Særfradrag for store sykdomsutgifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særfradrag for store sykdomsutgifter"

Transkript

1 Særfradrag for store sykdomsutgifter Skattytere som har usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger, skal som hovedregel ha særfradrag. Varig sykdom er en medisinsk betegnelse som omfatter alt som vårt helsevesen skal ta seg av. Må kunne bekreftes av lege. Varig svakhet er et juridisk begrep som omfatter fysiske og psykiske tilstander. For eksempel dysleksi, høygradig synshemning og høygradig hørselshemming. Vilkår for fradrag er at utgiftene er usedvanlig store. Grensen er satt til kr i inntektsåret.(fra 2002). Det kan ikke gis særfradrag dersom utgiftene har vært mindre. For 2005 må utgiftene utgjøre minst kr for at fradrag skal kunne innrømmes. Eks på sykdomskostnader som kan gi rett til fradrag: Kostnader til egenandel hos leger som har avtale med det offentlige, kostnader til medisin og kostnader til egnede medisinske hjelpemidler reise til offentlig norsk sykehus for behandling, og besøksreise til hjemmet fra sykehuset, ektefelles reise for å besøke den syke. Utgifter til behandling som ikke ligger innenfor norsk offentlig helsevesen, gir ikke fradrag. Unntak : dersom ventetiden er særlig lang eller at det ikke foreligger tilsvarende tilbud fra offentlig norsk helseog sosialvesen og det oppsøkte helsetilbud anses som forsvarlig. 1

2 merutgifter dersom sykdommen krever at en holder en bestemt diett nødvendig hjelp i hjemmet med tilsyn og omsorg av den syke utgifter til utskifting av gulvtepper, sengetøy mv på grunn av allergiske reaksjoner kan etter omstendighetene være merutgifter på grunn av sykdommen kostnader til ombygging av bolig kan i visse tilfeller anses som fradragsberettiget sykdomskostnad : Bil, særfradrag for sykdomskostnader; Spesialtilpasset bil, særfradrag for sykdomskostnader Person som har reelt og betydelig behov for transport og som på grunn av varige forflytningsvansker trenger eget kjøretøy, kan få omkostningene dekket, helt eller delvis, av folketrygden. Det er bare eventuelle kostnader utover det som dekkes av folketrygden som kan gi grunnlag for særfradrag for sykdomskostnader. Særfradrag for bilkostnader skal bare gis for (mer)kostnader som skyldes sykdom eller svakhet. (Mer)kostnadene vil være kostnader som overstiger de bilkostnadene en må anta skattyteren ville hatt om han ikke var syk. En må derfor først vurdere om skattyteren har bil bare på grunn av sykdommen, eller om det på antas at skattyteren hadde hatt privat bil selv om vedkommende ikke hadde vært funksjonshemmet. I det første tilfellet vil anskaffelsen av selve bilen og av spesialutstyret være sykdomskostnader. I det siste tilfellet vil bare anskaffelse av spesialutstyr og eventuell merpris på selv bilen fordi den er større enn det som antas å være vanlige sykdomskostnader. 2

3 Spørsmålet om driftskostnadene er sykdomskostnader må vurderes på samme måte. Driftskostnadene fastsettes med utgangspunkt i de faktiske kostnader vedrørende bilen (og ikke etter sats). Dekning av kostnader Kostnadene må være dekket av skattyteren selv ved egne midler. Dersom skattyter har mottatt tilskudd fra det offentlige til dekning av sykdomsutgifter, så skal slike tilskudd redusere kostnadene som gir rett til særfradrag. Sykdommen må dokumenteres med legeattest, og utgifter må dokumenteres med kvitteringer. Særfradragets størrelse Når skattyteren har krav på særfradrag for store sykdomsutgifter så skal dette settes til kr (for 2004). Godkjennes kostnader som er større enn dette standardfradraget, fastsettes fradraget lik kostnadene. Ombygging av bolig Foreldre som har syke barn eller andre som har blitt handikappet og som har vært nødt til å bygge om boligen har stilt spørsmål om fradragsrett for dette. Fradragspostene må være tilstrekkelig spesifisert, slik at endringene i boligen kan vurderes konkret. Bilag for de enkelte kostnadene må kunne forevises. 3

4 Hva er gjort? Tegninger før og etter ombyggingen kan lette forståelsen av hva som faktisk er utført. Det kan bli aktuelt at ligningsmyndighetene avholder et møte med skattyter og ev rådgivere for å avklare hva som er gjort. Det kan også bli aktuelt å dra på befaring. Hva er vedlikehold? Dersom noen del av ombygging/utbedring er en del av vedlikehold innrømmes ikke fradrag. Eksempel: Utgifter til maling av bygning eller rom som ikke er endret på grunn av sykdommen. Økt markedsverdi. Dersom ombygging gjør at verdien på boligen stiger og det vil være aktuelt å få pengene som økt salgssum ved et senere salg, gir det ikke fradrag. Eksempler på dette er: 1. Installasjon av ventilasjonsanlegg som gjør at verdien på boligen stiger, 2. Påbygging som øker antall kvadratmeter Økning av boligarealet ved at loft eller kjeller innredes til boligformål. Hvilket år kan fradrag gis? Dersom ombyggingen kan antas ikke å ha noen markedsverdi ved omsetning, kan fradrag innrømmes det år kostnadene er pådratt, eller skattyter kan velge 4

5 å fordele kostnadene over et passende antall år i forhold til brukstid. Anslåtte kostnader til mulig framtidig fjerning av spesielle installasjoner for den syke, som fjerning av heissjakt kommer ikke til fradrag. Slike utgifter er ikke pådratt. Ved kostnader som oppstår ved salg, kan fradragsrett vurderes da. På samme måte som en økning av boligens markedsverdi skal holdes utenfor fastsettelsen av særfradraget, må også en reduksjon av boligens markedsverdi holdes utenfor. Slike endringer vil først gi seg konkrete utslag i eventuelt økt eller redusert skattepliktig inntekt ved en skattepliktig realisasjon av boligen. Det er vanskelig for ligningsmyndighetene å her gi en uttømmende oversikt over hva som er fradragsberettiget eller ikke. Ligningsmyndighetenes råd er derfor at den enkelte legger ved en grundig forklaring på hva som er gjort når det gjelder ombygging og gjerne uttalelser fra lege og annet fagpersonale. Ligningsmyndighetene vil deretter vurdere konkret i den enkelte sak hva som kan ses som fradragsberettiget sykdomskostnad. Utgiftene skal kunne dokumenteres. Når det gjelder særfradrag for andre ting enn ombygging, gjelder det samme. Det er den enkelte som vet hva slags utgifter en har, og sammen med uttalelser fra fagpersonale må dette sendes inn til 5

6 ligningskontoret. Det gjøres igjen oppmerksom på at det er merutgifter som er fradragsberettiget, altså kostnader man ikke ville ha hatt uten sykdommen. For 2005 vil det ikke bli gitt automatisk særfradrag for diabetes på skattekortet. Utgifter må kunne dokumenteres sammen med legeattest. Andre spørsmål Det er ikke fradragsrett for kontingent til ulike organisasjoner som ikke er knyttet opp til arbeidsforhold. Det gis fradrag for tilskudd til ulike organisasjoner men det må være knyttet opp mot fødselsdato og personnummer slik at det automatisk vil komme på den preutfylte selvangivelsen. Gaven må være på mist kr 500 til hver frivillig organisasjon for å være fradragsberettiget. Kostnader påløpt i forbindelse med helsereiser gir ikke rett til særfradrag. Helsereise er reise som foretas på grunn av sykdom eller svakhet, men hvor det normalt ikke foregår noen medisinsk behandling eller pleie i vanlig forstand. Det kan være reise til Syden av hensyn til sol/varme o.l., 6

7 reise til helsebringende kilder, gytjebad, reise til kursteder hvor det er maten og/eller de rolige omgivelsene som er helsebringende, jf. Ot.prp. nr. 27 ( ) pkt Reise for å bli behandlet, f.eks. på utenlandsk sykehus, er ikke helsereise, men behandlingsreise. Det er ligningsmyndighetene som avgjør om det fremsatte krav gjelder en helsereise eller behandlingsreise. Spørsmålet skal derfor ikke forelegges fylkesmannen. Helsereise, hvor det også foregår behandling dekket av folketrygden Det kan ytes bidrag fra folketrygden etter ftrl til fysikalsk behandling i utlandet for personer som deltar på organiserte helsereiser i norsk regi. Bidraget ytes bare til dekningen av selve behandlingen. Hvor skattyteren kombinerer de positive effekter av et annet klima m.v. (helsereise) med et medisinsk behandlingsopplegg (for eksempel fysikalsk behandling), foreligger det likevel en helsereise når den medisinske behandlingen kunne vært gitt innenfor norsk offentlig helsevesen. Det gis derfor ikke fradrag for kostnader til reise, opphold mv. Dette gjelder også om kostnadene til den medisinske behandling blir dekket av folketrygden. Eventuelle kostnader som skattyteren har til slik medisinsk behandling, utover det som dekkes av folketrygden, vil likevel kunne gå inn i særfradraget, 7

8 dersom de alminnelige vilkår for dette er oppfylt. Den behandlingen som det gis bidrag til etter ftrl. 5-22, må anses for å være gjort innenfor norsk helsevesen. Endring av ligning, fradragsrett Dersom en blir klar over rett til fradrag for utgifter en har hatt i forbindelse med sykdom, kan ligningen endres for to år. Har man hatt slike utgifter som en skal kreve fradrag for ved ligningen 2004 og som også var aktuelle for 2002 og 2003, så kan en sende inn anmodning om dette. Dette kan rettes ved enten å endre de to foregående år, eller å ta det som summarisk endring, det vil si gi fradrag på selvangivelsen for Du må selv be om at det skal gjøres på denne måten. Legeattest og annen sannsynliggjøring og dokumentasjon, må sendes inn til ligningskontoret innen fristen til selvangivelsen. Det gjøres oppmerksom på at alle kan levere selvangivelsen på Internett dette året, men at skriftlig dokumentasjon sendes inn i tillegg. Opplysninger om hva endring av poster består i føres opp på post 5.0 tilleggsopplysninger. 8

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradrag for store sykdomsutgifter www.solboe.no advokat/partner Torkjell Solbø e-mail : ts@solboe.no daglig leder/partner Birgitte B. Solbø e-mail: bbs@solboe.no advokat Magnus Frøysaa e-mail: mf@solboe.no Norsk Forening for Angelmanns

Detaljer

Særfradrag for store sykdomsutgifter. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe

Særfradrag for store sykdomsutgifter. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe Særfradrag for store sykdomsutgifter Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe 20. april 2010 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG...8 2. ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID...11

Detaljer

Spinalseksjonen Trondheim

Spinalseksjonen Trondheim Spinalseksjonen Trondheim RYGGMARGSSKADDES ØKONOMISKE RETTIGHETER 1 VÅRE OFFENTLIGE KONTORER HVOR SKAL VI HENVENDE OSS? (NOEN AV DE VIKTIGSTE KONTORENE FOR FUNKSJONSHEMMEDE.) STATLIGE KONTORER 1. TRYGDEKONTORET

Detaljer

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11 Økonomi Økonomi t Mange kronisk syke opplever at deres diagnose får betydning for økonomien. Dette kan være fordi de må kjøpe legemidler eller hjelpemidler som de ellers ikke ville ha vært i behov av,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M.

ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP M.M. 1. Innledning 1.1. Skade/erstatning 1.2. Erstatningskrav fra fornærmede 1.3. Bistandsadvokater 2. Generelt erstatningsmessige prinsipper 2.1. Bevisbyrde 2.2. Tapsbegrensningsplikt/innretningsplikt

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2014 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

YRKESRETTET ATTFØRING. Rettigheter og plikter

YRKESRETTET ATTFØRING. Rettigheter og plikter YRKESRETTET ATTFØRING Rettigheter og plikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Yrkesrettet attføring 1.1 Formålet med yrkesrettet attføring 1 1.2 Krav om yrkesrettet attføring 1 1.3 Hvem kan få yrkesrettet attføring?

Detaljer

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 Forord Denne veilederen gir utfyllende kommentarer til forskrift om bostøtte vedtatt 19.6.2009, som trådte i kraft 1.7.2009. Veilederen er kun tilgjengelig på Husbankens

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer