100,- av årlig velavgift øremerkes vedlikeholdsfondet. Dette legges inn som en økning av velavgiften fra kr. 1500,- i 2011 til kr. 1600,- i 2012, der økningen på kr. 100,- øremerkes vedlikeholdsfondet. Forslag til vedtak: 1. Det opprettes et Vedlikeholdsfond for Holum Skog velforening, for å sikre fremtidig vedlikehold av privateide tunveier på Holum Skog. (enstemmig vedtatt) 2. Plasseringskonto med høyest saldo pr skal benyttes til formålet Vedlikeholdsfond tunveier Holum Skog Velforening, og saldo pr dags dato skal inngå i dette vedlikeholdsfondet. (enstemmig vedtatt) 3. Fra og med 2012 fastsettes en egen vedlikeholds andel på kr. 100,- av fastsatt velavgift, som skal øremerkes vedlikeholdsfondet. Dette vil sikre en årlig overføring til vedlikeholdsfondet på kr ,-. (enstemmig vedtatt) 4. Velavgiften økes fra kr. 1500,- i 2011 til kr. 1600,- i 2012; hvorav kr. 100,- øremerkes vedlikeholdsfondet. (enstemmig vedtatt) 5. Plasseringskonto med lavest saldo pr benyttes til utgifter som påløper til annen drift og vedlikehold på tunområder/ fellesarealer på Holum Skog. (enstemmig vedtatt) 6. Eventuelt overskudd av velforeningens drift overføres til de 2 plasseringskontoene med 50% andel til hvert av formålene.

4 4 (enstemmig vedtatt) 7. Planlagt arbeid som krever bruk av midler fra plasseringskonto, skal være behandlet og godkjent av generalforsamlingen før arbeid igangsettes. (enstemmig vedtatt) Avhengig av beslutning i generalforsamlingen, vil styret eventuelt innarbeide retningslinjer for vedlikeholdsfond i vedtektene for Holum Skog Velforening for behandling i generalforsamlingen /12 Budsjett for 2012 Merk, Det er vi som står for julegrantenning i 2012 Det oppfordres til at «tunene» søker på midler til opprustning. Årsbudsjettet for 2012 ligger høyere med NOK 55 enn hva som ble driftskostnadene for Budsjettert overskudd i 2012 med NOK 40 Godkjent uten ytterligere kommentarer. 8/12 Regnskap for Holumskog grendehus Informert om regnskapet 9/12 Solstua barnehage May May Kort gjennomgang av årsmelding, budsjett og resultatregnskap for Solstua Barnehage. Kun til informasjon. 10/12 Valg Kristin Møllerud har sagt ja til å være revisor i 2012 (gen.fors. 2013) Få satt sammen en valgkomite. Styret legger ut forespørsel på HSV sin hjemmeside vedr. medlemmer til valgkomiteen. 11/12 Eventuelt Hei. Dette er en sak til eventuelt på generalforsamlingen. Vi fikk jo økonomisk støtte til å reparere gangveien med grus i fjor høst. Dette ble utført på en grundig måte på dugnaden og med god oppslutning av mange av de som bruker veien. Veien ble kjempefin, men da første skikkelige regnværet kom forsvant mesteparten av grusen, og gangveien ser igjen ut som et uttørket elveleie, og den er ikke egnet som gangvei i denne tilstanden. Vi har i nabolaget diskutert hva som kan gjøres og kommet frem til at på grunn av at veien heller ganske mye, er asfaltering et bra alternativ.

5 5 Har sjekket litt ang pris på dette og det ligger på ca pr kvadratmeter som inkl. avretting og asfaltering. For denne veien kan det da fort dreie seg om og få utført dette. Vil i første omgang bare undersøke om det finnes økonomi i Vellet for dette og evt. gå videre for tilbud og mer eksakt prising for prosjektet. Hvis vi legger opp til en dugnad i forkant kan vi helt sikkert spare penger ved å gjøre noe av forarbeid og avretting selv? Vi bor like inntil gangveien og ser at den brukes daglig av småbarn, skoleelever, voksne og eldre med og uten handleposer og alle har problemer med å komme seg frem og veien ser ikke bra ut. Beklager at dette innspillet kommer sent i forhold til Generalforsamlingen. Men ønsker å sjekke ut om det i hele tatt finnes noen midler slik at vi kan få til en varig oppgradering av en mye brukt gangvei. Mvh Henning Erlandsen Sikveien 1 Vedtak: Undersøke mulighet for resirkulert asfalt/ andre tiltak. Event. søke til generalforsamling Belysning julegran: Dette tas med grendehusstyret. Belysningen er mangelfull/ fornyes Viken Fibernett har i dag kontaktet som leder av HSV vedr. graving av grøfter. De trenger godkjenning til graving. Man vil sende en henstilling til beboerne vedr. opprydding av fellesområdene etter hogst av trær. Referent: Mariann Våge dato/sted: 18/4/2012, Grendehuset Signering av de som var tilstede:

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Mandag 4. mai 2015 kl. 19.00 i Storstua, Ingeborg Aasv 2 I medhold av vedtektenes 10-3 (2) innkalles til ordinær generalforsamling i Risvollan

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer