Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune"

Transkript

1 Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster koune Side 1 av 27

2 Forord Dette er ein plan so skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster koune. Den skal sikre progresjon, heilskap og saanheng innanfor lesing i alle fag. Prinsippet o tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging ut frå elevane sin ståstad å prege arbeidet. Alle sider ved opplæringa lærestoff, arbeidsåtar, organisering og læreiddel å ta osyn til dette. Gode ferdigheiter i lesing dannar grunnlaget og er ein føresetnad for all anna læring. Lesing er ein av dei grunnleggjande dugleikane, og å ipleenterast i alle fag for at elevane skal bli gode lesarar. Alle lærarar er leselærarar. Den gode lesaren kan utnytte bakgrunnskunnskap, er aktiv edan han les, snakkar og diskuterer det han les, les ykje på eige initiativ og ikkje inst vel ein høveleg lesestrategi. Den gode lesar å bli opplært til å verte kritisk til både kjelde og innhald, i bøker og på nett. Ein lesestrategi er ein fragangsåte for å lese på ein god og effektiv åte. Hovudål: Få barn og unge til å like å lese. Få barn og unge til å bli flinke til å lese og forstå det dei les. Alle lærarar skal vere gode leselærarar i sine fag. Få foreldra bevisste og aktivt ed i barna si leseutvikling. For å få dette til å e: Starte så tidleg så ogleg ed språkstiulering og skape interesse for bøker og lesing. Modellèr lesestrategiane og læringsstrategiane for elevane. Ha god tilgang til variert litteratur og til bibliotek. Leggje til rette for kopetanseutvikling blant det pedagogiske personellet. Styrke saarbeidet ello fagpersonar. Styrke saarbeidet ello barnehage og barneskulen, og ello 7. trinn og ungdosskulen. Systeatisere leseopplæringa, frå elevane startar og til dei går ut av grunnskulen. Systeatisk bruke observasjonar, kartleggingsprøvar og nasjonale prøvar i vurderingsarbeidet og fylgje godt opp dei so treng det. Ha nok ressursar i skulen, ikkje inst under grunnopplæringa. Ha nok ressursar til bibliotek. Utvikle eit godt saarbeid ed foreldre på alle alderssteg Side 2 av 27

3 Ein god og glad lesar har nøkkelen til all vidare læring får gode leseopplevingar gjenno litteratur opplever eigenverd og god sjølvkjensle For å kunne bli ein god nok lesar, er det viktig at eleven les fort nok og riktig, slik at barnet beheld leselysta. For å lese teksting av ein fil, å du lese litt over 100 ord i inuttet. Ein 10-åring bør lese ca. 120 ord i inuttet. Det skjer noko agisk når du kryssar 140 «ordinuttgrensa «. Noralt lesetepo for ein vaksen er ello ord i inuttet. To hovudgrunnar til å lese: 1) Å lese for å oppleve og å bli 2) Å lese for å lære. oppslukt. Å kose seg Å lære noko nytt Å slappe av Å forstå ei bruksanvisning Å oppleve Å lese ei oppskrift Å drøye Å finne ei opplysning. Å lese tabellar. Når ein skal lese for å lære, å ein lese teksten på ein annan åte enn når ein les for å få ei oppleving. Lese tekst for å følgje ed i safunnet. (Henta frå «Leseveilederne» ved Bøleråsen skole) Side 3 av 27

4 Foreldreedverknad Det er viktig at hei og barnehage/skule saarbeider for å gje ungane leselyst. Den vaksne er odell i alle situasjonar, gjenno innlæring av ulike etodar og lesestrategiar, og gjenno å otivere til lesing. Lesing å vere eit gjennogåande tea på foreldreøte og utviklingsatale. Foreldra si eiga interesse for lesing og skulearbeid er ein viktig faktor for fagleg fragang og utvikling hjå eleven. Generelle lesestiulerande tiltak: Høgtlesing av lærar/ bruk av lydbok. Aktiv bruk av folkebiblioteket. Klassesett frå fylkesbiblioteket. Leselyst 5. kl. Grip boka 6. kl. Presentasjon/ Anbefale bøker for kvarandre/ To elevar les sae bok. Dei fortel kvarandre annakvart kapittel. Presenter boka for klassen saan etterpå. Faste stillelesingsøkter Elevane skal vere trygge til å lese høgt. Lesekort (oppskrift ) ed felles al for lesefasar: før, under og etter. Leselogg ed kriteriu. Føresette skal signere lesekort/leselogg eller vekeplan. Rettleia lesing STL etoden (skrive seg til lesing): barnehage, 1. og 2. kl. Ogrepstrening Spesielle lesestiulerande tiltak: Gje foreldre kunnskap o lesing og lesestrategiar på foreldreøtet o hausten. Lesekurs Leseveke Lesevake Lesekonkurranse Forfattarar, forfattarbesøk Lesestrategiar: Repetert lesing, ekkolesing, korlesing, skulesing, leitelesing, par lesing, stafettlesing, nærlesing og scanning oversikt. Lesefasar: før, under og etter Side 4 av 27

5 Læringsstrategiar: Barnehagen: Bilete og overskrift 1. klasse: BO (bilete og overskrift), tankekart i alle fag. 2. klasse: BO (bilete og overskrift), tankekart, VØL skjea. 3. klasse: BO, (bilete- og biletetekstar, overskrifter), tankekart, VØL- skjea 4. klasse: BO, (bilete- og biletetekstar, overskrifter), tankekart, nøkkelord, VØL skjea, spørsål til tekst klasse: BISON, nøkkelord, tankekart, VØL- skjea, saandrag, spørsål til tekst, læresatale, skrive den viktigaste setninga i avsnittet, litterær satale, styrkenotat, venndiagra klasse: BISON, nøkkelord, tankekart, VØL- skjea, saandrag, spørsål til tekst, attforteljing, litterær satale kva skjer vidare?, styrkenotat, venn-diagra Lesing i alle fag Alle lærarar skal setje av tid til lesing i sine fag. Lærarane skal vere bevisste og bruke ulike lesestrategiar. Veksle ello stillelesing og høgtlesing. Bruke dei læringsstrategiane elevane har lært. Utvikle ordforrådet i faga ved hjelp av varierte etodar. Jobbe ed ogrepslæring. Faglærar er ansvarleg for nye faguttrykk i sitt fag og for saarbeid for å utvikle elevane sitt ordforråd over faggrenser. Fagord og andre viktige ord og ogrep skal arbeidast ed unnleg/skriftleg ved hjelp av ulike læringsstrategiar Side 5 av 27

6 Desse forfattarane skal elevane våre kjenne til: Barnehagen: Anne Cath Vestly, Alf Prøysen, Torbjørn Egner og Astrid Lindgren Etter 2. kl.: Etter 4. kl.: Etter 7. kl.: Etter 10. kl: Side 6 av 27

7 Barnehagen Mål: Skape eit iljø der barn og vaksne dagleg opplever spenning og glede ved høgtlesing, forteljing, song, satale, ri, ryte og språkleik på dialekt og nynorsk. Skal kunne lytte, halde felles fokus, gje respons i gjensidig sahandling ed barn og vaksne. Utvikle vidare ogrepsforståing og bruke eit variert ordforråd. Bruke språket til å fortelje og uttrykke kjensler, ynskje og erfaringar. Få eit positivt forhold til tekst og bilete. Stiulere elevane til å bli nysgjerrige på skriving og lesing. Bruke ord so forfattar og tittel på boka, og snakke o kva dei tydar. Ta i bruk orda bilete og overskrift, og bruke dei so ein fast lesestrategi når ein har høgtlesing. Bruke dialogisk lesing so ein etode. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølgjing Høgtlesing Heile året. Barnehagepersonalet Kriteriu og føresette. Stillelesing Heile året. Barnehagepersonalet Kriteriu Ungane kan sjå i bøker. Stiulering. og føresette. Bruk av biblioteket Heile året. Barnehagepersonalet Kriteriu og føresette. Presentere ei bok Heile året. Ungen og føresette Kriteriu Observasjonar Heile året Barnehagepersonalet Kriteriu TRAS Analyse og tiltak Satalar Lesing so tea på foreldreøte. 2 gonger i året, haust og vår Hausten Lage tekstar i fellesskap og lese desse. Skrive seg til lesing (STL etoden) - PC Barnehagepersonalet og PPT. Barnehagepersonalet, ungane og føresette Barnehagepersonalet, folkebiblioteket og PPT På spes.ped born og andre born ein er usikker på utviklinga. Ungar so treng det, får intensiv oppfølgjing over ein periode Side 7 av 27

8 Forventningar til heien: Lese høgt for borna, snakke o ord og innhald. Bruk lesekriteria - Snakke o bilete og overskrift. Kva trur du teksten handlar o? Side 8 av 27

9 1. trinn Mål: Lytte og snakke i ulike saanhengar, der eleven skal lære og forstå gjenno å oppfatte, tolke og vurdere andre sine utsegn. Lytte, ta ordet etter tur og gje respons til andre i sataler. Stiulere elevane til å verte leseklare og etter kvart knekke lesekoden. Ta i bruk BO(bilete + overskrift) og lære å kunne bruke det so ein fast lesestrategi. Ta i bruk tankekart so ein læringsstrategi. Lære kva ordet leitelese tyder og bruke det so ein lesestrategi. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/ Kriteriu Klassetea Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/ Kriteriu Klassetea Leselekser Heile året. Kontaktlærar og Kriteriu føresette Bruk av skulebiblioteket Heile året. Kontaktlærar Lesesatale / foreldre Sept. Kontaktlærar Carlsten Sept. og feb. Kontaktlærar Styrking etter behov Nasjonal April - ai Kontaktlærar/ Styrking etter behov kartleggingsprøve Klassetea Analyse og tiltak i Mai - Juni Kontaktlærar/ Styrking etter behov etterkant av lesetestane Klassetea Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Læreverk: Zeppelin 1 A og 1 B elevbok og arbeidsbok frå Aschehoug forlag. Hefte frå Arbeid ed ord: Sol, åne, hane og ugle. Lage tekstar i fellesskap og lese desse. Skrive seg til lesing (STL) Lettlesbøker frå Das leseunivers. Leseforståing 1 frå Gan Aschehoug Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Forventningar til heien: Lese leseleksa saan ed borna og snakke o vanskelege ord. Lese høgt for borna og snakke o innhaldet. Bruk lesekriteria - Snakke o bilete og overskrift. Kva trur du teksten handlar o? Førlesing. 2. trinn Side 9 av 27

10 Mål: Kunne lese enkle tekstar og svare på les- finn sp. og tenk- sjølv sp. Kunne bruke læringsstrategiane BO og tankekart. Ta i bruk VØL- skjea so ein læringsstrategi. Vite kva ordet leitelese tyder og bruke det bevisst so ein lesestrategi. Bli kjend ed ogrepet nærlese. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar og føresette Kriteriu Bruk av Heile året. Kontaktlærar skulebiblioteket Carlsten (leseforståing og lesefart) Sept. og feb. Kontaktlærar Styrking etter behov Nasjonal kartleggingsprøve April - ai Kontaktlærar/Klassetea Analyse og tiltak i Mai - juni Kontaktlærar/Klassetea etterkant av lesetestane Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Haust/Vinter Kontaktlærar Styrking etter behov Styrking etter behov Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Tilbod o lesekurs ( Aski Raski ) for dei so er på eller under kritisk grense (20 ord pr. in.) o våren. Læreverk: Zeppelin 2A og 2B elevbok og arbeidsbok frå Aschehoug forlag. Vekeord 2 og Leseforståing 2 frå Gan Aschehoug. Lettlesbøker frå Das leseunivers. Forventningar til heien: Lese leseleksa saan ed borna og snakke o vanskelege ord Side 10 av 27

11 Lese høgt for borna og snakke o innhaldet. Bruk lesekriteria - Snakke o bilete og overskrift. Kva trur du teksten handlar o? Førlesing Side 11 av 27

12 3. trinn Mål: Kunne lese inst 40 ord pr. in. og ha indre enn 2 feil i leseforståing (Carlsten). Kunne bruke læringsstrategiane BO, tankekart og VØL- skjea. Ta i bruk bilettekstar so læringsstrategi. Vite kva ordet leitelese tyder og bruke det bevisst so ein lesestrategi. Lære kva ogrepet nærlese tyder og bruke dei. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar og føresette Kriteriu Bruk av Heile året. Kontaktlærar skulebiblioteket Carlsten Sept. og feb. Registrere i Vokal Kontaktlærar Styrking etter behov Nasjonal kartleggingsprøve Mai Kontaktlærar/Klassetea Styrking etter behov Analyse og tiltak i etterkant av lesetestane Mai - juni Kontaktlærar/Klassetea Styrking etter behov Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Haust/Vinter Kontaktlærar Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Tilbod o lesekurs for dei so er på eller under kritisk grense (25 ord pr. in.) Læreverk: Zeppelin 3 lesebok, språkbok og arbeidsbok frå Aschehoug forlag. Vekeord 3 og Leseforståing 3 frå Gan Aschehoug. Lettlesbøker frå Das leseunivers Side 12 av 27

13 Forventningar til heien: Lese leseleksa saan ed borna, snakke o vanskelege ord og innhaldet. Lese høgt for borna og snakke o innhaldet. Bruk lesekriteria - Snakke o bilete og overskrift. Kva trur du teksten handlar o? Side 13 av 27

14 4. trinn Mål: Kunne lese inst 80 ord pr. in. og ha indre enn 3 feil i forståing (Carlsten). Kunne bruke læringsstrategiane BO, tankekart, VØL- skjea og bilettekstar. Ta i bruk nøkkelord so læringsstrategi. Lære å lage spørsål til tekst (les/finn sp. og tenk sjølv sp.) Vite kva orda leitelese og nærlese tyder og bruke det bevisst so lesestrategi. Bli kjend ed ogrepet skulese. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar og føresette Kriteriu Bruk av Heile året. Kontaktlærar skulebiblioteket Carlsten Sept. og feb. Registrere i Vokal Kontaktlærar Styrking etter behov Analyse og tiltak i etterkant av lesetestane Kontaktlærar/Klassetea Styrking etter behov Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Haust/Vinter Kontaktlærar Øve til nasjonal prøve i 5. kl. Heile året Kontaktlærar/Klassetea Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Eksepelprøver 1 og 2 (gale prøver-udir) Tilbod o lesekurs for dei so er på eller under kritisk grense (50 ord pr. in.) Læreverk: Zeppelin 4 lesebok, språkbok og arbeidsbok frå Aschehoug forlag. Vekeord 4 og Leseforståing 4 frå Gan Aschehoug. Lettlesbøker frå Das leseunivers, klassesett frå fylkesbiblioteket Side 14 av 27

15 Forventningar til heien: Lese leseleksa saan ed borna og snakke o vanskelege ord. Lese høgt for borna og snakke o innhaldet. Bruke lesekriteria. Bruk BO - Snakke o bilete og overskrift. Kva trur du teksten handlar o? Side 15 av 27

16 5. trinn Mål: Kunne lese inst 120 ord pr. in. og ha indre enn 4 feil i forståing (Carlsten). Kunne bruke læringsstrategiane BO, bilettekstar, tankekart, VØL- skjea og lage spørsål til tekst (les/finn sp. og tenk sjølv sp.) Halde fra ed nøkkelord og bruke styrkenotat for å organisere kunnskapen frå tankekartet. Ta i bruk læresatale og BISON so ein læringsstrategi. Vite kva orda leitelese, skulese og nærlese tyder og bruke det bevisst so lesestrategi i alle fag. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar og føresette Kriteriu Bruk av Heile året. Kontaktlærar skulebiblioteket Carlsten Sept. og feb. Registrere i Vokal Kontaktlærar Styrking etter behov Analyse og tiltak i etterkant av lesetestane Kontaktlærar/Klassetea Styrking etter behov Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Haust/Vinter Kontaktlærar Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Nasjonal kartleggingsprøve Hausten Kontaktlærar/Klassetea Tilbod o lesekurs for dei so er på eller under kritisk grense (80 ord pr. in.) Læreverk: Zeppelin 5 lesebok, leseboka +, språkbok og arbeidsbok frå Aschehoug forlag. Vekeord A (rettskriving) og Lesing i faga (lærarbok) frå Gan Aschehoug. Lettlesbøker frå Das leseunivers, klassesett frå fylkesbiblioteket. Øve på eks.pr. 3 UDIR Side 16 av 27

17 Forventningar til heien: Bruke lesekriteria «før du les», «ens du les» og «etter at du har lese» saan ed barnet. Lese leseleksa saan ed borna og snakke o vanskelege ord. Snakke o innhaldet. Høgtlesing Side 17 av 27

18 6. trinn Mål: Kunne lese inst 140 ord pr. in. og ha indre enn 4 feil i forståing (Carlsten). Kunne bruke læringsstrategiane BO, BISON, bilettekstar, tankekart, VØL- skjea, nøkkelord, lage påstandar og lage spørsål til tekst (les/finn sp. og tenk sjølv sp.). Halde fra ed læresatale og bruke styrkenotat for å organisere kunnskapen frå tankekartet. Ta i bruk saandrag og venn-diagra so læringsstrategi. Vite kva orda leitelese, skulese og nærlese tyder og bruke det bevisst so lesestrategi i alle fag. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar og føresette Kriteriu Bruk av Heile året. Kontaktlærar skulebiblioteket Carlsten Sept. og feb. Registrere i Vokal Kontaktlærar Styrking etter behov Analyse og tiltak i etterkant av lesetestane Kontaktlærar/Klassetea Styrking etter behov Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Haust/Vinter Kontaktlærar Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Tilbod o lesekurs for dei so er på eller under kritisk grense (80 ord pr. in.) Læreverk: Zeppelin 6 lesebok, leseboka +, språkbok og arbeidsbok frå Aschehoug forlag. Vekeord B (rettskriving) og Lesing i faga (lærarbok) frå Gan Aschehoug. Lettlesbøker frå Das leseunivers, klassesett frå fylkesbiblioteket. Forventningar til heien: Side 18 av 27

19 Bruke lesekriteria «før du les», «ens du les» og «etter at du har lese» saan ed barnet. Lese leseleksa saan ed borna og snakke o vanskelege ord. Snakke o innhaldet Side 19 av 27

20 7. trinn Mål: Kunne lese inst 160 ord pr. in. og ha indre enn 5 feil i forståing (Carlsten). Kunne bruke læringsstrategiane BO, BISON, bilettekstar, tankekart, VØL- skjea, nøkkelord, lage påstandar, læresatale, lage spørsål til tekst (les/finn sp. og tenk sjølv sp.) og etter kvart velja sin strategi. Halde fra ed saandrag, venn-diagra og styrkenotat for å organisere kunnskapen frå tankekartet. Lære å lese tabellar og andre diagra, og henta info i fotnotar. Vite kva orda leitelese, skulese og nærlese tyder og bruke det bevisst so lesestrategi i alle fag. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar og føresette Kriteriu Bruk av skulebiblioteket Carlsten Analyse og tiltak i etterkant av lesetestane Heile året. Sept. og feb. Registrere i Vokal Kontaktlærar Kontaktlærar Kontaktlærar/Klassetea Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Haust/Vinter Kontaktlærar Styrking etter behov Styrking etter behov Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Øve til nasjonal prøve i 8. kl. Heile året Kontaktlærar/Klassetea Eksepelprøver 1 og 2 ( UDIR ) Tilbod o lesekurs for dei so er på eller under kritisk grense (80 ord pr. in.) Side 20 av 27

21 Læreverk: Zeppelin 7 lesebok, leseboka +, språkbok og arbeidsbok frå Aschehoug forlag. Vekeord C (rettskriving) og Meir lesing i faga (lærarbok) frå Gan Aschehoug. Lettlesbøker frå Das leseunivers, klassesett frå folkebiblioteket og fylkesbiblioteket. Forventningar til heien: Bruke lesekriteria «før du les», «ens du les» og «etter at du har lese» saan ed barnet. Lese leseleksa saan ed borna og snakke o vanskelege ord. Snakke o innhaldet Side 21 av 27

22 8. trinn Mål: Kunne lese inst 180 ord pr. in. og ha indre enn feil i forståing (Carlsten). Kunne bruke læringsstrategiane BO, BISON, bilettekstar, tankekart, styrkenotat, venndiagra, VØL- skjea, nøkkelord, saandrag, læresatale og lage spørsål til tekst (les/finn sp. og tenk sjølv sp.). Bruke attforteljing so ein læringsstrategi og ei utviding av VØL-skjeaet til VØSLE. Lære å lese tabellar og andre diagra, og henta info i fotnotar. Vite kva orda leitelese, skulese og nærlese tyder og bruke det bevisst so lesestrategi i alle fag. Nytt ogrep elevane bør bli kjende ed, er hurtiglesing. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar/Faglærar Kriteriu og føresette Studieteknikk/ Hausten Faglærarar Kriteriu lesestrategiar Bruk av Heile året. Kontaktlærar/Faglærar skulebiblioteket Carlsten Sept. og feb. Kontaktlærar Styrking etter behov Registrere i Vokal Analyse og tiltak i etterkant av Kontaktlærar/Klassetea Styrking etter behov lesetestane Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Pageturner - lesetreningsprogra Nasjonal kartleggingsprøve Haust/Vinter Hausten Kontaktlærar Kontaktlærar/Klassetea / Faglærar Tilbod o lesekurs for dei so er på eller under kritisk grense (80 ord pr. in.) Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Øve på eks.pr. 3 UDIR Side 22 av 27

23 Læreverk: Frå Saga til CD, Fagbokforlaget. Klassesett frå fylkesbiblioteket. Forventningar til heien: Motivere borna til å bruke lesekriteria før dei les, ens dei les og etter at dei har lese. Prate ed borna o leselekser, snakke o vanskelege ord og uttrykk og innhaldet. Motivere borna til å lese skjønnlitteratur og faglitteratur Side 23 av 27

24 9. trinn Mål: Kunne lese inst 200 ord pr. in. og ha indre enn feil i forståing (Carlsten). Kunne bruke læringsstrategiane BO,BISON, bilettekstar, tankekart, styrkenotat, venndiagra, VØL- skjea, nøkkelord, saandrag, attforteljing, læresatale og lage spørsål til tekst (les/finn sp. og tenk sjølv sp.). Bruke ei utviding av VØL-skjeaet til VØSLE og foregripe i skjønnlitteratur kva skjer vidare? Elevane skal kunne lese tabellar og andre diagra, og henta info i fotnotar. Vite kva orda leitelese, skulese og nærlese tyder og bruke det bevisst so lesestrategi i alle fag. Elevane bør vere kjende ed kva hurtiglesing er. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar/Faglærar Kriteriu og føresette Studieteknikk/ Hausten Faglærarar Kriteriu lesestrategiar Bruk av Heile året. Kontaktlærar skulebiblioteket Carlsten Sept. og feb. Kontaktlærar Styrking etter behov Registrere i Vokal Analyse og tiltak i etterkant av Kontaktlærar/Klassetea Styrking etter behov lesetestane Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Pageturner - lesetreningsprogra Haust/Vinter Kontaktlærar Nasjonal kartleggingsprøve Hausten Kontaktlærar/Klassetea / Faglærar Tilbod o lesekurs for dei so er på eller under kritisk grense (80 ord pr. in.) Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode Side 24 av 27

25 Læreverk: Frå Saga til CD, Fagbokforlaget. Klassesett frå fylkesbiblioteket. Forventningar til heien: Motivere borna til å bruke lesekriteria før dei les, ens dei les og etter at dei har lese. Prate ed borna o leselekser, snakke o vanskelege ord og uttrykk og innhaldet. Motivere borna til å lese skjønnlitteratur og faglitteratur Side 25 av 27

26 10. trinn Mål: Kunne lese inst 220 ord pr. in. og ha indre enn feil i forståing (Carlsten). Kunne bruke læringsstrategiane BO, BISON, bilettekstar, tankekart, styrkenotat, venndiagra, VØL- skjea, nøkkelord, saandrag, attforteljing, læresatale og lage spørsål til tekst (les/finn sp. og tenk sjølv sp.). Bruke ei utviding av VØL-skjeaet til VØSLE og i skjønnlitteratur kva skjer vidare? Vite kva orda leitelese, skulese og nærlese tyder og bruke det bevisst so lesestrategi i alle fag. Elevane bør vere kjende ed kva hurtiglesing er, og prøve å bruke det so ein lesestrategi. ÅRSHJUL Kva Når Ansvar Oppfølging Høgtlesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Stillelesing Heile året. Kontaktlærar/Klassetea Kriteriu Leselekser Heile året. Kontaktlærar/Faglærar Kriteriu og føresette Studieteknikk/ Hausten Faglærarar Kriteriu lesestrategiar Bruk av Heile året. Kontaktlærar skulebiblioteket Carlsten Sept. og feb. Registrere i Vokal Kontaktlærar Styrking etter behov Analyse og tiltak i etterkant av lesetestane Kontaktlærar/Klassetea Aski Raski Haust/Vinter Kontaktlærar Lesekurs Pageturner - lesetreningsprogra Haust/Vinter Kontaktlærar Tilbod o lesekurs for dei so er på eller under kritisk grense (80 ord pr. in.) Styrking etter behov Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Elevar so treng det, får intensiv oppfølging over ein periode. Læreverk: Side 26 av 27

27 Frå Saga til CD, Fagbokforlaget. Klassesett frå fylkesbiblioteket. Forventningar til heien: Motivere borna til å bruke lesekriteria før dei les, ens dei les og etter at dei har lese. Prate ed borna o leselekser, snakke o vanskelege ord og uttrykk og innhaldet. Motivere borna til å lese skjønnlitteratur og faglitteratur Side 27 av 27

«Forstår du det du leser?»

«Forstår du det du leser?» «Forstår du det du leser?» www.bibleexplained.com Leseopplæringsplan for Danielsen Barne- og Ungdomsskule Versjon 1.0, november 2011 1 Innhold 1. Grunnlag for planen 2. Lesing i alle fag 3. Kjennetegn

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar.

INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM. Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. INNHALD 1.FELLES LÆRINGSPLATTFORM Ankerfeste Visjon Ped.plattform Målsetjing Elevsyn. Læringssyn Skulekode. Felles rutinar. 1 NYTT SKULEÅR 07-08 Grunleggjande kunnskapar. Tilpassa opplæring-nytt Utviklingsarbeid

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Er elevane sine interesser ein faktor som kan betre deira skriveferdigheiter i ungdomsskulen? Erik Veum UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer