Innhold ÅRSMELDING GE N E R E L T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold ÅRSMELDING 2009 1. GE N E R E L T"

Transkript

1

2

3 Innhold INNHOLD GENERELT OM VIRKSOMHETEN FAGLIG DEL FORELDRESAMARBEIDET FAGLIG TILSYN STYRING OG RÅDSSTRUKTUR DRIFTSRÅDET SAMARBEIDSUTVALGET ARBEIDSMILJØUTVALGET ØKONOMI/ AVTALEFORHOLD PERSONALMESSIGE FORHOLD FAGLIG LEDELSE FELLES TILLITSVALGTORDNING LOKALE FORHANDLINGER SYKEFRAVÆR FAGLIG UTVIKLING / PERSONALUTVIKLING PERSONALVELFERD VEDLIKEHOLD STATISTIKK STIFTELSENS BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER - UTVIKLING UTFORDRINGER GE N E R E L T

4 2009 var det store juble- og jubileumsåret! Det var 20 år siden vi starta opp barnehagen! Samtidig ble den store utbygginga ferdig. Vi flytta inn i nybygget rett etter påske. Den trangbodde tilværelsen i hytta var et tilbakelagt kapittel, likeså barnegruppe på loftet i gammelhuset. Barn og voksne stortrives i de store, flotte og lyse lokalene, selv om vi tidvis savner de koselig små rommene, samt oversikten og nærheten vi hadde i de trange rommene. I august var det klart til overtagelse og innflytting i det nyoppussede gammelhuset. 28.august hadde vi den store festdagen med offisiell åpning med innbudte gjester, grillfest for barn og foreldre, og som kronen på verket; personalfest for nåværende og tidligere ansatte. Samtidig som vi har fått et funksjonelt barnehagebygg, har vi også fått et flott selskapslokale. Vi har allerede hatt både konfirmasjon, barnedåp og bursdagsselskap i Furustua! Uteområdet er blitt oppgradert med nye husker med gummiasfalt under, nye sandkasser og så er både uteplatt og Karlstua flytta på. Barnehagens årsplan er fortsatt som en årskalender, og ble utdelt til alle foreldre/foresatte i oktober. 2. O M V I R KSOMHETEN Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Betania, Alta. Vi har driftsavtale med Alta kommune. Barnehagen drives med bakgrunn i Lov om barnehager, og har etter 1, 3 ledd, vedtatt særlige bestemmelser om livssynsformål. Barnehagens formålsbestemmelse: Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen skal gi barna et stimulerende miljø med vekt på: - utviklings- og aktivitetsmuligheter - individuell og gruppevis omsorg og støtte - utvikling av evne til toleranse og omsorg for andre - etisk og religiøs veiledning. Barnehagens virksomhetside: Å være en bedriftsbarnehage med fleksible oppholdstider og åpningstider. Barnehagen har i dag et leke- og oppholdsareale på 350 m², iberegnet den femte avdelinga i nybyggets underetasje. Vår arealnorm er i vedtektene fastsatt til 4 m² pr. barn over tre år, som er som anbefalingen fra Barne- og Familiedepartementet. Det regnes 50 % tillegg pr. barn under tre år. Høsten 2009 hadde vi 51,1 plasser, fordelt på 54 barn, 1-50 %, 4-60%, 3-80% samt % plasser. 22 barn var under tre år (født ), og 36 barn var over tre år (født ). I 1997 søkte vi om godkjenning i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, denne godkjenningen fikk vi endelig i Opptaket til plassene i barnehagen samordnes med alle de andre barnehagene i kommunene, med et dataprogram som heter Dexter. Alle foreldre får tildelt brukernavn og passord etter egen søknad på nett, og barnehagens styrer har full oversikt over søkerne til egen barnehage via Dexter, og får også tilsendt lister over alle søkerne i kommunen fra oppvekstkontoret. 3. F A GL I G D E L Vi arbeider fortsatt mye med sosial kompetanse, i tillegg har vi flg. satsingsområder: Tid og rom for lek ute og inne, samt fokus på språkutvikling og språktrening. Vårt ønske at barna skal lære seg å

5 bry seg om og ta vare på hverandre, eller nestekjærlighet og vennskap. Vi ønsker at våre barn skal ha god sosial kompetanse for å være best mulig rustet til å møte framtida. I tillegg ønsker vi å være mye ute. Vi tenker at dersom barna blir glad i å være ute i naturen, vil de gjøre sitt beste for å ta vare på den. På våre flotte lekeområder får barna gode fysiske utfordringer. Bakkene rundt huset, Furulyskogen og nærheten både til skilekeanlegget og bergene i Gakori og fjæra i Hjemmeluft og Apanes gir oss unike muligheter til fysisk aktivitet. Gruppa deler seg mye opp og drar rundt på turer, både de små turene i nærmiljøet og de som går litt lenger unna. Nybygget med sine mange ulike rom inviterer til varierte aktiviteter, det er nok noen ganger vanskelig å rive seg løs for å dra på tur. I tillegg er det noen som elsker inneaktiviteter og rett som det er ei gruppe igjen i barnehagen, og kan bruke tida på innelek og finmotoriske aktiviteter. Det er mange områder vi skal legge til rette for, og alle barna må få varierte erfaringer med seg fra småbarnsårene i barnehagen. Omsorg, lek og læring er tett sammenvevd i hverdagen, og vi jobber med å ha et bevisst fokus på dette. Det er vanskelig å dokumentere dette arbeidet, vi ser jo ikke resultatet på den korte tida barna er i barnehagen. Vi har fått opplæring i TRAS tidlig registrering av språkutvikling, og observerer alle barn over tre år, og følger spesielt opp de barna vi syns henger litt etter i språkutviklinga. Når vi vet hvilke områder som trenger spesiell oppfølging, bruker vi tid til dette i samlingstund, og også ellers gjennom bevisstbruk av spill og samtale. Vi er relativt fast på besøk på Furuly sykehjem på fredagene, har felles sangstund der ca. en gang pr. måned, og så er vi glade for å bli invitert på solfest på Betania. Femåringene Dinosaurene våre har aktiviteter og er på turer som er tilpasset deres utviklingsnivå. De er med på Tre-toppers-turen i kommunens Miljøuke, og har vært på flere overnattingsturer, bl.a. på Sierrahytta, og på styrers hytte på Toften. Der var det noen tøffinger som rulla seg i snøen før de hoppa tilbake i stampen selv om vannet ikke ble skikkelig varmt. Planene følger ellers det vanlige årshjulet med aktiviteter som naturlig tilhører årstidene og kirkeåret. Vår årlige solidaritetsaksjon avholdt vi i oktober i storstua på Furuly der vi fikk inn kr.7600,00 som ble sendt til SOS barnebyer. Juleforberedelsene ble gjennomført meget rolig. På vanlig vis ble det bakt julekaker, laga pynt og gaver, og vi var på besøk på Furuly og på Betania. Juleevangeliet fikk vi høre om i adventstundene. Vi var også på besøk i kirka, der kateketen la fram juleevangeliet. De aller yngste barna var i barnehagen sammen med noen fra personalet som forberedte lunsj: blekksprutpølser og pommes frites, brus (og vann!) til drikke, - og is til dessert. Både voksne og barn var kjempefornøyde. Grøtfesten avvikler vi etter tidligere års gode erfaringer i barnehagen uten foreldre, mye mindre kaos og mye mer kos i alle fall for barnehagens voksne. Mens vi hadde den siste adventstunden fikk vi besøk av en rampenisse. Han hadde med seg en kjempestor pakke som han gjemte ute. Da ungene kom ut senere var det stor leiteaksjon, og det var stor glede over alt godteriet som var oppi den store pakken! 3.1 FORELDRESAMARBEIDET Vi har gjennomført et foreldremøte vår og høst, samt foreldresamtaler i høst. I tillegg har vi tatt imot foreldrene når de har hatt behov for å prate om sitt barn. Dette har vi inntrykk av har fungert bra. 4. F A GLIG TILSY N Barnehagen er under tilsyn av Alta kommune. Dette tilsynet fungerer først og fremst som kontakt med styrer. Styrer har hatt relativt lite kontakt med oppvekstkontoret/avdeling for barn og unge om forhold som gjelder barnehagens faglige drift, men har et godt samarbeid med andre styrere, særlig i de andre private barnehagene. Vi sender også KOSTRA - årsmelding til departementet via kommunen.

6 Ved behov har vi mulighet til å ta kontakt for veiledning fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), og vi kan også søke råd hos Barnevernstjenesten. Disse er nå samlet under samme tak som oppvekstkontoret og helsesøstrene i Avdeling for barn og unge. 5. S T Y R I N G O G R Å D S S T R U KTUR 5.1 DRIFTSRÅDET Dette besto i 2009 av: Fra arbeidsgiver: Fra arbeidstaker: Svein Iversen (leder), Reidun Jungård og Knut Klevstad. Sissel R. Moe og May-Sissel Lund Rådet har hatt 1 møte og behandlet 4 saker (mot 1 møte og 4 saker i 2008). 5.2 SAMARBEIDSUTVALGET. Dette besto av: Foreldrerepr.: Line Hammari (K), Marte Lindi (H) og Morten Tvedt (B). Ansattes repr. Bente Bjørknes, Lillian H. Opgård og Lene Lian. Eierrepr. Steinar Sætermo I tillegg møter styrer med møte- og talerett. Det har vært avholdt et møte i utvalget som behandlet 5 saker. 5.3 ARBEIDSMILJØUTVALGET som er felles for alle driftsenheter i stiftelsen, har hatt følgende medlemmer i : Fra arbeidsgiversiden: Svein Iversen, Knut Klevstad, og Reidun Jungård. Fra arbeidstakersiden: Frank Johnny Lund (FS), vara: Bjørg Sætershagen, Solveig Sem (FS/FB), vara: Sylva Myrvoll, og Hege R.Kristoffersen (BBD/BDS), vara: Renate Lillevik Johansen (BBD/BDS). Det har vært avholdt 1 møte (mot 0 møter i 2008) og behandlet 3 saker (mot 0 saker i 2008). Alle medlemmene har gjennomført obligatorisk 40-timers grunnopplæring. Utvidede ledersamlinger (lederteamet, mellomlederne, AMU og tillitsvalgte) har til dels erstattet møter i AMU på generelle arbeidsmiljøspørsmål. Dette forumet har hatt 3 møter i 2009 med tema: Årsmeldinger HMS, reviderings av HMS/kvalitetssystemene, gjennomgang av sykefravær, erfaringer med besøk av Arbeidstilsynet på FS, seniorsamtaler, brannøvelser på nettt, forhandlinger med Alta kommuner om ressurser, handlingsplaner fra lederseminaret på Ongajokk, informasjon om bedriftshelsetjeneste fra og gjennomgang av Hva er vi stolt av -modellen. 5.4 VERNEOMBUD: Hovedverneombud: Frank Johnny Lund. Verneombud for barnehagen og Furuly sykehjem: Solveig Sem. Det er gjennomført vernerunder etter oppsatt plan. 6. Ø KO N O M I / A V T A L E FO R H O L D Regnskapet for 2009 er gjort opp med et underskudd på kr ( overskudd kr i 2008). Det negative resultatet skyldes at barnehagen glemte å sende endringsmelding for oppstart av en ny avdeling fra august Det ble søkt om i februar Vi regner med å få disse midlene utbetalt i Dersom resultatet korrigeres for dette, blir det et overskudd på kr Ellers

7 gjenspeiler resultatet nok et år med byggeaktivitet. En del nytt utstyr er finansiert over drift. Endelig byggeregnskap vil vise bruk av egenkapital til nybygget. Barnehagen driver etter et nonprofitt prinsipp. Dette betyr at Stiftelsen Betania ikke har en eierinteresse som har til hensikt å ta ut utbytte. År med overskudd skal dekke opp år med underskudd. Årets overskudd avsettes til internt fond som skal virkeliggjøre denne målsettingen. Høsten 2003 kom en forskrift om likebehandling mellom kommunale og private barnehager. Dette har medført at kommunen har hatt et mer aktivt forhold for å kartlegge økonomiske forhold mellom de kommunale og private barnehagene. Det ble gjennomført møter med hver enkelt barnehage for å kartlegge avvik og ekstraordinære forhold. Dette kunne vi takle på egen hånd før maksprisen ble innført, nå er vi avhengig av at kommunen forstår situasjonen. Derfor er dialogmøter om budsjettet viktige. Så langt har de fungert godt i forhold til våre behov. 7. P E R S O N A L M E S S I GE FO R H O L D 7.1 FAGLIG LEDELSE Reidun Jungård er styrer i 100% stilling og har stått i stillingen hele året. En av ped.lederne var sykemeldt først fullt, og så mindre og mindre fram mot jul da hun begynte full stilling. 7.2 FELLES TILLITSVALGTORDNING LOKALE FORHANDLINGER Det er etablert en felles ordning for tillitsvalgte i stiftelsen med bakgrunn i lokale (men sentralt godkjente) avtaler med den enkelte arbeidstakerorganisasjon om antall tillitsvalgte, kontor og frikjøp av tid til arbeid som tillitsvalgt. 7.3 SYKEFRAVÆR ble et år med økning i sykefraværet. Mesteparten av økningen fra 2008 er forårsaket av sykemeldinger relatert til svangerskap. Men fraværet for øvrig er også større enn ønskelig. Det vil bli fulgt opp søknader om ekstra midler fra NAV for å forebygge sykefravær i Fravær relatert til egenmelding 1,4% 0,5% 2,4% Sykemelding fra lege i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) 0,3% 1,7% 2,7% Sum korttidsfravær 1,7% 2,2% 5,1% Sykemelding over 16 dager (langtidsfravær) 13,9% 9,7% 6,0% Totalt sykefravær 15,6% 11,9% 11,4% Vi jobber med HMS-arbeid (Helse, miljø- og sikkerhetsarbeid), og går hvert år vernerunder både inne og ute på barnehageområdet. Brannøvelser har vært avholdt i barnehagen med barn og voksne sammen. Personalet har i tillegg hatt to øvelser særskilt. Stiftelsen Betania er en IA-bedrift. IA - som betyr inkluderende arbeidsliv - er initiert av regjeringen og partene i arbeidslivet. Formålet med IA er: 1. Å redusere sykefraværet 2. Å bidra til at arbeidstakerne er yrkesaktive lengre utsetter pensjonstidspunktet 3. Bidra til at arbeidsplassen tilrettelegges for de med en redusert arbeidsevne. I Stiftelsen Betania har vi valgt å primært fokusere på pkt. 1. og 2. Det er utarbeidet konkrete rutiner for oppfølging av sykemeldte.

8 7.4 FAGLIG UTVIKLING / PERSONALUTVIKLING. Barnehagen har et lite kursbudsjett. Vi sender i utgangspunktet ikke personalet ut av byen, men forsøker å benytte oss av de tilbud som er mulig å få her. * NTNU - styrer - Audiopedagogikk, 30 studiepoeng. * RSK - ass.styrer - Ledersamling * Stiftelsen Betania - styrer - Fagdagen 10.mars - alle - Fagdagen 11. mars * RSK - en ped.leder - Kurs innen TRAS og språk * RSK - alle - Nina Bølgan - IKT i barnehagen * RSK - en ass./en ped.leder - Matematikk i barnehagen, Karungi * RSK - alle ped.ledere - Kari Pape og Lise Barsøe: Pedagogisk ledelse i barnehagen Vi har tyve timer til rådighet til personaltimer på kveldstid for hele personalgruppa. I 2009 hadde vi 7 personalmøter. Disse har vi brukt til faglig utvikling, samt samtale om forhold som vedrører alle i barnehagen. 7.5 PERSONALVELFERD I barnehagen prøver vi også å treffes på kveldtid av og til. Ellers deltar vi i felles tiltak i stiftelsen: Vi har nå fått massasjestol i barnehagen, og den blir flittig brukt av personalet. Grilltur ved Sierrahytta for personalet med familie. Det ble arrangert en felles personalfest/ julebord for alle ansatte i stiftelsen 12. desember. Ansatte får firmarabatt på Spenst. 8. V E D L I K E H O L D Vi har et godt samarbeid med vaktmester. Det eneste som gjenstår som oppussingsobjekt etter ombygginga av gammelhuset, er loftet. Det vil bli oppgradert i 2010.

9 9. ST AT ISTIKK 9.1 STIFTELSENS BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER - UTVIKLING Antall søkere Barn med foreldre ansatt i Stiftelsen Betania 2002/ / / / / / / / Barn der foreldre ikke er ansatt i Stiftelsen Betania U T FO R D R I N G E R Vi må fortsatt jobbe for at Furuly barnehage skal ha et særpreg, et rykte og en tillit som gjør at foreldre både i Stiftelsen Betania og i vårt nærmiljø søker barna sine hit. Vi ønsker å være en attraktiv barnehage ut fra vårt formål og virksomhetsidé. Når det nå er tilnærmet full dekning mht. barnehageplasser i Alta kommune, er det viktig å være tydelig på hvilken profil barnehagen skal fremstå med utad, i konkurranse med andre barnehager. Vi må holde en høy faglig standard, der vi fokuserer på et godt faglig tilbud til barna og en godt servicetilbud til foreldrene. Vi må fortsette å jobbe for at personalet skal ha arbeidsforhold med en høy grad av trivsel og få ned sykefraværet. I 2010 får vi en ny utfordring mht. å ta i bruk den femte avdelinga og innlemme de nye i Betania-familien! Svein Iversen adm.sjef Reidun Jungård styrer

Furuly barnehage. Årsmelding 2010

Furuly barnehage. Årsmelding 2010 Furuly barnehage Årsmelding 2010 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4.

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2011

Furuly barnehage. Årsmelding 2011 Furuly barnehage Årsmelding 2011 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... 5 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4. FAGLIG TILSYN... 5 5. STYRING

Detaljer

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006 Betania driftsselskap Alta Årsmelding 26 Stiftelsen Betania, Alta 2 ÅRSMELDING 26 INNHOLD:. GENERELT 3 2. OM VIRKSOMHETEN 3 3. FAGLIG DEL 3 3. ADMINISTRASJONSAVDELING 3 3.2 TEKNISK AVDELING 3 3.3 BETANIA

Detaljer

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen -

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Årsmelding 20 Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING 20 2. GENERELT... 3 2. EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 3 2. DRIFTSGRUNNLAG... 3 2.2 DAGSENTERVIRKSOMHET...

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 1 VELKOMMEN TIL FURULY BARNEHAGE Furuly barnehage har en flott beliggenhet, lunt avskjermet av fjellknauser mot nord og vest, og i god avstand fra riksvei.

Detaljer

Virksomhetsplan 2009 2010

Virksomhetsplan 2009 2010 NORDRE KVAM BARNEHAGE Virksomhetsplan 2009 2010 Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Adr.: Slalåmsvingen 14, 7724 Steinkjer. Tlf: 74 14 59 85 Enhetsleder: Anne Stuevold. E-post:

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2013

PEDAGOGISK RAPPORT 2013 PEDAGOGISK RAPPORT 2013 Haltdalen oppvekstsenter Innhold Innhold Side Barnehagens formål og innhold, barnehageloven 1 og 2 3 Barnegruppe 4 Personell 4 Samarbeidsparter 4 Barnehagens satsingsområde 6 Fagområder

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2015 / 2016 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 25.08.2015 0 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det ÅRSPLAN Auglend barnehage 2015-2020 Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 4 Presentasjon av Auglend barnehage. s. 5 Vurdering s. 6 Pedagogisk del 1.1 Auglend

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer