Alta bo- og dagsenter - Møteplassen -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta bo- og dagsenter - Møteplassen -"

Transkript

1 Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Årsmelding 20 Stiftelsen Betania, Alta

2 ÅRSMELDING GENERELT EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN DRIFTSGRUNNLAG DAGSENTERVIRKSOMHET BOLIGTILBUD DAGSENTERET MØTEPLASSEN Generelt Tilbud/aktiviteter Faglig vurdering Personalet Utfordringer FAGLIG TILSYN/SAMARBEID DAGSENTERET FAGLIG SAMARBEID RÅD OG UTVALG DRIFTSRÅDET ARBEIDSMILJØUTVALGET, VERNEOMBUD OG VERNEOMRÅDER ØKONOMI PERSONALMESSIGE FORHOLD FAGLIG LEDELSE FELLES TILLITSVALGTORDNING LOKALE FORHANDLINGER FRAVÆR STABILITET KOMPETANSEUTVIKLING/ KURS STUDENTER/ELEVER INFORMASJON, INTERN MØTEVIRKSOMHET, VELFERD RENOVERING/VEDLIKEHOLD STATISTIKK PR

3 ÅRSMELDING GENERELT Siden 2008 er årsmeldingen for Alta bo- og dagsenter (tidligere Betania bo- og dagsenter) blitt begrenset til kun å gjelde den delen av driften som gjelder psykiatrien, dagsenteret Møteplassen og tilhørende boliger. Bossekop sykehjem (sengeposten) inngår i årsmelding for sykehjemsdriften i stiftelsen. Årsak til denne endring er den nye driftsavtalen med Alta kommune som ble gjort gjeldende fra 200. Den helhetstenkningen som lå bak opprettelsen av Alta bo og dagsenter i 996 er dermed formelt brutt med den nye avtalen. For Alta bo- og dagsenter er tidligere avtaler blitt fornyet og forlenget med fem år. Dette ble formelt avklart i løpet av. kvartal 200. I løpet av første halvår ble det utarbeidet et nytt driftskonsept, der ansatte i senteret skal arbeide noe mer boligretta. Det vil også være behov for økt ruskompetanse. Status ved årsskiftet er at 20 leiligheter er definert under avtalen. Dette året har det ikke vært noen leiedeltakere fra andre kommuner.. 2. EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 2. Driftsgrunnlag Alta bo- og Dagsenter som eies og drives av Stiftelsen Betania, Alta, ble etablert som et interkommunalt tilbud. linjetilbud i 996. Alta kommune er som vertskommune formell oppdragsgiver og finansierer driften gjennom en driftsavtale med stiftelsen. Stiftelsens formål er å drive allmennyttig, varig virksomhet av helse- og sosial, humanitær og lignende art på et kristent verdigrunnlag. Det skal legges stor vekt på å skape et aktivt, godt miljø med medmenneskelig respekt og gjensidig forståelse. Arbeidsgiveransvaret ivaretas av et driftsråd og er i det daglige delegert til administrasjonssjefen. Det faglige og daglige ansvaret på dagsenteret ivaretas av avdelingsleder. Den faglige kompetansen består av sosionom og/eller miljøarbeider. Sykepleiefaglige tjenester ytes i dag fra Hjemmesykepleien og Enheten for psykisk helse og rusarbeid (tidligere Psykiatrisk enhet) i kommunen. 2.2 Dagsentervirksomhet Dagsenteret er opprettet med bakgrunn i Sosialtjenestelovens 4-2, j.fr Kjernen i dagsenteret er Møteplassen, som er lokalisert i hovedbygget i Bossekopvn. 5 og inneholder kafédel, aktivitetsdel og kontorer. I tillegg drives egen vevstue, samt at en leilighet er direkte underlagt dagsenterets drift. Senteret arbeider etter eget driftskonsept. Målgruppe er personer over 8 år som har behov for støtte av ulik art grunnet i psykisk lidelse eller krise. Målsettingen er at dagsenteret skal: stimulere brukernes evner slik at de kan utvikle og nyttiggjøre seg egne ressurser. trene brukerne til å tåle fastlagte arbeids-/treningsøkter. tilrettelegge slik at brukeren får en opplevelse av å mestre. støtte brukeren til å gjenopprette/opprettholde sine nettverk både sosialt og samfunnsmessig. Avtalte tjenester rettet mot oppfølgning i boligen til personer som bor i stiftelsens leiligheter, skjer i samråd med Enheten for psykisk helse og rusarbeid. Avdelingen har en daglig kapasitet til ca. 20 brukere. Til sammen 48 brukere gjør seg nytte av dagsenteret.

4 ÅRSMELDING Boligtilbud Beboerne er faglig knyttet til dagsenteret. Stiftelsen har stilt 20 leiligheter til disposisjon for brukere som trenger en verna bolig og den trygghet som nærhet til et dagsenter kan gi. Boligutleie administreres direkte av stiftelsen og er ikke underlagt senteret. 3. DAGSENTERET MØTEPLASSEN 3. Generelt Dagsenteret er nå inne i sitt 6 arbeidsår. I 200 har 48 registrerte brukere benyttet seg av tilbudet. (har vært tre eller mer enn tre ganger) Fem nye brukere er registrert i 20. Det er registrert en økning i antallet. og også en ustabilitet i bruken av de som har dobbel diagnosen, rus og psykiatri. De som har en ren psykiatri diagnose, er stabile i sin bruk av dagsenteret. 3.2 Tilbud/aktiviteter Tilbud og aktiviteter som vi har hatt gjennom året, er tilrettelagt og tilpasset behov og ønsker til brukerne, og kapasiteten hos personalet til å planlegge/gjennomføre aktivitetene. I perioder når vi har hatt studenter, har aktivitetstilbudet blitt utvidet, og antall brukere har økt. Dette handler om at det i disse perioder blir mer tid til den enkelte og et mer variert tilbud av aktiviteter. - Kafeen er hovedbasen og er et tilbud som gis til alle som måtte ønske å komme innom for å ta en prat og få seg en kopp kaffe og kjøpe noe å bite i. For mange av de som benytter seg av møteplassen, betyr det også mye at de får kjøpt seg middag hver dag. Kaféen drives ved noe hjelp av brukerne. Det er lagt opp til en turnusordning slik at den av brukerne som ønsker det, får et arbeidstilbud. Dette resulterer i at brukerne er med og preger driften av kaféen, noe som er positivt for alle som bruker dagsenteret. En fredag i måneden har det vært felles, gratis frokost, hvor brukere har hjulpet til. Videre har brukerne også fått tilbud om gratis kaffe og vafler de resterende fredager i måneden. Hver tirsdag er det åpent fra kl. 300 til 900. Da mange har en tendens til å snu på døgnet, har vi fortsatt tilbud om kveldsåpent en dag i uka. Det lages da en varm rett i samarbeid med brukerne. I 20 fikk vi også en avtale med butikkjeden Kiwi og Frivillighetssentralen. Tre dager i uka kommer frivillighetssentralen med mat med nesten utgått dato som vi videreformidler til brukerne. I tilknytning til julehøytiden ble det arrangert julebord der 35 personer var til stede. Møteplassen har hatt åpent julaften med 9 besøkende, og nyttårsaften med 9 stykker, for å kunne gi et tilbud til dem som ikke kan være hos familien. - Sosialt felleskap står sentralt på dagsenteret. Mange gode samtaler har funnet sted. Tryggheten øker og vennskapsbånd knyttes. Å lytte til og spille musikk, lese blader, aviser, bruke pc og låne bøker er også gode tilbud som benyttes flittig. - Fysiske aktiviteter er et prioritert område. Vi har to ulike turgrupper, hvor den ene gruppen gir et tilbud i nærområdet, og den andre gruppen er for dem som klarer mer fysiske anstrengelser. I denne sammenhengen har det vært dagsturer, turer i skog og mark og skiturer. Daglig er det også tilbud om en liten spasertur i nærmiljøet. Muligheten til å ta badstue er også til stede. - Kulturelle tilbud som gis, oppleves som meningsfylt og viktig for brukerne. Tilbudene kan være sang og musikk, bingo, ulike spill, museum, utstillinger og konsertbesøk. - Formingsaktiviteter Gjennom alle år har forming vært en mye brukt aktivitet, men nå som hovedvekten av brukerne er menn, har vi ikke prioritert det. Det eneste vi fortsatt jobber med innenfor denne type aktivitet, er veving. Flere av brukerne vever der. Noen av produktene som lages der, blir lagt ut for utlodning og salg, og en del beholder brukerne selv. Inntektene av utlodningen går til ferie- og overnattingsturer. - Arbeidstrening et tiltak for personer som ønsker å prøve seg i arbeidslivet. Oppfølging skjer i samråd med den enkelte etat, dagsenteret og personen selv. Dette året har vi hatt en person fra Alta produkter i seks måneder. Videre har en utenlandsk mann via Flyktningetjenesten vært innom dagsenteret noen timer for måneden for å kunne lære seg språk og erfare det norske arbeidsliv.

5 ÅRSMELDING Brukermedvirkning er viktig å ivareta, og oppleves positivt for alle parter. Gjennom allmøter arbeider vi med felles arrangement, planer og arbeidsdeling. Målet er at brukerne skal oppleve dagsenteret som sitt sted og være stolt av det. Brukere har sagt seg villig til å ha ansvar for bl.a. å skrive middagslista, støvsuge, eskeskjæring, handle til dagsenteret og ha kjøkkentjeneste. - Vaskeri og stell av klær/ PC med Internett. Videre er det vaskeri og symaskin til disposisjon, noe som benyttes av brukerne. Personalet gjør også enkle sømoppgaver for brukerne ved behov. I tillegg står en PC, tilkoblet Internett med bredbånd til disposisjon. - Individualsamtaler Voksen psykiatrisk poliklinikk gir tilbud om individualsamtaler til brukerne. Ved akutt behov gir personalet på dagsenteret også det. - Nettverksarbeid. I forhold til enkelte brukere har nettverksarbeid bestått av trening i å bruke det offentlige servicesystem, samt trening i å fungere i naturlige sosiale sammenhenger. Og noen av brukerne har behov for hjelp til å holde kontakten med familie og venner. Dette arbeidet er integrert i det daglige livet ved dagsenteret, hvor noen brukere behøver mer støtte og tilrettelagt hjelp, mens andre er mer selvstendige. Støttekontakt ordningen er noe flere benytter seg av som et supplement til den tjenesten dagsenteret kan gi. -Telefonstøtte Personalet bruker en del tid til kontakt pr. telefon med brukerne. Det kan være i etterkant av en flytting der brukeren har behov for kontakt i en overgangsfase, eller at en bruker ringer for å få en prat i stedet for å komme. Personalet ringer også der en bruker uteblir enten til faste avtaler, eller det er gått noen dager siden vi har sett vedkommende. - Spesielle tiltak - turer. I oktober arrangerte dagsenteret Verdensdagen for psykisk helse, hvor det var til sammen 33 gjester innom denne dagen. I november inviterte vi til pårørende/vennekveld der vi totalt var 34 stk. og også til julebord for brukerne der antallet totalt var 35. Vi har feiret fødselsdager med kaffe og kaker for dem som har ønsket en markering. Videre har det vært arrangert dags-og overnattingstur blant annet til Sierrahytta, Nordkapp, Kautokeino, Hammerfest og Finland. - Ekstra utfordring. Det ble en stor overgang både for personalet og brukerne da personen som var på arbeidstrening her, sluttet etter to års virke. 3.3 Faglig vurdering Faglig er dagsenteret et miljøterapeutisk tilbud, i hovedsak rettet mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Men da noen av brukerne også har rusproblemer, er nå vårt arbeid også rettet mot dem. Personalet legger ned store ressurser i møte med den enkelte bruker for bl.a. å kunne forebygge dårlige perioder. Dermed kan unødvendige lidelser og traumatiske innleggelser begrenses. Personalet erfarer også at motiveringsarbeid på forskjellige nivå er viktig overfor mennesker med ulike psykiske lidelser, et arbeid som blant annet krever tid til samtale med bruker. I noen sammenhenger har det vært behov for å følge bruker til lege eller sykehus, for på den måten å trygge personens opplevelse av å bli godt ivaretatt, og sikre at informasjonen blir forstått. Noen av tilbudene ved senteret er fortsatt differensierte, noe som betyr at bruker selv må velge hvilken gruppe han/hun vil delta i. Ønsker bruker å ikke være i noen gruppe, er likevel kafetilbudet aktuelt for den som vil benytte det. 3.4 Personalet Dagsenteret har 2 sosionomer og hjelpepleier ansatt i henholdsvis 00, 80 og 20% stilling.. En av Betanias fredsarbeidere har også jobbet noen måneder hos oss, to dager i uken.

6 ÅRSMELDING Utfordringer Den største utfordringa pr. i dag er å få gitt et fullgodt tilbud til de brukerne som også er rusavhengige, samt ha sammenblandingen av rus og psykiatri. Behovet for mer oppfølging i leilighetene er stort og vi vil i samarbeid med Enheten for psykisk helse og rusarbeid serve de noe mer enn vi hittil har gjort. Dette er vanskelig å få til, da vi bare har to stillingshjemler til disposisjon. Oppsøkende virksomhet har vi drevet med i alle år ved behov, men mer planmessing fra 200. Mange av beboerne har dårlig boevne og hadde trengt mye mer hjelp og tilsyn enn de får i dag. Utfordringene videre vil da kunne være å formidle til eks. omsorgsavdelingen, bistandsavdelingen, Enheten for psykisk helse og rusarbeid eller andre etater at brukere vil ha behov for hjelp på ulike områder, som å gå til lege/sykehus, oppsøke det off. nettverk etc. En annen utfordring er å kunne gjøre avtaler med en del av brukerne. Eksempelvis vil de gjerne være med på arrangementer som turer m.m., men de uteblir når dagen er der fordi de da ikke er i stand til å møte opp. Videre er brukerens økonomistyring en utfordring da de ofte ikke har penger til å kjøpe mat eller betale buss når vi skal på tur. Vi tillater dem å skrive opp utgiftene sine, men det kan være vanskelig å få innkrevd pengene. For personale er det tungt å måtte avvise dem. I de siste årene har oppmøtet av menn vært størst og vi har en stor oppgave i å inkludere damene i det mannsdominerte miljøet. Alle skal føle seg velkommen og sett. Målet må være å rekruttere flere kvinner. Dagsenterets overordnede oppgave må fortsatt være å ha ressurser/kapasitet til å bevare et varmt, inkluderende og miljøterapeutisk miljø. Å arbeide for fortsatt å ha et godt forhold til offentlige etater, samarbeidspartnere og pårørende, er noe vi til enhver tid tilstreber. 4. FAGLIG TILSYN/SAMARBEID 4. Dagsenteret faglig samarbeid Dagsenteret har et medansvar for brukerne som bor i verna boliger tilknyttet Betania, i nært samarbeid med Enheten for psykisk helse og rusarbeid.. I tillegg samarbeider vi med dem om turdager hver 4 dag. Dagsenteret har også et samarbeid med Omsorgsavdelingen om hjemmehjelp, hjemmesykepleie og støttekontakt. Videre er bistandsavdelingen er en samarbeidspartner, samt DPS, da mest med Døgnenheten Jansnes. Aksis og Alta produkter er viktige samarbeidspartnere i forhold til de personene som er ansatt på integreringstilskudd og arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV. Internt på huset er det et godt samarbeid. Også dette året har Bossekop sykehjem ved behov gitt dagsenteret sykepleiefaglige råd. Kaféen vår brukes også av noen av dets beboere. 5.0 RÅD OG UTVALG 5. DRIFTSRÅDET Driftsrådet (felles med Bossekop og Furuly sykehjem) har i 20 hatt følgende sammensetning: Oppnevnt av arbeidsgiver:

7 ÅRSMELDING 20 7 Faste medlemmer: Svein Iversen (leder) Hilbjørg Lund, Grete Ludvigsen Gunn Strand Varamedlemmer: Knut Klevstad Ånen Tveit Oppnevnes ved behov Valgt av ansatte Faste medlemmer Torhild Guttormsen Karin Isaksen Päivi Johannessen Varamedlemmer. Torunn Knutsen 2. Inger Johansen 3. Gunhild Jonas Driftsrådet har hatt møte og behandlet 4 saker (mot møte og 4 saker i 200). Alle tilsettinger er behandlet administrativt. 5.2 Arbeidsmiljøutvalget, Oppnevnt av arbeidsgiver: Faste medlemmer Svein Iversen (leder) Knut Klevstad Ånen Tveit Valgt av ansatte Faste medlemmer Frank Johnny Lund (FS) Hege R. Kristoffersen (BS/ABD) Bjørg Sætershagen (FB) Varamedlemmer: Grete Ludvigsen Hilbjørg Lund Reidun Jungård Varamedlemmer Evy. K. Flage Wenche Skum (BS/ABD) Trude B. Johnsen (FB) Det har vært avholdt 4 møte (mot 4 møter i 200) og behandlet 2 saker (mot 4 møter og 2saker i 200). Alle medlemmene har gjennomført obligatorisk 40-timers grunnopplæring. Det er også avholdt 4 utvidede ledersamlinger (lederteamet, mellomlederne, AMU og tillitsvalgte) med tema: Generelle arbeidsmiljøspørsmål, IA-avtalen, gjennomgang av sykefravær, årsmeldinger HMS, reviderings av HMS/kvalitetssystemene, seniorsamtaler, forhandlinger med Alta kommuner om ressurser, bedriftshelsetjenesten. En arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført høsten Verneombud og verneområder Hovedverneombud for Stiftelsen Betania: Frank Johnny Lund For Bossekop sykehjem og Alta bo- og dagsenter og Betania driftsselskap: Hege R. Kristoffersen Vi jobber med HMS-arbeid (Helse, miljø- og sikkerhetsarbeid), og går hvert år vernerunder etter oppsatt plan. Brannøvelser har vært avholdt i henhold til krav. 6. ØKONOMI Dagsenteret har tidligere vært en avdeling i Betania bo- og dagsenter, der sykehjemmets økonomi har vært dominerende. Det er problemer med å utskille dagsenterets økonomi helt ut som en selvstendig avdeling. I hovedsak kan vi si at sykehjemsdriften har underskudd i sin økonomi, mens dagsenteret går med et mindre overskudd. Resultatet er slik fordi dagsenteret historisk er belastet med en relativt høyere andel enn driften alene skulle tilsi, dette i avtale med kommunen. Det hadde vært ønskelig å rydde opp i dette når dagsenterdriften mer formelt blir utskilt som egen avtaleenhet. Resultatet i 20 ble isolert et regnskapsmessig overskudd på kr (mot kr. 6.7 i 200).

8 ÅRSMELDING PERSONALMESSIGE FORHOLD 7. Faglig ledelse Dagsenteret har egen avdelingsleder, Gunn H. Strand som har fungert siden høsten 2008 Avdelingsleder er med i stiftelsens lederteam, som normalt møtes hver 4. dag. 7.2 Felles tillitsvalgtordning lokale forhandlinger Det er etablert en felles ordning for tillitsvalgte i stiftelsen med bakgrunn i lokale (men sentralt godkjente) avtaler med den enkelte arbeidstakerorganisasjon om antall tillitsvalgte. 7.3 Fravær stabilitet Dagsenteret har 2,5 stillinger (inkl. renhold). Stabiliteten i personalet er en viktig forutsetning for trivsel, og også et viktig grunnlag for den omsorg og behandling som faktisk drives. Stiftelsen er medlem av avtalen om et inkluderendee arbeidsliv (IA). Gjennom denne arbeides det aktivt med både forebyggende og aktive tiltak i arbeidsmiljøet, bl.a. i samarbeid med NAV og NAV s arbeidslivsenter. Det er utarbeidet konkrete rutiner for oppfølging av sykemeldte og statistikk over fravær analyseres oftere enn før. IA-avtalen har tre hovedmålsettinger:. Å redusere sykefraværet 2. Å bidra til at arbeidstakerne er yrkesaktive lengre utsetter pensjonstidspunktet 3. Bidra til at arbeidsplassen tilrettelegges for de med en redusert arbeidsevne. Det er laget en egen IA-plan med konkrete mål og tiltak. Mål var konkretisert til å redusere langtidsfraværet med,0 prosentpoeng og korttidsfraværet med 0,2 prosentpoeng. Resultat: Sykefraværet var i 20 på totalt 4,7 % mot 3,7 % i 200. Korttidsfraværet var,6 % mot,9 % i 200. Begge målsettingene ble nådd med god margin! I forhold til mål 2 var forutsetningen to avtaler om utsatt pensjoneringsalder i hele stiftelsen. Punktet har ikke vært aktuelt for dagsenteret. I forhold til mål tre inngås det kontinuerlig avtaler om tilrettelegging, med målsetting om å få medarbeideren tilbake i jobb. Reduksjon i sykefravær viser at målsettingen ble nådd. Total turn over var på 0 %. Korrigert turn over var 0 %. (*) Turnover er et begrep som beskriver sirkulasjon av ansatte, utskifting. Korrigert turnover har fratrekk for de som slutter ved oppnådd aldersgrense og uførhet. 7.4 Kompetanseutvikling/ kurs Av deltagelse i kursopplegg/studiebesøk/hospiteringer/utdanningsprogrammer kan nevnes: Rusmisbruker- en negativ ladet og dominerende identitet, på høgskolen. En ansatt og en vikar deltok Etikk og refleksjon i praksis, på Høgskolen. En ansatt og en vikar deltok Dialogkonferanse ang. Verdensdagen for psykisk helse., i Alta. En deltok Vurdering- prosjekt til fordypning, arr. av Videregående skole. Leder deltok Forebygging og nærværsarbeid v/ NAV. To ansatte deltok Veilederkurs, på Høgskolen. To ansatte deltok.

9 ÅRSMELDING O Rusforum, på Høgskolen. En ansatt og tre studenter deltok. 7.5 Studenter/elever I løpet av første halvår har fire elever fra videregående skole hatt en del av sin praksis hos oss. På høsten var tre sosionom studenter utplassert her over en tre måneders periode. Studentene og elevene ser vi på som en god ressurs for avdelingene, selv om det krever en god del oppfølging av personalet. 7.6 Informasjon, intern møtevirksomhet, velferd Daglige morgenmøter for personale, personalmøter 4-6 gang pr. år og en medarbeidersamtale pr. år. Videre allmøter med brukerne ca. hver måned. Forrige år ble det søkt om midler til klær til brukerne. Søknaden ble sendt til flere frivillige lag og foreninger. Vi fikk et positivt svar fra Odd Fellow 200, og de gav oss kr til formålet.. I 20 fikk vi ytterlige tilskudd, pålydende kr fra Mental Helse Alta. Disse ble brukt til innkjøp av nytt TV og to fine terrengsykler. Også i år har vi søkt om midler, denne gang til pilegrimsvandring i Spania våren 202. Det er planlagt en tur for fire brukere og tre personale i samarbeid med Psykisk helse og rusabeid. 7.7 Personalvelferd Hele året arrangerte Furuly Turlag ukentlige utflukter for personalet. Både på Betania og Furuly er det tilbud om å bruke avspenningsstoler og ta sol. Grilltur ved Sierrahytta for personalet med familie. Grilltur for personalet og vikarer med familier på dagsenteret til Skogvann i Alta Det ble arrangert en felles personalfest/ julebord for alle ansatte i stiftelsen 9. desember. Ansatte får firmarabatt på Spenst. 8. RENOVERING/VEDLIKEHOLD Det er gjennomført oppussing i det store aktivitetsrommet på dagsenteret. Personalet og brukerne stod for arbeidet. I etterkant av det, ble TV innkjøpt for midler vi fikk, samt nye bokhyller på husets regning. Et biljardbord har vi også fått tilgang til. Større vedlikehold eller større utbedringsarbeider har det ikke vært rom for selv om behovene er til stede. Utvendig er treplatten erstattet av brostein og hele uteområdet ble oppgradert.

10 ÅRSMELDING STATISTIKK PR Vernet botilbud - utnyttelsesgrad Fig. Antall leiligheter Antall nye beboere Disponeres av dagsenteret Verna boliger Kommunetilhørighet Fig. 2 Pasientene i hjemstedskommunene Sum Alta kommune Andre kommuner Andre Vernet botilbud i Finnmark ) fylker 2) ) Pasientene kommer fra følgende kommuner i Finnmark: Hammerfest. 2) Troms fylke.

11 ÅRSMELDING 20 Registrerte besøk per måned ved dagsenteret i 2009, 200, og 20 Besøkstall Dagenteret 2009, 200 og Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Svein Iversen Adm. sjef Gunn H. Strand Avd. leder Dagsenteret Møteplassen

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2010

Furuly barnehage. Årsmelding 2010 Furuly barnehage Årsmelding 2010 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4.

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2011

Furuly barnehage. Årsmelding 2011 Furuly barnehage Årsmelding 2011 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... 5 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4. FAGLIG TILSYN... 5 5. STYRING

Detaljer

Årsberetning 2011. Grunnleggende prinsipper for stiftelsens regnskaper.

Årsberetning 2011. Grunnleggende prinsipper for stiftelsens regnskaper. Årsberetning 2011 Stiftelsen Betania Alta Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Grunnleggende prinsipper for stiftelsens regnskaper. Revisors beretning Adresse og registrering

Detaljer

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006 Betania driftsselskap Alta Årsmelding 26 Stiftelsen Betania, Alta 2 ÅRSMELDING 26 INNHOLD:. GENERELT 3 2. OM VIRKSOMHETEN 3 3. FAGLIG DEL 3 3. ADMINISTRASJONSAVDELING 3 3.2 TEKNISK AVDELING 3 3.3 BETANIA

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer