Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE"

Transkript

1 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks Stavanger Kopi: Rogaland fylkeskommune, Postboks Stavanger Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE Henviser til oversendte Finansierings analyse for fastlandsforbindelse FV385 til Vassøy, og vi ønsker herved på vegne av Vassøy Brukomite komme med våre kommentarer. Det er nå 10 år siden Stavanger Bystyret og Rogaland Fylkesting vedtok at den langsiktige vegløsningen til Vassøy skulle være en bro-løsning. Vi håper det nå blir fortgang i prosessen. Treghet i prosessen så langt har ført til at synergiene på bruk av Ryfast masser er ikke tatt ut, noe som kunne gitt en besparelse på ~12-17mill. Dette dokumentet er i sin helhet fokusert mot finansieringen av broen til Vassøy. Argumenter for bro eller andre transport alternativer er ikke adressert siden dette er en debatt og beslutning som ble gjort i henholdsvis 2005 i Stavanger Bystyre og 2006 i Rogaland Fylkesting. Finansieringsanalysen viser at en Broforbindelse til Vassøy vil føre til lavere utgifter for beboerne en det dagens ferjeløsning gir. Dagens gjennomsnittlige pris på ferjen er NOK50 per vei, mens en Bruløsning kan gi en passerings kost på mellom kroner avhengig av forskjellige faktorer. Robustheten i finansieringen av broen til Vassøy er demonstrert i finansieringsanalysen med at selv om kostnadene økes med 30% så er en bro-løsning billigere enn dagens ferjepris. En Broforbindelse vil gi en besparelse i CO2 utslipp på 1620 tonn per år som er en reduksjon på 92% i.f.t. dagens bilferje. Selv med full utbygging på Vassøy så vil CO2 nivået bli lavere enn dagens ferjeutslipp. Dette er store miljøbesparelser, samt at en bro vil medføre mye bedre kollektiv tilbud som er også mye mer miljøvennlig enn dagens hurtigbåt. En bro vil også åpne for at beboerne kan sykle og gå til bydel og skole istedenfor å ta hurtigbåten. I dette regnestykket er det ikke tatt in besparelser for Stavanger Kommune ved at Nattfløtten forsvinner og frigjør kommunale midler som kan tilføres som støtte til å bidra til ytterligere reduksjon i bompenger.

2 2 av 6 Det er heller ikke tatt hensyn til besparelser Stavanger Kommune vil få ved at transport tid reduseres og fleksibilitet økes for kommunens tjenester til beboerne innen eldreomsorg og helse, park og idrett, brann, ambulanse, politi etc. En bro-løsning vil også åpne friarealer for Stavanger kommune. I tillegg så vil broen åpne for et sårt trengt forbedring i tilgang til fritids aktiviteter for barn og ungdom på Vassøy, med at de lett kan sykle til tilbud på Roaldsøy og Hundvåg Stavanger kommune eier i dag areal til utbygging av tomter på Vassøy. Kommunen selger i dag tomter til markedspris og vil kunne få en betydelig inntekt når broen bygges. Deler av disse midlene kan legges inn i finansieringen av en ny bro viss kommunen ønsker det. I tillegg så vil kaiområdet i byen ved Magasin Blå bli frigjort til andre formål enn biloppstillingsplass for Vassøy ferjen. Det er ikke adressert i analysen om Vassøybuen må i tillegg betale passering i Ryfast for å komme til sentrum. Vassøybuen ikke er tatt med i regnskapet for Ryfast siden de i dag kommer i land i sentrum, så da bør det være rimelig at de ikke her dobbel belastes av fylket/ryfast for å komme seg til sentrum eller andre steder. Analysen tar ikke innover seg at Vassøy-ferja i dag er sprengt og at en ny ferje må på plass, noe som vil føre til over 20 millioner kroner ekstra i utgifter for fylket per år. Kommunen har i dag godkjent 10 nye huser på Vassøy uten at det er gjort noe tiltak med ferje-kapasiteten. Disse husene burde også vært med i ÅDT beregningen fra dag 1. Vassøy har i dag en svært begrenset infrastruktur uten gang og sykkelsti, det er derfor viktig at veinettet inkludert sikker skolevei er på plass når broen åpnes. Som finansieringsanalysen viser så er fastlandsforbindelsen til Vassøy et meget robust prosjekt. Det at beboerne kan få halvert utgiftene med en bro i.f.t. dagens ferjeutgift viser hvor robust prosjektet er. Når en i tillegg får mindre CO2 utslipp og bedre vilkår for kollektiv trafikk, gående og syklende så bør dette være en god basis for en langsiktig løsning for Vassøy.

3 3 av 6

4 4 av 6 Vi har følgende kommentarer til finansieringsanalysen: Ref. i Finansieringsanalysen 3.2 Trafikkgrunnlag Det er i dag 155 boenheter på Vassøy bolig generer ca. 3-4,5 turer per døgn ÅDT beregnet til å være 810 kjøretøy/døgn 3.3 Rekkefølgekrav Ny gang- og sykkelvegbru over Skadesundet er anslått til å koste ca. 23 mill. kr. (±40 % usikkerhet). Dette er inkludert i prosjektkostnaden (400 mill. kr.) i simuleringen. 4 Finansieringsalternativer Det er i prinsippet tre hovedkomponenter for finansiering, der disse kan kombineres og suppleres av private bidrag. kommunale bidrag, (lokalt kapitalbidrag) idrag Innsparte fergetilskudd Foreløpige grove vurderinger gjort av Rogaland fylkeskommune viser at innsparingene vil være 24,5 mill. per år (eks. mva) ved å ta ut ferga3 til Vassøy, inkludert en hurtigbåt i sambandet Byøyene.. Det er kalkulert et nytt busstilbud til Vassøy, med driftskostnad ca. 4,8 mill. kr (eks. mva). Det er forutsatt timesfrekvens tilsvarende det som kjøres til Buøy i dag. I simuleringen er dette rundet opp til 5,0 mill. kr. pr. år Kommentar Riktig antall boliger er 230 Analysen er laget på 3,5, mens Stavanger kommune har en rettleiing på 4,5 per bolig 3,5=810, mens 4,5=1035, dette utgjør sirka 7 kroner i forskjell Det er helt urimelig at Vassøybuen skal ta denne kostnaden. Denne ekstra kostnaden som tilfaller alle bør komme fra Stavanger Kommune s veibudsjett. Kommunens bidrag: Det er ikke lagt inn noen kommunale tilskudd som følge av kommunale besparelser med Nattfløtt, eldre omsorg og helse, park og idrett etc. Det bør være i rimelighetens sak at kommunen bidrar med dette inn i finansieringen for at beboerne får lavest mulig bompenger. Dette virker lavt, men er vanskelig å sjekke ut. Det er også viktig å få med seg at viss Vassøy bygges ut videre så vil ferje kostandene økes viss ikke bro kommer. Derfor er dette å betrakte som et minimumsbeløp. Det bør være synergier som gir lavere kostnader med å samkjøre busstilbudet til Vassøy og Buøy. Dette kan gi bedre frekvens samt bespare kostnader. Det er uklart i analysen om Vassøybuen må i tillegg betale for passering i Hundvågtunnellen eller bybroen. Det bør ikke komme en

5 5 av 6 dobbelavgift for Vassøybuen siden de i dag allerede kommer direkte til byen. 4.2 Private bidrag «Østerhus, Veidekke Eiendom og Block Watne, som er de private aktørene som har interesser på Vassøy, har regnet seg fram til at de kan bidra med mellom kr og ,- per boenhet som tilskudd til bru. Med 320 planlagte boenheter betyr dette at deres bidrag vil utgjøre mellom 3,2 mill. kr. og 12,8 mill. kr.» 6.2 Resultater ÅDT Nedbetalingsperiode Utbyggingstid Boligtilskudd Rente Det er antatt både og i støtte fra utbyggere per tomt. Utbyggerne har allerede godtatt slik at dette burde ikke vært en variabel i analysen, det bare forvirrer. ÅDT per bolig som er bruk på 3,5 (810) er for lavt i.h.t. kommunens retningslinjer som er 4,5 (1035). ÅDT per bolig på 4 (1000) gir en reduksjon på 7 kroner. Det er ikke vist nedbetalingsperiode på 30 år, noe som kanskje kunne vist at bompenger ikke er nødvendig Utbyggingstid er simulert med at ingen boliger bygges ut før broen er ferdig. Dette kan optimaliseres med å starte parallell utbygging av hus og bru.. Boligtilskudd: er allerede akseptert av utbyggerne. Rente:6,5% er en sensitivitets rente, dagens langer renter er lavere enn 4,5%. Renten er av stor betydning og analysen burde vist hva bompengeprisen ville vært med 3% rente. Det er uklart i analysen om Vassøybuen må i tillegg betale for passering i Hundvågtunnellen eller bybroen. Det bør ikke komme en dobbelavgift for Vassøybuen siden de i dag allerede kommer direkte til

6 6 av Følsomhetsvurdering ved prosjektkostnad / bompenger byen. Det er interessant å merke seg at selv med en kostnads sprekk på 30% så er en bruløsning billigere enn dagens løsning for beboerne på Vassøy med 4,5% rente 8.1 Anbefaling Anbefalingen bør oppdateres med infoen fra tilleggsnotatet Ref. TILLEGGSNOTAT Til FINANSIERINGSANALYSE 3 Bakgrunn for trafikkberegninger. ÅDT -En økt ÅDT i simulering av «standardoppsett» gir en positiv effekt som utgjør ca. kr 7,- til kr 5,- reduksjon i bompengesatsen. Altså en reduksjon av bompengesats fra kr,- til kr,- pr passering (avhengig av boligtilskuddet) Kommentar Anbefalingen i Finansieringsanalysen 8.1 Anbefaling bør oppdateres med denne informasjonen.

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2014 N Notat om kjøp av Vistamar 3 Henvendelse fra Peder Morset Eiendom om kjøp av Vistamar Bakgrunnen for dette notatet er at Kontrollkomiteen har fått en henvendelse

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-14/5848-2 30362/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 29.04.2014

Detaljer

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9: Finansiering Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9 Fagrapport: FINANSIERING Dato: 19. september 2012 COWI AS Grensev. 88

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 3 2012 / 3. årgang nr. 13 Budsjettavtale for Gjøvik kommune i 2013 er framforhandlet mellom Senterpartiet, Ap og SV Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for tydeliggjøring av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet Stortinget v/ kommunal- og forvaltningskomiteen 0026 OSLO Oslo, 4. november 2008 Deres ref. Vår ref. Tore Johannesen 31-12272/TJ Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer