Viktig nytt på lønnsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig nytt på lønnsområdet"

Transkript

1

2 Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer i regler og satser Diettgodtgjørelser på reiser med og uten overnatting Måltidsfradrag Nattillegg Kompensasjonstillegg Administrativ forpleining, Norge og utlandet Bilgodtgjørelser På tjenestereiser På pendlerreiser Skattekortopplysninger via Altinn Skattekort for utenlandske arbeidstakere side 2 1

3 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Betalingskort for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Avgiftsvedtaket Grenseoverskridende tilfeller Trekkfrie kostgodtgjørelser Skattedirektoratets forskuddssatser Firmabil prosentvis inntektstillegg side 3 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Nye satser for privat bruk av firmabil som faller utenfor den aldersgraderte prosentligningsmodellen Fri kost og losji som naturalytelse Normrenten ved rimelige lån i arbeidsforhold Fradragsramme for fagforeningskontingent Grunnbeløpet i folketrygden Utlån av datautstyr side 4 2

4 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Overtidsmat ( Pizzaskatten ) Møtemat på jobben Bedriftsbarnehager Endringer i regler om EØS-pendlere Bilgodtgjørelse for pendlere nye regler Endringer i kodeoversikten Bindende forhåndsuttalelser og dommer på lønnsområdet Gjennomgang av utvalgte koder i kodeoversikten Status EDAG Varslede og vedtatte endringer for 2013 side 5 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Skattereglene for utgiftsgodtgjørelser ifm reiser ble frikoblet fra statens særavtaler fra og med inntektsåret Dette gjelder satsene for kost, losji og bruk av egen bil på tjenestereiser, som kan utbetales trekkfritt på forskuddsstadiet så lenge Skds legitimasjonskrav er oppfylt. For 2012 har Skd i samråd med Fin fastsatt at utgiftgodtgjørelser utbetalt etter satser og bestemmelser i Særavtale for reiser innenlands og utenlands pr kan utbetales trekkfritt for Forutsatt at legitimasjonskravene er oppfylt. Dvs satsene i reiseregulativet = Skds forskuddssatser for 2012 side 6 3

5 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Satser og regler som gjelder for hele 2012 Dagdiett Satser og måltidsfradrag Døgndiett Satser og måltidsfradrag Administrativ forpleining (bruspenger) Regler og satser Bilgodtgjørelser og andre kilometergodtgjørelser Satser Særavtale for arbeidstakere på rutinemessige reiser (som ikke er på tjenestereiser) side 7 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Dagdiett Særavtale for reiser i Norge Hele 2012 Inntil 5 timer Kr 0,00 Fra 5 timer og inntil 9 timer Kr 190,00 Fra 9 timer og inntil 12 timer Kr 290,00 Fra og med 12 timer Kr 480,00 4

6 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Måltidsfradrag dagdiett Måltid Hele 2012 Frokost Kr 0 Lunsj Kr 190,00 Middag Kr 240,00 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Døgndiett Særavtale for reiser innenlands Hele 2012 Under 12 timer Kr 0,00 Fra 12 timer og til 24 timer Kr 640,00 Fra og med 6 timer inn i nytt døgn Kr 640,00 5

7 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Måltidsfradrag døgndiett Måltid Hele 2012 Frokost 64,00 Lunsj 256,00 Middag 320,00 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Administrativ forpleining Hele 2012 Norge 60,00 Utlandet 80,00 6

8 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Nattillegg Hele 2012 Sats pr natt 400,00 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Bilgodtgjørelse Type godtgjørelse Hele km Kr 3,90 Over km Kr 3, km i Tromsø (kjøring i Tromsø kommune) Kr 4,00 Over km i Tromsø (kjøring i Tromsø kommune) Kr 3,35 Passasjertillegg Kr 1,00 Tillegg for tilhenger og frakt av utstyr i bil Kr 0,70 Kjøring på dårlig vei Kr 1,00 El-bil Kr 4,10 7

9 Endringene i statens særavtaler om reiser i Norge Andre km godtgjørelser Godtgjørelse Hele 2012 Motorsykkel over 125 ccm Kr 2,90 Motorsykkel opp til og med 125 ccm Kr 1,60 Snøscooter og ATV Kr 7,20 Båt med motor fra og med 50 hk Kr 7,00 Båt med motor inntil 50 hk Kr 4,00 Andre fremkomstmidler Kr 1,50 Bilgodtgjørelse for pendlere Fra og med er pendlersatsen (Skattedirektoratets) for besøksreiser for ukependlere endret til kr 3,25 pr km for de første km Utover km kr 0,70 pr km Denne er fremdeles trekkfri og skattefri og skal innberettes i kode 721 på lønns- og trekkoppgaven. 8

10 Endringene i statens særavtaler om reiser i utlandet Diettsatser for mange land er endret for 2012 Grensene for maksimal refusjon av overnattingsutgifter etter regning er endret for mange land fra Kompensasjonstillegget er endret fra fra kr 420 til kr 435 for hvert hele døgn. Varer utenlandsreiser 12 timer eller mer inn i påbegynt døgn utbetales kr 435 for det påbegynte døgnet også Kompensasjonstillegget er trekk- og avgiftspliktig og skattepliktig, og inngår i feriepengegrunnlaget. Skattekortopplysninger via Altinn Fra og med desember 2011 skjer overføring av skattekortopplysninger til arbeidsgiver kun gjennom tjenesten Skattekortoverføring (RF 1212) i Altinn. Det er ikke lenger anledning til å sende inn forespørsel om skattekortopplysninger til Skatteetaten på diskett/cd. Arbeidsgiver fyller ut skjema RF 1212 fra skjemakatalogen i Altinn eller via lønnssystemet. Dagen etter mottas en melding i Altinn med ett eller flere filvedlegg med skattekortopplysninger. side 18 9

11 Skattekort for utenlandske arbeidstakere I 2011 ble det innført krav om personlig oppmøte med fremvisning av legitimasjon ved søknad om skattekort for utenlandske borgere. Dette kravet gjelder likevel ikke: Skattyter som skal få skattekort fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Stavanger (SFU). Utenlandsk styremedlem i norsk selskap Skattyter med lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet Skattyter bosatt i utlandet med skattepliktig pensjon fra Norge Det kan også søkes om unntak fra oppmøteplikten dersom det vil være vanskelig å møte opp på skattekontoret. side 19 Skattekort for utenlandske arbeidstakere ID-kontrollen skjer fra 1. februar 2012 på 41 utvalgte skattekontor. Hvilke fremgår på skatteetaten.no. For 2012 blir det ikke skrevet ut skattekort automatisk til personer med D-nummer, men dersom skattyteren møtte frem personlig i forbindelse med skattekort for 2011, trenger han ikke å møte for ID-kontroll i RF 1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere leveres eller sendes skattekontoret, og skattekortet kommer i posten på vanlig måte. side 20 10

12 Betalingskort for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Fra og med 1. termin 2012 sendes det ikke lenger ut betalingskort. Arbeidsgiver som ønsker å få tilsendt betalingskort må henvende seg til sin lokale skatteoppkrever. side 21 Arbeidsgiveravgift Det er kun foretatt mindre endringer i avgiftsvedtaket for 2012 i forhold til Mosvik og Inderøy kommune er slått sammen til en kommune. De var tidligere i hhv sone 2 og 1. Denne delingen skal fremdeles gjelde for 2012 og Grenseoverskridende tilfeller Aga-plikten følger som hovedregel lønnsoppgaveplikten. I noen tilfeller kan det imidlertid være aga-plikt uten at det foreligger lønnsoppgaveplikt. Dette gjelder f eks en person som bor og arbeider i Norge for en norsk arbeidsgiver, men som også arbeider i utlandet for en utenlandsk arbeidsgiver. Arbeidstakeren er da trygdet i Norge og den utenlandske arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til Norge (for den delen av arbeidet som er utført i utlandet). Denne lønnen er imidlertid ikke lønnsoppgavepliktig til Norge. Avgiftsplikten er nå presisert i ny Ftrl 23-4A. Bestemmelsen trådte i kraft 6. oktober side 22 11

13 Trekkfri kostgodtgjørelse 2012 Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfrie Kostgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold med overnatting: Overnatting på hotell i Norge kr 640 Hybel/brakkesats med kokemuligheter og overnatting (Norge og utlandet) kr 190 Pensjonatsats uten kokemuligheter kr 293 Trekkfrie matpenger ved overtid kr 82 side 23 Firmabilbeskatning prosentvis inntektstillegg 2012 Det beregnes 30 % inntektstillegg for den del av listeprisen som ligger innen kr Det beregnes 20 % inntektstillegg for den del av listeprisen som overstiger kr

14 Nye satser for firmabiler som faller utenfor den aldersgraderte prosentligningsmodellen Skattedirektoratet fastsetter satser for beregning av fordel for firmabiler som faller utenfor standardreglene i den aldersgraderte prosentligningsmodellen, jf. skattebetalingsforskriften Når listeprisen i særlige tilfeller klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk, skal fordelen settes til kr pr. år (kr i 2011) ved beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fordeles forholdsmessig på hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon og innberettes i kode 125-A Når kommer denne regelen til anvendelse Dom i Follo tingrett Sak nr TVI-FOLL Side 25 Nye satser for firmabiler som faller utenfor den aldersgraderte prosentligningsmodellen Ved innberetning av fordel for biler som faller utenfor den aldersgraderte prosentligningsmodellen, skal fordel for privat bruk fastsettes på grunnlag av følgende satser: Privat kjøring, herunder kjøring mellom hjem og arbeidssted inntil kilometer pr. år, fordelsberegnes etter en sats på kr 3,25 pr. kilometer (Kr 3,20 i 2011) Kjøring mellom hjem og arbeidssted over kilometer pr. år fordelsberegnes etter en sats på kr 1,50 pr. kilometer (kr 1,50 i 2011) Fordelen skal medtas i grunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, og fordelen innberettes i kode 135-A Side 26 13

15 Særlig om arbeids-/unntaksbiler For biler som i liten grad er egnet eller men for privat bruk gjelder følgende alternative beskatningsmåter. Dette gjelder typisk håndverkerbiler (varebiler med fastmonterte innredninger i varerom) a. Brukes bilen til privat kjøring ut over mellom hjem og arbeidssted, skal den private bruken beskattes fullt ut etter prosentligningsmodellen. Dette gjelder selv om den private bruk er sporadisk b. Brukes bilen privat, men kun til arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted eller mellom faste arbeidssteder, skattlegges dette med kr 3,25 for de første km og deretter kr 1,50 utover km c. Er det et klart misforhold mellom bilens listepris og fordelen den private bruken representerer for arbeidstaker, skattlegges den private bruken skjønnsmessig til minimum kr ,- på årsbasis d. Er bilen overhodet ikke benyttet til privat kjøring, skattlegges intet. Da skal bilbruken heller ikke innberettes. Hvorvidt det har vært en privat bruk av bilen er et bevisspørsmål. Side 27 Uttalelser om firmabiler Uttalelse fra Finansministeren Beredskaps/Vaktbiler Spørsmålet: Flere kraftlag har kommet i en vanskelig situasjon ved at ansatte som blir pålagt beredskapsvakt i helgene, og som må ta med seg hjem vaktbilen, blir beskattet for privat kjøring etter sjablongreglene fordi bilene er egnet til privat bruk. Hva har Finansministeren tenkt å gjøre med dette? Slik regelverket er utformet, er det ingen unntaksregel fra sjablongbeskatningen at en biltype ligger i et mellomsjikt mellom å være velegnet eller uegnet til privat bruk (delvis egnet). Det samme gjelder sannsynligheten for at slike delvis egnede biler brukes en del mindre privat enn velegnede biler. Det ville komplisere regelverket og dets praktisering dersom slike forhold skulle hensyntas. Ut fra dette kan jeg ikke se noe akutt behov for revisjon Side 28 14

16 Fri kost og losji for 2012 Skattedirektoratet har satt følgende verdier for fri kost og losji for 2012 Fritt opphold kr 110 (-) Alle måltider kr 79 (-) To måltider kr 62 (-) Ett måltid kr 41 (-) Fritt losji kr 31 (-) Kostbesparelse i hjemmet verdsettes til kr 79 pr. døgn (alle måltider) Normrente ved rimelig lån i arbeidsforhold Normrentesatsens utvikling i 2012 Januar februar 2,75 % Mars april 2,75 % Mai juni 2,25 % Juli august 2,25 % September-oktober 2,25 % 15

17 Fradragsramme for fagforeningskontingent for 2012 Maks fradrag for fagforeningskontingent er kr 3.750,- for 2012 (kr 3.660,- for 2011) Grunnbeløpet i folketrygden i 2012 Tekst Grunnbeløpet i folketrygden Gjennomsnittlig grunnbeløp G (maks sykepengegrunnlag) /5 G rentefritt lån hos arbeidsgiver

18 Utlån av datautstyr Ordningen med bruttolønnstrekk er opphevet for avtaler inngått og senere For avtaler inngått tidligere, kan ordningen med bruttolønnstrekk med inntil kr 280 pr. måned opprettholdes ut opprinnelig avtaleperiode, men ikke lenger enn ut inntektsåret 2014 Dette gjelder ikke for avtaler som utvides eller forlenges FSFIN Overtidsmat ( Pizzaskatten ) Godtgjørelse/matpenger Godtgjørelse innen kr 82 pr. dag ved sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer er skattefritt, trekkfritt og avgiftsfritt og innberettes i kode 825 Godtgjørelse utover kr 82 pr. dag ved sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer er skattepliktig, trekkpliktig og avgiftspliktig og innberettes i kode 149-A Godtgjørelse ved fravær fra hjemmet mindre enn 12 timer er skattepliktig, trekkpliktig og avgiftspliktig i sin helhet og innberettes i kode 149-A 17

19 Overtidsmat ( Pizzaskatten ) Refusjon etter bilag - tariffavtale Refusjon etter bilag innen kr 82 pr. dag ved sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer er skattefritt, trekkfritt, avgiftsfritt og innberetningsfritt Refusjon etter bilag utover kr. 82 pr. dag ved sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer er skattepliktig, men beløpet er trekk- og avgiftsfritt og fritatt fra innberetning. Det er anledning til å innberette beløpet i kode 149 Refusjon etter bilag ved fravær fra hjemmet mindre enn 12 timer er skattepliktig i sin helhet, men beløpet er trekk- og avgiftsfritt og fritatt fra innberetning. Det er anledning til å innberette beløpet i kode 149 Overtidsmat ( Pizzaskatten ) Refusjon etter bilag ikke tariffavtale Refusjon etter bilag innen kr 82 pr. dag ved sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer er skattefritt, trekkfritt, avgiftsfritt og innberetningsfritt Refusjon etter bilag utover kr 82 pr. dag ved sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer er skattepliktig, trekkpliktig og avgiftspliktig og beløpet skal innberettes i kode 149-A Refusjon etter bilag ved fravær fra hjemmet mindre enn 12 timer er skattepliktig, trekkpliktig og avgiftspliktig, og refusjonen skal innberettes i kode 149-A 18

20 Overtidsmat ( Pizzaskatten ) Fritt måltid Fritt måltid på arbeidsplassen ved fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer er skattefritt, trekkfritt, avgiftsfritt og innberetningsfritt Fritt måltid på arbeidsplassen ved fravær fra hjemmet mindre enn 12 timer er skattepliktig, trekkpliktig og avgiftspliktig, og verdien innberettes i kode 110-A. Verdien av ett måltid er i 2012 satt til kr 41 pr. dag Matservering på kurs og møter Mat på møter/kurs kan serveres skattefritt til interne og eksterne deltakere. Det forutsettes at kostnadene til serveringen er rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møtet/kurset. Fritt måltid reduserer eventuelt skattefri kostgodtgjørelse Ny presisering i siste utgave av Lignings-ABC Naturalytelser pkt

21 Bedriftsbarnehage Presisert i siste Lignings-ABC at arbeidsgivers navn og antall disponible plasser må gå direkte frem av vedtektene som skal fastsettes etter lov 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) 15, se FIN 2. februar 2006 i Utv. 2006/488. Pkt Naturalytelser Endring i regler om EØS pendlere Fra og med 1. juni 2012 vil innenlandske arbeidspendlerbestemmelser også gjelde for pendlere fra EØS-land. Dette betyr at personer som oppholder seg i en norsk kommune på grunn av inntektsgivende jobb, og som pendler til et land innenfor EØS-området, kan unntas fra registrering i Norge dersom vilkårene for pendling er oppfylt. Utenlandske statsborgere som unntas fra registrering i folkeregisteret, vil ikke lenger ha stemmerett ved lokalvalg. 20

22 Bilgodtgjørelse for pendlere Fra og med er pendlersatsen for besøksreiser for ukependlere endret til kr 3,25 pr km for de første km Utover km kr 0,70 pr km Denne er fremdeles trekkfri og skattefri og skal innberettes i kode 721 på lønns- og trekkoppgaven. Gaver i arbeidsforhold - gavekort Det ble i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2009 foreslått en innstramming i skattefritaket for gaver i arbeidsforhold i form av gavekort Gavekort i kjøpesentra, butikkjeder og lignende kan nærmest likestilles med betalingsmidler og skulle etter forslaget falle utenfor skattefritaket Forslag om avgrensning skulle sendes på høring før reglene eventuelt ble endret Det har fremdeles ikke skjedd noe i sakens anledning, men Finansdepartementet har opplyst at saken vil bli tatt opp til vurdering på et senere tidspunkt Side 42 21

23 Kodeoversikten 13. Utgave kom i 2011 Denne gjelder inntil eventuelle endringer foretas. Ingen endringer er gjort så langt i Bindende forhåndsuttalelser BFU nr 1/2012 Incentivordning for ansatte i konsern hvor deler av selskapets overskudd skytes inn i en stiftelse i utlandet. Utbetaling fra stiftelsen og avkastningen fra denne er låst i stiftelsen til den ansatte pensjoneres og kan tidligst utbetales det året den ansatte fyller 56 år. Spm: Hvordan skal dette behandles skattemessig? 22

24 Bindende forhåndsuttalelser BFU nr 1/2012 Skattedirektoratets konklusjoner: Arbeidsgiver innrømmes ikke fradrag på det tidspunktet innbetaling skjer Den ansatte lønnsbeskattes for fordelen inkl avkastningen på utbetalingstidspunktet (ikke pensjon) Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift av alle utbetalinger fra stiftelsen til den tidligere ansatte Arbeidsgiver betaler aga og fradragsfører disse kostnadene på det tidspunktet den ansatte får rådighet Arbeidsgiver formuesbeskattes for midlene mens de forvaltes av stiftelsen Bindende forhåndsuttalelser BFU nr 7/2012 Spm om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse Faktum: Et revisjonsselskap ønsket å tilby sine ansatte et program med testing av risiko for enkelte krefttyper (kreftscreening). Det skisserte programmet skal komme i tillegg til ordinær bedriftshelsetjeneste. 23

25 Bindende forhåndsuttalelser BFU nr 7/2012 Skattedirektoratet: Ordningen med skattefritak for bedriftshelsetjeneste er utviklet med grunnlag i administrative uttalelser og ligningspraksis. Når det gjelder forebyggende helseundersøkelser utover det vanlige for bedriftshelsetjenester, stilles det krav om at undersøkelsene er spesifikt rettet inn mot risiko for helsefare på den konkrete arbeidsplassen. Skattedirektoratet kom til at den skisserte helsetjenesten, sett i sammenheng med den ansattes arbeid, er av en slik art at fordelen anses som en skattepliktig naturalytelse for den ansatte. Videre kom direktoratet til at arbeidsgiver vil ha plikt til å betale arbeidsgiveravgift og vil ha fradragsrett for kostnadene til den skisserte helsetjenesten. Dommer Skagen dommen (Høyesterett 8. mai 2012 HR A) Fondsforvaltningsselskapet Skagen As i 2007 to avtaler med SOS-Barnebyer om overføring av til sammen kr 8 millioner i støtte. I avtalene er støtten benevnt som sponsoravgift med 10 % og 90 % som prosjektstøtte. Skagen krevet fradrag for hele beløpet, fordelt med en 3- del på hvert av årene avtalene gjaldt for. Skatt Vest endret ligningen og nektet fradrag for støtten utover det som var benevnt som sponsoravgift, dvs kr ,- + mva pr avtale. Skattekontoret begrunnet vedtaket med at dette tilsvarte reklameverdien (markedsverdien) for Skagen, målt i forhold til hva kostnadene ville ha vært til annonsering i media, Internett mv. side 48 24

26 Skagen dommen Skagen vant saken i tingretten, tapte under dissens i lagmannsretten og tapte enstemmig i Høyesterett. Høyesterett: Fraværet av motytelser som lar seg verdsette, fører til at det er vanskelig etablere den type tilknytning mellom kostnaden og sikring mv av skattepliktig inntekt som 6-1 krever...begrepet støtte indikerer at Skagens formål først og fremst har vært å berike organisasjonene med dette beløpet Gaver er i skatteretten, som allerede nevnt, definert som en frivillig overdragelse uten motytelse, jf Lignings-ABC 2009/10 side 577.Ut i fra mitt syn på manglende tilknytning etter 6-1, går jeg ikke inn på betydningen av bestemmelsene I 6-50 og side 49 Dommer Utv 2012 s 876 Bergen tingrett KCA Deutag Drilling Norge AS dekket kostnader til utenlandsreiser for tillitsvalgte i en fagforening i forbindelse med deltakelse på kurs og møter i foreningens regi. Retten var enig med skatteklagenemnda i at arbeidsgiver dermed hadde dekket private kostnader for de tillitsvalgte, og at kostnadsdekningen skulle vært innberettet som lønn. Deltakelse i fagforeningsarbeid hadde etter rettens mening ikke en slik tilknytning til tjenesteutøvelsen at kostnader forbundet med utøvelse av slike verv kunne anses som annet enn private utgifter. Inntektstilleggene var gjennomført som summarisk fellesoppgjør. side 50 25

27 Dommer Utv 2012 s 876 Bergen tingrett Reiser som var dekket var blant annet til Praha og Bratislava der det avholdes styremøte kombinert med kurs i lederutvikling med utgangspunkt i tillitsmannen/kvinnen som leder, samt styremøte kombinert med kurs i Budapest der forhandlingsstrategi for tillitsvalgte ble gjennomgått. Dette gjelder også rene årsmøter og styremøter i fagforeningen som dekkes av arbeidsgiver.{..] Dommen er påanket. side 51 Dommer Utv 2012 s 856 Bergen tingrett Skattyter drev enkeltpersonforetak som drosjesjåfør og krevde fradrag for kontorleie med kr ,- pr år og for drosjeløyvekurs. Han ble nektet begge deler. Kontorleien ble ikke ansett reell. Utleier var hans mor og kontoret var i hennes privatbolig. Retten fant ikke å feste lit til at det forelå noe reelt leieforhold. Kurset ble ansett som grunnutdanning og ble derfor ikke akseptert som fradragsberettiget. side 52 26

28 Dommer Utv 2012 s 852 Kristiansand tingrett Retten fant etter konkret vurdering at det var sannsynlighetsovervekt for at eneaksjonær og styreleder i et aksjeselskap hadde brukt selskapets bil privat, i det minste sporadisk, og at han hadde hatt adgang til mer omfattende bruk. Vilkårene for å fastsette sjablongmessig inntektstillegg hadde dermed vært til stede. Vedtak om inntektstillegg og forhøyelse av grunnlag for arbeidsgiveravgift var følgelig gyldig. Det er imidlertid tilstrekkelig for skatteplikt å konstatere at det er sannsynlig at bilen ble benyttet i det minste sporadisk, og at det forelå adgang til mer omfattende bruk. Repvik selv utelukker ikke noe privat sporadisk bruk, og har ikke hevdet at han ikke hadde adgang til mer omfattende bruk. Han hadde både faktisk adgang - bilen sto parkert side 53 ved bopel, og rettslig adgang - Repvik hadde full kontroll over selskapet. Gjennomgang av utvalgte koder Kodeoversikt til lønns- og trekkoppgaver 13. utgave 27

29 Kodegruppe 100 lønn, honorarer, trekkpliktige naturalytelser m v 110-A Fri kost og losji Skattepliktig fri eller delvis fri kost og losji etter satser fastsatt av SKD Benyttes også ved skattepliktig refusjon etter regning I tekstfeltet spesifiseres Antall døgn med kost Antall døgn med losji 111-A Lønn, honorarer mv Under kode 111-A innberettes kontantgodtgjørelser og refusjoner av privatutgifter i forbindelse med arbeid som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet Eksempler på godtgjørelser som skal innberettes i kode 111-A er gitt i kodeoversikten Oppregningen i kodeoversikten er ikke uttømmende 28

30 Erstatning ved opphør av arbeidsforhold Erstatning ved opphør av arbeidsforhold Erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed (jf. arbeidsmiljøloven kap. 15) er skattefri for et beløp inntil 1 ½ G, jf. SKTL 5-10, bokstav e Slik erstatning innberettes i kode 911 (se kommentarene til denne) Skattepliktig erstatning ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, samt annen erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, innberettes i kode 111-A Avfinnelsessum o.l. ( fallskjerm ) som utbetales ved opphør av arbeidsforhold, innberettes også i kode 111-A Erstatning ved opphør av arbeidsforhold 4 kumulative vilkår må være oppfylt!! 1. Den ansatte må ha blitt sagt opp eller avskjediget 2. Oppsigelsen evt avskjedigelsen må være usaklig 3. Erstatningen må gjelde ikke-økonomisk skade (f eks tort og svie) 4. Erstatningsbeløpet er innenfor kr ,- i 2012 Dersom et eller flere av vilkårene ikke er oppfylt blir utbetalingen å anse som lønn. 29

31 Styrehonorarer Styrehonorar skal alltid behandles som trekkpliktig godtgjørelse, jf. SKTBL 5-6, første ledd. Dette gjelder selv om styremedlemmet er er registrert som selvstendig næringsdrivende (f.eks. advokat) Skattedirektoratet kan etter søknad dispensere fra plikten til å foreta forskuddstrekk i styrehonorar. Slik dispensasjon påvirker ikke innberetningsplikten og avgiftsplikten Styrehonorar utbetalt til personer som er skattemessig bosatt i Norge innberettes i kode 111-A Om styrehonorar til personer skattemessig bosatt i utlandet, se kode 114-A 112-A Trekkpliktige naturalytelser Trekkpliktige naturalytelser innberettes i kode 112-A dersom ytelsen ikke har egen kode Definisjon av naturalytelse, skatteloven 5-12 Enhver økonomisk fordel fra arbeidsgiver som gis i annen form enn penger Det vil si ytelser i form av Varer, tjenester, bruksretter o. l.» For eksempel fritt arbeidstøy, fri avis, skattepliktige gaver og lignende 30

32 113-A Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet Koden skal være et hjelpemiddel ved skattemyndighetenes vurdering av hvilket land som har beskatningsretten Det er bare kontantlønn opptjent i utlandet som skal innberettes i denne koden Koden skal benyttes både for kontantlønn som ytes til utlendinger i utlandet og som ytes til nordmenn i utlandet (utstasjonering) Naturalytelser for arbeid utført i utlandet innberettes i kode 136-A selv om det foreligger spesialkoder Unntak for fri bolig som innberettes i kode 121-A Koden brukes også ved arbeid på utenlandsk sokkel for norsk arbeidsgiver Feriepenger og bonus som knytter seg til lønn opptjent i utlandet et tidligere år innberettes i kode 149-A Diverse 114-A Styrehonorar mv utlending I denne koden innberettes honorar/godtgjørelse til utenlandske medlemmer av utvalg, styre, råd, representantskap o.l. Styremedlemmet må være skattemessig bosatt i utlandet Landkode skal oppgis i tekstfeltet Koden brukes uten A der utlendingen Kun har deltatt på styremøter i utlandet Dokumenterer trygding i et annet EØS-land med E- 101 Fritak fra trygd i Norge er fattet av norske trygdemyndigheter på grunnlag av sosialkonvensjoner (trygdeavtaler) 31

33 Forskuddstrekk Alltid forskuddstrekk ved utbetaling fra norsk selskap Hvis skattekort ikke leveres, trekkes det 50% Selskapet kan gjøres ansvarlig for skatten hvis styremedlemmet ikke betaler, jf. SKTBL 16-11, annet ledd Skatteplikt Skatteplikt etter intern rett (SKTL 2-3, første ledd, bokstav e) De fleste skatteavtaler gir også selskapslandet beskatningsretten 116-A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (merpremie) andre betalte premier mv. Alle skattepliktige forsikringspremier betalt av arbeidsgiver innberettes her Gruppelivsforsikring Individuell pensjonsspareavtale/pensjonsforsikringsavtale (IPS) Ulykkesforsikring Loss of licence Premie til yrkesskadeforsikring utover lovpålagt del Livrente M.v. 32

34 118-A Fri bil Firmabiler beskattes som hovedregel etter en aldergradert prosentligningsmodell Innberetning i kode 118-A Privat fordel beregnet etter unntaksregler innberettes under kode 125-A eller 135-A Hovedregel er aldersgradert prosentligningsmodell Listepris inntil : 30% Listepris over : 20% Det gjøres ikke ytterligere tillegg for kjøring mellom hjem og arbeidssted Eksempel: Listepris x 30% = ( ) x 20% = Grunnlag for trekk og avgift pr mnd: : 12 =

35 Aldersgradert betyr at listepris reduseres med 25 % før fordel beregnes Yrkeskjøring over km i inntektsåret Bil er eldre enn 3 år pr det aktuelle inntektsåret Eksempel: Listepris og bilen er mer enn tre hele inntektsår etter første gangs registrering Grunnlag for fordelsbeskatning: x 75% = x 30% = ( ) x 20% = Kombinasjon av yrkeskjøring over og mer enn 3 år - listeprisen reduseres til 56,25 % Eksempel: Listepris Yrkeskjøring over km hvert år. Bilen ble registrert første gang For årene 2009, 2010 og 2011 skal listeprisen reduseres med 25% før skattepliktig fordel beregnes: x 75% = Fra året 2012 blir listeprisen benyttet i redusert med ytterligere 25% (under forutsetning av at bilen fremdeles benyttes mer enn km i yrket i løpet av året): x 75% = (56,25% av opprinnelig listepris) 34

36 Verdsettelse av fordel for El-biler For el-biler blir det ved beregning av skattepliktig fordel tatt utgangspunkt i 50% av bilens listepris som ny Dette gjelder også hvis yrkeskjøringen overstiger km pr. år For el-biler som er eldre enn 3 år pr. 1.1 i inntektsåret blir det ved beregningen tatt utgangspunkt i 37,5% av bilens listepris som ny Hybridbiler anses i denne sammenheng ikke som elbil Hele og påbegynte måneder Standardfordel etter prosentligningsmodellen skal beregnes for alle hele og påbegynte måneder Bytte av bil i måneden Ved bytte av bil i måneden, er det verdien av den bil arbeidstaker disponer på tidspunktet for siste vanlige lønnskjøring i måneden som skal legges til grunn 35

37 Listeprisen avgjør skattepliktig fordel Bilimportørens listepris ved første gangs registrering inkl. mva og vrakpant, men ekskl. frakt og registreringsomkostninger Det har med andre ord ingen praktisk betydning hva arbeidsgiver rent faktisk har betalt for bilen For bruktimporterte biler legges tidspunktet for første gangs registrering i utlandet til grunn Listeprisen i Norge avgjør størrelsen på skattepliktig fordel Hvis det er flere importører av bilmerket, benyttes hovedimportørens listepris For biler som ikke har listepris i Norge, må det skjønnsmessig fastsettes en listepris med utgangspunkt i listepris for en tilsvarende bil Ekstrautstyr Ekstrautstyr skal tillegges listepris Hovedimportørens listepris skal også legges til grunn for ekstrautstyr Hvis hovedimportøren ikke har listepris på ekstrautstyr, benyttes faktisk anskaffelsesverdi Ikke fabrikkmontert utstyr som for eksempel Skibokser Takstativer Første gangs anskaffelse av vinterdekk M.v. 36

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer