VEDTEKTER. for interesselaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER. for interesselaget"

Transkript

1 VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og stabil vannforsyning og sikker og hygienisk bortleding av avløpsvann, innenfor akseptable og til markedsmessig konkurransedyktige priser. Interesselaget vil være kontaktpunktet til og samarbeide med eierne av infrastrukturen og grunneierne for å få dette til. Eierskap. Vegene, atkomstveger og parkeringsplassene som skal driftes/vedlikeholdes er vist på vedlagte kart og av kartet fremgår også hvem som er eierne: 1. Gunn og Knut Brårmo Oterkiil 2. Familien Gundersen 3. Ivar Nilsen og Bernt Johannessen Vann- og avløpsledningene som skal driftes/vedlikeholdes er vist på vedlagte kart og av kartet fremgår også hvem som er eierne: 1. Gunn og Knut Brårmo Oterkiil 2. Ivar Nilsen og Bernt Johannessen Medlemskap Som medlemmer regnes hytteeiere som har atkomst fra felles veg og/eller som er knyttet til det felles private vann- og avløpsnettet. Det er forutsatt at medlemmene overholder sine økonomiske forpliktelser i forbindelse med sin andel av kostnadene knyttet til løpende drift og vedlikehold av anleggene samt betaler medlemskontingent til interesselaget. Alle medlemmer som overholder sine økonomiske forpliktelser knyttet til drift og vedlikehold av anleggene, har bruksrett til de samme anleggene. Medlemmene skal behandle anleggenes installasjoner med varsomhet, og kun benytte disse til hva det er dimensjonert for. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot å unngå alle former for fremmedlegemer i avløpssystemet. Medlemmene må følge de til enhver tid gjeldende vedtekter for interesselaget.

2 Kostnadsdeling Kostnadene for drift og vedlikehold av felles veier, stikkveier og alle parkeringsarealer samt ledningsnett, fordeles likt mellom medlemmene. Alle kostnader knyttet til utvidelse av veg eller vann- og/eller avløpsledninger, enten det gjelder omfang eller manglende kapasitet på eksisterende anlegg, tilligger eierne. Godtgjørelse for tilknytning fra nye hytter til anleggene, tilfaller eier. Det forutsettes at nye hytter skal tilknytte seg interesselaget. Grunneierne har førsterett på å gi tilbud på og utføre snøbrøyting. Det forutsettes at et slikt tilbud er konkurransedyktig med hensyn til pris og kvalitet. Skulle et slikt tilbud fra grunneier ikke oppfylle kravet til konkurransedyktighet og kvalitet, står interesselaget fritt til å engasjere andre til dette arbeidet. Grunneierne er ansvarlig for å fremlegge budsjett og regnskap for drift og vedlikehold av anleggene minimum en gang i året basert på åpen bok - prinsippet. Tiltak ut over ordinær drift avtales spesielt. Vedlikeholdsfond Etter nærmere bestemmelse av årsmøtet kan det bygges opp et vedlikeholdsfond. Allerede opparbeidet fond til dette formål overføres til interesselagets forvaltning. Styret a) Interesselagets virksomhet ledes av styret, som består av: styreleder, sekretær, kasserer, to medlemmer samt to varamedlemmer. Alle er valgte for 2 år av gangen, og kan gjenvelges. b) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. c) Styret trer sammen når styrets leder bestemmer det eller når minst tre av styremedlemmene forlanger det. Det skal minst avholdes 2 styremøter i året. d) Styret har fullmakt fra årsmøtet til å handle fritt innenfor rammen av vedtektene. Ansvar for daglig drift og forvaltning av interesselagets ressurser ligger hos styret. e) Styreleder tegner laget og tildeles lagets prokura. f) Styret skal: I. Styret kan uttale seg på vegne av medlemmene og er høringsinstans for eksempel ved videre utbygging av området. II. Lede interesselagets virksomhet og forvalte lagets midler i overenstemmelse med vedtektene og beslutninger fattet på årsmøtet. III. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon av interesselagets drift. Regnskapsåret følger kalenderåret. IV. Forberede og avgi innstilling i de saker som skal behandles på årsmøtet, unntatt valgkomiteens innstilling. V. Informere medlemmene om saker av generell interesse. VI. Føre medlemsregister, fastsette innkrevingsmåte for medlemskontingent og påse at denne blir betalt til rett tid. VII. Avtale omfang av og kostnader for drift og vedlikehold av veg, vann og avløpsanleggene og påse at disse driftes og vedlikeholdes kostnadseffektivt. VIII. Styret skal årlig tilrettelegge og gjennomføre forhandling om snøbrøyting.

3 g) Styret har anledning til å nedsette egne utvalg for særskilte saker. h) Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. i) Saker av mindre betydning avgjøres av leder, men protokolleres på påfølgende styremøte. Valgkomite Valgkomiteen består av tre personer og velges av årsmøtet. Funksjonstiden er to år. Den som har sittet lengst i valgkomiteen er leder og trer ut året etter. De to første årene ved loddtrekning. Årsmøtet Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent i interesselaget har stemmerett (en stemme) på årsmøtet. a) Årsmøtet er interesselagets høyeste myndighet. b) Ordinære årsmøter avholdes hvert år, gjerne i forbindelse med påsken. c) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må skriftlig være kommet til styret v/formann i løpet av februar. d) Ordinært årsmøtet behandler: I. Registrering av fremmøtte medlemmer. II. Valg av møteleder og referent. Valg av 2 medlemmer, som ikke er styremedlemmer, til å undertegne protokollen sammen med styrets leder. III. Styrets årsberetning. IV. Revidert regnskap V. Budsjett og fastsettelse av neste års medlemskontingent. VI. Behandle innkomne forslag. VII. Arbeidsprogram for styret frem til neste årsmøte. VIII. Valg av styremedlemmer. Styrets leder velges for 2 år. Øvrige medlemmer av styret velges også for 2 år. Det sørges for overlapping av medlemmer av styret for å sikre kontinuitet i styrearbeidet. IX. Valg av en valgkomite. e) Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter vedtak i styret eller når minst en tredjedel av foreningens medlemmer krever det. Det innkalles med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som fremgår av innkallelsen. f) Årsmøtet godkjenner Interesselagets vedtekter og endringer av disse. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte. g) Det skal føres protokoll over årsmøtets saker og beslutninger. Utskrift av protokoll skal sendes samtlige medlemmer etter årsmøtet. h) Det kan bare behandles saker som er nevnt i innkallingen Oppløsning a) Vedtak om oppløsning av Interesselaget avgjøres på ordinært årsmøte. For gyldig vedtak kreves det at 2/3 av medlemmene er til stede og at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning. b) Møter ikke 2/3 av medlemmene frem, avgjøres saken på ekstraordinært årsmøte som sammenkalles med minst 1 måneds varsel. Oppløsningen kan da besluttes med 2/3 flertall uansett antall fremmøtte.

4 c) Årsmøtet (eventuelt det ekstraordinære) treffer beslutning om anvendelse av lagets midler. Annet Skulle det oppstå uoverensstemmelser mellom disse vedtektene og norsk lov er det Norsk lov som er gjeldende. Ikrafttredelse Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte den og trer i kraft umiddelbart. Storhaug den Vedlegg. Kart og tegninger, med spesiell vekt på å vise eierskap og hvilke deler av anleggene som vedtektene omfatter.

5 Grense og veikart Storhaug :

6 VVA-kart Storhaug:

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

7. Generelle bestemmelser: A Retningslinjer for «form og farge» B Grøntanlegg trær fritidsanlegg m.v. C Parkering D Salg av bolig

7. Generelle bestemmelser: A Retningslinjer for «form og farge» B Grøntanlegg trær fritidsanlegg m.v. C Parkering D Salg av bolig VEDTEKTER FOR SKOGEN SØR VELFORENING 1. Definisjon 2. Formål og Virkemidler A Formål B Medlemskap C Uttalelser 3. Delegering av myndighet 4. Organer: A Generalforsamlingen B Velforeningens styre 5. Bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Vedtekter Våler Vannverk SA

Vedtekter Våler Vannverk SA Side 1 av 5 Vedtekter Våler Vannverk SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn. Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Våler Vannverk SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker

Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker Vedtekter for Kredittforeningen for Sparebanker I. FIRMA 1 Selskapets navn er Kredittforeningen for Sparebanker. Selskapet er stiftet 03.05.2004. II. FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte mellomlange og

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015 Ny Lovnorm for EFK Årsmøte EFK 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Elverum Flyklubbs formål er ved samarbeid og kameratskap å samle fly interesserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer