Prosjektplan A4.2 IKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan A4.2 IKT"

Transkript

1

2 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 3 Hovedmålsetting... 3 Målbildet... 4 Digitalt fremtidsbilde... 4 Forklaring... 5 D1 Saksbehandling og arkiv... 6 D2 Administrative system... 6 Økonomi og regnskap... 7 Personal og lønn... 7 Innkjøp... 8 D3 Helse og velferd... 8 Pleie og omsorg... 8 NAV... 9 Velferdsteknologi... 9 Helsestasjon... 9 D4 Oppvekst og utdanning: D5 Plan, bygg og geodata (teknisk): Plan og byggesak Teknisk Målsetting, kvalitet og effektivisering: D6 Harmonisering Arkitektur: Prosjektstruktur og organisering Organisering D1 Saksbehandling og arkiv D2 Administrative system D3 Helse og velferd D4 Oppvekst og utdanning D5 Plan, bygg og geodata (teknisk) D6 Harmonisering Fremdriftsplan Side 2

3 Sammendrag Hovedmålsettingen er å skape sammenhengende digitale tjenester og robuste IKT-løsninger for den nye kommunen. Følgende prosjekt har en eller flere aktiviteter som må gjennomføres for sikre drift av den nye kommunen fra : 1. Saksbehandling og arkiv 2. Administrative system 3. Helse og velferd 4. Oppvekst og utdanning 5. Plan, bygg og geodata 6. Harmonisering Innledning Forslag til prosjektplan tar utgangspunkt i anbefalinger fra kartleggingsfasen og KS sin FoU-rapport for digitale konsekvenser av kommunesammenslåing. I FoU-rapporten er hovedoppgavene prioritert og grafisk fremstilt. Figuren under er bygd opp etter FoU-rapporten og er fargekodet med utgangspunkt i funn fra kartleggingsfasen som er gjennomført for nye Drammen. Rødt inneholder en eller flere oppgaver som ligger inne i må-lista over prioriterte oppgaver, mens gult viser oppgaver som bør eller kan prioriteres Figur 1 oversikt over prioriterte områder for nye Drammen Hovedmålsetting Hovedmålsettingen er å skape sammenhengende digitale tjenester og robuste IKT-løsninger for den nye kommunen. Med sammenhengende digitale tjenester så menes en flyt av data fra og til innbyggere og næringsliv via kommunens IKT-system og nasjonale fellesløsninger, samt flyt av data på tvers internt i kommunen og mellom kommunen og andre offentlige instanser. Med robuste IKTløsninger menes løsninger som støtter de forretningsmessige krav til tjenestene og som sørger for at informasjon er pålitelig, tilgjengelig og bidrar til effektivitet, konfidensialitet og integritet. Løsningene må videre være skalerbare og sikre en god dataflyt. Side 3

4 Prosjektet A4.2 IKT må ses i sammenheng med AP7 Digitalisering og innovasjon. De digitale tjenestene til innbyggere og næringsliv bygger på løsningene som ligger i lagene under og støttes av kommunens IKT-løsninger. IKT omfatter kommunenes digitale innbyggertjenester, data/arkiv, IKT- systemer, fellesløsninger og IKT-infrastruktur. Figur 1 viser hvordan disse «lagene» av digitale løsninger henger sammen. Innbyggere og næringsliv benytter digitale tjenester tilgjengelig på nett og mobil. De digitale tjenestene mottar og lagrer data i kommunens IKT-systemer. IKT-systemene og de digitale tjenestene understøttes av fellesløsninger og kommunens IKT-infrastruktur. Målbildet Kommunesammenslåing gir en mulighet til å samordne prosesser, rydde i systemporteføljen, etablere bedre og mer effektive digitale løsninger og gi innbyggere og næringsliv digitale tjenester de har behov for. Vi digitaliserer for å: Levere bedre tjenester Være en åpen og tilgjengelig kommune Jobbe smartere og mer effektivt Bruke styringsdata på en best mulig måte I digitaliseringsarbeidet ligger det et mulighetsrom for uttak av ulike gevinster, kvantitative og kvalitative. Det er en klar forventning om en rasjonalisering av administrative oppgaver som frigjør ressurser. Summen av gevinstuttak i delprosjektene i A4.2 IKT vil kvantifisere det overordna målbildet for prosjektet. På kort sikt er målet at alle tjenester definert i prosjektet som kritisk, er i drift til Digitalt fremtidsbilde Hentet direkte fra KS sin FoU-rapport 1 : Samfunnsutviklingen, krav fra innbyggere, næringsliv og nasjonale føringer tegner opp et digitalt fremtidsbilde for kommunene: Innbyggere og næringsliv vil forholde seg til kommunen gjennom mange kanaler: fysiske møter, e-post, chat, telefon, videomøter og selvbetjeningsløsninger. Bruk av sensorteknologi innen eksempelvis helse og omsorg, vil gjøre at innbyggerne genererer store mengder data som kan gi status om helsetilstand. Bruk av data kan sette kommunen i stand til å gi innbyggere og næringsliv proaktive tjenester, og bremse fremtidige kostnader. Kommunene vil gjenbruke data på tvers av tjenester, og dermed skape en sømløs brukeropplevelse for innbyggerne. Innbyggertjenester vil bygges i nett- og mobilløsninger. Innbyggertjenestene vil hente og lagre informasjon i de kommunale fagsystemene, registre og fellesløsninger. Den kommunale arbeidsplassen blir heldigital. Automatisering av arbeidsprosesser vil føre til en vesentlig reduksjon av behov for manuelt arbeid innenfor områder som 1 Side 26 i rapporten Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing Side 4

5 saksbehandling, økonomi, regnskap og lønn. Samtidig vil det oppstå et økende behov for dataforskere til å analysere data og omdanne den til styringsinformasjon. Mobile løsninger vil gi ansatte mulighet til å gjennomføre jobben ute i felten eller hjemmefra. Brukervennlige arbeidsflater vil være tilpasset den ansattes behov, og gi tilgang til det som er relevant for arbeidsoppgavene. Film om KS sin visjon for Kommune 2020 Hvordan kommunene kan være «Skodd for framtida» Forklaring Hvert av delprosjektene har en kortfattet innledning med de viktigste leveransene i prosjektet, inkludert hva som er kritisk å få levert. Det enkelte delprosjekt er videre beskrevet på et overordna nivå og med fokus på hva som er viktigst. Alle delprosjekt må planlegges videre i detalj. Overordna prosjektgjennomføringen er beskrevet under prosjektstyring og organisering. I de prosjekt der ett eller flere system skal videreføres, brukes ordbetegnelsen «etablere system». Dette fordi arbeidsprosesser på tvers av kommunene må sammenstilles og vurderes opp mot hvordan tjenesten skal leveres i Nye Drammen, noe som kan få konsekvenser for oppsett av de enkelte system. Det er arbeidsprosessene som bestemmer flyt av data i systemet, ikke motsatt. I enkelte prosjekt er det behov for anskaffelser av ett eller flere system. Dette gjelder der hvor det ikke er juridisk grunnlag for å videreføre en kontrakt. Side 5

6 D1 Saksbehandling og arkiv (støttefunksjoner) Det er kritisk å ta godt vare på dokumentasjon med tanke på tjenesteproduksjonen i den nye kommunen og langtidsbevaring. Dokumentasjon skal lagres i arkivløsninger for den nye kommunen innebygd arkivfunksjonalitet i digitale løsninger per tjenesteområde eller i det sentrale arkivsystemet. All fremtidig dokumentasjon skal arkiveres digitalt. Saksbehandling og arkiv er allerede etablert som et eget prosjekt og arbeidet med definering av arkivplan er planlagt. Arkivplan beskriver kommunens strategiske valg på arkivområdet og definerer blant annet: Skille mellom saksbehandling og arkiv Antall arkivkjerner (elektronisk arkiv) i fagsystemene og arkivsystemet Behov for integrasjon mot de ulike arkivkjernene Sammenslåingsprosessen gir en unik mulighet til å utarbeide felles arbeidsprosesser for saksflyt og til å ta kontroll over egne data som lagres i arkivet. Det etableres en ny standard for datastruktur og metadata 2. Videre defineres kilder og eiere til viktige grunndata og en god prosess for dataforvaltning. Må: Etablere prosesser for saksbehandling og et nytt arkiv for den nye kommunen Definere og etablere arkivplan Definere og etablere hovedprosesser Periodisere arkiv Sikre tilgang til avsluttet arkiv Videreføre pågående saker Hvorfor: Lovpålagt å ha et arkiv og sørge for korrekt arkivering og innsyn D2 Administrative system (støttefunksjoner) Det er flere system som er kritiske for daglig drift. Fagsystem for økonomi, regnskap, personal og lønn er alle sentrale og må etableres før Må: Etablere Unit4s systemportefølje (Agresso) for økonomi, regnskap, personal og lønn. Avklare hvilke andre støttesystem som timeregistrering, kompetansekartlegging og rekruttering som skal etableres. Hvorfor: Det er ikke tilstrekkelig med tid til å få gjennomført en god anskaffelsesprosess. Prosjektkostnadene antas å være høyere ved en anskaffelse da selve prosjektperioden vil bli lengre. Ved en anskaffelse vil andre prosjekt som har en avhengighet av dataflyt til og fra økonomi, regnskap, personal og lønn måtte settes på vent med tanke på integrasjoner, noe som utgjør en betydelig risiko for å få gjennomført prosjektene 2 Metadata er en beskrivelse av ulike dataelementer, data om data. Typiske metadata er emneord, tittel og tidspunkt for opprettelse og endring av et dokument. Et sett med metadata ordnes i en søkbar database som gjør at det er enklere å søke frem informasjon. Side 6

7 til rett tid og med god nok kvalitet. For å sikre nødvendig datakvalitet, må prosjektet nullstille dagens arbeidsprosesser og bygge opp systemene fra bunn av. En oppgradering av systemporteføljen til siste versjon er en forutsetning for at systemene skal kunne skalere og bidra til god flyt av data. Det er viktig at det etableres felles arbeidsprosesser og integrasjoner mot arkiv, andre fagsystem og nasjonale fellesløsninger. Datakvaliteten må sikres, fordi dataene i systemet er grunnlaget for blant annet: o Korrekt lønnsutbetaling o Data om ansettelsesforhold ut mot andre system o Transaksjoner mot innbyggere, næringslivet og andre offentlige instanser Digitale løsninger innen økonomi og regnskap er nødvendige for å gjennomføre budsjettprosesser i den nye kommunen og håndtere pengestrømmer. Fagsystemene inneholder grunndata om de ansatte, tjenestemottakere og leverandører som mange andre systemer benytter, og er derfor særdeles viktig for de andre fagsystemene ute i organisasjonen som er mottakere av data. Systemet bør etableres ca. ett år før sammenslåingstidspunktet for å kunne utføre budsjettprosessen for den nye kommunen. Økonomi- og regnskapssystemet må ha integrasjoner mot bank-, innfordring- og fakturaløsninger og personal- og lønnssystemet. Det er en fordel å etablere gode integrasjoner mot andre kjernesystemer og nasjonale grunndataregistre. System for skatteregnskap må også være operativt fra første dag den nye kommunen trår i kraft. Alle kommuner benytter den nettbaserte løsningen SOFIE. Økonomi og regnskap Det er viktig å etablere et økonomi- og regnskapssystem for den nye kommunen og at systemet integreres med andre fagsystemer og fellesløsninger. Det er videre viktig å ta vare på budsjett- og regnskapsdata, og gjøre disse tilgjengelige i den nye kommunen. Ved sammenslåing skal kommunene utføre rutinemessig avslutning av regnskapet og budsjettperioden. Avsluttede regnskaps- og budsjettall må gjøres tilgjengelige for de ansatte i den nye kommunen. Det må videre utarbeides og arkiveres budsjett for den nye kommunen. Det må vurderes hvor langt tilbake i tid ansatte trenger tilgang til data. Data kan konverteres til det nye økonomi- og regnskapssystemet eller gjøres tilgjengelig gjennom oppslagsløsninger. Konvertering er krevende og kostbart, og det må derfor avveies nøye hvilke data som strengt tatt må konverteres. Personal og lønn Det er viktig å etablere et system for personal og lønn for den nye kommunen, slik at ansettelsesforhold er ivaretatt og riktig lønnsutbetaling skjer til rett tid til alle ansatte. Systemet inneholder også grunndata om ansatte som benyttes av mange systemer. Det er kritisk å sikre riktig ansattdata i den nye kommunen, slik at ansatte får riktige roller, funksjon og lønn. Alle ansatte må også få etablert personalmapper med relevant ansattdokumentasjon fra dagens kommuner. Grunndata om ansatte må konverteres og det må gjøres ajourføring av data med tanke på Side 7

8 endringer i arbeidsforhold og roller. For å sikre riktig lønn til alle ansatte, må det registreres oppdaterte lønnsarter og lønnsnivåer. Opplysninger knyttet til refusjon av sykepenger som ikke er utbetalt av NAV, må konverteres til det nye personal- og lønnssystemet. Sammenslåing av digitale løsninger innen personal og lønn krever en rekke organisatoriske avklaringer som må tas med i prosjektet for å sikre en god implementering. Innkjøp Det er ikke kritisk å slå sammen innkjøpssystemene før sammenslåingstidspunktet. Det er mulig å operere med parallelle innkjøpssystemer eller manuelle løsninger i overgangsfasen. Det er likevel nødvendig å møte kravet om elektronisk kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver innen 1. juli D3 Helse og velferd Digitale løsninger innen helse og velferd er svært kritiske, og har stor påvirkning på innbyggernes liv og helse. Digitale løsninger på dette området må prioriteres høyt og være driftssikre fra første dag i den nye kommunen. Må: Etablere Gerica som fagsystem innen pleie og omsorg Etablere Socio som fagsystem for NAV Anskaffe teknologisk plattform for velferdsteknologi Anskaffe enheter for velferdsteknologi Etablere HS Pro som fagsystem for helsestasjon Hvorfor: Det er ikke tilstrekkelig med tid til å få gjennomført en anskaffelse av nytt fagsystem innen pleie og omsorg Det kommer store endringer fra nasjonalt nivå med «en innbygger, en journal» som vil påvirke og endre fagsystemene. Direktoratet for ehelse anbefaler ikke å gå ut i en anskaffelse på nåværende tidspunkt. Enhetene (for eksempel multidosedispenser) er i dag installert som enkeltstående enheter og snakker i liten grad med fagsystemene. Det er derfor nødvendig å anskaffe en teknologisk plattform for velferdsteknologi. Ikke mulig å videreføre avtaler for digitale trygghetsalarmer System for helsestasjon er kritisk for liv og helse Pleie og omsorg Det er kritisk å etablere Gerica som fagsystem for pleie- og omsorg for den nye kommunen og koble det til Helsenettet. Det er videre viktig å ta vare på brukerdata og pasientjournaler, og gjøre dem tilgjengelige i den nye kommunen. Systemet må være i drift fra den første dag den nye kommunen trår i kraft for å kunne ha tilgang til riktige helse- og personopplysninger. Sammenslåing av digitale løsninger innen pleie og omsorg krever en rekke organisatoriske avklaringer som må tas i prosjektet for å sikre en god implementering. Side 8

9 NAV Det er kritisk å etablere Socio som fagsystem for NAV for den nye kommunen, mens det er mulig å benytte overgangsløsninger for flyktningtjenesten. NAV sine systemer kan forholde seg kun til ett sosialsystem per kommune. Dersom den nye kommunen har flere parallelle sosialsystemer, vil det ikke være mulig for NAV å hente inn opplysninger om den sosiale støtten innbyggerne mottar fra kommunen. Dette vil medføre redusert tjenestekvalitet og betydelig økning i antall henvendelser fra innbyggerne til kommunen. Sosialsystemet bør være integrert med økonomi- og regnskapssystemet. Manuell overføring av grunnlaget for utbetalinger vil medføre betydelig merarbeid. Andre system Bør: Felles bruk av turnussystemet er ikke kritisk, men bør helst etableres før sammenslåingstidspunktet. Manuell håndtering av turnus vil medføre betydelig merarbeid. Fastlegekontorer har egne arkiver, pasientjournalsystemer og integrasjoner mot Helsenettet. Per i dag brukes to forskjellige system og det bør vurderes overgang til et system. Velferdsteknologi Det er et nasjonalt mål om at velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunale helseog omsorgstjenester innen Implementering av velferdsteknologi i drift krever en solid teknisk plattform. Det vil være behov for å: Tilpasse fagsystemer og andre digitale løsninger etter anbefalingene fra arkitektur- og infrastrukturarbeidet i Nasjonalt Program for Velferdsteknologi. Integrere pleie- og omsorgssystemet med velferdsteknologi for å forenkle journalføring av medisinske målinger og hendelser hos bruker. Etablere digital løsning for mottak av alarmer fra velferdsteknologi og eventuelt integrere det med pleie- og omsorgssystem og legevaktsystem. Ta i bruk nasjonale infrastrukturløsninger for velferdsteknologi Styrke IKT-infrastruktur for å kunne sikre 24/7 drift av velferdsteknologi Helsestasjon Det er kritisk å etablere HS Pro som fagsystem for helsestasjon for den nye kommunen og koble det til Helsenettet. Det er videre viktig å ta vare på brukerdata og pasientjournaler og gjøre dem tilgjengelige i den nye kommunen. Manglende tilgang til oppdaterte pasientopplysninger vil gi alvorlige konsekvenser for helsetjenester og i ytterste fall innbyggernes liv og helse. Systemet må være i drift fra første dag den nye kommunen trår i kraft for å kunne ha tilgang til riktige helse- og personopplysninger. Det er videre kritisk at systemet er integrert med kommunikasjonsløsning for elektronisk meldingsutveksling og registrert i Adresseregisteret for å kunne utveksle elektroniske meldinger med fastleger og helseforetak og automatisere Side 9

10 innsendelse av refusjonskrav til HELFO. D4 Oppvekst og utdanning: Drammen og Svelvik har i dag et fagsystem for skole, barnehage og SFO som skal utfases av leverandør. Kontrakten kan ikke videreføres. Det er ikke mulig å videreutvikle systemet og det er mange manuelle operasjoner. Systemet ser ikke ut til å tilfredsstille krav i ny personvernforordning. Må: Anskaffe og implementere nytt administrativt fagsystem for skole, SFO og barnehage Etablere felles elev- og barnemapper for å ta vare på dokumentasjon og gjøre den tilgjengelig i nye Drammen Konvertere grunnlag for utestående fakturaer Oppdatering av Feide 3 -identiteter Hvorfor: Det er ingen kontrakt på administrativt fagsystem som kan videreføres, da Drammen og Svelvik har et fagsystem som ikke oppgraderes og skal fases ut av leverandøren. Det er kritisk at skoleinnmelding kan gjennomføres i oktober 2019 for nye Drammen og at barn kan søke om barnehageplass fra Skolefritidsordningen plasstyper, søknadsfrister og priser må bestemmes før det legges inn i et felles system som må være på plass til Det er kritisk å videreføre elev- og barnemapper og gjøre brukerdata knyttet til Feideidentiteter tilgjengelig for brukere i nye Drammen. Elev- og tjenestekort inneholder grunndata for skoleadministrasjon, og må derfor konverteres til det nye skoleadministrative systemet. Det er behov for å rydde opp i data før konvertering gjennom vask mot Folkeregisteret og manuell kvalitetssikring av opplysningene. Bør: Kartlegge utstyr til elever og i barnehagene Kan: Vurdere dagens og eventuelt anskaffe digitale læremidler for skole og barnehage Vurdere analyse- og statistikkverktøy D5 Plan, bygg og geodata (teknisk): Mange av systemene innen plan, bygg og geodata må være i drift Dette er nødvendig for å ivareta en løpende saksbehandling av plan-, bygge- og delesaker i henhold til regelverket (plan- og bygningsloven og matrikkelloven) og sikre riktig data i lokale og nasjonale registre. Data fra Grunnboken, Matrikkelen, Det offentlige kartgrunnlaget og andre nasjonale registre innen plan, bygg og geodata brukes på tvers av kommune, stat og private aktører. Feil i disse registrene vil gi alvorlige konsekvenser for en rekke offentlige og private tjenester, som for eksempel sosiale tjenester, plansaker, byggesaker og delesaker eiendomsmålinger. Forvaltning av data vil derfor være et kritisk fokusområde ved sammenslåing av digitale løsninger innen plan, bygg og geodata. 3 Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. En bruker er registrert kun en gang og har et brukernavn og passord for å få tilgang til digitale tjenester. Side 10

11 Plan og byggesak Sentrale digitale løsninger på dette området er systemer/moduler for arealplanlegging, byggesaksbehandling og kart/oppmåling. Byggesaksbehandling er tatt inn i prosjektet for saksbehandling og arkiv. Må: Etablere systemer for arealplanlegging og integrere dem med lokale og nasjonale grunndataregistre, samt integrasjon mot økonomi- og regnskapssystem. Konvertere grunnlaget for utestående fakturaer. Hvorfor: Systemer for arealplanlegging og byggesaksbehandling er kritiske for å muliggjøre løpende saksbehandling i samsvar med lovkravene samt sikre riktige data i Matrikkelen, Grunnboken og kart- og geodata. Det må sikres at systemene har arkivfunksjonalitet eller er integrert med arkivsystem. Det er også viktig at systemene er integrert med økonomi- og regnskapssystem, fordi manuell overføring av fakturagrunnlaget skaper betydelig merarbeid. Integrasjonen vil også muliggjøre kontinuerlig fakturering og sikrer dermed løpende inntekter for kommunen. Det er i dag flere system som kan etableres for den nye kommunen og forprosjektet må komme med forslag på hvilke system som skal etableres. Teknisk Digitale løsninger på dette området er nødvendige for å sikre stabil drift av vann, avløp og renovasjon samt ivareta miljø- og brannsikkerhet. Må: Etablere tekniske systemer før Ta vare på teknisk dokumentasjon Hvorfor: De tekniske systemene er nødvendige for å sikre stabil drift av tjenester innen vann/avløp, renovasjon, branntilsyn og miljøvern. Systemene må integreres med Matrikkelen og kartregistre. Det er også viktig å opprette integrasjon mot økonomi- og regnskapssystemet, fordi manuell overføring av grunnlaget for gebyrer skaper betydelig merarbeid. Målsetting, kvalitet og effektivisering: Gjøre informasjon fra Matrikkelen, nasjonalt planregister, DOK og felles kartdatabase lett tilgjengelig for ansatte o Enkel tilgang til nasjonal plan-, kart- og eiendomsdata vil redusere tid forbrukt på gjenfinning av informasjon og øke kvalitet i tjenesteproduksjon. Tilby flere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv o Digitale tjenester for innmelding av feil og mangler samt tilgang til tjenesteinformasjon (eksempelvis tømmingskalender) kan skape betydelige gevinster for kommunens kunder. Ta i bruk digitale systemer for overvåkning av vann og avløpssystemer Side 11

12 o Driften av kommunens vann- og avløpssystemer kan forenkles ved å ta i bruk digitale systemer for overvåking av kloakkpumper, pumpestasjoner, renseanlegg og justering av høydebasseng. Automatisk uttrekk fra KOSTRA o Bedre kvalitet og spart tid Gjøre mer informasjon tilgjengelig via innsynsløsning o Bedre tjeneste og spart tid D6 Harmonisering Basert på innspill fra nye Asker, anbefales det å opprette et eget delprosjekt for harmonisering. Asker startet med alle aktiviteter under sitt hovedprosjekt, men innså at det var nødvendig å opprette et eget prosjekt for å kunne rapportere og ha kontroll. Prosjektet skal ivareta alle andre aktiviteter utover det som ligger definert i delprosjekt D1-D5 der det må gjøres valg av system og/eller der arbeidsprosesser med systemstøtte skal sammenstilles. Prosjektet håndterer alle henvendelser om ny funksjonalitet til eksisterende system og nye behov. Dette for å ha kontroll på videre utvikling av digitale tjenester og behov. Prosjektet skal følge med på hva som skjer med utvikling av nasjonale fellesløsninger og skal varsle dersom det får konsekvenser for pågående aktiviteter eller prosjekt. Kartlegging og etablering av IKT-infrastruktur inngår i prosjektet. Det samme gjelder utarbeidelse av IKT-strategi og felles prinsipper for arkitektur. I tillegg vil alle mindre aktiviteter som må gjennomføres, men som ikke hører inn under et av de andre delprosjektene, legges inn i prosjektet. Det kan for eksempel være migrering av data fra et system til et annet. Videre arbeid med gjennomgang av eksisterende kontrakter og avslutning av kontrakter/system legges også til prosjektet. Informasjonssikkerhet er et område som skal ivaretas i daglig drift. Samtidig vil det være en viktig del av alt arbeid med digitalisering og IKT, spesielt med tanke på kompetanseheving og anskaffelser. Prosjektet sørger for at dette blir ivaretatt for nye Drammen. Må: Utarbeidelse av en IKT-strategi, inkludert felles prinsipper for arkitektur Utarbeide plan for kontrakter Utarbeide en plan for resterende aktiviteter som må, bør eller kan gjennomføres, men som ikke er så store at de defineres som egne prosjekt Følge den videre utviklingen av nasjonale fellesløsninger Arkitektur: Arkitektur handler om å utvikle helhetlige løsninger som henger godt sammen på tvers av kommunen. Arkitektur kan anses som en reguleringsplan for det digitale landskapet med tydelige rammer og regler for etablering av digitale løsninger. I prosessen frem mot , må det utarbeides felles arkitekturprinsipper, det vil si prinsipper for hvordan digitale løsninger utformes. Det skal foreligge en overordnet tegning over ønsket digitalt landskap. På denne måten vil det sikres at alle digitale løsninger i den nye kommunen passer godt inn i helheten. Side 12

13 Prosjektstruktur og organisering Organisering Digitaliseringssjef og rådgivere i digitaliseringsenheten i Drammen, dstab, har kompetanse til å lede digitaliseringsprosesser, gjennomføre ROS-analyser, foreta kvantitative og kvalitative undersøkelser og bistå organisasjon i ulike deler av prosjekt- og utviklingsarbeid. De kjenner det nasjonale bildet gjennom tett dialog med KS og samarbeid med andre kommuner. Det er også etablert et samarbeid med de som leder de digitale prosjektene i Asker og Kristiansand for å utveksle erfaringer. Ressurser hos D-IKT har god teknologisk forståelse og kompetanse til å bidra inn i de enkelte delprosjektene. De kjenner systemporteføljen meget godt. Fagressursene i kommunene kjenner godt til egen virksomhet og gjeldende arbeidsprosesser. De blir viktige bidragsytere i prosjektene. Det søkes etter en overordnet prosjektleder og en delprosjektleder for D2, Administrative system. De andre delprosjektlederne søkes å finne internt. Alle delprosjekt har en prosjektleder og et prosjektstyre, med representanter med faglig kompetanse. Dette for å sikre nødvendig fremdrift og avklaringer fortløpende i prosjektet. Alle delprosjekt rapporterer til prosjektleder ukentlig. Prosjektleder rapporterer samlet status til prosjektrådmann hver 14.dag. Det vil være helt nødvendig å ha tilgang på tilstrekkelig med ressurser i hvert av delprosjektene. Fagressursene må hentes ut fra linje- og driftsorganisasjon for å delta i prosjektet. Alle avtaler skal gå via prosjektrådmann og avklares med de respektive rådmenn. Alle prosjekt deler følgende risiko for å levere på tid og med god nok kvalitet: Ikke tilgang på tilstrekkelig fagressurser Ikke tilgang på rett kompetanse og ressurser hos innkjøp Ikke tilgang på konsulentbistand fra leverandører Flere prosjekt treffer organisasjon på samme tid Risikostyring for å håndtere risiko og usikkerhet blir særdeles viktig. D1 Saksbehandling og arkiv Prosjektet er etablert og går over i gjennomføringsfasen fra april Side 13

14 D2 Administrative system Det anbefales at det gjennomføres et forprosjekt for å detaljere aktivitetene i prosjektet. Videre anbefales det å innhente ekstern prosjektledelse til dette prosjektet, da det er komplekse prosesser som skal etableres, som igjen krever solid erfaring med tilsvarende prosjekt. D3 Helse og velferd Det anbefales at det gjennomføres et forprosjekt for å detaljere aktivitetene i prosjektet. Prosjektleder rekrutteres internt. D4 Oppvekst og utdanning Det anbefales at det gjennomføres et forprosjekt for å detaljere aktivitetene i prosjektet. Prosjektleder rekrutteres internt. D5 Plan, bygg og geodata (teknisk) Det anbefales å etablere et forprosjekt for å utarbeide videre beslutningsgrunnlag til prosjektet. Grunnlaget skal, basert på eksisterende systemportefølje, fremme forslag til hvilke system som skal etableres og hva som eventuelt må anskaffes. I tillegg skal det utarbeides et forslag til konkret målbildet per Prosjektleder til forprosjektet rekrutteres internt. Videre prosjektledelse avklares ut fra omfang og behov for kompetanse. D6 Harmonisering Det anbefales at det gjennomføres et forprosjekt for å detaljere aktivitetene i prosjektet. Prosjektleder rekrutteres internt. Fremdriftsplan Prosjektnavn Apr Mai Juni Juli Aug Sept D1 Saksbehandling og arkiv P G G G G G D2 Administrative system FP FP P P?? D3 Helse og velferd FP FP P P A/G A/G D4 Oppvekst og utdanning FP P A A A A D5 Plan, bygg og geodata FP FP P P?? D6 Harmonisering FP FP P A/G A/G A/G Fremdriftsplanen viser at prosjektet er noe forsinket. FP = Forprosjekt P = Planlegging A = Anskaffelse G = Gjennomføring Side 14

GEVINSTER VED ORDEN I EGET HUS

GEVINSTER VED ORDEN I EGET HUS GEVINSTER VED ORDEN I EGET HUS Kommunedagen Difi Grete Kvernland-Berg 13. februar 2018 1 Les: FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert utredning av

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-004 System HsPro Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet...

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-001 System Gerica Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet...

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D System Socio Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D System Socio Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D3-002-01 System Socio Nye Drammen kommune mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning... 3 2. Kort om delprosjektet... 3 2.1. Sektor og system som berøres... 3 2.2.

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

Digital strategi for HALD Februar 2019

Digital strategi for HALD Februar 2019 Digital strategi for HALD Februar 2019 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Agenda Innledning Visjon og Ambisjon for digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET Visjon for digitalisering Overordnet prinsipper Satsningsområder Ansvar og roller Verktøy for gjennomføring DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET 2018-2020 1 Innledning Digital strategi 2018-2020

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Stor del av den totale

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Nordre Follo kommune Vedtatt versjon Digitalisering, IKT, saksbehandling, Matrikkelen

Prosjektbeskrivelse Nordre Follo kommune Vedtatt versjon Digitalisering, IKT, saksbehandling, Matrikkelen Prosjektbeskrivelse Nordre Follo kommune Vedtatt versjon 29.6.17 Prosjektets navn Tema/Oppdrag Hva skal løses Digitalisering, IKT, saksbehandling, Matrikkelen Ski og Oppegård kommune skal sammen bygge

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

SJEKKLISTE FOR KOMMUNER SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer Juni 2017 Konfidensielt mellom PA og KS INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 GODE RÅD PÅ VEIEN 4 3 KONSEKVENSER AV Å ENDRE KOMMUNENUMMER 5 4 ANBEFALT

Detaljer

Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018

Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018 Nyhetsbrev 1 for A4.2 IKT-prosjektet, desember 2018 Nye Drammen er nå godt i gang med å etablere en felles plattform for kommunenes IKT-tjenester. De tre kommunene har rundt 150 fag- og støttesystemer

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering 2019

Tiltaksplan digitalisering 2019 Tiltaksplan digitalisering 2019 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. SuksIT som er kommunenes felles digitaliseringsorgan

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Kommunereform i en digital virkelighet. Kartverket, KS PA Consulting og Arkivverket

Kommunereform i en digital virkelighet. Kartverket, KS PA Consulting og Arkivverket Kommunereform i en digital virkelighet Kartverket, KS PA Consulting og Arkivverket Erfaringer og tanker fra Trondheim Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing KS/PA consulting Kartverket hva har vi

Detaljer

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 1-2019 Videomøte 07.01.2019 Agenda 1. Godkjenning av referat 2. Orientering og tilbakemelding om møte 18.12.18 3. Siste versjon av initiativ.

Detaljer

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Kommunereformen arkivmessige utfordringer Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Vil kommunereformen medføre utilsiktet arkivtap? 2 KS interessepolitiske posisjoner for arkiv og dokumentbehandling KS mener

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

SJEKKLISTE FOR KOMMUNER SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FoU-prosjekt nr. 154005: Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing August 2016 Konfidensielt mellom PA og KS INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 GODE RÅD PÅ VEIEN 4 1 Kom tidlig i gang

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi. - trygghet og tillit til teknologi

Digitaliseringsstrategi. - trygghet og tillit til teknologi - trygghet og tillit til teknologi Utkast til behandling i kommunestyret 18. oktober 2018 BAKGRUNN OG MÅL Digitaliseringsstrategien beskriver sentrale innsatsområder for å møte innbyggerne der de er, yte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Forslag til digitalt målbilde og IKT-prinsipper

Forslag til digitalt målbilde og IKT-prinsipper Forslag til digitalt målbilde og IKT-prinsipper 18.4.2017 Drøftingsforum Nordre Follo kommune skal bli landets beste oppvekstkommune, være i front innenfor helse- og omsorgstjenester, teknologi og nye

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Lillestrøm

Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Lillestrøm Fagutvalgsmøte Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 3-2019 06.03.2019 Lillestrøm Administrasjon, ledelse og kontorstøtte MA1 Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata «Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Sentral stab og støtte Kommunestyrets vedtak Digitaliseringsstrategi 2018-2020 Innhold Vår digitale visjon... 2 Innledning... 3 Digital tjenesteproduksjon... 4 Fem målområder... 5 1. Brukeren i sentrum...

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 2-2019 08.02.2019 Agenda for fagutvalgsmøte 2-2019 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat fra møtet 07.01.2019(ref. e-post) 3.

Detaljer

Gir nye digitale løsninger økt effektivitet i fylkeskommunene?

Gir nye digitale løsninger økt effektivitet i fylkeskommunene? Gir nye digitale løsninger økt effektivitet i fylkeskommunene? Fagdag - fylkesøkonomisjefer 9. Januar 2018 Jens Bonde Rydhagen, IKT-sjef Vestfold fylkeskommune 15. april 2016: Meld. St. 27 Digital agenda

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programmandat Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 13.10.2017 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret Jan Thorsen

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Kommunereform i en digital virkelighet

Kommunereform i en digital virkelighet IT-direktør Olav Petter Aarrestad, Kartverket Avd.direktør Line Richardsen, KS Kommunereform i en digital virkelighet Digitalt samarbeid på tvers og på langs, Narvik 7.03.2016 Dette skal vi si noe om:

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Én innbygger én journal Felles journal og samhandlingsløsing for kommunale helse- og omsorgstjenester

Én innbygger én journal Felles journal og samhandlingsløsing for kommunale helse- og omsorgstjenester Én innbygger én journal Felles journal og samhandlingsløsing for kommunale helse- og omsorgstjenester NSH Nasjonal konferanse om prehospitale tjenester 13. desember 2018 Idunn Løvseth Kavlie Én innbygger

Detaljer

DigInn-prosjektet. Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver

DigInn-prosjektet. Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver DigInn-prosjektet Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing og - samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen Renate Trøan Bjørshol, utviklingsrådgiver Inn-Trøndelagsregionen Utgangspunktet Kommunene i Inn-Trøndelag

Detaljer

Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger én journal

Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger én journal Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger én journal ehelse 2018 Christina L. Johannessen Ruthie Berg Én innbygger én journal og mål definert av stortingsmelding 9 (2012 2013)

Detaljer

Digitalisering i Oppegård kommune

Digitalisering i Oppegård kommune Digitalisering i Oppegård kommune Lars Henrik Bøhler, rådmann Oppegård kommune Digitalisering Digitalisering er ikke et IT-prosjekt Flytte fokus fra teknologi til prosess og samspill med innbyggerne Omlegging

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programbeskrivelse. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programbeskrivelse Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 12.02.2018 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret

Detaljer

Lindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen

Lindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen Lindesnes 2020 Vi bygger den nye kommunen sammen Vi bygger den nye kommunen sammen Ansatte innen alle fagområder, tillitsvalgte, verneombud og ledere jobber og finner løsninger sammen Administrativt styrt

Detaljer

En innbygger en journal og helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste

En innbygger en journal og helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste En innbygger en journal og helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste 21.03.2019 Ålesund Heidi Slagsvold Spesialrådgiver, e-helse Strategisk IKT og digitalisering «En

Detaljer

Administrasjon og data

Administrasjon og data Administrasjon og data Felles satsinger i regi av BOTT hvilke og hvorfor Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning v/ universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 4. juni 2019 Digitalisering

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Visma FLYT Arkiv Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Sikring av papirbasert og elektronisk arkivmateriale VISMA FLYT ARKIV DE GODE GRUNNENE: Sikker lagring av sensitiv data Forbedret

Detaljer

Den digitale kommune 9. mai KS - Astrid Øksenvåg

Den digitale kommune 9. mai KS - Astrid Øksenvåg Den digitale kommune 9. mai 2019 KS - Astrid Øksenvåg astrid.oksenvag@ks.no Arkivering Er dokumentene mer troverdige når de er på pair enn når de er elektronisk Digitalisering dreier seg i stor grad om

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Innovasjon i KS KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov Felleskapet organiseres og deltar

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Samordnet regional digitalisering

Samordnet regional digitalisering Samordnet regional digitalisering 2. November 2018 Samordnet regional digitalisering Formål med samarbeidet regional digitalisering Betre tjenester til brukerne fordelt på tre hovedområder: - Raskere saksbehandlingstid

Detaljer

Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne. Heim kommune IKT-strategi

Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne. Heim kommune IKT-strategi Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne 2 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn 3 1.2. Om dette dokumentet 3 1.3. IKT-strategiens hensikt 3 2. IKT-strategiens avgrensninger 4 3. Bakgrunn for IKT-strategien

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System Visma Flyktning og Voksenopplæring Nye Drammen kommune

Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System Visma Flyktning og Voksenopplæring Nye Drammen kommune Notat for beslutning Delprosjekt D.4 Oppvekst System Visma Flyktning og Voksenopplæring Nye Drammen kommune Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 Innhold 1. Formål med notat for beslutning...

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene. Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene. Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg Hva er synkron overføring? «forenkle og effektivisere prosessene rundt arkivdanning i kommunal sektor»

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: IT i nye Moss kommune Delprosjektleder: Skal rekrutteres Planlagt startdato: 01.03.2018 Planlagt sluttdato: 30.06.2020 Arkivreferanse: 1. BAKGRUNN 8.juni 2016 vedtok Stortinget ny kommunestruktur. Moss

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/2331-18 HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI Ferdigbehandles i: Fellesnemnda Saksdokumenter: - Heim kommune IKT-strategi - Tjenestestruktur

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020

PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Prosjektmandat PROSJEKTMANDAT FOR DIGITALE ASKER 2020 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 3K Rådmenn Beslutning: Konseptfasen

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Prosjektplan A5 Anskaffelser

Prosjektplan A5 Anskaffelser Prosjektplan A5 Anskaffelser Programleder: Prosjektleder: Morten Deol Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdokumentet som

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

KS-FIKS-plattformen. Kontaktkonferansen Arkiv i Nordland Bodø

KS-FIKS-plattformen. Kontaktkonferansen Arkiv i Nordland Bodø KS-FIKS-plattformen Kontaktkonferansen Arkiv i Nordland Bodø 12.04.18 Innhold Hva har vi gjort i Bodø kommune hvorfor digitalisere hvor kan vi få effekt mål og tiltak utfordringer og frustrasjoner Hva

Detaljer

Årsplan 2019 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2019 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2019 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende år. Årsplanen viser

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/1895-1 Arkiv: 056 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 31.10.2016 Utredning av en eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Administrasjonsutvalg

Detaljer

NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT

NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT Prosjektforslag NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 14.07.2017 Fredrikstad kommune Per-Arne Aas Beslutning: Starte

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Sammendrag av tilstandsrapporten for kommunal sektor

Sammendrag av tilstandsrapporten for kommunal sektor Skatteetaten Tilstandsrapport - kommunenes bruk av folkeregisteropplysninger Vedlegg 1 Sammendrag av tilstandsrapporten for kommunal sektor Innledning Et av hovedmålene for moderniseringen av Folkeregisteret

Detaljer

KOMMUNAL DIGITAL TRANSFORMASJON I PRAKSIS. Innovasjonstalen 6. juni 2017 Quality Hotell Grålum

KOMMUNAL DIGITAL TRANSFORMASJON I PRAKSIS. Innovasjonstalen 6. juni 2017 Quality Hotell Grålum KOMMUNAL DIGITAL TRANSFORMASJON I PRAKSIS Innovasjonstalen 6. juni 2017 Quality Hotell Grålum INNOVASJONSTALEN KOMMUNAL DIGITAL TRANSFORMASJON 1. Kommunaltekniske eksempler 2. «Den Digitale Kommune 2019»

Detaljer

Dataporten til grunnopplæringa - hvilke gevinster ser grunnopplæringa ved Dataporten? Anna Borg, Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Avdeling for

Dataporten til grunnopplæringa - hvilke gevinster ser grunnopplæringa ved Dataporten? Anna Borg, Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Avdeling for Dataporten til grunnopplæringa - hvilke gevinster ser grunnopplæringa ved Dataporten? Anna Borg, Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Avdeling for felles løsninger, Trondheim april 2018 Identitet, data

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

360⁰ ebyggesak. Hvordan effektivisere byggesaksposessen og videre planer. Bjørn Tore Eriksen

360⁰ ebyggesak. Hvordan effektivisere byggesaksposessen og videre planer. Bjørn Tore Eriksen 360⁰ ebyggesak Hvordan effektivisere byggesaksposessen og videre planer Bjørn Tore Eriksen Product Manager Tieto, Software Innovation bjorn.eriksen@tieto.com 2 Public Innhold Hva er 360⁰ ebyggesak Byggesaksstandarder

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING 1. Bakgrunn Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon KPR plan, bygg og geodata 11.09.2015 ebygg-prosjektet Foto: Carl-Erik Eriksson Organisering av ebyggprosjektet Styringsgruppe Digitalt førstevalg Programleder Digitalt førstevalg Prosjektet

Detaljer

ebyggesøknad Larvik 22. april 2016 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

ebyggesøknad Larvik 22. april 2016 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata ebyggesøknad Larvik 22. april 2016 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Innhold Verdikjeden plan og byggesak KS sin rolle resultatmål Hvordan vi jobber strategien for å nå målene Nye

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Hamar kommune Stange kommune Kongsvinger kommune Løten kommune Sør-Odal kommune Nord-Odal kommune Grue kommune Hedmark IKT 1 Innhold 1.Innledning 2 2.Prinsipper for digitaliseringsarbeidet 5

Detaljer

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet «ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet Prosjekt: Nytt sak og arkivsystem Et tilbakeblikk: Samarbeidet i Grenland startet i 2008 nytt sak og arkivsystem. Prosjekt etablert og anskaffelsesprosess igangsatt

Detaljer

KONTAKTKONFERANSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KONTAKTKONFERANSEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KONTAKTKONFERANSEN 17.06.2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Nytt sak-arkivsystem og smart informasjonsforvaltning - nye moglegheiter (og utfordringar!) Introduksjon: Kort om status Bk360 i

Detaljer