Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne. Heim kommune IKT-strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne. Heim kommune IKT-strategi"

Transkript

1 Kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne

2 2 1. Innledning Bakgrunn Om dette dokumentet IKT-strategiens hensikt 3 2. IKT-strategiens avgrensninger 4 3. Bakgrunn for IKT-strategien Kommunereformen Intensjonsavtalen og dokument om tjenestestruktur KS Digitaliseringsstrategi Digitalt førstevalg Strategisk retningsvalg tilknyttet IKT Orkidè 7 4. Visjon for Heim IKT 8 5. IKT-strategiens hovedomra der Tilgjengelighet Kommunens tjenester Infrastruktur Kvalitet Bærekraft Økonomi Tjenesteutvikling Miljø Samhandling Samhandlingsverktøy Eksterne grensesnitt Digital kompetanse Brukeren i sentrum Utvikling og fornyelse Brukeradopsjon (overgang til nye tjenester) Oppsummering 12

3 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn 1. januar 2020 skal Hemne, Halsa, og en del av Snillfjord kommune slås sammen til Heim kommune. I den forbindelse er det etablert et sammenslåingsprosjekt, hvorav et eget delprosjekt er etablert for digital sammenslåing av dagens kommuner. Delprosjektet for digital sammenslåing av nye Heim kommune har fått et mandat fra prosjektledelsen, hvor planlegging, koordinering og gjennomføring av den digitale sammenslåingen er sentrale ansvarsoppgaver. Et viktig verktøy i denne prosessen er en IKTstrategi som skal gi føringer i forhold til de valg og beslutninger som skal gjøres i forbindelse med etablering og utvikling av digitale løsninger for Heim kommune Om dette dokumentet Dette dokumentet inneholder IKT-strategi for Heim kommune. Dokumentet er utarbeidet av medlemmene i delprosjekt digital sammenslåing av Halsa-Snillfjord-Hemne. I arbeidet er det engasjert faglig rådgivning og konsulentbistand fra Sopra Steria IKT-strategiens hensikt Hensikten med IKT-strategien er å gi føringer for de strategiske valg og beslutninger som skal gjøres i forbindelse med etablering av IKT-løsninger for Heim kommune. IKT-strategien skal være gjeldende i sammenslåingsprosjektperioden og frem til en ny IKT-strategi eller digitaliseringsstrategi etableres i Heim kommune. En IKT-strategi skal understøtte de valg og føringer som ligger i nasjonale føringer, intensjonsavtalen, rapport om tjenestestruktur og vedtak i fellesnemnda. Videre skal IKTstrategien støtte opp om prinsippet om «digitalt førstevalg», som innebærer at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon mellom kommunen og brukerne. Det er viktig å huske på at IKT er kun et middel og ikke et mål i seg selv, og IKT må sees i et helhetlig perspektiv som tar høyde for gevinster for brukerne, organisasjonen og prosesser.

4 4 2. IKT-strategiens avgrensninger Dette dokumentet er ikke en digitaliseringsstrategi. En digitaliseringsstrategi må ses i sammenheng med organisasjonens overordnede planer og tjenesteområdenes behov. Utarbeidelse av en slik strategi krever bredere deltakelse og involvering fra alle tjenesteområder i kommunen. Figur 1: Illustrasjonen viser forskjellene mellom en digitaliseringsstrategi og en IKT-strategi De ulike tjenesteområdene er selv ansvarlig for sine fagsystem. Enhetsleder er systemeier og ansvarlig for bruken av sine fagsystem innenfor sitt tjenesteområde. Rollen systemansvarlig skal innehas av ansatte som tilhører fagsystemets tjenesteområde. IKT har nødvendigvis ikke faglig kompetanse innenfor bruk og oppsett av de ulike fagsystem. IKT-strategien omfavner ikke fagsystemer knyttet til hvert enkelt tjenesteområde.

5 5 3. Bakgrunn for IKT-strategien 3.1. Kommunereformen Den nye kommunereformen ble initiert i 2014, og skal resultere i 356 større og sterkere kommuner som er i bedre stand til å ivareta velferdsoppgaver og skal sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne. Målet med reformen er å tilrettelegge for gode og likeverdige tjenester over hele landet gjennom redusert sårbarhet, bedre kapasitet og kompetanse, og dermed mer robuste fagmiljø. I utarbeidelsen av en IKT-strategi for Heim kommune er kommunereformen og andre nasjonale føringer lagt til grunn Intensjonsavtalen og dokument om tjenestestruktur Videre har arbeidet med en IKT-strategi for nye Heim kommune tatt utgangspunkt i politiske avgjørelser og føringer som er vedtatt av Fellesnemnda. Intensjonsavtalen som er inngått mellom Hemne, Halsa og Snillfjord kommune i mai 2016, samt dokumentet om tjenestruktur i den nye kommunen inneholder politiske føringer for hvilke elementer som er viktige i etableringen av den nye kommunen. I følge Intensjonsavtalen er hovedmålet for den nye kommunen å etablere en livskraftig distriktskommuneorganisasjon med kompetanse og kapasitet til å ivareta samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og interessene til folk og næringsliv i den nye kommunen. Videre oppfatter prosjektgruppen følgende utdrag som godt oppsummerende for dokumentenes budskap, og er viktige holdepunkter i utarbeidelsen av IKT-strategi for nye Heim kommune: Innbyggernes behov - Den nye kommunen skal gi gode tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov. Tilgjengelighet Tjenester som innbyggerne trenger til daglig skal være tilgjengelig nær der folk bor. Innhold på tjenestene skal oppleves likt uavhengig av hvor folk bor. Økonomisk bærekraft Den nye kommunen må driftes økonomisk forsvarlig. Organisasjonen skal bruke ressursene effektivt og innenfor en sunn kommuneøkonomi. Samarbeid Den nye kommunen vil også samarbeide med andre kommuner for å bidra til felles vekst og utvikling i regionen. Kvalitet, kompetansebygging og felles fagkultur Tjenestene skal holde høy faglig kvalitet gjennom kompetansebygging og felles fagkultur. Tjenestene skal være preget av felles kultur, felles faglig ståsted, kompetanse, tverrfaglighet, kvalitet og serviceinnstilling. Tjenestene må organiseres under felles ledelse på tvers av de gamle kommunene. Utvikling og fornyelse Det skal legges til rette for å skape utvikling og vekst i hele kommunen. Tjenestene i den nye kommunen skal også være preget av utvikling og fornyelse. «Den digitale kommunen» er et etablert begrep. Det skal legges til rette for bruk av framtidsrettet teknologi for å kompensere for økt reiseavstand innad i kommunen. Digitale tjenester og digitale muligheter skal utnyttes. Levende Den nye kommunen skal ha et bredt, lokalt kulturtilbud med et levende og aktivt foreningsliv der folk bor.

6 KS Digitaliseringsstrategi IKT-strategi for nye Heim kommune henter også inspirasjon og støtte fra KS Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner Strategien vektlegger viktigheten av digitalt tilgjengelige tjenester og den digitale dialogen mellom kommunen, innbyggere og næringsliv. Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hva kommunal sektor skal oppnå, og skisserer noen av utfordringene kommuner og fylkeskommuner står overfor i digitaliseringsarbeidet. Videre peker KS på at bruk av teknologi står sentralt i arbeidet for å forbedre og fornye offentlig sektor i Norge, og det er et stort uutnyttet potensial for effektivisering i forvaltningen gjennom bruk av IKT. KS digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner speiler disse hovedprinsippene: Brukeren i sentrum - Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre på nytt. IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet - Næringslivet og samfunnet skal kunne utnytte mulighetene som digitaliseringen gir. Myndighetene skal legge til rette for økt digital innovasjon. Styrket digital kompetanse og deltakelse - Gjelder fra grunnopplæringen og gjennom alle faser i livet. Digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle. Avansert IKT-kompetanse og IKT-forskning er en forutsetning for digitalisering av Norge. Effektiv digitalisering av offentlig sektor - Offentlige digitaliseringsprosjekter skal planlegges og gjennomføres profesjonelt. Gevinster skal realiseres. Markedet skal brukes når det er hensiktsmessig. Stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsninger for å dekke like behov. Godt personvern og god informasjonssikkerhet - Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Den enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger. Informasjonssikkerhet skal ivaretas med utgangspunkt i risikovurderinger basert på trussel- og sårbarhetsinformasjon, og følges opp gjennom god internkontroll Digitalt førstevalg Digitalt førstevalg er et prinsipp som innebærer at det offentlige tjenestetilbudet så langt som mulig skal være tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon mellom offentlige instanser, innbyggere og næringsliv. Digitalt førstevalg i Heim kommune er en oppfølging av regjeringens ambisjon for brukere av det offentlige Norge der de sentrale punktene er: Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe den vet. Du trenger ikke søke om noe du har rett til. Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi den digitalt. Du får svar digitalt. Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn. Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem som har sett denne informasjonen.

7 Strategisk retningsvalg tilknyttet IKT Orkidè En viktig forutsetning for utarbeidelsen av denne IKT-strategien er Fellesnemndas vedtak i sak 34/17, som sier følgende: Fellesnemnda vurderer en mulig tilslutning til IKT Orkide i 2018 på vegne av den nye kommunen. En beslutning bør fattes på grunnlag av en prosess som ender opp i en IKT-strategi for den nye kommunen. En mulig tilslutning til IKT Orkide er et politisk valg som går langt utover et IKT-samarbeid. Retningsvalget har konsekvenser i forhold til faglige nettverk (fylkes- og regiontilhørighet), innkjøpsavtaler, regionråd, tjenestesamarbeid og IKT-samarbeid. Rekkevidden av retningsvalget er dermed av en slik art at det ikke bare kan ses i forhold til IKT-samarbeid. Disse vurderingene kan ikke gjøres av prosjektgruppen for digital sammenslåing alene. En slik beslutning må ses i sammenheng med kommunereformens intensjoner, intensjonsavtalen og rapport om tjenestestruktur. Ved en eventuell tilslutning til IKT Orkide vil en måtte gå for de strategivalg som tas i dette samarbeidet. Dette strategidokumentet er derfor skrevet uavhengig av IKT Orkide og deres fellesløsninger, og baseres på at Heim kommune skal ha sin egen IKT-strategi.

8 8 4. Visjon for Heim IKT Det er utarbeidet en visjon for Heim IKT: Heim IKT skal levere tjenester som understøtter organisasjonens og brukernes krav om en effektiv, tilgjengelig og mobil kommune. Dette innebærer at Heim IKT skal bidra til å skape framtidsrettede tjenester til beste for ansatte, innbyggere og næringsliv gjennom enkel tilgang til stabile og mobile ikt-tjenester som gir mulighet for samhandling på tvers av sektorene i kommunen og ut mot eksterne samarbeidspartnere. IKT-strategien er bygget opp av fire hovedområder som alle er viktige for å oppnå visjonen for Heim IKT. De fire hovedområdene er tilgjengelighet, bærekraft, samhandling og brukeren i sentrum. Disse vil bli nærmere utdypet i kapittel 5.

9 9 5. IKT-strategiens hovedområder 5.1. Tilgjengelighet Kommunens tjenester Heim IKT skal gjøre informasjon og tjenester lett tilgjengelig for ansatte og innbyggere i kommunen, uavhengig av arbeids- eller bosted. Heim kommune skal tilstrebe å benytte dynamiske løsninger, som for eksempel skybaserte tjenester, der dette er formålstjenlig. På denne måten kan Heim tilgjengeliggjøre sine innbyggertjenester digitalt, i tråd med KS digitaliseringsstrategi som sier at tjenester for innbyggerne og næringsliv skal være tilgjengelig digitalt så langt det er mulig. Godt tilgjengelige fagsystemer og verktøy er også viktig for den ansatte i kommunen som skal betjene innbyggere i en geografisk stor og spredt kommune. På grunn av kommunens desentraliserte tjenestestruktur som innebærer at flere servicekontor skal betjenes, stilles det høye krav til mobilitet for de ansatte og de digitale verktøy de benytter i arbeidet. Her vil digitale, mobile og fleksible systemer og verktøy være avgjørende for at den ansatte skal kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en god og effektiv måte uavhengig av hvor de befinner seg Infrastruktur Digitalt tilgjengelige tjenester og mobile verktøy stiller krav om robuste systemer og en god infrastruktur i bunn. Tjenestestrukturen i den nye kommunen vil kreve et godt samband mellom de ulike servicekontorene for å sikre god informasjonsflyt på tvers av arbeidssted. Kommunene har i dag ikke samband mellom rådhusene og har også ulikt teknisk utstyr. Samband må etableres og teknisk utstyr må standardiseres for å forenkle og stabilisere daglig IKT-drift. Tekniske løsninger vil basere seg på industrielle standarder som favner fleksibilitet, elastisitet og stabil drift. Enhver løsning ivaretas ved hjelp av gode driftsrutiner og løpende risikovurderinger. I Digitaliseringsrundskrivet anbefaler Kommunal og moderniseringsdepartementet norske kommuner å vurdere skytjenester som et alternativ når de skal anskaffe IKT-tjenester. Skytjenester er lett tilgjengelige for brukeren over alt via internett, kan leveres etter behov, og kan anskaffes og skaleres raskt. Dette gir en god mulighet til å tilgjengeliggjøre tjenester og arbeidsverktøy for ansatte, innbyggere og næringsliv, og gir høy grad av fleksibilitet for brukeren. Videre vil valg av skytjenester avlaste IKT-avdelingen i kommunen i drift- og vedlikeholdsoppgaver, slik at disse kan benytte mer av sin tid til verdiskapende arbeid i form av f.eks. utvikling av tjenestetilbudet i kommunen. På bakgrunn av dette skal Heim IKT vurdere skytjenester der det er mulig innenfor sikkerhetsmessige og økonomiske rammer Kvalitet Oppetid Offentlig sektor skal gjennom gode og sammenhengende digitale tjenester bidra til helhetlige og gode tjenestetilbud. Digitale løsninger må bidra til god informasjonsflyt på tvers av systemer, fagområder, sektorer og forvaltningsnivå. Heim IKT skal sørge for oppetid og stabil drift av nødvendige systemer og tjenester. Informasjonssikkerhet og personvern Ny teknologi og økt kompleksitet øker kravene til informasjonssikkerhet i kommunesektoren. IKTutvikling og brukerbehov må ses i sammenheng med hensyn til personvern, sikkerhet og gjeldende lovverk. Innebygd informasjonssikkerhet er et overordnet prinsipp i arbeidet med

10 10 informasjonssikkerhet. Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT i Heim kommune. Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet) ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet) er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet) 5.2. Bærekraft Økonomi Valg som tas innenfor IKT skal bidra til en økonomisk forsvarlig forvaltning av Heim IKT. Utnyttelse av eksisterende, og anskaffelse av nye IKT-verktøy, skal bidra til produktivitet og effektiv ressursbruk. Der det ikke går ut over kvalitet, effektivisering, samhandling over avstand og brukerens tilgjengelighet, skal det velges løsninger med lavest mulig kostnad Tjenesteutvikling Digitalisering og utvikling av Heims tjenester vil være viktig for å oppnå en bærekraftig og sterk kommune. På denne måten kan ressurser frigjøres og omdisponeres, og med gode digitale tjenester kan man redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang. Heim IKT skal støtte kommunen i forenkling og effektivisering av interne prosesser, blant annet gjennom å ta i bruk interaktive tjenester for publikum og næringsliv, elektroniske selvbetjeningsløsninger, og portaltjenester med sikker identifisering av brukerne Miljø Heim IKT skal ta miljømessige hensyn i valg av IKT-løsninger. Følgende prinsipper skal være førende i vurderinger av nye løsninger: Mindre hardware Løsninger som reduserer behovet for hardware. Mindre papir Elektroniske løsninger som kan begrense papirbruk. Mindre reising Løsninger for god samhandling og kommunikasjon på tvers av arbeidssted Samhandling Samhandlingsverktøy Noen tjenester vil ha flere lokalisasjoner under felles ledelse. Her er det viktig at IKT-løsninger og - verktøy understøtter en felles fagkultur ved å legge til rette for samarbeid på tvers av fagområder og arbeidssted. For å oppnå dette er det avgjørende at kommunen har gode løsninger for samhandling og kommunikasjon. Dette inkluderer videoløsninger, telefoni, fildelingsløsninger, og andre interaktive samhandlingsløsninger som til sammen forenkler samarbeid med ansatte som befinner seg et annet sted i kommunen.

11 Eksterne grensesnitt Tjenesteområder som har grenseoverskridende ansvarsområder bør samarbeide, og gi brukerne et hensiktsmessig og helhetlig tilbud, uavhengig av måten forvaltningen er organisert på. Heim IKT skal legge til rette for infrastruktur og løsninger for samhandling og informasjonsdeling med andre aktører der det er ønskelig Digital kompetanse Digital kompetanse blant ansatte og innbyggere er en forutsetning for å lykkes med implementering av nye IKT-løsninger. Heim IKT skal ta del i ansvaret om å øke den digitale kompetansen blant ansatte i kommunen og innbyggere ved å tilby intuitive og brukervennlige løsninger, samt bidra i brukeropplæring gjennom kursing og utvikling av opplæringsmateriale Brukeren i sentrum Utvikling og fornyelse Heims digitale løsninger skal ta utgangspunkt i brukernes behov, og må endres i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Det er viktig at kommunens tjenester oppleves som sammenhengende og helhetlig for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Heim IKT skal følge prinsippet om digitalt førstevalg i valg av nye løsninger. Nye digitale løsninger må være universelt utformet, og de eksisterende løsningene skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar Universell utforming skal bidra til å gjøre løsningene lette å forstå og enkle å bruke Brukeradopsjon (overgang til nye tjenester) I overgangen til nye tjenester skal Heim IKT så langt det lar seg gjøre legge opp til en gradvis og smidig overgang til nye IKT-løsninger. Dette innebærer å unngå større avbrytelser i tjenesteproduksjonen i form av nedetid på nettverk og systemer. Videre skal store, brå endringer i brukerens arbeidsmønster unngås, og god brukeropplæring og -veiledning skal gis ved større endringer i systemer og løsninger som brukere benytter i sitt daglige arbeide. I overgangen til ny kommune skal Heim IKT sørge for at alle kritiske IKT-systemer er på plass for å sette den nye kommunen i drift 1. januar 2020.

12 12 6. Oppsummering Det er etablert en visjon for Heim IKT: Heim IKT skal levere tjenester som understøtter organisasjonens og brukernes krav om en effektiv, tilgjengelig og mobil kommune. Dette innebærer at Heim IKT skal bidra til å skape framtidsrettede tjenester til beste for ansatte, innbyggere og næringsliv gjennom enkel tilgang til stabile og mobile ikt-tjenester som gir mulighet for samhandling på tvers av sektorene i kommunen og ut mot eksterne samarbeidspartnere. For å oppnå denne visjonen er det utarbeidet en IKT-strategi for Heim kommune. IKT-strategien er bygget opp av fire hovedområder; tilgjengelighet, bærekraft, samhandling og brukeren i sentrum. Essensen i IKT-strategiens fire hovedområder kan oppsummeres i 10 strategiske mål for Heim IKT: Heim IKT skal bidra til at informasjon og tjenester er lett tilgjengelig for ansatte og innbyggere i kommunen, uavhengig av arbeids- eller bosted. Den ansatte skal kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en god og effektiv måte uavhengig av hvor de befinner seg. Heim kommune skal tilstrebe å benytte dynamiske løsninger, som for eksempel skybaserte tjenester, der dette er formålstjenlig. Heim IKT skal legge til rette for infrastruktur og løsninger for samhandling og informasjonsdeling innad i kommunen, samt med andre aktører der det er ønskelig. Samband må etableres og teknisk utstyr må standardiseres for å forenkle og stabilisere daglig IKT-drift. Heim IKT skal sørge for oppetid og stabil drift av nødvendige systemer og tjenester. Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT i Heim kommune. Heim IKT skal ta miljømessige hensyn i valg av IKT-løsninger. Nye digitale løsninger må være universelt utformet, og de eksisterende løsningene skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar I overgangen til ny kommune skal Heim IKT sørge for at alle kritiske IKT-systemer er på plass for å sette den nye kommunen i drift 1. januar 2020.

13

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ikt-leder / prosjektleder Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 17/2331-18 HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI Ferdigbehandles i: Fellesnemnda Saksdokumenter: - Heim kommune IKT-strategi - Tjenestestruktur

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Sentral stab og støtte Kommunestyrets vedtak Digitaliseringsstrategi 2018-2020 Innhold Vår digitale visjon... 2 Innledning... 3 Digital tjenesteproduksjon... 4 Fem målområder... 5 1. Brukeren i sentrum...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET Visjon for digitalisering Overordnet prinsipper Satsningsområder Ansvar og roller Verktøy for gjennomføring DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET 2018-2020 1 Innledning Digital strategi 2018-2020

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Hamar kommune Stange kommune Kongsvinger kommune Løten kommune Sør-Odal kommune Nord-Odal kommune Grue kommune Hedmark IKT 1 Innhold 1.Innledning 2 2.Prinsipper for digitaliseringsarbeidet 5

Detaljer

Digital strategi for HALD Februar 2019

Digital strategi for HALD Februar 2019 Digital strategi for HALD Februar 2019 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Agenda Innledning Visjon og Ambisjon for digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal

Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG... 3 2.1 GEVINSTER OG EFFEKTER AV EN DIGITALISERING... 3 3. MANDAT OG OPPDRAG... 4 4. REGIONENS

Detaljer

Digitaliseringsstrategi. - trygghet og tillit til teknologi

Digitaliseringsstrategi. - trygghet og tillit til teknologi - trygghet og tillit til teknologi Utkast til behandling i kommunestyret 18. oktober 2018 BAKGRUNN OG MÅL Digitaliseringsstrategien beskriver sentrale innsatsområder for å møte innbyggerne der de er, yte

Detaljer

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune:

3.1. Visjon for digitalisering i Overhalla kommune Vi kan formulere følgende visjon for arbeidet med digitalisering i Overhalla kommune: 3. Mål og strategier for digitalisering i Overhalla kommune Digitalisering i Overhalla kommune skal samlet sett bidra til at vi når de overordnede mål som er fastsatt i kommuneplanen og øvrige styrende

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Felles styremøte for KS Sør- og Nord-Trøndelag 9.12.2016 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Samordning i kommunal sektor

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning Statlig IKT-politikk en oversikt Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning 16.08.2018 Dagens tema Digital agenda Digitaliseringsrundskrivet Skate Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Detaljer

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet

Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet Hva mener KS om digitalisering? KS` interessepolitiske posisjoner i digitaliseringsarbeidet 2017 2020 1 Innledning Som samfunn står vi overfor en rekke utfordringer som krever nye svar. Vi bare aner konturene

Detaljer

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv.

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Innledning Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Hovedstyret i KS vedtok høsten 2015 å videreføre arbeidet med IKT-samordning

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 10822/16 Arkivsaksnr.: 16/2000-1 Saksbehandler: Cathrine Furu 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 Vedlegg: Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2017-2020 «Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir et godt lokalsamfunn.» Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Overordnede føringer...

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: IT i nye Moss kommune Delprosjektleder: Skal rekrutteres Planlagt startdato: 01.03.2018 Planlagt sluttdato: 30.06.2020 Arkivreferanse: 1. BAKGRUNN 8.juni 2016 vedtok Stortinget ny kommunestruktur. Moss

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer

Digitalisering et lederansvar

Digitalisering et lederansvar Digitalisering et lederansvar Vest Telemark 19.09.17 Jan Erik Innvær, regiondirektør «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem. Gode oppvekstvilkår,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 2020 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 01 02 03 04 05 06 07 Digitalisering mot

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Øyer kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtested: Rådhuset - ungdomsklubben Møtedato: 24.01.2017 Tid: 17:00-18:00 Møteinnkalling sendes til både medlemmer og varamedlemmer i et forsøk på å bedre oppmøteantallet.

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor Paul Chaffey, statssekretær i Stjørdal, 14. februar 2019 Hvorfor digitalisering og innovasjon i offentlig sektor?

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Øvre Eiker kommune

Digitaliseringsstrategi for Øvre Eiker kommune Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for Øvre Eiker kommune DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017 2 Digitaliseringsstrategi for Øvre Eiker kommune 2017-2020 Innholdsfortegnelse Generell del Innledning Digitalisering

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Tiltaksplan digitalisering 2019

Tiltaksplan digitalisering 2019 Tiltaksplan digitalisering 2019 Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid for perioden 2015 2018. SuksIT som er kommunenes felles digitaliseringsorgan

Detaljer

Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Fagdirektør Espen Sjøvoll Trondheim, 27.04 2016 ende befolkning lav oljepris flere flyktninger

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Rakkestad kommune Saksnr. 18/2200 Journalnr /18 Arkiv 060 &26 Dato: FORSLAG

Digitaliseringsstrategi Rakkestad kommune Saksnr. 18/2200 Journalnr /18 Arkiv 060 &26 Dato: FORSLAG Digitaliseringsstrategi Rakkestad kommune 2019 2023 Saksnr. 18/2200 Journalnr. 13774/18 Arkiv 060 &26 Dato: 22.08.2018 FORSLAG Innhold Bakgrunn... 3 Hvorfor digitalisere... 3 Hvor er vi nå?... 3 Formål...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Søknad om skjønnsmidler til prosjektet Et Smartere Salten og digital infrastruktur

Søknad om skjønnsmidler til prosjektet Et Smartere Salten og digital infrastruktur Fylkesmannen i Nordland Statens Hus Moloveien 10 8002 Bodø Bodø; den 27. februar 2019 Søknad om skjønnsmidler til prosjektet Et Smartere Salten og digital infrastruktur Vedlagt følger søknad om skjønnsmidler

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor

12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 KS-FID Forskning, innovasjon og digitalisering Avd.dir. Digitale fellestjenester Astrid Øksenvåg astrid.oksenvag@ks.no Tlf 90114042

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID. Strategi for digitalisering Høringsutkast

Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID. Strategi for digitalisering Høringsutkast Mulighetenes Oppland i ei GRØNN FRAMTID Strategi for digitalisering 2018 2020 Høringsutkast 2 Strategi for digitalisering 2018 2020 Innhold 1. Innledning...3 2. Om strategien...4 3. Bakgrunn...5 4. Ambisjonen...6

Detaljer

Mandat for prosjektstyrene. A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5 og A6. Arbeid knyttet til harmonisering og kulturbygging

Mandat for prosjektstyrene. A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5 og A6. Arbeid knyttet til harmonisering og kulturbygging Mandat for prosjektstyrene A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5 og A6 Arbeid knyttet til harmonisering og kulturbygging Utkast pr. 15. mars 2018 1 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for prosjektstyrene for de

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Kommunereformen arkivmessige utfordringer Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Vil kommunereformen medføre utilsiktet arkivtap? 2 KS interessepolitiske posisjoner for arkiv og dokumentbehandling KS mener

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

Strategisk retning Det nye landskapet

Strategisk retning Det nye landskapet Strategisk retning 2020 Det nye landskapet 1. Innledning Kartverkets kjerneoppgaver er å forvalte og formidle viktig informasjon for mange formål i samfunnet. Det er viktig at våre data og tjenester er

Detaljer

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM 1 Innhold 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn...4 1.1.1. Administrative arbeidsgrupper...4 1.2. Mål for de administrative arbeidsgruppene i hovedprosjektet...4 1.2.1. Prioritering

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

17/ kl 09:00 09:30 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor

17/ kl 09:00 09:30 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 17/9-2019 kl 09:00 09:30 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 KS-FID Forskning, innovasjon og digitalisering Avd.dir. digitale fellestjenester Astrid Øksenvåg astrid.oksenvag@ks.no

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor hva gjør KS?

Digitalisering i kommunal sektor hva gjør KS? Digitalisering i kommunal sektor hva gjør KS? Helge Eide, KS KS Sør Trøndelag vårkonferanse 16.mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» De langsiktige utfordringene for offentlig sektor =

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING 1. Bakgrunn Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 3. Interkommunale samarbeid og eierskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 3. Interkommunale samarbeid og eierskap Prosjektmandat Delprosjekt A/P 3 Interkommunale samarbeid og eierskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 3: Interkommunale samarbeid og eierskap. Mandatet er godkjent av fellesnemnda

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor Statpeds brukerkonferanse 7. februar 2018

Digitalisering i kommunal sektor Statpeds brukerkonferanse 7. februar 2018 Digitalisering i kommunal sektor Statpeds brukerkonferanse 7. februar 2018 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Eldre befolkning Klima- og miljøutfordringer

Detaljer

Notat. RÆLINGEN KOMMUNE Rådmannskontoret. Oppbygging av notatet. Digitaliserings- og innovasjonsstrategi

Notat. RÆLINGEN KOMMUNE Rådmannskontoret. Oppbygging av notatet. Digitaliserings- og innovasjonsstrategi RÆLINGEN KOMMUNE Rådmannskontoret Notat Dato: 09.03.2018 Saksnr./arkivkode:2018/1016-1/ Rådmannskontoret Ben Marius Lundberg Digitalisering og teknologi, herunder personvern og sikkerhet Oppbygging av

Detaljer

Robotisering i offentlig sektor

Robotisering i offentlig sektor Robotisering i offentlig sektor 10:10-10:40 KS og robotfunksjonalitet inn i FIKS-plattformen 30. august 2017 Astrid Øksenvåg Tema Kommunesektoren og FIKS-plattformen Robot og sensorteknologi Utfordringer

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 2. Arbeidsgiverpolitikk

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 2. Arbeidsgiverpolitikk Prosjektmandat Delprosjekt A/P 2 Arbeidsgiverpolitikk 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 2: Arbeidsgiverpolitikk. Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 4. Økonomisk politikk og handlingsregler

Prosjektmandat. Delprosjekt A/P 4. Økonomisk politikk og handlingsregler Prosjektmandat Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 3: Økonomisk politikk og handlingsregler. Mandatet er godkjent av fellesnemnda

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5 IKT-strategi Innhold 1 Innledning... 3 2 Utfordringer... 3 3 Satsingsområder med mål... 4 3.1 Digital forvaltning... 4 3.2 Velferdsteknologi... 5 3.3 Digital dialog... 6 3.4 Kompetanse... 7 3.5 IKT-organisering

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle

Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens digitaliseringsstrategi Fornye forbedre forenkle Statssekretær Ove A. Vanebo Oslo, 30. april 2016 Hvorfor digitalisering? HVORFOR: Verden (og Norge) er i

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

Digitaliserings- og innovasjonsstrategi

Digitaliserings- og innovasjonsstrategi Digitaliserings- og innovasjonsstrategi 2018-2021 Innhold Strategiens funksjon...3 Bakgrunn...4 Prioriteringer og ambisjoner...6 A. Brukeren i sentrum...7 B. Ledelse...8 C. Organisasjonsutvikling...9 D.

Detaljer

Arkiv i en digital forvaltning

Arkiv i en digital forvaltning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Arkiv i en digital forvaltning Katarina de Brisis 8. April 2019 Nye muligheter Regjeringens digitale plattform - Granavolden o Tempoet i digitaliseringen av offentlig

Detaljer

Digitalisering av offentleg sektor - hvilke forventninger har regjeringen og departementet til dere?

Digitalisering av offentleg sektor - hvilke forventninger har regjeringen og departementet til dere? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalisering av offentleg sektor - hvilke forventninger har regjeringen og departementet til dere? Jan Hjelle Loen, 23. mai 2018 Jeløya-plattformen Tempoet i

Detaljer

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap

Prosjektmandat. Delprosjekt A1/2. Oppvekst, undervisning, kunnskap Prosjektmandat Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/2: Oppvekst, undervisning, kunnskap. Mandatet er utarbeidet

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/ &20 HK/RÅD/IWA Medlemmer arbeidsgruppen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/259-1 034 &20 HK/RÅD/IWA 01.02.2018 MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE FOR HELSESTASJÒN Arbeidsgruppens sammensetning: Oddlaug B. Brekken

Detaljer

MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP

MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP Medlemmer i arbeidsgruppen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 18/257-1 034 &20 HK/RÅD/IWA 01.02.2018 MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP Arbeidsgruppens sammensetning:

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg Hvordan når vi målet Rune Sandland, Sjefsarkitekt AGENDA KommIT på 1 2 3 Digitalt førstevalg Hva bidrar vi med fra KommIT Den enkelte kommune Program for IKT-samordning

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programmandat Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 13.10.2017 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret Jan Thorsen

Detaljer

Saksframlegg. Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi for perioden for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal

Saksframlegg. Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi for perioden for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Raymond Pettersen Dato: 08.01.2017 Arkiv: 17/290-1 3:1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 Vedlegg: Regional rådmannsgruppes forslag til felles digitaliseringsstrategi

Detaljer