Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006"

Transkript

1 Betania driftsselskap Alta Årsmelding 26 Stiftelsen Betania, Alta

2 2 ÅRSMELDING 26 INNHOLD:. GENERELT 3 2. OM VIRKSOMHETEN 3 3. FAGLIG DEL 3 3. ADMINISTRASJONSAVDELING TEKNISK AVDELING BETANIA VASKERI BETANIA HOVEDKJØKKEN 4 4. FAGLIG TILSYN 4 5. STYRING OG RÅDSSTRUKTUR 5 5. DRIFTSRÅDET ARBEIDSMILJØUTVALGET, VERNEOMBUD OG VERNEOMRÅDER 5 6 ØKONOMI/ AVTALEFORHOLD 6 7. PERSONALMESSIGE FORHOLD 6 7. FAGLIG LEDELSE FELLES TILLITSVALGTORDNING LOKALE FORHANDLINGER FRAVÆR - STABILITET FAGLIG UTVIKLING / PERSONALUTVIKLING INFO, INTERN MØTEVIRKSOMHET, VELFERD 7 8. VEDLIKEHOLD - UTSTYR 7 9. STATISTIKK 8. UTFORDRINGER 9

3 3 ÅRSMELDING 26. GENERELT År 26 har vært et vanlig driftsår i driftsselskapet. Ånen Tveit hadde 4 % permisjon for å ivareta forstanderoppgaven i Filadelfia, Alta fra. januar til. juni, og 2% ut året. Cecilie Mella gikk ned fra % til 6% fra. aug. (hun er ansatt av Sandvik Folkehøgskole i 6%). Følgende større bygningsmessige arbeider ble gjennomført: Bygging av ny lagerhall og garasje for større kjøretøy på Furuly. 2. OM VIRKSOMHETEN Betania Driftsselskap ble med bakgrunn i vedtak i Stiftelsesesstyret, sak 7/96, opprettet fra Dette som en følge av den omorganiseringen som fulgte etter nedleggingen av Betania psykiatriske sykehjem. Virksomheten ble en regnskapsmessig enhet pr Fra..5 ble Institusjonen Betania en regnskapsmessig del av driftsselskapet. Virksomhetside: - Å selge støttetjenester til og gode fellestjenester til alle virksomhetene i stiftelsen. - Å forvalte verdier i stiftelsen. - Å drive boligutleie. Regnskapsenheten omfatter følgende områder: Administrasjonsavdeling 3,8 stillinger Teknisk avdeling 2, stillinger Betania Vaskeri,7 stillinger Betania Hovedkjøkken 3,4 stillinger. Boligenheter/driftsenheter: Personalleiligheter: Solstrand, Elim, Solås, tømmerhytta v/ Furuly bh og Sion. Trygdeleiligheter : Strandly, Strandro, Betesda og tømmerhytta, Furuly barnehage : Bygget leies ut til barnehagen. Tømmerhytta ble tatt i bruk som base for en utebarnehage høsten 26. Driftsselskapet selger varer og tjenester til følgende driftsenheter etter konsernbidragsprinsippet:betania Boog Dagsenter (BBD), Furuly Sykehjem (FS), Furuly Barnehage (FB) og Furuhagen Trygdeboliger (FT). 3. FAGLIG DEL 3. ADMINISTRASJONSAVDELING Administrasjonen arbeider tett mot alle avdelinger og er på mange måter bindeleddet i alt arbeidet. Ånen Tveit hadde permisjon i,4 stilling våren 26 for å inneha forstanderstilling på Filadelfia, reduser til,2 stilling i høsthalvåret. stilling på Øytun. Cecilie Mella er ansatt i 6% stilling av Sandvik Folkehøgskole for å ha ansvaret for regnskapsføringen. Hun 3.2 TEKNISK AVDELING Teknisk avdeling har to baser, en på Betania Bo- og Dagsenter som dekker hele Betania-området, og en base på Furuly sykehjem som dekker Furuly-området. Selv om de to vaktmestrene har et hovedansvar for hver sin

4 4 ÅRSMELDING 26 base og rutinemessige vaktmesteroppgaver, arbeider de mye sammen ved løsning av større oppgaver som går over noe tid. Da tjenesten bare består av to stillinger, er den sårbar. I perioder har vi hatt sivilarbeidere som har tjenestegjort samens med vaktmester. Daniel Norby kom som ny sivilarbeider høsten BETANIA VASKERI Vaskeriet, som ligger i kjelleren på Furuly, vasker tøy for Betania Bo- og Dagsenter og Furuly sykehjem. Bare sporadisk tas det imot andre oppdrag. Lokalitetene ble renovert og utvidet i forbindelse med utbyggingen av Furuly sykehjem. Tjenestene prises ut fra et visst antall kilo pr. dag pr. registrert liggedøgn. Antall kilo beregnes ut fra veiing og et beregnet gjennomsnitt. 3.4 BETANIA HOVEDKJØKKEN Kjøkkenet leverer middag til Furuly sykehjem, avd. Havblikk og Dagsenteret, normalt ca. 7 porsjoner pr. dag. I tillegg har de ansvar for tørrmat til avd. Havblikk ved Betania Bo- og Dagsenter. Kjøkkenet leverer også mat til fester, større tilstelninger og mer tilfeldige besøk. Det har også etablert seg en praksis med å legge til rette for daglig lunch for personalet etter selvbetjeningsprinsippet. Personalet har kun ansvar for produksjon av mat. Alt ansvar for oppdekking og servering ligger til avdelingspersonalet. Personalet har lang fartstid og representerer en stor faglig ressurs. Det betyr at kjøkkenet baserer mye av sin produksjon på råvarer og å holde en høy kvalitet på maten, noe som har betydning for trivsel og velferd. Kjøkken et tok i en lærling sommeren 26 den første på år. 4. FAGLIG TILSYN Tilsynet innen driftsselskapet kan være bokettersyn, arbeidstilsynet, næringsmiddeltilsynet, el-tilsynet, branntilsynet, norsk heiskontroll og mer servicepreget tilsyn på en rekke områder som ikke er pålagt, som for eks. ventilasjon. Det har ikke vært tilsynsbesøk i 26. Stiftelsen ble på grunnlag av godt brannvernarbeid godkjent for gjennomføring av egenkontroller fra sommeren 25. Det er gjennomført de antall brannøvelser som forskriftene krever til heldøgnsinstitusjoner. Øvelsene har vært arrangert både på intern basis og med hjelp fra Alta brannvesen. Av serviceavtaler er det særlig bruk for elektro- og kjøleteknikk. Det er inngått avtaler med henholdsvis firmaene Nymo Elektro og Kitek Kjøleteknikk. I tillegg har vi en årlig serviceavtale med Ericsens Industriservice, Narvik, for tilsyn av ventilasjonsanleggene.

5 5 ÅRSMELDING STYRING OG RÅDSSTRUKTUR 5. DRIFTSRÅDET Driftsrådet har i 26 hatt følgende sammensetning: Oppnevnt av arbeidsgiver: Faste medlemmer: Varamedlemmer: Svein Iversen (leder) Steinar Sætermo Knut Klevstad Oppnevnes ved behov Magne Strøm Oppnevnes ved behov Valgt av ansatte Faste medlemmer Knut Bremnes Willy Skansen Varamedlemmer. Vigdis Johansen 2. Lenge Berg Driftsrådet har hatt 3 møter og behandlet saker (mot 2 møter og behandlet saker i 25). 5.2 Arbeidsmiljøutvalget, Oppnevnt av arbeidsgiver: Faste medlemmer Svein Iversen (leder) Knut Klevstad Reidun Jungård Valgt av ansatte Faste medlemmer Frank Johnny Lund (FS) Solveig Sem (FS) Hege R. Kristoffersen (BBD/BDS) Varamedlemmer: Hilbjørg Lund Grete Ludvigsen Lise Bernhart Varamedlemmer Bjørg Sætershagen (FB) Sylva Myrvoll (FS) Renate Lillevik Johansen (BBD/BDS) Det har vært avholdt møter (mot møter i 25) og behandlet saker (mot 7 saker i 24). Alle medlemmene har gjennomført obligatorisk 4-timers grunnopplæring. Utvidede edersamlinger (lederteamet, mellomlederne, AMU og tillitsvalgte) har til dels erstattet møter i AMU. Dette forumet har hatt 3 møter. Tema i 26: Typisk Betania, arbeidsgiverpolitisk plattform, arbeidsgivers styringsrett. Andre saker: Sykefravær. 5.3 Verneombud og verneområder Hovedverneombud: Frank Johnny Lund. For BBD og BDS (unntatt vaskeri): Hege R. Kristoffersen. For FS (inkludert vaskeriet) og FB: Solveig Sem. Det er gjennomført vernerunder etter oppsatt plan.

6 6 ÅRSMELDING 26 6 ØKONOMI/ AVTALEFORHOLD Driftsselskapet baserer sin eksistens på salg av tjenester. Økonomien og driftsgrunnlaget i øvrige driftsenheter vil derfor være avgjørende for nivået og omfang på tjenester. I utgangspunktet skal driften av serviceenhetene baseres på selvkostprinsippet. Driftsselskapet rapporterer kun til Stiftelsesstyret siden det er en internt opprettet enhet uten offentlige samhandlingsparter. Totalresultat 26 ble kr ,-. Regnskapet er avdelingsbasert, resultat for den enkelte avdeling fremkommer av regnskap. Avdelingsregnskap for administrasjon/teknisk avdeling, vaskeri og hovedkjøkken gjør det mulig å fastsette et korrekt konsernbidrag fra BBD, FS og FB for dekning av lønnskostnader, inkludert pensjon. Bruk av systemet med konsernbidrag for dekning av kostnader til kjøretøy, kurs og andre mer variable driftskostnader kompliserer bildet. Boligvirksomhet i Stiftelsen Betania bidrar også til finansiering av Betania driftsselskap. I tillegg har virksomheten levert regnskapstjenester til Sandvik Folkehøgskole gjennom at Cecilie Mella formelt er ansatt av Sandvik Folkehøgskole for å ivareta dette. Avdelingene i selskapet som har personalkostnader har som krav å drive i balanse. Vaskeriet bør ha årlige overskudd. Furuhagen Trygdeboliger er organisatorisk underlagt driftsselskapet, men det føres eget regnskap. Resultat 26: Kr ,- etter avskrivning. Fra. januar flyttet stiftelsen sine kollektive pensjonsforsikringer fra Vital til Storebrand. Lønnsoppgjøret 26 ble et dyrt oppgjør, spesielt pga de føringer som kommunen la i lokale forhandlinger. Oppgjøret går langt ut over den lønnskompensasjon som ligger i budsjettet og skaper nye utfordringer driftsmessig om vi ikke får merkostnadene dekket inn. Det sentrale oppgjøret gikk til mekling og det ble foretatt forberedelser for en eventuell streik. 7. PERSONALMESSIGE FORHOLD 7. FAGLIG LEDELSE Knut Klevstad er daglig leder i driftsselskapet. Alle mellomledere har stått i sine stillinger i FELLES TILLITSVALGTORDNING LOKALE FORHANDLINGER Det er etablert en felles ordning for tillitsvalgte i stiftelsen med bakgrunn i lokale (men sentralt godkjente) avtaler med den enkelte arbeidstakerorganisasjon om antall tillitsvalgte, kontor og frikjøp av tid til arbeid som tillitsvalgt. Det ble høsten 24 enighet om å arbeid med senior- og arbeidsgiverpolitikk i 25. En arbeidsgiverpolitisk plattform ble vedtatt av stiftelsesstyret høsten FRAVÆR - STABILITET Totalt sykefravær var på 7,2% mot 3,6% i 25, herav et korttidsfravær på 3,6% mot 2,7% i 25. Fravær som skyldes barns sykdom var på,2% mot,4% i 25 (se fig. 2). Stiftelsen Betania er en IA bedrift. IA som betyr inkluderende arbeidsliv er initiert av regjeringen og partene i arbeidslivet. Formålet med IA er Å redusere sykefraværet Å bidra til at arbeidstakerne er yrkesaktive lengre utsetter pensjonstidspunktet Bidra til at arbeidsplassen tilrettelegges for de med en redusert arbeidsevne.

7 7 ÅRSMELDING 26 I Stiftelsen Betania har vi valgt å primært fokusere på pkt.. og 2. Det er utarbeidet konkrete rutiner for oppfølging av sykemeldte og statistikk over fravær analyseres oftere enn før. 7.4 FAGLIG UTVIKLING / PERSONALUTVIKLING Ansatte i driftsselskapet deltar delvis i kurs sammen med personale fra øvrige virksomheter. Registreringene skjer i slike tilfeller ofte i disses årsmeldinger. Kurs:. januar: Møte mellom fellestiltakene i Pinsebevegelsen: Svein Iversen. 7. januar: HSH-tariff-konferanse: Svein Iversen. 9. januar: Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven: Knut Klevstad og Svein Iversen februar: Lederkonferanse i Pinsebevegelsen: Svein Iversen mars: Fagdager i regi av stiftelsen: Steinar Sæterno og Cecilie H. Mella. dag. Knut Klevstad og Svein Iversen april: Bolkesjødagene i HSH: Svein Iversen. 6. juni: Styrekurs om Morgendagens omsorg : Ånen tveit, Knut Klevstad og Svein Iversen. 3. august: Brukerdag system 4 (lønn): Cecilie H. Mella oktober: Sosial-og helsedir.: og bedre skal det bli : Knut Klevstad. 9. oktober: HSH- Dialogmøte om Stortingsmelding 25 (Omsorgsmeldingen). 7. desember: Årsoppgjør regeloppdatering. Fra driftsselskapet deltar Svein Iversen, Knut Klevstad og Ånen Tveit i lederteamet. Gjennom året er det også faste samlinger mellom lederteamet og mellomledere i stiftelsen. 7.5 INFO, INTERN MØTEVIRKSOMHET, VELFERD Ansatte i Driftsselskapet deltar i ulike fellesarrangement i Stiftelsen Betania. Høydepunktet var nok virksomhetens julebord i desember. 8. VEDLIKEHOLD - UTSTYR Her omtales bare prosjekter som er utført på bygg og anlegg tilhørende driftsselskapet og Furuhagen Trygdeboliger: Elim: Ingen større tiltak. Noe etterarbeid nærvarmeanlegg. 2 Solstrand: Ingen større tiltak. 3 2 leiligheter renovert i Strandro pga skade etter dødsfall. Strandly og Strandro: Hytta: Slipt gulv, rep. kjøkken, laget eget soverom. 4 Betesda-boligene Ingen større tiltak. 5 Furuhagen Trygdeboliger: Lagt blekkbeslag over vannbord. 6 Solås: 7 Betania vaskeri: 2 vaskemaskiner ble skiftet ut, malt gulv i vaskeri og tørkerom. 8 Brannanlegg boliger på Anlegget ble driftssatt. Nye jordkabler måtte legges mellom Solstrand Betania-området og Elim. 9 Hovedkjøkken Vaier skiftet på matheis. Administrative systemer Bilparken Hytta ved barnehagen Ingen større tiltak. Utskifting av varebil. Ny bil er leaset. Ny balkong, nye vinduer i oppholdsrom, dele av rom, fjerne vegg i gang, div. arbeider på bad.

8 8 ÅRSMELDING STATISTIKK Personalbevegelser Fig. Sluttet Permisjoner Antall Antall Nytilstillings- ansatt settinger hjemler Alders-/ uførepensj. Andre årsaker Studiepermisjon Perm u/lønn over 3 mndr ,,,,6,,9, Turn-over / sykefravær Fig. 2 Turn over Sykefravær Total Korrigert Total Korttids fravær Fravær p.g.a. barns sykdom ,,,, 7,7 8,3,,,,,, 8,3, Alle tall i prosent 7,27 3,3 6,83 7,28 8,79 3,58 7,24,32,85,99,52 2,28 2,74 3,57,6,62,68,59,2,4,7

9 9 ÅRSMELDING 26. UTFORDRINGER På det grunnleggende planet er det behov for å øke fellesskapsfølelsen mellom alle driftsenheter i stiftelsen, samt arbeide med verdibevissthet. Lederteamet har en nøkkelrolle med å kunne følge opp signaler fra stiftelsesstyret på disse områdene. Det er ønskelig å bygge videre på erfaringene som er gjort med utvidet mellomledersamlinger. Mye av informasjon og samhandling om arbeidsmiljøspørsmål fanges opp her. Det gjenstår å formalisere AMU-saker i samlingen. Driftsselskapets enheter lever av å yte service gjennom salg av varer og tjenester til våre kjernevirksomheter. Dekningsbidraget er en stor utfordring så presset som institusjonsdriften er blitt. Utfordringen innad i den enkelte enhet blir å legge til rette for gode arbeidsmiljø som er opptatt av kvalitet på de varer og tjenester som ytes. På personalsiden vil det være en konstant utfordring å arbeide med det psykososiale arbeidsmiljøet, koblet mot at vi er en IA-bedrift. Her vil det hele tiden være et utviklingspotensiale. Velferdsordninger og vi- følelse i mellom de små arbeidsgruppene som er i driftsselskapet vil også være en utfordring. Mye av utviklingen innen internkontroll og kvalitetssikring i de andre driftsenhetene er avhengig av kapasiteten i administrasjonen. Administrasjonen har en utfordring i å vedlikeholde og utvikle kontorstøttesystemet, IT-løsninger og hjemmesidene. På kontorsiden er det ønskelig å få på plass scanning av fakturaer og elektronisk godkjenning. Bilparken begynner å bli gammel. Det er derfor behov for en planmessig fornyelse i de nærmeste årene. Svein Iversen adm.sjef Knut Klevstad driftsleder

Furuly barnehage. Årsmelding 2010

Furuly barnehage. Årsmelding 2010 Furuly barnehage Årsmelding 2010 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4.

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget).

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget). Årsmelding 2013 Innledning Årsmeldingen Året 2013 er det første året Akasia utarbeider egen årsmelding. Da det først er for 2014 man har utarbeidet et samlet styringsdokument for virksomheten vil årsmelding

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer