KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018"

Transkript

1 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

2 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode kommunale digitale tjenester. Slike digitale 1. Innledning 2. Operasjonalisering av strategien 3. Prinsipper for digitaliseringsarbeidet 4. Dagens situasjon i kommunene 5. Satsningsområder og mål tjenester kan være alt fra enkle selvbetjeningsløsninger til mer omfattende og kritiske løsninger innen helse og omsorg som f.eks. trygghets- og overvåkingsteknologi. Ansatte i kommunene har også forventninger til gode digitale verktøy for å kunne jobbe så effektivt og smart som mulig. Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom innbyggere og regionens kommuner, og mellom næringsliv og regionens kommuner. Kommunene skal i størst mulig grad benytte digital kommunikasjon i dialog med andre offentlige instanser. 5.1 Digital dialog 5.2 Strategisk ledelse og IKT 5.3 Kompetanse 5.4 Arkiv og dokumenthåndtering Hensikten med denne regionale digitaliseringsstrategien er å sikre at de 7 kommunene i Kongsbergregionen kan oppfylle innbyggernes og de ansattes forventninger til gode digitale tjenester. Digitaliseringsstrategien fastsetter felles mål for 9 satsningsområder for perioden Valg av satsningsområder og mål er gjort med utgangspunkt i KS Digitaliseringsstrategi for kommuner for Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet 5.6 Arkitektur og standardisering 5.7 Helse og velferd 5.8 Oppvekst og utdanning 5.9 Plan, bygg og geodata Vår visjon for det regionale digitaliseringssamarbeidet er: Innbyggerne og næringslivet i Kongsbergregionen tilbys fremtidsrettede digitale tjenester. Smart og effektiv bruk av IKT sørger for god kvalitet i tjenesteleveransene.

3 2. OPERASJONALISERING AV STRATEGIEN Kommunene i Kongsbergregionen har samarbeidet innen IKT-området i flere år og gjennom dette etablert endel felles digitale tjenester og løsninger. Dette arbeidet har vært forankret i regional digitaliseringsstrategi for perioden Kommunene har også etablert formelle samarbeid om både IKT-utvikling og IKT-drift. I 2010 etablerte kommunene SuksIT en felles samarbeidsarena om IKT strategi- og utvikling. I 2015 etablerer kommunene en felles IKT-driftsenhet «Kongsbergregionen IKT-drift» som får ansvar for all drift av kommunenes IKT-infrastruktur og løsninger med hovedmål om å øke kvaliteten på driftstjenestene. Kommunene i regionen har også etablert ulike nettverk innenfor ulike tjeneste- og fagområder. Disse har blant annet ansvar for å utarbeide forslag til årlige tiltak for «sine» respektive satsningsområder i strategien og gjennom dette også sikre at kommunenes ønsker og behov blir ivaretatt. Ansvaret for koordineringen av forslagene og operasjonalisering av strategien tillegges kommunenes felles strategiske organ SuksIT. Tiltakene vedtas av rådmannsutvalget i forbindelse med utvalgets årlige budsjettvedtak. Den enkelte kommune i regionen har selv ansvar for at den regionale digitaliseringsstrategien blir godt forankret i kommunens egne overordnede planer, og at det utarbeides en lokal strategi som har fokus på hvordan kommunen skal hente ut gevinster fra det regionale digitaliseringssamarbeidet. Figuren til høyre illustrerer hvordan operasjonaliseringen av strategien gjennomføres:

4 3 PRINSIPPER FOR DIGITALISERINGSARBEIDET 4 DAGENS SITUASJON I KOMMUNENE Felles kommunal IKT arkitektur For å sikre at kommunene i regionen digitaliserer sine tjenester på en optimal måte, skal KS «Felles kommunal IKT-arkitektur» legges til grunn. Felles IKT-arkitektur beskriver brukerbehov, funksjonelle krav, arkitekturprinsipper og strategiske føringer for kommunenes digitaliseringsarbeid. KS/KommIT har gjennom sin satsning KS 2020 som mål å lage digitale løsninger som gir en enklere hverdag for innbyggere og kommuneansatte. Kommunene i Kongsbergregionen skal holde seg orientert om denne satsningen og ta i bruk relevante digitale løsninger som blir utviklet for kommuner forutsatt at disse løsningene understøtter målene i dette strategidokumentet. Kommunene i regionen gjennomførte høsten 2014 en IKT-kostnads og modenhetsanalyse som er utviklet av KS Kommit. Analysen sammenligner den enkelte kommunes IKT-kostnad og kvalitet med kommuner av lik størrelse og identifisere forbedringspotensial. Analysen gir dermed kommunene et godt grunnlag for å definere strategiske tiltak for sitt videre digitaliseringsarbeid. På bakgrunn av resultatene fra analysen foreslås følgende 5 anbefalinger til hva kommunene bør ha fokus på i sitt videre digitaliseringsarbeid: Gevinstrealisering For å sikre at ønskede gevinster oppnås skal «KS Gevinstkokebok» og «KS Gevinstverktøy» benyttes i planleggingen og gjennomføringen av kommunenes digitaliseringsaktiviteter. 1. Implementere den regionale digitaliseringsstrategien i hver enkelt kommune 2. Øke samarbeid om tjenesteproduksjon og etablere felles fagsystemer 3. Ta eierskap til og jobbe systematisk med gevinstrealisering i hver enkelt kommune 4. Etablere felles drift og brukerstøtte på tvers av kommuner 5. Øke digitalisering innen sektorene helse/velferd og plan/bygg/geodata Ovennevnte anbefalinger og forslagene til konkrete aktiviteter skal sammen med målene i regional digitaliseringsstrategi for legges til grunn for kommunenes videre digitaliseringssamarbeid i perioden.

5 5 SATSNINGSOMRÅDER OG MÅL 5.1 DIGITAL DIALOG Kommunene i Kongsbergregionen har med utgangspunkt i KS digitaliseringsstrategi definert 9 satsningsområder med tilhørende mål i regional digitaliseringsstrategi for Disse er nærmere beskrevet på de neste sidene. For å lykkes med god digital forvaltning skal kommunene etablere digitale selvbetjeningsløsninger som er forståelige og enkle å ta i bruk. Kommunene skal tilby digitale kanaler tilrettelagt for dialog med innbyggere og næringsliv og ha et bevisst forhold til hvilke digitale kanaler som brukes til hvilke formål. Det er sjelden bare en løsning ved valg av digitale kanaler, ofte utfyller de hverandre Kommunene har nettbaserte tjenester for kommunikasjon med innbyggere og næringsliv som tilfredsstiller krav til universell utforming Kommunene har løsninger for sikker pålogging for innbyggers tilgang til egne opplysninger via nettsidene Kommunene har automatiserte prosesser der tjenesteområdene henger sammen Kommunene bruker sosiale medier for å fremme dialog, øke informasjonsspredning, krisekommunikasjon og for å styrke lokaldemokratiet Kommunene har en gjennomtenkt språkbruk i de digitale kanalene Kommunene har etablert løsning for mottak og forsendelse av digital post fra/til innbyggere og næringsliv

6 5.2 STRATEGISK LEDELSE OG IKT 5.3 KOMPETANSE IKT er et verktøy for å jobbe mer effektivt og understøtte de tjenestene kommunene leverer. Det betyr at IKT-investeringer og bruk blir en sentral del av de strategiske beslutningene som tas. Gevinster kan både være kvalitative og kvantitative. Ledelsen bør derfor også avgjøre hvordan de ønskede gevinstene skal håndteres. Kompetanse er viktig for utvikling av moderne digital forvaltning. Bruk av IKT krever ny kompetanse på alle nivå i kommunene. Politisk og administrativ ledelse trenger kompetanse for å kunne ta gode strategiske valg. De ansattes kompetanse i bruk av IKT er avgjørende for utvikling av en moderne digital forvaltning. Kommunene skal være krevende kunder i sine anskaffelser og har dermed også behov for god bestillerkompetanse Kommunene har ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk, og bruker dette i sin tjenesteutvikling Kommunene har IKT-strategi og handlingsplan knyttet til organisasjonens overordnede planer og tjenesteområdenes behov Kommunene har tilgang på relevante digitale styringsdata Politisk og administrativ ledelse har forståelse for at gevinstene ved innføring av IKT ikke kan realiseres umiddelbart Kommunene har kartlagt IKT-systemer og tilhørende arbeidsprosesser, og besluttet hvilke system som må skiftes ut og arbeidsprosesser som må legges om Kommunene har realisert gevinster ved å bruke IKT effektivt til å jobbe på nye måter Kommunene har kompetanse til å iverksette endringsprosesser og involvere de rette aktørene, basert på tjenesteområdenes behov Kommunene har kompetanse til å utnytte anskaffelseprosessen som et strategisk virkemiddel for å fremme innovasjon Kommunene har ansatte som har tilstrekkelig kompetanse til å bruke aktuelle IKT-løsninger Kommunene har ansatte som kan gi innbyggere og næringsliv støtte og veiledning i bruk av de digitale løsningene Kommunene har kompetanse om lovpålagte krav til personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet blant sine ansatte

7 5.4 ARKIV OG DOKUMENTHÅNDTERING Behovet for å dokumentere hva kommunene faktisk har gjort er gjennomgående for alle sektorer og tjenesteområder uavhengig av type system eller teknologi. For at innsynsretten for parter og publikum skal oppfylles, må arkivene være innrettet slik at dokumentene alltid er sikret som informasjonskilder. Digitale arkiv er både en forutsetning for og et resultat av en elektronisk kommunikasjon og saksbehandling. 5.5 PERSONVERN, TAUSHETSPLIKT OG INFORMASJONSSIKKERHET Teknologi med økt kompleksitet stiller høye krav til informasjonssikkerhet i kommunesektoren. Økende digitalisering av informasjonsbehandling og et trusselbilde i rask utvikling fordrer at kommunene ivaretar nødvendig grad av sikkerhet. Personopplysninger skal vernes på en slik måte at de ikke kommer i feil hender eller utilsiktet endres, og sensitive personopplysninger skal skjermes spesielt. God informasjonssikkerhet og god internkontroll bidrar til å sikre at kommunene behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig Kommunene kan hente ut relevante opplysninger fra arkivet til egne ansatte, parter, Spublikum og omkringliggende datasystem Kommunene har forsvarlig dokumenthåndtering innenfor alle fagområder, både når det utføres av kommunene selv og av andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen Kommunene har metodikk som sikrer at arkivperspektivet inngår i alle planer, kravspesifikasjoner og anskaffelsesprosesser som får konsekvenser for dokumentasjon av kommunenes aktiviteter Kommunene har sørget for dokumentfangst og sikker arkivhåndtering ved implementering av nye digitale løsninger og tjenester på alle områder og for alle typer system Kommunene har sikre rutiner og prosesser for langtidsbevaring av kommunens arkiver i arkivdepot, og at dokumenter som skal slettes i henhold til lover og forskrifter faktisk blir slettet Kommunene har strategi for informasjonssikkerhet Kommunene har databehandleravtaler med andre som behandler personopplysninger på vegne av kommunene Kommunene har ledelsesforankret internkontroll og styringssystem på plass Kommunene har løsninger som tilfredsstiller kravene til sikkerhetsarkitektur Kommuner som tar i bruk skytjenester har gjennomført grundige risiko- og sårbarhetsanalyser og inngått databehandleravtale eller annen tilfredsstillende dokumentasjon på sikkerhetsnivå, -system og løsninger Kommunene har implementert NOARK-5 kjerne i alle løsninger som arkiverer saksdokument.

8 5.6 ARKITEKTUR OG STANDARDISERING 5.7 HELSE OG VELFERD For at innbyggere og næringsliv skal oppleve de digitale tjenestene som gode, må de interne systemene kommunisere seg i mellom, og utveksle informasjon på tvers av forvaltningsnivå. For å få dette til, må det utvikles en IKT-arkitektur som beskriver sammenhengen mellom de strategiske målene og de teknologiske behovene. Bruk av standarder og gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter er viktige elementer i en slik IKT-arkitektur Kommunene har utarbeidet IKT-arkitektur basert på felleskomponenter og standarder Kommunene har ansvar for at innbyggerne får gode helse- og omsorgstjenester. En helhetlig satsning på IKT vurderes av mange som det mest virkningsfulle tiltaket for styrket kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren. Det overordnede målet for digitialisering av disse tjenestene er å understøtte målet om et helhetlig pasientforløp Det er derfor behov for verktøy og systemer som understøtter informasjon og kommunikasjon mellom kommuner og eksterne parter. Velferdsteknologi bidrar til en sikrere og bedre hverdag for brukere og helse- og omsorgspersonell Kommunene har tatt i bruk Helsenettet for elektronisk samhandling Kommunene har tatt i bruk løsninger basert på nasjonale standarder og felleskomponenter Kommunene har kravspesifikasjoner basert på nasjonale og felleskommunale standarder ved nyanskaffelser og endringer i eksisterende systemer Kommunene har bredbånd med tilstrekkelig kapasitet i hele organisasjonen Kommunene har bredbåndsinfrastruktur lokalt og regionalt som gir alle innbyggere og næringsliv tilstrekkelig kapasitet Kommunene har skytjenester som et alternativ ved anskaffelse for IKT-drift, der det er relevant Kommunene har lagt til rette for deling av helseinformasjon mellom samhandlende aktører på helse- og omsorgsområdet, og sørget for at planleggingen og innføringen er koordinert med alle aktørene Kommunene har løsninger som sikrer rask tilgang til og sikker lagring av dokumentasjon i pasientadministrative prosesser og styringssystemer Kommunene har tatt i bruk hensiktsmessige verktøy slik at helsepersonell kan registrer og få tilgang til helseopplysninger når de er hos pasienten Kommunene har lagt Norm for informasjonssikkerhet til grunn for alt arbeid med personvern og sikker informasjonsbehandling i helse- og omsorgssektoren Kommunene har tatt i bruk nasjonal kjernejournal i den akuttmedisinske kjeden når løsningen er på plass Kommunene har valgt løsninger for velferdsteknologi som baseres på standarder og som understøtter de gjeldende IKT-arkitekturprinsippene

9 5.8 OPPVEKST OG UTDANNING 5.9 PLAN, BYGG OG GEODATA Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i skolen og skal være integrert i alle fag. Digitale læremidler er digitale ressurser utviklet for læringsformål. Bruk av IKT i skolen omhandler også digitale verktøy/ressurser som ikke nødvendigvis er utviklet til læringsformål. Skoleeiere bør ha planer for planer for innkjøp og forvaltning av digitale læremidler samt planer for kompetanseutvikling av lærere. Skoleeiere må også tilrettelegge for digital vurdering og egenstyrt læring. Innbyggere og næringsliv forventer at kommunene legger til rette for en utvikling som sikrer en optimalisert arealbruk og bebyggelse. Kommuner har ansvar for at plan- og byggesaksprosesser bygger på grundige analyser og at saksbehandlingen er åpen og at det er tilrettelagt for innsyn og medvirkning i prosessene. Kommunene bør utnytte de mulighetene som ligger i digitale planregistre Elevene får et undervisningstilbud som oppfyller kravene til bruk av IKT i gjeldende læreplaner Kommunene har en digital plan- og byggesaksprosess både internt i organisasjonen, i samhandling med resten av forvaltningen og i dialogen med innbyggere og næringsliv Lærerne bruker digitale læremidler og verktøy i den daglige undervisningen Skolene utnytter mulighetene IKT gir for å gi tilpasset og differensiert opplæring til hver enkelt elev Lærere og barnehageansatte er gode klasseledere i teknologirike omgivelser Kommunene har planer og rutiner for etablering, forvaltning, viderebruk og deling av geografisk informasjon og kommunaltekniske fagdata Kommunene har løsninger for digitale arealplaner, digitalt planregister, matrikkelen, og det offentlige kartgrunnlaget og kommunaltekniske fagdata som støtter gjeldende standarder og nasjonale krav Skolene har tatt i bruk innloggingsløsningene og ressursene i Feide Kommunene har tilgang til nasjonale løsninger for bruk innenfor teknisk sektor Kommunene tilbyr stabil drift av IKT-tjenestene for barnehagene og skolene, som ivaretar krav til kapasitet, fleksibilitet, personvern og sikkerhet

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 Introduksjon... 2 Visjon... 3 Digitale tjenester... 3 Infrastruktur... 4 Digital forvaltning... 5 IKT og lokaldemokratiet... 8 Styring... 9 Referanseliste...

Detaljer