Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsrapport og varsel om pålegg"

Transkript

1 VA Arbeidstilsynet VAR DATO DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate OSLO Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport fra tilsynet hos AMMERUDLUNDEN SYKEHEJM den Brevet er ousa et varsel om at vi vurderer å gi pålegt2 tilvirksomheten. Hva mi dere gjøre? Les urundig tijennom rapporten fra tilsynet. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt. eller har andre kommentarer. må vi få skriftlig tilhakemeldint2 senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfoluingen. Hensikten med tilsynet I Iensikten med tilsynet var primært å kontrollere hvordan arbeidsgiver Oslo kommune håndterer arbeidsmiljøet for de ansatte ved omstillinger, herav endringer knyttet til driften av Ammerudlunden sykehjem. Oppsummering av tilsynet Til stede fra AMMERUDLUNDEN SYKEHEJM: I.eif Egil Andreassen (org- og utviklinusjef). Anna Westerman (hovedverneombud). Mona Bekkhus (institusjonssjef). Bjørt2, Essaati (verneombud). Jane Bredby (direktør Omsorg Oslo KF ) oglill Eikstad (fauutviklins sykepleier). Til stede fra Arbeidstilsynet: Taherch Talebi (Seniorinspektør) og Katarina Kercher (rådgiver). Bakuunn for tilsynet var mottatt beskyrnringsmeldint2 fra verneombudene ved Ammerurdlunden sykehjem. 1 brev av skriver verneombudene at Oslo kommune har planer om å konkurranseutsette Ammerudlunden sykehjem i Det gis uttrykk for at ansatte aksepterer det politiske vedtaket, men at de mener at tidspunktet er mellet uheldig. Verneombudene mener også at de må få mulighet tilå uttale seg før prosessen igangsettes. Verneombudene viser til et brev fra Oslo kommune. Byrådsavdelinu for kuoltur og nærinu til Omsoru Oslo KF. I brevet av opplyses at byrådet har besluttet at driften av Ammerudlunden sykehjem skal lyses ut i ny konkurranse så snart som mulig. Videre POSTADRESSE E-POST TELEFON Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge ORGANISASJONSNR

2 / 2 av 6 fremkommer det at "Omsorg Oslo KF skal drifie Ammerudlundenlrem iii sykehjemmel overlas av ny drifler. Omsorg Oslo KF skal snares1 en slundalo a.forholde seg sfor drifien av Ammerudlunden". Verneombudene og for øvriu alle deltakerne i tilsynet ber Arbeidstilsynet om vurdering av denne prosessen. Arbeidstilsynet har funnet føluende avvik: - manglende rutiner og utføring av risikovurdering i forkant av endringen - manulende vurderinu av arbeidsmiljomessiue konsekvenser i forkant av politiske vedtak - manulende tilstrekkeliue medvirkninu av ansatte ou deres representanter. Vi ujør oppmerksom på at tilsynet ikke var en fullstendig gjennomgang av virksomhetens I IMS - system, ou at det er arbeidsgiverens ansvar å sørue for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er forsvarl ig. Under tilsynet møtte vi deltakere som var meget bekymret for konsekvensene av konkeranseutsettinuen av sykehjemmet for både ansatte og brukerne. Alle deltakerne i møtet var samstemmig om at denne prosessen kommer i et ugunstig tidspunkt, og at dette er helsehelastende for de ansatte. Ammerudlunden sykehjem har vært i et turbulens periode i siste året med etter avsloringene om ulovlig drift av sykehjemmet. Alle dellakerne mener at det har vært en meget vanskelig tid og at fortsatt mange av ansatte sliter ennå med den usikkerheten som Ijorårets avsloringer og hendelser skapte. Videre opplyses at unnlatelser og lovbrudd fra tidligere dri ft var mange da Omsorg Oslo KF overtok driften av sykehjemrnet. Det informeres om flere aktiviteter på den korte tiden i 2011 etter at Omsoru Oslo KF overtok driften. Sykehjemnet har blant annet etablert lovlig turnus, iganusatt opplæirnu av lederne. verneombud o tillitsvalgte, igangsettinu av I IMS -arbeid. IA - avtale og oppfølginu av sykefravær. Deltakerne i tilsynet Ibrteller at personalet har begynt å få troen på seg selv etter en enorm belastning. De er iganu med tlere opplæringstiltak og kvalitetssystem. Imidlertid har igangsetting av prosessen om konkurranseutsetting skapte stor uro i personalgruppen. Verneombudene tror at dette vil medføre til sykemeldinger. Det opplyses at flere fagpersoner har begynt å søke seg ut av sykehjernmet, og at tre søkere har trukket sine søknader tilbake, som en direkte konsekvens av kjennskap til prosessen om konkeranseutsetting av sykehjemmet. Uroen mellom ansatte merkes på det psykososiale arbeidsmiljøet ou kvaliteten på arbeidet. Begrunnelse for pålegg

3 A 3 av 6 Arbeidstilsvnet forstår at ansatte og ledelse pa Ammerudlunden sykehjem og Omsorg Oslo KF er meget beskymret for helsemessige konsekvenser av prosessen om konkerranseutsetting av Ammerudlunden sykehjem. Arbeidsmiljoloven stiller ikke krav til hvordan Oslo kommune organiserer sine aktiviteter, men at arbeidsmiljøet og de ansattes medvirkning blir tatt vare på. 1,7 orienterer ogsa at arbeidsmiljoloven skiller ikke mellom poliliske og administrative vechak. Bvslyrel, byradet og bydelsulvalgene er ansvarlige.for arbeidsmiljo konsekvensene av sine vedlak. Vi viser til vårt pålegg til Oslo kommune av om arbeidsmiljøkonsekvensene av vedtak fattet av politiske organer. Påleguer krever at " alle vedtak som leggeslrem.for avgjorelse i de pollliske organer (bystyrel, hvrad og bydelswvalg) skal nar vedlaket jar kosektenser.for arbeidstakere i kommunen, ha zuredel konsekvensene,for arbeidsmiljoet og omlane nodvendige liliakfor a sikre el,fulkforsvarlig arheidsmiljo. Arbeidsmiljoulvalgels og hovedverneombudels merknader skal være kjent.for dem som laner beslmningen". Deltakerne i tilsynet opplyser om manglende risikoanalyse og konsekvensvurdering av arbeidstakernes arbeidsmiljø i prosessen. De gir uttrykk for manglende involvering og at de ikke blir hørt tross tilsendt beskymringsmelding til arbeidsgiver. Arbeidstilsynet oppfatter forholdene ved Ammerudlunden sykehjem så alvorlig at det trenues strakstiltak slik at ansatte ved sykehjemmet ikke utsettes for helseskader. Det er helt klart at det er et arbeidsgiver og lederansvar om å skape et fult forsvarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Imidlertid vil verneombud og tillitsvalgte kunne spille en viktig rolle i dette arbeidet. Det er et abeidsgiver ansvar for å sørge medvirkning ou involvering av ansatte. Verneombud og ansattes representanter skal systematisk blir tatt med pa råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkar i arbeidsmiljoloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av tilsynet vurderer vi å gi følgende pålegg: Palegg 1 Omstilling - informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling Arbeidsgiver må under omstillingsprosesser som medforer endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, sørge for å gi den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbei dsm 1 jø. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt. må vi innen fristen ha mottatt: - Oversikt over hvilken informasjon som er gitt og til hvilke tidspunkt

4 / 4 av 6 - Beskrivelse av hvordan og til hvilke tidspunkt arbeidstakerne og deres tillitsvalgte har medvirket i omstillingsprosessen - Oversikt over hvilken kompetanseutvikling som er gjennomført for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. eller eventuelt en vurdering av hvorfor kompetanseutvikling ikke er nødvendig iljemmel: arbeidsmiljoloven 4-2 tredje ledd Forslag til frist: Begrunnelse: Arbeidsgiver må under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon. sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette følger av arbeidsmiljoloven 4-2 tredje ledd. Informasjon, medvirkning og kompetansetiltak er viktige faktorer for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiijø, og er særlig viktig i forbindelse med omstillingsprosesser. Arbeidsmiljøloven 4-2 tredje ledd gjelder under omstillingsprosesser av betydning. Kravene til informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling begrenser seg til det som er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljo. Dette innebærer at en omstilling ikke vil utlose kompetansetiltak med mindre det er nødvendig for å opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Bestemmelsen retter seg i første rekke til den enkelte arbeidstaker. men også til arbeidstakernes tillitsvalgte. Tillitsvalgte er verneombud, organisatorisk tillitsvalgte eller andre representanter for de ansatte. Under tilsynet kom det frem at arbeidgiver ikke har sørget for informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling. Det foreligger brudd på arbeidsmiljoloven 4-2 tredje ledd. Pålegg 2 Omstilling og endring - rutine Arbeidsgiver skal utarbeide rutiner som sikrer at det under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten vurderes om arbeidsmiljøet vil være fullt forsvarlig, og iverksette de nødvendige tiltak. Rutinen skal utarbeides i samarbeid med verneombudet/ansattes representant. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: - Kopi av rutinen - Dokumentasjon på hvordan verneombudet/ansattes representant har medvirket Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd. andre ledd bokstav d og bokstav e

5 A 5 av 6 Forslag til frist: Begrunnelse: Arbeidsuiver skal utarbeide rutiner som sikrer at det under planlegginu og ujennomforing av endrinuer i virksomheten, vurderes om arbeidsmiljoet vil være fullt forsvarliu, og at det iverksettes de nodvendiue tiltak. Rutinen skal utarbeides i samarbeid arbeidstakerne ou deres tillitsvalgte. Dette fremgår av arbeidsmiljoloven 3-1 forste og andre ledd bokstav d og e. Under tilsynet korn det frem at virksomheten skal gjennomføre endringer som kan ha uheldige arbeidsmiljobelastninuer for ansatte. Det kom også frem at virksomheten ikke hadde rutiner som sikrer at endringer blir risikovurdert under planleuginu ou gjennomførinu. Det foreligger brudd på arbeidsmiljoloven 3-1 andre ledd bokstav d og e. Orientering til verneombud/ansattes representant Etter arbeidsmiljoloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd skal verneombudet. eventuelt tillitsvalgte ou ansattes representanter gjøres kjent med de pålegg som gis. Kopi av vedtaket er vedlagt. Har dere behov for mer informasjon? Dere fmner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret hvis dere tar kontakt. Vi ber om at du oppgir vart referansenummer ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Pål 11. Lund Avdelinusleder (siun.) Tahereh Seniorinspektor (siun.) Dene brevel er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

6 A 6 av 6 Kopi til: Oslo kommune, sentralt hovedverneombuud 01aug Radhuset Oslo Sentralt AMU v/robert Lindstad: Byrådsavdeling for finans. Rådhuset 0037 Oslo Jane Bredby v/omsorg OSLO KF. P.B. 150 Oppsal OSLO Ammerudlunden sykehjern: Ammerudyn Oslo Verneombud Bjørg Essaati:Ammerudlunden sykehjem, Ammerudyn. 37, 0958 Oslo Vernombud Anna Westerrnan: Ammerudlunden sykehjern. Ammerudvn Oslo

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.09.2011 2011/18292 DERES DATO 19.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/01332-1 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER PÅLEGG VEDRØRENDE KONTANTHÅNDTERING, AML. 4-3 (4), JF. 4-1 (1) OG (3) - UNIBUSS AS - OPPHEVELSE AV VEDTAK

VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER PÅLEGG VEDRØRENDE KONTANTHÅNDTERING, AML. 4-3 (4), JF. 4-1 (1) OG (3) - UNIBUSS AS - OPPHEVELSE AV VEDTAK VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2010 2009/1228 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Magnus Melhus Overå tlf 980 33 716 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/ advokat Bugge Postboks 1524 Vika 0117 Oslo

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: TN-201002597 2010002606-4/LO - 231.0/HAAN OSLO, 27.08.2010

Deres ref. Vår ref. Dato: TN-201002597 2010002606-4/LO - 231.0/HAAN OSLO, 27.08.2010 in 3 Landsorganisasjonen i Norge Tariffnemnda Arbeidsdepartementet 0030 OSLO MOTTATT 31 AUG 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref. Vår ref. Dato: TN-201002597 2010002606-4/LO - 231.0/HAAN OSLO, 27.08.2010

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer