Finansiering og bygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering og bygging"

Transkript

1 Ny E134 Seljestad Røldal Vågsli Finansiering og bygging MØTE I RØLDAL 12. APRIL 2012 BØRGE SKÅRDAL

2 MÅL KNYTT TIL 2013-BUDSJETT Generelt. Samferdselspolitikken skal stø opp under næringspolitikken og mål for regional utvikling. E134 har nasjonal betydning gjennom å binde saman byane i Sør-Norge på begge sider av Langfjella. E134 over Haukelifjell har eit stort innslag av næringstrafikk, ikkje minst transport knytt til industrien i Hordaland og Rogaland. For alle trafikantgrupper vil bruk av alternative ruter når E134 er stengt, medføre store ekstrakostnader. Eit stabilt og godt samband over fjellet er derfor avgjerande viktig. Dei framste måla knytt til utbygging av E Reduserte transportkostnader og ledetid for den vareproduserande delen av næringslivet. 2. Frå ulike innfallsportar skal reiselivet kunne tilby ein vegstandard som innbyr til besøk. 3. Reduserte personlege transportkostnader innafor naturlege arbeids-, bu- og serviceregionar. 4. Utvikling av effektive transportkorridorar som aukar det kommersielle grunnlaget for meir kollektivreising med buss. For å nå desse måla, har vi forventningar til at det i komande statsbudsjett blir sørga for tilstrekkeleg bevilgning til 3 prosjekt på E134 som ligg inne i Nasjonal Transportplan : - Århus-Gvammen, - Stordalstunnelen - Kongsberg.

3 MÅL KNYTT TIL NTP NY E134 HAUKELIFJELL Bygging av ny E134 over Haukelifjell må starte i 2015 og heile prosjektet må gjennomførast i løpet av transportplanperioden Kravet til bompengeandel må ikkje setjast urealistisk høgt.

4 NY E134 HAUKELIFJELL - EFFEKT Transport er eit vesentleg kostnadselement for industrien og reduserte kostnader styrker konkurranseevna. Investering i ny veg over Haukelifjell vil redusere kjøretida betydeleg for alle trafikantgrupper, men spesielt for tunge kjøretøy (1/2 time). Bygging av ny veg vil halvere drivstoff-forbruket for tunge kjøretøy og dermed halvere utsleppet av klimagassar. Bygging av ny veg vil gje tilnærma 100% regularitet, særleg god regularitet for store kjøretøy. Bygging av ny veg vil redusere ulykkesrisikoen.

5 E134 over Haukelifjell - skisse til bompengeordning ETTER FERDIGSTILLING Full pris Totalt Seljestad Haukelifjell Totalpris stor bil Totalpris liten bil Store bilar med LOKAL AVTALE Med rabatt (lokal Autopass- avtale) Totalt Seljestad Haukelifjell Totalpris stor bil Totalpris liten bil Haukelifjell FØR FERDIGSTILLING Redusert takst (prosent av full pris) 50 % Seljestad Haukelifjell Totalpris stor bil Totalpris liten bil Med rabatt (lokal Autopass- avtale) Totalt Seljestad Haukelifjell Totalpris stor bil Totalpris liten bil PARAMETER- SETTING Betaling før ferdigstilling (parallellinnkreving) 50 % av full pris Rabatt ved lokal Autopass- avtale 25 % Fordeling Seljestad- Haukelifjell liten bil 30 % 70 % Fordeling Seljestad- Haukelifjell stor bil 50 % 50 % Småbilarmed LOKAL AVTALE Seljestad Haukelifjell Parallellinnkreving blir sett i verk det året anleggsarbeidet startar på kvart delprosjekt. Haukelifjell 2015 Seljestad 2016 Full takst på Haukelifjell: Når delprosjektet er ferdig Full takst på Seljestad: Når trafikken går i ny tunnel Seljestad

6 PARAMETER- SETTING Betaling før ferdigstilling (parallellinnkreving) 50 % av full pris Rabatt ved lokal Autopass- avtale 25 % Fordeling Seljestad- Haukelifjell liten bil 30 % 70 % Fordeling Seljestad- Haukelifjell stor bil 50 % 50 % Parallellinnkreving blir sett i verk det året anleggsarbeidet startar på kvart delprosjekt. Haukelifjell 2015 Seljestad 2016 Full takst på Haukelifjell: Når delprosjektet er ferdig Full takst på Seljestad: Når trafikken går i ny tunnel. 2021

7 Takstar ETTER FERDIGSTILLING Full pris Totalt Seljestad Haukelifjell Totalpris stor bil Totalpris liten bil Med rabatt (lokal Autopass- avtale) Totalt Seljestad Haukelifjell Totalpris stor bil Totalpris liten bil FØR FERDIGSTILLING Redusert takst (prosent av full pris) 50 % Seljestad Haukelifjell Totalpris stor bil Totalpris liten bil Med rabatt (lokal Autopass- avtale) Totalt Seljestad Haukelifjell Totalpris stor bil Totalpris liten bil

8 Takstar stor bil. Med lokal avtale (25% raba5) Haukelifjell Seljestad

9 Takstar liten bil. Med lokal avtale (25% raba5) Haukelifjell Seljestad

10 Framdri: NY E Haukeliseter BOM Seljestad BOM Haukeli Vågsli Haukeliseter Frå aust for Haukeliseter hall til Haukelisetertunnelen Veg i dagen Haukelisetertunnelen Tunnel Portalar Haukelisetertunnelen 120 Portal Frå vestre tunnelmunning til portal ny Haukelitunnel Veg i dagen Tunnelportal austre munning Haukelitunnelen 400 Overbygg KOSTNAD (mill): 570 Seljestadtunnelen Veg i dagen, kryss, tunnelportal og deponiområde Røldal 700 Bru og kryss Ny Seljestadtunnel Tunnel Portalar ny Seljestadtunnel 80 Portal Kryss Seljestad + gangveg Kryss Veg i dagen i Seljestad Veg i dagen KOSTNAD (mill): Haukelitunnelen Ny Haukelitunnel Tunnel Veg i dagen, kryss, tunnelportal og deponiområde Røldal 700 Bru og kryss KOSTNAD (mill): Vågslitunnelen Veg i dagen aust for ny Vågslitunnel Ny Vågslitunnel Portal ny Vågslitunnel Frå vestre tunnelmunning til aust for Haukeliseter hall KOSTNAD (mill): Veg i dagen Tunnel 60 Portal Veg i dagen 280

11 Byggekostnad Byggekostnad (mill.kr.) SUM Haukeliseter Seljestadtunnelen Haukelitunnelen Vågslitunnelen SUM Vågslitunnelen Haukelitunnelen Seljestadtunnelen Haukeliseter

12 Finansiering Finansiering SUM Låneopptak Statleg SUM Statleg Låneopptak Låneopptak Statleg

13 Prisar pr. eining Kalkyle 1000 kr Eining Veg i dagen meter Tunnel meter Kryss, bru og overbygg m.m. Røldal stk Tunnelportal overfylt meter Planlegging, byggeleiing og diverse 7 % Oppdeling av vegen Meter Type Einingspris Kostnad Haukeliseter Seljestad Haukelitunnel Vågslitunnel Veg i dagen aust for ny Vågslitunnel Veg i dagen Ny Vågslitunnel Tunnel Portal ny Vågslitunnel 60 Portal Frå vestre tunnelmunning til aust for Haukeliseter hall Veg i dagen Frå aust for Haukeliseter hall til Haukelisetertunnelen Veg i dagen Haukelisetertunnelen Tunnel Portalar Haukelisetertunnelen 120 Portal Frå vestre tunnelmunning til portal ny Haukelitunnel Veg i dagen Tunnelportal austre munning Haukelitunnelen 400 Overbygg Ny Haukelitunnel Tunnel Veg i dagen, kryss, tunnelportal og deponiområde Røldal 700 Bru og kryss Ny Seljestadtunnel Tunnel Portalar ny Seljestadtunnel 80 Portal Kryss Seljestad + gangveg Kryss Veg i dagen i Seljestad Veg i dagen SUM anleggskostnader Planlegging, byggeleiing og diverse SUM

14 NY E134 OVER HAUKELIFJELL Dagens trasé: 55 km, Ny veg: 44 km, InnkorGng: 11 km 4 Tunnelar: 30 km (13/12/3/2) Kostnad: 4-5 MRD Byggeperiode Effekt for vogntog: Tilnærma 100% regularitet 50% spart drivstoff 25 min. spart kjøregd

15 Delprosjekt I HaukeliIell LENGDE: 10 KM KOSTNAD: 570 mill Målet med dette delprosjektet er å gjennomføre alle planlagte tiltak for å eliminere vinterproblem oppe på fjellet. Austmannalia står att). Det blir bygd tunnel med austre innslag rett bak Haukeliseter. Tunnelmasse blir brukt til vegen vidare austover forbi Haukeliseter hall. Til dels ny veg, til dels oppbygging av nåverande. Det blir bygd tunneloverbygg til ny Haukelitunnel, slik at sjølve tunnelarbeidet kan gjerast utan fare for ras frå fjellsida. Tunnelmasse frå ny Haukelitunnel blir brukt til å bygge opp vegen bortover mot Haukeliseter. I endane på begge tunnelar er det ekstra oppstillingsfelt i tilfelle stenging eller kolnnekjøring. Dette gjer det mulig å skille personbilar og store bilar ved uvér. Haukeliseter Frå aust for Haukeliseter hall Ml Haukelisetertunnelen Haukelisetertunnelen Haukeliseter Frå vestre tunnelmunning Ml portal ny Haukelitunnel Tunnelportal austre munning Haukelitunnelen Frå aust for Haukeliseter hall Ml Haukelisetertunnelen Haukelisetertunnelen Frå vestre tunnelmunning Ml portal ny Haukelitunnel Tunnelportal austre munning Haukelitunnelen Frå aust for Haukeliseter hall til Haukelisetertunnelen Haukelisetertunnelen Portalar Haukelisetertunnelen Frå vestre tunnelmunning til portal ny Haukelitunnel Tunnelportal austre munning Haukelitunnelen Meter Veg i dagen Tunnel 120 Portal Veg i dagen 400 Overbygg

16 Delprosjekt II Seljestad LENGDE: 17,5 KM mill. KOSTNAD: Seljestadtunnelen Veg i dagen, kryss, tunnelportal og deponiområde Røldal Ny Seljestadtunnel Veg i dagen, kryss, tunnelportal Seljestad Dette delprosjektet fjernar mange høgdemeter, reduserer avstanden med 7 km og fjernar alle vinterproblem på vestsida av Røldal. Haukeliseter Frå aust for Haukeliseter hall Ml Haukelisetertunnelen Haukelisetertunnelen Frå vestre tunnelmunning Ml portal ny Haukelitunnel Tunnelportal austre munning Haukelitunnelen Veg i dagen, kryss, tunnelportal og deponiområde Røldal Ny Seljestadtunnel Portalar ny Seljestadtunnel Kryss Seljestad + gangveg Veg i dagen i Seljestad Meter 700 Bru og kryss Tunnel 80 Portal Kryss Veg i dagen

17 Delprosjekt III Haukelitunnelen LENGDE: 12 KM KOSTNAD: mill. Dette delprosjektet fjernar høgdemeter, reduserer kjøreavstand med 5 km, fjernar all vinter-problematikk knytt til Austmannalia og fjernar rasfare. Ekstra oppstillingsfelt i austre enden i tilfelle kolonne eller stenging. Ny tunnelmunning er 750 m lenger aust enn i dag for å unngå ras og turbulens. I Røldal blir det bygd toplans-kryss og bru over til tunnelinnslag for ny Haukelitunnel. Haukeliseter Frå aust for Haukeliseter hall Ml Haukelisetertunnelen Haukelisetertunnelen Frå vestre tunnelmunning Ml portal ny Haukelitunnel Tunnelportal austre munning Haukelitunnelen Haukelitunnelen Ny Haukelitunnel Ny Haukelitunnel Veg i dagen, kryss, tunnelportal og deponiområde Røldal Meter Tunnel 700 Bru og kryss

18 Delprosjekt IV Vågslitunnelen LENGDE: KOSTNAD: 280 mill. Haukeliseter Frå aust for Haukeliseter hall Ml Haukelisetertunnelen Haukelisetertunnelen Frå vestre tunnelmunning Ml portal ny Haukelitunnel Tunnelportal austre munning Haukelitunnelen Meter 4,5 KM

19 NY E134 OVER HAUKELIFJELL Dagens trasé: 55 km, Ny veg: 44 km, InnkorGng: 11 km 4 Tunnelar: 30 km (13/12/3/2) Kostnad: 4-5 MRD Byggeperiode Effekt for vogntog: Tilnærma 100% regularitet 50% spart drivstoff 25 min. spart kjøregd

20 E134 OG SIDEGREINER BØRGE SKÅRDAL DAGLEG LEIAR AS HAUKELIVEGEN Tlf

21 E134 og ny veg Seljestad- Røldal- Vågsli. UZale knyz Gl NTP SamferdselspoliMkken skal stø opp under næringspolimkken og mål for regional utvikling. E134 har nasjonal betydning gjennom å binde saman byane i Sør- Norge på begge sider av LangIella. E134 over HaukeliIell har eit stort innslag av næringstrafikk, ikkje minst transport kny5 Ml industrien i Hordaland og Rogaland. For alle trafikantgrupper vil bruk av alternamve ruter når E134 er stengt, medføre store ekstrakostnader. Eit stabilt og godt samband over Iellet er derfor avgjerande vikmg. Dei framste måla knyz Gl utbygging av E134. Reduserte transportkostnader og ledemd for den vareproduserande delen av næringslivet. Frå ulike innfallsportar skal reiselivet kunne Mlby ein vegstandard som innbyr Ml besøk. Reduserte personlege transportkostnader innafor naturlege arbeids-, bu- og serviceregionar. Utvikling av effekmve transportkorridorar som aukar det kommersielle grunnlaget for meir kollekmvreising med buss. For å nå desse måla, har vi forventningar Ml at det i komande statsbudsje5 blir sørga for Mlstrekkeleg bevilgning Ml 3 prosjekt på E134 som ligg inne i Nasjonal Transportplan : Århus- Gvammen, Stordalstunnelen og Kongsberg. I samband med komande NTP ( ) krev vi følgjande: Bygging av ny E134 over HaukeliIell må starte i 2015 og heile prosjektet må gjennomførast i løpet av transportplanperioden Kravet Ml bompengeandel må ikkje setjast urealismsk høgt. Effekt. Transport er eit vesentleg kostnadselement for industrien og reduserte kostnader styrker konkurranseevna. Investering i ny veg over HaukeliIell vil redusere kjøregda betydeleg for alle trafikantgrupper, men spesielt for tunge kjøretøy (1/2 Mme). Bygging av ny veg vil halvere drivstoff- forbruket for tunge kjøretøy og dermed halvere utsleppet av klimagassar. Bygging av ny veg vil gje Mlnærma 100% regularitet, særleg god regularitet for store kjøretøy. Bygging av ny veg vil redusere ulykkesrisikoen.

Ekspressveien. RV52 Hemsedal. Effektiv korridor øst vest. Stavanger Kr.Sand Oslo Bergen Filefjell Oslo. Stavanger Haukeli Oslo Bergen Hol Oslo

Ekspressveien. RV52 Hemsedal. Effektiv korridor øst vest. Stavanger Kr.Sand Oslo Bergen Filefjell Oslo. Stavanger Haukeli Oslo Bergen Hol Oslo 2. OPPLAG Ekspressveien E134 Over Haukeli RV52 Hemsedal E134 Ekspressveien Haugesund Effektiv korridor øst vest Bergen Hemsedal Oslo 502 km Stavanger Kr.Sand Oslo 560 km Bergen Filefjell Oslo 521 km Stavanger

Detaljer

Ekspressveien over Haukeli

Ekspressveien over Haukeli E134 Ekspressveien over Haukeli Setenuten Tarjebudalen Stavsnuten Nåværende veg veg ØST VEST Nåværende veg Ny veg Valldalen Stigning 2,7% ULEVÅ SELJESTAD RØLDAL KONSEKVENSANALYSE OG MULIGHET FOR EGENFINANSIERING

Detaljer

TRANSPORTPLAN 2007-2019

TRANSPORTPLAN 2007-2019 TRANSPORTPLAN 2007-2019 FORORD Transportplan for Vestlandet trekkjer opp Vestlandsrådet sine mål og strategiar for ei framtidsretta transportutvikling. Planen omhandlar følgjande område: Vegsektoren,

Detaljer

Takstsøknad for Kvammapakken.

Takstsøknad for Kvammapakken. Kvam bompengeselskap AS Grovagjelet 16 5600 Norheimsund Til Statens vegvesen Region vest Kvam herad Granvin herad Hordaland fylkeskommune Norheimsund, 16.4.2010 Takstsøknad for Kvammapakken. Med heimel

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Ekspressveien E134 over Haukeli

Ekspressveien E134 over Haukeli Ekspressveien E134 over Haukeli Konsekvensanalyse og belysning av finansieringsmuligheter Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Medlemmene i forumet er kommunane

Detaljer

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 373 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 106 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utviding av Aust-Agderpakka

Detaljer

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Finansieringsstrategi

Finansieringsstrategi Temaplan samferdsel Finansieringsstrategi www.mrfylke.no 1 2 Innhald 1 Samandrag 5 2 Bakgrunn og føremål 10 2.1 Organiseringa av arbeidet 12 3 Alternative finansieringsformer 13 3.1 Bompengar 13 3.2 Langtidsfinansiering/prosjektfinansiering

Detaljer