Samansette tekstar. Aina, Linn og Silje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samansette tekstar. Aina, Linn og Silje"

Transkript

1 Samansette tekstar Aina, Linn og Silje

2 Innleiing Vi vil i denne oppgåva først presentere kva ein samansett tekst er og kvifor dei samansette tekstane er eit av hovudområda i norskfaget. Deretter vil vi forklare kva for uttrykksformer som er kombinert i den samansette teksten vår, ei digital bileteforteljing og biografi av Lars Saabye Christensen. Så vil vi fortsetje med å diskutere bruk av sjanger og stil, før vi til slutt gir ei kort oppsummering. Samansette tekstar I Kunnskapsløftet /LK06 er omgrepet samansette tekstar, også kjent som multimodale tekstar, innført, og under norsk står det følgjande: «Sammensatte tekster» «Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet fokuserer både på opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster og egen produksjon (LK06: 8)». Ut frå eksempla går det fram at ei teaterførestelling også skal reknas med blant dei samansette tekstane, dermed omfattar dei ikkje berre tekstar som kan lesas. Verbalteksten kommuniserer ikkje berre gjennom bokstavar, ord og setningar. Val av skrifttypar, fontar, uthevingar og layout kan i større eller mindre grad påverke måten teksten kommuniserer på. I følgje LK06 må ein tekst innehalde verbaltekst for å vere ein samansett tekst. I følgje den sosialsemiotiske teorien er ikkje verbaltekst nødvendig for at teksten skal bli rekna som ein samansett tekst (Løvland, 2010). Ordet «multimodal» uttrykkjer meir presist at tekstane formidlar meining ved hjelp av fleire måtar, eller modalitetar, uavhengig av om det dreier seg om lyd, bilete eller trekk ved skriftbiletet. Alt spelar ein rolle for tolkinga av teksten. Digitale medie og teknologi har fått stadig større plass i kvardagen. Denne utviklinga fører også til ein utvikling av tekstar. Reklame, film, nettaviser, blogg, lærebøker, msn, musikkvideoar osv er tekstar som mange ungdomar no til dags er i jamleg kontakt med, noko som også betyr at innhaldet i skulen bør tilpassas dagens situasjon. Derfor har samansette tekstar fått ein sentral plass som eit av hovudområda i norskfaget. På grunn av film, reklame, dataspel og internettbruk er mange elevar kjend med dei forskjellege måtane tekstane formidlar informasjon på. Sjølv om dagens ungdom ofte møter på slike tekstar, er det ikkje sikkert dei har nok kunnskap om bruken av dei. Sidan samansette

3 tekstar består av fleire meiningsfulle modalitetar, må vi ta omsyn til at slike tekstar ofte kan vere kompliserte å arbeide med. Det er derfor skulens og læraranes ansvar å gjere elevane bevisst på korleis dei kan bruke ein aktiv og kritisk tenkjemåte til slike type tekstar og korleis samspelet og dei ulike modalitetane har betyding for den heilskaplege samanhengen i teksten. Lærarane må «leie» elevane inn i teksten og forklare korleis kvar modalitet påverkar kvarandre og forklare samanhengen ut i frå dette, da alt for mange elevar blir overlate til seg sjølv i lesinga (Maagerø, 2009). Uttrykksmåte Den multimodale teksten skulle vere på maks 3 minutt, og svaret vårt er på 2 minutt og 47 sekund. Intensjonen vår med å lage biografien var å motivere og oppmuntre elevar på ungdomsskuletrinnet til å lese bøker av samtidsforfattarar. Vi valde å lage ein biografi om Lars Saabye Christensen fordi han er ein av forfattarane i grunnskolens lærebøker. Vi har valt å bruke modalitetane høveleg effektlyd(beskrivande lydar), bilete, verbaltekst og forteljarstemme. Uttrykksmåtar, som på fagspråket blir kald modalitetar, uttrykkjer meining på ulike måtar. Eit fotografi kan vise korleis ein person ser ut, mens ein verbaltekst ved sidan av kan fortelje noko om den som er avbilda, kor gammal vedkommande er m.m. (Løvland, 2010). I den digitale bileteforteljinga vår er lyden den informative teksten om forfattaren som er blitt lese inn, og det er også blitt brukt effektlyd i forbindelse med nokre av bileta. Anslaget vårt er ein effektlyd av ein hane som gol. Effektlyden til biletet er ein hane som gjel, dette for å styrkje verbaltekstens innhald om at forfattaren likar å stå tidleg opp for å arbeide. Den andre effektlyden vi brukar som eit verkemiddel, er hestetramp i samanheng med eit bilete av ein riddar på ein hest nettopp for å biletleggjere at Christensen blei utnemnt til riddar av «Den franske ordenen for kunst og litteratur». Begge desse lyd- og biletesamansetjingane har eit humoristisk preg. Kva for uttrykksmåtar ein vel, er avhengig av kva ein ynskjer å uttrykkje, og kva som vil fungere best. Vi har valt å bruke ein bileteforteljing med 61 bilete der tanken er å visualisere den biografiske teksten slik at det blir enkelt for mottakaren å sjå for seg livet hans og tileigne seg informasjonen. Verbalteksten vår er blitt brukt som ein modalitet i tid, sidan historia om livet til Lars Saabye Christensen kjem kronologisk. Dessutan vil lesaren oppfatte teksten i tid, og ikkje alt på ein gong som i kontrast til bileta i teksten. Bilete av til dømes forfattaren er brukt som ein modalitet i rom, då ein oppfattar korleis han ser ut med ein gong. Dette vil også hjelpe til med å etablere ein rask

4 kontakt med publikum (Løvland, 2007). Grunnen til å bruke mange bilete på så kort tid, er for å formidle livet til Lars Saabye Christensen ved ein rask verbalformidling, nettopp for å halde på merksemda til elevane. Då ungdomen i dag er kjend med å få hurtig informasjon for eksempel via tv-program, musikkvideoar og dataspel, kan dette vere ein bra måte å formidle teksten på for denne mottakargruppa. Sjanger og stil Sjangeren er først og fremst knytt til den kommunikative aktiviteten deltakarane er engasjert i, altså kven som gjer noko og kva som blir forventa ut frå konteksten. Stilen er knytt til variasjonsmoglegheitene innafor eller på tvers av aktiviteten, altså korleis modalitetane blir brukt for å oppnå det ein vil. Både sjangertrekk og stiltrekk er altså med på å forme konteksten, og er dermed med på å styrkje kontekstualiseringssignala (Jørgensen, 2011). Sidan eit kompetansemål i LK06 er at elevaene skal lære å kunne sjå kjenneteikn ved biografisjangeren har vi valt å lage ein biografi om samtidsforfattar Lars Saabye Christensen. Då kan elevane lære om biografisjangeren samtidig som vi får formidla innhaldet om forfattaren. Biografi er ein sjanger som skapar ein ny tekst av andre tekstar, og den endelige forteljinga vil alltid vere ein litterær konstruksjon. Ein biografi fortel om livet til ein person og kan formidle korleis menneskets personlegdom har utvikla seg. Denne sjangeren stammar frå syndsforlatelsen i kristendomen, som er ein type sjølvbiografi. Biografien har sitt utspring frå dette, men den er skrive av andre og då blir ikkje tolkinga av personen i biografien så djuptgåande som i ein sjølvbiografi. For å beskrive forfattaren har vi valt ein lett og rask stil, for å skildre han som ein kvikk og ungdommeleg mann, med hensikt om å synleggjere at Christensen skriv bøker som eignar seg som lesestoff for ungdomen. Denne stilen passar i denne konteksten sidan det er ungdom vi vil appellere til. Dette blir då eit verkemiddel for å fange merksemda deira. Vi brukar heller inga vanskeleg uttrykksmåte med for mykje tung faktainformasjon som kan vere vanskeleg å fordøye for ungdomsskoleelevane. Avslutning Denne biletboka vi har laga er ein samansett tekst. Den kombinerer ein verbal og visuell forteljarmåte. Vi møter både bilete og lyd samtidig fordi desse høyrer saman og utfyller kvarandre. Dette samspelet mellom det verbale, visuelle og munnlege utgjer den verkelege teksten i den digitale bileteforteljinga. Desse ulike modalitetane vil ha ulik affordans (funksjon) i teksten for å

5 skape meining. Oppgåvene som handlar om informasjon om forfattaren, ligg i skriftspråket mens effektlyd og fotografiar er her eigna til å engasjere kjenslene våre. Skriftspråket har gjerne andre funksjonar i samspelet med bilete og lyd. (Brandal, 2011). Vi meiner at denne multimodale tekstframstillinga av forfattar Lars Saabye Christensen er ein god måte å presentere biografien på til elevane. Den har eit raskt og ungdommeleg preg, med eit par humoristiske innslag i effektlydane og mange bilete som synleggjer beskrivingane av forfattaren. Kjelder: -Iben Brinch Jørgensen: Sjanger og stil. Førelesning ved HiVE, Avd. Vestfold Kunnskapsløftet: Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. -Løvland, Anne (2007): På mange måtar Samansette tekstar I skolen. Bergen: Fagbokforlaget -Maagerø, E. (2009). De langsomme tekstene. Om å lese i matematikk. Læsepedagogen 5/2009 -Solveig Brandal: Samansatte tekstar og bilete. Forelesning ved HiVE, Avd. Vestfold

Retorisk lesing av reklame

Retorisk lesing av reklame Retorisk lesing av reklame av Bente Stausland Skartveit Med sterkt fokus på grunnleggjande ferdigheiter som lesing, skriving og munnlegheit, er Kunnskapsløftet blitt kalla ein literacy- reform av Kjell

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Meir om språkferdigheiter - nynorsk som hovudmål http://www.nynorsksenteret.no/nyn/alderssteg/ungdomstrinn 52 Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Vg1/Vg2 yrkesfag Mange kompetansemål

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii Samandrag Faget språkleg kommunikasjon blir skildra med følgjande mål på ntnu.no: Faget er rettet mot å videreutvikle og forandre eksisterende praksiser, blant annet i arbeidsliv og utdanning. Sjå for

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

Å LESE BILETE. Å lese bilete 107 SAMANSETTE TEKSTAR KUNSTBILETE OG BRUKSBILETE

Å LESE BILETE. Å lese bilete 107 SAMANSETTE TEKSTAR KUNSTBILETE OG BRUKSBILETE 7 ORD OG BILETE Etter å ha arbeidd med dette kapittelet har du kunnskap om samansette tekstar. Kapittelet presenterer ulike typar bilete, viser kva som kan vere formålet med dei, og korleis du kan tolke,)

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Biletanalyse. Av Paul S. Amundsen

Biletanalyse. Av Paul S. Amundsen Biletanalyse Av Paul S. Amundsen 2 BILETANALYSE BILETANALYSE 3 1. BILETANALYSE ei innføring INNHALD Biletanalyse ei innføring... s. 3 Biletanalysar i lærebøker tek ofte utgangspunkt i kunst. Denne innføringa

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel fellesskap og frigjering gjennom internettverk Ivar Sognnæs Eimhjellen Internett og moderne kommunikasjonsteknologi er vorte ein viktig del av kvardagen, spesielt

Detaljer

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen.

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Synnøve Solheim Masteroppgåve i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Liv Torunn Grindheim og Randi Moe Praksisopplæring har ein sentral plass i utdanninga til førskulelærarstudentane. Kva studentane lærer

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer