Sterk tro på egen helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterk tro på egen helse"

Transkript

1 Magasinet Utgave 6 Desember Sterk tro på egen helse Åtte av ti tror de har helse til å jobbe frem til normal pensjonsalder. Samtidig velger mange å kombinere tidligpensjon med å fortsette i jobb. Side 6-9 Klok av skade Side 10 Her kommer eldrebølgen Side 18 En tøff dag på jobb Side 24

2 KLP-nytt Leder Myter om arbeidslyst I den offentlige debatt kan man få et inntrykk av at folk ønsker å komme seg ut av arbeidslivet og over på pensjon så tidlig som mulig. Dette var bakteppe for en pensjonsreform som skal stimulere folk til å stå lengst mulig i arbeid. Frykten for sterk vekst i morgendagens pensjonskostnader var en viktig drivkraft for reformarbeidet. Trenden de siste to tiårene er at flere og flere har tatt ut AFP. Hvis trenden fortsetter så kan reformene ha feilet. I den ferske medlemsundersøkelsen som blir presentert her i KLP Magasinet, har vi spurt KLP-medlemmer hva de tror om dagene som kommer. Undersøkelsen avdekker et optimistisk syn på egen helse og arbeidsvilje. Hele 80 prosent svarer at de tror de vil ha helse til å stå i dagens stilling fram til normal pensjonsalder for sitt yrke. Jeg hadde en forventning om at tallene, spesielt for de over 50 år ville vise et klart fall. Men nei, blant seniorene i kommuner og foretak svarer tre av fire at de vil ha helse til å stå i dagens stilling fram til pensjonsalder. Det uttrykker et optimistisk syn på egen helse. Som kjent er det er ikke bare helsemessige årsaker som gjør at folk velger gå av tidlig. Vi har derfor spurt våre medlemmer om de er innstilt på å jobbe lenge. Her er tallene litt annerledes. Resultatene viser at to av tre arbeidstakere er innstilt på å jobbe lenge, mens 29 prosent svarer at de ønsker å ta ut pensjon så tidlig som mulig. Om det er mye eller lite er ikke opp til oss å bedømme. Nå er det slik at de som har offentlig tjenestepensjon i liten grad blir økonomisk «straffet» ved å gå av tidlig. Velger man AFP så blir man lite berørt. Det samme gjelder for store grupper med særaldersgrenser. Derfor er det tross alt oppløftende at de aller fleste er positive til egen helse og er innstilt på å jobbe lenge. kommunikasjonsdirektør 06 Åtte Ansvarlig redaktør: Ole Jacob Frich Redaksjon Helene Mack Ege Peder Ullevold Linda Nilsen Methi Bente Bang Ødegård Marianne Holt Holgersen av ti tror helsa holder Trenden er at folk ønsker å stå lenge i arbeid, men at man har høyere forventninger til arbeidslyst tidligere i livet enn når man nærmer seg pensjonsalder. Klok av skade I 2010 ble Åsgårdstrand skole i Horten overtent. Rådmannen i Horten kommune gir sine fem beste råd for å forebygge skolebrann. Krav + omsorg = verdige forhold I utleieboligene til Blå Kors finner man ikke samme skadeomfang som i kommunale boliger. Hva skyldes det? China Mengniu inn i varmen China Mengniu er tilbake i KLPs investeringsunivers etter å ha ryddet opp i melkeskandale. Det er ingen nye ekskluderinger per desember. Her kommer eldrebølgen Mange kommuner vil få stor økning i antall eldre over 80 år. Hva gjør de for å forberede seg på eldrebølgen? Ansvarlig utgiver: KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Grafisk utforming: Trykk: Merkur Trykk Opplag: KLP vant syv av åtte anbud Anbudskonkurransene i markedet for offentlig tjenestepensjon er nå avsluttet. Syv av åtte valgte KLP som leverandør av offentlig tjenestepensjon. Tekst: Linda Nilsen Methi I år valgte syv kommuner og én fylkeskommune å ta sin tjenestepensjonsordning ut på anbud. Etter endelig behandling er resultatet at KLP vant syv av åtte anbudskonkurranser: KLP beholdt alle egne kunder (Inderøy, Rogaland FK og Mandal) KLP vant fire nye kunder (Karasjok, Ullensaker, Lier og Mosvik). Den siste kommunen som var på anbud, Granvin i Hordaland, valgte å bli hos DnB Livsforsikring (tidligere Vital). Styrket markedsposisjon Alle kommunene flytter sin tjenestepensjonsordning til KLP fra årsskiftet. Vi har med dette styrket vår markedsposisjon innenfor offentlig tjenestepensjon, og ved det fått et 1234 Granvin 1729 Inderøy 2021 Kárásjohka - Karasjok enda bedre utgangspunkt for å levere trygge og konkurransedyktige tjenester til beste for våre kunder fremover, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. KLP ønsker å takke Mandal kommune, Rogaland Fylkeskommune og nye Inderøy kommune (Inderøy + Mosvik) for fornyet tillit. Samtidig ønsker vi Karasjok, Ullensaker, Mosvik og Lier kommune velkommen til KLP og takker for tilliten de har vist ved å velge oss som sin partner for dagene som kommer, sier Sverre Thornes. Leverandør kommune Granvin DnB DnB Inderøy KLP KLP Karasjok Storebrand KLP Lier Storebrand KLP Mandal KLP KLP 0626 Lier Mosvik Storebrand KLP 1002 Mandal 1723 Mosvik 1100 Rogaland 0235 Ullensaker Rogaland Fylke klp klp Ullensaker DnB KLP Nye lønnsanslag for 2012 Det er kommet nye anslag for årslønnsveksten fra SSB, Norges Bank og i statsbudsjettet derfor reduseres også KLPs anslag for 2012 fra 4,50 til 4,0 prosent. Dette innebærer at vår prognose for reguleringspremiesatsene blir lavere enn vi tidligere har varslet. I tidligere utsendt premieprognoseskriv ga vi anslag for reguleringspremien for 2012, basert på årslønnsvekst på 4,5 %. Dette var basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) anslag på 4,3 % og Norges Banks anslag på 4,75 % fra juni i år. Nylig oppdaterte anslag for årslønnsveksten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er nedjustert til 3,6 % og Norges Banks (NB) til 4,25 %. I tillegg har vi nå også anslaget i statsbudsjettet for 2012 på 4,0 %. - Basert på disse tre anslag for årslønnsveksten finner vi det naturlig å redusere vårt anslag for årslønnsveksten fra 4,50 til 4,0 %, slik at dette ligger til grunn for vårt hovedscenario for reguleringspremien for 2012, sier ansvarshavende aktuar Roar Engen i KLP. Det er svært usikkert hva lønnsveksten faktisk vil bli, og dette vet man aldri helt før lønnsoppgjørene er avsluttet. For kundene er det slik at man kan velge å budsjettere høyere eller lavere enn KLPs anslag. Mer informasjon om dette finner du på klp.no søk etter premieprognose. I KLP Nettpensjon er det lagt ut oppdaterte premieprognoser. Disse kan legges til grunn for likviditetsplanleggingen. Endret premie i 2012 har minimal effekt på pensjonskostnaden for 2012, dvs. at kundene fortsatt kan legge til grunn de budsjettmessige pensjonskostnader de har fått fra oss tidligere.. Noen kommuner, fylkeskommuner og foretak budsjetterer pensjonskostnaden via innbetaling og premieavvik. For disse vil endringen medføre en lavere innbetaling og et (tilnærmet) tilsvarende lavere premieavvik. Medlemsfordel på lån KLP Banken vil fra 1.november sette opp renten på lån med flytende rente for de som ikke er medlem i KLP. For medlemmer holdes renten uendret. Bakgrunnen for renteendringen er utviklingen i pengemarkedsrenten. Ordinære lån for de som ikke er medlem i KLP justeres opp med 0,25 prosentpoeng. Alle Litt Extra lån justeres tilsvarende. For nye lån gjelder de nye rentebetingelsene fra og med 1. november og for løpende lån 1.januar Bli bedriftskunde i KLP Banken! KLP Banken tilbyr nå en innskuddsrente på 3,0 prosent til bedrifter med offentlig tilknytning. Rentesatsen gjelder både plassering og vanlig driftskonto. Innskuddskunder får også tilgang til nettbank med betalingsformidling og andre tjenester. Bli kunde i KLP Banken i dag. Send en e-post til så tar vi kontakt med deg! Får ikke eie mer enn 15 prosent Finansdepartementet avslo nylig KLPs søknad om erverv av 35 prosent av aksjene i Trønder Energi Nett AS (TEN) som en infrastrukturinvestering. Departementet har imidlertid gitt tillatelse til at en eierandel på opp til 15 prosent av selskapet kan erverves innenfor kollektivporteføljen som infrastrukturinvestering. Finansdepartementet har med dette valgt å ikke følge Finanstilsynets anbefaling om godkjenning av et erverv av opp til 35 prosent av aksjene i TEN. 2 KLP Magasinet KLP Magasinet 3

3 Norge rundt Forskjeller i eldreomsorg Tilbudet i eldreomsorg varierer mye fra sted til sted i Norge, viser en ny undersøkelse fra institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Mens noen kommuner har dekningsgrad for sykehjem og hjemmetjeneste for sine innbyggere over 80 år på mellom 80 og 90 prosent, har andre kommuner halvparten av dekningen. Noen er nede i en dekning på prosent, skriver Aftenposten. En av forfatterne bak den nye rapporten, helseøkonom Terje P. Hagen, sier at forskjellene er større enn forskerne hadde trodd. Undersøkelsen viser at det er små kommuner i distriktene som har best dekningsgrad. Få seniorer på nominasjonslistene Unge seniorer i alderen år er svært godt representert på partienes nominasjonslister, mens seniorer over 67 år ofte kun er listefyll. Det viser en studie gjort av Statens senoirråd. Etter en gjennomgang av alle partiers lister i samtlige kommuner og fylker før høstens lokalvalg fant de at gjennomsnittsalderen for kandidater ved fylkestingsvalget var 49 år og for kommunestyrevalget var 50 år. De eldste var langt nede på listene og hadde i realiteten ikke mye sjanse for å bli valgt. Kun 1 av 100 på de fem øverste plassene til kommunestyrevalget er over 75 år, dette til tross for at nesten 1 av 10 personer i Norge tilhører denne gruppen, skriver «Pensjonisten» Én av fem jobber i helsesektoren Hele 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber i helse- og sosialsektoren. Ingen andre OECD-land har en høyere andel, og andelen er dobbelt så høy som gjennomsnittet i OECD. Etter Norge følger Danmark (18,4 prosent) og Nederland (15,9 prosent). Tallene kommer fram i OECDrapporten «Health at a Glance», skriver Dagens Næringsliv. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er bekymret over tallene og viser til at Norge allerede står på terskelen av eldrebølgen. Dårligere helse med jobbreiser Vi blir stadig flere Folk som bruker bil eller kollektivtransport til og fra jobb opplever mer stress, og dårligere søvnkvalitet og helsetilstand, sammenlignet med arbeidstakere som går eller sykler til jobben. Studien er gjort av Erik Hansson på medisinsk fakultet ved Lunds universitet i Sverige, sammen med kolleger har han funnet ut at bilkjøring eller forskjellige typer kollektivtransport til og fra jobben kobles til negative helseeffekter. De negative effektene økte stort sett med reisetiden, men bilbrukere som hadde minutters reisevei, opplevde helsen som dårligere enn de som hadde mer enn én time til arbeidet, skriver forskning.no. Folketallet i Norge økte med i andre kvartal, viser tall fra SSB. Nettoinnvandringen sto for to tredjedeler av folkeveksten mens fødselsoverskuddet sto for den siste tredjedelen. Størst var fødselsoverskuddet i Oslo, mens Rogaland kommer som nummer to. Innvandring står for en stor del av befolkningsveksten. I alt innvandret 2900 polsk statsborgere i andre kvartal i år, mens 460 utvandret Litauere, 400 Eritreere og 400 Latviere utgjør ellers de største gruppene. Ny teknologi for morgendagens eldre Det siste året har IT-selskapet Visma og Telenor samarbeidet og utvikling av teknologiske løsninger for fremtidens eldreomsorg, ifølge viover60.no. - Vi trenger nye løsninger. Det er ikke nok å resirkulere de gamle, ingen vil at sykepleierne skal måtte løpe raskere for å rekke alt. Mye av sysselsettingen i årene fremover vil skje i eldreomsorgen, derfor er tiden nå ideell med tanke på å kombinere produktutvikling med kvalitet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. De siste månedene har det vært gjennomført tre pilotprosjekt, i Bergen og Agder-området. Bruk av sensorere som registrerer fall og sengevæting har ført til en effektivisering av ressursene der prosjektetene har vært gjennomført. En god latter forlenger livet En studie av eldre briter viser at det er en sterk sammenheng mellom en lykkelig alderdom og levealder. Rundt 3800 eldre mellom 52 og 79 år ble bedt om å beskrive hvordan de følte seg ved fire ulike tidspunkt gjennom en dag. Deretter ble de fulgt opp av forskere i fem år. Resultatene viser at de som var aller lykkeligst hadde 35 prosent mindre risiko for å dø innen de fem årene var omme, mens negative følelser ikke gjorde noe utslag. Forskerne påpeker at studien likevel ikke viser at det å være lykkelig gjør at du lever lenger, men at det også kan være slik at de som er sunne og friske som gamle er de lykkeligste, skriver forskning.no. Bedre helse med bedre IT-løsninger Elektronisk kommunikasjon gir helsearbeiderne mer tid til å ta seg av pasienter heller enn å holde på med unødvendig papirarbeid og avbrytelser av telefonen. Informasjonskvaliteten blir også bedre fordi den går rett inn i journalen. De siste årene har bruk av elektroniske meldinger blitt mer og mer utbredt i helsesektoren i Norge. De kommunene som har tatt systemet i bruk er godt fornøyde og gir tilbakemelding om bedre dokumentasjon, sikrere medisinering, mindre trivielle arbeidsoppgaver og bedre arbeidsflyt, sier Hilde Gaard, prosjektleder ved Nasjonalt senter forsamhandling og telemedisin. Bedre norsk med gratis barnehagetid Tilbud om gratis kjernetid i barnehager gir en positiv effekt på innvandrerbarns skolekarakterer etter ti år, men bare for jentene. Pilotprosjektet startet i Oslo i 1998 i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo. Hovedmålet var å styrke norskferdighetene til barn fra innvandrerfamilier. Ti år senere oppnår jentene i prosjektet bedre resultater på skolebenken, men ikke guttene, melder Statistisk sentralbyrå. Det har ikke lyktes forskerne å avdekke en helt tydelig forklaring på forskjellen, men de antyder at jenter kan ha et noe større kognitivt utbytte av å gå i barnehage. Oppretter midlertidig helseforetak for ambulansene Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å opprette et nytt helseforetak for å forberede overtakelse og ivareta drift av ambulansetjenesten i 2012 og Helse Midt-Norge skal i samarbeid med kommunene sikre nærhet, videreutvikle og koordinere ambulansetjenesten og tilbudet om øyeblikkelig hjelp. Befolkningen skal ha trygghet for liv og helse når vi nå gjør endringer og fra 2013 driver ambulansene i offentlig regi, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF. 4 KLP Magasinet Foto T. Giske: Henrik Kreikisheim KLP Magasinet 5

4 Pensjon I en undersøkelse gjennomført i oktober av Opinion for KLP spør vi våre medlemmer om deres kunnskap om pensjon, og om deres forventninger til arbeidslyst og helse i seniorårene. Trenden er at folk ønsker å stå lenge i arbeid, men at man har høyere forventninger til arbeidslyst tidligere i livet enn når man nærmer seg pensjonsalder. Åtte av ti tror helsa holder Er du innstilt på å jobbe lenge, eller vil du ta ut pensjon så tidlig som mulig? Base % Jobbe lenge % Ta ut pensjon så tidlig som mulig % Vet ikke 65 6 % Ubesvart 5 0 % Slik din helse er i dag, tror du at du har helse til å stå i dagens stilling frem til normal pensjonsalder for ditt yrke? Base % Ja % Nei % Vet ikke 27 3 % Åtte av ti tror de har helse til å stå i dagens stilling frem til normal pensjonsalder. Enkelte ønsker å gå ned i redusert stilling for å få mer tid sammen med barnebarna. Tekst: Helene Mack Ege To av tre er innstilt på å jobbe lenge, mens en av tre ønsker å ta ut pensjon så tidlig som mulig. Interessen for å ta ut pensjon tidlig øker med alderen. Flest personer under 30 år vil jobbe så lenge som mulig. Det er heldigvis slik at de fleste har tro på egen helse, og hele 8 av 10 tror de har helse til å stå i dagens stilling frem til normal pensjonsalder. Særlig menn over 50 år har høye forventninger til at helsen vil holde. Svarene på hvorvidt man har kunnskap om hvor mye man etter hvert kommer til å få i pensjonsutbetalinger viser at nærmere 4 av 10 svarer at de ikke har kunnskap om sine kommende pensjonsutbetalinger, og dersom vi inkluderer de som har lite kunnskap om dette, så er det mer enn halvparten av de spurte som kommer i denne kategorien. Flest menn over 50 år vet omtrent hvor mye de kommer til å få i utbetaling. Både jobb og pensjon Hensikten med en omlegging av pensjonssystemet var en utvikling der folk lever stadig lenger samtidig som det blir relativt færre i yrkesaktiv alder dermed altså færre til å finansiere folks pensjoner. Et viktig mål med reformen var derfor å få folk til å stå i arbeid lenger. I praksis viser det seg at mange velger å starte tidliguttak av pensjon selv om man fortsetter i arbeid. Særlig ettersom nye skatteregler medfører at det for mange kan være økonomisk gunstig med tidliguttak til tross for at det å kombinere jobb og pensjon får noe toppskatt. I fjor høst spådde Regjeringen at de nye reglene ville føre til at flere velger å fortsette noe i arbeid fremfor å pensjonere seg helt. Men siden seks årskull, alle fra alderen 62 til 66, på en gang ville få denne nye muligheten, anslo Regjeringen i saldert budsjett for i år at dette ville bety merkostnader på 1,9 milliarder kroner i år. Antagelsen var at omkring av den nye pensjonsgruppen ville ta ut pensjon før fylte 67. Tall fra Nav viser at antall tidligpensjonister var økt til drøyt ved utgangen av juni. 6 KLP Magasinet KLP Magasinet 7

5 Pensjon Jobbe lenge mer pensjon Bakgrunn for reformen: levealderen øker, og det blir relativt færre yrkesaktive til å finansiere fremtidens pensjoner. Alle år med inntekt opptjent mellom 13 og 75 år er pensjonsgivende. Alle sikres en garantipensjon (minstepensjon). Pensjonen blir høyere jo lenger en venter med å ta den ut, fordi man da kan forvente å være pensjonist i færre år. Kombinerer tidligpensjon med jobb Antall tidligpensjonister er flere enn forventet, men samtidig velger mange å kombinere tidligpensjon med å fortsette i jobb. Flere muligheter med ny pensjon Politikernes ambisjon var å forenkle pensjonssystemet. Flere valgmuligheter og frihet til å realisere individuelle ønsker har gitt oss et mer komplekst og uoversiktlig pensjonssystem. Tekst: Ole Jacob Frich Spørsmålene om hvilke valgmuligheter du har som pensjonist med nytt pensjonsregelverk er mange. For offentlig tjenestepensjon og AFP er det allikevel litt enklere å orientere seg. Offentlig tjenestepensjon vil fortsatt være en ordning som gir en pensjon på 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening (30 år). Det som kompliserer bildet er at man har fått en såkalt levealdersjustering (se faktaboks). Tar ut tidlig folketrygd Statistikk fra NAV viser at det ved utgangen av 2.kvartal 2011 er om lag 3000 personer i offentlig sektor har valgt å ta ut fleksibel alderspensjon fra Folketrygden. Dette er offentlig ansatte som ikke mottar AFP. De nye reglene tillater nemlig at man fra 62 år kan jobbe hel- eller deltid og samtidig ta ut full Folketrygdpensjon. Man kan med det nye systemet få noen romslige år. Ulempen er at man får et lavere pensjonsnivå når man fyller 67 år. Det er ikke mulig å kombinere AFP fra offentlig tjenestepensjon og samtidig ta ut såkalt fleksibel alderspensjon fra Folketrygden. Dagens AFP, som er en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år, videreføres som i dag med mulighet for delvis uttak og dagens inntektsregler Undersøk effekten av ditt valg Uavhengig av hvilke valg du gjør bør du undersøke effekten både på pensjonen fra folketrygden og fra KLP. Du kan benytte en pensjonskalkulator på Min Side Pensjon som du finner på for å se effekten av dine valg. Som vi skrev i forrige nummer av KLP Magasinet er det er ikke vedtatt hvordan folketrygdens uførepensjon skal tilpasses ny alderspensjon i folketrygden. Regjeringen har fremmet forslag til ny lov og det er ventet at Stortinget vil behandle denne i løpet av relativt kort tid.! Fra 2011 ble det innført følgende endringer i alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon: Individuell garanti Det gis en individuell garanti for personer født til og med 1958 som sikrer 66 prosent av sluttlønnen ved full opptjening etter levealdersjustering. Ny regulering Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av prisveksten og lønnsveksten fra Dette betyr en noe svakere regulering enn dagens regulering. Levealdersjustering Levealdersjustering er innført i offentlig tjenestepensjon fra 2011 og er en følge av at den gjennomsnittlige levealderen i Norge øker. Levealdersjustering vil si at den årlige pensjonen din vil avhenge av forventet levealder for ditt årskull. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull stå lengre i arbeid enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Offentlig tjenestepensjon levealdersjusteres ved 67 år og det er mulig å stå i arbeid etter 67 år for å kompensere for levealdersjustering. Nedenfor kan du se hvor lenge ulike kull må stå i arbeid for å kompensere for levealdersjustering. Årskull * 1951* 1952* 1953* Alder 67 år+1 md. 67 år+2 md. 67 år+ 4 md. 67 år+5 md. 67 år+6 md. 67 år+7 md. 67 år+8 md. 67 år+9 md. 67 år+11 md. 68 år «Jeg anbefaler alle å bruke månedene før de skal gå av med pensjon til å sette seg inn i regelverket som gjelder for dem. Dette er ikke helt enkelt men det er god hjelp å få, blant annet av kundeveilederne i KLP» Eirin Møllen, jordmor Tekst: Helene Mack Ege Foto: Jon Anders Skau En av de som har ønsket en kombinasjonsløsning er 65 år gamle Eirin Møllen. Hun har vært Jordmor i 40 år. I oktober trappet hun ned fra full stilling på Sørlandet Sykehus. Barnebarn og mer fritid lokket. - I mitt yrke blir du veldig glad i jobben din, det blir nesten en måte å leve på. Derfor var det veldig vanskelig å slutte helt. Jeg måtte ha en gradvis nedtrapping, sier Møllen i et intervju med Fedrelandsvennen. Litt mindre utbetalt Møllen gjorde på forhånd en grundig vurdering av sin pensjonssituasjon og bestemt seg for å ta ut hele folketrygden fra Nav. I tillegg tar hun ut offentlig tjenestepensjon fra KLP. Hva som lønner seg for den enkelte, er individuelt og avhenger av flere forhold. - Hvis jeg hadde ventet og tatt ut folketrygden når denne samordnes med KLP-pensjonen ved fylte 67 år, ville jeg fått rundt 2500 kroner med brutto i måneden. Det synes jeg var lite å vente på. Møllen har brukt mye tid på å undersøke sine muligheter. - Jeg anbefaler alle å bruke månedene før de skal gå av med pensjon til å sette seg inn i regelverket som gjelder for dem. Dette er ikke helt enkelt men det er god hjelp å få, blant annet av kundeveilederne i KLP, sier hun. Begrenset arbeidsmengde Regelverket er slik at Eirin Møllen kun kan ta imot barn 13,5 timer i gjennomsnitt hver uke på Sørlandet sykehus før det blir trekk i tjenestepensjonen. Hun kunne godt tenke seg å jobbe mer, men for å unngå trekk, må hun i så fall skaffe seg en annen offentlig arbeidsgiver. - De har gjort det unødvendig vanskelig for oss med slike regler. Vi kan jo ikke reise land og strand rundt for å unngå pensjonstrekk, sier Møllen til Fedrelandsvennen. Kilde: Fedrelandsvennen 8 KLP Magasinet KLP Magasinet 9 *Prognose

6 Horten Cate smakfull mat til enhver anledning! Din lokale cateringleverandør Privat- og bedriftscatering Møte- og overtidsmat Faste bedriftsavtaler Snitter og selskapsmat Kontakt oss på tlf / TIRSDAG ÅRGANG NR. 77 LØSSALG KR. 15 LOKALAVISA I HORTEN FIRE GUTTER SIKTET ETTER BRANNEN I ÅSGÅRDSTRAND: Hele byen i sorg nyheter 2 FREDAG SLIK SVARTE LESERNE PÅ DAGENS SPØRSMÅL PÅ GJENGANGEREN.NO? 55% 21% 24% Bør Falk- Horten engasjere Karl Erik Bøhn som trener? JA: NEI: VET IKKE: FOTO: JAN BROMS HALVE ÅSGÅRDEN SKOLE er borte. Politiet har siktet fire sorg etter flammehavet. Klokkeråsen skole i Tønsberg tidligere elever etter brannen søndag kveld. Skolen er blir neste stopp for 243 elever. I dag tidlig samles de i selve limet i lokalsamfunnet. Hele Åsgårdstrand er i Borrehallen. side 2-7 og 21 Guttene kan få krav om å erstatte skolen PÅSTAND OM 120 DAGERS BETINGET FENGSEL: Hortensgutten Anders Erlend Idås trener for tiden Påsken er høytid for gudstjenester. Kirkene i blant sprintstjerner kommunen la til rette for en variert påske som Usain Bolton og med både konserter, kvelds- og utegudstjenester. Her fra Bassenglokket. ton på Jamaica. side Asafa Powell i Kings- 19 side 14 og 15 ELEKTRIKER Ring Ole direkte i servicebilen: Mobil Vi utfører alt innen elinstallasjon Bankløkka 14, 3183 Horten ELFAG NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER Guttene som tente på papir utenfor Åsgården skole, slipper å sone i fengsel. Men kan risikere et krav på mange millioner fra KLP. AV JAN BROMS har ikke tent på skolen med vilje. rømte allerede få timer etter Vi vet de har tent på noe papir brannen å ha tent på papir ved som hadde falt ut av avfallsbeholderen rett ved husveggen. Alle tilståelse fikk vi først her i retten. skolen. Den andre nektet, og full forhold var til stede for at det Det å innrømme et forhold så tidlig som mulig, letter politiets ar- skulle bli en brann. Selv 15-åringer måtte forstå at det å tenne på beid med å komme på rett spor. papiret var en klanderverdig Innrømmelsen kvalifiserer til en handling, sa aktor. betydelig strafferabatt. Påstanden min er derfor 120 dagers betinget fengsel for den ene gutten, Horten kommune har kommet med et erstatningskrav på i følget, og som forklarte seg som og 90 dagers betinget fengsel for kroner. Det tilsvarer vitne, bekreftet at papiret ikke den andre tiltalte. egenandelen på forsikringen i var helt slokket da guttene gikk KLP som dekker tap etter skolebrannen. blåste mye denne kvelden. Bran- år. Holder guttene seg unna fra stedet. Samtidig vet vi at det nen ble oppdaget av guttene selv. straffbare handlinger i denne perioden, så blir den betingede hold til det beløpet som KLP skal av Åsgården skole ble lagt i aske De var ikke mer enn 70 meter mellom kommunen og KLP foreløpig ikke er klarlagt, foreligger vil dreie seg om ganske mange Han viste til tidligere dommer To naboer, som var vitner i ret- Siden guttene er uten inn- utbetale Horten kommune. Det natt til andre påskedag i fjor. unna skolen da de så brannen. staffen slettet om to år. det ennå ikke noe krav fra KLP. millioner kroner. med brann og ungdom med lightere involvert. nen startet ved beholderen og tale saksomkostningene. De erten, har forklart hvordan brantekt, frafaller jeg kravet om å be- Men det kan komme. Det sier både aktor i saken, fortsatte oppover veggen og inn i statningskravene som er framsatt, hefter guttene for med en Hans Henrik Aske, samt forsvareren til den ene gutten, advokat ke da han kom med sin påstand. vedmenn, og de har utvist meget brannforløpet, sa Hans Henrik halvpart hver, sa Hans Henrik Astinget fengsel, sa Hans Henrik As- taket. Vi har god oversikt over Helge Hjetland. De er forberedt Aske fant det passende med betinget fengsel etter at store deler sker det ingen tvil. Men guttene Den ene tiltalte gutten grov uaktsomhet. Om det her- Aske. ke til slutt. på at KLP framsetter krav i for- inn- jan. ETTERSOM forsikringsoppgjøret FERDIG: SAKEN mot de to guttene er nå ferdig behandlet i Nordre Vestfold tingrett. Om et par uker vil dommerne ha dommen klar. Faksimile: Gjengangeren DU GIR IKKE 15-ÅRINGER ube- BEGGE ER LIKE GODE som ho- DEN ENE GUTTEN som var med Dette er saken Om kvelden 4. april 2010 ble Åsgården skole i Åsgårdstrand i Horten overtent via søppelcontainere. ASKE SATTE PRØVETIDEN til to To ungdommer ble våren 2011 dømt for å ha forårsaket brannen. I forsikringsavtalen er det flere krav om plassering av søppelcontainere. KLP avkortet erstatningsutbetalingen til kommunen. Klok av skade - Lærdommen handler mest om at det forebyggende arbeidet må være så godt at man unngår brann. Man må gjøre de riktige tingene i forkant, og politikerne må være bevisste på dette, sier rådmannen i Horten kommune, Ragnar Sundklakk. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Eirik Aspaas Slutten av påskeferien Telefonen ringer sent på kvelden hos rådmannen i Horten. Han kjører med en gang bort til Åsgården barneskole, til det som viser seg å være en voldsom brann. - Allerede brannatten ble det klart at et vesentlig spørsmål ville bli om det branntekniske ved skolen var godt nok ivaretatt opp gjennom årene, og at brannen høyst sannsynlig var påtent via skolens søppelcontainere, sier Sundklakk. Kriseledelse og vilje - Vår målsetning var klar fra start: vi skal drive skole! Jeg er stolt av at kommunen fikk flyttet skolen så fort at bortfall av undervisning ble helt minimalt, sier Sundklakk. Morgenen etter brannatten ble en kriseledelse samlet for å se på hvilke alternativer som fantes. De kom raskt i dialog med Tønsberg Kommunale Eiendom KF, som hadde lagt ned Klokkeråsen skole året før. - Et godt samarbeid med Tønsberg Kommunale Eiendom, ansattrepresentantene ved skolen og FAU gjorde at Horten kommune klarte å drive barneskolen videre uten å stenge, sier Sundklakk. - Det viser jo at når en bestemmer seg for å løse noe, finnes det store ressurser i kommunen. Både skoleledelsen og teknisk etat viste stor kreativitet og vilje til å finne gode løsninger. Et interkommunalt IT-samarbeid sørget for at hele skolens IT-system var oppe og gikk etter bare to dager, sier han. 100 millioner - Skolebrannen og de tilhørende endringene har hatt en enorm økonomisk rekkevidde, med en merkostnad på 100 millioner kroner, sier Sundklakk. - Den ødelagte bygningsmassen medfører selvsagt store kostnader. Kostnadene til å drive skole et annet sted blir en annen utfordring når en kommune opplever brann. Lokalene Horten kommune fikk låne i den nedlagte skolen i Tønsberg ligger en kjøretur unna Åsgården skole, og busstransport måtte organiseres for alle elever de første ukene. Med disse og andre kostnader ved flytting av skolen nådde kommunen fort taket for det beløpet forsikringen for ekstraordinære utgifter dekket. Rådmann Ragnar Sundklakk har tidligere vært leder i Vestfold interkommunale brannvesen. Han mener det lokale brannvesenet gjorde en imponerende innsats den natten Åsgården skole brant. Brannvesenet rykket ut fra tre stasjoner, og klarte til slutt å avgrense og slukke brannen ved en brannvegg. Foto: Bente Bang Ødegård ansatte på skolebenken I år startet kommunen opp et omfattende brannopplæringsprosjekt av de ansatte. Denne opplæringen kjøres i samarbeid med Norsk Brannvernforening, men Horten kommune har lagt vekt på å gi prosjektet en lokal forankring. Hele utdanningen tar utgangspunkt i «hvordan gjør vi det i Horten» - hvilke rutiner og ordninger de allerede har. Slik sikrer de en rød tråd i rutiner og utdanning. - Noe av det viktigste for meg som leder er å ha en systematisk tilnærming til brannvern, fulgt opp med brannvernlederutdanning. Innbyggernes sikkerhet er ikke noe prosjekt som kan avsluttes. Vi fokuserer på systematisk oppfølging og kontroll i linja, det er forankret i Kommuneplanen, sier rådmannen. Ryddige skoleplasser Horten kommune har i lang tid hatt fokus på systemer og brannvern. Eksempelvis hadde de startet en prosess med å bytte ut alle containere til stålcontainere et arbeid som dessverre ikke hadde nådd Åsgården skole på branntidspunktet. Den tidligere lederen for Vestfold interkommunale brannvesen har mange konkrete råd for å forebygge påtente skolebranner. - Egne rutiner for tømming og sikring av containere i helger og ferier må være på plass. De fleste tilfeller av ildspåsetting, hærverk og lignende skjer utenom skolens åpningstid. Skoleplassene må være ryddet, for eksempel for restavfall ved ombygginger. Ryddighet og sikkerhet må være så robuste at de tåler de påkjenningene som kan komme når omgivelsene gir dem tid, sier Sundklakk. Samfunnsmessig perspektiv Administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Hans Martin Hovden, er imponert over det samfunnsmessige perspektivet rådmannen i Horten kommune har møtt med i den kompliserte forsikringssaken. - KLP har fokus på informasjon og skadeforebyggende tiltak for å redusere risiko. Avkorting er et sanksjonsmiddel som kan skape konflikter med kunden, men som likevel kan bli brukt for å få et regelverk virksomt. I Hortens tilfelle ble avkortingen på 27,5 prosent. Vi setter pris på at rådmannen i Horten kommune med sin brannfaglige bakgrunn har lagt til grunn en bred risikomessig forståelse for dette, sier han. Hovden ser også svært positivt på det omfattende brannforebyggende arbeidet Horten kommune har satt i gang. - Det er i utgangspunktet ingen vinnere når en slik tragisk hendelse inntreffer, men her går det likevel kanskje an å si at vinneren er et styrket sikkerhetsarbeid, sier han. Rådmannens 5 råd for å forebygge skolebrann: Ha gode rutiner for tømming og sikring av containere utenom skolens åpningstid. Hold skoleplasser ryddige. Få restavfall langt bort fra bygninger. Tenk sikkerhet og konsekvenser i den daglige driften. Kommunen bør ha en brannberedskap ut over det som kreves. Gjør tekniske investeringer som kompenserende tiltak: installer varslingsanlegg og overrislings-/vanntåkeanlegg. 10 KLP Magasinet KLP Magasinet 11