Ekspressveien. Årdal. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen. Cand.oecon. Kristen Knudsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspressveien. Årdal. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen. Cand.oecon. Kristen Knudsen"

Transkript

1 E134 Ekspressveien Årdal Fagernes Horten Larvik = Kommuner med over 5000 innb. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf og fax: E-post: Foretaksnr: MVA Utgitt av Haukeliveiens venner januar 2007

2 EFFEKTIV KORRIDOR ØST VEST HAUKELIVEGEN Vi forventer en snarlig utbygging av moderne og effektive stamveier i Norge. Da må man legge de gammeldagse metodene på hylla.

3 FORORD Det er to år siden Konsekvensanalysen av Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen ble lagt frem. Da hadde Haukeliveiens venner (HV) alt i flere år arbeidet for å få sin idé til en, raskeste og korteste vei mellom Østlandet og Vestlandet opp på den samferdselspolitiske dagsorden. Etter at konsekvensansanalysen kom har HV fortsatt dette arbeidet. Prosjektet har vakt interesse på mange hold, men samferdselsmyndighetene har ennå ikke akseptert å analysere ekspressveikonseptet videre med tanke på inkorporering i Nasjonal transportplan. Av denne grunn, og fordi det på to år kan ha skjedd ting som gir grunnlag for endrete konklusjoner, ba HV meg se på materialet og rammene omkring prosjektet på nytt. Dette gjensynet går gjennom mange ulike forhold og har fått nokså mange sider. Ved lesing av sammendraget kan en gå til hovedteksten for å få utdypet punkter av særlig interesse. Det er under eget omslag laget en kortversjon av denne rapporten. Kart finnes bare i kortversjonen. Oslo, 9. januar 2007 Kristen Knudsen Denne rapporten finnes på: Haukeliveiens venner: Daglig leder Johannes Sørli, Brotalio 6, 5411 STORD tlf /

4 4

5 INNHOLD SAMMENDRAG HVORFOR DENNE RAPPORTEN TRAFIKANTENES FORDELER AV EKSPRESSVEIEN Trafikantnytten samfunnsøkonomisk målt Innsparinger med Ekspressveien målt i avstand, reisetid, veistandard Økonomisk verdi for det enkelte kjøretøy av redusert avstand og reisetid, miljøvirkning Samlet økonomisk verdi for næringstrafikken og for privattrafikken HENDT LANGS VEIEN Røldal Sør eller nord for Lifjell Jondalstunnelen Kyststamveien Hardangerbrua E134 forbi Notodden ENDRING I TRAFIKKGRUNNLAGET? Generelt Generell trafikkvekst Endringer i trafikkstrukturen på fjellovergangene E134s stilling blant fjellovergangene Oppdatert informasjon om Ekspressveiens trafikkgrunnlag Konsekvenser for trafikkgrunnlaget av utsettelse av prosjektet KALKULASJONSRENTE, INVESTERING, KOSTNADER Ny kalkulasjonsrente Endret investeringsbeløp? Virkning av økt trafikkgrunnlag pga senere iverksetting UHOLDBARE INNVENDINGER FINANSIERING Egenfinansiering i Konsekvensanalysen Revurdering av egenfinansieringsmulighetene EPILOG: STATENS OVERORDNETE VEIPOLITIKK Problemstilling Systemets evne til overordnet strategisk vurdering Holdningen sentralt til Ekspressveien Hvordan blir nye veiprosjekter prioritert? Ytterligere prioriteringsmekanisme i bompengeprosjekter Stamveier som går der folk ikke bor, eller veier bortom tettbebyggelsene? REFERANSER

6 TABELLER Tabell nr Side 2.1 Samfunnsøkonomisk nytte og trafikantnytte Reduserte avstander og kjøretider Økonomisk fordel av Ekspressveien, kr/kjøretøy Sum reduserte kostnader for næringstrafikk Fjellovergangene: ÅDT og ÅDT korr. for tung- 26 trafikkens større økonomiske betydning 4.2 Trafikk som overføres til E134 fra andre fjelloverganger Nåverdi nytte av det samlete Ekspressveiprosjektet 32 diskontert til 2012, 4,5 % kalkulasjonsrente 5.2 Nåverdi nytte av det samlete Ekspressveiprosjektet 35 diskontert til 2012, 4,5 % kalkulasjonsrente, 15 % økt investeringsbeløp 5.3 Nåverdi nytte av det samlete Ekspressveiprosjektet 38 diskontert til 2017, 4,5 % kalkulasjonsente, 15 % økt investeringsbeløp, 10 % økt trafikkgrunnlag 6

7 SAMMENDRAG Gjensyn er ikke opptrykk av Konsekvensanalysen med nye data, men en gjennomgang av Hva kan i dag berettige endringer i konklusjonene som ble trukket for to år siden? Hva har skjedd i prosjektets samfunnsmessige/ politiske omgivelser? Hva er fordelene trafikantene får av E-veien? Haukeliveiens venner vil fortsatt arbeide for sin idé. Gjensyn er laget fordi prosjektet hittil ikke er tatt inn i Nasjonal transportplan-arbeidet. Konklusjoner Ekspressveiprosjektet står like godt samfunnsøkonomisk som da det ble presentert i Konsekvensanalysen. Prosjektets egenfinansieringsevne er nesten like god som antatt i Konsekvensanalysen. Beregningsmessig mulig åpningsår har vi endret fra 2012 til Vi regner nå med 15 % høyere investeringsbeløp enn tidligere. SVV har startet planlegging av Røldal-parsellen. SVV Utbyggingsavdelingen avga våren 2006 en Kommentar til Konsekvensanalysen. Denne er svært negativ, og full av feil og uholdbare påstander. Gjensyn drøfter og tilbakeviser påstandene i kommentaren. Ekspressveiprosjektet forutsetter et mer overordnet, strategisk syn på veiutbyggingen enn det som ligger bak nesten alle andre veiprosjekter. Det kan synes som et problem at SVV og Samferdselsdepartementet ikke har rutine til å håndtere så overordnete veiprosjekter, som er svært sjeldne. Men de gigantiske jernbaneplanene som er kastet frem, viser at også utredning av storstilte prosjekter kan få politisk velvilje. Fordeler for trafikantene Typiske innsparinger med Ekspressveiprosjektet er km og og 3/4 til 2 timer øst - vest. Reduserte kilometer- og tidskostnader gir pr 2017 en årlig privat/ bedriftsøkonomisk fordel for næringstrafikken på 186 mill kr i året, for privattrafikken på 164 mill kr, etter at bompenger er betalt. Trafikantenes innsparinger i alt blir 350 mill kroner. Uten bompenger ville fordelene blitt henholdsvis 278 og 264 mill kr, i alt 542 mill kroner (hele 9,5 % av investerings beløpet som skal finansieres). Det kommer også trafikantene til gode at prosjektet vil reduserte ulykkeskostnader knyttet til mennesker og materiell og gi mindre slitasjekostnader på kjøretøyene. Kortere og flatere vei reduserer dieselforbruk og dermed CO 2 -utslipp typisk med en firedel for vogntog. 7

8 Hendt langs veien: Prosjektering av Røldalpassering En viktig hending er at SVV har startet prosjektering av nye tunneler forbi Røldal. Trasevalg er ikke gjort. Trolig velges en brukbar trase, selv om den kan bli litt lengre og med noe flere høgdemeter enn etter HVs forslag. SVVs mål er at prosjektet skal kunne komme med i NTP I Planprogramdokumentet står under Trafikkgrunnlag blant annet: Problemstillingane i samband med trafikk vil i stor grad handle om å få dokumentert trafikkgrunnlaget for stamvegen, og sjå i kva grad trafikken på andre vegsamband vert endra. Utrekning av trafikkgrunnlaget for dette prosjektet vil vera basis for vurdering av den samfunnsøkonomiske nytteverdien av prosjektet. Dette kan vera avgjerande for finansiering av prosjektet. Dette går til sentrum av en problemstilling som er belyst i Konsekvensanalysen: Ekspressveiens parseller over Haukeli må ses som et hele: Når også Ekspressveiens Telemarksparsell og Armen mot Bergen er bygd, øker trafikken over Haukeli så sterkt at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av Røldal blir langt høyere enn om en i det alt vesenlige må basere seg på dagens trafikkgrunnlag. Denne problemstillingen må med i arbeidet med å få dokumentert trafikkgrunnlaget for stamvegen. Uten nyanlegg vil trafikken over Røldal pr 2012 være ÅDT. Med alle Ekspressveiens tre parseller utbygd, er anslått trafikk over Røldal 110 prosent større enn uten tiltak. Lite av denne trafikkøkingen vil skje med bare Røldal utbygd. Flere parseller utbygd gir også et helt annet grunnlag for bompengeinntekter. Med forutsetningene i Konsekvensanalysen kan eksempelvis inntil 74 prosent av (Røldal + Telemark)-parsellene bompengefinansieres, mens utbygging av Røldal alene bare kan bompengefinansieres59 prosent. Annet På anmodning av BTV-rådet har SVV utredet om E134 i framtiden bør gå sør eller nord for Lifjell. Konklusjon der og i BTV-rådet er at E134 fortsatt skal gå nord for. Denne konklusjonen var en nødvendig forutsetning for en kort og rask vei mellom øst og vest. Stortinget har vedtatt at Hardangerbrua kan bygges. Den gir 16 min innsparing Bergen Oslo for lett bil. Ekspressveien gir 54 min innsparing. Om brua kommer eller ikke, får liten betydning for Ekspressveiens trafikk. Et forprosjekt som studerte en Ekspressveiløsning forbi Notodden er akkurat avsluttet. Den kan innkorte E134 med 9 km og redusere kjøretid med 21 min for lett bil. Investering er ca mill kr. Prosjektet vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men forprosjektet ble mest fokusert på et del-prosjekt, armen Notodden Meheia, som gir 1 km og vel 7 min innsparing for lett bil. Dette koster 740 mill kr og kan bompengefinansieres vesentlig bedre enn det fullstendige prosjektet. En slik vei måtte bygges etter eller tidligst samtidig med Ekspressveien over Haukeli. Endringer i trafikkgrunnlaget? Nyere statistisk materiale gir ikke grunnlag for nedjustering av Konsekvensanalysens trafikkvekstforutsetninger: 8

9 I perioden var generell trafikkvekst på landets veier 3,1 prosent årlig, mens våre kalkyler bygger på 2 prosent for årene fremover. På fem fjelloverganger var veksten 3,6 prosent, Haukeliveien hadde 5,6 prosent. På de fem fjellovergangene har helårstrafikk økt mer enn sommertrafikk, og trafikk med tunge kjøretøyer har økt prosentvis mer (6,9 %) enn trafikken med lette (2,8 %). Haukeliveiens trafikk har økt mer enn trafikken over Hardangervidda og Hol-Aurland, fjellovergangene nærmest Haukeliveien. Målt med årsdøgnstrafikken, ÅDT, har Haukeliveien 52 % av trafikken på Haukeliveien + de to nærmeste konkurrentene. Økonomisk bedømt bør næringskjøretøyer vektlegges mer enn privattrafikk. Økonomisk målt finner vi at Haukeliveiens andel er 56 %. SVV hadde innvendinger mot flere sider ved trafikkantakelsene i Konsekvensanslysen. Vi har drøftet dem, uten å finne grunnlag til å justere ned trafikkforutsetningene. Men vi gjentar gjerne at det er stor usikkerhet. Trafikkanalyser vil kunne redusere denne usikkerheten. Endringer i investeringsbeløp? Vi mener det er bra grunnlag for investeringsanslagene i Konsekvensanslysen, som nødvendigvis er usikre. Vi legger nå likevel legge til grunn 15 prosent høyere investeringsbeløp (2004-prisnivå). Begrunnelser drøftes i rapporten, bl.a. høyere veistandardkrav enn tidligere antatt og at prisutviklingen på anlegg har vært ugunstig som realistisk åpningsår Hittil har vi regnet med 2012 som mulig åpningsår for Ekspressveien. Etter som årene har gått, er dette nå ikke realistisk. Vi regner nå 2017 som mulig åpningsår. Dette har som en konsekvens at trafikkgrunnlaget blir 10 prosent høyere første år, som følge av antatt 2 prosent årlig trafikkvekst. Dette øker lønnsomhet og egenfinansieringsevne. Ny kalkulasjonsrente og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Siden Konsekvensanalysen ble laget, har Staten redusert kalkulasjonsrenten fra 8 til 4,5 prosent. Dette gir alle prosjekter økt netto nåverdi. Ekspressveien var svært lønnsom med 8 prosent, og beholder sin plass med 4,5 prosent. 15 prosent høyere investering trekker lønnsomheten ned, men 10 prosent større trafikkgrunnlag første driftsår trekker opp. Med disse endringene og med 4,5 prosent kalkulasjonsrente er prosjektets nåverdi bruttonytte pr ,9 mrd kroner, nettonytte 6,8 mrd kroner. Nettonytte/kostnadsbrøken er +0,95 (samfunnet får igjen nesten det dobbelte av investeringen). Egenfinansiering Med 15 prosent høyere investering er det i alt 5,7 mrd kroner som skal finansieres (før 4,9 mrd kroner). Idriftsetting 2017 i stedet for 2012 øker trafikkgrunnlaget. Det er beregnet at bompengeinntektene gir grunnlag for å låne pr 2017 (15 års nedbetalingstid): 3,76 mrd kroner dersom lånerenten blir 5 % 3,26 mrd kroner dersom lånerenten blir 7 %. Egenfinansieringsandel med bompenger blir 9

10 66 prosent med 5 % lånerente 58 prosent med 7 % lånerente. Dette er henholdsvis 3 og 2 prosentpoeng svakere enn i Konsekvensanalysen. Dersom opprinnelig investeringsbeløpet blir tilstrekkelig, blir egenfinansieringsandelen henholdsvis 76 eller 66 prosent. Det er regnet med samme bompengesatser som før. Disse er moderate sammenlignet med enkelte andre aktuelle bompengeprosjekter. Kommentar fra SVV Utbyggingsavdelingen Våren 2006 skrev utbyggingsavdelingen i SVV en Kommentar til Konsekvensanalysen. Den inneholder bare negative anførsler, uten over hodet å komme inn på Ekspressveiideen som et strategisk grep. Kommentarens store antall konkret gale gjengivelser av Konsekvensanalysen viser at en neppe hadde lest Konsekvensanalysen skikkelig. Kommentaren hevder at Konsekvensanalysen bygger for høyt trafikkgrunnlag og har for lave investeringstall. Kommentaren inneholder en lang rekke feil og feilresonnement. Hovedteksten i denne rapporten drøfter og tilbakeviser alle utbyggingsavdelingens påstander, med unntak av at vi som foran nevnt mener investeringsbeløpet nå bør økes noe. Ekspressveien og Statens overordnete veipolitikk Haukeliveiens venner lanserte en visjonær løsning for veiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet, som vil gi radikalt reduserte avstander og reisetid, til moderat kostnad og være samfunnsøkonomisk svært lønnsom. Prosjektet har vakt interesse på mange hold, som industri, reiseliv, transportutøvere, politikk lokalt og sentralt. Det initiativtakerne ber om på dette stadiet, er at prosjektet blir underkastet grundigere vurdering. Men til nå er det ikke blitt vist interesse i Vegdirektoratet/Statens vegvesen, eller Samferdselsdepartementet. Denne rapporten drøfter noen delforklaringer på hvordan kan dette ha seg. Ikke i penger, men i rekkevidde er Ekspressveien større enn nesten alle veiprosjekter. Sentrale myndigheter har kanskje ikke rutine for å behandle slike prosjekter på veisiden. De gigantiske jernbaneplanene som nylig er kastet fram, er det gitt statsmidler til å utrede. Det er derfor mulig for Staten å stille med midler til videre utredning av Ekspressveien. Departementet, SVV sentralt og SVVs regioner har alltid en rekke prosjekter de har vært involvert i, har utredet, og som står på venteliste til å bli gjennomført. Ofte har godt organiserte komiteer gjennom mange år presset på for sine prosjekter. Et stykke på vei er det psykologisk forståelig at veimyndigheter tenker nei, ikke ennå ett vi ikke har penger til. Forståelig, men ikke akseptabelt. NTP sier at Stamvegene er underlagt nasjonal prioritering. Dette undergraves av at det er etablert politisk praksis at bompengeprosjekter skal være lokalt initiert og akseptert. Dermed kan lokale instanser langs en stamvei hindre at den blir bygd. De fleste kommunene langs Ekspressveiens traseer ønsker Ekspressveien (eller har ikke uttalt seg), men noen kommuner i øvre Telemark har hittil vært mot. Kravet om lokal aksept hviler vel på at lokalbefolkningen skal betale mye av bompengene. Men kalkylen for Ekspressveien bygger på at gjennomgangstrafikken betaler, men ikke lokal trafikk til/fra øvre Telemark. Fortsatt motmotvilje fra enkelte kommuner burde derfor ikke få hindre Ekspressveien. 10

11 1 HVORFOR DENNE RAPPORTEN To år har gått siden Konsekvensanalysen Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen ble lagt fram i januar Samtidig laget Haukeliveiens venner en brosjyre som er en kortversjon av konksekvensanalysen. 1 Lesere av denne rapporten får mest utbytte dersom de er kjent med innholdet i brosjyren. Forslaget til Haukeliveiens venners om en kortere og raskere hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet har fått bred oppmerksomhet i media, først og fremst utenom hovedstadsområdet. Det er møtt med positiv respons hos transportutøvere og det transportbrukende næringsliv, inkludert reiselivet, først og fremst på Vestlandet, men også i indre Telemark. Forslaget har vakt en viss rikspolitisk interesse. En rekke kommuner som ser nytten av raskere forbindelse mellom Østlandet og Vestlandet til styrking av lokalt næringsliv og velferd, er positive. Ekspressveien styrker også lokalsamfunnene ved å utvide arbeidsreiseomlandet. Et unntak er kommunene i øvre Telemark, som hittil ikke har ønsket at Telemarksparsellen av Ekspressveien bygges. De vil i hovedsak satse på utbedring langs dagens trase. Uten den 43 km veiinnkortingen som Telemarksparsellen gir, kan E134 ikke bli en rask forbindelse mellom landsdelene. Ekspressvei-ideen er hittil ikke tatt inn i arbeidet med Nasjonal transportplan. Haukeliveiens venner vil fortsatt være pådrivere for Ekspressveiprosjektet skal inn i offentlig veiplanlegging. En ønsker å få klarere fremstilt fordelene næringslivet vil ha av veiprosjektet (kap 2). Haukeliveiens venner ønsker et oversyn over mulige endrete forutsetninger siden Konsekvensanalysen ble laget, som kan gi grunnlag for en revurdering som ville endre konklusjonene (kap 3 5). Fra Samferdselsdepartementet fikk Vegdirektoratet i januar 2006 Konsekvensanalysen til uttalelse. Statens vegvesen ved utbyggingsavdelingen avga en Kommentar som er svært negativ til Ekspressveien. 2 Etter min og Haukeliveiens venners vurdering er anførslene der uholdbare og bærer preg av at en faktisk ikke har lest Konsekvensanalysen. Dessverre bygde Samferdselsministeren på dette dokumentet i tilbakemelding til Haukeliveiens venner, og i skriftlig svar til Stortingets presidentskap 3 Ett formål med denne rapporten er derfor å ta opp og tilbakevise påstandene fra utbyggingsavdelingen i SVV (kap 6). Prosjektets evne til egenfinansiering gjennom bompenger vurderes i lys av nye data (kap 7). Det kan synes som prosessen som fører fram til valg av veitraseer kan mangle evnen til et tilstrekkelig overordnet, strategisk syn. Dette har rammet Ekspressveien, og er også emne for rapporten (kap 8). 1 Knudsen (2005) og Haukeliveiens venner (2005) 2 Brev datert til Samferdselsdepartementet 3 Svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, som spurte Samferdselsesministeren om midler til ekstern kvalitetsvurdering av Konsekvensanalysen 11

12 2 TRAFIKANTENES FORDELER AV EKSPRESSVEIEN I dette kapitlet rekapitulerer vi først den samfunnsøkonomiske nytten Ekspressveien gir trafikantene. Deretter konkretisere vi disse fordelene slik de vil oppleves av transportører, næringsliv, yrkesreisende og privatreisende. 2.1 Trafikantnytten samfunnsøkonomisk målt Tabell 2.1 viser prosjektets samfunnsøkonomiske bruttonytte uttrykt i nåverdi pr Dette er samme data som i Konsekvensanalysen (tab 4 i Brosjyren), men nå basert på 4,5 prosent kalkulasjonsrente(jf kap 5.1). Tallene er gruppert med henblikk på å vise klart nytten trafikantene har av prosjektet. Tabell 2.1 Prosjektets samfunnsøkonomiske trafikantnytte og nytte i alt Nåverdi pr 2012, mill 2004-kroner. 4,5 % kalkulasjonsrente Tidskostnad er spart Kjøretøykostnader spart Tids- + kjøretøykostnader spart Prosent av all nytte Lette biler ,5 % Lastebiler og busser ,9 % Vogntog (> 16 m lengde) ,3 % Busspassasjerers tid spart ,4 % Redusert ulempe ved bruk av ferjer Nettonytte for trafikk overført fra andre transportmidler 89 0,7 % 159 1,3 % Nettonytte for nyskapt trafikk 903 7,2 % (Delsum, trafikantnytte) (9.638) (76,4 %) Reduserte ulykkeskostnader ,4 % Annen nytte ,2 % Sum nytte i alt % Slik samfunnet måler det, utgjør fordeler direkte knyttet til kjøretøy og personer som bruker veien drøyt tre firedeler (76,4 %) av nytten. Ekspressveien bidrar også betydelig til å redusere ulykkeskostnadene. Reduksjon i slike kostnader står for 15,4 % av prosjektets nytte. Denne posten kommer også i stor grad trafikantene til gode, i form av mindre menneskelig 12

13 lidelse, lavere kjøretøykostnader, bedre regularitet. På lengre sikt bidrar dette også til noe lavere forsikringspremier. En merker seg at med 36,5 % er en stor del av den samfunnsøkonomisk målte nytten knyttet til lette biler (mest personbiler). Busspassasjerers sparte tid står for 5,4 %. Selv om næringslivets behov for bedre veier er mest fremme i debatten, utgjør privatpersoners reising derfor en viktig del av den samfunnsmessige begrunnelsen for Ekspressveien. Nåverdistørrelser er ikke lette å gi en helt konkret tolkning, der de kan sammenlignes med andre (krone-)størrelser. De er først og fremst nyttige for å sammenligne med andre prosjekter og prosjektalternativer som det er beregnet nåverdi for. I resten av kapitlet skal vi belyse nytteverdien av Ekspressveien med mer håndfaste begrep Innsparinger med Ekspressveien målt i avstand, reisetid, veistandard Sparte avstander Tabell 2.2 viser i øvre del hvordan Ekspressveien reduserer veiavstanden mellom viktige punkter. For de to relasjonene til venstre i tabellen gjelder dette reduksjon i forhold til mest aktuelle rute i dag: Fra Bergen gjennom Lærdalstunnelen og Hemsedal, fra Stavanger om Kristiansand. De andre relasjonene bruker E134 over fjellet alt i dag. Det er forutsatt at også uten Ekspressveien vil ferjefrekvensen Jondal Tørvikbygd bli økt som følge av at Jondalstunnelen foreligger, fordi denne ruten (om Kvamskogen) blir korteste vei mellom Odda og Bergen før Ekspressveien er etablert. Tabellen gjenspeiler derfor bare reduksjon Ekspressveien gir i tillegg til denne forbedringen. 4 Hardangervidda med Hardangerbrua er ikke tatt hensyn til som et alternativ i analysen. Vi tror Hardangerbru eller ikke spiller svært liten rolle for trafikken på Ekspressveien. 5 Tabell 2.2 Reduserte avstander og kjøretider med Ekspressveien Stavanger - Oslo Bergen- Oslo Haugesund - Oslo Haugesund - Grenland Bergen- Grenland Odda Bergen Avstander Sparte km vei 112 km 81 km 58 km 29 km 94 km 30 km Km vei med E-veien 448 km 401 km 397 km 343 km 346 km 102 km Reisetid Lette biler: Spart tid 1t 35 min 55 min 1t 8 min 43 min 1t 27 min 44 min Reisetid med E-veien 6t 27 min 5t 32min 5t 12 min 4t 38 min 5t 1 min 1t 38 min Vogntog: Spart tid 1t 55 min 1t 4min 1t 27 min 59 min 1t 46 min 47 min Reisetid med E-veien 7t 9 min8 6t 10 min 5t 49 min 5t 0 min 5t 22 min 1t 47 min 4 I motsetning til hva SVV Utbyggingsavdelingen påsto i sin Kommentar 5 Møreforskings kvalitetssikringsrapport av hardangerbruprosjektet har senere vist at bompengene (avgift ca 105 kr for lett bil, for å spare 16 minutter sammenlignet med ruten om Lærdalstunnelen og Hemsedal) ofte vil være omtrent like store som kjøretøyets gevinst uten bompenger. For personbil vil Ekspressveien være 38 min raskere Bergen Oslo enn Hardangervidda med Hardangerbrua, for vogntog 43 min raskere. Lett bil får like høye bompenger Bergen Oslo via Hardangerbrua og Sokna Ørgenvika som via Ekspressveien. 13

14 Mellom landsdelene reduseres veilengden med fra 112 km (Stavanger Oslo) til 29 km (Haugesund Grenland). Odda Bergen blir 30 km kortere enn ellers (jf merknad over). Veiavstanden blir 102 km. Merk at avstandsreduksjonene er resultat bare av de tre parsellene som Haukeliveiens venner har fremmet i Ekspressveiprosjektet. Disse parsellene er tilstrekkelige til å gjøre Ekspressveien til foretrukken rute. Senere kan og bør det bli gjennomført ytterligere innkortinger og standardhevinger på andre deler av traseene. Det vil redusere avstandene ytterligere. Bl.a. kan avstand Bergen Oslo komme ned mot 380 km, mens prosjektet nå bygger på 401 km. Strekningene med ny vei All trafikk over Haukeli mot Oslo kan kjøre på 72 km ny vei. Mot Grenland blir det 80 km ny vei. Armen mot Bergen får opp mot 40 km ny eller opprustet vei. Trafikk mellom Bergen og Grenland får dermed opp mot 120 km ny vei å kjøre på. Spart tid Nedre del av tabell 2.2 viser spart reisetid med Ekspressveien, og reisetiden når Ekspressveien er på plass (det er ikke tatt hensyn til pauser). Tabellen viser tall for lette biler og for vogntog. For lastebiler/busser blir resultatet mellom disse. Der dette er aktuelt, er ferjetid og ventetid på ferje medregnet. Ekspressveien sparer tid først og fremst på grunn av kortere avstand, men også fordi de nye veistrekningene gir høyere praktisk kjørefart. På de to parsellene langs E134 er det forutsatt 90 km/t fartsgrense. Dersom en skulle velge 80 km/t fordi dette kan redusere investeringene, øker kjøretiden med knapt 5 minutter for lette biler, mindre for tunge. Innsparingene er store, eksempler: Haugesund Oslo sparer lett bil 1 time 8 minutter, vogntog 1t 27 minutter. I en del tilfeller kan innsparingene få ekstra betydning for yrkestransportene om de på denne måten kommer under hviletidsgrenser. Fra Odda (eller Austrepollen) til Bergen sparer lett bil 44 minutter, vogntog 47 minutter. Reisetid fra Odda blir med Ekspressveien 1 time 38 minutter. Tungtrafikk mellom Bergenshalvøya og Kristiansand vil spare 1 time sammenlignet med kjøring i dag om Odda. Nå går slik trafikk delvis om Stavanger, men Røldal vil bli et svært godt alternativ. Denne relasjonen er ikke tatt med i analysen, noe som er en svakhet. Ferjefri løsning er et samferdselspolitisk slagord på Vestlandet. Ekspressveiprosjektets arm mot Bergen blir ikke ferjefri. Men ferjen får en overfartstid på 8 minutter og avgang hvert 15. minutt og vil ikke få køer. Forbindelsen blir noe nær en flytende bru. For yrkestrafikken vil ferjetiden noen ganger kunne brukes som pause i henhold til kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 14

15 2.3 Økonomisk verdi for det enkelte kjøretøy av redusert avstand og reisetid, miljøvirkning Tabell 2.3 viser hva sparte kilometre og tid er verdt for veitransport av folk og varer. I denne beregningen bruker vi de privat/bedriftsøkonomiske satsene nedenfor, som Haukeliveiens venner mener er representative. De er oftest noe høyere enn satsene SVV har fastlagt til bruk i nytte-kostnadsanalysen: Lette biler Lastebil Vogntog km-kostnad, kr/km 1,40 4,50 8,50 tidskostnad, kr/time Tabell 2.3 viser først verdi før betaling av bompenger til Ekspressveien (eller når bompengebetaling er slutt), så vises bompengene, og deretter verdien etter bompenger, for lett bil og for vogntog. Bompengestrukturen er den samme som ble brukt i Konsekvensanalysen: Bompengestruktur Ekspressveien Lett bil Lastebil Tillegg for buss Vogntog RØLDALSPARSELL Telemarksparsell 1) Odda Bergen 2) Fusa - Bergen 30? 1) 40 % reduksjon for trafikk mot Grenland 2) Ingen betaling for denne parsellen for trafikk til/fra Oslo Ferjeutgifter er med i tabell 2.3. Tabell 2.3 Økonomisk fordel av Ekspressveien for lette biler og vogntog, kroner per kjøretøy Stavanger - Oslo Bergen- Oslo 1) Haugesund - Oslo Haugesund - Grenland Bergen- Grenland Odda Bergen Lette biler Fordel før bompenger 362 kr 310 kr 316 kr 190 kr 390 kr 200 kr Bompenger å betale 120 kr 120 kr 120 kr 96 kr 144 kr 50 kr Fordel etter bompenger 242 kr 190 kr 196 kr 94 kr kr Vogntog Fordel før bompenger kr kr kr kr kr 683 kr Bompenger å betale 500 kr 500 kr 500 kr 400 kr 600 kr 250 kr Fordel etter bompenger 948 kr 560 kr kr 637 kr kr 433 kr 1) Det er tatt hensyn til bompengebetaling Sokna - Ørgenvika Tabell 2.3 viser at fordelene er betydelige også med bompenger. Etter at bompenger er betalt, beholder trafikantgruppene på alle relasjoner minst halvparten, på mange langt mer, av den privatøkonomiske nytten Ekspressveien gir før bompenger. Eksempler: 15

16 Haugesund Oslo er fordelen etter bompenger 196 kr for lett bil og kr for vogntog. Vi beregner at dette er henholdsvis 10 prosent og 13 prosent reduksjon av total kostnad ved å kjøre distansen. Odda Bergen får lette biler fordeler etter bompengebetaling som kan tallfestes til 150 kr per tur. For vogntog er tilsvarende 433 kr. Fra Stavanger og Bergen sparer vogntog henholdsvis 948 kr og 560 kr etter bompenger. Dersom bompenger ikke skal betales, eller når bompengeperioden er over, er fordelen kr og kr. Det er tatt hensyn til at særlig de tyngste kjøretøyene vil få redusert drivstofforbruk per km ved passering av Røldal og Telemark. Sammenlignet med forholdene nå, vil ny vei kunne redusere slitasje- og vedlikeholdskostnader for tungtrafikkens kjøretøyer med kanskje en tredel. Et røfft anslag kan være at dette gir kostnadsreduksjoner med i alt 7 mill kr i året. Dette er ikke med i tabellen. Heller ikke har vi prøvd å tallfeste det viktige arbeidsmiljøaspektet at gode veier gir redusert belastning på yrkessjåførene. Kortere og flatere vei gir lavere drivstofforbruk. Konsekvensanalysen anslo at for gitt transportomfang vil Ekspressveien redusere utslipp av CO 2 med t og av NOx med 226 tonn første driftsår. Effekten varierer fra rute til rute. For vogntog vil dieselforbruk og dermed CO 2 -utslipp typisk bli redusert med en firedel når Ekspressveien er gjennomført. Senere investeringer vil øke denne gevinsten, til opp mot 40 prosent reduksjon i forhold til dagens situasjon. 2.4 Samlet økonomisk verdi for næringstrafikken og for privattrafikken Vi beskriver her virkningene for næringstrafikken og privattrafikken hver for seg. Næringstrafikken Samlet trafikk som kommer til å benytte Ekspressveien fordeler seg på mange grenruter på henholdsvis øst- og vestsiden av fjellet. Deler av trafikken passerer ikke høyfjellet, viktigst her er trafikk Odda Bergen og på delstrekninger av denne. 6 Det er anslått at pr 2012 vil daglig trafikk med næringskjøretøy som passerer Røldalparsellen av E134 være Biler pr dag Personbiler og lette varebiler i yrkestrafikk 275 Lastebiler 430 Busser 54 Vogntog (lastebil m henger + semitrailere) 224 Daglig trafikk med biler i yrke/næring i alt 983 Anslaget er nesten kjøretøy i næring pr dag. 6 Mest detaljert er trafikken beskrevet i tab 13.2 og 13.3 i Konsekvensanalysen 16

17 For personbiler og lette varebiler fins ikke tall for fordelingen på næringsvirksomhet og annet, så tallet er nærmest en illustrasjon. Vi har bare gjettet at 1/10 av all trafikk med lette biler kan være kjøring i yrke (som: lett varetransport, håndverkere, yrkesreisende). På Telemarksparsellen er tallene for gjennomgangstrafikk ca 10 prosent lavere. På strekningen Odda Bergen er anslaget 415 næringskjøretøy daglig som krysser Hardangerfjorden (personbiler og lette varebiler behandlet som over) Biler pr dag Personbiler og lette varebiler i yrkestrafikk 124 Lastebiler 149 Busser 56 Vogntog (lastebil m henger + semitrailere) 86 Daglig trafikk med biler i yrke/næring i alt 415 (Av denne trafikken er 1/3 lokaltilknyttet, 2/3 kommer fra/skal til Østlandet og Sørlandet). Samlet økonomisk verdi for næringstrafikken Vi vil anslå næringstrafikkens samlete årlige reduserte kostnader, eller økonomiske fordel, av Ekspressveien pr Dette gjør vi ved at vi for hver strekning multipliserer næringstrafikken med økonomisk fordel av Ekspressveien pr kjøretøy, og trekker fra bompenger som skal betales. 7 Resultatet av denne beregningen er vist i tabell 2.4. Reduserte transportkostnader i næringsvirksomhet er i følge tabellen 169 mill kr i året, etter at bompenger er betalt. Vogntogene står for 40 prosent av disse fordelene, lastebilene 42 prosent, og næringskjøring med lette biler for 18 prosent. I følge tabellen tilfaller 52 prosent av kostnadsreduksjonen trafikk som bruker Ekspressveiens hovedtraseer i alle fall. 43 prosent tilfaller trafikk som går over til å bruke Ekspressveien når dette blir mulig. Uten bompenger ville næringstrafikkens fordeler økt til 253 mill kroner i året, altså med 50 prosent. (Bompengene tar i gjennomsnitt moderate 1/3 av fordelene uten bompenger.) Kortere kjøretid og mer bekvemme veier må ventes å gi grunnlag for sterkt økt ekspressbussfrekvens. En slik virkning er ikke innbakt i tallene. Indirekte har også privattrafikken positiv innvirkning på nærings- og arbeidsliv. Økonomisk verdi for privattrafikken 90 prosent av trafikken med lette biler definerer vi som privattrafikk. Slik definert utgjør privattrafikken 72 prosent av all trafikk i ÅDT som passerer Røldalsparsellen og 81 prosent av trafikken som krysser Hardangerfjorden. Lokal næringstrafikk som øvre Telemark retning Drammen/Oslo og Kvam/Fusa retning Bergen er ikke med i tallene. 7 For lette biler i næringsvirksomhet har vi økt tidsverdien pr time pr bil fra 200 kr som gjennomsnitt for alle lette biler, til 300 kr 17

Ekspressveien E134 over Haukeli

Ekspressveien E134 over Haukeli Ekspressveien E134 over Haukeli Konsekvensanalyse og belysning av finansieringsmuligheter Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og utredning Ikke noe er mer praktisk enn god teori Tlf

Detaljer

Ekspressveien over Haukeli

Ekspressveien over Haukeli E134 Ekspressveien over Haukeli Setenuten Tarjebudalen Stavsnuten Nåværende veg veg ØST VEST Nåværende veg Ny veg Valldalen Stigning 2,7% ULEVÅ SELJESTAD RØLDAL KONSEKVENSANALYSE OG MULIGHET FOR EGENFINANSIERING

Detaljer

Ekspressveien. RV52 Hemsedal. Effektiv korridor øst vest. Stavanger Kr.Sand Oslo Bergen Filefjell Oslo. Stavanger Haukeli Oslo Bergen Hol Oslo

Ekspressveien. RV52 Hemsedal. Effektiv korridor øst vest. Stavanger Kr.Sand Oslo Bergen Filefjell Oslo. Stavanger Haukeli Oslo Bergen Hol Oslo 2. OPPLAG Ekspressveien E134 Over Haukeli RV52 Hemsedal E134 Ekspressveien Haugesund Effektiv korridor øst vest Bergen Hemsedal Oslo 502 km Stavanger Kr.Sand Oslo 560 km Bergen Filefjell Oslo 521 km Stavanger

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering

Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering Tilleggsrapport KS2 av Vossepakken Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering Rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Unntatt offentlighet Revisjon: 1.0 Foreløpig

Detaljer

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren Rapport 93/01 Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser i transportsektoren ECON-rapport nr. 93/01, Prosjekt nr. 35880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645- 494-1 EBO/HLI/kea, ACB, 18. januar 2002 Offentlig

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Hovedrapport desember 2012

Hovedrapport desember 2012 Hovedrapport Desember 2012 2 Forord Dette er en statusrapport fra utredningsprosjektet Ferjefri. Utredningen blir gjennomført av Statens vegvesen etter bestilling fra Samferdselsdepartementet. Ferjefri

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund På oppdrag fra: Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet Utarbeidet av: Dato: 31. mars 2014 Terramar AS og Oslo Economics AS INNHOLD

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden August 2015 Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse

Detaljer

Innlandet 2030: Infrastruktur

Innlandet 2030: Infrastruktur ØF-notat nr. 9/2007 Innlandet 2030: Infrastruktur av Kristian Lein Notat nr 4 til Innlandet 2030 ØF-notat nr. 9/2007 Innlandet 2030: Infrastruktur av Kristian Lein Notat nr 4 til Innlandet 2030 Tittel:

Detaljer

Veipolitisk program per 05.09.12

Veipolitisk program per 05.09.12 Veipolitisk program per 05.09.12 Aksjon Bedre Vei ABV Veipolitisk program 050912 1.0.doc Side 1 av 18 Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk stiftelse som samler veiallianser, organisasjoner, bedrifter

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

Nytte-kostnadsvurdering E8 TINDTUNNELEN

Nytte-kostnadsvurdering E8 TINDTUNNELEN Nytte-kostnadsvurdering for E8 TINDTUNNELEN KONSEKVENSUTREDNING Vegtunnel mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. Polarporten AS Mai 2012 TIND-TUNNELEN: NYTTE-KOSTNADSANALYSE OG SAMFUNNSØKONOMISKE

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)

Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Gisle Solvoll, Jarle Løvland, Terje Mathisen og Thor-Erik Sandberg Hanssen Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) Erfaringer

Detaljer

TIND-TUNNELEN. Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune.

TIND-TUNNELEN. Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. TRAFIKK ANALYSE FOR TIND-TUNNELEN Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. Trafikkvurdering og konsekvenser for øvrig vegnett. Trafikktemaer i prosjektets konsekvensutredning. Polarporten

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet JI Lian, utkast 26.11.2011 Innhold Sammendrag...2 1. Bakgrunn og formål...5 2. Marked og markedsutvikling...6 2.1 Utvikling i passasjerer, befolkning og

Detaljer

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Joar Nordtug Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : REGIONAL UTVIKLING VED HJELP AV BEDRET JERNBANENETT

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Medlem av: Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Vår dato: 2008-04-30 Vår ref: ohø Deres dato: 17. januar 2008 Deres ref: Statsråd Navarsete/ pressemelding

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren

Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren Arbeidsdokument 50592 Oslo 9. mai 2014 3794 Harald Minken Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren Innhold 1 Transportsystemet i Norge... 2 2 Prosjektvalg... 2 3 Bypakker... 4 4 Vegnormaler

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Unntatt offentlighet,

Detaljer