E134 HAUKELI E134 KNYTTER NORGE SAMMEN SØR-VEST SØR-ØST POTENSIAL - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO OSLO OSLO - BERGEN KORTESTE VEI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E134 HAUKELI E134 KNYTTER NORGE SAMMEN SØR-VEST SØR-ØST POTENSIAL - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO OSLO OSLO - BERGEN KORTESTE VEI"

Transkript

1 Sverige BERGEN E134 HAUKELI KNYTTER NORGE SAMMEN VEST ØST SØR-VEST SØR-ØST - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO E134 DRAMMEN OSLO POTENSIAL HAUGESUND OSLO - BERGEN KORTESTE VEI STAVANGER GRENLAND 100% VINTERSIKKER MOTORVEISTANDARD E39 E18 KRISTIANSAND

2 Å REISE VEST - ØST Sør-Norge har i dag fem hovedruter mellom Vest og Øst fire fjelloverganger og veien langs Sørlandskysten. Bergensbanen har en tilsvarende rute som Rv7 over Hardangervidda. E134 over Haukeli er den sørligste fjellovergangen, og knytter seg via tilstøtende veier til de mest folkerike områdene på Vestlandet og Østlandet. BERGEN Rv52 Hemsedal Rv7 Hardangervidda E16 Filefjell E134 er i dag fjellovergangen med dårligst veistandard men potensialet for utbedring og kortere reisetid er stort. Rapporten Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 (utarbeidet av Multiconsults Analyse & Strategi, 2014) analyserer nytteverdien av en betydelig oppgradering av fjellovergangen på Haukelifjell, med og uten ny fergefri forbindelse Bergen Odda. Konklusjonen er entydig: En slik oppgradering vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. HAUGESUND STAVANGER E134 Haukeli LARVIK OSLO KOLLEKTIVREISE VEST-ØST Ekspressbussen Oslo Bergen/Haugesund går over Haukeli og er et viktig kollektivtilbud. Tog er i dag ikke et alternativ langs strekningen som ekspressbussen betjener. E39 E18 KRISTIANSAND

3 RUTEVALG OG AVSTANDER POTENSIAL E134 er i dag den naturlige transportåren mellom Haugalandet/Sunnhordaland og Oslo/Sør-Østlandet, og mellom Bergensregionen og Sør-Østlandet. Bilister fra Bergen eller Stavanger velger andre alternativer enn E134, selv om traseen er like kort eller kortere. Årsaken er at E134 i dag har dårlig veistandard, smale svingete veier, mye stigning og fergeforbindelser. Dessuten kan fjellovergangen på Haukeli være problematisk vintertid. Med oppgraderinger og fergefri fjordkrysning vil E134 bli et reelt alternativ fra Oslo til Bergen og Stavanger. E134 E134 E39/E18 nordlige overganger HAUGESUND - OSLO / LARVIK 454km 635km / 393km 502km BERGEN - LARVIK 430km 567km 579km 621km STAVANGER - LARVIK / OSLO 451km 420km / 495km 552km BERGEN - OSLO 464km 476km 518km 478km Ved utbedring av Haukelifjell, og fergefri fjordkrysning anslår Multiconsult at 40 % av godstrafikken mellom Oslo og Bergen vil bli overført til E134. Informasjon om rutevalg er basert på data fra tellepunkter og dybdeintervjuer med profesjonelle transportører. Estimatene er basert på godstrafikk sommertid, men illustrerer dagens foretrukne reiseruter. Reisemønster for persontrafikk kan avvike noe fra dette. FORBEDRET E km

4 AKTUELLE PROSJEKTER SOGN BERGEN 2a Voss SELJESTAD VÅGSLI - Vintersikker vei over Haukeli BERGEN JONDAL + ODDA E134 - Fergefri forbindelse og utbedret vei NY KRYSNING OSLOFJORDEN - til Sverige og kontinentet utenom Oslo Osøyro Jondal 2b Odda BAKKA SOLHEIM GVAMMEN KONGSBERG ÅMOT VINJESVINGEN ROGFAST 8 KOMMENDE PROSJEKTER ÅRHUS GVAMMEN KONGSBERG RYFAST 2019 Stord Seljestad Etne 4 Røldal 1 Vågsli Rjukan DRAMMEN OSLO HAUGESUND Hovden Åmot Kongsberg Notodden 9 3 alt Seljord Tønsberg Skien 3 alt2 SVERIGE Moss Sarpsborg Fredrikstad KRISTIANSAND STAVANGER Porsgrunn Larvik

5 VINTERSIKKER VEI OVER HAUKELI SELJESTAD VÅGSLI Dagens trasé over Haukeli er preget av mye stigninger, svinger og betydelig vinterproblematikk. Gevinsten av en utbedring av strekningen er betydelig! Hovedstrekningen som skal utbedres er mellom Seljestad i Odda kommune og Vågsli i Vinje kommune. Byggestart er siste seksårs periode av gjeldende NTP (dvs mellom 2018 og 2023). Fordelene vil være: ØKT VINTERREGULARITET Redusert kolonnekjøring og stenging som gir større forutsigbarhet vintertid. Dette er spesielt viktig der E134 er hovedfartsåre. Alternative ruter er vesentlig lengre. NYTTE- og KOSTNADSVURDERING Rapporten Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 (utarbeidet av Multiconsults Analyse & Strategi, 2014) analyserer nytteverdien av en betydelig oppgradering av fjellovergangen på Haukelifjell, med og uten ny fergefri forbindelse Bergen Odda. Rapporten legger til grunn en kalkulasjonsrente på 4 %. Konklusjonen er entydig: En slik oppgradering vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. REDUKSJON I STIGNING Kortere avstand og lavere stigning reduserer drivstofforbruket, noe som er spesielt viktig for godstrafikken og gunstig både for økonomi og miljø.

6 VINTERSIKKER VEI OVER HAUKELI SELJESTAD VÅGSLI Høydeprofil Seljestad - Piparsteinen. Gjennomsnittlig stigning reduserers fra 4% til 1% Over: Høydeprofil ved Røldal - ny og gammel veg. Til venstre: Kart over dagens trasevalg, med ny trase tegnet inn etter skisse fra Multiconsult Bergen. DAGENS PLAN: 2/3 ØKT VINTERSIKKERHET Planen baseres på to nye lange tunneler: Seljestad Liamyrane og Liamyrane Piparsteinen, samt to kortere tunneler: bak Haukeliseter og ny Vågslitunnel. Prosjektet inkluderer utbedring av veibanen mellom tunnelene. Kolonnekjøring og vinterstengning reduseres med ca to-tredjedeler. ALTERNATIV TRASE: 100% VINTERSIKKER Dersom strekningen Liamyrane Vågsli legges sammenhengende i tunnel og overbygg, blir E134 over Haukeli 100 % vintersikker. En 100 % vintersikker vei med forbedret kurvatur vil tiltrekke seg trafikk fra andre Øst Vest traseer. Multiconsult Analyse & Strategi indikerer at anslaget på én milliard kroner i økt samfunnsnytte er konservativt, da en slik trafikkoverføring er utelatt fra beregningene. Anslag i 2014-kr med 4% kalkulasjonsrente: Samlet samfunnsnytte 5,82 mrd Utbyggingskostnader 5,78 mrd - 12 km Anslag i 2014-kr med 4% kalkulasjonsrente: - 14 km Samlet samfunnsnytte 6,82 mrd Utbyggingskostnader 6,88 mrd - 25 min - 30 min Tallene er hentet fra Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnads vurdering av utbyggingstiltak på E134, og Alternativ trasé for E prosent vintersikker, Analyse&Strategi, 2014

7 FERGEFRITT BERGEN JONDAL/ODDA EFFEKT AV HORDALANDSDIAGONALEN KORTESTE VEI OSLO BERGEN MAKSIMAL NYTTEVERDI AV JONDALSTUNNELEN OG FOLGEFONNTUNNELEN FORBEDRET TRAFIKKMØNSTER flere fra Bergen vil velge E134 KOBLING TIL FORBEDRET E39 BETYDELIG BEDRE VEISTANDARD REDUKSJON I STIGNING FERJEFRI FJORDKRYSSING En ny, fergefri trasé mellom Bergen og Jondal vil bi en betydelig nedkorting av reisetiden mellom Bergen og Østlandet over Haukeli. Det foreligger ikke konkrete planer om hvor en forbedret trasé mellom Bergen og Jondal/ Odda skal gå. En fergefri trasé med ny bro i nærheten av Jondal kan ha kraftig innvirkning på reisemønster mellom Vest til Øst. Konseptet er derfor interessant for å vurdere det fremtidige potensialet for E134. Kilde: Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134, Multiconsults Analyse & Strategi, km - 1t15min I DAG Fergefritt Anslagsvis 40% av godstrafikken og 20% av persontrafikken overføres til E134 Haukeli fra nordlige fjelloverganger. Illustrasjon av mulig trasé om Fusa, med kobling til nye E39 sør for Bergen. Kilde: Multiconsult - Analyse & Strategi AS

8 KONKLUSJON NYTTE- OG KOSTNADSVURDERING Det er utviklet to hovedscenarier der samfunnsnytten av å bygge ut ny trasé mellom Seljestad og Vågsli er analysert, med og uten fergefri forbindelse mellom Odda og Bergen. Alternativet som forutsetter utbygging av en fergefri forbindelse er videre utviklet i tre scenarier for volumskifte fra de nordlige traseene til E134 (Høy Mellom Lav). Analysen viser at utbyggingen er lønnsom om man legger en kalkulasjonsrente på 4 % til grunn. Dersom man bygger ut en høystandard fergefri forbindelse mellom Jondalstunnelen og Bergen, vil det kunne føre til en vesentlig økning i trafikkgrunnlaget. Inntil 40 % av gods og nesten 20 % av persontrafikken over de nordlige fjellovergangene kan velge å kjøre E134 over Haukeli. E134 over Haukeli har potensial til å bli den korteste og raskeste vegen mellom Bergen og Oslo. Det finnes flere større innkortingsmuligheter på E134, blant annet en alternativ trasé gjennom Øvre Telemark. Utformingen av Haukeliprosjektet og grad av vintersikkerhet har også stor positiv innvirkning. En fergefri forbindelse Jondal Bergen vil medføre en betydelig reduksjon av reisetiden mellom Bergen og Østlandet via E134. Også en vesentlig andel av trafikk fra Stavanger kan flyttes over fra E39/ E18, men dette fordrer betydelige investeringer på E134 og eventuelt Rv13. Kilde: Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 rapport utarbeidet av Multiconsults Analyse & Strategi på oppdrag fra Haukelivegen AS, juni 2014.

9 PROSJEKTOVERSIKT PÅGÅENDE PROSJEKTER Skjoldavik-Solheim 2015 Stordalen 2015 Grungedal-Haukeli 2015 Seljord-Åmot 2017 Gvammen-Århus 2018 Kongsberg 2019 Totalsum ca 7,5 mrd.kr. Ca 60 km ny veg PROSJEKTER UNDER PLANLEGGING Kongsberg-Gvammen KVU/KS1 -SVV analyserer nå videre grep Åmot-Vinjesvingen. Planprogram - Trenger finansiering til reg.plan. Haukelifjell. Venter på avklaring reg.plan - Standardvalg. Riksantikvaren. Bakka(Etne)- Solheim. KD-plan m/ku - Planprogramklart for kommunal behandling. Ferdig KD-plan m KU høst km 20km 54km 36km Totalt ca 170km veg under planlegging INNKORTINGSPOTENSIALE EKSISTERENDE PLANER 35 km BERGEN - JONDAL 25 km ØVRE TELEMARK 30 km = POTENSIALE BERGEN-OSLO 390km i dag: 480km

10 GEVINSTEN ER STOR - SATS PÅ HAUKELI! BERGEN E134 Haukeli knytter seg via tilstøtende veier til de mest folkerike områdene på Vestlandet og Østlandet. Veien har stort potensiale for utbedring og forkortet reisetid. E134 DRAMMEN OSLO Vintersikring av veien over Haukeli vil ha stor gevinst, og er ifølge beregninger samfunnsøkonomisk lønnsom. HAUGESUND Sverige Utbedret, ferjefri vei Bergen Jondal/Odda vil gjøre E134 til raskeste vei Bergen-Oslo, og øke trafikkgrunnlaget på Haukeli. STAVANGER GRENLAND Takk for at du tok deg tid til å lese :) E39 KRISTIANSAND E18

11 45 AKSJONÆRAR OM E134 3 Føremål. Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. 4 FYLKESKOMMUNAR Rogaland, Hordaland, Telemark og Buskerud 33 KOMMUNAR Fusa, Bømlo, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Jondal, Odda, Tinn, Kviteseid, Bø, Kongsberg, Notodden, Bamble, Porsgrunn, Kvinnherad, Stord, Karmøy, Sveio, Etne, Suldal, Ullensvang herad, Vinje, Tokke, Seljord, Hjartdal, Nome, Fyresdal, Skien, Drammen, Lier, Hurum og Røyken. 8 BEDRIFTER Tide ASA, Telemark Bilruter AS, Vest-Telemark Kraftlag AS, Notodden Utvikling AS, Fatland Ølen AS, SD Cappelen ANS, Midt-Telemark Næringsutvikling AS, Vest-Telemark Næringsbygg AS Selskapet blir finansiert med avtalte bidrag frå aksjonærane. Alle som støttar føremålet til selskapet kan bli aksjonær. Ta kontakt for meir informasjon. KONTAKT Børge Skårdal Dagleg leiar E134 Haukelivegen AS Pb 134, 3890 VINJE Grafisk utforming: Karoline Førsund

Ekspressveien over Haukeli

Ekspressveien over Haukeli E134 Ekspressveien over Haukeli Setenuten Tarjebudalen Stavsnuten Nåværende veg veg ØST VEST Nåværende veg Ny veg Valldalen Stigning 2,7% ULEVÅ SELJESTAD RØLDAL KONSEKVENSANALYSE OG MULIGHET FOR EGENFINANSIERING

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Ekspressveien. RV52 Hemsedal. Effektiv korridor øst vest. Stavanger Kr.Sand Oslo Bergen Filefjell Oslo. Stavanger Haukeli Oslo Bergen Hol Oslo

Ekspressveien. RV52 Hemsedal. Effektiv korridor øst vest. Stavanger Kr.Sand Oslo Bergen Filefjell Oslo. Stavanger Haukeli Oslo Bergen Hol Oslo 2. OPPLAG Ekspressveien E134 Over Haukeli RV52 Hemsedal E134 Ekspressveien Haugesund Effektiv korridor øst vest Bergen Hemsedal Oslo 502 km Stavanger Kr.Sand Oslo 560 km Bergen Filefjell Oslo 521 km Stavanger

Detaljer

Ekspressveien E134 over Haukeli

Ekspressveien E134 over Haukeli Ekspressveien E134 over Haukeli Konsekvensanalyse og belysning av finansieringsmuligheter Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf

Detaljer

HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge

HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge Nye baner på solid berggrunn, som her i Sveits, er mye rimelegere å bygge enn f.eks. på flate jordbruksområder. Foto: SBB CFF Utviklingen av prosjektet

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Vinterstengning av veien over Hardangervidda virkninger for næringsliv og turisme

Vinterstengning av veien over Hardangervidda virkninger for næringsliv og turisme Sammendrag: TØI rapport 517/2001 Forfattere: Øystein Engebretsen og Karl-Erik Hagen Oslo 2001, 85 sider Vinterstengning av veien over Hardangervidda virkninger for næringsliv og turisme Konsekvensutredning

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden August 2015 Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen

Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM Publication No. 2-2014 Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen Tom-Reiel Heggedal, Espen R. Moen og Christian Riis Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger TØI rapport 554/2002 Forfattere: Jon Inge Lian, Berit Grue, Sverre Strand Oslo 2002, 46 sider Sammendrag: Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger Oslofjordtunnelen ble åpnet 29. juni 2000.

Detaljer

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger N O T A T En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger A. Én samlet transportetat Det faktum at fire statlige transportetater (inkl. Avinor) nå har lagt frem et felles

Detaljer

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Utgangspunkt: Bakgrunn: Sommeren 2012: Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal

Detaljer

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker I TELEMARK AUST-AGDER FYLKES- KOMMUNE Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder Qlker ALTERNATIVE T R A S E P O ~ R E RFOR GRENLANDSBANEN Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL 2 Lyntog er fremtiden: Norge må med Møre og Romsdal må med I dag har de fleste land i Vest-Europa utviklet lyntognett.

Detaljer

Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering

Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering Tilleggsrapport KS2 av Vossepakken Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering Rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Unntatt offentlighet Revisjon: 1.0 Foreløpig

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer