når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro"

Transkript

1 Ein liten rettleiar om problemspeling LOADING 10% når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro til foreldre og barnefagleg personell

2 LOADING 20% Innleiing Dataspel er ein naturleg del av kvardagen til barn og unge. For dei aller fleste blir dataspela nett det ein del av kvardagen, eit frirom for leik, underhaldning og sosial omgang. Men for somme utviklar spelinga seg til eit problem som går utover helse og livskvalitet. Denne brosjyren tek for seg problemskapande onlinespeling og korleis du som vaksenperson, anten på skulen, i helsetenesta eller heime, kan hjelpe eit barn eller ein ungdom som opplever at spelinga tek overhand. Auka kunnskap om dataspeling bør vere første steget for vaksne som har lite røynsle med spelverda. tre viktige råd Kunnskap Auk din kunnskap om spela og 1om spelaren. DIALOG Lytt, engasjer deg og vis 2interesse. Reglar Bli samde om ein avtale. Følg opp og kontakt 3hjelp om det trengst.

3 1kunnskap LOADING 27% For å kunne hjelpe barn i den digitale kvardagen deira krevst kjennskap til spel. Kva spelsjangrar er mest tidkrevjande? Kva spel er mest populære? Kvifor vekkjer spel eit så sterkt engasjement? Når blir spelinga eit problem, og kva skil problemspelaren frå storspelaren? Hva er onlinespill? Stadig mer av dataspillingen foregår online, og enkelte spillsjangre har oftere utfordringer knyttet til problemspilling enn andre. Online rollespill er den mest fremtredende. «Barn bruker meir og meir tid på dataspel når dei er heime. Dette får foreldra til å kjenne seg trygge fordi dei faktisk kan sjå og snakke med barna, men i realiteten veit dei ikkje nødvendigvis kva spela dreier seg om, og kva barna faktisk gjer online» Faltin Karlsen, Førsteamanuensis ved NITH I spel som går føre seg offline står ein fritt til å ta pausar og halde fram i eige tempo. Online rollespel blir kjenneteikna ved at spelaren tek del i eit globalt spelerom der det alltid er andre spelarar til stades, og der forteljinga aldri tek slutt. Dette fører til at somme lett let seg rive med, men etter kvart opplever det som utfordrande å slutte. I online rollespel er alt frå hundre til fleire tusen spelarar innbyggjarar i ei og same verd, samarbeider, krigar og snakkar saman på tvers av landegrensene. World of Warcraft (WoW) er det mest kjende spelet i denne sjangeren. Spel i sjangeren har fleire ulike betalingsmodellar. Somme byggjer på ein fast sum på kring 100 kroner i månaden, medan andre har ein gratismodell der ein betaler mindre summar for å låse opp visse delar av spelet. Problemløysing og påskjøning Online rollespel går ut på å byggje opp ein personleg spelfigur, og du blir påskjøna med forskjellig utstyr når du har utført ulike oppgåver. Dette krev både at du er dyktig og har god samarbeidsevne. Spele på lag laglojalitet Det er fullt mogleg å spele åleine eller i mindre grupper, men å slå dei mest utfordrande fiendane krev at du tek del i tidkrevjande gruppeaktivitetar. Dette opplever mange spelarar som forpliktande.

4 LOADING 48% Populære onlinesjangrar Online rollespel Spela finn som oftast stad i magiske univers med troll, alvar og magi. Spelaren blir representert ved ein personleg figur og tek del i ei spelverd med fleire tusen andre spelarar. Spela har ingen slutt, og handlar om å samarbeide med andre spelarar for å byggje sin personlege figur. Døme: World of Warcraft, Star Wars: The Old Republic, Guild Wars 2. Online strategispel Desse spela blir kjenneteikna ved at spelaren styrer éin eller fleire figurar i eit fugleperspektiv. Spela legg vekt på raske strategiske avgjerder. Det blir spela kortare kampar med to til ti spelarar, og kvar kamp varer om lag ein halv time. Spela er svært konkurranseprega og har stort fokus på kva plassering spelaren får på topplister. Døme: Starcraft 2, League of Legends (LOL), DOTA 2. Online skytespill Spelaren får rolla som soldat i ulike krigssituasjonar. Det blir spela kortare kampar med opp til 60 andre spelarar på kart med fastsette tidsgrenser. Målet er å sigre over fiendar og fullføre oppdrag som å ta over militærbasar eller redde gissel. Spela har høge krav til koordinasjons- og reaksjonsevne, og fokuserer i likskap med online strategispel på konkurranse. Døme: Call of Duty, Battle field, Counter-Strike. Sosiale nettverksspel Dette er sosiale nettverk der spelaren er representert i form av ein figur og kan delta i ei rekke spelaktivitetar. Spela er gratis, men for å utvikle seg raskare eller få tilgang til visse gjenstandar må du betale mindre summar. Denne sjangeren er relativt ny og i konstant utvikling, og dette gjer det vanskeleg å føreseie kor viktig han blir i framtida. Døme: Habbo, GoSuper model og MovieStarPlanet. Byggjespel (Minecraft) Dette er ein relativt ny trend. Spel i denne sjangeren blir ofte kalla digital Lego. Ein nyttar byggeklossar til alt frå å lage enkle møblar til å gjenskape historiske monument. Spela er kjende Topp 3 selde spel i Noreg 2011 Fifa 12 Fotballsimulator Call of duty: Modern Warfare 3 Førstepersons skytespel Battlefield 3 Førstepersons skytespill (Nordisk spelförsäljing, Dataspelsbranchen 2011) Kva spel spelar barn mellom 11 og 16 år? Tre spel går att i alle alderssjikt. Desse er: Fifa Football, Minecraft og Call of Duty. Berre spelserien The Sims går att i fleire alderssjikt. Dei mest populære spela er: The Sims og Tetris saman med sosiale nettverksspel som GoSupermodel og Movie StarPlanet. (Barn og medier 2012, Medietilsynet 2012) for å vere tidkrevjande. Døme: Minecraft. Kvifor engasjerer onlinespel? Utforsking: Spela har enorme verder som byr på mange spennande reiser og opplevingar. Kjensle av meistring: Spela gir deg god tid til å meistre nye utfordringar, og du blir påskjøna etter innsats og prestasjon. Utvikling: Det er alltid ei ny og betre påskjøning rett rundt hjørnet, og dette gjer at du heile tida er motivert for å spele vidare. Sosialt: I likskap med andre fritidsaktivitetar er det ikkje uvanleg at ein heil vennegjeng byrjar samtidig. Mange finn òg nye venner gjennom spela. For mange er ikkje det viktigaste kva spel ein spelar, men at ein spelar med venner og kjende. Problemspelaren vs. Storspelaren Mange ungdommar spelar mykje, men for dei færraste utviklar spelinga seg til eit alvorleg problem. Difor er det nyttig å skilje mellom storspelarar og problemspelarar. Storspelaren er ein som spelar fire timar eller meir om dagen, utan at dette nødvendigvis går utover helse og livs kvalitet. Dette er personar som har eit lidenskapeleg tilhøve til spel og utgjer om lag ein av ti gutar i alderen år. (Frå NOVArapporten, 18/2010 «Uskyldig moro?» Penge spill og dataspill blant norske ungdommer). Problemspelarane utgjer om lag 1 % av ungdommane i alderen 12 til 17 år, og blir kjenneteikna ved at spelvanane blir tvangsmessige og til hinder for deltaking i skule, familie og sosialt liv. Tidsbruken åleine skil ikkje storspelaren frå problemspelaren. Ulike årsaker Problemspelarane kan ha underliggjande psykiske lidingar

5 LOADING 64% som angst og depresjon, eller utfordringar som mobbing eller at foreldra skil seg. Spelinga blir nytta som eit verkemiddel for å meistre situasjonen, og kan difor vere eit symptom på dei underliggjande problema. Det er viktig å vere merksam på at òg barn og unge utan underliggjande problem kan utvikle usunne spelvanar. Dette er gjerne personar som blir oppslukte av meistring og prestasjonar. Generelt sett er det fleire gutar enn jenter som spelar dataspel. Delen jenter som blir storspelarar og problemspelarar er svært låg. Det finst førebels ingen avhengigheitsdiagnose for problemspeling. Spelavhengigheit er ein diagnose som berre blir nytta i samband med pengespel. (Frå Nova Rapporten, 18/2010 «Uskyldig Moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer» og frå KoRus-Øst/ Hélène Fellman, Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet. 2.utgåve 2009). Nokre teikn på at spelinga tek overhand Spelaren - sluttar med alle andre aktivitetar. - kuttar ut sosialt samvere med venner og familie. - skulkar skulen, droppar lekser og misser eksamenar. - spelar om natta og søv om dagen. - prøver å slutte eller trappe ned, men får det ikkje til. - kranglar med familien om spelinga. - får nye, usunne matvanar, anten han et meir eller mindre enn før. 2dialog «Når barna kjem heim frå fotballtrening så spør vi ofte korleis gjekk det i dag? Greidde du å score mål? Å snakke om spel på same måte legg til rette for gode spelvanar». Hélène Fellman, GestaltterapEut Kunnskap om spel og speling er ein føresetnad for konstruktiv dialog. Ei anerkjenning av interessa og prestasjonane til spelaren er ein god stad å byrje. Det å vise forståing for spel og spelaren krev ikkje at du er aktiv spelar med detaljkunnskap om kvart einaste spel. Det handlar derimot om å ha ei grunnleggjande forståing for kvifor spel er så appellerande for barn og unge. Gå inn i dialog utan fordommar og med eit genuint ønske om å lære noko av barnet. Det er trass alt ho eller han som er eksperten Hold hodet kaldt Ikkje diskuter spelevanar når kampen står på som verst. Anten barna er djupt fokusert på spelet, eller du er på brestepunktet, er dette ikkje eit godt tidspunkt for å lage nye rutinar. Vent heller ein dag eller to til de er i ein heilt annan kontekst, og i eit heilt anna sinnelag. På denne måten oppnår de ein meir nøktern samtale som gjer gode resultat moglege.

6 LOADING 86% 3Reglar for speling Semje kring spelinga til barna er eit kompromiss mellom forbod og ingen kontroll. Spelinga blir best styrt gjennom forhandling om reglar og konsekvensar i heimen. «Når foreldra ringjer oss, har dei krangla lenge om grenser sett på foreldra sine premissar. Vi oppmuntrar i staden til dialog med spelarane. Lat spelaren fortelje om prestasjonar og meining i spelet. Etter timevis med trening og konkurranse, er spelarane faktisk vorte meistrar i ein aktivitet på lik linje med ein toppidrettsutøvar. Ein innfallsvinkel for å promotere sunnare og meir kvalitetsmedvitne spelarvanar er difor å gjere spelaren merksam på at dei kan bli overtrena og utbrende om dei ikkje søv, et og driv med andre ting». Trond Aspeland, tidl. dagleg ansvarleg for Hjelpelinja for spelavhengige Somme gonger må hjelp til I staden for å seie «eg styring setjast i gang utan at bestemmer», kan det vere foreldre eller føresette er med. lettare å få laga ein god avtale Skulen eller andre instansar som barnet respekterer, om kan setje opp ein endringsavtale barnet sjølv får lov å uttale saman med spelaren. Ein seg. Gi spelaren eigarrett til føresetnad for å lykkast med avtalen, då blir han tydeleg, dette er at spelaren sjølv er legitim og realistisk. motivert for endring. KORT OM SPELOMGREP Alle kulturar har eigne ord og uttrykk som kan verke framande, men som gir meining for dei som bruker dei. Spelverda er ikkje noko unnatak. Dialogen med barn og unge som spelar kan bli lettare om du er kjend med nokre av dei mest grunnleggjande omgrepa. Expansion (tilleggspakke): Større innhaldsoppdateringar som byggjer spelet vidare, introduserer nye område, fiendar og gjer fleire ting moglege. Guild: Grupper i online rollespel som spelarane sjølv dannar og administrerer. Nokre fremjar samarbeid og prestasjon i spelet, medan andre fungerer som vennskapelege sosiale plattformer. Eit guild kan vere frå nokre få menneske opp til fleire hundre. LAN (local area network): I private LAN samlar venner og kjende seg for å spele mot og med kvarandre på same stad. Datatreff dekkjer ei breiare forståing og handlar oftare om større hendingar der det er fleire aktivitetar tilgjengeleg. Level: I offline-samanheng tyder dette nivå eller brett i spelet. I onlinespel tyder det røynslenivået til spelarfiguren. Spelaren startar på level 1, og stig gradvis etter kvart som Fleire spelomgrep finn du på han får poeng for å utføre oppdrag. Loot: Gjenstandar (rustningar, våpen o.l.) som spelaren blir påskjøna med i spelet, når han til dømes drep ein fiende eller gjennomfører eit oppdrag. Noob: Nedsetjande nemning på nybyrjarar eller dårlege spelarar. Patch: Regelmessige oppdateringar i spel som introduserer nytt innhald, justerer reglane i spelet eller løyser tekniske problem. Quest: Eit oppdrag som tek utgangspunkt i ei historie eller ei forteljing som spelarane fullfører i spelet. XP (experience points): Røynslepoeng spelaren samlar ved å fullføre oppdrag. Dette aukar røynslenivået (Level) til figuren og gjer ho eller han sterkare.

7 LOADING 100% Her finn du informasjon og ressursar:

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer