Bossekop og Furuly sykehjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bossekop og Furuly sykehjem"

Transkript

1 Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta

2 ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN DRIFTSGRUNNLAG BETANIA SYKEHJEM: FURULY SYKEHJEM: AVDELINGSVISE ÅRSMELDINGER BETANIA SYKEHJEM Status: Avdelingens målsettinger/arbeidsmåter Tiltak og aktiviteter Tilleggstjenester... Feil! Bokmerke er ikke definert...5 Natttjenesten Frivillighetsarbeid FURULY SYKEHJEM Generelt Presentasjon av gruppene Aktivitetstilbud Kjøkkendrift FAGLIG TILSYN/ SAMARBEID RÅD OG UTVALG DRIFTSRÅDENE ARBEIDSMILJØUTVALGET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5. VERNEOMBUD OG VERNEOMRÅDER ØKONOMI OG AVTALEFORHOLD PERSONALMESSIGE FORHOLD FAGLIG LEDELSE FELLES TILLITSVALGTORDNING LOKALE FORHANDLINGER FRAVÆR STABILITET KOMPETANSEUTVIKLING/ KURS STUDENTER/ELEVER INFORMASJON, INTERN MØTEVIRKSOMHET, VELFERD PERSONALVELFERD RENOVERING/VEDLIKEHOLD STATISTIKK PR UTFORDRINGER... 5

3 ÅRSMELDING. GENERELT Det ble inngått en ny og felles avtale med Alta kommune for sykehjemsdriften i stiftelsen i 8. Denne ble fornyet i og gjelder i 5 år. Samtidig ble det inngått en årig partnerskapsavtale som et grunnlag for flere ytelsesavtaler. Det ble også forhandlet fram en bærekraftig økonomisk plattform. Dermed er samarbeidet med Alta kommune kommet inn i et positivt spor. Stiftelsen har deltatt i en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til tiltak i eldreomsorgen frem til. Forslagene fremmes våren. Samlet er det produsert 7.79 liggedøgn til en snittpris på kr..98. Kapasitetsutnyttelsen ble 99, %. Kostøre kom på kr. 59,, dvs en nedgang på 5,9% fra 9. Fagdagene ble arrangert 7. og 8. april. Tema var Omsorg med tvang. Forelesere Birger Lillesveen og Ole Greger Lillevik. Den ene kvelden inviterte vi til en åpen temakveld for helsepersonell, pårørende og andre interesserte. Første halvår var Stiftelsen Betania med i Aksjon Helsefagarbeider. Dette har vært en nasjonal aksjon i regi av Utdanningsdirektoratet og Sosial og Helsedirektoratet. Det var et samarbeid mellom KS, Spekter og HSH. I VestFinnmark er det etablert en rekrutteringspatrulje med unge helsefagarbeidere som besøker skolene i regionen, for å informere om helsefagutdanningen. Therese Boine var vår representant i patruljen. Solfrid Lund er arbeidsgivers representant. Fra sommeren opphørte den sentrale finansieringen av patruljen og Stiftelsen Betania valgte da å ikke gå inn i en ny avtale med lokal finansiering. I har en lærlingplass for helsefagarbeider vært benyttet ved Furuly. I oktober deltok et lag fra Alta på Yrkes NM for helsefagarbeidere på Lillehammer. Vår lærling Silje Larsen var en av deltagerne. Solfrid Lund var trener for laget. Laget gjorde en flott innsats og kom til finalen. I ble Alta kommune Utviklingssenter for sykehjem i Finmark. Sykehjemmene i Stiftelsen deltar sammen med de fire kommunale sykehjemmene. En arbeidsgruppe ved hvert av sykehjemmene har jobbet med hvert sitt prosjekt i høst. Bossekop Sykehjem har jobbet med temaet trygget for demente i blandet avdeling. Ved Furuly har man jobbet med å utarbeide retningslinjer for hvem som skal være på skjermet enhet for demente, og når det er riktig å flytte pasienten ut fra skjermet enhet. Fra januar har Solfrid Lund vært medlem av Helsebiblioteket redaksjonsutvalg. Særskilt for Bossekop sykehjem: Dagens bemanning er utfordrende når en legges pasientgruppen til grunn, med en blanding av somatisk syke og pleietrengende eldre, demente og pasienter som er oppegående og aktiv i sin psykiske lidelse. Disse forhold fant ikke sin løsning i avtaleforhandlingene til tross for at problemstillingen har vært tatt opp over en rekke år. Det skaper en tøff hverdag med mange etiske dilemmaer. Status ved årsskiftet: pasienter fra Alta kommune og pasienter fra andre kommuner på faste plasser. Som en følge av ny driftsavtale vil Alta kommune overta ledige plasser etter hvert som pasienter fra andre kommuner faller bort. Den helhetstenkningen som lå bak opprettelsen av Betania bo og dagsenter i 996 er brutt med den nye avtalen. Dagsenterdriften og boligdriften videreføres under navnet Alta bo og dagsenter, som får egen årsmelding.

4 ÅRSMELDING 4 Særskilt for Furuly sykehjem: År har vært et ordinært driftsår, med fullt belegg av alle 5 plassene. Vi ser at de pasientene som får plass i sykehjem er mer ressurskrevende enn tidligere. Dette gjelder både sykehjemsgruppene og skjerma enhet. Årsaken ligger nok i at hjemmetjenesten er godt utbygd, nyåpnede omsorgsboliger på vertshuset og at liggetiden i sykehus er redusert. Det er ikke uvanlig at pasienter skrives ut til sykehjem dagen etter operasjon. Dermed får vi utfordringen med postoperativ sykepleie samt opptrening der det er aktuelt. Når man skal se på ressursbruk kan man ikke lenger bare se på antall pasienter, men hvilke type pasienter man har og hvor kompleks de er. Behovet for kompetanse og bemanning kan ikke sees på bare med utgangspunkt i hvor stor gruppene er, men må innrette seg etter hvordan belegget er. Endringene i pasientgruppen gjør at dagens bemanningsplan er for knapp. Kveld på de skjerma enhetene og dagen på en av sykehjemsgruppe trenger å styrkes. Tre nattevakter på fem grupper oppleves utfordrende med nåværende belegg. Nattresursen bør økes til fire nattevakter. I år har vi hatt flere perioder med forsterket bemanning tilknyttet enkeltpasienter med særskilte behov. Det har vært gjort avtaler med kommunen i hvert enkelt tilfelle.. EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN. Driftsgrunnlag Sykehjemmene er en del av omsorgstilbudet for eldre i Alta kommune og blir drevet etter Lov om helsetjeneste i kommunen 4, jfr. forskrifter for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Begge sykehjemmene eies og drives av Stiftelsen Betania Alta. En ny årig partnerskapsavtale mellom Alta kommune og Stiftelsen Betania Alta ble undertegnet i februar, samt en 5 årig ytelsesavtale for sykehjemsdriften. Alta kommune kjøper til sammen 49 sengeplasser, 4 sengeplasser i Bossekop sykehjem og 5 sengeplasser i Furuly sykehjem. Fra den gamle avtalen for Bossekop sykehjem fra 996 henger det igjen avtaler med andre finnmarkskommuner, som Alta kommune nå forvalter alene. Stiftelsens formål er å drive allmennyttig, varig virksomhet av helse og sosial, humanitær og lignende art på et kristent verdigrunnlag. Det skal legges stor vekt på å skape et aktivt, godt miljø med medmenneskelig respekt og gjensidig forståelse. Virksomhetsideen kan kort uttrykkes slik: Å selge sykehjemstilbud og utvikle høy kvalitet og kompetanse innen fagområdet. Arbeidsgiveransvaret er tillagt administrasjonssjefen, som utøver dette i det daglige gjennom delegasjon til oversykepleier på Furuly og avdelingssykepleier på Betania. Ansatte utøver sin medvirkning gjennom sine representanter i driftsrådene og gjennom tillitsvalgte.. Bossekop sykehjem: Sykehjemmet driver 4 sengeplasser. Driftskonseptet er fortsatt basert på: Eldre personer med langvarig, alvorlige psykiske lidelser som virker invalidiserende. Eldre med somatiske lidelser. Demente Personer som i utgangspunktet er for ung til å bo i institusjon, men som av forskjellig grunn ikke har evne til å klare seg i egen bolig.

5 ÅRSMELDING 5 Med bakgrunn i kommunens planarbeid og sentrale føringer, er vi pålagt å legge om til somatisk sykehjemsdrift. Dette har vi fulgt opp så langt det er mulig. Dette er en prosess som vil ta mange år. Avtalen har dessverre ikke gitt mulighet å få til en bemanning som dekker to fullverdige avdelinger. Alle pasienter er registrert i IPLOS systemet. Det lages individuelle målsettinger og tiltaksplaner for pasientene. Miljøterapeutisk tilrettelegging står sentralt. Vi ønsker å gi en kvalitetsmessig god omsorg både på det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige plan. Det tas videre sikte på å opprettholde og, der det er mulig, utvikle egenomsorgen på alle plan. Det arbeides etter primærsykepleieprinsippet. Den faglige kompetansen består av tilsynslegen, sykepleiere, med videreutdanning i psykiatri og hjelpepleiere i somatikk og psykiatri. To av de ansatte snakker samisk.. Furuly sykehjem: Furuly sykehjem har 5 boenheter, fordelt på 5 grupper. Alle er i år tildelt som faste plasser (ingen korttidsopphold). Pleiepersonalet har fast tilknytning til en gruppe på dag og kveld. Nattevaktene går på tvers av gruppene. Organiseringen i funksjonsgrupper gjør at hver beboer har få pleiere å forholde seg til... AVDELINGSVISE ÅRSMELDINGER. BOSSEKOP SYKEHJEM.. Status: Pr... hadde Havblikk 4 pasienter. Aldersspredningen er fra 55 til 95 år, med forskjellige sykdomsbilder. Pasientene er fordelt på huset ut fra pleietyngde, på avd. Havblikk og Utsikten. Avdelingen har et stabilt og meget fleksibelt personale, til sammen 5,6 årsverk faglig. Da pleietyngden har blitt mer ressurskrevende kreves det nøye planlegging for å kunne ivareta en individuell oppfølgning av den enkelte pasient. Høsten fikk vi to nye fredsarbeidere. Den ene er på Bossekop sykehjem og den andre er i Furuly barnehage... Avdelingens målsettinger/arbeidsmåter Avdelingen arbeider målbevisst for å oppfylle vedtatte målsettinger. Avdelingen har utarbeidet flere delmål som er et nødvendig arbeidsredskap for personalet og som sikrer at individuelle behov blir ivaretatt. Dette kommer fram i vårt IKpasient system... Tiltak og aktiviteter Aktiviteten/ aktivitetsnivået har forandret seg noe i avdelingen det siste året. Pasientene har blitt eldre og det kreves nytenkning i forbindelse med aktiviteter. Aktivitetene er en integrert del av dagliglivet på avdelingen.. Det er lagt vekt på å komme ut av avdelingen og bruke de tilbud som er i bygda. Av gjennomførte aktiviteter og tilbud kan nevnes: Kafébesøk er populært av de få som makter det. En pasient benytter seg av Helsebadet, sammen med fredsarbeideren Stiftelsen sine biler og buss har vært brukt til korte eller lengre turer. Aktiviteten i avdelingen er stort sett lagt opp til faste dager og tidspunkter: Tilbud om morgensamling/andakt hver morgen, og hver torsdag prøver vi å få til en sangstund i avdelingen. Tirsdagene er turdag, men på vinteren brukes denne dagen stort sett til kafebesøk eller kjøreturer. På sommeren blir det lagt vekt på å være ute. Badetur til Kvenvikvannet, Lathari, med mer. Da har vi med kaffe og noe attåt. Den fine uteplassen som vi har er flittig brukt når sola skinner og det er temperatur til å sitte ute.

6 ÅRSMELDING 6 Bingo hver fredag og ellers på fredagene serverer vi vafler, pizza eller noe annet godt, som en markering av ukeslutt. Det har gjennom året vært flere festlige tilstelninger: Solfest i slutten av januar med besøk av barnehagen. Kammerkoret var 7.mai og sang for oss. Takk til Røde Kors besøkstjeneste som lager fest her for oss hvert år på Kristi Himmelfartsdag. Ellers besøker de oss stort en gang i uka. Da har de med blomster eller fersk bakst til kaffen. Først i desember hadde vi kombinert advendt/pårørendefest. Julebord for pasientene er et årlig innslag i desember. St. Lucia feires med besøk fra barnehagen. Julaften formiddag er det hyggestund med besøk av besøkstjenesten og pårørende som kommer innom. Knut Klevstad hadde andakt for oss i år. Takk til Runar Terje Foslund som organiserer den kulturelle spaserstokk.dette tiltaket har gledet oss med mang en underholdning i løpet av året. Fredsarbeideren har Kino for pasientene hver onsdag kveld i Dagsenterets lokaler. Da blir det kjørt film på storskjerm. Vi feirer runde dager ved å ha en felles lunsj. Da er hele personalet og alle pasientene til stede. Prest fra Den Norske Kirke kommer en gang i måneden og har andakt med nattverd, for de som ønsker det...4 Natttjenesten Vi har fortsatt egen avtale om at den kommunale nattsykepleier i hjemmetjenesten har bakvaktsfunksjon. Vi har dyktige nattevakter som vurderer de forskjellige situasjonene som oppstår, så bakvaktene er ikke mye brukt...5 Frivillighetsarbeid En tidligere ansatt, har sammen med en ansatt, også i år tatt ansvar for fremvekst av sommerblomster, og enkelte torsdager er en tidligere medarbeider innom og spiller og synger sammen med oss.. FURULY SYKEHJEM.. Generelt Pleiepersonalet har fast tilknytning til en gruppe på dag og kveld. Nattevaktene går på tvers av gruppene. Organiseringen i funksjonsgrupper gjør at hver beboer har få pleiere å forholde seg til. Dette året er beboere tildelt fast plass. Det har vært dødsfall... Presentasjon av gruppene Beboerne ved Furuly sykehjem er fordelt på fem funksjonsgrupper: To skjermede enheter for demente og tre sykehjemsgrupper. Gruppesykepleier har det sykepleiefaglige ansvaret for beboerne på den enkelte gruppe. Skjermede enheter: Hovedmålsettingen ved skjermet enhet er å bedre livskvaliteten for den enkelte beboer i øyeblikket. Gruppene er beregnet for oppegående, urolige aldersdemente beboere som har behov for tilrettelagt omsorg. Fjordblikk: 8 beboere og Utsikten: 8 beboere. Sykehjemsgrupper: De fleste beboerne er tunge pleiepasienter med stort hjelpebehov. Solgløtt: 7 beboere, Almastua: 6 beboere og Furutoppen: 6 beboere

7 ÅRSMELDING 7.. Aktivitetstilbud Storstua er samlingssted for beboerne på formiddagen. Avislesning og formiddagskaffe er faste innslag her. Aktivitøren har ansvar for disse sammenkomstene. Ukens program: Mandag: trim / grønn omsorg (annenhver uke) tirsdag: handledag, onsdag: bingo på formiddagen og andakt på ettermiddagen (v/ Filadelfia, og Alta kirke), torsdag: torsdagstreff, fredag, besøk av barnehagen og kiosk. Torsdagstreffet er et populært innslag i hverdagen. Her får vi ofte besøk utenfra, og vi takker alle som har bidratt med gode innslag dette året.helge Nilsen helge og Andreas, Besøkstjenestem Geir Harald Lunde, Edith Jørgensen og Roy Michael Pettersen, Honningsvågrevyen Finn Arild Selnes og Runår Terje Foslund, Seniordanserne, Magedansere, Edita og elever fra kulturskolen, Per Anderson og Tone Olaussen, Betesdakoret, Ivar Thomassen, Russiske dansere og musikere, Bymusikantene, Tore Magnus, Anneli Jensen, Hege Nilsen og Per Anderson, Roy Michael Pettersen og Einar Dolør, Randesund kameratene, Arne Heimen og John Andre Eira, Leo Leonardsen, Alta mannskor og HC Nitter. Det har blitt vist film på storskjerm, De eldre har også deltatt på formiddagstreff på Vertshuset. 7mai var Motettkoret her. Luciadagen fikk alle gruppene besøk av barnehagen. Barna hadde bakt luciaboller som de hadde med. Vi har også besøkt Bjarne Ristos utstilling på museet, Borealis festival (isskulturer). I sommer dro vi på korte turer med hvitbusse. Vi ønsker å rette en spesiell takk til Runar Terje Foslund, som er ansvarlig for den kulturelle spaserstokk. Han har lagt til rette for mange gode opplevelser i form av besøk av ulike aktører her på Furuly. 8. desember var det julebord for beboerne. Julaften holdt Daniel Lund andakt. Johanne og Elise Lund bidro med sang. Etter andakten var det felles julelunsj i storstua. Julemiddagen ble servert på gruppene kl.7... desember var det romjulsfesten for beboerne på Furuly. Helg Nilsen deltok...4 Kjøkkendrift Kjøkkenet har i en stillingsressurs på ca. 6%. Den brukes til baking,varebestilling og etterfylling av matvarer på gruppene. Middagen tilberedes på hovedkjøkkenet på Betania, og transporteres direkte til gruppene i varmetraller. Denne tjenesten har fungert godt hele året. 4. FAGLIG TILSYN/ SAMARBEID Inntak av beboere er samordnt gjennom omsorgsmøtet i kommunen, der våre virksomhetsledere deltar. Den kommunale nattsykepleie har det formelle bakvaktsansvaret på natt og har vært brukt 4 ganger i 8 Oddry Folkestad var tilsynslege på Bossekop sykehjem fram til høsten 9. Da hun sluttet overtok Olav Gunnar Ballo. Legetilsynet er lagt til onsdag med ca.4 timer. Folkestad har vi kunnet tilkalle ellers ved behov. Denne fleksibiliteten er videreført av Ballo. Dagsenteret er gitt sykepleiefaglige råd. Bjarte Skille er tilsynslege på Furuly sykehjem. Legetilsynet er lagt til onsdag, og er beregnet til 7 uketimer. Trengs legetilsyn utover dette, brukes legevakten. I år har det vært gjennomført elektronisk tilsyn fra tilsynslegen i Finmark.

8 ÅRSMELDING 8 5. RÅD OG UTVALG 5. Driftsrådet Felles for Bossekop sykehjem, Alta bo og dagsenter og Furuly sykehjem: Oppnevnt av arbeidsgiver: Faste medlemmer: Svein Iversen (leder) Hilbjørg Lund, Grete Ludvigsen Gunn Strand Valgt av ansatte Faste medlemmer Torhild Guttormsen Karin Isaksen Päivi Johannessen Varamedlemmer: Knut Klevstad Ånen Tveit Oppnevnes ved behov Varamedlemmer. Torunn Knutsen. Inger Johansen. Gunhild Jonas Driftsrådet har hatt møte og behandlet 4 saker (mot møte og 4 saker i 9). Alle tilsettinger er behandlet administrativt. 5. Arbeidsmiljøutvalget, Oppnevnt av arbeidsgiver: Faste medlemmer Svein Iversen (leder) Knut Klevstad Ånen Tveit Valgt av ansatte Faste medlemmer Frank Johnny Lund (FS) Hege R. Kristoffersen (BS/ABD) Bjørg Sætershagen (FB) Varamedlemmer: Grete Ludvigsen Hilbjørg Lund Reidun Jungård Varamedlemmer Evy. K. Flage Wenche Skum (BS/ABD) Trude B. Johnsen (FB) Det har vært avholdt 4 møter (mot møter i 9) og behandlet saker (mot saker i 9). Alle medlemmene har gjennomført obligatorisk 4timers grunnopplæring. Det er også avholdt 4 utvidede ledersamlinger (lederteamet, mellomlederne, AMU og tillitsvalgte) med tema: Generelle arbeidsmiljøspørsmål, IAavtalen, gjennomgang av sykefravær, årsmeldinger HMS, reviderings av HMS/kvalitetssystemene, seniorsamtaler, forhandlinger med Alta kommuner om ressurser, informasjon om bedriftshelsetjeneste. 5. Verneombud og verneområder Hovedverneombud for Stiftelsen Betania: Frank Johnny Lund For Furuly sykehjem og Furuly barnehage: Solveig Sem For Betania bo og dagsenter og Betania driftsselskap: Hege R. Kristoffersen Det er gjennomført vernerunder etter oppsatt plan.

9 ÅRSMELDING 9 6. ØKONOMI OG AVTALEFORHOLD Den reviderte sykehjemsavtalen ble undertegnet av partene 6... Den økonomiske rammen ble økt fra 8 til 4 mill. krone for å oppnå bærekraft etter en rekke år med underskudd i driften. Samlet driftsresultat i sykehjemsdriften : Kr (mot kr i 9). Driftsresultatet for Bossekop sykehjem: kr (mot kr i 9). Driftsresultatet for Furuly sykehjem: kr (mot kr..799 i 9). Akkumulert underskudd i perioden 9: kr..59. som må forsøkes nedskrevet i årene fremover. Styret vedtok i juni å styrke bemanningen med inntil ett årsverk med tilførsel av eksterne midler, i hovedsak for å styrke ledelsen ved sykehjemmene. Vedtaket gjelder frem til sommeren. 7. PERSONALMESSIGE FORHOLD 7. Faglig ledelse Bossekop sykehjem: Avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier utgjør faglig ledelse, til sammen, Stillinger. Begge har stått i sine stillinger i. Det har ikke vært ressurser til at assisterende avd.spl. har hatt kontordag, så hun har fungert mer som stedfortreder ved avdelingsleders fravær. Fra. oktober fikk vi prosjektmidler slik at assisterende har % st. Dvs. en kontordag i uken. Dette prosjektet har et års varighet. Furuly sykehjem: Oversykepleier og assisterende oversykepleier utgjør faglig ledelse, til sammen,4 stillinger. Begge har stått i sine stillinger i. Fra. okt. ble ass. Oversykepleier styrket med, stilling i ett år og gruppesykepleierne fikk en samlet ressurs på,5 stilling i samme tidsrom. I tillegg kan, stilling brukes flytende og etter behov. Ass. oversykepleier på Furuly sykehjem er tillagt funksjon som fag og kvalitetsutvikler i stiftelsen i,4 stilling, finansiert med, stilling fra hver av virksomhetene. Virksomhetslederne er med i stiftelsens lederteam, som normalt møtes hver 4. dag. 7. Felles tillitsvalgtordning lokale forhandlinger Det er etablert en felles ordning for tillitsvalgte i stiftelsen med bakgrunn i lokale (men sentralt godkjente) avtaler med den enkelte arbeidstakerorganisasjon om antall tillitsvalgte, kontor og frikjøp av tid til arbeid som tillitsvalgt. 7. Fravær stabilitet Bossekop sykehjem har totalt 6, stillinger (inkl. renhold). Avd. Havblikk har i store deler av året hatt en fredsarbeider engasjert. Furuly sykehjem har totalt 4, stillinger (inkl. renhold). Personalstatistikker fremgår av fig. og på side. Stiftelsen Betania er en IA bedrift. IA som betyr inkluderende arbeidsliv er initiert av regjeringen og partene i arbeidslivet. Formålet med IA er. Å redusere sykefraværet. Å bidra til at arbeidstakerne er yrkesaktive lengre utsetter pensjonstidspunktet. Bidra til at arbeidsplassen tilrettelegges for de med en redusert arbeidsevne. I Stiftelsen Betania har vi valgt å primært fokusere på pkt.. og. Det er utarbeidet konkrete rutiner for oppfølging av sykemeldte og statistikk over fravær analyseres oftere enn før.

10 ÅRSMELDING 7.4 Kompetanseutvikling/ kurs Av kursopplegg/studiebesøk/hospiteringer kan nevnes: Bossekop sykehjem: 8.januar. Lederseminar v/kompetansesenter for samspill og kommunikasjon. Nordlys Hotell. Deltaker: 7.februar. Fagdag med tema om renhold. Furuly. Deltakere:. 4 OG 5 Februar. Mestring av synstap. Tromsø. Deltaker:. Høst: avslutning av Demensomsorgens ABC(samlingsbasert): Deltakere:. og mars Turnusplanlegging(HSH). Oslo.Deltaker: Hilbjørg Lund mai. Kurs helsepersonell. Diabetes og urinlekkasje.deltakere: Deltakere:. 78 april: Fagdagene i Alta. Omsorg med tvang. 8 deltakere. Opus helgesamlinger( hjelpepleierutdanningen): Deltakere: Deltakere:..mai. Den internasjonale sykepleierdagen. Telematikkmøte.Alta helsesenter.sykepleierne deltok sept./8.9. sept.: 4 t HMS kurs: Hege Kristoffersen. 4 oktober: Kurs i veiledning for ansvarlig innen prosjekt til fordypning. Høyskolen i finnmark. Deltakere:. 8.oktober. Hjelpemiddelkurs/messe. Rica hotell Alta. Deltaker:. 56 november. Demensdagene i Oslo.Deltakere:. Furuly sykehjem: 9. februar: NOKLUS kurs for alle sykepleiere 9 deltakere 7. februar: Fagdag for renholdere deltagere 6. februar: Kurs i takling av vanskelig adferd 6 deltagere fagdager (en høst og en vår) for deltagere på Demensomsorgens ABC 9 deltagere. mai: Telematikkoverført seminar i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 8 deltagere 7.8. april: Fagdagene i Alta. Omsorg med tvang. 5 deltakere 4. oktober: Kurs i veiledning i forbindelse med prosjekt til fordypning (elever fra VG) 5 deltagere 5.6. november: Demensdagene i Oslo 4 deltakere mars: Kvalitetskonferansen, Lillestrøm deltager 7. mars: Fagdag for sykepleiere i regi av apoteket 6 deltagere.mars: Erfaringskonferanse for rekruteringspatruljen deltager 7. september: HTV konferanse NSF/HSH deltager 8. september: kurs i legemiddelbehandling av eldre deltager 6.7. november: HTV konferanse NSF deltager 7.5 Studenter/elever Bossekop sykehjem: Vi har i år hatt to elever fra Videregående skole.(praksis en gang i uken). En sykepleier har hatt praksis en del av første halvår. Dette for å få norsk autorisasjon. To sykepleierstudenter har hatt 6 ukers praksis. Vi har også hatt en avtale med opplæringskontoret ang.en lærling (på spesielle vilkår), men denne personen har dessverre vært sykemeldt hele dette året. Studentene ser vi på som en god ressurs for avdelingene, selv om det krever en god del oppfølging av personalet.. Furuly sykehjem: 4 vernepleierstudenter, og elever vår / 8 elever høst fra videregående i prosjekt til fordypning (praksis en dag i uken). To personer har vært arbeidsutprøving. Vi har en lærling i helsearbeiderfaget. Fra ungdomsskolene har vi hatt besøk av elever som har vært her noen dager for å få et inntrykk av det å jobbe på sykehjem. I tillegg har en elev fra ungdomskolen hatt utplassering en dag i uka fra november.

11 ÅRSMELDING 7.6 Informasjon, intern møtevirksomhet, velferd Bossekop sykehjem: Det avholdes daglige rapportmøter. Gruppemøter avvikles hver 6. uke. Sykepleiemøte hver 6 uke. Nattevaktene er inkludert i disse gruppene. Furuly sykehjem: Det avholdes daglige rapportmøter på gruppene. Onsdag er det sykepleiermøte. Hver 6 uke avholdes det gruppemøte. Det har vært et møte med nattevaktene, ass.oversykepleier og oversykepleier. 7.7 Personalvelferd Furuly Turlag har ukentlige turer for personalet. Både på Betania og Furuly er det tilbud om å bruke massasjestol. Det ble arrangert en felles julebord for alle ansatte i stiftelsen. desember. Ansatte får firmarabatt på Spenst. 8. RENOVERING/VEDLIKEHOLD Bygningsmassen er i dag så stor at det kreves kontinuerlig planmessig vedlikehold for å opprettholde standard, samt få utført nødvendige utbedringsarbeider. Stiftelsen Betania har normalt to vaktmestere som tar seg av virksomhetens samlede bygningsmasse. I sommermånedene tas det inn to til tre for å hjelpe til i grønn sektor samt forefallende arbeid. Pga sykdom har den ene av vaktmesterstillingene stått ubesatt mesteparten av året. Det ble ansatt egen vedlikeholdsarbeider i oktober 9 som øremerkes større renoveringsarbeider i hele stiftelsen. Han sluttet sommeren. Det er gjennomført følgende tiltak i : Bossekop sykehjem: Anretningskjøkkenet i. etg. ble rustet opp og det ble åpnet opp mot en av stuene. Furuly sykehjem: Ventilasjonsanlegget i den eldste fløyen er skiftet ut. Det ble samtidig bygd inn i et brannsikkert rom. To polakker som var ansatt en sommermåned, olja grillhytta og satte opp et gjerde på sydsiden.

12 ÅRSMELDING 9. STATISTIKK PR... Kapasitetsutnyttelse: Fig. Avtalenivå Antall Liggedager Utnytt. Behandl. Innleg Utskrivplasser grad % pasienter gelser ninger Dagpasienter Bossekop sykehjem Kommue ,6 % 99,7 % 99,5 % 99, % 99,4 % (ant. pers.) Kriseplass , % Oppsummert: ,5 % 99, % 99,4 % Furuly sykehjem , % 98,7 % 99,4 % 98,5 % 98,6 % (ant. døgn) Sum for begge sykehjem ,4 % 98,7 % 99, % *) av plassene brukes av pasienter fra andre kommuner. Alle plasser brukes i dag på samme avtalegrunnlag.

13 ÅRSMELDING Personalbevegelser Fig. Sluttet Permisjoner Antall stillingshjemler Antall ansatt Nytilsettinger Bossekop sykehjem Alders/ uførepensj. Andre årsaker Studiepermisjon Perm u/lønn over mndr ,9 8,9 5, ) 5, 5, Furuly sykehjem ) ) Fra 8 er ikke dagsenteret med i denne statistikken. ) En person har hatt delvis studiepermisjon Turnover / sykefravær Fig. Turn over ) Sykefravær Total Korrigert Total Korttidsfravær Fravær pga barns sykdom Bossekop sykehjem , 8,4 5, 5,,, 4, 5, 5, 5,, 4,4 8,5,,,6,9,4 ),9,,,7,,5, Furuly sykehjem ,9 5,5 7,,9 4,5,9,6 5,5,9,9 8,9 9,7 8,7,,,,,,8,4,47,8,8,, ) Turnover er et begrep som beskriver sirkulasjon av ansatte, utskifting. Korrigert turnover har fratrekk for de som slutter ved oppnådd aldersgrense og uførhet. ) Fra 8 er dagsenteret tatt ut av denne statistikken.

14 ÅRSMELDING 4 ) Døgnpris / kostøre Fig. 4 Døgnpris ) Kostdøgn Kostøre ) Bossekop sykehjem , ,8 58, 54,6 Furuly sykehjem ,9 55,5 59,6 64,6 6, Sum for begge sykehjem: ,7 6,6 59, ) Beregnet ut fra kommunalt tilskudd. ) Kostøret er vanskelig å beregne eksakt da antall kostdøgn ikke er identisk med antall liggedager. Kostøret kan derfor variere en del fra år til år. Fra 5 er mva ikke med.

15 ÅRSMELDING 5. UTFORDRINGER Generelt: Økonomien synes å være under kontroll i forhold til dagens drift. Men det er ikke rom for å styrke bemanningen uten friske midler. Det skal foretas en ny sammenligning med de kommunale sykehjem i. kvartal som grunnlag for å fastsette endelig budsjett. Dette skjer samtidig med at ROsenteret har foretatt en analyse av dagsens drift ved besøk i alle sykehjem i kommunen. Deres konklusjoner vil også være av betydning. Kommunen står overfor store strukturelle utfordringer når det gjelder omsorgssektoren i møte med sterkt voksende behov mot år og, mere vil bli bygd sentrumsnært og driftsenhetene vil bli større. Stiftelsen har presentert en rekke forslag til hvordan vi ønsker å bidra til videre utvikling og utbygging av våre institusjoner som ledd i en samlet omsorgsplan i Alta kommune. Beboerne deltar lite i arrangement utenfor institusjonen. Utfordringen vår blir derfor å legge til rette et godt og variert tilbud på huset. Vi skal videreføre og utvikle de aktiviteter vi allerede har for å imøtekomme beboernes behov også på dette plan. Bossekop sykehjem: Kunne ivareta en pasientgruppe som har stor aldersspredning, forskjellige diagnoser og som derfor har forskjellige behov. Slik det er nå begynner det å bli vanskelig å ha Utsikten uten fast bemanning, da det blir flere pleiepasienter som trenger at der er noen tilstede i avdelingen hele tiden. Målet må være å komme opp på samme pleiefaktor som andre sykehjem i Alta Kommune. Fortsatt ha kontordag en dag i uken for assisterende avd.sykepleier Kunne gi et godt faglig og trygt tilbud til våre pasienter slik at de kan ha en verdig alderdom. Opprettholde og øke kompetansen for de utfordringene vi står overfor og de som måtte komme. Behov for opplæring av sykehjemsledere og nødvendig tid til å sette seg inn i og utføre stadig nye oppgaver. En del av arbeidsstokken nærmer seg pensjonsalderen så en utfordring for oss er rekruttering av fagpersonell Furuly sykehjem: Furuly er et stort sykehjem med fem atskilte grupper. Vi ser betydningen av et godt samarbeid på tvers av gruppene, slik at vi kan opprettholde enhetsfølelsen i institusjonen. Den største utfordringen fremover blir å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Oppgavene som skal løses i sykehjem er i endring, og vi må være forberedt til å møte nye utfordringer. Som sykehjemsledere ser vi behov for opplæring og nødvendig tid til å utføre stadig nye oppgaver i forhold til administrasjon og dokumentasjon. Svein Iversen Adm. sjef Stiftelsen Betania Hilbjørg Lund Avd. Sykepleier Betania sykehjem Grete Ludvigsen Oversykepleier Furuly sykehjem

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006

Betania driftsselskap Alta Årsmelding 2006 Betania driftsselskap Alta Årsmelding 26 Stiftelsen Betania, Alta 2 ÅRSMELDING 26 INNHOLD:. GENERELT 3 2. OM VIRKSOMHETEN 3 3. FAGLIG DEL 3 3. ADMINISTRASJONSAVDELING 3 3.2 TEKNISK AVDELING 3 3.3 BETANIA

Detaljer

Furuly barnehage. Årsmelding 2010

Furuly barnehage. Årsmelding 2010 Furuly barnehage Årsmelding 2010 Stiftelsen Betania, Alta Innhold INNHOLD... 3 1. GENERELT... 4 2. OM VIRKSOMHETEN... 4 3. FAGLIG DEL... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 FORELDRESAMARBEIDET... 5 4.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis Rapport februar 2014 Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis 1 Forord Denne rapporten handler om arbeidslag som organisasjonsmodell og om innføring av funksjonsinndelte

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen Bystyret Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF Formannskapet Sentraladministrasjonen Rådmannen Eiendomskontoret Bodø Byggservice TEKNISK AVDELING OPPVEKST- OG KULTUR AVDELINGEN

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer