Alta bo- og dagsenter - Møteplassen -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta bo- og dagsenter - Møteplassen -"

Transkript

1 Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Årsmelding 20 Stiftelsen Betania, Alta

2 ÅRSMELDING GENERELT EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN DRIFTSGRUNNLAG DAGSENTERVIRKSOMHET BOLIGTILBUD DAGSENTERET MØTEPLASSEN Generelt Tilbud/aktiviteter Faglig vurdering Personalet Utfordringer FAGLIG TILSYN/SAMARBEID DAGSENTERET FAGLIG SAMARBEID RÅD OG UTVALG DRIFTSRÅDET ARBEIDSMILJØUTVALGET, VERNEOMBUD OG VERNEOMRÅDER ØKONOMI PERSONALMESSIGE FORHOLD FAGLIG LEDELSE FELLES TILLITSVALGTORDNING LOKALE FORHANDLINGER FRAVÆR STABILITET KOMPETANSEUTVIKLING/ KURS STUDENTER/ELEVER INFORMASJON, INTERN MØTEVIRKSOMHET, VELFERD RENOVERING/VEDLIKEHOLD STATISTIKK PR

3 ÅRSMELDING GENERELT Siden 2008 er årsmeldingen for Alta bo- og dagsenter (tidligere Betania bo- og dagsenter) blitt begrenset til kun å gjelde den delen av driften som gjelder psykiatrien, dagsenteret Møteplassen og tilhørende boliger. Bossekop sykehjem (sengeposten) inngår i årsmelding for sykehjemsdriften i stiftelsen. Årsak til denne endring er den nye driftsavtalen med Alta kommune som ble gjort gjeldende fra 200. Den helhetstenkningen som lå bak opprettelsen av Alta bo og dagsenter i 996 er dermed formelt brutt med den nye avtalen. For Alta bo- og dagsenter er tidligere avtaler blitt fornyet og forlenget med fem år. Dette ble formelt avklart i løpet av. kvartal 200. I løpet av første halvår ble det utarbeidet et nytt driftskonsept, der ansatte i senteret skal arbeide noe mer boligretta. Det vil også være behov for økt ruskompetanse. Status ved årsskiftet er at 20 leiligheter er definert under avtalen. Dette året har det ikke vært noen leiedeltakere fra andre kommuner.. 2. EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 2. Driftsgrunnlag Alta bo- og Dagsenter som eies og drives av Stiftelsen Betania, Alta, ble etablert som et interkommunalt tilbud. linjetilbud i 996. Alta kommune er som vertskommune formell oppdragsgiver og finansierer driften gjennom en driftsavtale med stiftelsen. Stiftelsens formål er å drive allmennyttig, varig virksomhet av helse- og sosial, humanitær og lignende art på et kristent verdigrunnlag. Det skal legges stor vekt på å skape et aktivt, godt miljø med medmenneskelig respekt og gjensidig forståelse. Arbeidsgiveransvaret ivaretas av et driftsråd og er i det daglige delegert til administrasjonssjefen. Det faglige og daglige ansvaret på dagsenteret ivaretas av avdelingsleder. Den faglige kompetansen består av sosionom og/eller miljøarbeider. Sykepleiefaglige tjenester ytes i dag fra Hjemmesykepleien og Enheten for psykisk helse og rusarbeid (tidligere Psykiatrisk enhet) i kommunen. 2.2 Dagsentervirksomhet Dagsenteret er opprettet med bakgrunn i Sosialtjenestelovens 4-2, j.fr Kjernen i dagsenteret er Møteplassen, som er lokalisert i hovedbygget i Bossekopvn. 5 og inneholder kafédel, aktivitetsdel og kontorer. I tillegg drives egen vevstue, samt at en leilighet er direkte underlagt dagsenterets drift. Senteret arbeider etter eget driftskonsept. Målgruppe er personer over 8 år som har behov for støtte av ulik art grunnet i psykisk lidelse eller krise. Målsettingen er at dagsenteret skal: stimulere brukernes evner slik at de kan utvikle og nyttiggjøre seg egne ressurser. trene brukerne til å tåle fastlagte arbeids-/treningsøkter. tilrettelegge slik at brukeren får en opplevelse av å mestre. støtte brukeren til å gjenopprette/opprettholde sine nettverk både sosialt og samfunnsmessig. Avtalte tjenester rettet mot oppfølgning i boligen til personer som bor i stiftelsens leiligheter, skjer i samråd med Enheten for psykisk helse og rusarbeid. Avdelingen har en daglig kapasitet til ca. 20 brukere. Til sammen 48 brukere gjør seg nytte av dagsenteret.

4 ÅRSMELDING Boligtilbud Beboerne er faglig knyttet til dagsenteret. Stiftelsen har stilt 20 leiligheter til disposisjon for brukere som trenger en verna bolig og den trygghet som nærhet til et dagsenter kan gi. Boligutleie administreres direkte av stiftelsen og er ikke underlagt senteret. 3. DAGSENTERET MØTEPLASSEN 3. Generelt Dagsenteret er nå inne i sitt 6 arbeidsår. I 200 har 48 registrerte brukere benyttet seg av tilbudet. (har vært tre eller mer enn tre ganger) Fem nye brukere er registrert i 20. Det er registrert en økning i antallet. og også en ustabilitet i bruken av de som har dobbel diagnosen, rus og psykiatri. De som har en ren psykiatri diagnose, er stabile i sin bruk av dagsenteret. 3.2 Tilbud/aktiviteter Tilbud og aktiviteter som vi har hatt gjennom året, er tilrettelagt og tilpasset behov og ønsker til brukerne, og kapasiteten hos personalet til å planlegge/gjennomføre aktivitetene. I perioder når vi har hatt studenter, har aktivitetstilbudet blitt utvidet, og antall brukere har økt. Dette handler om at det i disse perioder blir mer tid til den enkelte og et mer variert tilbud av aktiviteter. - Kafeen er hovedbasen og er et tilbud som gis til alle som måtte ønske å komme innom for å ta en prat og få seg en kopp kaffe og kjøpe noe å bite i. For mange av de som benytter seg av møteplassen, betyr det også mye at de får kjøpt seg middag hver dag. Kaféen drives ved noe hjelp av brukerne. Det er lagt opp til en turnusordning slik at den av brukerne som ønsker det, får et arbeidstilbud. Dette resulterer i at brukerne er med og preger driften av kaféen, noe som er positivt for alle som bruker dagsenteret. En fredag i måneden har det vært felles, gratis frokost, hvor brukere har hjulpet til. Videre har brukerne også fått tilbud om gratis kaffe og vafler de resterende fredager i måneden. Hver tirsdag er det åpent fra kl. 300 til 900. Da mange har en tendens til å snu på døgnet, har vi fortsatt tilbud om kveldsåpent en dag i uka. Det lages da en varm rett i samarbeid med brukerne. I 20 fikk vi også en avtale med butikkjeden Kiwi og Frivillighetssentralen. Tre dager i uka kommer frivillighetssentralen med mat med nesten utgått dato som vi videreformidler til brukerne. I tilknytning til julehøytiden ble det arrangert julebord der 35 personer var til stede. Møteplassen har hatt åpent julaften med 9 besøkende, og nyttårsaften med 9 stykker, for å kunne gi et tilbud til dem som ikke kan være hos familien. - Sosialt felleskap står sentralt på dagsenteret. Mange gode samtaler har funnet sted. Tryggheten øker og vennskapsbånd knyttes. Å lytte til og spille musikk, lese blader, aviser, bruke pc og låne bøker er også gode tilbud som benyttes flittig. - Fysiske aktiviteter er et prioritert område. Vi har to ulike turgrupper, hvor den ene gruppen gir et tilbud i nærområdet, og den andre gruppen er for dem som klarer mer fysiske anstrengelser. I denne sammenhengen har det vært dagsturer, turer i skog og mark og skiturer. Daglig er det også tilbud om en liten spasertur i nærmiljøet. Muligheten til å ta badstue er også til stede. - Kulturelle tilbud som gis, oppleves som meningsfylt og viktig for brukerne. Tilbudene kan være sang og musikk, bingo, ulike spill, museum, utstillinger og konsertbesøk. - Formingsaktiviteter Gjennom alle år har forming vært en mye brukt aktivitet, men nå som hovedvekten av brukerne er menn, har vi ikke prioritert det. Det eneste vi fortsatt jobber med innenfor denne type aktivitet, er veving. Flere av brukerne vever der. Noen av produktene som lages der, blir lagt ut for utlodning og salg, og en del beholder brukerne selv. Inntektene av utlodningen går til ferie- og overnattingsturer. - Arbeidstrening et tiltak for personer som ønsker å prøve seg i arbeidslivet. Oppfølging skjer i samråd med den enkelte etat, dagsenteret og personen selv. Dette året har vi hatt en person fra Alta produkter i seks måneder. Videre har en utenlandsk mann via Flyktningetjenesten vært innom dagsenteret noen timer for måneden for å kunne lære seg språk og erfare det norske arbeidsliv.

5 ÅRSMELDING Brukermedvirkning er viktig å ivareta, og oppleves positivt for alle parter. Gjennom allmøter arbeider vi med felles arrangement, planer og arbeidsdeling. Målet er at brukerne skal oppleve dagsenteret som sitt sted og være stolt av det. Brukere har sagt seg villig til å ha ansvar for bl.a. å skrive middagslista, støvsuge, eskeskjæring, handle til dagsenteret og ha kjøkkentjeneste. - Vaskeri og stell av klær/ PC med Internett. Videre er det vaskeri og symaskin til disposisjon, noe som benyttes av brukerne. Personalet gjør også enkle sømoppgaver for brukerne ved behov. I tillegg står en PC, tilkoblet Internett med bredbånd til disposisjon. - Individualsamtaler Voksen psykiatrisk poliklinikk gir tilbud om individualsamtaler til brukerne. Ved akutt behov gir personalet på dagsenteret også det. - Nettverksarbeid. I forhold til enkelte brukere har nettverksarbeid bestått av trening i å bruke det offentlige servicesystem, samt trening i å fungere i naturlige sosiale sammenhenger. Og noen av brukerne har behov for hjelp til å holde kontakten med familie og venner. Dette arbeidet er integrert i det daglige livet ved dagsenteret, hvor noen brukere behøver mer støtte og tilrettelagt hjelp, mens andre er mer selvstendige. Støttekontakt ordningen er noe flere benytter seg av som et supplement til den tjenesten dagsenteret kan gi. -Telefonstøtte Personalet bruker en del tid til kontakt pr. telefon med brukerne. Det kan være i etterkant av en flytting der brukeren har behov for kontakt i en overgangsfase, eller at en bruker ringer for å få en prat i stedet for å komme. Personalet ringer også der en bruker uteblir enten til faste avtaler, eller det er gått noen dager siden vi har sett vedkommende. - Spesielle tiltak - turer. I oktober arrangerte dagsenteret Verdensdagen for psykisk helse, hvor det var til sammen 33 gjester innom denne dagen. I november inviterte vi til pårørende/vennekveld der vi totalt var 34 stk. og også til julebord for brukerne der antallet totalt var 35. Vi har feiret fødselsdager med kaffe og kaker for dem som har ønsket en markering. Videre har det vært arrangert dags-og overnattingstur blant annet til Sierrahytta, Nordkapp, Kautokeino, Hammerfest og Finland. - Ekstra utfordring. Det ble en stor overgang både for personalet og brukerne da personen som var på arbeidstrening her, sluttet etter to års virke. 3.3 Faglig vurdering Faglig er dagsenteret et miljøterapeutisk tilbud, i hovedsak rettet mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Men da noen av brukerne også har rusproblemer, er nå vårt arbeid også rettet mot dem. Personalet legger ned store ressurser i møte med den enkelte bruker for bl.a. å kunne forebygge dårlige perioder. Dermed kan unødvendige lidelser og traumatiske innleggelser begrenses. Personalet erfarer også at motiveringsarbeid på forskjellige nivå er viktig overfor mennesker med ulike psykiske lidelser, et arbeid som blant annet krever tid til samtale med bruker. I noen sammenhenger har det vært behov for å følge bruker til lege eller sykehus, for på den måten å trygge personens opplevelse av å bli godt ivaretatt, og sikre at informasjonen blir forstått. Noen av tilbudene ved senteret er fortsatt differensierte, noe som betyr at bruker selv må velge hvilken gruppe han/hun vil delta i. Ønsker bruker å ikke være i noen gruppe, er likevel kafetilbudet aktuelt for den som vil benytte det. 3.4 Personalet Dagsenteret har 2 sosionomer og hjelpepleier ansatt i henholdsvis 00, 80 og 20% stilling.. En av Betanias fredsarbeidere har også jobbet noen måneder hos oss, to dager i uken.

6 ÅRSMELDING Utfordringer Den største utfordringa pr. i dag er å få gitt et fullgodt tilbud til de brukerne som også er rusavhengige, samt ha sammenblandingen av rus og psykiatri. Behovet for mer oppfølging i leilighetene er stort og vi vil i samarbeid med Enheten for psykisk helse og rusarbeid serve de noe mer enn vi hittil har gjort. Dette er vanskelig å få til, da vi bare har to stillingshjemler til disposisjon. Oppsøkende virksomhet har vi drevet med i alle år ved behov, men mer planmessing fra 200. Mange av beboerne har dårlig boevne og hadde trengt mye mer hjelp og tilsyn enn de får i dag. Utfordringene videre vil da kunne være å formidle til eks. omsorgsavdelingen, bistandsavdelingen, Enheten for psykisk helse og rusarbeid eller andre etater at brukere vil ha behov for hjelp på ulike områder, som å gå til lege/sykehus, oppsøke det off. nettverk etc. En annen utfordring er å kunne gjøre avtaler med en del av brukerne. Eksempelvis vil de gjerne være med på arrangementer som turer m.m., men de uteblir når dagen er der fordi de da ikke er i stand til å møte opp. Videre er brukerens økonomistyring en utfordring da de ofte ikke har penger til å kjøpe mat eller betale buss når vi skal på tur. Vi tillater dem å skrive opp utgiftene sine, men det kan være vanskelig å få innkrevd pengene. For personale er det tungt å måtte avvise dem. I de siste årene har oppmøtet av menn vært størst og vi har en stor oppgave i å inkludere damene i det mannsdominerte miljøet. Alle skal føle seg velkommen og sett. Målet må være å rekruttere flere kvinner. Dagsenterets overordnede oppgave må fortsatt være å ha ressurser/kapasitet til å bevare et varmt, inkluderende og miljøterapeutisk miljø. Å arbeide for fortsatt å ha et godt forhold til offentlige etater, samarbeidspartnere og pårørende, er noe vi til enhver tid tilstreber. 4. FAGLIG TILSYN/SAMARBEID 4. Dagsenteret faglig samarbeid Dagsenteret har et medansvar for brukerne som bor i verna boliger tilknyttet Betania, i nært samarbeid med Enheten for psykisk helse og rusarbeid.. I tillegg samarbeider vi med dem om turdager hver 4 dag. Dagsenteret har også et samarbeid med Omsorgsavdelingen om hjemmehjelp, hjemmesykepleie og støttekontakt. Videre er bistandsavdelingen er en samarbeidspartner, samt DPS, da mest med Døgnenheten Jansnes. Aksis og Alta produkter er viktige samarbeidspartnere i forhold til de personene som er ansatt på integreringstilskudd og arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV. Internt på huset er det et godt samarbeid. Også dette året har Bossekop sykehjem ved behov gitt dagsenteret sykepleiefaglige råd. Kaféen vår brukes også av noen av dets beboere. 5.0 RÅD OG UTVALG 5. DRIFTSRÅDET Driftsrådet (felles med Bossekop og Furuly sykehjem) har i 20 hatt følgende sammensetning: Oppnevnt av arbeidsgiver:

7 ÅRSMELDING 20 7 Faste medlemmer: Svein Iversen (leder) Hilbjørg Lund, Grete Ludvigsen Gunn Strand Varamedlemmer: Knut Klevstad Ånen Tveit Oppnevnes ved behov Valgt av ansatte Faste medlemmer Torhild Guttormsen Karin Isaksen Päivi Johannessen Varamedlemmer. Torunn Knutsen 2. Inger Johansen 3. Gunhild Jonas Driftsrådet har hatt møte og behandlet 4 saker (mot møte og 4 saker i 200). Alle tilsettinger er behandlet administrativt. 5.2 Arbeidsmiljøutvalget, Oppnevnt av arbeidsgiver: Faste medlemmer Svein Iversen (leder) Knut Klevstad Ånen Tveit Valgt av ansatte Faste medlemmer Frank Johnny Lund (FS) Hege R. Kristoffersen (BS/ABD) Bjørg Sætershagen (FB) Varamedlemmer: Grete Ludvigsen Hilbjørg Lund Reidun Jungård Varamedlemmer Evy. K. Flage Wenche Skum (BS/ABD) Trude B. Johnsen (FB) Det har vært avholdt 4 møte (mot 4 møter i 200) og behandlet 2 saker (mot 4 møter og 2saker i 200). Alle medlemmene har gjennomført obligatorisk 40-timers grunnopplæring. Det er også avholdt 4 utvidede ledersamlinger (lederteamet, mellomlederne, AMU og tillitsvalgte) med tema: Generelle arbeidsmiljøspørsmål, IA-avtalen, gjennomgang av sykefravær, årsmeldinger HMS, reviderings av HMS/kvalitetssystemene, seniorsamtaler, forhandlinger med Alta kommuner om ressurser, bedriftshelsetjenesten. En arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført høsten Verneombud og verneområder Hovedverneombud for Stiftelsen Betania: Frank Johnny Lund For Bossekop sykehjem og Alta bo- og dagsenter og Betania driftsselskap: Hege R. Kristoffersen Vi jobber med HMS-arbeid (Helse, miljø- og sikkerhetsarbeid), og går hvert år vernerunder etter oppsatt plan. Brannøvelser har vært avholdt i henhold til krav. 6. ØKONOMI Dagsenteret har tidligere vært en avdeling i Betania bo- og dagsenter, der sykehjemmets økonomi har vært dominerende. Det er problemer med å utskille dagsenterets økonomi helt ut som en selvstendig avdeling. I hovedsak kan vi si at sykehjemsdriften har underskudd i sin økonomi, mens dagsenteret går med et mindre overskudd. Resultatet er slik fordi dagsenteret historisk er belastet med en relativt høyere andel enn driften alene skulle tilsi, dette i avtale med kommunen. Det hadde vært ønskelig å rydde opp i dette når dagsenterdriften mer formelt blir utskilt som egen avtaleenhet. Resultatet i 20 ble isolert et regnskapsmessig overskudd på kr (mot kr. 6.7 i 200).

8 ÅRSMELDING PERSONALMESSIGE FORHOLD 7. Faglig ledelse Dagsenteret har egen avdelingsleder, Gunn H. Strand som har fungert siden høsten 2008 Avdelingsleder er med i stiftelsens lederteam, som normalt møtes hver 4. dag. 7.2 Felles tillitsvalgtordning lokale forhandlinger Det er etablert en felles ordning for tillitsvalgte i stiftelsen med bakgrunn i lokale (men sentralt godkjente) avtaler med den enkelte arbeidstakerorganisasjon om antall tillitsvalgte. 7.3 Fravær stabilitet Dagsenteret har 2,5 stillinger (inkl. renhold). Stabiliteten i personalet er en viktig forutsetning for trivsel, og også et viktig grunnlag for den omsorg og behandling som faktisk drives. Stiftelsen er medlem av avtalen om et inkluderendee arbeidsliv (IA). Gjennom denne arbeides det aktivt med både forebyggende og aktive tiltak i arbeidsmiljøet, bl.a. i samarbeid med NAV og NAV s arbeidslivsenter. Det er utarbeidet konkrete rutiner for oppfølging av sykemeldte og statistikk over fravær analyseres oftere enn før. IA-avtalen har tre hovedmålsettinger:. Å redusere sykefraværet 2. Å bidra til at arbeidstakerne er yrkesaktive lengre utsetter pensjonstidspunktet 3. Bidra til at arbeidsplassen tilrettelegges for de med en redusert arbeidsevne. Det er laget en egen IA-plan med konkrete mål og tiltak. Mål var konkretisert til å redusere langtidsfraværet med,0 prosentpoeng og korttidsfraværet med 0,2 prosentpoeng. Resultat: Sykefraværet var i 20 på totalt 4,7 % mot 3,7 % i 200. Korttidsfraværet var,6 % mot,9 % i 200. Begge målsettingene ble nådd med god margin! I forhold til mål 2 var forutsetningen to avtaler om utsatt pensjoneringsalder i hele stiftelsen. Punktet har ikke vært aktuelt for dagsenteret. I forhold til mål tre inngås det kontinuerlig avtaler om tilrettelegging, med målsetting om å få medarbeideren tilbake i jobb. Reduksjon i sykefravær viser at målsettingen ble nådd. Total turn over var på 0 %. Korrigert turn over var 0 %. (*) Turnover er et begrep som beskriver sirkulasjon av ansatte, utskifting. Korrigert turnover har fratrekk for de som slutter ved oppnådd aldersgrense og uførhet. 7.4 Kompetanseutvikling/ kurs Av deltagelse i kursopplegg/studiebesøk/hospiteringer/utdanningsprogrammer kan nevnes: Rusmisbruker- en negativ ladet og dominerende identitet, på høgskolen. En ansatt og en vikar deltok Etikk og refleksjon i praksis, på Høgskolen. En ansatt og en vikar deltok Dialogkonferanse ang. Verdensdagen for psykisk helse., i Alta. En deltok Vurdering- prosjekt til fordypning, arr. av Videregående skole. Leder deltok Forebygging og nærværsarbeid v/ NAV. To ansatte deltok Veilederkurs, på Høgskolen. To ansatte deltok.

9 ÅRSMELDING O Rusforum, på Høgskolen. En ansatt og tre studenter deltok. 7.5 Studenter/elever I løpet av første halvår har fire elever fra videregående skole hatt en del av sin praksis hos oss. På høsten var tre sosionom studenter utplassert her over en tre måneders periode. Studentene og elevene ser vi på som en god ressurs for avdelingene, selv om det krever en god del oppfølging av personalet. 7.6 Informasjon, intern møtevirksomhet, velferd Daglige morgenmøter for personale, personalmøter 4-6 gang pr. år og en medarbeidersamtale pr. år. Videre allmøter med brukerne ca. hver måned. Forrige år ble det søkt om midler til klær til brukerne. Søknaden ble sendt til flere frivillige lag og foreninger. Vi fikk et positivt svar fra Odd Fellow 200, og de gav oss kr til formålet.. I 20 fikk vi ytterlige tilskudd, pålydende kr fra Mental Helse Alta. Disse ble brukt til innkjøp av nytt TV og to fine terrengsykler. Også i år har vi søkt om midler, denne gang til pilegrimsvandring i Spania våren 202. Det er planlagt en tur for fire brukere og tre personale i samarbeid med Psykisk helse og rusabeid. 7.7 Personalvelferd Hele året arrangerte Furuly Turlag ukentlige utflukter for personalet. Både på Betania og Furuly er det tilbud om å bruke avspenningsstoler og ta sol. Grilltur ved Sierrahytta for personalet med familie. Grilltur for personalet og vikarer med familier på dagsenteret til Skogvann i Alta Det ble arrangert en felles personalfest/ julebord for alle ansatte i stiftelsen 9. desember. Ansatte får firmarabatt på Spenst. 8. RENOVERING/VEDLIKEHOLD Det er gjennomført oppussing i det store aktivitetsrommet på dagsenteret. Personalet og brukerne stod for arbeidet. I etterkant av det, ble TV innkjøpt for midler vi fikk, samt nye bokhyller på husets regning. Et biljardbord har vi også fått tilgang til. Større vedlikehold eller større utbedringsarbeider har det ikke vært rom for selv om behovene er til stede. Utvendig er treplatten erstattet av brostein og hele uteområdet ble oppgradert.

10 ÅRSMELDING STATISTIKK PR Vernet botilbud - utnyttelsesgrad Fig. Antall leiligheter Antall nye beboere Disponeres av dagsenteret Verna boliger Kommunetilhørighet Fig. 2 Pasientene i hjemstedskommunene Sum Alta kommune Andre kommuner Andre Vernet botilbud i Finnmark ) fylker 2) ) Pasientene kommer fra følgende kommuner i Finnmark: Hammerfest. 2) Troms fylke.

11 ÅRSMELDING 20 Registrerte besøk per måned ved dagsenteret i 2009, 200, og 20 Besøkstall Dagenteret 2009, 200 og Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Svein Iversen Adm. sjef Gunn H. Strand Avd. leder Dagsenteret Møteplassen

Furuly barnehage. Årsmelding 2011

Furuly barnehage. Årsmelding 2011 Furuly barnehage Årsmelding 2011 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... 5 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4. FAGLIG TILSYN... 5 5. STYRING

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2012

Furuly barnehage. Årsmelding 2012 Furuly barnehage Visjon: Engasjert omsorg! Årsmelding 2012 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 2 1. GENERELT... 3 2. OM VIRKSOMHETEN... 3 3. FAGLIG DEL... 4 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 4 4. FAGLIG

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2010

Furuly barnehage. Årsmelding 2010 Furuly barnehage Årsmelding 2010 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4.

Detaljer

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006 Betania driftsselskap Alta Årsmelding 26 Stiftelsen Betania, Alta 2 ÅRSMELDING 26 INNHOLD:. GENERELT 3 2. OM VIRKSOMHETEN 3 3. FAGLIG DEL 3 3. ADMINISTRASJONSAVDELING 3 3.2 TEKNISK AVDELING 3 3.3 BETANIA

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss

Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss Årsmelding 2009 Rustad treffsenter 60Pluss 1. Eierskap, organisering og brukermedvirning O.K. Bydel Østensjø og organisert under avd. Rehabilitering og Omsorg. Rustad eldresenter er en sideavd. til Manglerud

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BOSSEKOP SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 4. AVDELINGSVISE

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Breverud barnehage AS

Breverud barnehage AS Breverud barnehage AS Org.nr: 996 667 308 Årsberetning 2011 Stiftelsen Betania, Alta 1. GE N E R E L T Breverud barnehage åpnet i august 2011 i midlertidige lokaler i BUL-huset ved siden av Bossekop skole.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter

Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling, Enhet for Rus og Psykiatri, Sørlandets sykehus Kr.sand v/ Helene Ljunggren Bjørnarå Miljøobservasjon Tar utgangspunkt

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Innhold ÅRSMELDING 2009 1. GE N E R E L T

Innhold ÅRSMELDING 2009 1. GE N E R E L T Innhold INNHOLD...3 1. GENERELT...3 2. OM VIRKSOMHETEN...4 3. FAGLIG DEL...4 3.1 FORELDRESAMARBEIDET...5 4. FAGLIG TILSYN...5 5. STYRING OG RÅDSSTRUKTUR...6 5.1 DRIFTSRÅDET...6 5.2 SAMARBEIDSUTVALGET....6

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Dagtilbudene i Verdal kommune

Dagtilbudene i Verdal kommune 28.04.2016 Dagtilbudene i Verdal kommune Anne Kari Hermann Prosjektleder for samorndet Dag-, lærings- og mestringstilbud Utviklingssenter for sykehjem i Nord- Trøndelag ATA sentret Arbeidstrening og aktivitetssenter

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

1 JUN 2012 BYDEL GAMLE OSLO. Anne-Karin Hansen Sendt: 9. juni :08 Til: Postmottak ADM. Fra: Saksnr.

1 JUN 2012 BYDEL GAMLE OSLO. Anne-Karin Hansen Sendt: 9. juni :08 Til: Postmottak ADM. Fra: Saksnr. Kristin N aard Herrin Fra: Anne-Karin Hansen [eidsem@online.no] Sendt: 9. juni 2012 17:08 Til: Postmottak ADM Saksnr. BYDEL GAMLE OSLO Vedlegg: Ny mal for rapport tilsyn.doc Dato Saisbeh. 1 JUN 2012 Ny

Detaljer

REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58

REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58 REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58 Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av 2 miljøarbeidere og 2 ruskonsulenter i Rusog Psykiatritjenesten som skal kartlegge/ arbeide rettet mot nye

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2015 Tid: 1330-1530 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/359 ORIENTERINGER 2/15 15/347 IA/HMS-PLAN

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

ÅRSMELDING

ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2012 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2012 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2013

Furuly barnehage. Årsmelding 2013 Furuly barnehage Visjon: Et godt sted å være et godt sted å lære Årsmelding 2013 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 2 1. GENERELT... 3 2. OM VIRKSOMHETEN... 3 3. FAGLIG DEL... 4 3.1 FORELDRESAMARBEIDET...

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 6/14 14/866 FORNYET AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA- AVTALEN

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 6/14 14/866 FORNYET AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA- AVTALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2014 Tid: 0900-1030 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/380 OPPSUMMERING ETTER VERNERUNDENE 2014

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20.

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20. Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 02.02.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Anne Kristin

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer