Ekspressveien E134 over Haukeli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspressveien E134 over Haukeli"

Transkript

1 Ekspressveien E134 over Haukeli Konsekvensanalyse og belysning av finansieringsmuligheter Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf og fax: E-post: Bankkto: Foretaksnr: MVA

2 FORORD Haukeliveiens venner har gjort en stor og entusiastisk innsats for sitt fascinerende forslag til én, korteste hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Med en brosjyre i mai i fjor kunne Haukeliveiens venner vise at E134 Ekspressveien vil gi meget stor trafikantnytte og langt på vei kan finansieres gjennom bompenger. Haukeliveiens venner fant at de også trengte å få gjennomført en formell konsekvensanslyse for å belyse E134 Ekspressveiprosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Jeg takker for det spennende oppdraget med å gjennomføre denne analysen. Denne hovedrapporten er blitt på langt flere sider enn en kunne ønsket. Dette ble nødvendig for å dokumentere data- og resonnementsgrunnlag, beregninger og resultater. Jeg håper interesserte vil finne lesverdig stoff i enkeltkapitler, som kan letes fram via innholdsfortegnelsen. I arbeidet har jeg hatt behov for bistand med data og veiledning, for å sikre en konsekvensanalyse som stemmer med retningslinjene til Statens vegvesen (SVV) for slike analyser. Jeg vil takke for den store velvilje jeg har møtt ved mine henvendelser til folk i transportnæringen, ved TØI og andre. Særlig vil jeg få framheve oppmuntrende imøtekommenhet fra en rekke medarbeidere i SVV rundt om i landet, ingen nevnt, ingen glemt. Oslo, 27. januar 2005 Kristen Knudsen Denne rapporten finnes på:

3 INNHOLD A Generell del Oversyn over utredningen Tabeller sammendrag Innledning Bakgrunn - Hva saken gjelder Investeringstiltakene Opplegg av dette dokumentet Sammendrag av nytte-kostnadsanalysen Generelt Utbygging av Røldal og Telemark Utbygging av hele armen mot Bergen for Ekspressveiens regning Hele Ekspressveiprosjektet...21 B Konsekvensanalyse/samfunnsøkonomisk analyse 3 Generelt om konsekvensanalysen Forholdet mellom konsekvensanalysen og trafikantnytteanalysen Hvordan KA gjennomføres Totalprosjekt, delprosjekter, parseller Nytte-kostnadsanalysen når prosjektet skal bompengefinansieres Analysens inndata Generelt Enhetsverdier Anleggskostnad og kalkulasjonsrente Avstander Kjøretider Trafikk Trafikk overført fra andre transportmidler Nyskapt trafikk Ferjekostnader Tilleggsnytte for busstrafikk Nytte av Telemark- og Røldalparsellene Oversyn Trafikken som bruker Haukeliveien i alle fall Overført trafikk på relasjonen Bergen Oslo Overført trafikk på relasjonen Stavanger Oslo Nytte av Ekspressveien i Telemark mellom Hjartdal og Grungedal Samlet nytte og kostnader av å bygge ut E134 i Røldal og Telemark Utbygging av arm mot Bergen Oversyn Veilengder, kostnader, fjerntrafikk Nytte og kostnader av utbygging av arm mot Bergen, fjerntrafikk + trafikk Odda - Bergen Lokaltilknyttet trafikk fra nord for Hardangerfjorden Nytte og kostnader av full utbygging av arm mot Bergen, i alt Arm mot Bergen når Kyststamveien kan stå for en andel

4 7 Totalprosjektet: Røldal, Telemark og arm mot Bergen Samlete resultater Drøfting av samlete resultater Utslipp Forholdet til andre veiprosjekter Gvammen Århus Hardangerbrua Førsteårsforrentning Beregning med andre tids- og kjøretøykostnader Forholdet mellom HVs og SVVs tids- og km-satser Trafikantnytte i konsekvensanalysen med HVs satser Ikke prissatte konsekvenser og regionale virkninger Generelt Ikke prissatte konsekvenser, Røldal og Telemark Ikke prissatte konsekvenser, arm mot Bergen C Evne til egenfinansiering 13 Bompengepotensiale Generelt Trafikktall Halve trafikantnytten i bompenger Bompengeanslag med utgangspunkt i trafikk og bompengesatser Egenfinansieringsevne med bompengeinntektene Finansiering av Røldal + Telemark som selvstendig prosjekt Finansiering av Røldal som selvstendig prosjekt Referanser elektroniske vedlegg Vedlegg V1.1 Investering i de enkelte parsellene Vedlegg V4.1 Vurdering av Rambøll-rapporten

5 TABELLER Tab.nr Side 2.1a Sammendrag: Nytte og kostnader ved gjennomføring av parseller Røldal 22 og Telemark 2.1b Sammendrag: Nytte og kostnader ved gjennomføring av arm mot Bergen Enhetsdata som brukes i beregningene a Avstander mellom Østlandet og Stavanger, Haugesund uten og med 35 Ekspressveien 4.2b Avstander mellom Østlandet og Bergen uten og med Ekspressveien Kjøretider i dag og med prosjektet gjennomført Trafikk som bruker E134 Haukeliveien i alle fall, ÅDT ved tpkt Vågsli Modellberegnete transportstrømmer TØI Dagens årsdøgnstrafikk over Vågsli fordelt på opprinnelses- og 41 destinasjonsregioner 4.7 Trafikk som bruker E134 Haukelivn gjennom Telemark i alle fall, ÅDT Trafikk som overføres på relasjonen Oslo Bergen, ÅDT Befolkninger som kan ha nytte av Ekspressveien Persontrafikk overført fra jernbane og fly. ÅDT (kjøretøy), nettonytte Trafikkvekst med ferjeavløsningsprosjekter Sum ÅDT og nåverdi nettonytte fra nyskapt trafikk Nyskapte ÅDT og nåverdi nettonytte Tidskostnad spart for busspassasjerer Fysiske effekter av Telemark- og Røldalutbyggingene på trafikk som 59 bruker Haukeliveien i alle fall 5.2 Nåverdi nytte fra trafikk som bruker E134 i alle fall, av utbygging av 60 Røldal 5.3 Nåverdi nytte fra trafikk som bruker E134 i alle fall, av utbygging av 62 Telemark, trafikk mot Notodden + mot Grenland 5.4 Nåverdi nytte fra trafikk som bruker E134 i alle fall, av utbygging av 63 Telemark + Røldal 5.5 Nåverdi nytte av trafikk overført til E134 fra andre ruter på relasjonen 67 Bergen Oslo, som følge av utbygging av Telemark og Røldal 5.6 Nåverdi nytte av trafikk overført til E134 fra andre ruter på realasjonen 70 stavanger Oslo, som følge av utbygging av Telemark og Røldal 5.7 Nåverdi nytte av trafikk som bruker E134 på relasjonen Stavanger Oslo 72 i alle fall 5.8 Sparte km og minutter som følge av Ekspressveien, øvre Telemark Spart tid med Ekspressveien inklusive arm mot Seljord, gjennomsnittlig 74 for kommunens innbyggere 5.10 Nåverdi nytte av arm mot Seljord for trafikk mellom øst og vest som ikke 76 er gjennomgangstrafikk. Foreløpig anslag 5.11 Nåverdi nytte av Telemarkparsellen inkl. gren mot Seljord, for lokal 78 Telemarktrafikk østover 5.12 Samlet nåverdi nytte av utbygging av Røldal og Telemark inkl. gren mot 80 Seljord 5.13 Samlet nåverdi nytte av utbygging av Røldal og Telemark inkl. gren mot Seljord, minus overført trafikk Bergen - Oslo 81 5

6 TABELLER, fortsatt Tab. nr Side 6.1 Nåverdi nytte av utbygging av arm mot Bergen, bare øst-vesttrafikk Nåverdi nytte for trafikk Odda/Hardanger S for Hard-fjorden Bergen, 87 av utbygging av arm mot Bergen 6.3 Nåverdi nytte av utbygging av arm mot jbergen, for øst-vesttrafikk pluss 89 trafikk Odda/Hardanger S for Hard.fjorden Bergen 6.4 Nåverdi nytte av utbygging av arm mot Bergen, for trafikk fra Hardanger 91 N for Hardangerfjorden/Fusa Bergen 6.5 Nåverdi nytte av utbygging av arm mot Bergen, alle trafikkstrømmer. 92 Ekspressveien ansvarlig for all investering 6.6 Nåverdi nytte af Ekspressveiens utbygging av arm mot jbergen, alle 94 trafikkstrømmer, når Kyststamveien er ansvarlig for en andel 7.1 Nåverdi nytte av det samlete Ekspressveiprosjektet. Ekspressveien står 97 for alle investeringer 7.2 Nåverdi nytte av det samlete Ekspressveiprosjektet når Kyststamveien er 98 ansvarlig for en andel 8.1 Reduserte CO2- og NOx-utslipp for kjøretøy som bruker E134 i alle 99 fall eller overføres fra andre ruter 8.2 Reduserte CO2- og NOx-utslipp knyttet til ferjesamband Førsteårsforrentning Forholdet mellom HVs og SVVs tids- og km-satser Trafikantnytte for eksisterende trafikk, SVVs og HVs tids- og km-verdier Trafikktall brukt i maianalysen Trafikk over parsellene Røldal og Telemark Trafikk på armen mot Bergen Forslag til bompengestruktur Brutto bompengeproveny Røldal- og Telemarkparseller Brutto bompengeproveny armen mot Bergen Spart privat/bedriftsøkonomisk kostnad før og etter bompenger Lån som kan nedbetales med bompengeinntekter som 1. år er 255 mill kr Lån som kan nedbetales med bompengeinntekter som 1. år er 172 mill kr 123 (utbygging av bare Røldal og Telemark) Lån som kan nedbetales med bompengeinntekter som 1. år er 54 mill kr (utbygging av bare Røldal) 124 6

7 0 SAMMENDRAG Enhver leser av denne hovedrapporten bør alt ha brosjyren Konsekvensanalyse og mulighet for egenfinansiering... utgitt av Haukeliveiens venner (HV) januar Den bygger på denne hovedrapporten, og kartene finnes bare i brosjyren. Den gir et bedre oversyn over problemstillingen og svarene som er funnet enn sammendraget her. Hovedteksten har også et Kapittel 2 Sammendrag av nytte-kostnadsanalysen, som er avgrenset til å sammendra og summere nytte-kostnadstabellene for de enkelte trafikkomponentene. Disse tabellene er heller tunge å lese. Leseren anbefales å begynne lesing av denne hovedrapporten med sammendraget som følger her, men det kan hoppes over for den som er kjent med brosjyren. Analysen viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt. Hva saken gjelder Prosjektet E134 Ekspressveien er beskrevet i denne utredningen, og dessuten illustrert med kart i brosjyren. Med utgangspunkt i at traseen over Haukelifjell er korteste vei mellom det meste av Østlandet og Vestlandet syd for Sognefjorden, foreslår HV tre store delprosjekter for å oppgradere traseene. Nettopp disse er valgt fordi de vil Oppheve barrierer ved dagens veier Gi stor trafikantnytte: kortere kjøretid, lavere kjøretøykostnader, mer ras- og ventersikker og komfortabel vei, og dermed trekke trafikk fra andre ruter Basert på punktene over gi grunnlag for å bompengefinansiere størstedelen av prosjektene. Delprosjektene (kap 1) De tre delprosjektene er Ny, flat trase i tunnel forbi Røldal, 23 km bygges, herav 21,5 km tunnel. 15 km innkorting Ny vei mellom Hjartdal og Grungedal i Telemark. 49 km vei bygges, herav 18 km i tunnel. Innkorting 43 km. Det bygges også en 8 km (3 km tunnel) arm fra Hjartdal mot Seljord. 4 km innkorting mot Seljord. Nye ferjeleier vest for dagens Jondal Tørvikbygd-samband. Overfart 2000 m, tid 8 minutter. Forutsatt frekvens 15 min. Veibygging/utbedring fra N-siden av Hardangerfjorden mot Bergen inkl. bru over Samnangerfjorden. 23 km vei, herav 7,5 km i tunnel og 1 bru på m. Samlet investering inkl. renter i anleggstiden 4,93 mrd kroner km ny veistrekning i alt. 7

8 Innkorting over Haukeli (for trafikk som kjører der i alle fall ) 58 km, og mye bedre vei. Innkorting for trafikk Oslo Bergen 81 km (men ferje 8 min overfart kommer til) Innkorting for trafikk Oslo Stavanger 112 km (men ferje 20 min overfart kommer til). Odda Bergen 30 km innkorting og bedre ferjesamband, Fusa bedre samband mot Bergen, øvre Telemark kortere vei også mot øst og delvis mot syd. Konsekvensanalyse (kap 3, 4) Haukeliveiens venners brosyre om prosjektet fra mai 2004 hadde fokus på trafikantenes opplevde bedrifts/privatøkonomiske nytte og hvordan dette kunne gi grunnlag for bompengefinansiering. Haukeliveiens venner har nå ønsket å få gjennomført en forenklet konsekvensanalyse som kunne dokumentere om prosjektet også er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Analysen skulle helt ut følge prinsippene som SVV bruker ved utarbeiding av nytte-kostnadsanalyser. Konsekvensanalysen skulle ikke dekke uttømmende de ikke prissatte elementene som også hører med i en komplett konsekvensanalyse. Det var ikke lagt opp til noen nyvurdering av trafikkgrunnlag i forhold til i brosjyren fra mai Mot slutten av arbeidet fikk vi imidlertid tilgang til nytt materiale for trafikkens opprinnelse og destinasjon over fjellovergangene. Dete ga grunnlag for revurdering og til dels betydelig reduksjon av trafikktallene. Her kan mer gjøres for å få sikrere konklusjoner. Resultater fra nyttekostnadsanalysen Analysen er gjennomført stegvis, ved å legge delprosjekter oppå hverandre, inntil totalprosjektet er nådd. Derved ser en om det er riktig eller ikke å ta neste skritt. En hovedbegrunnelse for Ekspressveien er at den vil bli fordelaktig for trafikk som nå kjører andre ruter og som derfor vil skifte til Ekspressveien. Den enkelte parsell gir derfor større nytte når også andre parseller langs ruten er på plass. Røldal og Telemark (kap 5) Delprosjektene Røldal og Telemark inkl. arm mot Seljord er først analysert hver for seg. Røldal ville kunne gi positiv samfunnsøkonomisk nytte også som selvstendig prosjekt. Beregningene viser en nettonytte/kostnadsbrøk på minst 0,17. (De store særskilte problemene som er omtalt nylig med for høye vogntog er ikke tallmessig med i analysen.) Med alle trafikkomponenter finner vi at utbygging av Telemark pluss Røldal har en nåverdi nytte på 5,8 mrd kroner og en nåverdi kostnad på 4,0 mrd kroner, m.a.o. nettonytte 1,8 milliarder kroner. Beregningen viser en nettonytte/kostnadsbrøk på hele 0,44. (alle nåverdiberegninger er utført med 8 % kalkulasjonsrente). Nytten som lokaltilknyttet trafikk i øvre Telemark vil få, er med i tallene. Anslått nåverdi er 91 mill kroner. Telemark står for nesten _ av veiinnkortingen med Røldal- og Telemarkparsellene. Det er bare med begge parsellene utbygd at en kan regne med betydelig overføring av trafikk og dermed trafikknytte. Nytten av hver parsell øker sterkt når de to parsellene bygges ut 8

9 parallelt. Kalkylen viser at ved evt å bygge ut Røldal alene, ville en gå glipp av en samfunnøkonomisk nettonytte på mellom 1,1 og 1,5 mrd kroner i nåverdi, sammenlignet med å bygge ut begge parsellene. Røldal- og Telemarkparsellene sammen står samfunnsøkonomisk godt på egne ben, dersom armen mot Bergen ikke skulle bli bygd ut. Nedenfor vises årsdøgnstrafikk med de enkelte trafikkomponentene over Vågsli, forutsatt at Røldal, Telemark og armen mot Bergen er bygd ut. ÅDT pr 2012 Trafikk som vil kjøre Haukeliveien i alle fall 1638 Oslo Stavanger-trafikk overført til E Oslo Bergen-trafikk overført til E Trafikk overført fra andre transportmidler 114 Nyskapt trafikk 258 Sum 3450 Trafikken blir 111 % høyere enn den ville vært uten at trafikk var blitt tilført fra andre ruter (88 % økning), eller det bedre veitilbudet ikke hadde overført trafikk fra andre transportmidler (bare passasjerer, fra jernbane og fly) og nyskapt trafikk (23 %). Det er beregnet at gjennomgangstrafikken i Telemark blir 235 % av nivå uten Ekspressveien. Analysen viser at en viss trafikkmengde Oslo Bergen, anslått til 329 ÅDT, trolig vil bli overført til Haukeliveien også uten at armen mot Bergen er bygd ut (men Jondalstunnelen forutsettes å være bygd). Arm mot Bergen (kap 6) Det skal investeres 1,69 mrd kr i en rekke utbedringer. Forutsatt at delprosjektene Røldal og Telemark også er gjennomført, viser nyttekostnadsanalysen at armen mot Bergen er samfunnsøkonomisk svært lønnsom. Nåverdi nytte blir 3,32 mrd kroner og nåverdi investering og drift 2,32 mrd kroner, så nettonytten er 1,0 mrd kroner. Beregningen viser en nettonytte/kostnadsbrøk på hele 0,43. Den lokaltilknyttete og lokale trafikken som kan benytte Ekspressveiens anlegg utgjør en meget stor del av nettonytten. Av den nyskapte trafikken står Fusa Bergen for 228 mill kr i nåverdi og 1300 ÅDT. Oppstillingen nedenfor viser bruttonytten knyttet til de enkelte trafikkomponentene, og deres trafikk målt i ÅDT. 9

10 Nåverdi bruttonytte, ÅDT pr 2012 mill kr Øst-vest-trafikk Oslo og Porsgrunn Bergen Odda/Hardanger S for Hardangerfjorden - Bergen Vestre del av Kvam, hele Fusa Bergen Overført fra andre trspmidler (ntonytte) Nyskapt trafikk (nettonytte) Sum Herav som krysser Hardangerfjorden 1531 Tallene over bygger på at Ekspressveien belastes hele investeringen. Kyststamveien tar sin del Av investeringen i armen mot Bergen ligger 1,14 mrd kroner i parseller nord for Eikelandsosen. Disse parsellene faller sammen med Kyststamveien ved et indre rutealternativ. Dersom Kyststamveien står for investering (og trafikkuavhengige vedlikeholdskostnader) nord for Eikelandsosen, kan Ekspressveien heller ikke godskrives den nytten som hører til Kyststamveiens andel. Vi finner at sum nytte av Ekspressveiens arm mot Bergen synker til 2,0 mrd kr, mens sum investering og drift synker til 0,8 mrd kr, slik at nettonytte øker, til 1,2 mrd kroner. Nettonytte/kostnadsbrøk blir hele 1,37. Den økte lønnsomheten av Ekspressveien er ett argument for denne traseen for Kyststamveien. Totalprosjektet (kap 7) Med alle delprosjektene gjennomført viser beregningene at det totale prosjektet får en sum nåverdi nytte på 8,88 mrd kroner, nåverdi investering og drift på 6,33 mrd kroner, og nåverdi nettonytte blir 2,55 mrd kroner. Nettonytte/kostnadsbrøk blir 0,39. (Den Oslo-Bergen-trafikken som kjørte over Haukeli med bare Røldal og Telemark utbygd er trukket fra i summeringen av Røldal- Telemark- og arm mot Bergen- parsellene. De to tabellene over summerer seg derfor ikke opp til totalen.) Haukeliveiens venner anser andre, stort sett høyere verdier på trafikanters tid og kjøretøyenes kostnader pr km mer realistiske enn de som er fastlagt for konsekvensanalyser. Med verdiene Haukeliveiens venner anser realistiske ville totalprosjektets nåverdi blitt 1,3 mrd kroner høyere. (kap 11) Miljøutslipp (kap 8) Kortere veier å kjøre, mindre forbruk ved passering særlig av Røldal og mindre drivstofforbruk til ferjer fører til at for eksisterende trafikk reduseres landets CO2-utslipp med tonn, tilsvarende en halv prosent av veitrafikkens CO2-utslipp. NOx-utslippene synker med 226 tonn. Førsteårsforrentning (kap 10) Nyttekostnadsanalysen skal også vise førsteårsforrentning. Den er en indikator på om et prosjekt er lønnsomt alt fra første dag, og sier derfor noe om prosjektet bør utsettes eller gjennomføres nå. Førsteårsforrentning er her: 10

11 Bare utbygging av Røldal og Telemark: 10,7 % Armen mot Bergen, der Ekspressveien står for hele investeringen 11,6 % Hele prosjektet, der Ekspressveien står for hele investeringen 10,5 %. Ekspressveiprosjektet består denne testen med meget god margin. Forholdet til andre veiprosjekter (kap 9) Beregningene forutsetter at ruten om Hemsedal er det representative alternativet til Ekspressveien for Bergen-Oslo-trafikk. Dersom Hardangerbrua skulle bli bygd, reduseres kjøretiden med 16 minutter i forhold til ruten om Hemsedal. Men Ekspressveien blir 36 minuter raskere enn over Hardangervidda med Hardangerbrua. Mens Hardangerbrua samfunnsøkonomisk er sterkt ulønnsom (nettonytte/kostnadsbrøk 0,55, før fradrag for tapt trafikk til Ekspressveien), er Ekspressveiens arm mot Bergen lønnsom med nettonytte/- kostnadsbrøk på +0,43. Hardangerbrua og armen mot Bergen er klart alternative prosjekter. Armen mot Seljord som er en del av Ekspressveiens Telemark-parsell, er nær identisk med ett alternativ i Gvammen-Århus-prosjektet på dagens E134 i øvre Telemark. Ekspressveien løser dermed det aller meste av oppgavene dette prosjektet var ment å dekke. Ikke prissatte konsekvenser (kap 12) Hovedvekten i denne forenklete konsekvensanalysen ligger på nyttekostnadsanslysen som det er redegjort for over. Det er ikke gjort særskilte undersøkelser av de mange tema som skal vurderes blant ikke prissatte konsekvenser. En har gått gjennom noen foreliggende utredninger og gjort noen egne vurderinger. Generelt er de nye traseene trolig svært lite i konflikt med menneskelig aktivitet, men kan noen steder komme i konflikt med natur og kulturminner. Transportkvaliteten øker sterkt. Turister som skal bese seg langs gammel trase må og kan velge gammel vei. Når det gjelder områdevirkninger, er Raulands potensiale for bl.a. turisme gjennom bedre veiforbindelse i flere retninger pekt på som interessant. Det blir et potensielt næringsareal mellom tunnelene i Røldal. Veien vil utvide Bergens arbeidsreiseomland sydover. Bussforbindelsene mellom øst og vest vil få sterkt redusert kjøretid og bedret kjørekomfort. Trolig vil gjennomgangsbusser ikke benytte dagens E134-trase mellom Grungedal og Hjartdal, noe som vil gi behov for nye lokale ruter/matebusser. Prosjektets egenfinansieringsevne (kap 13) Dette er ikke del av konsekvensanalysen. Investeringsbeløp i alt i Ekspressveiprosjektet er mill kroner inkl. renter i anleggstiden. Det har vært antatt at for at Ekspressveien skal bli akseptert av Staten, må prosjektet for en stor del kunne bompengefinansieres. Arbeidet med brosjyren fra mai 2004 viste fordelaktig egenfinansieringsevne. Forutsetningene er noe endret, med lavere overført trafikk, mens viktig lokal trafikk er trukket inn. Foreslått bompengestruktur er justert ved å tilpasse satsene til nytte og dermed betalingsevne på de enkelte relasjonene. 11

12 Med forutsetningssettetet som ligger til grunn, kommer en til brutto bompengeinntekter på 264 mill kroner første år. Etter fradrag av innkrevingskostnader med 9 mill kr er netto bompengeinntekter 255 mill kroner. Disse nettobompengene første driftsår kan betjene lån, avhengig av rente og nedbetalingstid, som vist i tabellen nedenfor. Om bompengeperioden strekkes til 15 år, kan lån på 3,42 mrd kr (5 % rente) eller 2,97 mrd kr (7 % rente) betjenes. Med 5 % rente utgjør dette 69 prosent av investeringsbeløpet 4,93 mrd kroner inkl. renter i anleggstiden. Med 7 % rente kan bompengene finansiere 60 prosent av investeringen. Lån som kan nedbetales med bompengeinntekter som 1. år er 255 mill kr Antall år nedbetaling Rentesats 5 % Rentesats 7 % 10 år mill kr mill kr 12 år mill kr mill kr 15 år mill kr mill kr En har alltid regnet med at Staten må dekke en andel av investeringsbehovet. Kilder som peker seg ut er: Røldalstunnellene inntil 1,2 mrd kroner Det er avsatt 300 mill kr til Gvammen Århus i Nasjonal transportplan 20 % generelt tilskudd til investert beløp ekskl. Røldalstilskudd Får Kyststamveien slik trase at den kan ta strekningen som er felles nord for Eikelandsosen, vil det utgjøre 1,1 mrd kroner. Det er også beregnet hvordan utbygging av delprosjekter kunne stå finansielt på egne ben. Utbygging av Røldal pluss Telemark, men ikke av armen mot Bergen, kan få vel så god egenfinansieringsevne som totalprosjektet. En eventuell utbygging av bare Røldal ville få vesentlig lavere egenfinansieringsevne enn totalprosjektet. 12

13 A Generell del oversyn over utredningen 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn - Hva saken gjelder Det handler om en felles hovedforbindelse mellom det aller meste av Østlandet og det meste av Vestlandet. Ruten over Haukelifjell med basis i E134, kalt Ekspressveien, kan gi kortest vei. På Vestlandsiden gjelder dette ikke bare Hardanger, Sunnhordland og Nord-Rogaland, som har Haukeliveien som forbindelse mot Østlandet i dag. Med investeringer i en bedre og kortere vei vil forbindelsen betjene nesten hele Hordaland for øvrig land nord for Hardangerfjorden og syd for Sognefjorden. Det vil også gjelde det meste av det øvrige Rogaland, til et godt stykke syd for Stavanger. På Østlandet vil veien gi best forbindelse til de samme delene av Vestlandet, fra Telemark i syd 1 til nord for Oslo, omtrent til Mjøsa,og østenfor, samt veier mot Gøteborg og Stockholm. Haukeliveiens venner 2 er en gruppe enkeltpersoner som arbeider for å oppnå forståelse for at landet bør satse på Haukeliveien som hovedforbindelse mellom øst og vest. For at Haukeliveien skal kunne innta denne rollen, trengs innkortinger og standardhevinger. I brosjyren Ekspressveien E134 over Haukeli 3, utgitt i mai 2004 (2. opplag juni) la gruppen fram et investeringsprosjekt i tre hoveddeler. Prosjektet vil gi så stor innkorting i kilometre og kjøretid, samt bedre kjøreforhold, at det vil etablere Haukeliveien som hovedforbindelse øst vest. Totalprosjektet skal i alt investere 4,55. mrd kroner i de ulike parsellene. Utredningen våren 2004 viste en årlig trafikantnytte på 708 mill kroner første driftsår (antatt 2012). Prosjektet syntes svært fordelaktig for brukerne av yrkes- og privattransport. Beregninger viste at det kan være mulig å bompengefinansiere det meste av investeringen. Brosjyren fikk positiv og interessert respons. For å bringe saken videre framover har gruppen nå ønsket å få gjennomført en konsekvensanalyse (KA) av prosjektet for å dokumentere om prosjektet også samfunnsøkonomisk er lønnsomt. Del B av dette dokumentet inneholder denne konsekvensanalysen. Som Del C drøfter dette dokumentet mer inngående enn i mai-brosjyren hvordan prosjektet kan finansieres med hovedvekt på bompengemidler. For Haukeliveiens venner er ikke bom- 1 Grenlandsområdet vil ikke ha mye å vinne ved å bruke veien mot Stavanger 2 Haukeliveiens venner er registrert i Brønnøysundregistrene som forening, foretaksnr Styret består av Erik Heirung (leder), Kaare Hartmann, Johannes Sørli (daglig leder) 3 Haukeliveiens venner (2004). Brosjyren støttet seg på et Bakgrunnsdokument, (Knudsen (2004)) 13

14 pengefinansiering noe mål, men en har antatt at en betydelig grad av bompengefinansiering blir nødvendig for å oppnå at prosjektet blir akseptert av Staten. 1.2 Investeringstiltakene Fullt gjennomført består prosjektet av disse tiltakene: E134 Haukeliveien forkortes i Telemark mellom Grungedal og Hjartdal, og ved Røldal. Nye ferjeleier bygges ved Torsnes og Ljonestangen vest for Jondal Tørvikbygd. Det gjøres store forbedringer i veiforbindelsen fra nordsiden av Hardangerfjorden mot Bergen, til Kalandseid syd for Bergen. Omleggingen i Røldal 38 km gammel vei går ut som E134, inkludert 14,5 km trange tunneler og 23,5 km bratt og svingete vei, dels gjennom bebygde områder. Dette blir erstattet av 23 km ny flat vei. Herav 21,5 km tunnel etter dagens krav. Maksimal stigning 2,7 %. Innkorting 15 km. Reduserte høgdemeter 550. Kostnad 1,15 mrd. kr. Omleggingen Grungedal-Hjartdal 92 km gammel vei med mye bakker opp og ned, med tettsteder og spesielt mye randbebyggelse, går ut som E134. Dette blir erstattet av 49 km ny vei med lite stigning og kurver. Herav 18 km tunnel fordelt på 6 tunneler. Innkorting 43 km. Reduserte høgdemeter 300. Kostnad 1,5 mrd.kr. Arm mot Seljord Det bygges en arm fra Hjartdal mot Seljord, 3 km tunnel og 5 km vei, for å gi trafikk fra Grenland god tilknytning til Ekspressveien. Dette løser samtidig problemet med Nutheimkleivene også for lokal trafikk, og er nær identisk med ett alternativ i Gvammen-Århusprosjektet. Kostnad 0,25 mrd kr. Omleggingene omtalt over gir en samlet innkorting for gjennomgangstrafikken på E134 med 58 km og en reduksjon i høgdemeter med 880 m. Av 72 km ny vei er 39,8 km i tunnel. Høyeste punkt på strekningen reduseres fra til meter. Laveste fjellovergang Østlandet Vestlandet i dag er Filefjell med meter. Armen mot Seljord gir 4 km innkorting for lokaltrafikk. Forbedringene gir antatt tidsgevinst til/fra Oslo med 1 time 27 minutter for tunge biler og 1 time 8 minutter for lette biler. Til/fra Grenland blir tidsgevinsten for vogntog 59 minutter og for lette biler 44 minutter. Forbedringene gir sterk forbedring av kjøreforholdene om vinteren og stor trafikksikkerhetsgevinst. Lokal trafikk mellom Seljord og østenfor sparer 10 minutter. Omlegginger mellom Odda og Bergen Ruten bruker Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen, som forutsettes å være bygd. Vest for dagens ferjesamband Jondal Tørvikbygd anlegges nye ferjeleier på Torsnes og 14

15 Ljonestangen. Den nye overfarten blir på bare ca meter. (Tidsforbruk for overfarten 8 min. Ferjefrekvens forutsettes å være 15 min.) Betydelige omlegginger videre mot Bergen, i form av 17,5 km ny vei, 7,5 km tunnel, 1 bru på m, samt opprusting av veistrekninger: Eksisterende vei mellom Ljonestangen og Bru i Strandebarm rustes opp. Fra Bru slås tunnel til Hålandsdalen. Herfra bygges ny vei til eksisterende vei av bra standard mot Holmefjord. Fra Holmefjord til Samnøy følges eksisterende vei, men en del utbedring trengs. Herfra til brofestet 2 km ny vei som tilpasses fremtidig bro over Ådlandsfjorden. Bro over Hovdasundet i Samnangerfjorden får et fritt spenn på 800 m og total lengde ca m til Rødstein i Os kommune. Dagens ferjesamband Hatvik - Venjaneset blir overflødig. Videre vestover 7,5 km ny vei til E39 ved Kalandseid. Veilengden Ljonestangen Kalandseid blir 54 km, Ljonestangen Bergen 73 km. Med denne omleggingen forsvinner 450 høgdemeter i forhold til nåværende vei om Kvanndal og Kvamskogen. Kostnad 1,69 milliarder kroner. For kostnadsoverslag for parsellene, se vedlegg 1.1. Med omleggingene blir veiavstand mellom Odda og Bergen 66 km kortere enn i dag (om Utne-Kvanndal og Kvamskogen), og ferjetid inkl. ventetid blir ca 20 min kortere. Sammenlignet med en situasjon der trafikk Odda Bergen alt kjører Jondalstunnelen ferje Jondal-Tørvikbygd Norheimsund Kvamskogen, gir tiltakene en innkorting av veistrekningen på 30 km og ca 20 min kortere ferjetid. Veiavstand Bergen Oslo blir 401 km pluss kort ferje, mot i dag 502 km langs mest brukte vei (Hemsedal), 482 km når prosjektet Sokna-Ørgenvika er gjennomført. Når en del andre tiltak utenom dette prosjektet er gjennomført, bru over Ådlandsfjorden og parsell forbi Notodden, kan veiavstand Oslo Bergen bli 390 km. En kan også tenke seg framtidig bru over Hardangerfjorden ved det nye ferjeleiet. Problemer med dagens Røldalstunneler Det er store problemer med tunnelanleggene i Røldal-området. De er for det meste er fra begynnelsen av 1960-årene og blant våre aller eldste anlegg med lengre tunneler. Anleggene har store sikkerhetsmessige svakheter bl.a. knyttet til brannfare. Tunneltverrsnittet er så begrenset at dagens tungtrafikk pga høyden må kjøre inn mot midten av veien. Slik sentrert kjøring er ikke lovlig. SVV har i den senere tid skjerpet kontroll og konstatert at slik kjøring foregår i betydelig grad. En vurdering utarbeidet i SVV 4 konkluderer at det før eller siden må foretas ombygginger, eller nybygging av disse tunnelene og rassikringene. Nye tunneler vil koste 1,2 mrd kroner. Opprusting av anleggene til dagens krav er anslått til 1,1 mrd kroner. Opprusting forutsetter imidlertid hel eller delvis stenging av tunnelene i anleggsperioden. Samfunnskostnadene ved stengt vei er ikke med i investeringstallet for opprusting. Nyanlegg synes derfor som eneste realistiske tiltak. SVVs anslag på investeringsbeløp for nyanlegg havner på det samme som vår anleggskostnad for nye tunneler. Begge forslag vil gi E134 vesentlig bedre trasé forbi Røldal enn i dag. Som vi skal ta opp i Del C, peker det seg ut at Statens økonomiske bidrag til prosjektet Haukeliveien særlig knyttes til Røldalstunnelene som Staten før eller siden må få oppgradert i alle fall. 4 Strekningsvis oppgradering av stamvegtunneler på E134 Vågslid Seljestad, Rapport fra en arbeidsgruppe i SVV, høsten

16 1.3 Opplegg av dette dokumentet Del B av dette dokumentet er forenklet konsekvensanalyse. Del C er en drøfting av prosjektets evne til egenfinansiering ved hjelp av bompenger, samt hvor Staten bør komme inn med midler Nytte-kostnadsanalyse Konsekvensanalyse Konsekvensutredning. Forholdet til Trafikantnytteanalysen Det er et krav til veiprosjekter at det utarbeides konsekvensanalyse - KA. Konsekvensanalysen her er gjennomført etter prinsippene som Statens vegvesen (SVV) benytter, i det alt vesentlige beskrevet i SVVs Håndbok 140 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen (1995)) (se også avsnitt 3.2). Analysen er forenklet: Det har ikke vært anledning til å gjennomføre trafikkanalyser som ville vært ønskelige, det blir i liten grad blir anledning til å gå inn på ikke talfestete og ikke prissatte konsekvenser, og SVVs beregningsopplegg (EFFEKT) følges ikke i alle detaljer. Analysen kan betegnes overordnet fordi den griper over mange enkeltprosjekter, dekker flelre fylker og SVV-regioner, og impliserer strategiske beslutninger for veipolitikken i Sør- Norge. Nye veier og veiforbedringer utenom i bystrøk foretas mest for å bedre framkommelighet og delvis for å redusere ulykkesrisiko. Disse virkningene, sammen med anleggs- og driftskostnadene, analyseres i nytte-kostnadsanalysen, som derfor er sentral i SVVs opplegg for konsekvensanalyser. Dette dokumentet legger hovedvekt på nytte-kostnadsanalysen. For veiprosjekter av et visst omfang kreves også Konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven. Rammen for slik utredning fastlegges for det enkelte tilfelle og vil favne noe videre enn konsekvensanalysen. Men konsekvensanalysen er alltid en svært viktig del av konsekvensutredningen. Dette dokumentet er ikke en konsekvensutredning. I Del B er således vekten lagt på kjernen i konsekvensanalysen. Tilleggsaspektene som det eventuelt vil bli krav om å belyse i en konsekvensutredning berøres ikke. Vår analyse var ment å skulle bygge på trafikk- og investeringstall fra den trafikantbaserte analysen (TA), med enkelte modifikasjoner. I løpet av arbeidet fikk vi ny informasjon som har ført til at flere relasjoner har fått andre (lavere) trafikktall. For andre inndata som SVVs konsekvensanalysemetode krever, brukes SVVs inndata, om nødvendig supplert Ekspressvei når? En har for beregningsformål valgt 2012 som et år da det kunne være realistisk at hele prosjektet er gjennomført og trafikken kan settes på. (Rasjonell anleggsperiode kan være tre år. Parsellene bør kunne bygges ut parallelt. Men politisk aksept og planprosess tar lang tid.) Det er kanskje mulig og hensiktsmessig for planlegging, for overensstemmelse med andre veiprosjekter og for finansiering, at utbyggingen skjer i et par steg. Analysen vil også se på dette. 16

17 1.3.3 Komplementære veier En stor del av nytten av Ekspressveien som hovedåre ligger i reduserte kostnader for trafikk som vil bli overført fra andre ruter. Bortsett fra på fjellovergangene utgjør langdistanse gjennomgangstrafikk en mindre del av trafikken på riks- og stamveiene. I noenlunde bebygde strøk er trafikk med lokal tilknytning tallmessig viktigere. Haukeliveien vil derfor på ingen måte tømme de andre veiene for trafikk. Både for de øvrige delene av E134 og veiarmen mot Bergen og for rutene Ekspressveien trekker trafikk fra, forutsettes generelt at veiene i prosjektperioden er som i dag. Dette er også vanlig i andre konsekvensanalyser. I virkeligheten vil det over så lang tid utvilsomt bli gjort oppgraderinger og omlegginger både langs Ekspressvei-rutene og langs de andre veiene, uten at vi har oversikt over dette i dag. Kanskje vil slike oppgraderinger bli noenlunde jevnt fordelt mellom veiene. Vi har tatt hensyn til disse endringene utenom prosjektet: Ferjesambandet Mortavika Arsvågen får fra 2007 kortere overfartstid og økt frekvens. Det er tatt hensyn til innkortingen ved Lyngdal på E39 som er gjennomført. Rullestadjuvet på E134 vil være utbedret i løpet av Vi forutsetter at Jondalstunnelen er i drift innen Ekspressveien er i drift. Beregningene bygger på at Sokna Ørgenvika er gjennomført innen Ekspressveien er i drift. Prosjektet forkorter Rv7 med ca 20 km (dette får ikke virkning for trafikk fra Drammen/Hokksund mot Hallingdal). Vi regner med at ny trase for passering av Kongsberg til Saggrenda er på plass innen Ekspressveien er i drift. I forhold til trafikkdataene pr 2003 som vi bruker som utgangspunkt, bygger vi ikke inn trafikkavvising som følge av nye bompengeanlegg på andre veier. Bompenger er normalt ikke høyere enn en andel av den økonomiske fordelen prosjektet de medfinansierer gir trafikken. Forutsatt at bompenger ikke innkreves i forkant, blir det da ikke grunn til å regne med trafikkavvisning som følge av bompengeprosjekt Andre utbedringsbehov langs Ekspressveirutene Ekspressveiprosjektet er nødvendigvis avgrenset mht investeringsomfang. Forslagene i prosjektet er valgt ut med henblikk på sterk avstandsreduksjon og fjerning av barrierer. Bare slik blir en høy andel bompengefinansiering mulig. Ekspressveiprosjektets utbyggingstiltak vil skje til vegnormalstandard, og vil føre trafikk over fra veier med lavere standard. Men også en stor del av øvrige strekninger langs Ekspressveiens traseer har ikke tilfredsstillende standard, en skjebne de riktignok deler med andre stamveier. Oversikt over dette finnes i de ulike stamvegutredningene. For to tettstedpasseringer langs Ekspressveien, Notodden og Odda, framheves særlig sterke behov for omlegging av veien. Det er videre sterkt ønske om bedre vei over Meheia mellom Kongsberg og Notodden. Disse behovene forsterkes når Ekspressveien fører til økt trafikk. 17

18 Det økte trafikkgrunnlaget bør gjøre det lettere å få utbedringene gjennomført. Dersom disse oppgraderingene skjer med delvis bompengefinansiering, utgjør ikke det noe problem for Ekspressveiprosjektet, så lenge bompengene bare utgjør en andel av nytten trafikken har av oppgraderingene og ikke forhåndsoppkreving. Det vil tvert om styrke Ekspressveien som forbindelse mellom østland og vestland Overlappende prosjekter Tre betydelige, mulige prosjekter griper direkte inn i forutsetningene for Ekspressveien: Gvammen Århus langs dagens E134 i Telemark skal utbedre en meget vanskelig strekning og gi noe innkorting, for både lokaltilknyttet og gjennomgangstrafikk. Konsekvensutredning ble gjennomført i 1999 (Statens vegvesen Telemark (1999b)). For å kunne betjene trafikken til/fra Grenland, er Ekspressveien avhengig av at prosjektet gjennomføres, tilnærmet som ett av de alternativ SVV utredet, Alternativ 5. En forenklet variant av dette alternativet er derfor tatt med i Ekspressveiens anleggsbudsjett. Dette omtales senere i avsnitt og 9.1. Investeringsmessig mer enn halvparten av Ekspressveiens arm mot Bergen faller sammen med en mulig fellsstrekning med Kyststamveien, betegnet Alt 1 i forstudie fra år (SVV (2000)). Forening av kreftene vil kunne vise betydelige fordeler. Konsekvenser av dette for Ekspressveiens samfunnsøkonomiske lønnsomhet og eget kapitalbehov behandles i avsnitt 6.6. Ved sammenligning med alternative ruter på relasjonen Oslo Bergen bruker vi dagens mest brukte rute, via Hemsedal, som representativ for alternativene til Ekspressveien. Dersom Hardangerbrua blir bygd, kan alternativ rute for den del av trafikken som velger å kjøre over Hardangervidda bli ca 16 minutter raskere enn via Hemsedal. Det ville svekke attraktiviteten av Ekspressveien for denne trafikken litt, selv om Ekspressveien vil være en drøy halv time raskere (inklusive ferjetid) enn ruten over Hardangervidda med Hardangerbrua. Med Ekspressveien bygd ville på den annen side svært mye av nytten av Hardangerbrua, og formodentlig begrunnelsen for den, falle bort. Ekspressveien og Hardangerbrua er derfor klart alternative. Dette blir drøftet i avsnitt

19 2 SAMMENDRAG AV NYTTE-KOSTNADSANALYSEN 2.1 Generelt Her presenterer vi hovedresultat av nytte-kostnadsanalysen etter SVVs prinsipper og med 8 % kalkulasjonsrente. Alle beløp er nåverdier i millioner 2004-kroner. Haukeliveiens venner har lagt til grunn at hele Ekspressveiprosjektet bør gjennomføres. Men for at det skal være mulig å vurdere hvilke sammensetninger av prosjektet som kan være aktuelle, har vi delt det samlete prosjektet opp i parseller og belyst dem hver for seg. Vi ser først på utbygging langs E134: Røldal og Telemark. Deretter ser vi på konsekvensene av at Ekspressveien også bygger ut armen mot Bergen helt for egen regning. Situasjonen dersom en andel av armen mot Bergen tas hånd om mht investering og drift av Kyststamveien er ikke med i sammendragskapitlet, men er beskrevet i 6.6. Andre resultater enn nåverdi nytte og kostnader er ikke med i dette sammendraget, heller ikke ikke prissatte konsekvenser (kap 12). 2.2 Utbygging av Røldal og Telemark Tabell 2.1a viser nytte og kostnader ved utbygging av Røldal og Telemark. De to kolonnene til venstre har investeringene med. Trafikken som er hensyntatt i disse kolonnene er bare den som benytter Haukeliveien i alle fall, dvs trafikk Oslo Haugesund, Porsgrunn Haugesund, Porsgrunn Bergen, samt trafikk mellom Rv9 (Setesdal) og Vestlandet, som bare utnytter Røldalparsellen. Et kanskje overraskende trekk er at det med bare i alle fall -trafikken kunne forsvares samfunnsøkonomisk å bygge ut Røldal isolert, se kolonne a. Netto nytte av Røldalutbygging med dette trafikkgrunnlaget er 265 mill kroner, og nettonytte/kostnadsbrøken er 0,17. Vi har med i beregningene de store mer-kostnader som i dag særlig tungtrafikken har ved passering av Røldal. Men vi har ikke tallfestet i beregningene de betydelige samfunnsmessige ulempene ved at dagens vogntog til dels har kjørt ulovlig og farlig pga tunnelenes dimensjoner, og at brannsikringen ikke oppfyller tidens krav. Samfunnsmessig nytte av Røldalutbygging er derfor større enn tallene viser. Av 58 km innkorting står Røldal for 15 km, Telemark for 43 km. Når Røldal i beregningene så langt kommer ut med like stor brutto nytte som Telemark, er det fordi Røldalsparsellen fjerner de store ulemper som den trafikken har som kjører over Haukeli i alle fall. For annen trafikk blir nytten av innkortingen i Telemark langt viktigere enn utbyggingen av Røldal. Kolonne c viser anslått nettonytte knyttet til trafikk som blir overført fra andre transportmidler og nyskapt trafikk, ved at Røldal pluss Telemark er bygd ut. Øvre Telemark (her fire kommuner Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje) som dagens E134 går gjennom, får betydelige fordeler av veien også for lokaltilknyttet trafikk. Delvis skjer det gjennom den variant av Gvammen-Århus -prosjektet som er inkludert i Ekspressvei- 19

20 prosjektet, delvis ved at trafikk til og fra området benytter seg av Ekspressveiens Telemarkparsell. Den lokale nytteverdien er tallfestet til en nåverdi på 109 mill kroner, se kolonne d. Det er vesentlig kommunene Seljord og Vinje som får nytte av Ekspressveien. Bygda Rauland er kanskje området som vinner mest. Vi har ennå ikke trukket inn veitrafikk som blir overført fra andre ruter. Men kolonne d viser at med nettonytten av trafikk overført fra andre transportmidler og nyskapt trafikk, samt nytten for kommunene i øvre Telemark, blir det akkurat samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge ut Røldal pluss Telemark, nåverdi nettonytte er 91,3 mill kroner og dette gir en nettonytte/kostnadsbrøk på 0,02. Beregningene bygger på at Røldalutbyggingen sammen med utbedringen av Rullestadjuvet fjerner en barriere for at Stavanger Oslo-trafikk skal begynne å bruke Haukeliveien. Nåverdi nettonytte for det antatte volumet tilført trafikk (770 ÅDT pr 2012) er mill kroner, se kolonne e. Tabellen viser at når Stavangertrafikken tas med, blir utbyggingen av de to parsellene samfunnsøkonomisk lønnsom med svært god margin, nettonytte/kostnadsbrøken er 0,38. Telemarkparsellen sparer lette biler for 46 minutter (ved kjøring mot Oslo). Dett er like mye som hele beregningsmessig (slik SVVs EFFEKT gjør det, ikke faktisk) tidsgevinst som lett bil i Stavangertrafikken får av å velge Haukeliveien framfor E39-E18. Det illustrerer at for denne trafikken ville utbygging av bare Røldal ikke gi grunnlag for mye bompenger. Det kan tenkes at noe Stavanger-trafikk vil benytte E134 når Rullestadjuvet er utbedret (og Rogfast evt. er bygd) også uten utbygging av Røldal- og Telemark-parsellene. Slik trafikk vil ha større nytte av utbyggingen pr kjøretøy enn vi har forutsatt for Stavangertrafikken. Dette er belyst i tabell 5.7, men ikke hensyntatt i tabell 2.1a. Om alle Stavanger-trafikk skulle vært av denne typen, ville nettonytten økt med 573 mill kroner. Vi tror omtrent halvparten av Oslo Bergen-trafikken som utbygging av armen mot Bergen antas å overføre til E134, vil finne at Røldals- og Telemarkparsellene alene gjør det tilstrekkelig fordelaktig å bruke E134 mot Bergen. Denne trafikken vil kjøre Folgefonn- og Jondalstunnelene og bruke ferje fra Jondal. Nytten av denne trafkiken er vist i kolonne f. Fordel pr kjøretøy blir selvsagt mindre enn om armen mot Bergen hadde vært utbygd. Vi kan konkludere, se kolonne g, at Ekspressveien med parsellene Røldal og Telemark er samfunnsøkonomisk svært lønnsom, med en samlet nettonytte på mill kroner og en nettonytte/kostnadsbrøk på 0,44. Tilføyelser til denne konklusjonen: 1) de store samfunnsmessige ulempene med Røldalstunnelene slik de er i dag er ikke fullt reflektert inn i tallene 2) anslaget på trafikk og nytte på relasjonen Oslo Bergen uten armen mot Bergen anser vi særlig usikker (begge veier) 2.3 Utbygging av hele armen mot Bergen for Ekspressveiens regning Armen mot Bergen behandles som en differansinvestering. 20

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer