Sande Fastlandssamband

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sande Fastlandssamband"

Transkript

1 Sande Fastlandssamband Prissatte konsekvenser EFFEKT

2 B Utkast JoKKv AnVin ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 2 av 19

3 Innhold 1 Forutsetninger Basis Tiltaksalternativ 9 2 Resultater Investeringskostnad Trafikanter og transportbrukere Operatører Kostnader for Det offentlige Samfunnet for øvrig Sammenstilling av prissatte virkninger Følsomhetsanalyse 14 3 Alternativ uten gjennomføring av Rovdefjordbrua Konsekvenser uten rovdefjordbrua Resultater uten bru over Rovdefjorden 17 4 Forutsetningen om nyskapt trafikk 18 Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 3 av 19

4 Sammendrag Prissatte konsekvenser for Sande fastlandssamband er blitt beregnet i EFFEKT (6.54), verktøyet til Statens vegvesen. Prosjektet er definert som prosjekttype 1, dvs at de prissatte konsekvensene er beregnet uten data fra transportmodell. Effekt baserer seg på bruttokostnadsberegninger. Dette betyr at programmet beregner markedspriser inkl. skatte- og avgifter, slik som konsekvensene faktisk oppleves av de som berøres. Dette innebærer at nyttekostnadsanalysen ikke bare synliggjør samlet effekt, men også fordelingsvirkninger mellom aktører. I beregningene er det skilt mellom fire hovedgrupper av aktører: Trafikanter Operatører Det offentlige Samfunnet for øvrig I denne rapporten er det beregnet prissatte konsekvenser for undersjøiske tunneler med hhv. maksimal tillatt stigning på 8 og 10 %. For resultatene med 8 % stigning er alternativ med påhugg i Åramsvika lagt til grunn. Forskjellene i de prissatte konsekvensene, for 8 % stigning, vil være minimale mellom påhugg i Åramsvika og Åramsneset. En sammenstilling av de prissatte konsekvensene er vist under: Tabell 1 Enkel sammenstilling av prissatte virkninger 2014, 1000 kr. neddiskontert med Rovdefjordbrua Netto nytte-beregning 8 % stigning 10 % stigning 1 Samlet nytte Samlet kostnad Netto nytte (1-2) Netto nytte/ kostnad (3/2) 0,06 0,20 Resultatet av nyttekostnadsanalysen viser at begge alternativene, med de gitte forutsetninger, gir en positiv netto nytte. Av de to alternativene kommer undersjøiske tunneler med stigning på 10 % best ut. Dette skyldes i all hovedsak kortere tunnellengder. Resultatet er dominert av den høye samlede nytten som kommer av nyskapt trafikk i prosjektet samt den reduserte reisetiden for trafikantene og forutsetningene om bru over Rovdefjorden. Det er heller ikke lagt inn bompenger på hverken Sande fastlandssamband eller Rovdefjordbrua. Det er også gjennomført en beregning for å se på konsekvensene dersom Rovdefjordbrua ikke blir gjennomført. Uten Rovdefjordbrua må trafikantene fra øyene til Larsnes benytte ferje mellom Koparnes og Årvika. Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 4 av 19

5 Tabell 2 Enkel sammenstilling av prissatte virkninger 2014, 1000 kr. neddiskontert uten Rovdefjordbrua Netto nytte-beregning 8 % stigning 10 % stigning 1 Samlet nytte Samlet kostnad Netto nytte (1-2) Netto nytte/ kostnad (3/2) -0,31-0,22 Dersom det i basis og i tiltaket ikke er en bru over Rovdefjorden, men at fergen Koparnes-Årvika fremdeles gikk, blir resultatet av analysen negativt. Dette er fordi med ferge vil det føre til flere kostnader for bilister og for samfunnet (herunder fergeoperatøren). Bilistene vil få kostnaden av økt reisetid, inkludert overfartstiden med fergen. I tillegg vil bilistene få økt ventetid og fergeulempeskostnader i tillegg til kostnaden ved å ta fergen. For samfunnet og operatøren vil kostnader ved drift og vedlikehold, tilskudd til fergedrift og drift og vedlikehold av fergekaier tilkomme. Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 5 av 19

6 1 Forutsetninger 1.1 BASIS EFFEKT-beregningene tar utgangspunkt i å beregne de prissatte konsekvensene av og erstatte ferjestrekningene mellom Kvamsøy-Voksa-Åram med undersjøiske tunneler. I basis er det forutsatt at ferjestrekningen Koparnes - Årvika er erstattet av en (alternativ 0+). I kapittel 3 er det gjort en tilleggs vurdering med utgangspunkt i at 0-alternavitet uten realisert Rovdefjordbru er basis Figur 1: Basisalternativ Prosjektet er definert som prosjekttype 1 (enkle vegnett). Dvs. at trafikkdata manuelt legges inn i EFFEKT. Dette gjøres vanligvis med grunnlag i eksisterende data, eller på undersøkelser som er gjort spesielt for dette formålet. I denne prosjekttypen beregnes trafikken for hvert vegnett internt i programmet ut fra definerte trafikkstrømmer og kjøreruter. Prosjekttype 1 er primært aktuelt for vegnett opp til en viss størrelse (8-10 grensepunkt). Ved for mange grensepunkt kan det bli vanskelig å holde styr på alle aktuelle trafikkstrømmer mellom punktene. Dette vil bl.a. være avhengig av hvor enkelt det er å avgrense prosjektområdet og hvordan trafikkstrømmene går inn/ut fra grensepunktene og mellom grensepunktene. Totalt har 6 grensepunkt blitt definert i EFFEKT-basen i dette prosjektet. Tabell 3: Grensepunkt Nr. Navn Nr. Navn 90 Kvamsøy vest 93 Åram vest 91 Kvamsøy øst 94 Åram øst 92 Voksa 95 Larsnes Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 6 av 19

7 I kartet under er hele nettverket skissert opp med grensepunkt, knutepunkt og lenker. I tillegg til basis er også lenker og knutepunkt for de undersjøiske tunnelene skissert med stiplet rødfarge. Det er totalt 11 knutepunkt i tillegg til de seks grensepunktene. Figur 2: Nettverket basis og tiltaksalternativ I EFFEKT er følgende økonomidata benyttet: Tabell 4: Økonomidata Analyseperiode: 40 år Sammenligningsår: 2020 Levetid: 40 år Kalkulasjonsrente: 4 %, Skattefaktor 1.2 Mva for drift og vedlikehold: 22 %, Mva for investering: 22 % Siden prosjektet er definert som prosjekttype 1, dvs. at de prissatte konsekvensene beregnes uten data fra transportmodell, er det nødvendig å opprette en trafikkmatrise som danner utgangspunktet for trafikkstrømmene i dag mellom de definerte grensepunktene i matrisen. I tabell 6 vises trafikkmatrisen som er lagt til grunn. Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 7 av 19

8 Tabell 5: Trafikkmatrise Sum Sum Vegkart (vegvesen.no/vegkart) er anvendt for å hente ut data fra NVDB for trafikkdata. Ferjestatistikken gir kun hvor mange pbe det er på hele sambandet for Larsnes-Åram-Voksa- Kvamsøya, og ikke en fordeling av trafikken mellom fastlandet og øyene. Dette gir derimot Vegkart oss et bilde på. Beregnet ÅDT på fergelenkene i sambandet er styrende for hvilket nivå trafikken har blitt lagt på i trafikkmatrisen. Sum ferje Voksa-Kvamsøya: =25*2(må legge til returen også)=50 Sum ferje Åram-Voksa: =40*2=80 Sum ferje Åram-Larsnes: =75*2=150 I Basis er det i tillegg antatt at all trafikk mellom Åram/Voksa/Kvamsøy og Larsnes utføres med fergen. Dermed vil ingen kjøre om Koparnes og Årvika for å komme til/fra Larsnes i Basis. Siden det i basis ikke er noe trafikk på lenka mellom Åram og Larsnes vil det heller ikke bli beregnet noe drift og vedlikehold på denne lenka. Dette er en svakhet med å benytte EFFEKT og prosjekttype 1. Dersom det hadde blitt kjørt beregninger med transportmodell ville mest sannsynlig resultatet blitt dratt i en negativ retning. I EFFEKT-beregningene beregner programmet nødvendig ferjemateriell med grunnlag i kravene til åpningstid, frekvens og kapasitetsutnyttelse. EFFEKT vil kunne underslå noe av nytten ved besparelsene av ferjeavløsning fordi modellen kan velge en noe billigere løsning enn den som eksisterer. Framtidige ferjekostnader kan være vanskelig å beregne siden de vil avhenge av nødvendig kapasitet og behovet for utskifting av ferjen. I EFFEKT er følgende grunnlagsdata benyttet om ferjene: Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 8 av 19

9 Tabell 6: Generelt grunnlag EFFEKT-ferjer Fergen tar 35 biler og 145 passasjerer 18 timers drift 9 avganger hver vei, gir en frekvens på 120 min 1 nattavgang mellom kl. 00 og 05 Ferjekaier (med vedlikehold) på Kvamsøy, Voksa, Åram og Larsnes. Disse tas bort i tiltaksscenarioet Kapitalkostnad på kun den lengste ferjestrekningen (dvs. kun 1 ferje som benyttes på hele sambandet) 35 % maks kapasitetsutnyttelse Terminaltid 5 min, fartsområde 2, 3 skift på bemanning %-andel passasjerer: 70 % voksne, 30 % barn 50 % rabatt kjøretøy og 17 % personrabatt Andel lokal trafikk: 100 % 1.2 TILTAKSALTERNATIV I tiltaksscenarioet tas alle fergeleier ut og de nye undersjøiske tunnelene legges til. Tunnelene er definert med et tunneltversnitt T8.5 og vedlikeholdsklasse B. Det er blitt lagt til en korreksjonsfaktor på 1.5 (50 %) i EFFEKT på de undersjøiske tunnelene. Dette innebærer at vi har lagt til grunn at tunnelene vil ha en noe høyere vedlikeholdskostnad enn det som er lagt til grunn som gjennomsnittspris. Det finnes to tiltaksalternativ med hhv 8 % og 10 % stigning i de undersjøiske tunnelene. I begge alternativene møtes tunnelene i en rundkjøring. De ulike tunnelalternativene behandles i EFFEKT med samme påhugg, selv om de vil variere noe i de ulike alternativene. F. eks vil tunnelpåhugg på Åram med 8 % stigning inntreffe noe lengre øst ved Åramsvika (ca. 500m). Dette vil medføre en "ulempe" (i form av ca. 500m lengre reiserute) for de som skal til Åram vest som ikke fanges opp i beregningene. Eneste forskjellene mellom tiltaksalternativene i EFFEKT vil dermed være antall meter tunnel, anleggskostnad og tunnelenes kurvatur. Følgende verdier er benyttet om tunnelene i tiltaksscenariet: Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 9 av 19

10 Tabell 7: Data om undersjøiske tunneler Tunnel Max. stignin g Antall meter tunnel Antall meter dagsone Kvamsøytunnelen 8 % Kvamsøytunnelen 10 % Åram-Voksa 8 % Åram-Voksa 10 % I tiltaksalternativene er det kjørt beregninger med nyskapt trafikk. Grunnlaget for trafikantenes reiseatferd er i disse beregningene de transportkostnadene de opplever ved de aktuelle reisealternativene (generaliserte transportkostnader). Følgende komponenter er implementert i metodikken for å beregne generaliserte transportkostnader: Tidskostnader Kjøretøyskostnader (inkl. avgifter) Direkteutgifter (buss- og ferjebilletter, bompenger, parkering) Tiltak som gir en vesentlig reduksjon i generaliserte transportkostnader vil resultere i en trafikkøkning for de aktuelle trafikkstrømmene. Tilsvarende vil tiltak som fører til en vesentlig økning i de generaliserte kostnadene, resultere i en trafikkreduksjon. Fraværet av ferje betyr en reduksjon av generaliserte transportkostnader for de reisende. Ved beregning uten nyskapt trafikk blir all trafikk i analyseområdet behandlet som ordinær trafikk og inngår dermed i kjøretøykostnader, direkteutgifter og tidskostnader. Beregner man derimot med nyskapt trafikk blir all trafikk i de nyskapte trafikkstrømmene trukket ut av de ordinære beregningene. Kjøretøykostnader, direkteutgifter og tidskostnader omfatter da kun resttrafikken (som avvikles uansett). De nyskapte trafikkstrømmene inngår da i beregningen av nytte av nyskapt trafikk. Applikasjonen for nyskapt trafikk kan synes å overestimere andelen nyskapt trafikk. Siden mulighetene for å begrense nyskapt trafikk er få i EFFEKT, har vi kun lagt inn dette på trafikk som går fra grensepunktene på Kvamsøy og Voksa til Larsnes. Dette fordi det antas at den nyskapte trafikken, særlig fra øyene, vil ha destinasjon i Larsnes. Det ble utført en følsomhetsberegning med bompenger i begge retninger i tunnelen. Dette testet vi etter en dialog med Sintef angående applikasjonen for nyskapt trafikk. Denne testen viste at applikasjonen for nyskapt trafikk er veldig følsom for økte kostnader (her i form av bompenger). Testen viste en betydelig redusert andel nyskapt trafikk, og at andelen nyskapt trafikk kom ned på et nivå som virket mer fornuftig. Det er i tiltaksscenarioet ikke muligheter for å legge inn en ny trafikkmatrise. Dette hadde vært ønskelig da det hadde vært mulig og selv få definere hvor mye trafikkmengdene øker. Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 10 av 19

11 Tidligere har ambulansebåten fungert som en pendlerbåt for bl.a. skoleelever og arbeidsreisende. Siden denne nå forsvinner vil nye bussruter være med på og erstatte den. Skyssbåten vil ikke lenger være i drift i tiltaksscenariet. Det må her bemerkes at det i basis ikke er mulig å ta hensyn til skyssbåten. I tiltaksscenariet er følgende lagt til grunn når det gjelder nye bussruter i nettverket. Det antas at samme bussrute betjener Kvamsøy-Voksa-Åram. Tabell 8: Spesiell busstrafikk Det antas at bussruten tas i bruk fra åpningsåret 2020 Vogngruppe 3: Midibuss (20-35 sitteplasser), basert på antall som benytter skyssbåten i basis Antall avganger: Antatt 3 avganger daglig, med unntak av helg, gir totalt 783 avganger pr år. Lokalisering: Øvrige områder Det er antatt at bussen går tur/retur og følgende reiserute er definert i EFFEKT: Tabell 9: Spesielle bussruter Larsnes-Åram (95-6), 2 holdeplasser, andel stopp: 75 % Lokalt på Åram (6-5), 0 holdeplasser Åram-Kryss i tunnel (5-4), 0 holdeplasser Kryss i tunnel-voksa (4-3), 1 holdeplass, andel stopp 75 % Kryss i tunnel-kvamsøy (4-9), 1 holdeplass, andel stopp 75 % For å begrense antallet grensepunkt har det mellom Åram-Larsnes i tiltaksalternativet blitt laget en forenklet lenke (6-95, se i nettverkskart i figur 1). Denne lenken inneholder total lengde som tilsvarer å kjøre rundt fjorden. I tillegg er broen mellom Koparnes og Årvik blitt lagt inn. Kurvatur er her veldig forenklet i hht. observert kurvatur i GoogleMaps o.l. Fartsgrenser er hentet fra strekningsdata på SVV hjemmeside. Forutsetningen om bru mellom Koparnes og Årvika har stor påvirkning på resultatet. Reisende til og fra Larsnes må kjøre denne strekningen i tiltaksscenarioene. Med bru vil de oppleve redusert reisetid (inkludert ingen overfartstid på ferjen som ligger der i dag), ingen ventetid og kostnadsberegninger inneholder ikke tilskudd til ferjen som går der i dag, drift- og vedlikehold av denne ferjen og ingen drifts- og vedlikehold av ferjekaiene på Koparnes og Årvika. Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 11 av 19

12 2 Resultater 2.1 INVESTERINGSKOSTNAD Investeringskostnad benyttet i EFFEKT-beregningene kommer fra anslag-seminar som ble gjennomført i Molde 28.oktober. Følgende investeringskostnader er lagt til grunn: Tabell 10 Investeringskostnader (P50-verdier) i kroner 8 % stigning 10 % stigning Investeringskostnad TRAFIKANTER OG TRANSPORTBRUKERE Trafikantnytten er den endringen i kostnad brukerne har av endringer i transportsystemet dette knyttet til tidsbruk, distanseavhengige kjøretøyskostnader (inkl. bomkostnader og parkeringskostnader), frekvens, kjøretid, tilbringertid, ventetid for kollektivreisende, samt helsevirkninger av økt omfang av gange og sykkel. Transportbrukerne er bilister, kollektivreisende, gående, syklende og godstrafikanter. Tabell 11 - Trafikantnytte pr reisemiddel, 1000 kr neddiskontert. Neddiskontert 2020 (1000. kr) 8 % stigning 10 % stigning Kjøretøykostnader Direkteutgifter Tidskostnader Nytte av nyskapt trafikk Ulempeskostnader ferje/vegstegning SUM Begge alternativene får en høy positiv nytteverdi. Dette skyldes i første rekke besparelsen i reisetid og nytten som kommer av nyskapt trafikk. Det må presiseres at det ikke er lagt inn bompenger for Rovdefjordbrua. Undersjøiske tunneler med 10 % stigning kommer best ut, men forskjellene er minimale. 2.3 OPERATØRER Virkninger for operatørene omfatter driftskostnader, inntekter og overføringer. EFFEKT er her blitt benyttet for beregninger virkninger for ferje- og busselskaper. Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 12 av 19

13 Tabell 12- Endring for operatører, 1000 kr. neddiskontert. Neddiskontert 2020 (1000. kr) 8 % stigning 10 % stigning Kostnader Inntekter Overføringer SUM Resultatet viser at begge alternativene får en like stor negativ nytte. Kostnadene vil gå noe ned siden ferjene tas ut av drift og inntektene blir redusert. Dette at bussruten innføres gjør at ikke alle kostnadene og inntektene vil forsvinne med ferjen som legges ned. 2.4 KOSTNADER FOR DET OFFENTLIGE Kostnader for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. Dette består av bevilgninger over offentlig budsjetter til investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader og skatte- og avgiftsinntekter. Investeringskostnadene kommer fra P50-verdier fra anslag. Tabell 13 - Endring i kostnader for det offentlige 1000 kr. neddiskontert. 8 % stigning 10 % stigning Investeringer Drift og vedlikehold Overføringer Skatte- og avgifts-inntekter Sum SAMFUNNET FOR ØVRIG Kostnader for samfunnet for øvrig omfatter endringer i ulykkeskostnader, luftforurensing, restverdi og skattekostnaden. Skattekostnaden er kostnaden ved å finansiere et tiltak over offentlige budsjetter. Tabell 14 - Endring i kostnader for samfunnet for øvrig 1000 kr. neddiskontert. 8 % stigning 10 % stigning Ulykker Støy og luft-forurensning Skattekostnad Sum Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 13 av 19

14 NettoNytte Sande Fastlandssamband Prissatte konsekvenser 2.6 SAMMENSTILLING AV PRISSATTE VIRKNINGER Netto nåverdi/netto nytte NN: Uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Dette er differansen mellom nåverdien av nytten av tiltaket og alle kostnadene ved gjennomføring av dette tiltaket. Negativ netto nåverdi innebærer at tiltaket har større offentlige kostnader enn nytten for samfunnet og tiltaket er derfor ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Netto nytte pr budsjettkrone NNB: Forholdet mellom netto nytte og kostnader over offentlige budsjetter. Et uttrykk for hva samfunnet netto får igjen for hver bevilget krone. Tabell 15 - Sammenstilling av prissatte virkninger 1000 kr. neddiskontert. Åpningsår % stigning 10 % stigning Trafikanter og transportbrukere Operatører/bomselskap Det offentlige Samfunnet for øvrig Netto nytte NN NN pr budsjettkrone NNB 0,06 0,20 Resultatet av nyttekostnadsanalysen viser at undersjøiske tunneler med stigning på 10 % kommer best ut med høyest netto nytte. Resultatet viser også at forskjellen mellom alternativene er relativt små. Resultatet er sterkt dominert av den positive nytten for trafikanter og transportbrukere, som inkluderer nytten av nyskapt trafikk og forutsetningen om bru over Rovdefjorden. 2.7 FØLSOMHETSANALYSE Siden investeringskostnadene til dette prosjektet vil være usikre er det valgt å foreta en følsomhetsanalyse ± 40 % på investeringskostnadene. NettoNytte følsomhetsanalyse % P50 40 % Figur 3- Følsomhetsanalyse NettoNytte Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 14 av 19

15 NNB Sande Fastlandssamband Prissatte konsekvenser 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 NNB følsomhetsanalyse % P50 40 % Figur 4- Følsomhetsanalyse NNB Resultatene viser at dersom investeringskostnadene stiger med 40 % vil begge resultatene komme negativt ut (både netto nytte og NNB). Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 15 av 19

16 3 Alternativ uten gjennomføring av Rovdefjordbrua 3.1 KONSEKVENSER UTEN ROVDEFJORDBRUA I EFFEKT-beregningene i kapittel 2 er basissituasjonen vist som nummer 2 i figuren nedenfor benyttet. Dette tilsvarer at Rovdefjordbrua ligger inne i basis. Slik som trafikkmatrisen er satt opp vil ikke de reisende benytte Rovdefjordbrua. De reisende mellom øyene og Larsnes vil isteden benytte fergen. Figur 5: Ulike scenarioer I tiltaksalternativet med tunneler mellom øyene og Åram, vil trafikken til Larsnes ledes via Rovdefjordbrua vist som situasjon 4 i figuren over. EFFEKT-beregningen viser at med forutsetningen om Rovdefjordbrua og nyskapt trafikk får prosjektet en positiv netto nytte. Som tidligere nevnt ble basis definert slik siden det kun var lagt opp til en EFFEKT-beregningen uten bruk av transportmodell. For å få inkludert kryssingen over Rovdefjorden ble det gjort en forenkling i EFFEKT som er omtalt i kapittel 1.2. Årsaken til denne forenklede måten å inkludere kryssing over Rovdefjorden er at det er klare begrensninger i EFFEKT når det gjelder omfang av nettverk når man ikke benytter transportmodell. Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 16 av 19

17 Siden dette prosjektområdet ligger i ytterkant av modellområdet ville også bruk av transportmodell ha inneholdt begrensninger. Trafikknivået i ytterkant av modellene er "låst" til faste matriser. Ved å inkludere Rovdefjorden på en skikkelig måte vil man raskt kunne komme over 8 grensepunkter. Det er ikke anbefalt å bruke kun EFFEKT med over 8 grensepunkter. I avgrensningen vår av området er vi allerede oppe i 6 grensepunkter, noe som er håndterbart. En full inkludering av Rovdefjorden vil gjøre utarbeidelsen av trafikkmatrisen og hvordan trafikken beveger seg i prosjektområdet umulig å håndtere. Derfor ble løsningen vi har gjort i basis den beste. 3.2 RESULTATER UTEN BRU OVER ROVDEFJORDEN Finansiering som er lagt til grunn i prosjektet forutsetter at hele sambandet Larsnes-Åram-Voksa- Kvamsøya blir lagt ned uavhengig om det kommer bru over Rovdefjorden eller ikke. I dette ligger at ferja Koparnes-Årvika ved realisering av Sande fastlandssamband overtar den trafikken som i dag går over Åram-Larsnes. Som et supplement til EFFEKT-beregningene er det derfor også sett på en forenklet situasjon der Rovdefjordbrua ikke er med hverken i basis (0-alternativet) eller etter at Sande fastlandssamband er realisert. Dersom det i basis og i tiltaket ikke er en bru over Rovdefjorden, men at fergen Koparnes-Årvika fremdeles gikk, blir resultatet av analysen negativ. Dette er fordi det med ferge vil føre til flere kostnader for bilister og for samfunnet (herunder fergeoperatøren). Bilistene vil få kostnaden av økt reisetid, inkludert overfartstiden med fergen. I tillegg vil bilistene få økt ventetid og fergeulempeskostnader i tillegg til kostnaden ved å ta fergen. For samfunnet og operatøren vil kostnader ved drift og vedlikehold, tilskudd til fergedrift og drift og vedlikehold av fergekaier tilkomme. I sum fører dette til at tiltaket uten forutsetningen om bru over Rovdefjorden vil komme ut med en negativ netto nytte. Tabell 16 Enkel sammenstilling av prissatte virkninger 2014, 1000 kr. neddiskontert uten Rovdefjordbrua Netto nytte-beregning 8 % stigning 10 % stigning 1 Samlet nytte Samlet kostnad Netto nytte (1-2) Netto nytte/ kostnad (3/2) -0,31-0,22 Eneste forskjellen i EFFEKT i de to beregningene med og uten bru over Rovdefjorden er at den forenklede lenka mellom Åram og Larsnes har blitt splittet i tre lenker (inkludert fergestrekningen Koparnes-Årvika). Samme grunnlagsdata er benyttet om denne fergen, men den har høyere frekvens (34 avganger pr. dag) Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 17 av 19

18 4 Forutsetningen om nyskapt trafikk Omfanget av nyskapt trafikk er avhengig av en rekke moment som modellen ikke fanger opp. Blant annet gjelder det reisetid til viktige reisemål. Dersom et tiltak medfører en endring i reisetid fra minutt vil effekten være mye mindre enn om det er en endring fra 30 til 20 minutter. Ved å inkludere nyskapt trafikk slik modellen genererer det vil en i netto nytte beregningen få et vesentlig bedre resultat enn det om nyskapt trafikk holdes utenfor. Dette er også omtalt i kapittel 1.2. Tabell 17: Med og uten nyskapt trafikk med bru over Rovdefjorden Netto nytte-beregning 8 % stigning 10 % stigning Netto nytte inkl. nyskapt trafikk NNB inkl. nyskapt trafikk 0,06 0,20 Netto nytte uten nyskapt trafikk NNB uten nyskapt trafikk -0,16-0,04 Tabell 18: Med og uten nyskapt trafikk uten bru over Rovdefjorden Netto nytte-beregning 8 % stigning 10 % stigning Netto nytte inkl. nyskapt trafikk NNB inkl. nyskapt trafikk -0,31-0,22 Netto nytte uten nyskapt trafikk NNB uten nyskapt trafikk -0,45-0,37 Tabell 17 og 18 viser at det å inkludere nyskapt trafikk i beregningen er sterkt avgjørende for resultatet. For scenarioet med bru over Rovdefjorden vil det å ta ut nyskapt trafikk gi en negativ netto nytte. Siden applikasjonen i EFFEKT overestimerer andelen nyskapt trafikk kunne det vært aktuelt og ikke inkludere den i beregningen. Likevel ses det på som mest riktig å ha det med siden det antas at tiltaket vil føre til mer biltrafikk enn i basis med ferge. Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 18 av 19

19 Rapport Sande fastlandssamband-prissatte konsekvenser-effekt Side 19 av 19

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen Samfunnsøkonomiske beregninger Region nord Bodø, R.vegktr Plan og utredning Dato: 09.12.2011 Forsidefoto Steinar Svensbakken 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over

Detaljer

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E10 Evenes-Sortland Samfunnsøkonomiske beregninger 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over de samfunnsøkonomiske beregningene for prissatte konsekvenser for KVU- E10 Evenes Sortland. Trafikktall

Detaljer

Prissatte konsekvenser Sammenstilling av alternativer

Prissatte konsekvenser Sammenstilling av alternativer Prissatte konsekvenser Sammenstilling av alternativer Side Dato 2.6.22 Skattefaktor Andel lange reiser Utbyggingsplaner 6,,2 8 Alt - utbedring ekst. trase 2 Alt 2 - Østlig trase 5 Alt 5 Lang tunnel, østlig

Detaljer

Oppdaterte effektberegninger

Oppdaterte effektberegninger Oppdaterte effektberegninger KVU Buskerudbypakke 2 Delrapport April 213 1 Oppdaterte EFFEKT-beregninger for KVU Buskerudbypakke 2 I etterkant av at de samfunnsøkonomiske beregningene for KVU Buskerudbypakke

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

Effektberekningar KOMMUNEDELPLAN. Prosjekt: Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal. Parsell: Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune: Hjelmeland

Effektberekningar KOMMUNEDELPLAN. Prosjekt: Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal. Parsell: Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune: Hjelmeland KOMMUNEDELPLAN Effektberekningar Prosjekt Rv. 13 Rassikring Melkeråna-Årdal Parsell Rv. 13 Melkeråna-Årdal Kommune Hjelmeland Region vest Stavanger kontorstad 8. september 214 STATENS VEGVESEN REGION

Detaljer

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport:

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport: Vedlegg 1 Grunnlag for KVU E16 Bjørgo -Øye Underlagsrapport: Prissatte konsekvenser E16 Bjørgo Øye 15. mars 2011 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger... 2 1 Beregningsresultater

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Rapport Prissatte konsekvenser (Vinterbro Nygård) Konsekvensutredning: Prissatte konsekvenser (Vinterbro Nygård) 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Introduksjon til EFFEKT

Introduksjon til EFFEKT Introduksjon til EFFEKT Nytte-kostnadsanalyse av veg- og trafikktiltak Håndbok 140 - Konsekvensanalyser Nytte kostnadsanalyaser Bruksområder Konsekvenser Systemoversikt Prosjektoppbygging Trafikkdata Beregningsprinsipp

Detaljer

Nyskapt trafikk. Prosjekttyper i EFFEKT

Nyskapt trafikk. Prosjekttyper i EFFEKT Nyskapt trafikk Teknologidagene 2013 Dag Bertelsen SINTEF Transportforskning Prosjekttyper i EFFEKT Prosjekttype 1: Trafikkberegningene gjøres i EFFEKT Aktuelt kun for veg og ferjetrafikk Aktuelt for analyseområder

Detaljer

Vedlegg 6: Prissatte konsekvenser. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 6: Prissatte konsekvenser. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 6: Prissatte konsekvenser Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge SEPTEMBER 2012 STATENS VEGVESEN REGION ØST KVU FOR HOVEDVEGSYSTEMET I MOSS OG RYGGE PRISSATTE KONSEKVENSER VEDLEGG

Detaljer

Kalkulasjonsrente 4 % (redusert fra tidl. std. 4,5%) 25 % (oppgitt fra anslagsprosessen) Mva. drift og vedlikehold 22 %

Kalkulasjonsrente 4 % (redusert fra tidl. std. 4,5%) 25 % (oppgitt fra anslagsprosessen) Mva. drift og vedlikehold 22 % NOTAT Oppdrag 6130584 Fv 717 Stadsbygd krk - Vemundstad Kunde Statens vegvesen Region Midt Notat nr. 2 Dato 2014/01/17 Til Fra Kopi Sindre Hognestad TRAFIKK OG PRISSATTE KONSEKVENSER 1. Forutsetninger

Detaljer

EFFEKT-beregninger FORELØPIG

EFFEKT-beregninger FORELØPIG Polarporten AS Tind-tunnelen EFFEKT-beregninger FORELØPIG Tromsø 17.08.2007 TIND-TUNNELEN GRUNNLAG OG RESULTATER AV EFFEKT-BEREGNINGER OPPDRAGSGIVER Polarporten AS Hans Nilsens veg 1 9020 TROMSDALEN Tlf

Detaljer

Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet Håndbok V712 Konsekvensanalyser Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva er V712? Veileder i metodikk for konsekvensanalyser - Kommunedelplaner - Reguleringsplaner - KVU, Byutredninger - NTP

Detaljer

KVU E39 BERGSØYA - LIABØ PRISSATTE KONSEKVENSER

KVU E39 BERGSØYA - LIABØ PRISSATTE KONSEKVENSER Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Midt Rapporttype Delrapport 2011-06-27 KVU E39 BERGSØYA - LIABØ PRISSATTE KONSEKVENSER Forsidefoto: Tidens Krav (tk.no) PRISSATTE KONSEKVENSER 3 (12) KVU E39 BERGSØYA

Detaljer

TRAFIKKNOTAT Kystvegen Sogn og Fjordane

TRAFIKKNOTAT Kystvegen Sogn og Fjordane Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Februar 2017 TRAFIKKNOTAT Kystvegen Sogn og Fjordane Delrapport til regional utgreiing Innhold 1 INNLEDNING 2 2 TRANSPORTANALYSEN 2 2.1 TRANSPORTMODELLEN 2 2.2

Detaljer

Samfunnsøkonomiske vurderinger av vegvedlikehold

Samfunnsøkonomiske vurderinger av vegvedlikehold Samfunnsøkonomiske vurderinger av vegvedlikehold Håndbok 140 Konsekvensanalyser EFFEKT 6 Interreg Drift og vedlikehold av lavtrafikkerte veger Teknologidagene, Trondheim 14. oktober 2010 Anders Straume,

Detaljer

Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger

Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Kursdagene 2010, NTNU 6. januar, 2010 1 Hvorfor ITS? Intelligente transportsystemer (ITS) kan benyttes til å realisere

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Prissatte konsekvenser. Statens vegvesen. Eg -Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Prissatte konsekvenser. Statens vegvesen. Eg -Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Prissatte konsekvenser Statens vegvesen Eg -Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdragsgivers kontaktperson: Ragnhild Haslestad Rådgiver:

Detaljer

Trafikale- og prissatte virkninger. Vedleggsrapport

Trafikale- og prissatte virkninger. Vedleggsrapport Trafikale- og prissatte virkninger Vedleggsrapport KVU Buskerudbypakke 2 VEDLEGG Februar 213 1 Statens vegvesen region sør KVU Buskerudbyen trafikale- og prissatte virkninger Vedleggsrapport 1 213-2-7

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport prissatte konsekvenser Oppdragsnr.:

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport prissatte konsekvenser Oppdragsnr.: E39 Ålgd - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport prissatte konsekvenser 211-9-28 Oppdragsnr. 511693 E39 Ålgd - Hove FORORD Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan

Detaljer

Polarporten AS Tind-tunnelen. EFFEKT-beregninger

Polarporten AS Tind-tunnelen. EFFEKT-beregninger Polarporten AS Tind-tunnelen EFFEKT-beregninger Tromsø 26.06.2008 TIND-TUNNELEN GRUNNLAG OG RESULTATER AV EFFEKT-BEREGNINGER OPPDRAGSGIVER Polarporten AS Hans Nilsens veg 1 9020 TROMSDALEN Tlf 77 63 59

Detaljer

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Temamøte om tidlige beslutninger NSP/CONCEPT 3. mai 2005 Seksjonsleder Transportanalyse Jan A Martinsen Generelt om tidlige beslutninger

Detaljer

Prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser Prissatte konsekvenser for framtidige løsninger for rv. 23 over Oslofjorden 63 Bærums verk E 6 2 5 59 62 66 Sandvika 9 Oslo Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 4 Sem Asker Kolbotn

Detaljer

2.1 Konsekvensanalyse. Hva er en konsekvensanalyse?

2.1 Konsekvensanalyse. Hva er en konsekvensanalyse? 2.1 Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse er en metode eller teknikk som skal sette oss i stand til å beskrive forventede konsekvenser ved å foreta tiltak på vegnettet eller på andre eksisterende forhold

Detaljer

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014 KORT OM HOVEDKONKLUSJONER Investeringskostnader Trafikantnytte Drift og vedlikehold Regionale virkninger Økte utslipp klimagasser Naturinngrep Nærmiljø Over fjorden 05.05.2014 To hovedspørsmål 1. 2. Utrede

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA Mulige løsninger for vegtilknytning til Årøya Bru Den mest aktuelle forbindelsen vil være en fritt frambygg bru mellom Lille Årøya og fastlandet, veg

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomisk analyse Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 23.02.2015 Samfunnsøkonomisk analyse KVU E6 Fauske Mørsvikbotn STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 362 Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian

Detaljer

1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen. 2. Betraktninger rundt lufthavnstrukturen i Lofoten

1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen. 2. Betraktninger rundt lufthavnstrukturen i Lofoten TIL: Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet FRA: Atkins Norge og Oslo Economics EMNE: KS1 E10 Fiskebøl-Å Notat 1 DATO: 22. januar 2016 1. Grunnleggende forutsetninger for kvalitetssikringen Vi

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. KVU-prosessen. Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport.

NOTAT. Bakgrunn. KVU-prosessen. Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport. Bakgrunn På oppdrag for NHO Hordaland er det i dette notatet gjort noen betraktninger om innholdet

Detaljer

Grunnlag for KDP. E16 Fagernes-Hande. Underlagsrapport:

Grunnlag for KDP. E16 Fagernes-Hande. Underlagsrapport: Grunnlag for KDP E16 Fagernes-Hande Underlagsrapport: Prissatte konsekvenser E16 Fagernes-Hande 30 januar 2013 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger... 2 1 Beregningsresultater

Detaljer

Møte i Volda E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling

Møte i Volda E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling Møte i Volda 26.6.2012 E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling 2 Oversikt over planområdet 3 Oversiktskart Volda 4 Oversiktskart Furene Vegstandard Dimensjoneringsklasse S4, ÅDT 4000-8000, 80

Detaljer

Motorvegplan og Rutevis riksvegutredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger.

Motorvegplan og Rutevis riksvegutredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger. Sammendrag: Motorvegplan og Rutevis riksvegutredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger. TØI rapport 1472/2016 Forfattere: Anne Madslien, Nina Hulleberg, Wiljar Hansen, Bjørn Gjerde Johansen Oslo 2016

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl - Å. Trafikknotat. August Foto: Nils Petter Rusånes

KVU E10 Fiskebøl - Å. Trafikknotat. August Foto: Nils Petter Rusånes KVU E10 Fiskebøl - Å Trafikknotat August 2015 Foto: Nils Petter Rusånes Innledning Dette notatet er en oversikt over trafikkanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger for Konseptvalgutredning (KVU) E10

Detaljer

Statens vegvesen. Temarapport KU Prissatte konsekvenser. Utgave: 5 Dato:

Statens vegvesen. Temarapport KU Prissatte konsekvenser. Utgave: 5 Dato: Temarapport KU Prissatte konsekvenser Utgave: 5 Dato: 2015-05-11 Temarapport KU Prissatte konsekvenser 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Temarapport KU Prissatte konsekvenser Utgave/dato:

Detaljer

KVU Voss Arna Prissatte konsekvenser

KVU Voss Arna Prissatte konsekvenser KVU Voss Arna Prissatte konsekvenser VEDLEGG 3 Mai 214 Framside Illustrasjon trafikantnytte Foto Helge Rong, Statens vegvesen KVU Voss Arna Prissatte konsekvenser Med notatene «KVU Voss Arna, Tilleggsnytte

Detaljer

Arbeidsnotat. Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet. Knut Ingar Westeren. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 110

Arbeidsnotat. Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet. Knut Ingar Westeren. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 110 Arbeidsnotat Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet Knut Ingar Westeren Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 110 Steinkjer 2000 Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet

Detaljer

NOTAT KDP trafikk Førde. Prissatte konsekvensar Førde sentrum. 1 Innleiing

NOTAT KDP trafikk Førde. Prissatte konsekvensar Førde sentrum. 1 Innleiing NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Namn Firma Fork. Merknad Kopi til: Frå: Knut Aalde Sweco Norge AS Prissatte konsekvensar Førde sentrum 1 Innleiing Dette notatet inngår i grunnlagsmaterialet for kommunedelplanen

Detaljer

TEMARAPPORT. Konsekvensutredning prissatte konsekvenser. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Region sør Prosjektavdelingen

TEMARAPPORT. Konsekvensutredning prissatte konsekvenser. Kommunedelplan E39 Døle bru-livold. Region sør Prosjektavdelingen Region sør Prosjektavdelingen 01.03.2015 TEMARAPPORT Konsekvensutredning prissatte konsekvenser Foto/3D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS Kommunedelplan E39 Døle bru-livold DOKUMENTINFORMASJON Rapporttittel:

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog

Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog Presentasjon på Samferdselsdepartementets seminar om høyhastighetstog 27. november, 2008 Karin Ibenholt Agenda Nyttekostnadsanalyser i Norge og Tyskland Våre beregninger

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner.

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Sund Vatn og Avlaup AS Dato: 17.11.2010, revidert 29.11.2010, 28.4.2011 og 12.5.2011 Tema: Planprogram for nytt fastlandssamband til og Bakgrunn Sivilingeniør

Detaljer

TEMARAPPORT PRISSATTE KONSEKVENSER TEMARAPPORT Kulturminner og - Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU

TEMARAPPORT PRISSATTE KONSEKVENSER TEMARAPPORT Kulturminner og - Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU TEMARAPPORT PRISSATTE KONSEKVENSER TEMARAPPORT Kulturminner og - Overordnet vegsystem i Elverum Kommunedelplan med KU Region øst 15. april 2016 Temarapport prissatte konsekvenser 3 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser Fra planprogrammet: Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene.

Detaljer

PRISSATTE KONSEKVENSER

PRISSATTE KONSEKVENSER Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Midt Rapporttype Delrapport 2011-08-18 KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA PRISSATTE KONSEKVENSER PRISSATTE KONSEKVENSER 2 (14) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA PRISSATTE KONSEKVENSER

Detaljer

Rv. 13 rassikring Melkeråna-Årdal KU fagtema prissatte konsekvenser

Rv. 13 rassikring Melkeråna-Årdal KU fagtema prissatte konsekvenser Utgave: 2 1.1.215 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utgave/dato: Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Tema Skrevet av: Kvalitetskontroll: 2 / 1. okt. 215 53561 Rv. 13 rassikring

Detaljer

Storbysamling Hvordan beregne effekter av sykkelekspressveier? Oslo, Oskar Kleven

Storbysamling Hvordan beregne effekter av sykkelekspressveier? Oslo, Oskar Kleven Storbysamling Hvordan beregne effekter av sykkelekspressveier? Oslo, 29.03.17 Oskar Kleven Nasjonal transportplan(1) Nasjonal transportplan(2) To metoder for å beregne effekter av sykkelekspressveier Regional

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av miljøtiltak innen mobilitet. Kjell Ottar Sandvik Vegdirektoratet

Samfunnsøkonomisk analyse av miljøtiltak innen mobilitet. Kjell Ottar Sandvik Vegdirektoratet Samfunnsøkonomisk analyse av miljøtiltak innen mobilitet Kjell Ottar Sandvik Vegdirektoratet Innhold 1. Miljøtiltak innen mobilitet 2. Kan samfunnsøkonomisk analyser gjennomføres for mobilitetstiltak?

Detaljer

KVU Trondheim - Steinkjer

KVU Trondheim - Steinkjer KVU Trondheim - Steinkjer Samfunnsmålet I 2040 har regionen mellom Trondheim og Steinkjer et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods. Effektivt Med effektiv transport menes

Detaljer

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Anbefaling E39 Volda-Furene Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Utgreidde alternativ 0: Dagens veg utan endringar eller tiltak. 0+: Utbedringsalternativet. Dagens veg vert utbetra på delar av strekninga der

Detaljer

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune:

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune: Konseptvalgutredning Jæren: Trafikkmodell og nytte-/kostnadsberegninger Dette notatet inneholder en kort presentasjon av hva som nå er levert knyttet til tilleggsutredningene for KVU Jæren og videre arbeid

Detaljer

FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY

FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY Kommunedelplan med utredning firefelts E18 forbi Larvik Åpent møte 5. mars 2007 Kostnad 700-1520 mill kr 2 3 Kostnad 920-1740 mill kr 4 5 Kostnad 1640-2040 mill kr 6 7 Kostnad

Detaljer

Prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser Prissatte konsekvenser 2 for konseptene K-K4 Bærums verk E 6 5 59 9 Oslo 62 66 Sandvika 63 Nesoddtangen K V U fo r k ryss i n g av O s lo fj o r d e n 2 4 Sem Asker Kolbotn Buskerud 22 Akershus Oppegd

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april 10.04.2015 1. Status KVU 2. Mulighetsstudien 3. Transportanalyser og samfunnsøkonomi 4. Konsepter Mål og krav Samfunnsmål Todelt samfunnsmål for

Detaljer

Planprogram for nytt fastlandssamband Lerøy/Bjelkarøy

Planprogram for nytt fastlandssamband Lerøy/Bjelkarøy Planprogram for nytt fastlandssamband Lerøy/Bjelkarøy Foreløpige kalkyler av investeringskostnader, driftskostnader, trafikkgrunnlag og finansiering Bergen 25.11.2010, revidert 12.5.2011 12.05.2011 Planprogram

Detaljer

Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord

Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord 02.09.2015 Kunnskapsgrunnlag Gods, turisttransport og sykkel Strekninger i KVU E1o Fiskebøl-Å Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord KVU E10 Fiskebøl - Å Kunnskapsgrunnlag Studier

Detaljer

Statens vegvesen. Temarapport KU Prissatte konsekvenser. Utgave: 2 Dato:

Statens vegvesen. Temarapport KU Prissatte konsekvenser. Utgave: 2 Dato: Temarapport KU Prissatte konsekvenser Utgave: 2 Dato: 2014-12-01 Temarapport KU Prissatte konsekvenser 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Temarapport KU Prissatte konsekvenser Utgave/dato:

Detaljer

Konseptvalgutredning E18 Langangen-Grimstad. Vedlegg Prissatte konsekvenser. ViaNova Plan og Trafikk AS 2008-09-25

Konseptvalgutredning E18 Langangen-Grimstad. Vedlegg Prissatte konsekvenser. ViaNova Plan og Trafikk AS 2008-09-25 Konseptvalgutredning E18 Langangen-Grimstad Vedlegg Prissatte konsekvenser ViaNova Plan og Trafikk AS 2008-09-25 Forord "Kvalitetssikring i tidlig fase" ( KS1 ) skal gjennomføres for statlige investeringer

Detaljer

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland 27. oktober 2015 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal

Detaljer

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig prosjektleder. Dialogmøter. Bjørn Erik Olsen

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig prosjektleder. Dialogmøter. Bjørn Erik Olsen Nye samferdselskart Jørn Sørvig prosjektleder Dialogmøter. 1 Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Statsbudsjettet Omfordelingsvirkning med full effekt fra 2019 Fylke Innbyggjartilskot 2015 inkl.

Detaljer

Sammenlikning av ventetidskostnadsberegninger

Sammenlikning av ventetidskostnadsberegninger Vedlegg 3 91 92 Sammenlikning av ventetidskostnadsberegninger Jernbaneverket opererer kun med ventetid. Dette ser ut for å omfatte både faktisk og skjult ventetid i henhold til TØI 459/1999. Ventetiden

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014

KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte. 12 desember 2014 KVU E6 Fauske - Mørsvikbotn Politisk samrådingsmøte 12 desember 2014 1 Dagens 16 tunneler Tilsammen 18 km TEN-T Trans-European Transport Network 3 Endelige konsepter 4 Forkastede konsepter 5 Hva har samferdselsdepartementet

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011

Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011 Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011 Analyseresultater Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt 1 Jon Arne Klemetsaune

Detaljer

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN Region nord POLITISK SAMRÅDINGSMØTE 12. DESEMBER 2014 Konsept 0+ Konsept 0++ Konsept 1 Dagens Konsept 2 Lang Konsept 3 Konsept 0 Opprusting Utstrossing

Detaljer

Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning E6 Oppland grense Jaktøya Rv.3 Hedmark grense - Ulsberg VEDLEGG 6 Analyse av prissatte konsekvenser Strategi-, veg- og transportavdelingen nr. 2010176305 Region midt Mars 2012 Oppdragsgiver

Detaljer

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 12 Transportarbeid 12.1 Metode Alle beregninger av transportkostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Sammendrag: Gang- og sykkelvegnett i norske byer Nytte- kostnadsanalyser inkludert helseeffekter og eksterne kostnader av motorisert vegtrafikk

Sammendrag: Gang- og sykkelvegnett i norske byer Nytte- kostnadsanalyser inkludert helseeffekter og eksterne kostnader av motorisert vegtrafikk TØI rapport 567/2002 Forfatter: Kjartan Sælensminde Oslo 2002, 50 sider Sammendrag: Gang- og sykkelvegnett i norske byer Nytte- kostnadsanalyser inkludert helseeffekter og eksterne kostnader av motorisert

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel. Bård Norheim

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel. Bård Norheim Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kilde :Østmoe m fl 1984 Trafikantenes nytte av et bedre tilbud Dimensjoneringskostnadene

Detaljer

Prosjektnr. 5135679 KDP - Sande Fastlandssamband A001 TEIKNINGSHEFTE

Prosjektnr. 5135679 KDP - Sande Fastlandssamband A001 TEIKNINGSHEFTE Prosjektnr. KDP - Sande Fastlandssamband A001 TEIKNINGSHEFTE Bergen, 20. november 2014 Teikningsliste PROSJEKT: Sande Fastlandssamband A002 Grunnlag for kommunedelplan Ajour pr. 2014-20-11 Teikn. Arkiv

Detaljer

KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega Statens vegvesen 8. november 0 KVU fv.7 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega Politisk samrådingsmøte Kortform av nøkkeldata (investeringskostnader aksen Brønnøysund Sandnessjøen rettet,

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden - status 10.11.2015 Brukonferansen 2015 Utgangspunktet Dagens transportstrømmer over Oslofjorden Beregnet i regional transportmodell, 2010 Samfunnsmål

Detaljer

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende Sammendrag: Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende TØI notat 1103/1998 Forfatter: Rune Elvik Oslo 1998, 65 sider + vedlegg Statens vegvesen har de siste årene utviklet et bedre

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG/ANNEX: 4.4.2 Network Statement 2016 4.4.2 Metode for samfunnsøkonomisk verdsetting av ruteleietildeling Method for socioeconomically valuation of assigning routes

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av mobilitetstiltak? James Odeck Vegdirektoratet

Samfunnsøkonomisk analyse av mobilitetstiltak? James Odeck Vegdirektoratet Samfunnsøkonomisk analyse av mobilitetstiltak? James Odeck Vegdirektoratet Problemstilling Vegsektoren er kjent som en av de få sektorene i Norge som konsekvent synliggjør effekter av sine tiltak ved bruk

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug Revidert Oslopakke 3 Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug 17.11.217 Problemstillinger Supplerende analyser ved bruk av UA-modellen: Tar hensyn til

Detaljer

Er universell utforming samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er universell utforming samfunnsøkonomisk lønnsomt? Er universell utforming samfunnsøkonomisk lønnsomt? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU james.odeck@vegvesen.no 1 Litt om samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering Systematisk vurdering av alle relevante fordeler

Detaljer

Vedlegg 3 Samfunnsøkonomisk analyse forutsetninger og resultater. Statens prosjektmodell Rapport nummer D003a KS1 E10 Fiskebøl-Å

Vedlegg 3 Samfunnsøkonomisk analyse forutsetninger og resultater. Statens prosjektmodell Rapport nummer D003a KS1 E10 Fiskebøl-Å Vedlegg 3 Samfunnsøkonomisk analyse forutsetninger og resultater Statens prosjektmodell Rapport nummer D003a KS1 E10 Fiskebøl-Å Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse for Rovdefjordbrua

Nyttekostnadsanalyse for Rovdefjordbrua TØI rapport 1236/2012 Viggo Jean-Hansen Nyttekostnadsanalyse for Rovdefjordbrua TØI rapport 1236/2012 Nyttekostnadsanalyse for Rovdefjordbrua Viggo Jean-Hansen Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett

Detaljer

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 18.11.2013 Tunnelen II Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anne-Grethe Nordahl prosjektleder Statens vegvesen region Øst Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad. Bilde oversiktskart

Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad. Bilde oversiktskart Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad Bilde oversiktskart Grunnlag for utredning Fastsatt planprogram Teknisk plan utarbeidet i forbindelse med mulighetsstudie (Her gjøres noen justeringer

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Hva skal jeg snakke om? Om utgangspunktet og bestillingen

Detaljer

KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega Statens vegvesen 8. november 014 KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega Politisk samrådingsmøte Kortform av nøkkeldata 1 Aksen Brønnøysund - Sandnessjøen Oversikt Brønnøysund- Sandnessjøen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012

MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012 ARNØY/LAUKØYFORBINDELSEN MULIGHETSSTUDIE 30.11.2012 MULIGHETSSTUDIE Prosjektansvarling: Skjervøy kommune Prosjektleder: Arnøy- og Laukøyforbindelsen AS Rådgiver: Rambøll 2 MULIGHETSSTUDIE Fremskaffe informasjon

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Samferdselsprosjekter: Hvor gode er dagens metoder for lønnsomhetsvurdering? Odd I Larsen

Samferdselsprosjekter: Hvor gode er dagens metoder for lønnsomhetsvurdering? Odd I Larsen Samferdselsprosjekter: Hvor gode er dagens metoder for lønnsomhetsvurdering? Odd I Larsen Investeringskalkyler Bedriftsøkonomisk: Et prosjekt er lønnsomt hvis de framtidige nettoinntekter som skapes av

Detaljer

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.:

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.: Statens Vegvesen E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 2011-09-15 E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 1 15.08.2011 IVVER JMA ATFOT Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

PRISSETTE VERKNADER FOR TRANSPORTSYSTEMET I ÅLESUND

PRISSETTE VERKNADER FOR TRANSPORTSYSTEMET I ÅLESUND MARS 213 STATENS VEGVESEN REGION MIDT PRISSETTE VERKNADER FOR TRANSPORTSYSTEMET I ÅLESUND VEDLEGG 2 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 2694 WWW cowi.no MARS

Detaljer

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM VEGSTANDARD-TRAFIKK-SAMFUNNSNYTTE - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue Fagnotat Kjell Inge Søreide / Statens Vegvesen E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon BAKGRUNN Ferja er tilgjengelig 44 ganger per dag Reisetid og venting tar 45 minutter for en strekning på 7,5 km 25 000 innbyggere på Fosen bør bli bedre integrert

Detaljer