Bossekop og Furuly sykehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bossekop og Furuly sykehjem"

Transkript

1 Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta

2 ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN DRIFTSGRUNNLAG BETANIA SYKEHJEM: FURULY SYKEHJEM: AVDELINGSVISE ÅRSMELDINGER BETANIA SYKEHJEM Status: Avdelingens målsettinger/arbeidsmåter Tiltak og aktiviteter Tilleggstjenester... Feil! Bokmerke er ikke definert...5 Natttjenesten Frivillighetsarbeid FURULY SYKEHJEM Generelt Presentasjon av gruppene Aktivitetstilbud Kjøkkendrift FAGLIG TILSYN/ SAMARBEID RÅD OG UTVALG DRIFTSRÅDENE ARBEIDSMILJØUTVALGET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5. VERNEOMBUD OG VERNEOMRÅDER ØKONOMI OG AVTALEFORHOLD PERSONALMESSIGE FORHOLD FAGLIG LEDELSE FELLES TILLITSVALGTORDNING LOKALE FORHANDLINGER FRAVÆR STABILITET KOMPETANSEUTVIKLING/ KURS STUDENTER/ELEVER INFORMASJON, INTERN MØTEVIRKSOMHET, VELFERD PERSONALVELFERD RENOVERING/VEDLIKEHOLD STATISTIKK PR UTFORDRINGER... 5

3 ÅRSMELDING. GENERELT Det ble inngått en ny og felles avtale med Alta kommune for sykehjemsdriften i stiftelsen i 8. Denne ble fornyet i og gjelder i 5 år. Samtidig ble det inngått en årig partnerskapsavtale som et grunnlag for flere ytelsesavtaler. Det ble også forhandlet fram en bærekraftig økonomisk plattform. Dermed er samarbeidet med Alta kommune kommet inn i et positivt spor. Stiftelsen har deltatt i en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til tiltak i eldreomsorgen frem til. Forslagene fremmes våren. Samlet er det produsert 7.79 liggedøgn til en snittpris på kr..98. Kapasitetsutnyttelsen ble 99, %. Kostøre kom på kr. 59,, dvs en nedgang på 5,9% fra 9. Fagdagene ble arrangert 7. og 8. april. Tema var Omsorg med tvang. Forelesere Birger Lillesveen og Ole Greger Lillevik. Den ene kvelden inviterte vi til en åpen temakveld for helsepersonell, pårørende og andre interesserte. Første halvår var Stiftelsen Betania med i Aksjon Helsefagarbeider. Dette har vært en nasjonal aksjon i regi av Utdanningsdirektoratet og Sosial og Helsedirektoratet. Det var et samarbeid mellom KS, Spekter og HSH. I VestFinnmark er det etablert en rekrutteringspatrulje med unge helsefagarbeidere som besøker skolene i regionen, for å informere om helsefagutdanningen. Therese Boine var vår representant i patruljen. Solfrid Lund er arbeidsgivers representant. Fra sommeren opphørte den sentrale finansieringen av patruljen og Stiftelsen Betania valgte da å ikke gå inn i en ny avtale med lokal finansiering. I har en lærlingplass for helsefagarbeider vært benyttet ved Furuly. I oktober deltok et lag fra Alta på Yrkes NM for helsefagarbeidere på Lillehammer. Vår lærling Silje Larsen var en av deltagerne. Solfrid Lund var trener for laget. Laget gjorde en flott innsats og kom til finalen. I ble Alta kommune Utviklingssenter for sykehjem i Finmark. Sykehjemmene i Stiftelsen deltar sammen med de fire kommunale sykehjemmene. En arbeidsgruppe ved hvert av sykehjemmene har jobbet med hvert sitt prosjekt i høst. Bossekop Sykehjem har jobbet med temaet trygget for demente i blandet avdeling. Ved Furuly har man jobbet med å utarbeide retningslinjer for hvem som skal være på skjermet enhet for demente, og når det er riktig å flytte pasienten ut fra skjermet enhet. Fra januar har Solfrid Lund vært medlem av Helsebiblioteket redaksjonsutvalg. Særskilt for Bossekop sykehjem: Dagens bemanning er utfordrende når en legges pasientgruppen til grunn, med en blanding av somatisk syke og pleietrengende eldre, demente og pasienter som er oppegående og aktiv i sin psykiske lidelse. Disse forhold fant ikke sin løsning i avtaleforhandlingene til tross for at problemstillingen har vært tatt opp over en rekke år. Det skaper en tøff hverdag med mange etiske dilemmaer. Status ved årsskiftet: pasienter fra Alta kommune og pasienter fra andre kommuner på faste plasser. Som en følge av ny driftsavtale vil Alta kommune overta ledige plasser etter hvert som pasienter fra andre kommuner faller bort. Den helhetstenkningen som lå bak opprettelsen av Betania bo og dagsenter i 996 er brutt med den nye avtalen. Dagsenterdriften og boligdriften videreføres under navnet Alta bo og dagsenter, som får egen årsmelding.

4 ÅRSMELDING 4 Særskilt for Furuly sykehjem: År har vært et ordinært driftsår, med fullt belegg av alle 5 plassene. Vi ser at de pasientene som får plass i sykehjem er mer ressurskrevende enn tidligere. Dette gjelder både sykehjemsgruppene og skjerma enhet. Årsaken ligger nok i at hjemmetjenesten er godt utbygd, nyåpnede omsorgsboliger på vertshuset og at liggetiden i sykehus er redusert. Det er ikke uvanlig at pasienter skrives ut til sykehjem dagen etter operasjon. Dermed får vi utfordringen med postoperativ sykepleie samt opptrening der det er aktuelt. Når man skal se på ressursbruk kan man ikke lenger bare se på antall pasienter, men hvilke type pasienter man har og hvor kompleks de er. Behovet for kompetanse og bemanning kan ikke sees på bare med utgangspunkt i hvor stor gruppene er, men må innrette seg etter hvordan belegget er. Endringene i pasientgruppen gjør at dagens bemanningsplan er for knapp. Kveld på de skjerma enhetene og dagen på en av sykehjemsgruppe trenger å styrkes. Tre nattevakter på fem grupper oppleves utfordrende med nåværende belegg. Nattresursen bør økes til fire nattevakter. I år har vi hatt flere perioder med forsterket bemanning tilknyttet enkeltpasienter med særskilte behov. Det har vært gjort avtaler med kommunen i hvert enkelt tilfelle.. EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN. Driftsgrunnlag Sykehjemmene er en del av omsorgstilbudet for eldre i Alta kommune og blir drevet etter Lov om helsetjeneste i kommunen 4, jfr. forskrifter for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Begge sykehjemmene eies og drives av Stiftelsen Betania Alta. En ny årig partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Stiftelsen Betania Alta ble undertegnet i februar, samt en 5 årig ytelsesavtale for sykehjemsdriften. Alta kommune kjøper til sammen 49 sengeplasser, 4 sengeplasser i Bossekop sykehjem og 5 sengeplasser i Furuly sykehjem. Fra den gamle avtalen for Bossekop sykehjem fra 996 henger det igjen avtaler med andre finnmarkskommuner, som Alta kommune nå forvalter alene. Stiftelsens formål er å drive allmennyttig, varig virksomhet av helse og sosial, humanitær og lignende art på et kristent verdigrunnlag. Det skal legges stor vekt på å skape et aktivt, godt miljø med medmenneskelig respekt og gjensidig forståelse. Virksomhetsideen kan kort uttrykkes slik: Å selge sykehjemstilbud og utvikle høy kvalitet og kompetanse innen fagområdet. Arbeidsgiveransvaret er tillagt administrasjonssjefen, som utøver dette i det daglige gjennom delegasjon til oversykepleier på Furuly og avdelingssykepleier på Betania. Ansatte utøver sin medvirkning gjennom sine representanter i driftsrådene og gjennom tillitsvalgte.. Bossekop sykehjem: Sykehjemmet driver 4 sengeplasser. Driftskonseptet er fortsatt basert på: Eldre personer med langvarig, alvorlige psykiske lidelser som virker invalidiserende. Eldre med somatiske lidelser. Demente Personer som i utgangspunktet er for ung til å bo i institusjon, men som av forskjellig grunn ikke har evne til å klare seg i egen bolig.

5 ÅRSMELDING 5 Med bakgrunn i kommunens planarbeid og sentrale føringer, er vi pålagt å legge om til somatisk sykehjemsdrift. Dette har vi fulgt opp så langt det er mulig. Dette er en prosess som vil ta mange år. Avtalen har dessverre ikke gitt mulighet å få til en bemanning som dekker to fullverdige avdelinger. Alle pasienter er registrert i IPLOS systemet. Det lages individuelle målsettinger og tiltaksplaner for pasientene. Miljøterapeutisk tilrettelegging står sentralt. Vi ønsker å gi en kvalitetsmessig god omsorg både på det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige plan. Det tas videre sikte på å opprettholde og, der det er mulig, utvikle egenomsorgen på alle plan. Det arbeides etter primærsykepleieprinsippet. Den faglige kompetansen består av tilsynslegen, sykepleiere, med videreutdanning i psykiatri og hjelpepleiere i somatikk og psykiatri. To av de ansatte snakker samisk.. Furuly sykehjem: Furuly sykehjem har 5 boenheter, fordelt på 5 grupper. Alle er i år tildelt som faste plasser (ingen korttidsopphold). Pleiepersonalet har fast tilknytning til en gruppe på dag og kveld. Nattevaktene går på tvers av gruppene. Organiseringen i funksjonsgrupper gjør at hver beboer har få pleiere å forholde seg til... AVDELINGSVISE ÅRSMELDINGER. BOSSEKOP SYKEHJEM.. Status: Pr... hadde Havblikk 4 pasienter. Aldersspredningen er fra 55 til 95 år, med forskjellige sykdomsbilder. Pasientene er fordelt på huset ut fra pleietyngde, på avd. Havblikk og Utsikten. Avdelingen har et stabilt og meget fleksibelt personale, til sammen 5,6 årsverk faglig. Da pleietyngden har blitt mer ressurskrevende kreves det nøye planlegging for å kunne ivareta en individuell oppfølgning av den enkelte pasient. Høsten fikk vi to nye fredsarbeidere. Den ene er på Bossekop sykehjem og den andre er i Furuly barnehage... Avdelingens målsettinger/arbeidsmåter Avdelingen arbeider målbevisst for å oppfylle vedtatte målsettinger. Avdelingen har utarbeidet flere delmål som er et nødvendig arbeidsredskap for personalet og som sikrer at individuelle behov blir ivaretatt. Dette kommer fram i vårt IKpasient system... Tiltak og aktiviteter Aktiviteten/ aktivitetsnivået har forandret seg noe i avdelingen det siste året. Pasientene har blitt eldre og det kreves nytenkning i forbindelse med aktiviteter. Aktivitetene er en integrert del av dagliglivet på avdelingen.. Det er lagt vekt på å komme ut av avdelingen og bruke de tilbud som er i bygda. Av gjennomførte aktiviteter og tilbud kan nevnes: Kafébesøk er populært av de få som makter det. En pasient benytter seg av Helsebadet, sammen med fredsarbeideren Stiftelsen sine biler og buss har vært brukt til korte eller lengre turer. Aktiviteten i avdelingen er stort sett lagt opp til faste dager og tidspunkter: Tilbud om morgensamling/andakt hver morgen, og hver torsdag prøver vi å få til en sangstund i avdelingen. Tirsdagene er turdag, men på vinteren brukes denne dagen stort sett til kafebesøk eller kjøreturer. På sommeren blir det lagt vekt på å være ute. Badetur til Kvenvikvannet, Lathari, med mer. Da har vi med kaffe og noe attåt. Den fine uteplassen som vi har er flittig brukt når sola skinner og det er temperatur til å sitte ute.

6 ÅRSMELDING 6 Bingo hver fredag og ellers på fredagene serverer vi vafler, pizza eller noe annet godt, som en markering av ukeslutt. Det har gjennom året vært flere festlige tilstelninger: Solfest i slutten av januar med besøk av barnehagen. Kammerkoret var 7.mai og sang for oss. Takk til Røde Kors besøkstjeneste som lager fest her for oss hvert år på Kristi Himmelfartsdag. Ellers besøker de oss stort en gang i uka. Da har de med blomster eller fersk bakst til kaffen. Først i desember hadde vi kombinert advendt/pårørendefest. Julebord for pasientene er et årlig innslag i desember. St. Lucia feires med besøk fra barnehagen. Julaften formiddag er det hyggestund med besøk av besøkstjenesten og pårørende som kommer innom. Knut Klevstad hadde andakt for oss i år. Takk til Runar Terje Foslund som organiserer den kulturelle spaserstokk.dette tiltaket har gledet oss med mang en underholdning i løpet av året. Fredsarbeideren har Kino for pasientene hver onsdag kveld i Dagsenterets lokaler. Da blir det kjørt film på storskjerm. Vi feirer runde dager ved å ha en felles lunsj. Da er hele personalet og alle pasientene til stede. Prest fra Den Norske Kirke kommer en gang i måneden og har andakt med nattverd, for de som ønsker det...4 Natttjenesten Vi har fortsatt egen avtale om at den kommunale nattsykepleier i hjemmetjenesten har bakvaktsfunksjon. Vi har dyktige nattevakter som vurderer de forskjellige situasjonene som oppstår, så bakvaktene er ikke mye brukt...5 Frivillighetsarbeid En tidligere ansatt, har sammen med en ansatt, også i år tatt ansvar for fremvekst av sommerblomster, og enkelte torsdager er en tidligere medarbeider innom og spiller og synger sammen med oss.. FURULY SYKEHJEM.. Generelt Pleiepersonalet har fast tilknytning til en gruppe på dag og kveld. Nattevaktene går på tvers av gruppene. Organiseringen i funksjonsgrupper gjør at hver beboer har få pleiere å forholde seg til. Dette året er beboere tildelt fast plass. Det har vært dødsfall... Presentasjon av gruppene Beboerne ved Furuly sykehjem er fordelt på fem funksjonsgrupper: To skjermede enheter for demente og tre sykehjemsgrupper. Gruppesykepleier har det sykepleiefaglige ansvaret for beboerne på den enkelte gruppe. Skjermede enheter: Hovedmålsettingen ved skjermet enhet er å bedre livskvaliteten for den enkelte beboer i øyeblikket. Gruppene er beregnet for oppegående, urolige aldersdemente beboere som har behov for tilrettelagt omsorg. Fjordblikk: 8 beboere og Utsikten: 8 beboere. Sykehjemsgrupper: De fleste beboerne er tunge pleiepasienter med stort hjelpebehov. Solgløtt: 7 beboere, Almastua: 6 beboere og Furutoppen: 6 beboere

7 ÅRSMELDING 7.. Aktivitetstilbud Storstua er samlingssted for beboerne på formiddagen. Avislesning og formiddagskaffe er faste innslag her. Aktivitøren har ansvar for disse sammenkomstene. Ukens program: Mandag: trim / grønn omsorg (annenhver uke) tirsdag: handledag, onsdag: bingo på formiddagen og andakt på ettermiddagen (v/ Filadelfia, og Alta kirke), torsdag: torsdagstreff, fredag, besøk av barnehagen og kiosk. Torsdagstreffet er et populært innslag i hverdagen. Her får vi ofte besøk utenfra, og vi takker alle som har bidratt med gode innslag dette året.helge Nilsen helge og Andreas, Besøkstjenestem Geir Harald Lunde, Edith Jørgensen og Roy Michael Pettersen, Honningsvågrevyen Finn Arild Selnes og Runår Terje Foslund, Seniordanserne, Magedansere, Edita og elever fra kulturskolen, Per Anderson og Tone Olaussen, Betesdakoret, Ivar Thomassen, Russiske dansere og musikere, Bymusikantene, Tore Magnus, Anneli Jensen, Hege Nilsen og Per Anderson, Roy Michael Pettersen og Einar Dolør, Randesund kameratene, Arne Heimen og John Andre Eira, Leo Leonardsen, Alta mannskor og HC Nitter. Det har blitt vist film på storskjerm, De eldre har også deltatt på formiddagstreff på Vertshuset. 7mai var Motettkoret her. Luciadagen fikk alle gruppene besøk av barnehagen. Barna hadde bakt luciaboller som de hadde med. Vi har også besøkt Bjarne Ristos utstilling på museet, Borealis festival (isskulturer). I sommer dro vi på korte turer med hvitbusse. Vi ønsker å rette en spesiell takk til Runar Terje Foslund, som er ansvarlig for den kulturelle spaserstokk. Han har lagt til rette for mange gode opplevelser i form av besøk av ulike aktører her på Furuly. 8. desember var det julebord for beboerne. Julaften holdt Daniel Lund andakt. Johanne og Elise Lund bidro med sang. Etter andakten var det felles julelunsj i storstua. Julemiddagen ble servert på gruppene kl.7... desember var det romjulsfesten for beboerne på Furuly. Helg Nilsen deltok...4 Kjøkkendrift Kjøkkenet har i en stillingsressurs på ca. 6%. Den brukes til baking,varebestilling og etterfylling av matvarer på gruppene. Middagen tilberedes på hovedkjøkkenet på Betania, og transporteres direkte til gruppene i varmetraller. Denne tjenesten har fungert godt hele året. 4. FAGLIG TILSYN/ SAMARBEID Inntak av beboere er samordnt gjennom omsorgsmøtet i kommunen, der våre virksomhetsledere deltar. Den kommunale nattsykepleie har det formelle bakvaktsansvaret på natt og har vært brukt 4 ganger i 8 Oddry Folkestad var tilsynslege på Bossekop sykehjem fram til høsten 9. Da hun sluttet overtok Olav Gunnar Ballo. Legetilsynet er lagt til onsdag med ca.4 timer. Folkestad har vi kunnet tilkalle ellers ved behov. Denne fleksibiliteten er videreført av Ballo. Dagsenteret er gitt sykepleiefaglige råd. Bjarte Skille er tilsynslege på Furuly sykehjem. Legetilsynet er lagt til onsdag, og er beregnet til 7 uketimer. Trengs legetilsyn utover dette, brukes legevakten. I år har det vært gjennomført elektronisk tilsyn fra tilsynslegen i Finmark.

8 ÅRSMELDING 8 5. RÅD OG UTVALG 5. Driftsrådet Felles for Bossekop sykehjem, Alta bo og dagsenter og Furuly sykehjem: Oppnevnt av arbeidsgiver: Faste medlemmer: Svein Iversen (leder) Hilbjørg Lund, Grete Ludvigsen Gunn Strand Valgt av ansatte Faste medlemmer Torhild Guttormsen Karin Isaksen Päivi Johannessen Varamedlemmer: Knut Klevstad Ånen Tveit Oppnevnes ved behov Varamedlemmer. Torunn Knutsen. Inger Johansen. Gunhild Jonas Driftsrådet har hatt møte og behandlet 4 saker (mot møte og 4 saker i 9). Alle tilsettinger er behandlet administrativt. 5. Arbeidsmiljøutvalget, Oppnevnt av arbeidsgiver: Faste medlemmer Svein Iversen (leder) Knut Klevstad Ånen Tveit Valgt av ansatte Faste medlemmer Frank Johnny Lund (FS) Hege R. Kristoffersen (BS/ABD) Bjørg Sætershagen (FB) Varamedlemmer: Grete Ludvigsen Hilbjørg Lund Reidun Jungård Varamedlemmer Evy. K. Flage Wenche Skum (BS/ABD) Trude B. Johnsen (FB) Det har vært avholdt 4 møter (mot møter i 9) og behandlet saker (mot saker i 9). Alle medlemmene har gjennomført obligatorisk 4timers grunnopplæring. Det er også avholdt 4 utvidede ledersamlinger (lederteamet, mellomlederne, AMU og tillitsvalgte) med tema: Generelle arbeidsmiljøspørsmål, IAavtalen, gjennomgang av sykefravær, årsmeldinger HMS, reviderings av HMS/kvalitetssystemene, seniorsamtaler, forhandlinger med Alta kommuner om ressurser, informasjon om bedriftshelsetjeneste. 5. Verneombud og verneområder Hovedverneombud for Stiftelsen Betania: Frank Johnny Lund For Furuly sykehjem og Furuly barnehage: Solveig Sem For Betania bo og dagsenter og Betania driftsselskap: Hege R. Kristoffersen Det er gjennomført vernerunder etter oppsatt plan.

9 ÅRSMELDING 9 6. ØKONOMI OG AVTALEFORHOLD Den reviderte sykehjemsavtalen ble undertegnet av partene 6... Den økonomiske rammen ble økt fra 8 til 4 mill. krone for å oppnå bærekraft etter en rekke år med underskudd i driften. Samlet driftsresultat i sykehjemsdriften : Kr (mot kr i 9). Driftsresultatet for Bossekop sykehjem: kr (mot kr i 9). Driftsresultatet for Furuly sykehjem: kr (mot kr..799 i 9). Akkumulert underskudd i perioden 9: kr..59. som må forsøkes nedskrevet i årene fremover. Styret vedtok i juni å styrke bemanningen med inntil ett årsverk med tilførsel av eksterne midler, i hovedsak for å styrke ledelsen ved sykehjemmene. Vedtaket gjelder frem til sommeren. 7. PERSONALMESSIGE FORHOLD 7. Faglig ledelse Bossekop sykehjem: Avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier utgjør faglig ledelse, til sammen, Stillinger. Begge har stått i sine stillinger i. Det har ikke vært ressurser til at assisterende avd.spl. har hatt kontordag, så hun har fungert mer som stedfortreder ved avdelingsleders fravær. Fra. oktober fikk vi prosjektmidler slik at assisterende har % st. Dvs. en kontordag i uken. Dette prosjektet har et års varighet. Furuly sykehjem: Oversykepleier og assisterende oversykepleier utgjør faglig ledelse, til sammen,4 stillinger. Begge har stått i sine stillinger i. Fra. okt. ble ass. Oversykepleier styrket med, stilling i ett år og gruppesykepleierne fikk en samlet ressurs på,5 stilling i samme tidsrom. I tillegg kan, stilling brukes flytende og etter behov. Ass. oversykepleier på Furuly sykehjem er tillagt funksjon som fag og kvalitetsutvikler i stiftelsen i,4 stilling, finansiert med, stilling fra hver av virksomhetene. Virksomhetslederne er med i stiftelsens lederteam, som normalt møtes hver 4. dag. 7. Felles tillitsvalgtordning lokale forhandlinger Det er etablert en felles ordning for tillitsvalgte i stiftelsen med bakgrunn i lokale (men sentralt godkjente) avtaler med den enkelte arbeidstakerorganisasjon om antall tillitsvalgte, kontor og frikjøp av tid til arbeid som tillitsvalgt. 7. Fravær stabilitet Bossekop sykehjem har totalt 6, stillinger (inkl. renhold). Avd. Havblikk har i store deler av året hatt en fredsarbeider engasjert. Furuly sykehjem har totalt 4, stillinger (inkl. renhold). Personalstatistikker fremgår av fig. og på side. Stiftelsen Betania er en IA bedrift. IA som betyr inkluderende arbeidsliv er initiert av regjeringen og partene i arbeidslivet. Formålet med IA er. Å redusere sykefraværet. Å bidra til at arbeidstakerne er yrkesaktive lengre utsetter pensjonstidspunktet. Bidra til at arbeidsplassen tilrettelegges for de med en redusert arbeidsevne. I Stiftelsen Betania har vi valgt å primært fokusere på pkt.. og. Det er utarbeidet konkrete rutiner for oppfølging av sykemeldte og statistikk over fravær analyseres oftere enn før.

10 ÅRSMELDING 7.4 Kompetanseutvikling/ kurs Av kursopplegg/studiebesøk/hospiteringer kan nevnes: Bossekop sykehjem: 8.januar. Lederseminar v/kompetansesenter for samspill og kommunikasjon. Nordlys Hotell. Deltaker: 7.februar. Fagdag med tema om renhold. Furuly. Deltakere:. 4 OG 5 Februar. Mestring av synstap. Tromsø. Deltaker:. Høst: avslutning av Demensomsorgens ABC(samlingsbasert): Deltakere:. og mars Turnusplanlegging(HSH). Oslo.Deltaker: Hilbjørg Lund mai. Kurs helsepersonell. Diabetes og urinlekkasje.deltakere: Deltakere:. 78 april: Fagdagene i Alta. Omsorg med tvang. 8 deltakere. Opus helgesamlinger( hjelpepleierutdanningen): Deltakere: Deltakere:..mai. Den internasjonale sykepleierdagen. Telematikkmøte.Alta helsesenter.sykepleierne deltok sept./8.9. sept.: 4 t HMS kurs: Hege Kristoffersen. 4 oktober: Kurs i veiledning for ansvarlig innen prosjekt til fordypning. Høyskolen i finnmark. Deltakere:. 8.oktober. Hjelpemiddelkurs/messe. Rica hotell Alta. Deltaker:. 56 november. Demensdagene i Oslo.Deltakere:. Furuly sykehjem: 9. februar: NOKLUS kurs for alle sykepleiere 9 deltakere 7. februar: Fagdag for renholdere deltagere 6. februar: Kurs i takling av vanskelig adferd 6 deltagere fagdager (en høst og en vår) for deltagere på Demensomsorgens ABC 9 deltagere. mai: Telematikkoverført seminar i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 8 deltagere 7.8. april: Fagdagene i Alta. Omsorg med tvang. 5 deltakere 4. oktober: Kurs i veiledning i forbindelse med prosjekt til fordypning (elever fra VG) 5 deltagere 5.6. november: Demensdagene i Oslo 4 deltakere mars: Kvalitetskonferansen, Lillestrøm deltager 7. mars: Fagdag for sykepleiere i regi av apoteket 6 deltagere.mars: Erfaringskonferanse for rekruteringspatruljen deltager 7. september: HTV konferanse NSF/HSH deltager 8. september: kurs i legemiddelbehandling av eldre deltager 6.7. november: HTV konferanse NSF deltager 7.5 Studenter/elever Bossekop sykehjem: Vi har i år hatt to elever fra Videregående skole.(praksis en gang i uken). En sykepleier har hatt praksis en del av første halvår. Dette for å få norsk autorisasjon. To sykepleierstudenter har hatt 6 ukers praksis. Vi har også hatt en avtale med opplæringskontoret ang.en lærling (på spesielle vilkår), men denne personen har dessverre vært sykemeldt hele dette året. Studentene ser vi på som en god ressurs for avdelingene, selv om det krever en god del oppfølging av personalet.. Furuly sykehjem: 4 vernepleierstudenter, og elever vår / 8 elever høst fra videregående i prosjekt til fordypning (praksis en dag i uken). To personer har vært arbeidsutprøving. Vi har en lærling i helsearbeiderfaget. Fra ungdomsskolene har vi hatt besøk av elever som har vært her noen dager for å få et inntrykk av det å jobbe på sykehjem. I tillegg har en elev fra ungdomskolen hatt utplassering en dag i uka fra november.

11 ÅRSMELDING 7.6 Informasjon, intern møtevirksomhet, velferd Bossekop sykehjem: Det avholdes daglige rapportmøter. Gruppemøter avvikles hver 6. uke. Sykepleiemøte hver 6 uke. Nattevaktene er inkludert i disse gruppene. Furuly sykehjem: Det avholdes daglige rapportmøter på gruppene. Onsdag er det sykepleiermøte. Hver 6 uke avholdes det gruppemøte. Det har vært et møte med nattevaktene, ass.oversykepleier og oversykepleier. 7.7 Personalvelferd Furuly Turlag har ukentlige turer for personalet. Både på Betania og Furuly er det tilbud om å bruke massasjestol. Det ble arrangert en felles julebord for alle ansatte i stiftelsen. desember. Ansatte får firmarabatt på Spenst. 8. RENOVERING/VEDLIKEHOLD Bygningsmassen er i dag så stor at det kreves kontinuerlig planmessig vedlikehold for å opprettholde standard, samt få utført nødvendige utbedringsarbeider. Stiftelsen Betania har normalt to vaktmestere som tar seg av virksomhetens samlede bygningsmasse. I sommermånedene tas det inn to til tre for å hjelpe til i grønn sektor samt forefallende arbeid. Pga sykdom har den ene av vaktmesterstillingene stått ubesatt mesteparten av året. Det ble ansatt egen vedlikeholdsarbeider i oktober 9 som øremerkes større renoveringsarbeider i hele stiftelsen. Han sluttet sommeren. Det er gjennomført følgende tiltak i : Bossekop sykehjem: Anretningskjøkkenet i. etg. ble rustet opp og det ble åpnet opp mot en av stuene. Furuly sykehjem: Ventilasjonsanlegget i den eldste fløyen er skiftet ut. Det ble samtidig bygd inn i et brannsikkert rom. To polakker som var ansatt en sommermåned, olja grillhytta og satte opp et gjerde på sydsiden.

12 ÅRSMELDING 9. STATISTIKK PR... Kapasitetsutnyttelse: Fig. Avtalenivå Antall Liggedager Utnytt. Behandl. Innleg Utskrivplasser grad % pasienter gelser ninger Dagpasienter Bossekop sykehjem Kommue ,6 % 99,7 % 99,5 % 99, % 99,4 % (ant. pers.) Kriseplass , % Oppsummert: ,5 % 99, % 99,4 % Furuly sykehjem , % 98,7 % 99,4 % 98,5 % 98,6 % (ant. døgn) Sum for begge sykehjem ,4 % 98,7 % 99, % *) av plassene brukes av pasienter fra andre kommuner. Alle plasser brukes i dag på samme avtalegrunnlag.

13 ÅRSMELDING Personalbevegelser Fig. Sluttet Permisjoner Antall stillingshjemler Antall ansatt Nytilsettinger Bossekop sykehjem Alders/ uførepensj. Andre årsaker Studiepermisjon Perm u/lønn over mndr ,9 8,9 5, ) 5, 5, Furuly sykehjem ) ) Fra 8 er ikke dagsenteret med i denne statistikken. ) En person har hatt delvis studiepermisjon Turnover / sykefravær Fig. Turn over ) Sykefravær Total Korrigert Total Korttidsfravær Fravær pga barns sykdom Bossekop sykehjem , 8,4 5, 5,,, 4, 5, 5, 5,, 4,4 8,5,,,6,9,4 ),9,,,7,,5, Furuly sykehjem ,9 5,5 7,,9 4,5,9,6 5,5,9,9 8,9 9,7 8,7,,,,,,8,4,47,8,8,, ) Turnover er et begrep som beskriver sirkulasjon av ansatte, utskifting. Korrigert turnover har fratrekk for de som slutter ved oppnådd aldersgrense og uførhet. ) Fra 8 er dagsenteret tatt ut av denne statistikken.

14 ÅRSMELDING 4 ) Døgnpris / kostøre Fig. 4 Døgnpris ) Kostdøgn Kostøre ) Bossekop sykehjem , ,8 58, 54,6 Furuly sykehjem ,9 55,5 59,6 64,6 6, Sum for begge sykehjem: ,7 6,6 59, ) Beregnet ut fra kommunalt tilskudd. ) Kostøret er vanskelig å beregne eksakt da antall kostdøgn ikke er identisk med antall liggedager. Kostøret kan derfor variere en del fra år til år. Fra 5 er mva ikke med.

15 ÅRSMELDING 5. UTFORDRINGER Generelt: Økonomien synes å være under kontroll i forhold til dagens drift. Men det er ikke rom for å styrke bemanningen uten friske midler. Det skal foretas en ny sammenligning med de kommunale sykehjem i. kvartal som grunnlag for å fastsette endelig budsjett. Dette skjer samtidig med at ROsenteret har foretatt en analyse av dagsens drift ved besøk i alle sykehjem i kommunen. Deres konklusjoner vil også være av betydning. Kommunen står overfor store strukturelle utfordringer når det gjelder omsorgssektoren i møte med sterkt voksende behov mot år og, mere vil bli bygd sentrumsnært og driftsenhetene vil bli større. Stiftelsen har presentert en rekke forslag til hvordan vi ønsker å bidra til videre utvikling og utbygging av våre institusjoner som ledd i en samlet omsorgsplan i Alta kommune. Beboerne deltar lite i arrangement utenfor institusjonen. Utfordringen vår blir derfor å legge til rette et godt og variert tilbud på huset. Vi skal videreføre og utvikle de aktiviteter vi allerede har for å imøtekomme beboernes behov også på dette plan. Bossekop sykehjem: Kunne ivareta en pasientgruppe som har stor aldersspredning, forskjellige diagnoser og som derfor har forskjellige behov. Slik det er nå begynner det å bli vanskelig å ha Utsikten uten fast bemanning, da det blir flere pleiepasienter som trenger at der er noen tilstede i avdelingen hele tiden. Målet må være å komme opp på samme pleiefaktor som andre sykehjem i Alta Kommune. Fortsatt ha kontordag en dag i uken for assisterende avd.sykepleier Kunne gi et godt faglig og trygt tilbud til våre pasienter slik at de kan ha en verdig alderdom. Opprettholde og øke kompetansen for de utfordringene vi står overfor og de som måtte komme. Behov for opplæring av sykehjemsledere og nødvendig tid til å sette seg inn i og utføre stadig nye oppgaver. En del av arbeidsstokken nærmer seg pensjonsalderen så en utfordring for oss er rekruttering av fagpersonell Furuly sykehjem: Furuly er et stort sykehjem med fem atskilte grupper. Vi ser betydningen av et godt samarbeid på tvers av gruppene, slik at vi kan opprettholde enhetsfølelsen i institusjonen. Den største utfordringen fremover blir å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Oppgavene som skal løses i sykehjem er i endring, og vi må være forberedt til å møte nye utfordringer. Som sykehjemsledere ser vi behov for opplæring og nødvendig tid til å utføre stadig nye oppgaver i forhold til administrasjon og dokumentasjon. Svein Iversen Adm. sjef Stiftelsen Betania Hilbjørg Lund Avd. Sykepleier Betania sykehjem Grete Ludvigsen Oversykepleier Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BOSSEKOP SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 4. AVDELINGSVISE

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 2 1. GENERELT... 3

ÅRSMELDING 2009 2 1. GENERELT... 3 ÅRSMELDING 9. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 5. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE ÅRSMELDINGER... 5. BETANIA SYKEHJEM... 5.. Status:... 5..

Detaljer

Furuly sykehjem. Årsmelding 2006. Stiftelsen Betania, Alta

Furuly sykehjem. Årsmelding 2006. Stiftelsen Betania, Alta Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING Innhold: INNHOLD:.... GENERELT.... KORT OM VIRKSOMHETEN.... PLEIE OG OMSORG.... GENERELT.... PRESENTASJON AV GRUPPENE...4. RAPPORT FRA AKTIVITØREN...4.4

Detaljer

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen -

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Årsmelding 20 Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING 20 2. GENERELT... 3 2. EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 3 2. DRIFTSGRUNNLAG... 3 2.2 DAGSENTERVIRKSOMHET...

Detaljer

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006 Betania driftsselskap Alta Årsmelding 26 Stiftelsen Betania, Alta 2 ÅRSMELDING 26 INNHOLD:. GENERELT 3 2. OM VIRKSOMHETEN 3 3. FAGLIG DEL 3 3. ADMINISTRASJONSAVDELING 3 3.2 TEKNISK AVDELING 3 3.3 BETANIA

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2012

Furuly barnehage. Årsmelding 2012 Furuly barnehage Visjon: Engasjert omsorg! Årsmelding 2012 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 2 1. GENERELT... 3 2. OM VIRKSOMHETEN... 3 3. FAGLIG DEL... 4 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 4 4. FAGLIG

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2010

Furuly barnehage. Årsmelding 2010 Furuly barnehage Årsmelding 2010 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4.

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2011

Furuly barnehage. Årsmelding 2011 Furuly barnehage Årsmelding 2011 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... 5 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4. FAGLIG TILSYN... 5 5. STYRING

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient.

Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient. Hvordan bruke de ulike metodene til å finne riktig miljøbehandling for den enkelte pasient. Erfaringer fra skjermet enhet på Tasta sykehjem i Stavanger v/ingebjørg Jordbrekk avd.spl. Tasta sykehjem Privat

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 ORGANISASJONSKART DISTRIKT SØR Enhetsleder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Skogn helsetun Hj.tjensten Skogn Åsveien 7

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011.

Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011. Forset omsorgssenter 2653 Vestre Gausdal Tlf: 61 24 89 00 Fax:.61 24 89 01 www.gausdal.kommune.no. Årsrapport for demensteam, demenskoordinator og fagleder demens 2011. 1. Utredning av brukere med tanke

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors Forebygging 2010/1/0456 Stavanger Røde Kors Sammendrag Det å være ensom er ofte

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede 11.11.2014

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet Laila Tingvold Kommuneundersøkelsen Besøk og intervju i 76 kommuner stratifisert etter region og størrelse Intervjuer med ledelsen i pleie- og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Tromsø Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Breverud barnehage AS

Breverud barnehage AS Breverud barnehage AS Org.nr: 996 667 308 Årsberetning 2011 Stiftelsen Betania, Alta 1. GE N E R E L T Breverud barnehage åpnet i august 2011 i midlertidige lokaler i BUL-huset ved siden av Bossekop skole.

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Aksjon Ungdom Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Tromsø kommune gir sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år på sykehjem, hjemmetjeneste og på dagsenter Sammen for

Detaljer

Innhold ÅRSMELDING 2009 1. GE N E R E L T

Innhold ÅRSMELDING 2009 1. GE N E R E L T Innhold INNHOLD...3 1. GENERELT...3 2. OM VIRKSOMHETEN...4 3. FAGLIG DEL...4 3.1 FORELDRESAMARBEIDET...5 4. FAGLIG TILSYN...5 5. STYRING OG RÅDSSTRUKTUR...6 5.1 DRIFTSRÅDET...6 5.2 SAMARBEIDSUTVALGET....6

Detaljer

Velkommen til Kroken sykehjem

Velkommen til Kroken sykehjem Velkommen til Kroken sykehjem Et godt sted å være mye å lære Foto: Toril Bülow Mobakken Informasjonsfolder til pasienter og pårørende Oppdatert november 2007 1 VELKOMMEN TIL KROKEN SYKEHJEM Hensikten med

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr

Avisa vår. Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Avisa vår 4 utgave november 2013 Banjo Kari på besøk på Iddebo Musikeren Frode Moltemyr Formiddags kino fredag 25 oktober var det satt opp kinoforestillingen: optimistene alle sykehjem og bofellesskap

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20.

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20. Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 02.02.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Anne Kristin

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjonens oppbygging: Dagtilbud innhold, organisering og føringer Lavollen ; som prosjekt, politisk forankring, mandat,

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under Svar fra rådmannen: 1. 1.Tiltak der beløpene er uthevet er tiltak som vil måtte iverksettes uavhengig av ramme. Pr i dag er det umulig å forutse hvilke kostnader som vil påløpe på tross av avbøtende tiltak.

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/

Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/ Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02352-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016 Hovedutvalg for helse og

Detaljer

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca 70 000 innbyggere Glemmen sykehjem

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE

RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE RENNEBU HELSESENTER INFORMASJONSHEFTE TIL PASIENT OG PÅRØRENDE 1 INNHOLD Velkommen s.3 Generelt om Rennebu Helsesenter s.4 Bemanning og kompetanse s.5 Sykepleiere og helsefagarbeidere s.5 Assistenter s.5

Detaljer

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Presentasjon 16. mars 2016 Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtak fattet i Bystyrets møte den 17. desember 2015 Rådmannen bes framlegge en sak

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Malfrid Olava Knutshaug Nestleder Ivar Bjarne Kværnø

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Malfrid Olava Knutshaug Nestleder Ivar Bjarne Kværnø Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd 2011-2015 Møtested: Skarven, Hitra Helsetun Dato: 08.10.2013 Tidspunkt: 10:00 11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Sykehjemspresttjenesten i Oslo

Sykehjemspresttjenesten i Oslo Sykehjemspresttjenesten i Oslo I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2016, ble det vedtatt at sykehjemspresttjenesten skulle evalueres. Sykehjemsetaten har foretatt en egen vurdering

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Felles AMU møte med Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre»

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem eies og driftes av stiftelsen «Livsglede for eldre» LIVSGLEDESYKEHJEM Livsgledesykehjem I stortingsmelding 29 (2012-2013), Morgendagens omsorg, omtales Livsgledesykehjem. Livsgledesykehjem presenteres som et nasjonalt tilbud til landets kommuner. Sertifiseringsordningen

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Tema : Demens. Eldrerådet

Tema : Demens. Eldrerådet Tema : Demens Eldrerådet 22.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn Demenstelefon

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no innen den 15.juni 2013 Dato for utfylling 1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE

VELKOMMEN TIL. Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE VELKOMMEN TIL Åkra bu- og behandlingsheim INFORMASJONSMAPPE 1 Informasjon Generell informasjon om sykehjemmet med tilknyttet dagavdeling Ledelsen består av virksomhetsleder, adminstrasjonskonsulent og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 017/12-020/12 Møte nr: 4/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/08 07/662 KONSTITUERING AV ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) FOR PERIODEN 2007-2011 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG V saksbehandler Tove Kvaløy Dato: 24.11. 2011 Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalg 26.01.12 Formannskap 26.01.12 KOMMUNESTYRE 26.01.12 Saknr. Tittel: AMU

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter FEBRUAR 2018 Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Torsdag 1. Lese-/quizstund med leseombud Börje Johansson kl. 11 til 11.45 i

Detaljer

Eivind Brett (FrP) Terje Aadalen, institusjonssjef Wenche M. Hansen, spesialkonsulent

Eivind Brett (FrP) Terje Aadalen, institusjonssjef Wenche M. Hansen, spesialkonsulent Protokoll 5/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nordberghjemmet Møtetid: tirsdag 23. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 6/14 14/866 FORNYET AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA- AVTALEN

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 6/14 14/866 FORNYET AVTALE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV IA- AVTALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.2014 Tid: 0900-1030 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/380 OPPSUMMERING ETTER VERNERUNDENE 2014

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Totalt 174 plasser: 15 Korttidsplasser 8 Palliative plasser 40 Plasser for msk. med demens 111 Langtidsplasser somatisk 15 Dagplasser 3 dager for

Detaljer

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjektmål Tilgang til lettfattelig og tilgjengelig styringsinformasjon for kommuner (samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Parallellseksjon 2 OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune Å bygge nytt er en mulighet Bråta har sjel Et samfunn i samfunnet INTEGRERTE

Detaljer